Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Çağdaş Türk Edebıyatı Yuz^ılın basın'ian gunumuze karfar: Donemler, Yazarlar, Esrrlcr, Sorunlar. GERÇEK t A I l N E V ! r.ln 100 Soruda dızlsınln 38 ki'abı, RAIF MLTLUAY'ır «on eserl 528 sa\fa 30 lira P.K. 655 • 1» t a n b u I (Cumhurivet 5948) umhuri Kurucusu: İLNL'S NADt Sınıf Geçme Hediyesi RENKLİ Sınıhaı Geçen Yavrunuza En Uygun ANSİKLOPEDİSİ'dir. Cılt Halınde Çıkh. Taksıtle de Satılrr Toptan Satş Yer en Istanbu "da Babıâlı de OCAK KITAP DAĞITIM ŞTİ ve BATEŞ ÜLKÜ OKUL 50. yıl, sayı: 17592 Teigraf ve mektup adresl Cumtıurueı ı^Uuüui Post» Kutu«u fetsnbul No 248 l e l e l o n l a r : 2 İ 4 2 9 Ü 2 2 4 2 1 b 2 2 4 2 9 7 22 4i 9b İ2 U W 1 25 Temmuz Çarşamba 1973 CHP Milletvekilleri birleşimi terketti HÜKÜMET ADINA BAKAN ÖZTEKİN, HUZUR BOZUCU OLAYLARIN GENİŞ ÖLÇÜDE AZALDIĞINI İFADE ETîİ AP'Lİ MENTEŞE, UZATMA İSTEGİNİN SON OLMASINI DILEDİKLERİNİ BİLDİRDİ BAZI SİYASİLERİ SUÇLADI GENEL BAŞKAN ECEVİT'E SÖZ VERİLMEYİNCE SIRA KAPAKLARINA V U R A N CHP'LİLER O Y L A M A Y A KATILMADILAR Sıkıyönetim Ankara ve Istanbul'da 2 ay uzatıldı AVKARA, (CinnhnriTet Bürotn) Sıku onetımın Ankara ve Istanbulda ıkı, Dıyarbakır'da bır •v sure\le daha uzatılmasıra, fiıirt llınden de kaldırılmasına ilışkın hukumet onensi dun TBMM'nın bırleşık toplantısında goruşulerek kabul edılmıştır. AP CGP \e DP'hler Sıkıvonetiının uzatılması \olunda olumlu ov vermışlerdır CHP lıler daha fcnce Genel Başkanlan Bulent Ecevit'e «öz verilmediği içln salonu terkett'klerınden oylamada bulunmamışlardır. TBMM de dun Grup sozcdlennın konuşmalanndan sonra Baş kan Fıkret Turhangıl tarafından Ecevı»'ın yer.ne AP'lı Fethı Tevetoğluna soz venlmesi uzenne CHP'hler protesto ederek sıra kapaıdarına vurmuşlardır. Millet Meclisi Başkam Avcı'nm başkanlığında dun saat 15'te toplanan TBMM'de hüktimet adma Ankara, Istanbul ve Dıyarbakırda sıkıjonetımm uzatılması ıçın gerekçeyı açıklayan îçışlerı Bakanı Mukadder Öztekın «Şurasını şukranla belırtmek ısterım kı, bugun ıçın yurdun hıçbır kbşesınde 1970 ve 1971 yıllarının, vatandaş larımızın huzurunu kaçıran ve onları jannlarından endışeje du şuren tehdıt edıcı durum mevcut değıldır» demıştır "GENEL AF,, ÎÇİN Kargilı'nın SENATO Hükümet BAŞKANI ile siyasal pnrtilerin GİRİŞİMDE ortak af teklifi BULUNACAK hazırlanmsı önerisini MPCİİM ANKARA (CumJıurİTet Bürnrat Millet Meclisi ve Cumhunyet Senatosu Başkanıan eenei af lın secıoileraec once eeıçekl*5tir;lemanesı ıcm oukumet \» sıyasai oartı vetkılnerının bir arays gelıp ortaJs DU al ten lıf' hazırıamalanru «iSlamaK tırpre eirlfeimoe bıııunrnBiar m ıs te\en Bağımsız tçel Mıllet\ekir celâl Kaıgıiı'nır OL 'înerısı rn olumlu sarsılamısıardır Bajîımsiî lç» ıvIılleTvekılı Ce14ı Karguı dun Mılıet MPCIISI \e Cumnunvet Senaıosu Ha$kanlarıru avn avrı tıvaret ederek genel affın seçimlerden önc* dkartılması ıcın eınsımlerÛP bulumnalannı vemden istemıstır. Kargılı. yaptıgı gorUsmeıerde Mechs ve Senato Başkanlarının hukümet ve «vasal Dartı vetkiıilerlnı bır arava eetırerek bzerınde oiiaşııacak Dir genel fcl teklıfî nazrlavanıleceklern) ve boyle Dir teklıtın befimlercen once kannnlasab'lecegını one surmuştüı Gerek Mıller MecJisı Baskanı Avcı, gerek benato Baskanı Arıburun. Kargılı nın önerısını oıumlu sar«ılamıslardır Avcı seçimlerden once çer.eı aifır. cık nası konusmda Bence DU Önerı en tutarlı vo) *>bı «jörünmektedir. Hıuumet ve sıyas! parti temsilcüert tıe eörüsmeıeı vaptıKtao *onra daha sesın rır seklde görüşumü oelırtebıuım> dernljtlr Arıburun 'Se Kareılı"nın öns rîsıvle ılaılı oıarak sunlan «öy lemıştır: • Bence ou **nen BO« en'eresan ve Jze'inot aıkKatle durul rrası aereKer o'i 6ı prıdıı Bu onernın uvg"Jlam8 safniısma konulması IMC ıı?il'ier nezdınae teşeboıKe îeçıim<^ı eereknıektedır Bu ^maclî" nüKunet \e sıvasi oartner nezdınde tetebbuse Millet Meclisi, orman affı için bugün de olağanüstü toplanacak ANKARA Millet Meclisi bugun saat 15 de olağanustu top lantna cağrılmıstır. Anajasa Mechslerınden bmnın toplantı•a çağnlması halınde, dığennın v de kendılığınden toplanmasını ongormustur. Çogunluk sağlandığı takdırde Millet Meclisi ve Cumhurıjet Senatosu bugün saat 15'de ayn ayn toplanacaktır CHP'li 90 milletvekılı tarafından verılen onerge lle Cumhurbaşkanmca gerı çevnlen bazı orman suçlularının affına ılıskın kanunun goruşulmeM ıçın Mıl(Devami Sa. 7 Sfi 2 de) m Ünlü Alman Dergisı Spıegel'e göre, Keban onursal bır fiyasko Almanyanın en cıddî siyasî dergılerınden Haltalık «Der spıegel», Keban konusuna eğılmış ve yayınladığı yazıda Keban projesını «onursal bır fiyasko» şeklınde nıtelendırmıştır «Mılvarlık bır baraj projesındekı jalnış hesaplar sayesmde NATO ülkesı Turkıye enerjı sıkıntısı ıçınde» başlığım taşivan vazıda, ozetle şoyle denılmektedır: «Turklenn sadece yuzde kırkı elektrık enerjısınden yararlanmaktadır Eskı Enerjı Bakanı Nurı Kodamanoğlu bir tasarruf rUevamı ">ı / •u i dpi » TGS: Fikrin ceza gördüğü bir , ülkede demokrasi olamaz,, (Camhanyet Haber Merkezı) Basından sansurun kaldırılısının 65 ve Toplu Iş Sozlesmesı Grev ve Lokavt Kanununun kabul edılışınin 10 yıldonumle rl nedenıvle, dun çeMtlı ba"=ın kurulusları ve sendlkalarca bıl dirıler yajımlanmıstır Basın ku rulufilannca ya\ımianan bıldırı lerrfe ba'in affının çıkarılma'i istenılmış fıkır hurnyetlerinın hıçbır şekılde kısıtlanarnayacağı belırtılmistır sı Merkez Yurutme Kurulıınca, sansurun kaldıulışının vıldonjmu olan 24 Temmuz dolayiMyle \a>ımlanan blldınde, «Turk'je Ga?etecıler Sendıkası, O7gurluk lerm kı^ıtlandığı ve affm çıka rılmasından kaçmıldıjı bır ortamda ba^ının kamuoyunu olusturmadakı gorevıni tam anla mı ıle verıne £etıreme\ eeegı inancındadır» d'emlrtıektedır Bıldıride ayrıca basın affna karşı çıkan parlamenterlerm • Üzeurluk duşmanı» ılân edıle ceklerırı, basın affı konusunda bır sonuç alınamama^ı halınde i«e, jasal sınırlar ıçınde her tur lu gınsımde bulunularak g < o= terı >uruyuşlcrı \e toplantılar duzenlenecegı, sorunların kamuoıuna duvurulacağı da ka\ dedilmektedır Turkjve Gazeteciler Sendıka sı Merke? Yurutme Kurulunuîı bıldlrlsı aynen «oyledır: .ı Bakan ıkı vıiı aşan bır suredır, anarşık e\lernlenn voğun bulunduğu ıl'erde surdurulen çaba ar sonunda anarşıyı yaratan mılıtanların çok buyuk bır kısmmın \?kalanarak adalete çıkarıldığını b=lırterek sozlerıne başlarnış ve şovle devam etmıştır. «Yurdumuzun genel emnıjet • e asayıs durutıu bıraz daha ı . vne aoğru »ırmeste t»uzur oozucu olavlar <»r.ış oirtae azalmak'adır • Mukadder öztekın Sıkıyönetim mahkemelenndekı dosya durumu nu anlattıktan «oıra sozlonru şoy le tamamlamıştır. «Devlet Gu\ enhk Mahkemele nnın mırulması ıle ılgılı yasa ne nuz yayımlanıp yururluge gırmış tır Htıkumet olarak, sozu edılen mahkemelenn bır an once kuru lup goreve başlatılması ıçın AZA mı çaba gostermekteyız » , (Devanu Sa. ı »ü. ] de) Baskanı Avcı da «En UıUtrlı yol» olarak niteledi Bildiri TGS'nin bildirisi Turkıye Gazetecıler Sendlka «24 Temmuz, Gazetecıler Bav ramıdır 24 Temmuz 1908 de Meş rutıvet vemden ilan edılmı? \e sansur reıımı kaldırılmıstır Cumhun>etten sonra 24 Tem muz, Gazetecıler Bavraroı olarak Kabul edılmıştır Het yıl bu gun, basın meslegı adına torenler duzenlemr ve basında hlirrıjet bajramı kııtlanır Ancak, 1973 ydının 24 Temmu7 bayramını, son vüların basn mesleğıne geürdığı ve yukledığı bazı uzucu ola>larla bırlıkte «le slmak, artık bır mecbunyet haUne gelmısür Bızler 24 Temmuzu gonul rahatlıgı ve vıcdan huzuru ıle kutlayabılecek durumda mıyız' tster dınl olsun, ıster mıllî olsun, (Detamı > & 3 feü. 4 de; •. Ecevit, DemireVin ve AP yönetimmin özgürlükçü demokrasiye karsı oldiısınnı ANKARA RSrn«ıı) Kaçak işçi Hüseyin, bir kelebek 7 günde gibi 3kent kentten kente dolaşıyor Bülent Dikmener yer, svrupanm çeşıtll Ulkelerinden gelen Hıppı'lerın karargfthı. Burada buluşup tanışıyorlar. Kendı aralarında toplantılar düzenlıyorlar. Yalnız gelen kız ve erkekler günlerce suren arkadaslıktan sonra dunyanın çeşıtli ülkelenne dağılıyorlar Kendılennden olmayan ınsanların aralarına gırmelennden tedırgın oldııklan her hareketlenndfin bellı oluyor. Hıppı'lerın karargâhına gırıldıgl zarnan bunu hıssetmemek olanaksız. Bu nedenle 1» toğraf çekmekten bıle kaçınarak bırkaç dakıka kaîdıktan sonra uzaklaşmak zorunluluğunu duyduk. îs\1çrehlerin dürüstlüklerinl tanımlamak ıçin, bu ülkede sokakta unutulan bır eşyanın ertesı gun aynı yerde bulunacagına daır çeşıtli oykuler dınlemışızdır çocukluğumuzdan bu yana Bunun geçerlığml her zaman görmek mümkün bu kentte. 7 (Devamı (. gayfada) I THKPve cephesi davası sanıih Hatice Alankuş cezaevinden kaldırılchğı hastanede öldü Doğan KATIRCIOĞLU •Türkı\e Hali Kurtuluş Partısı ve Cephesi» adıyle anılan ve Istanbul 3 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesınce sürdunllen 258 sanıklı davanın 54 numaralı sanığı 27 yaşmdakı Ydksek Mi mar Hatice Alankuş, tutuklu bu lunduğu cezaevınde ani olarak rahatsızlanmış ve kaldırıldığı Askert Hastanede dün sabab ölmuştür. Olay dün öğleden sonra Sellnüve'de durusmayı izleyen avukatlar ve sanık yakınları caraJından duyulmustur. Ancak bu genç kadınm ölum haberl aynı davada sanık olan kocası Yüksek Mımar Kâzım Ahmet Alankuş'a duyurulmamıştır. Dunışmanın (Devamı S». 7, Sü. 6 da) JAPON UÇACl, YOLCULAR BIRAKILDIKTAN SONRA BİNGAZIDE HAVAYA UÇURULDU (Dıs Haberler Servisı) KMTtRE Geçen Cuma gu nu Hollanda uzerinde sılah zo ru\le ele geçlrıldıkten sonra korsanlar tarafından Dubaı ha vaalanında 70 saat bekletıler Japon hava%ollarına aıt Jumbo Jet uçagı, riun sabaha karşı Atına uzerınden Bıngazı hava alanına ındlrılmı« ve \olcular lle murettebat çıkartıldıktan sonra uçak gerıllalar tarafından ımha edılmıştır (Devamı Sa. 1 Sö. 6 da). BtılPnt CHP Genel B^şksnı 'llprni Ecevit Batı Karadenız kapsavan Ee7isının son aurajı konuş olan Karabuk tp saptıgı mada. Drmırelın na7i nı cevaplandırmi'ş «Tıırkıve de Cumhunvpt du«nan!an vnktıir ama öztrırhıkçü dpmokrasne karşı olRnlar vardır Bunlardan bin de savın Dpmırel ve AP yonetımıdım dpmıştır Erevıt'ın konuşması ozetle şoyledır «Mılletın verdıgi tktidar vetkismı kullanamamıs ve koruvamamış olmanın sıkmtısı tçınde savın Demırel son eunlerde bır takım a^ın ıridıalarla ortava ',ıkmaktadır Örnpgın Turkıve ae AP htikıımPHerınripn başka Kimsenm raş taş fi«tünp kojmarlı»ını bir baca bıle tüttürmedıgıni sovleyecek kadar ılen gıtmektedir. (Devamı Sa 7 Sfi 7 de; Bu köşeden ALTAN ÖYMEN Bir bu eksikti. üleyman Demırel, fe*man buyurmus. ıcFıkır suçu cezasız kalamaz.ı AYASOFYA'DA TEK Ayasofya düny» mımarhk tarihinin en ünlü yapıtlarmdan bırıdır. Şımdı yukarıdaki fotoğraia bakıp da, bu unlü yapıtın önunde top oynamanın ne gereğı \ar, dıye sorabdırsınız. Buna bır cevap bulmak gerçekten oldukça guç. Gelse gelsa ınsanın aklına çu gelıyor: Turkı>e'dekı futbol KALE.. kulüplerinin yabancı futbolculara ne denll maraklı olduklarmı ve bu 15e ne kadar bol para •yırdıklaruıı dujan turıst gençler, temmuzun transfer ayı olduğunu da dıkkate alarak, bır ıdarecı görur umuduyla, Ayasofya onunde «tek kale.ye başlamış olsalar gerek. (Fotoğraf. Doğan Katırcıoğlu) S Tüzle r ee kuğu kuşunu bir ara' da gordunuz mu dogal yaşantılaanı surüduren? Zurıh'te büjnıkçe bır gole açılan kanal, kugu kuslanyle dolu. Bunlann yanında rengarenk ördekler. Kent beledıyesı bunlar ıçın kanal kenarında ıçi vem dolu tertemız barınaklar yaptırmış. Bır de o zel havuzlarda sayılan çok az olan sıyah kuğu kuşlan yetıştırılıjor Kanalın gole açılan kenarındakı parkta bınlerce ınsan yeşıllıklere ya da banklara uzanarak guneşlenıyorlar. Ellerındekı gazeteleri ya da kitaplan okuj orlar. Kentm eflence merkezinde, genış bır avluya çıkılan kuçücük kafeteryalann bulunduğu lüitanbnl, yılm e n ısıcak ffüıiHiı îi yaşadı CUMHURİTET HABER MERKEZI Istanbul, dun golgede 38 derece ıle son yılların en sıcak gunlennı vaşami'îtır Sıcaktan sa\ılan saptanama'. an kışller ba>ılmış, halkın buyuk bır kısmı serınlemek ıçın glttığı plajlard'a yer bulamamıştır. Ozellikla Güneydoğu Anadolu' da etkısını, kuraklıkla birllkte surdurmekte olan sıcak ve kuru hava dalgası, normal yaşantıyı etkılemış, can kaybma dahi sebep olmuştur. Bolgedeki yaşlılar, bu durumun yarım asırdanberı gorulmedığüıi belirtnuşlerdır. Doktorlar, bu havanın boğazda ve neies yollannda kuruluk yaptığını, ayrıca terleme ile insanın önemll ölçüde su kaybettiğııü bü dırerek, bol su içümesını sauk vermektedırler. Sıcailık bolgede rekor düzey dedır. Dun ısı Urfa'da 51, Mardın'de 49, Dıyarbakır'da 47 derece olmuştur. Bır de örnek vermıs: «Dınamit sokma ıle dınamıt sokmayı duşunme arasında fark yoktur sDınamıt sokma başkadır, dınamit sokmayı duşünme başkadır » dıyorlar. «Hayır» ben onu düşundüm ama, başka bır şey yapmadım» dıyecek. Buna fıkir suçu mu dıyeceksınn? Fıkır suçudur dıye cezasız kalmasını mı isteyeceksmız' O zaman memleketi nasü ıdare edeceksmızs Ceza hukuku ile llgıli ders kitaplan fazla olur Hukukun ana kurallanm ozetleyen vulganze cep kitaplan vardir Hıç olmazsa bunlardan bırını, hıç vakıt gecırmeden paketleyıp Demırel'ın Günız sokagmdaki adresme postalamalıdır Çunku Ustad, daha seçım kampanyası başlamadan bövle onjmaı Roruşler ortaya atarsa, kampanya başladıktan sonra Hmbılır nel«r atacaktır?.. Dınamit sokma lle dınamit sokmayı düşünme arasında fark yokmus Dınamıt sokman duşünmek de avm $ekılde cezalandınlmalıvmış. Allah vere de. bunu herhan gl bır vabancı ajansm, gazetemn temsılcısı memleketıne telekslempnrs oi<nın Demırel'm kendı kışılıgı b'r vana, memleketın de itıban bahıs konu«u cunku . «Turkıye'nın en buviık partısınm basındakı »lasbakan adan, böyle bır ıatn\ıs» dedıklen zaman, bun dan bepımize de bıraz hısse duser... Evet, dinamit sokmayı düfunmek, aklından geçırmek, «Ben boyle bır şey yapsam» dıve kendıyle ağzını açmadan konuşmak da kotfi bır şevdır. insanlann bovle düfuncelere saplanmalarını ted birlerle önlemek gerekır ama, bunun herhanei bir mederj ülkenm ceza kanunun» «suçtur> dıye geçtıği hiç lsitUmemıştir. Hukukun ana flkelerine göre «Suçun tekevvün etmesı» içın, en azından teşebbus safhasına geçmesı gerekir. Yani adam «Dınamit sokmayı» aklından geçirdikten sonra, bu dusüncesmi örneğin, bır yere dinamit lokumu u r"ar1avıp, kovaeagı yerin planmı cizerek fiil haline getırmek için gerekli adimlan atacaktır ki. suç işlemek uzere olduğundan söz edilebilsin Bu takdirde dahi, onun suça teşebbus halınde olup olmadıSı mıkuken tartışmalıdır. Çunkü başka ülkelerin ceza kanunlarmda olduğu gıbi, bizım ceza kanunumuzda da te^ebbusün de en hafifl olan nakıs teseobüs, 61'ıncı tnadde ile cöyle tarif edibnistir •Bir kimse işlemeyi kasteyledıği bır cürmıi vesaiti mah susa Oe (elvenşli araçlarla) ıcrava basiayıp da. ihtivarrnda olmayan esbabı manladan fönlevici sebepler) dolayı o cürmün hu«ulüne muktazi (mevdana eolmesi içın gerekll olan) fuüeri lkmal (Deramı Sm 9, 80. 1 de) Kahraman Maraş Baro Başkam öldürüldü K. MARAS Kahraman Maraş Baro Ssskam Avukat Lutfu K»bakçı, Cumburıjet Mahallesndlekı evı onund; oncekl gece bijiirpejen kı^ıler tarafından tabancs^la oldurulmu<itur. CHP'den mılletvekıH aday «davı olan 37 yafiı.daki 2 çocuklu Kıbskçı'nın «lyasl bir clnt(DeTtmı Sa. ", 8Ü. t 4M) Bomba sanığı Cinnet geçirenler . Dr. Eren : Batman'da golgede 45 dereceyı «Düzen değişikliği bulan sıcaklar yuzünden, üğrak koyunde tarlasında çahşan Dıs ko Tuzün, çHdırnuş, doktora gö konusunda aydının turülmek lftenırken de ölmtişkonuşması tıir. Konya'nın Hadım ılçesi Desuç olamaz» demlı kovtmden M. Emın Kuçuk de sıcaklar yüzunden akll denge«ını kaybederek, kendını asmıştır. Istanbul'da 38 derece Istanbu! ddn 38 derece ıle Avrupanın en sıcak ^enrı olmuştur. Marm8ra denız suvu sıcaklığının 24 derece olduğu bildınlmiştır. Yeşılkby Meteoroloji Ist*sycnu llgillJeri, yılın en ııcak (Dermmı Sa. 7, Stt. S de) SULEYMAN BEY'İN HAEtKUlADE MACERALARI. Istanbul 3 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesınce surdurulen • Bomba olaylan» rfavasının dun ku duruşmasında sanıklardan Ruh Doktoru Memduh Eren, • Duzen değıştküği uzerinde aydınlann konuşması b,r suç olamaz. Eger suç olur^a o zamsn Turkî^c'nın bır aydınlar hapııhanesl baline gelmesi icap eder» demiştlr. (Devamı 8a. 1, 88. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog