Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet B4STN AHLÂK TAS4SINA UYMATI TAAHHCT EDER. Sahıbl: Cumhurivet Matbaacılık v« Gazetecilik T.A Ş sdtnı N4ZİME NADt Sorumlu Yazı Işleri Muduru OKT4Î KURTBÖKE Basan ve Yavan: CUMHORİTET MATB4ACILIK ve GAZETECtLtK T.A.Ş. Cagaloğlu Halkevl Sk. No: 3941 DUnULHnı Rl'lDni ADı Y.nlsehlr T l e ANTARA* AUtflrV Rıhran Ten« A1l 129544 I29544 ABONE ve I LAN 3 Aylık 6 Aylık 3 Aylık ^ İZMÎR, Halit Ziya Bulvtn No. 65. kat S Telt 312» • J4709 "" GÜÎvEY İLLERİ, Kurukopni 34 tokak No. 40 ADANA •*• Tel: 4£âQ • 3934 1 Aylık Yurt l«l 30 90 180 360 lun Oifi S2 50 151 50 315 «30 Bajlı» ı& dKtul 2. ve 7 ncl «avfa fSantlml) 3 üncü sayfa ıbantlnılı 4. 5. « ncı tayta ıSarıtlml) N şan. Ntkah, Evienme Dcîura Olum. Mevlıd Te«ekkuı <5 S m l Ölum Mevlıa Teşekküı 2J (5 S m l 15(1 80 8S 13 100 100 150 UUa • » • SAYIM VTTOrTC IVUKUÇ GAZETECİLER f Bastarafı 1 özgur parlamen'o ozgur basını tan ma/^a, once ozgur halk sonra da ozgur parlamento ortadan kal kar Bız, basın knnusunda takıp edı len vanlış v olun suçlusu olarak par*ılerı degı1 oncehkle konuva cıddıjetle eglrreven ba"= n mentuhu par'amente'Ien go>u\oruz 24 Temmuz ba«ın bajramı dola yı^nle bır ae'a daha ılgıhlere ha tırla'mak ıst°"7 kı vuce mec' s ler, basına fıkır ısçılenne uveu lanan çag dışı ceza«vı usulunü kaldırmak basm affını çıkarmik İa demokra«ı ve oreurluk uılayı pna guç vereceklercır » (Baştarafl 1 Sayfad») Metro'da rlhl vapıtlar ana caddeler, heyO'ele donmek ıçın Evfel civakellerm o?ell ıdenn. sıralıyor rındakı bır \erde metrova bmmek Her taraf ısık ıcınde Kendl ıstedık Yer n dıbme kat kat uıı hal^erınde cıvıl cnıl ınsanlar Yaşlı ve gencerık rıftler kolko lıjordu gıdılecek serrte gore met rova bınnek ıçm. Hangı ka'a ıne la v anak ' anaga ceğımız kestırem vorduk Panslı Otelden Pigal'e bır kadın vaklaştı vsnımıza ve P ga. d* 3 k^îilıs venmıı ay Tardımci olmak ıstedığinı sovlenlmş DELT\ otehrdekı oda dı Tebe«sumj vuzünden ek'ik (Bastarafı 1 Savfada) mıza çıkıvoruz tahta merdj\en olmavan F an^ız k?dım en azın lenlerı gönı\oruz Mahkeme » • ler tırmanarak Kıı ıçındeta dan ıkı se.fennı kaçırmı<=tı metro numie \e cfzar\ı dmarlan ara> kohne rnerdıvenıer trıcırdnor nun, ama bır vabancıja vardım sında sayısı çok gazetecı bulunOdadan ıçen gırıyoru» Duvmr cı olmanın mutluluğu ıçindevdı makta, sazetelerı maddı yondrn kaçıtlan ver ver kalkmış, per Tiıin Parıslıler sevp ve savgı dobaskı alt.na alma\a çalışan çevdeler ırı kır lekeleriyle dolu Bir lu Dudaklarda tebe=;süm, insana reler guçlenmektedır gecel gı 200 lıra tstanbul da pıs «avgı, sevgı ve kardeşlık Bu sonucu, bır msUntı, veT» lıgı ı e un <apojı «Sırkecı otelInsanın ın^an tarafından horlan Turkne adına bir talıhsızlık sayler • herhalde oundan temız olKendi acısı dığı ve ozgurluklermın kısıtîsnmak kolav eerekçe aramaktır. malı Mıllet Meclısı Ba^kanı Sabit Az gelısmıslıeın sancılarını çeBıraz dınlenıp sokağa çıkıjo masından korkuldujru ulkelerde Osman Aveı vaptığı konu«mada ken Turkıyemız, hem sanayıleş ruz Pans ın eŞlence merkezl ymşıvan ınsanlann Parıs e kaçma «herkes, kendi aeısırı daha ıvi me hcm de demokrası yollaruıPıgaldevız Yol bcvu renga lannm ve burada yerle'melerın n hıs*»der Basırın kendı me<:e]p1e da oıledıgımız hedeflere >ararenlc ıs klı Cafe bulvarlarla do ba«hca nedenı msan sevgısı ve rıvle \akından mes?ul olması nor mamışUr. Eger bu hedeficre valu strpt'z ve c nsel bırleşme toplum huzuru olsa gerek. rnaldır» demış, junlan söylemı?gosterıîerırun vapıldıgı lokallerabılseydık, bssın sorunlarımm tır rın onunda çıgırUcanlsr faeraen YARIN: ZÜRİH'TE daha, ılen bır ortamda çoanek «Hukiimettrn vev» parlarrenter her dılden muşten çajınyorl«r kolajlaşacaktı. lerd»n bır af roklıfı geli"^e V ia Bazılan voldan gecenleri adeta Herşcje raçmen Turkiveml»sürede Meclı^lerden çıkarmak eorluyorlar îçeıi sokmak Içın de uvsarhsa »aiaşır bır basın murrkündür Bımun deha once de r»jimıne duvulan ıhtıyacı, 34 Çevrede lokallerm fedaılerl 6meMeri vardır » Temmuz Ba>ramında daha kuv(Baştaran 1. Savfada) beklıjor çıkması muhtemel ovetle duyurmak çerekır. Bunutı lajlan onlemek ıçın. Ara soktkDemirel «Bilmem» Nasıl bir düzen ılk sartı da cezaevınde ve mahlar j'arı çıolak genç ort» yaslı dedi keme önuode filur suçundan hfikadınlar'a aolu tllerınd» ç»n«Bır yandan, b lun ve fen açı Ga7eteeıler Cem veti Ynne'Im taları duvara vaslanmıs çoftu ıından tanrada ve hayvancılıkta kumlu \e saruk gazetecı bırakKurulu bann «ffı konusunda Nffl çok guzel olan bu kadınlar onKorutürk'ün ziyareti mamaktır. kullanılması sak ncalı olmava let Mechsi Başkımından sonnı AP lerınden geçen erkekleıe yalnız cak topraklar kojlulenn bu aÖte yandan Cumhurbaskanı Genel BBskam Sulevman Demıfıyatlarım sovlemeKlfe yetınıyormaçlarla yararlanma«ma sunuFahrl Koruturk, dun sabah Is rel'ı âe 7ivaret etmıs basın affılar. Sarışın şık jnyımü Ptrls lurken, bir yanann da, onnan tanbulda Gazeteciler Cemnetı' josmalarının fıyatı 120 frank. nm Mechsın ılk o1a$anü?tu toD nı znaret etmı<s ve Ba«kan Burkovlulen, kuracaklan guçlu koAynı sokakların binnde orta lanhsında ele alınarak ellıncl vıl operatıfler yoluyle. orman ürunhan Felek ve Yonetlm Kurulu ymslı sıkılgaa bır zena kadıru dönümünden önc* çıkartılmasını lerınin değerlendlnlmesınde baş uvelerl tarafından karşılanmışfiyatını adeta utanarak fısıldırolu oynamalıdırlar. Gene bu tır yor. «40 îrank». Irk ayınnu faAP Genel Baskam Demirel An kooperatıfler ve kooperabf birCumhurbaşkanı Koruturk Gahisehkte d» geceıli. hklen yolu üe koyluler, devlet kara Garetecıler Omıv*U vone »etecıler Cemnetı'ne beraberın orman i^letmelennin yonetımitıcıl<>nn» bu konuda funlan toy de De\let Bakam ve Hukumet Kara derililer ne de etkm biçimde katıîraalıSoıcusu tsmaıl Hakkı Tekınel, ANT4KYA Hatav'm «nava•OnumÜTdeVi gunl*rde M»clı«l« Kömur karası tenli, vuun boy dırlar » Genel Sekreter Buvükelçı Fuat tana katılışırun 34 yıl donürnü lu Senaga'.lı erkekler ağaçtan rîn ne çesıt bır faahyet içınde Bavramoslu, Bas Hukuk MusaSıkîydnetımin tlç tllmirde yedun yapılan parlak torenlerl» oyulmuş sus eşjalan satıyorlar olncaÇını bılnnıvorum Bundan Mri emekli hSklm Tumamıral Stede bırjey »oylemera mum Fahrı Çoker, Başyaver Kurmay kutlanmıştır yok pahasm* Pıgal cadde'.erinde. niden uıatılması içın bujün topSabalı saat 730 da AtatUrk Anı Aynı esyanın Pans'in lüks ma|* lanacak olan TBMM'nin, Curnkün değıld r > A'.bay Htse\in Topa oldugu hal hurbaskanmca reto edilen orman de gelmi<i, Baçkan Burhan Fe tına çelenk konulup bır dakıka zalanndakı flyatı birkaç mıslı lık sa\ gı duruşuvle başlatılan tö faıla, Parıs sokaklannı çalı sü «uçlanrun affına iliskin kanunu Ödül töreni lek ve Yonetlm Kurulu uvelerı renlere daha sonra askerî bando pürgelerıyle yıne Senagalh er yenlden ele alabilecetinl ifade 11» 50 dakıka kadar goruşmuşIstanbul Gazetecıler Cemljttl nun çaldıgı îstıklal marsı Ua de kekler süpürüyor Kara derilınln «den Ecevit, esasen bu amaçla, tur »u bıldınyi ya> :mlamıştır olaganüstU toplanvam edılmıstır sömürilsü her yerde olduju pbl MecUslerln ıBugun Turk Ba^ınmdan, araman içln çafrıda bulunduklartsürüyor Çağdaş dünya lıksız 32 jıl surmuş olan 'anru hatırlatmıs, genel aftın da Ana caddede, ara sokaklarda îzmlr BBIOSU Ba^kani l«;kensurun kalk sınm 65 ıncı \ildonuaynı vesile ile görüsUlmeslnl is Tunuslulara aıt bırçok lokanta der Ozturanl , dun Izmır de bamudur Ancak, sansurun kalcîı tedıklerini bellrtmişür. ve kafeteryalar var Şış kebap, rılmasından 65 \ıl sonra da de sın t»yr*mı neoeruvl* verd fı (Bastarafı 1 Savfada) şış köfte, sakatat ızgaraları, tu mokratik ulkeierın çogund» an bir demeçte, « Çagdaş dün kıtabmın da musaderesıne karar lumdan, sekerparesıne kadar her lamını yıtirmls olan «fikir su y« ozgur basının, ozgür m verılmıştır. sanlann dUnyasıdır Basın özçu» kavramının, ulkemizde surIstanbul Barosu, Paık Muzaf türlü Utlılar satıhyor. Bızım kebapçılardan pek farkı yok, yalnu IfürlüjM de bütün aijfer ttzgür fer Amaç ı savunmak içın Avukat durulmek tstenmest juıunden lilklenn esasıdır Basın özjfür Burhan Apaj dınl görevlendırrnlj içkı vermiyorlar. mahkum edilmis arkadaşlanmızın bulunması ve ba<:ın oıgur» lüfu, düsünce öıgurlüjudür bır tı Dunkü dunışmada, Apayflm*Dövmeci ve bakıma Bu ösfrürlüjün bulun dan başka, Avukat Z ya Nur ve lujunu temelden etkilejen somadıjh bir ülkede düşünc» bz. Avukat Cevat Ercışh d« haar runlarımırın, bütun çabalara Amerikalı KürlUgıinden söı edilemeı» de bulunmuştur raSmen henuı çözulmeml; olm«Ara sokakların bırınde dövm»misUr. «Duruma Uç gün once muttall cı dükkanı 11« karştlasıyoruz Bir olduganu «anılc Avukat Muzal çok meraklı, dövme yapttran Basm, fer Amaç ı tanımadığını, dosy» genç bır Amerikalı ıle elektrıkh forum alanıdır yı tetkık etmedıŞinı», belirten makına ıle çalısan dbvmecıyi ızlnntr Ba^su Baskam tsken. Istanbul Barosu AvUitah Barhan lıyor Gecenin Ol'ı Sırad» bekleApaydın savunma ıçın mehıl is ven blrkaç müşteri daha var der ÖEturanU, Raıetecilerln bır •Orusu U»rtne casını modem temıştır A\ukat Cevat Ercışli TUmü alkoiün tesınyle yarı uyde a, ru t«Jep,e bulunmuştur kulu. Amerıkalı genç, koluna bır ANKARA. (CamhurİTet Btlrtura) Ulırtrtnn forum aJaru olarak ni ıçın gırmls telendırmış ve taetle »unJan Mahkeme Istanbul Barosu Avu dövme yaptırmak AP Genel Baskan Yardımcısı dUkkana Elektrıkh d6vme makıbeUrtraişün katı Burhan Apa\dın Ile Avukat nası derıyı kaıiyor Renk renk Necmettın Cevherı, CHP Genel Ce\at Ercışlne savunma lçın kâ « Uygar topıumlarda basın Bajkanı BUlent Ecevit'ın, AP"yl şekıller blçimlenlyor Dövmeci yolu 11* Işlenen suçlann» alanı fi mehıl verildığınl hatırlatarak auclaynn sö/lerıni dUn bır demeç savunmalarırî bu duru<;m»dB ışıni bitırmıştı Amerıkaltya ce le cevaptamıstır Ecevit In iddıa ITİtükç» daralmaktadır Ftldr sa Ustık U Sendıkesı Istanbul Şu. çu dıye bir suç voktur Mem vapmalarnı istemış ve savunma şıtli motıfler bulunan kataîogu larının gercoklerle bpgda«madı*ı be kongresı dun yapılmıs ve Nı leketimizde Ise son» yıllaraa gostererek «Sunu da dıger kolu içın mehil talebinl reddetmıştlr na I> şunlan da (Tögsune işlevevım nı Iddıa eden Cevherı secımler ^a^ı Kuas başkanhğındakı eskı yö karara oaglanmı? olan vo halen Mahkemenın bu karan üzerlne yaklastıkça CÎTf ' nnetıcılernın mı » dıye sordu Sarhoş Amerı netun kurulu, yenıden gorevlen mahkernelerde buuunan basın da Avukat Burhan Apaydın, avukat kalı koltukta «ızmıs haldevdi, telaslandıklannı öna surmuş d nlmıjUr. valan bir hayli çoftaJmı» bulun Zl\ a Nur ve avukat Cevat Erctslı «Geçekten secım oncesınde CHP gozlerını araladı motıf katalogu Kongrede konujmacılsr, genel maktadır. Bu çojjahşı, düşünce savunma vapamıvacaklannı bll vonetıcıleri 12 Mart öncesı dev na goz gezdırerek, «Yes» cevabı ]ıkle SSKdan yakınrmşlar el par öqrürlüJtU ve basın b*frürlü!JÜ ıle dirml'slerdır letın ve rejımin temelıne kundak m verdı Bı saat ıcmde Ameri makları kesılen ışçıye amehyattan bagdaştırmsk mumkün degildır «Evvelce verılmiş olan mehil kalırm vıjrudu renearenk çıplak kovan an kanun kacaklannı sı sonra «Yatak bulunamadı ayakta Anavasa degişıkllkleri dogrultu leın ka'ı goruldııSu gerekçesı kıvonetımden vaka"=ım kurtar tedavılerıne devam edılmek uıere ı sunda çıkanldıfı ıfade edilen ve le» mehıl talebının reddedılme | kad n mo^ıflerı çesıth korsan vıtacılan bo'ııculen tıpleri çıpa, denı* a*ı ve gemiler mışlan ıstırahat verıldı. şeklınde rapor' ni Dernekler Kaiıunu ile der «ınden sonra «ot alan avukat Zıle gorıinmes hale ce mı^tı Sabah çarpık dü=ünen]erı CHP nın sem neklerin sendUka^rın v« mes \a Nu"" (Savunma batjndur \eren hastanelerdekı doktorların kaiktıgında avnava bakınca sa$ sıvesı altındt toplam» garretı lek kuruluslannm ^Mrtlrlüklerı tutuınunu elcştırmısler doktor lçırdedır Bunu varjarkpn Mrçn Dumsmamn baş'angıcından soAnajasa dsf ışıkl klerını de a"=a ntina k3aar de am eden bı* hak kmhktan ba' ılmıstir herhalde \e \atak bulma guçlugu >uzunden knşk P ohırdu»unıın b']p farkın \ol arkadaç mızla kolumuza bur Ünlversıte tır Bazı taleplerde buhuımustuk df>gan guçlüklerı dıle getırmışler ' rak kısıtlanmıştır da olmadan AP kale«ını tasla cumu7u ısle mek f krınö«>n he ler Kanunu ıle de bılım adamdır Özellıkle te\sn tahkıkat zımnm rren vpzsecerek ıi7akiaştık ora m»ga kalkmtktadır » demıştir la^m n sesı kısılmış bılım ozKongrede konujan Şube Başka Eilrlügü kısıtlanmıştır Bu oz dakı taleplenmırın ne olduSu dan S^nradan o*rendık dbvmeEcevit m «reitm dıismanlannı» katı olarak anlaşılrradan bu ta cı ozellik e gecelerı cslışırmış m Nıvazı Kua^, AP ıktıdarının gürlükler kısıtlar.ırken maalemuşte'ılem <;arhoşluklarından korudufu volundakı bıl nen ıddı leple'ımız hakkında mahkemece çikarttığı ve hur sendıkacılıga son sef bu keslmlerde elddl blr ses red karaT \erıldı Bu durum mu vararlanarak daha çok ış ya aiarmı tekrarlavan AP vetkılısı veren kanunun bazı maddelerinm ışltilmemiş clddi Blr dlrerüş gö ozetle şunlan sov 'emektedır pıp para kazanmak ıçın Anavasa Mahkemesınce ıptalının | rülmemlştır vacehe<;ınde savunma yapmıyo «CHP Genel Baskanı reıım düç memnunlukla karçılandığmı anruz» demıstır manlanna karsı devletımi7i guç cak Anayasada oîgurluklerı ve Basın Faık Muzaffer Amaç, karardan Seks magazaian lendırecek tedbırlere türlıi ba hakları kısıtlaMcı değışıkhkler va I sonra son sörtlnü soran hâkime, P sal de "!eks magazalan ge Kanun Tasansı haneler ırat ederek kar^ı çıkmıs pılmasının uıuntu varattığını sov \ şunlan söylemıştır cevansına kadar açık Seksle ıl lemış «endıkal mucadelenın de' 1971 Anavasa dejtışıklıgıne uv«Istanbul Barosunun bu d&va gılı akla pelmeven her $ey va' tır Sıkıvonetımden «ıkâvetçıdır Askerî r vareı karnr'anndan şıka mokratık mucadele ıle vapılması I durulması gereketı ve meclısler vı bemmseyip benı bızzat barovetçıdı $ımdı de kendı manevi gerektıiUru behrterek ozetle şoyle de sıra bekleyen Basm Kanunu ca sa'unma karan vermesı U?e bur^hrda S»V= ışkence aletleri cesı'lı bicımlerde kııllanılabilen suclutuklannı resmi dfvlet ku demıştır j tasarısının bufcunt aek kanun rıne anlaçılmaktadır kı bu da kadın erkek vai7ma cmsel orean ru1u$larında kamu grtreM vapan Iasmamasınm bellı baslı nede vada sanık sardaiyesıne oturan lar vılzlercp ç*=;ıt doaıım kontrol • \sgaıi ucret komi'î\onunda nı m»murianna vüklemek ıstemek basın mensuplarımn verdı Faık Muzaffer Amaç drtjıldır Sa ılâçlan ^eks k'taplan ve cinsel tedır devlet . ışveren Tuık Iş uçlu l £ı çok olumlu ve çok dınamıK ettetl arthncı rıidufu reklam edtsunun çokluğu ıle «aptanan 25 lı mücadeledr. Bu mucadelenın nık saıdalvesınde bı?zat «avunma Toprak ısgallennı devrımcı ev ralık asgari ucıet 600 lııa dolay havranı oldujtu kadar bır des makamı oturmaktadır Ben sah len de?ış k üâclar Bu arada seksle ıürıll b<rcok hedhelık es lem stvanlar doğa kanunundan sen bu yüc* makamı sa\runm»va larında bır a>lık gel rı sağlnorsa tekleyıcısı de olnıan ıstenm bahsedenler mılli bırlik beraber kendımi vetkıli rormüvorum Bu raîar \ trin!f>rrle n»ılı duruvor o kentte ve dolajtsıvla o ulkede Zıra ozRurluklerı ıçın mucade1 îı mıllî huzuru boıarak iktı Yas f?rkı go7ot*nekstzm kadm makam ancak baronun tâun etti ışçıler ancak a%akta dmabılecck le etmesını bılmeven uluslar or erkek ve cocuklar ıl^ı Ile geMvor dan tahrm ıc n sokakla ısbirliff £ı avukat tarafından savunulabıbır ucre'e mahkum edılmış bu lan kaybetmege mahkumdurlar yaparak d°vletı tahrıp edenler Ur Son olarak söyhyecek bır lar hu mnirazaları Alı^ vemte lunmaktadır» , Ö7KurluxIerl ujrunda savaş verelbette telaş ıçınde Olacaktır» cekıpstentık eörtUmUvor sö>üm voktur» me\en ruruluslar da kendı ke Nıyazı Kuas Bu kez dıkkat edı bBÇırarok ipsifnıvor terHer tıç avukat da karara itlra* sımlerinde onlan kavbederler • lecek en onemlı nokta, mılletvekı cfthtara almak fstediüı çevin lsAnayasa'nın ıl mdddesi ge edeceklerdır lı ve «enatcır seçme oncesınde bu mtnı sö\l«verek Dtlkkanlar dore*ince basının sansür edllemılundugumuz ıçın aort ^ ıl mem lur> bosalıjor turıstlerın dövızveceS*nl ancak venı çıkanlmak leketın kadeıını ellerıne teslım elerı kgsalara dokfilü^r Tııri«m (Bastarafı l feayfad») istenen kanunla «ansUre blr adecegımız kışılerı seçmede \aracıderek rekor dUzeye (BaMaraft l Sarfada) Tahıtı dekı adalardan blrln Cik kapı b'rakıldıSını söyle\en cscımız vıcdanı kaıardır. dı\e Fransada kapışılan seks Jumbo ıttc kor^anların 1 tekden Los Angeles e hareket eden tzmir Barosu Baskanı tskender rek sozlerını lamamlamıştır matzempleri ^^«•nlı mıktarda len uzenre dun gece 3 "îaat \euçağ n pılot mahâlU camında özHirarh sözlerine şöyle son dövizp tecek \akıt ıkmaiı vanılmı«tır me\da^a gelen bır ar zadan o Konjtrede konuşanlar sarı s?n vermıstlr Dort korsan bu aıada kontrol turu Papeete Ha\aalanına meedıkaların kendı çıkarları ııgruna Rîr pazar günü Tasan ve ötesi kulesinden, Arap \arımadfcMha burı n ı s vaptığt ve bu an i patronlar lehınc yaptıklan toplu aı* bır harıta Menıısler ve kerBır Paar eunu Parıs ın gozde zasın gıderdlkten sonra venı I sorleşmelorle ışcılerın aldstıldısı • Tasannın oirin« maddesı o dılerırın bjndan sonra. Surı\ e s mtlermı dola^noru? lokanta cîen hs\alandi2i ruldmlmıştır nı her geçen gı.n atUn geçım M (Kanunıa ongirtUep tstısnalar dckı «Karmel Daâl ŞehıUen» 'ann kafe'pn»'"ii"in btivuk bır Ka7a bu ha\ alanı^tan ax «on~a kmtısından \akınıldıgını bundan saklı olmak ü/cre basm san^ur 1 olaıak anıİTcaklirırı <;o%lemı kı>:mı kapalı Douz bozduracak mevdana gplmi ; ve bir Pan A bovle vapılacak toplu «o^le'me BO edilemez) fıUkmünu »e'Srmekte. lerdır Ancak bır gerılla bu so açık bır \fr de T buİTiak mümkun me'ican ^öytü^u dususe neden ruşmelerırde etın kılo^unun 30 dlr Bu kavrjak 'fade oasm o» ZL «Karmel Dagı $ehıaı Sada» değıl btmlk o elİ9rın dışmda olan ârızavla ılgilı olarsk uçakpırınc n kıloaimun 15 lıra olduğu ffürlıîgU acı^ınnan cok tehllkelı olarak deg stırdıklerını belırt Fra^^ız F^Tnpınr'ün bfl«ka bır pa tan h!ç bır mesaj almadıklarını nun goronunde bulundurulma'i dtr Bu açık kamdan bır gun mı^tır Sada uçakta elındeki ra da slmivor ahs \erış vaptığı blldirmistır jçerektıgını sovlemışlerdır sansür gırehıl) » bombanın patlaması sonucunda nız ' erler Bu belkı de turıst do Uçağın duştugu bolgede ben rlen Latın Ame'ikalı kadın ge vi7ine dojgunluğun do"nığuna cık zınle lekelenen denızde Klvim rıllanın adıdır mış Fransa ıçir doğal bır gorunesjaları, uçus çantaları ve kol tu Dubaı de bulunan Japon Ulasİ L  N tuk mınderlerının yuzduğu goBır ak<:am ü?prı Ej"fel Kulesıtırma Bakan\ ekllı S to ıle JAL ı nn orundevız Çevre vem\eşıl i rulmuştur. Baskanı A^ada, \olcuların serparklala çevrılı Ana caddedekı best bırekılmfnı kars Iıgmda ÖİÜ savı'irın pok olma'sına kalrjırımlara \?rmca\a dek demır Iendflerınln rehıne almması \o reden olarak uçagın kalkış sı ıskemleler kfınmu*; »Evfelnin rt lundakı ısteklsrınin korsanlar rannda buluniKu, volcularm haı "iovredılmesı ıçın Parklar se tarafından reddedıldlsını bıldlrkemerlerını çozmemış olusu vışen oku^•an dmlenen insanlar 1 Şehrtmız Baglar Ka^iıartepe mahaJesı s«8i R Ocamı^lerdır Dubal Savıınıtıa Ba gosterılmektedır. ia dolu Turk ışçıleıınden bir fo soksklannda su sebekestnda kullanılmak Uspre II ttakanı Muhsmmed Bın Ra^ıt in grup kovündeki, kasabasmdaPa^ıflk tabanımn ıem su malzemeıerintn almması kapalı zart aMtıtm« usu4 ^a5ında blr çocukları olan çıf kı sıbı ve^ıllıklere uzanmışlardı 1000 tnetre derinlikte oldugu ve Uyle ıfıal^ve «onulmusrur <n serbe<=t bırak:lma«ı ıçın \ap bu nedenle uçagın enkazma uVatan h»ireti gıderıvorlardı, ko fiffi çagrı da korsan arca r»dd*e * İsm muhammen c*delA % S ıjletme «ıtıtv ' * lasmanın mümkın olamavacağı nu<«rak dertleserek Savgılı ttv dılmı«tir blrlıkte 2» <A 02 Urt oıup (tecict tpmniBt' 17Vı 4'< Uradıt >J belırtılmıştır gıll, çevrevi rahatsız etmekten •5 îhale 9 A^ustos 1973 Persemne tüpü sa»t ll"cse 2 yolcuyu bıraktılar ÇOK uzak <E\fel.in tam altında Rlvaset Odasında tonlanacak tncümen nurunıra» vamlaBu\uk çofiunluğu Amerikalı kızh cıkekli bır turist grubu Kor^anlar daha ^o^ra \ash cakur oğrencıler olan yolcular, Tahlkı>««ıva kıtvga edıyorlnrdı Tum bır Japon çıftım Dubnı de bıra 4 tsteklılerln Kanun! beleelerl 74 temınaf mefcTupla.ti'dekl tâtillcIndPn donüyorlargıysılen kan ıçınde kalmıştı. Bık«rak, Turkne saatnle 23 07 de rını ihajpden bır saat önoe thale komlsvonuna v«rm«lerl haialanmi'lardır 4 kl";l, bu 2 zım ışçıler bakmadılar bıle bu dı Fran^ız donanma'ina alt 5 sarttır Post* ^eoikmeıer nazara alınmm cırkm olava Bıırsva para katan\olcu\u Dubal Savunma Baka 6 thale sartnamesi tıer eun mesaı «aarıer danllliKle romorkor ile clvardakı yatlar mıvi getmt;lerdi Kazandıklannı, nının kendı'erıvle vaptıgı gavet Belediye Su lşlen muhendıslıjinde Kdrülebnlr kurtarma ve artma çnlıçmalaanavatandakı çocuklanna gonde«smıml ve ir<;anca konusma^ın vBa«;m 19333 5908) rlyorlar, kalanını bırıktırıjorlardı. ' rına devam etmektedîr dan otJru bıraktıklarım bıldirBaşkaca duşunceleri yoktu. i mlşlerdlr. (AP UPt) st bu yıl da 24 Temmuz'un an lamııa bı%uk olçude golge dJ «urınuftur Tur^ Basınının temel sorunlan vo basm suçları konusun da kriiJeş meslek kurulu"=ları % e hjkumet temsılcilerinın de ka tıldıgı toplantılarda o\blrh?ı Ic ahnmı? olan kararlarm butun % aad ere ragmen gerçeKİe«tırl lememesı ba=ın mer<;uplarını J zuntu\e sevketmı^tır Yıre butun çabalara ragmen geniş kıpsamlı bır ba<m affı nın çıkarılamavısı \e Ana\a«a \a a\kırılığı Hukumet tarafından da kabul ed11me<:ıne raj men bır suç iddiasıvle ikl kısı ntn birden cezalandırılma=ı*"i ongoren Basın Kanununun 1 6 maddesımn değı^tırümesı ıçın hazırlanan taslaRin Parlamen to\ a se\ kedılmemesl uzuntu ıl» karşılanrruştır Basın çehıtlerınl ve aramızdan ebedıyen gjruan arkadaşla rımızı sa\gı>le anarken, Cum hurnetımızın 50 vıldonumunde, cezaevlerındekı arkadaşlarımızı, aramızda gormenın ve sansurun kaldırıjışının 66. jılını, butun «orjnlar halledılmış Turk Bası nınm bayramı olarak kutlajabılmenın en bu\uk dıieğımız oldu ğunu kamuojuna du^ururuz» OLAYLARIN ARDINDAKİ 7 günde 3 kent TBMM (Bastarafı 1. Savfada) tıyannca, meclısler, tatıl sırasında toplantıva çağırıldıklan za man, once «bu toolantıvı gerek tıren konu uzerınde» go'u^me yapabılmektedırler B=şbakanlık çafınsı, TB\PVI bı'lesık top'antı (Ba<;t»rah 1 SîTfads) çalaısnı Rona\ı na=ıl kundak lad gını, Truv a v a tahta atı na sıl so<îtu*unu avnı benım orgutsel olav'arı anlattıgi'n gıbı (en ınce deta ına kadar) anlata caktır » Iddıanamen.n kendısını suçla yan bolumlerı Urermde satır sa tır duran sanığm sorgusu durusma vargıcı tarafından uç ıtez «sorgu dışına çiKnor» gerekçesnle kesılmış kendısuun zapta geçen sorgusunda kısa olma^ı ve kpndısını ı gılendıren bölum len anlatmaı ıstenmı=tır Sanık Caner Şaka veten ka dar <wgu unu kısa kestıgını, ıfade ederek «Bunlan savunmanda da anla*ırsm> djven durusma ^argıcına Soraı.m a savunma m arasında bır Çın S»<idı yok kı» şekl nde cevarj verm ştT Bu arada san *ın avukatı Nee14 Fertan da söı aimış. aSavunma ıle sorgu arasındr blr çızgı mı var'» dı\e mahkemeden eomnus tur Duru ma vargıcı bovle bır çızsının bulunmadığını sanığın fazla deşa^ı o'duSunu sb\ lemıştir Bu «nrada dava «anıklann dan A\nı Denız de soz almış, «Ben mahkpmenızın ieteğine ka tılıvorum Sanık soreusunu fu zull olarak uzatıvor daha sırada sorgusumı ve îahHvelerınl bekle ven sanıklar vsr Sor>n]sjnu kısa kessın sıra onlara da gelsln» demıştır Snrgusuna devam Olu nan sanık Caner Şaka sorgu^ıı nu vazrlırmava devam efmış ve şunlan sojlemıstır sında reddetmem zaten söz konusu olamazdı • Sozlenne devamla; «Buna rafmen tevıt ettıfeım bolumler bıle ikrar olarak nıtelenemeı Çunka Yargıtav 5 Ceza Daıresın'n 817 19i4 tartı ve e^as 1^61 karar 2587 savılı ılamı goz<Jnare alltımca bunun savcılık a dahı baskı a'tmda ıkrar oldutu ortava çıkmakfadır Bu ise bılınd Sı gıoı ba<;kı alrırda olduğumdan ıkrar nıtelıfcınden yoksundur» dıyen sanı< Caner Saka askerî savcmm ıddıanaiıenın okunması bıttikten «onra verılen tahlıve dılekçeler ne karsı tutumunu ele «lmış, zapta şunlan yazdınnıv tır «Askerî savcı tahlve dılekçelerıne mutalaası sonıldugunda özet olarak sövle demıştı «Bu sanıklar kandın'mışlardır Onlar kandınldıklannı sbylesmler, hele 141,7"yı zaten bız ıstıvecegız Yeterkı onlar suçlu olduklannı fcamtınldıklBnnı sövlesırler. O 7sroan fahl * H '»Vr»»ı#nnp bız de katılırız » Sa m Baskan sa\ m Yargıçıar ourası Turk ulusu adına bagımsiz vargUama vapmak a rüMlmlıl sıkıvönetım mahkemesıdır Savın savcının maddı delılden yoksun bulunduğu ıçın basvurdufu bu pazarlık yolunu ve ışıendıgi iddıa olun«n suçlnn bın* pazarlık rnetaı bıçımıne sokmasını o maksmın cıddıyetıne vakıstıramamaktavız Kendısl bunlan ma^rlur durumda bulunan bulerı düsünüp iyı nıyetle söyled"««» ft'le durum budur» GERÇEK Basın Bayramı Ecevit mızae usatılması yolundakı hu < kuraet öi°nsının goruşulme =ı amacnlaaır Bu nedenle bırle^ık toplan ı sıra"unda CHPnm ola ğanustu toplann oneriM ıçın bır ışJem yapüarnamak adır Esasen CHP nın olaganustu toplantı one rısınm konu^u TBMM bırleşık toplantısını degıl avn ajn mec lıslen ılgılendırmektedır Bugün yapılacak TBMM bırle sik topîantısında çogunluk sağla namadıgı takdırde Sıkıvbnetimın uzatılıp uzatılmaması karara ba» lanamajacaktır 26 Temmur tarı hıne kadar bırleşık toolantıvı \e terli çoğunlukla gerçekleştırmek mumkün otmarsa Sıkı\6nettm kendılıgtnden kalkacaktır Bu durumda hUktimetin SJkıyönetı mın uzatılmasını ıstedıgi üç ıl ıçın veruden Sıkıyonetım ılan et mesı gerekecek ancak bu kara rın da yıne TBMM tarafından onaylanması zorunlu olacaktır. sı IÇJI ve s k^onetımın üç ılı CHP'nin önerisi . Hatay'm anavatana katılışının 34. yih flvnkat Amaç Lastik tf Kongresinde, SSK doktorları elestirüdi Ecevife AFden bu defa da Cevîıeri cevap verdi «Savin savcı, benim savcılık ıfademde batı konulan teyit ettıSımı, b&Eilannı da inkara saptıgımı İddıa etmektedi'. Ben kontr »enlla sonrulan sırasında bu örgut konusunu asla kabul CHP nın olaganılstü toplantı etmek ıstemedim önerisi her ne kadar yalnız or man suçlaruun affı konusu ile ıl Kendıleme de bunu bıldırdıfili ise de, genel af sorununun gımde (Savcıda reddedersın) deda bu vesileden yararlanılarak dıler Benım savcılıkta reddedeele alınması yolundaki eğilimlebıldığım bolumler kontr genlla rini CHP cevreleri saklamamak orgutünden ıcaze* aldığım bolumtadırlar Ote yandan, Sıkıyönetı lerdır Tetıt ettıgım konuvu red min uzatılması nedenıyle meclis detseydım anında gerı gönderı'elerin bırlesik toplantıva çagınla cefım acıktı Cunku orada bana cagı haberleri duyuldugu sırada bırkaç kez daha konuklan ola DP vetkılileri de verdıklert de eağımı sovlemışlerdı Prosedur meçlerle genel affın görUşıUmesı olağan ışlesejdı ıfadem emnıyet tçin bu toplantınm bir vesile sa te gO7Üm açık ve hatta ışkence yılmasım istedıklerini açıklamış altında bıle alınmış olsajdı savlardır Ancak, AP ve CGP'nın, ö "i kar=ı«;ında bu ıfadevı reddeKlllkle CHP tarafından gerçekleş derdım \ma tum guvenlık kuvtlıilmiî bir toplantıda genel a( vetlerın n amrı durumunda bu sorununu ele alarak blr oOtUme lunan savin savcı da bılırler ki, baglamaya vanasmayacaklan da prosedür olaian ışlememektedır slyasal çevrelerde belirtılmekte Savın savcı 28 eün go7İerım bağ dlr Bu ytİKİen, siyasal çevrelerlı el ve avaklarım zıncırlı olarak de orman suçlannın affı konusu kaçırıldıgım verı açıklavamazsa nun bıle, seçımlerden sonraya ka va da açıklamak is^emezse, o da labilecegi görtlşü eRemen olmak kontr genlla vetkıhlerının konu tadır Zıra, seçimler arifesinde rrnna dusmus olur Orada red genı$ halk kitlelerini njllendiren etmedıgım bır konuvu hem de orman suçlannın affı konusu üst du7eyde bır vetkıiınm karşı eger Çarsamba günü toplanacak Mıllet Meclısinde ele alınıp kara ra baglanırsa, alınacak sonuç CHP'nin Rösterdigi çabanın UrU nü olacaktır CHP've puvan ka (Bastarafı 1. Sarfada) sandıracak btivle blr sonucun ise ne AP"nin ne de CGP*nin lsine get murtu ıl donup Zongudak'a omevecegi öne sürülmekredir Bu lan mesafeyı kısaltırken birnedenle meclısler bırleşık olarak den bır konvoy carafından dur. bustın Sıkıvbnrtimin tıç lltmlzde duruldu Genc bır çıft nıkahlauzatılmasını kprara bagladıKtan rıru mvdıraiKtaı> rıemetı sonra sonra Cnrsamba etlnU Mecllste evlılıginn resmi B*vsîlerı ıle kar çoSunkiîrıın sagltmp saglanama sılamışlardı Erevft'ı. Btr lsaîacagı merakla beklenmektedır. ret mı usuı muvdu bu' Bırkaç kılometre daha gidild) Mavı bır »vhads «ionguldak'a Kargıh'nın mektubu 10 kılomefe Kaldljj v«»ılıydı kı ö*e vandan oa^ıncu ÎÇPI m1!vüzlerce o'omobüın asker dı<;ırj leHTkılı Celâl Kar»ılı dün A llni îcinde voîun «afına dlTildıktlalet Bakanı ıle sıvasal partt ve leri ve Erevit'i o»itlo<iikı»'rt ert^enotartpki snasaı grup baskan ruldü Zorla ilerlhordu konvov larma sf^'eien b r ac k mPKtup Bır tepe donülUıken vıne vom vavınlamış hazrlanacak b r eekesfldi CHP Lidennin Yerin nel pf teklıfının CHP'nin hnevüzlerce netre aerinl'«ndekrıst< uzprine o'aSanu^tıi tor>tan kömür tozlnnnı n*l« »Ü7lerin ma ;ı beklenen 'lıllet Meclısınde de ve elterinde rasıvan Uciler gorjşulerek sonuclandınlrnBsı otobuslere domsup sarsıiamış ıçın Meclis ve Senato Ba=kanlalardı Ecevı: ı israr eöıvorlardı ları nezdınde gırısımde bulun Lcevıt'i otobıislenne aimak İmalarını 'stemıstır çın AncaK o davpt ettt elleri >uzlen sımsnah Isçieri. Doluştular komur ısçıleri CHP O tobusune TBMM"nın bugün b rlesık ola I rak Sıkıvönetımı görüşmesınclen sonra varın da Mıllet Meclısı | Genel Kurulunun toplaoması bci lenmektedjr CHP bazı orman suçlannın af , h. hakkındakı kanunun Cumüur başkanı tarafından veto edılme1 sınden =onra 13 Temmuz tarıhın | de Mıllet Meclisı Başkanhgma , başvura^k konuvu Eörüşmek Uzere Mıllet Meclısının olagan | üstu toplantıja çagırılmasıru istemiştı. | Fizik tedavisi Sanık Caner Saka, zapta eeçen ıfadelerınde kontr genlla orfeutunde geçırdıgı gunlerı de şovle anlaUnıştır" «Evvelce ufak bır kalp rahatsızlıgı geçırmış olmama ragmen o gece gelen doktor varından ltıbaren (Fızık tedavısıne ve ıtfmanlara başlıvabılır) raporuru varımda vetkılilere verdı Bıınların ıskence o dugunu erte=l sabah oğrendım Aradıklan gerçeklerı ka<;larımın arasında ve tabanlanmda bulamavan jetkllıler bu kez elektrik ışkencc;!ne ba«ladılar Elektrotlarda bın avak baş parmağıma, dlgeri sol koltuk altıma bağlandı Akım uvgulandı Bu korkunç blr sejdı Değü konuşmak tek ke ıme bıle sovlemedım Daha sonra sol koltuk altımdakl elektrot çıkarılarak bu kez de cinsel o*ganıme bafilandı Bir yardsn konuşmamı vok«a erkeklığımı kavbec'eceSımı hav kırıvorlardı Son hat ıladıgım budur. Bavıl tnışım Avılttılar Daha sonra stra askıva geldl Buna oranın vetkililen uç numara dıvorlar dı Kollarımdan avaklanmın vere değmemesine ozen gosterı lerek ıkı duvar ars^ına eerıldım Bu ışlem dort kea tekrarlan<fı Sonuncusunda 8 ^aat h«vada sallandım Parmaklarım tutm«7 olduğundan vemegım bır çavus tarafından vedınldı Bu 8 saat askı nedenıvle boSu mak tehlıkesıvle pençele*tım Sonuçta istenen her şevı ım?« ladım Bu arada bır de orada husnukabul gord'uüume ılışkın bır kağıt imzalatıldı » Gezi notları Bozbeyli Korsanlar Denize düşen (Rastarafı 1 Savfada) tl eleştırmış rlktıdarda iken ve zife vapmavan kanun ve nızam lan ujgıılama ehhve. ve cesare retını grjstermpvenlerın iktıdar dan eidince millete tı«t perde» den ders ve nasihat vermeve kalk maları cok ibret veriddir» deAşaftıda Asma oeaR».. Orada mlstlr. da durmak v« kcnusma* duruBofbevll'nln vnnılan tlce konfr munda kaldı ecevit. relerine gönderdigi me^aj ozetle Gtine? batmak ü»r«. redkiiı şöyledlr yor,. Zonıruidak'ı mden vol ka. dın, coluk oocuk doıu GerçekmemleketimiiKJe devlet ten candan bir Knrsılam» Bei f«l«efesl devlet me«ullvetl ve 1 ki Ecevit sevstüi mevdan ko1 iktidar anlavt»! bir »nar*i lçinnuşmalarını asıp evlere ulasmıs | de bulunmaktadır Hlçbir deönemli DU Ronvo» eec »akit mokratik lilkede iktidnrın TUrki Zontuldak"» eirtrKen kODuvoı ve^dfkl Rlbı anlastldıSı, ter&nın jehlrde Ovsa ft,eevit>*j> talnız i en Usr kademesinrie vaıife göbir sohbet toolantısi 1cin Rldi., renlerin. mesulivet telakkUeritti duyurulmu$ Mcvrtnn konus ' nln Türkt^'deki elbl oldugu ması vok ><t>aram<la Ams görulmwn!<Ur. tktldar. nlmetmUmkUn mü Konusmamak? lerin Uı*rine otunıp külfetleri BUyfik oir kıpıraama var Zon, ve mesullvetleri bsçkaltrına yük (ruldakta CHP lehin*. lemek degtldlr. Biuvor Zonjruldak seferi.. E cevit'lt «ohbet edlvonı» «rtes Batılt demokrasilerde, lktldatabfth.. rının hiç blr mesultvetlnt kabul $asırmıs BUlent tter Zonsuletmeven btr devlet adamı yok daktakt (leıve «üövies'ru bektur v« çıkrnoc da Bövle btr devlemlvordum» «Uvoı vt «üıtJUrÜ let adamı olsa bile halk karsı yor «m* ctknmns, halk husurunda konuşamaz » < Biltr mısmtı t9«& lectmlerinde ben adav Marak doiasır ken DilSver v« Asm« ocnkUnn da «Ivaret etmek ıstemist'.m Vuhalamıslnrdı o mman beni KonusfurmHk ıstememt^lerdl » Bir $6vler oiuyor raliba. ta ban denen kesimöe î'sletme Fakulte=l son «ınıf ogrencı^l Caner Şaka hukuk no«\onunun 8 aydır tutukiu hulunrfuau cezaevınde EeliştiSmı So\leverek sorgusunun «onunu şovle bıtırmıştır «Butun bunla"ı anlatmaktan amacım l«kerce edebivatı sap mak Turknede ban cev relere va da Dankert e malzeme çiı\armak ıcın degildi Zaten goruldugu gıbı avrıntiMna da sırmedım Evet ıskencelerde ız bırakılmıvordu Çunku butün bunlar çafiımızın ılen teknolo ı«ım ve ısıermı^ beftensi çevresınde va pılıvordu Butun bunlan arlatmaktan amacım jukanda anılan ıkrarlann ne tur bır ıkrar olduğunu belgelemek icındır Ben Ataturkçu bır ogretmen ana babanın çocuîuvum tnsan seli Onlar bana vurtfumu ınsanları, Dılaver kömür ocajtmda tsçlsevmrvi ojrettıler ler kıüe naîınde kpstıler Ece halkımı Barka «Ovgunculuîunu, çocuk vıt'm vomnu tlerlemek ne mumkün Bıne ynfcın ışçıye ı hırsızhgını degıl Bugune kadar karsı b'r konusrra vantı CHP kı tum hareketlerımın hesabını her jsman verebılırım » Lidert Mahkeme bır oncekı celse tah Iive talebınrie buluran «.anıklar dan Kâmıl Kabak ın tahlıve^ınf k a r a r vererek duruçmayı 25 Temmuz Çar«amba gunu saai 09 30 a ertelemı tır JLBD'li yözticü fBaşlarafı Sporda) Tek kolla geçmiş Bavan Manzola maratonım sonlanna dnRtıı bıt ««pek ba. liKirun saldırısma uîramıs Yar aımoılan vanmtiRki Mvıktan kopek oftlıttrü «ıcırtnbtlmek çın karpklerle vırmasa baslamısiar Anca» ou arada kurek darbeıennoen bınsı d« BB van n^azîOlB'nır noiuna denk e°İTiış \e var kı herkesın \anşı terketmesin" oe«ıedipi hal de tek Kolla vuzmege devam etmış ve bu'un râkmlennni eende bırakarak binnc olmus Evli, 4 yasında oır erkek çocuk sahıbi olan ve koeasımn lokantasm'lf' sasnerlık vapan Caroll Starfke'ın Slmdıve de< ysptı^j rekorİBn şöyledin m 19^8 de Katoüns bogazınd» once 1 mıl ı2 58 O f 30 mtt 4 O 14 54 00 1956 1960 961 fje Caliıor. ma Salton be*'di 1 mil 8. 1 37 00 19T<) da Meksıcu Guavmas'da M milı 11 24 00 db 1959 da Calitorma San Dlego arasındakı Coranado adalar nda ü nıl: 1J J6 OO'da Atlantie Citv l>ünv« !>ampl. vonasındft 26 mıu IS 49 OO'da Sea World Harbour tceland" da 17 mili 10 07 00 de DtYARBAKlR BELEDİYE BASKAMAĞl^DAN a tptai davası (Bastararı 1. Harfeda) lınmıı Danıstay't bajvuracaklardır. Konuyl» tlsil) eUrak |<trQstQBümilı bir Danııtay yetkillıl. bugüne kadır ktndilertn» herhanei bir mOracaıt vapılmadtğını. müracattın gecerll olabllmesi için, «ytpılan tasarrufun »onucunun belli olmatı ftrıktl|inl» löylemljtir. Işçi memnr i (BasUrab 1. S*yfada) da kansıkliklara yolaçmı?tır. Çe sitü kuruıusiarın vöneticilerl, va «alann açıklanndan da vararlaaarak lîçılertn statuleriru degiş ürnuş, aynı odada ÇHiısaniaraan blr kısmı mtmur bir kısmı ısçı Kargıh'nm telgrah »tatüsUr.e girmı$lerdit Odacııar Bağımsıı tçel MilletvekiU Ce> ahçılar şoförier hastabakıcııaı Cibl çaiısmaian tamamen oedenı MI Kargıh Adalrt Bakam Hay. rt Mumcuoglu'nt dUn bir telg yapıya iliskin olan kimselerin da hi memur statüsune alndıklan rtf çekerek ünlverslte çirîş « görUlrnüş bu da yönetımds O U nav sorulan hırsızhgı ıle ilgıli kovuşturmalann biran once «o yük huzursuzluk ve kanşıklıkla j ra yolaçmıştır. I nuçlandırılmasım lstemıştlr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog