Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Y e l k e n S O r u n l a r i n a Dtlnyanın bir numarah raketi Nastase de geldi T çözüm bulmak için yapılan ve BTGM'nün de bulımduğu toplantı, münakaşa çıkınca yarıda kaldı Açıkdenlz Yang Komitesl Başkanı Dr. Süleyman Dırvana yumruğunu masaya vurup «Kanunlan uygulayın» deyJnce 1. Hakkı Güngör toplantıyı kapadığuu ve Durana'yı oeza kuruluna vereceğinl «öyledi Bedten Terbiyesi Oenel Müdürü tsmail Hakkı Gunjöriln dün Istanbul'daki yelken soTunlannı çözümlemek üzere Federasyon Baskanı, Federasyon ilgilileri, Ajan ve bazı kulüp yetkililerl ile yaptıgı toplantı, çıkan münakasa ıonunda yarıda kalmıştır. Güngör, görüsmelerln kişisel münakasaya donmesi ve ağır sözler söylenmesl üzerine toplantıyı yanda bırakarak. «Yelken camiasını kültürlü klsilerin meydana getirdiğinl zannederdlm» »ekMnde konusarak ayaga kalkmıstır. Bu arad» Federasyon, Açıkdenlz Yari| Komitesi Başkanı Dr. Süleyman Dırvana, Genel Müdürlüğü kanunlan uygulaya mamakla suçlamıs ve yumrukla masaya vurunca, Genel Müdür Güngör, kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle Ceza Kuruluna verileceğinl löylemistlr. Yelkencilerin sorunlarını görüşmek üzere başlanan toplantıda Açıkdenlz Yarıs Kulübünün organize ettiği Istanbul Erdek Istanbul yat yarışının kurallan, kulüp yöneticileri ile Federasyon ilgililerini ağız mü nakaşasma kadar götürmüştür. Federasyon Genel Sekreteri Orhan Akra ağır ithamlarda bulunmuş, Fenerbahçe Yelken Şubesi Kaptanı Semih Ancan ile münakaşa etmiştir. İYK Açıkdeniz yarış komitesi kaptanı ve aynı zamantfa Federasyon Açıkdeniz Komitesi Başkanı olan Dr. Süleyman Dırvana da Ajan Cahit Nasman'ı yelken sporunu bilmemekle suçlamıştır. Orhan Akra ve Süleyman Dırvana ayrıca Açıkdeniz Yarış Kulübü yetkilüeri Fahir Çe likbaş, Muhittin Öney ve Samim Arduman ile de münakaşa elmişlerdir. Toplantının havası gittikçe elektriklenmiş ve bu sırada Dr. Dırvana. Beden Terbiyesi Genel Müdürünün kendi kanun ve kurallannı uygulayamamak la suçlamış ve masaya vurarak, «Sizt bu kanunlan uygulamaya davet ediyorum» şeklinde konuşunca Jsmail Hakkı Güngör sinirlenerek ayaga ka!k mış, toplantıyı kapadıeını ve yelken camiasının bu rfurııma geli'inden büyük üziintü duyduğunu söylemiştir. Güngör, Dırvana'nın bu sözlerini hakaret olarak kabul etticini belirterek kendisini Ceza Kuruluna vereceğinl sriylemiştir. ÖNCEKİ YILIN ŞAMPİYONU ROMEN TENİSÇl. İLK MAÇINI BUGÜN YAPACAK İLGİNİN AZ OLDUĞU İLK GÜN KARŞILAŞMALARI ZEVKLİ VE ÇEKİŞMELİ GEÇTJ Eraslan Doruk 200 lira ev kirasını ödeyemediği için Almanya'ya gidiyor ANKARA Balkan Şampiyonu. Akdeniz Oyunları ikincisi ve Münih Olimpiyatlannda ilk sekiz kişi arasına giren Milli bok sörümüz Eraslan Doruk «200 lira ev kirasını ödeyemediğim İçin Almanya'ya çalışmaya gidiyorum» demiştir. Kendisi ile aynı durumda olan daha birçok sporcunun yakm zamanda hayatım kazanmai için yurt dışma gidebileceğinl tahmin ettiğini belirten Doruk daha sonra şunları »öylemiştir «Türkiye'de geçim sartlan çok ror. Hiç kimse şampiyonlara Olimpiyat ve Dünya birincilerine ehemmiyet vermlyor, ben de bun lardan birisiyim. Bir çocuğum ve bir de eşime dogru dürtlst bakamadığım ve düstüğtbn mall lmkânsızhklardan kurtulmak 1çin Almanyaya çalışmaya gidiyo rum. Orada hem çalışacağım hem da boks yapaeağım. X. üluslararası tıUnbul Tenla Turnuvası dün TED kortlannda baalamıstır. Ülkemlzde yspılagelesı «n uzun ömürlü organlzasyon olan tstanbul Tenls Tumuvasına bu yıl önceki yıluı sampiyonu ve halen dünyanın 1 numarah raketi olarak kabul edilen Romen îlle Nastase de gelmls ve eski arkadası Anatol ile bir ldman maçı yapmıştır. 38. yılın, favorl NutaM ile, gtçen yılın sampiyonu Isp&nyol Gisbert, G. Afrikalı Maud arannda geçmesi beklenmektedir. İlk gün yapılan karşılasmalar genelllkle «evkli ve çetln geçmis ve favoriler raklplerini mağlup ederek 2. tura geçmlslerdir. İlk fün alman sonuçlar söyledlr: TEK ERKEKLER: Moore (Avustralya), Bedrl Baykam'ı S2, 62 Dowdeswell (Rodezya), Beyaaat Anbar'ı 62, 61 Maud (G. Afrika), Cumhur Ongen'i 80, 60 Giltınan (Avustralya), Ziya Işücüstün'ü 60, 61 28. Uluslararası Istanbul Tenis Turnuvası başladı DeniıSOM Hasan Ozdemlr, Tabsln Bensel'i 63, 62 Cahit Atas, Bülent Erglni 75, 60 Ahmet Gençsoy, All Göreç'i 61, 60 Anatol, Koçak'l 62, 62. TEK BAYANLAR: Moore fAvustralya), Hand&n Ilıkkan'ı 63, 60 Larsson (Isveç), Sevdi ö*türegen'l 61, 62 Büyükfırat, Talay'ı 63, 61 Formholtz (Avustralya), öney'i 60, 60 Turnbut (Avustralya), Peynircioğlu'nu 60, 60 Lundgren (Isveç), Hale Ugan'ı 46, 75, 62 BugünkU karşılaşmalar laat 14.00'd» baş'.ayacaktır. Balkan Bisiklet Bırmciliği, bugün yapılacak ferdi yarışma ile sona erıyor Balkan Bisiklet Şampiyonasının ferdi yanşması bugün tstinye parkurunda yapılacaktır. Saat 9.00 da baslayacak olan yanşmaya 5 Balkan Ulkesinin 42 bisikletçisi katılacaktır. Ferdl yanşma için şu on bisikletçiralı kosacaktır: Seyit Kırmızı, Erol Küçükbakırcı, Feridun Tezbaşaran, Enver Cihan, Erol öztorun, Orhan Altmok, Halim Aytıç, LUtfil Kurtuldu, Ferhun Oğünç, Harun Şencan. TUrkiye'den katılacak 10 bisikletçi yanısıra Bulgaristan'dan dotaız, Yunanistan'dan sekiz, Romanya'dan bes ve Yugoslavya'dan da 10 blsikletçi mücadele edecektir. 130 kilometre üzerinden koşulacak ferdi yanşma, Yeniköy den baslayacak, Istinye, Maslak, Hacıosman, Tarabya, Yeniköy parkuru dokuz kez dönülecektir. Balkan Şampiyonlugu için Bulgar ve Rumen bisikletçiler favori olarak gösterilmektedir. İki yıl üst üste şampiyon olan Bulgar Nikolov bu favoriler arasındadır. GELECEK BALKAN ŞAMPİYOVASI BELGRAD'DA Bi'iklet Federasyonu il'ilileri dün yapt'.kları toplantı sonucu 7. Balkan Bisiklet Sampiyonasının Bclgrad'da yapılma«ını kararlaştırmıştır. ZATOPEK GASTON REİFF SQ Sıkı Mr tedavl uygulanmaya basladı ESnile'e, Rejlm yapbnyorlardı. İlâç içiriyorlardı. Ama spor yaptırmıyorlardı. Bir İM hafta dinlen her sey lyi oiacak diyorlardı. Spor yapmamak. tşte bunu kimse isteyemedl Zatopek'ten. Hastanenln bahçesinde koçmaya basladı bu kez. Hanl ilk günlerde kışlanın avlusundft koştuğu gibi koşuyordu, Brüksel'de yapılacak olan Avrupa Şampiyonasında tam formunda olması gerekiyordu. Ağustos'un ücüncü haftası Belçika'ya nareket ederken formda olduğu günlere oranla dört kilo vermişti. Midesl yıkanmıstı «m; kendisine güvenci vardı. Enerjlsine, iştihasına ve kendisini kıs; zamanda toparlama alışkanlığına güvenci vardı. Brüksel'de kendisini bekleyen ilk sürpriz duvarlan süsleyen Avrupa Şampiyonası afislertndeki Reiff'in bUyülc boy fotoğrafıydı. Batı dünyasımn ona karşı ileri sürdüğü bir kahramandı Reiff... Gazetelere bakılırsa Reü*f formunun zirvesindeydi. Ve 5.000 metreyi, Zatopek'i de yenerek, kolayca kazanacaktı. Her sey onlara bakılırsa Londra'da, Wembley'dekl gibi geçecekti. Yirmi iki ülke katılıyordu Brüksel Şampiyonasma. Herke» Reiff konusunda emindi. Zatopek'e şans tanıyan çok azdı. Bu sırada Zatopek, Belçikanın başkentinin yakmlanndaki bir banllyoda devamlı olarak çalışıyordu. Onun adı artik Belçika basınında «Vagonsuz Lokomotifnti.. Reiffin antrenörü Marcel Alavolne'e göre yanşın lonucu kendileri için bir problem defildl. Gaston kazanacaktı. Reiff İse biraz daha ileri gidiyor ve «yanş günü antrendrüm benden daha heyecanlı oiacak» dlyebiliyordu. Zatopek'in Reiff'i düşünmesi için Briiksel'ln duvarlarını süsleyen afişlere bakmasma gerek yoktu. Onun gelişmeslnl yakından izliyordu. 1948 Londra Olimpiradmdaki 5.000 metredekı o talihsiz yanştan beri hiç aklından çıkmamıştı ki... Bu sefer de yarıs ikisi arasında olacaktı. Gaston Reiff.. Onu da tanıtmamız gerek okurlara: Mütebessim bir yüz, kurnaz gözler.. Kumral bir Belçlkah. 1921 yılında Brüksel'e 21 kilometre uzaklıktakl Braine l'Alleud' de doğmuş. 1.72 boyunda 61 küo ağırlığında. Brüksel'de yayımlanmakta olan haftalık bir spor d'ergisinde çalısmakta™ Bir • iki kros müsabakasını kazandıktan sonra atletızme daha bir yürekten bağlandı. Eski bir atlet olan Marcel Alavoine'in dikkatini çekti ve onun tarafmdan çalıştırılmaya başlandı. Onun adını ilk kez 1943 Mayısında Fransa'da duyduk. Tahminlerin aksine 5.000 metrede Raphael Pujazon'u geçmeyi başardı. Derece 14'15" idi... Aynı yıl 2.000 metrede 5'15"8 ile Belçika rekorunu kırıyordu.. Bu derecenin de o günlerde atletizmle ilgilenenlerin fazla dikkatini çektiğini sanmıyordu kendisi de.. Gazeteciler hâlâ şüpheciydiler. Oysa Gunder Haegg'in rekoru ile kendi derecesi arasında sadece dört saniye kalmıstı.. YILDIZ MİLÜ BASKETBOL TAKIMIMIZ FRANSA'YI 7056 YENDİ POMPEİ Avrupa Yıldızlar Basketbol Şampiyonısında 4. maçını dün oynayan Milli Takımımız, Fransa'yı 7056 yenmiştir. Birinci devre 3522 sona ermi.ştir. Sayılar: Ahmet (6), Cihangir (15), Faruk (11), Melih (2), Azmi (2), Can (4), Efe (4), Ömer (6), ömürden (2), lshak (16). Ötekl karşılasmalarda ise Po lonya, Almanya'yı 7868, Rusya Avusturya'yı 9931, Çekoslovakya Isveç'i 5755, Ispanya Ingiltere'yi 8431 yenmişlerdir. Beylerbeyi, Yeşildirek ve flasköy kulüplerinin dnrnmn askıda kaldı Danıştayda açtıklan davarı kazanan Hasköy, Yeşildirek ve Beylerbeyi kulüplerinin Ligdeki durumlan hâlâ belli olmamıştır. Lig fikstürlerinin tanzim edildiği bugünlerde adı geçen kulüplerin yöneticilerl, federasyondan kendiJeri ile Uglli bir haber gelmediğinden geçec yıl olduğu gibi bu yıl da mağdur durumda bırakılmaktan yakınmaktadırlar. Ankaralı Avukatlardan tzzet Yenisan tarafmdan açılan dava kazanılmış ve Futboi Federasyonuna tebliğ edilmiştir. Arada uzun zarnan bir zaman geç mesine ragmen Federasyonca gerekli işlemler tamamlanamadîğından bu sezon da adı geçen kulüplerin boşta kalmaları önlenememıştir. Hasköy, Yeşildirek ve Beylerbeyi kulüpltri Danıçtay ilamının infazira isf,emışler, aksi halde Anayasanın ihlâli bahis konusu olduğuııdan sorumlular hakkında kanuni takibatta bulunacaklarını belirtmislerdir. ADANA D. SPOR, GİRESUN'LA EROLİÇİN ANLAŞTI Transferin 24. günü hareketli geçmiş ve Giresunlu Erol, Adana Demirspor ile anlaşmıştır. Adana Demirspor ETol'a 150 bin, Giresun'a ise 300 bin Hra verecektir. ALPASLAN VE K. MUSTAFA MUKAVELE İMZALITOR Fenerbahçe bngün Istanbulsporlu Alpaslan ve Altajlı K. Mustafa İle mukavele lmzalayacaktır. Konyasporlular, Fenerbahçell Canan'ı almak ist«diklerinl açık lamışlardır. FEVZt, İSKENDERUNDA Göztepeü Fevzi dün kulübünden 35 bin lira karşılığında bonservisini alarak Iskenderunspora geçmiştir. Istanbul üluslararası Tenis Turnuvası dün başlamıştır. Resimde G. Afrikalı Maud'un bir top karsılayışı görülüyor. (Fotoğraf: AIi Alakuş) 3. Üluslararası Yaşar Doğu Turnuvasınm ardmdan TURNUVA BİZE HİÇ BİR ŞEY KAZANDIRMADI Uluslararası «3. Yasar Doğu Tumuvasına katılacaklarını bildirdikleri halde Bulgaristan ve Romanya'nın son anda gelmekten vazgeçmeleri, güreşlere olan ilgiyi bir hayli etkiledi. Aynca Kıbns, Yugoslavya ve ls\nçre nin zayıf takımlarla katılmalan turnuvayı bir Türkiye Şampi yonası jekline soktu ve netice Reha ÖZ de bize hiçbir fey kazandırmadı. llgililer bu turnuvayı 1974'de Istanbul'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasının provası olarak ni telendirdiler. Ancak katılan ülke lerin azhğı nedeniyle meydana ABD'li yüzücü Caroll Starcke, 1 saat 20 dakikada Boğaz'ı 2 kez geçti Amerikalı Bayan yüzücü Caroll StarcKe düj. iaııyer UmuryeriSarıyer arasını 1.20.18 ile j'üz€rek, daha önce gene bir memleketlisi olan Flarance Chadwick'e ait olan dereceyi yenilemiştir. 34 yaşındaki san Diegolu Caroll Starcke önceıu gün yur dumuza gelmiş ve aün sabah saat 8.50 de verilen startla suya girerek 20 sene önce yapılan 1.53.21 iik dereceyi 38.03 dakika farkla yenilemiştir Dünya Sağırlar Olimpiyadında sekiz dünya rekoru kırıldı MALMOE, (tsveç) 12. Dünya Sağırlar Olimpiyadında. sekiz dünya rekoru birden kmlmıştır. Rekorların dördü yüzme müsabakalannda, diğer dördü de, atletizm müsabakalannda tesis edilmiştir. Bir hafta sürecek oyunlara 33 ülkenin sağır sporcuları katılmaktadır. Yiiksek atlamada Amerikalı H. Fosler 2.01 metre ile sağırlar için yeni bir dünya rekoru yaparken, gülle atmada da, tsveç' li Bohenriksson, 16.85 metre ile yeni bir tekor tesis etmistir. Kınlan başka bir dünya rekoru 10.000 metıede olııp 30.35:0 ile Eus Vasiliev tarafmdan tesis edilmiştir. 100 metrede de, Bus lukas 10.6 saniye ile dünya reko lunu yenilemiştir. çıkmayan aksaklıklar, Dünya Şampiyonasında ortaya çıkabilir ve güç durumlarda kalabiliriz. Bütün bunlann iyice düsünülmesi tartılması lâzım. Uluslararası Yaşar Doğu Tur nuvası sırasında bol bol tartıjması yapılan konulardan birisi de güreşçilerimizin bu çekilde giderse Tahran'da yapılacak Dün ya Şampiyonasuıda ne derece ba sarı kazanabilecekleri? idi. G5ründükleri kadarıyla kondi» yon bakımmdan bir hayli eksiklikleri vardı, yeterince çalışma yapılmamıştı. Güreşler sırasında zaman zaman Türk sporu ve sportmenliği adına üzüntü duyduğumuz bazı olaylar oldu. Bir güreşçi diskalifiye edildikten sonra önce minderden inmek istemedi, daha son ra da İsviçreli minder hakeminin elini sıkmayarak Türk misafirperverliğine de bir darbe indirdi. Bir tanesi de ancak rica min net şeref kürsüsüne çıkartılabildi. Bu hareket en azından Ya?ar Doğu gibi büyük bir gürefçinin anısına saygısızlık olarak nitelendirildi. Tahranda yapılacak Dünya Şampivonası öncesinde bir seçme niteliği taşıyan turnuvada güresleri bu iş için para alan teknik adamlar yeterince izlemediler. Herkes kendi havasındaydı. Bunun en güzel bü kanıtı da ilk iki gün fazla kiloları bu lunmayan güreşçilerimizin üçün cü tur güreşlere çıkmadan önce Fin hamarnına gitmek zorunda kalmalarıydı Sieene'deki atletizm yarışmalarında mükemmel dereceler yapıldı ABD'li atlet Rod Milburn önceki gece dünya rekorunu kırdıgı Sieene'deki atletizm yanşmalannda gayet mükemmel dereceler yapılmıştır. 100 metrede, Ingiliz Don Holliday, Amerika'lı Chuch Smith'i geride bırakarak 10.3 saniye ile birinci gelirken, 400 metreyi, 45.6 saniye ile Amerikah Fred Newhouse almıştır. Kenya'lı Julius Sang 46J saniye ile ikinci olurken, İtalyan Marcello Fiasconaro 46.5 saniye ile üçüncülüğü kazanmıştır. Erkekler 1500 metrede, Amerika'lı Len Hilton 3 dakika 43.8 saniye ile ipi birinci olarak göğüslemiştir. Fevkalâde heyecanlı geçen bu yanşta, ikinci gelen Kenyah Mike Boitt ile üçüncü gelen İtalyan Francesco Arese de, aynı şekilde 3.43.8 yapmışlardir. Birinciyi Foto Finiş tâyin etmiştir. 10 BİN ZATOPEK'İNDİ 2913" ÎLE ONU MİMOUN İLE İZLEMİŞTİ. 1946'da Oslo'da yapılan Avrupa Çampiyonası onun İçin bft> yük dersler taşıyordu. 5.000 metrede birinci olan Sydney Wooderson'un hayli ardından bitirmişti yanşı. Zatopek 14"25"8 ile beşincl olurken Reiff onun arkasından 14'45"8 İle ancak altıncı olabilmişti. Bu yenilgi ona kolay unutamayacağı kadar act geldi. Bu yenilgiyi ancak iki yıl sonra Olimpiyat Sampiyonu olduğu zaman unutabüdi. Aynı yıl 12 Ekim'de Union StGUloiıe pistinde 3.000 metreyi 8'8"8 koştu. Oyunlardan birkaç hafta sonra aynı pistte, Haegg'in 2.000 metre rekorunu 5" daha indirerek kırdı (5'6"9).. Bu yeni rekoru Isveçliler itırazlarla karşıladılar. Kuzeylilere göre mesafe 2.000 metreden daha az idi. Üstelik pist nizaml değildl. Ertesi yıl Isveç'e gitti Reiff. 22 Haziran 1949'da Brüksel'de çok yaklaştığı 3.000 metre rekorunu kırmayı denemekti amacı. 12/Ağustos/1949 günü yaptı^ rekor denemesini. O sabah yağmur yağmıştı. Yarışuı yapılacağı Gavle stadının pisti buna rağmen sertti. Yarış 19.00'da başladı.. Jean Vernier 2.000 metreyi 5'19"8 de aldı 1.500 metre Olimpiyat Sampiyonu Eriksson da bıraktı yanşı Bir tek Reiff sonucu zorlamayı deniyordu. Başardı da bunu. Isveçlilerin hayretten şaşkın bakışlan arasında 3.000 met. reyi birinci olarak bitirdi. Yeni bir rekordu bu. Ve o günün ölçülerine göre akıl almaz bir dereceydi bu: 7'58"8. Sport Digest dergisinin 1949 yılı Haziran sayısında Marcel Hansenne, yakın bir gelecekte 3.000 metre rekorunun nasü kırılacağmı anlatıyordu. Bu makalesinde Gaston Reiff'i inceleyen yazar, atletin özellikle fizik yeteneklerinin yanısıra azmini inceliyor. ve kısa bir zaman sonra rekorunun Reiff'in eline geçeceğini yazıyordu. Reiff'in büyük özelliği, yanşı başladığı gibi bitirebümesiydi. Bininci fulesini de birinci fulesi gibi canlı ve güçlü basıyordu piste. Rakipleri yanşın sonlarında yorgunluğun ağırlığı altmda ezilmişken onda hiç bir yorgunluk beürtisi görül müyordu. İşte bu yüzden birlikte koştuğu rakiplerinin moralini çökertiyordu. Reiffta gelecek için umut veren yan, inanümaz dayanıklılığı ve üstün yetenekleriydi. Bu özellikleri asü, yeni yeni rekorları müjdeliyordu. Gaston Reiff iyi bir atlet olabilmek için tam sekiz yıl çalıstL Artık ne kronometreden ne de rakipten korkuyordu. Yeteneklerini sabırlı bir çalışma ile süsleyebilen bir atleti bekleyen par lak geleceğin en belirgin örneğiydi Gaston Reiff. İşte Zatopek'i pistte böyle bir atlet bekliyordu.. Basın, Zatopek hariç, hiç bir Çekoslavak atletine şans tajıımıyordu bu şampiyonada.. Ama ilk sürprizl Roudny 3.009 metre steeple'i kazanarak yaptı.. Sıra Zatopek'in de katılacağı 10.000 metreye gel mişti. Ağustos'un 23'üydü... Ve Heysel Stadını dolduran 60 bin Brükselli bütün dikkatini bu yarışa topiamıştı. Acaba Zatopek kazanabilecek miydiv Kendisine ait olan Dünya Rekorunu kırabilecek miydi? Ya da Reiff'in ertesı gün 5.000 metreyi rahat rahat koşmasına yarıyacak kacfar voracak mıydı kendisınir Bütün stadı dolduran Brüksellilenn dışında, bütün Belçikalılan da yakından ilgilendiren sadece bu sorulardı. Bütün bir şampivona sanki bir tek 5 000 metreden ibaretmiş gibi bir hava vardı ortalıkta Herkes Reiff'i ve onun ertesi gün koşacağı 5.000 metreyi düşünüyordu... Yağmur yağmıs, gece inmekteydi. Projektörlerın ışıkları pistl aydınlatıyordu. Hava gerçekten sogumuştu. Formda olmasa bile Zatopek eibi bir atlete bütün bunlar vız gelirdi. Yarış öncesinde pistte sadece 2 tur yapabilmişti... Tabanca sesiyle fırladı Zatopek... 4M metreye ulaştığın( ) da bir sürü rakibiyle açmıştı arasını bile. Mıhalie Mimoun, Popov ve Koskela Zatopek'in bu hamlesine karsı koyamadıiar. Bazılan ile arasında bir birbuçuk tur fark olmustu sonısnria.. Yarısı Zatopek 29']2" ile aldı Mimoun 3Ü'21" ile ikinci gelmişti. Onları sıraslyle Koskela, Aaron, Popov, Stokken ve Van de Wattyne İzlemifM... Cumhuriyefin Toto tahmini Ardahan 23 Şubat • Karsspor 2 Sarıkamış G. Iğdır Sürmeli 1 Erz. Kombina Erz. İ. Ocağı 02 Mus Alparslan S.K • Muş İ.Y. 0 Kars Demirspor • Kars Kalesi 1 Gümüşhane V.S • Güm. 15 Ş. 0 Bayburt Ş. Z. Bayburt K.S. 0 Frz. 3 Temmuz Erz. D. Spor 2 Erz. 3 Mart Erz. Doğuspor 0 Erz. Pasinler Erz. Dağcılık 02 Artvin Hopa Artvin Arhavi 1 0 Ağn Murat S. • Ağn Taşlı Y. 1 Ağnspor Ağn D. Beyazıt 0 Gumüşhane Y.S.E. • Kelkit G. 1 Van G. Van Şen Gençler 2 Van Erek S. • Erciş 1 Nisan 1 Pilot da maratoncu Amerikan Bayau Starcke'in pilotu da kendisi gibi bir maratoncu, ancak vüzmtyi tkl sene önce bırakmış. Anna Mazzola ünlü Itaiyan futbolcusu Alazzola'nın da Kuzenı oluyor Bayan Mazzoıa'nın da. pilotluğunu vaptığı Amerikalı yüzücü gibi birçok maraton dereceleri var Bunjardan kendisi İçin en önem taşıyaru 1963 Cap rı maratonunda eirmcl gelrnesi. Bu maratontın Bayan Mazzola için büyük rtnero tasımafinın aebebı de s^vle (Oevanu T. Sayfada) BJTU zamanda. BULENT KITER ANTRENÖRLÜK YAPAMIYACAK Jaroll Stareke Boğazı geçmek üzere suya giriyor... (Fotoğraf: Reha ÖZ) ANKARA Eski Boks Milll Takımımız antrenörlerinden Spor Toto'da Bülent Kiter, belindeki ârıza nedeniyle bundan böyle antre13 bilen çıkmadı nörlük yapamıyacaktır. SPOR TOTO'nun 52. haftaFederasyon tarafmdan genç sında 13 maçı cioğru olarak bisporculan yetiştirmek üzere len çıkmamıştır. Haftanın dikendisine görev verilen Kiter ğer ikramiye daBtlıçı şöyledir: antrenmanda sakatlanmıs ve ya J 12 bilen 5 kişi 8.214. TL. pılan devamlı tedaviye rağmen 11 bUen 98 kisî 419. TL. lyileşememiştlr. 10 bilen 91S klşi 44.50. TL. Yann: ...VE BtR FİNAIİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog