Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 24 Temmuz 1973 Atabey, CHP'nin Türk işçilerine Fransa'da sosyal Belediye Meclisini güvenlik sağlayan sözleşme yayımlandı toplama kararını Yaşlılık sigortası Danıştay kararı ile erteletti Belediye Başkanı Dr. Fahri Atabey, Belediye Meclisinin oIağanu5tü toplantısınm yapılma ına;ı için Danıştay'dan yürütmeyi durdurma kararı almıştır. Yapılan açıklamaya göre, Belediye Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, Belediye ANKARA Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasmria sosval güvenlik konusunda imzalanan genel sözleşme metni dunkü Resmî Gazete'de yavımlar.mıştır. Sözleşmenin «Başlangıç» kısmında imza sahibi devletler şıı mutabakata vardıklannı belirtmişlercSr: «Her ıki devietin sosyal güvenlik mevzuatı karşısında bu devletler vatandaşlarının eşi*. muamele görmeji prensibi teyıt edilmiştir.» «Mütekabiliyet esasma eöre, Meclisinin 3 Ağustos tarihir.d'e Fransa'da iksmet eden Türk olaganustü toplanmasını istevatandaşları; gerekırse. Türk miştir. Meclis'te görüşülmesi mevzuatır.a tabi olarak geçen gereken önemli konular olduğu sigortahhk süreleri ve muadil gerekçesiyie Meclis'in toplansüreleri de hesaba katılmak sumasım isteyen CHP Meclis Gru I retiyle, Fransız mevzuatında önbunun bu kararının iptaüni is '• : teyen Başkan Dr. Atabey, Danıştay'a başvurmu?tur. ] Vilâyet kanalıyle Belediye j Başkanı Dr. Atabey'in isteği Da ; nıştay'a gönderilmiş ve Danış ] tay, Başkan Dr. Atabey'in «Mec | liste görüşülerek önemli konu j lar olmadığı» gerekçesiyle yap ] tığı müracaatı uygun görmüş : ve CHP Grubunun toplanma ko ! nusur.daki kararı için yürütme I yi durdurma karan vermiştir. | görülen isteğe bağlı sigortaya, Fransa vatandaşları ile aynı şart larla tabi olabüirler ve bu sigortadan Fransız vatandaşlariyle yani şartlarla yararlanırlar.» Sözleşmede yer alan bir hükme göre o*e, Türkiye'de bulunan Fransız işçileri ile Fransa'da bu lunan Türk işçileri ve bunlara refakat eo*en aile fertleri yeni ikamet ettikleri memleketin mevzuatında öngörülen hastalık sigortası yardımlarından yararlanırlar. Ancak bu işçilerin, o memlekette sigortaya tabi bir işte çahşmı? olmaları ve o memlekette söz konusu yardımları elde edebilmek için gerekli şartları yerine getirmeleri öngörülmüştür. Sözleşmede, yaşlılık ve ölüm aylıklan sigortası meselesi su suretle tesbit ve teyit edilmiştir: «Fransız veya Türk işçisi, çalı?ma süresinde birbirini takip eden zamanlarda veya münavebe ile, âkıt devletlerin her ikisincfe bu memleketlerin yaşlılık veya ölüm sigortası (hak sahipleri), aylıklan hakkmdaki bir veya birden fazla mevzuatına tabi olmuşsa, yardım hakkı doğduğu zaman âkit devletlerden her birinin mev7uatının ayrı ay rı veya birliktc uygulanmasım tercih etme hakkına sahiptir. İşçi, milli mevzuatlann ajn ayrı uygulanmasım tercih ettigi takdırde, bu mevzuatlardan her birine göre talep edebileceği yardım, diğer memlekette geçen sigortalılık süreleri veya muadil süreler nazara ahnmadan sanki ilgili yalnız bu memleketin mevzuatına tabi olmuş gibi, tâyin edilir. Aksine, ilgili, millî mevzuatlann birlikte uygulanmasını tercih ederse, bu mevzuatlara göre talep edebüeceği yardımlar bu sözleşmedeki diğer kaidelere göre tâyin edilir.» Hizmetlerin birleştirilmesl konusunda sözleşmede mutabakatı sağlayan hüküm de şöyledir: «Her iki âkıt memleketin mevzuatına tabi olarak geçmiş olan sigortalılık süreleri ve buna muadil olarak tanınmış süreler, ayni zamana rastlamamak şartıyla, yardım hakkırun dcğması, idamesi veya yeniden kazamlması b»kımlarından birleştirilir.» Kısm! iş kazalan İle meslek hastalıklan hakkında sözleşmenin öngördüğü hükürnler ise şöyledir: «Âkit taraflardan birinin is kazalan ile meslek hastalıklan hakkmdaki mevzuatmda, yabancılaruı haklarını sınırlayan veya onlann ikamet yerleri sebebiyle bu hakların düşmesine mütedair hükümler, diğer âkit taraf vatandaşlanna uygulanamaz. Âkit taraflardan her birinde uygulanan mevzuata göre iş kazalan sonucu bağlanan gelirlere yapılan zamlar veya ek olarak sağlanan tamamlayıcı yardımlar, yukandaki fıkrada bahsedilen kimselerin ikametgâhlarmı bir memleketten diğerine nakletmelerinde, dpvan eri°r. n (a a) 12 silâh ve mermi kaçakçısı için askeri savcı 5 10 yıl arasmda hapis istedi Silâh ve mermi kaçakçılığı yaptıklan iddiasıyle haklannda kamu davası açılmış bulunan 12 kisinin dün Istanbul 2 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde devam eden duruşmaların, da askerî savcı samklar hakkında 510 yıl ağır hapis fcezası talebinde bulunmuştur. Durusmad'a esas hakkmdaki mütalâasını okuyan askeri savcı hakim yarbay Süleyman Takkeci sanıklann silâh ve mermi kaçakçılığı yaptıklarının subuta erdigini bildirerek sanıklardsn Mehmet Kopvaoslu, Necati Gnk çe, Hamdi Gökçe, Ali Terzi, Murat Akbal, Osman KopyaoJlu, Ali Osman Okur, Mustafa Uslu, Gença özdemir, Yasar Kalyoncu, Mustafa Kopyaoğlu ve Salih Pekez haklannda 6138 sayılı Kanun gereğince 5 ile 10 yıl «rasında ağır hapis cezası talebinde bulunmuştur. Durusma, sanıklann savunmnlannı yapmalan için başka bir güne bırakılmıştır. Lelouch: *t Türkiye yenî ve değişik şeyler yüzünden çok zengin bir ülke,, ANKARA Cumhuriyetin 50. yıldönümü dolayısıyle «Türkiye» acilı renkli belgesel bir film çevirmes üzere 18 kişilik ekibiyle vurdumuza gelen dünyaca ünlu Fransıı yönetmeni Claude Lelouch dün Ankara Gazeteciler Cemiyetinde bir basın toplantısı düzenlemiş ve «Bir yeri «evmezsem, orada film çevirmem» demiş, çeşitll yönleriyle Türkiye'yi çok sevdigini söylemiştir. Yurdumuza gelir gelmes film çskmeye başlayan, önce Istanbulda daha sonra Göreme'de katneralarmı çalıştıran 36 yaşındaki yönetmen, «Belgesel filmde Türkiye'yi kendisini duygulandıran, heyecanlandıran yönleriyle anlatmaya çalışacagını» »öylemiştir. Lelouch, yabancı bir Ulkede bulundugu zamanki duygulannı »öyle özetlemiştir: «Bir ülkeye geldiğini» saman llk anda ona bir sevgi bagı ile bağlanır«ımz. Tıpkı yeni tanışan bir kadınla erkek gibi. Ama bu •evgiyi ayakta tutabilmek için devamlı yenilikler bulmak, çekici yönler aramak gerekir. Memleketler için de bu böyledir. Bu bağlılıgı her gün tazelemek lftsımdır. Bunun içln de değişik ve yeni seyler görmelidlr. lşt« Tiir Itiye bu bakımdan çok sengin bir ülke. Bana Türkiye dendiğl Eaman eklıma ilk neyin geleceğini soruyorsunuz. Aklıma bir tek şey gelemez. Çevirdigimiz film Türkiye denince akla gelenlerin cevabı olacak. Kısacası bu sorunun cevabı film olacaktır.» Ersurum Kongresinin 54. yıldönümü törenlerle kutlandı ERZURCM Kurtulu? Savssımızın büyük aşamalanndan biri olan tarihl Erzurum Kongresinin 54 yıldönümü dün törenlerle kutlanmıştır. Kutlamaya saat 10'da Atatürk Anıtı önünde başlanmıştır. Burada yapılan ilk törene, Erzurum Valisi Necmettin Karaduman, 9. Kolordu Komutanı Kor general Orhan Süerdem, Belediye Başkanı Selâhattin Ozan, Atatürk Üni. Rek. Prof. Kemal Bıyıkoğlu, öğretim üyelerl, kuruluş temsilcileri ve kalabalık bir halk toplulugu katılmıstır. îstiklâl Marşı'nın çalınmasiyle birlikte Anıt gönderine bayrak çekilmlş, saygı durusundan sonra günün anlam ve önemini belirten konujmalar y»pılmıştır. Daha tonr» gırasiyle Gaziahmet, Muhtarpaşa, Nene Hatun ve Kâzım Karabekir Paşalann büstleri ile tarihî Kongrenin yapıldığı, simdiki Yapı EnstitüsC binasındaki kongr» lalonu ziyaret edilmistlr. Tariş Genel Müdürüne göre, ana ihraç ürünlerimiz dış piyasada çok aranıyor ÎZMtR Taris Genel MUdüsas davranmaktaflırlar» rü Nejat Haijıiı. 100 b.n igiik. tir. (THA) modern iplik fabrikasının makinelerinin JBponya'dan ithal edl ' ' leceğini açıklarrustır. Bir «üre önce konu 11e 'Jgili olarak Japonya'ya giden Tanş j Genel Müdürü Halulu, incele J melerinin olumlu sonuo verdigini belirterek söyla konuşmus • öeml» A L T 1N Cumhuriyet Resat Hamlt Aziz Napolyon 24 ayar 22 ayar 345. 348. 489. 490. 350. 355, 340. 335. 340. 330. 50. 50.50 45.80 46.30 AMII Ptll A D Meşmtiyetta fl&nının 65. yıldönBmflnde Hürriyet Şehitlerl tSrenle »nılmıstır. MIMILUILMn Hnrriyetl Ebediye Tepen'ndekl anıt çevresinde yspılan törende, Türk Büyükl*rini Anm» Derneğl Başkanı Dr. Fshri Can ve Dernek Genel Sekreteri Tsylan Sorfon da birer konuşraa yapmışlardır. Fotofrmf, ıaygi »tısını ı;österm«ktedir .. "Pahalılığa karşı serbest bölge kurulması zorunlu,, ANKARA Gümruk v Tek«l Bakanı Fethi Çelikbaf, fly»t «rtışlarına sebep olan maliyet yukaelişlerinin önleamesi için, terbest bölgeler ve serbest limanlar kurulması konusunda bakanlığmda çalışmalar yapıldığmı, bu konu da hflkOmet* fineride bulunaeaklarını açıklamıştır. Çelikbaş, Bakanlıjh nrasuıda Szellikls bu konunun üzerinde durmak Istedieinl «öylemij «serbest bölgeler ve serbest limanl»r> ile ilgili kanunun yıllar önce ile tur TÜBİTAK'ın 10. yılı kutlanıyor ANKARA, (Cumhuriyet Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBÎTAK> nun kuruluşunun onuncu yıldönümü bugün kutlanacaktır. 1963 yılında. «Müsbet bilimler le ilgili arajünna faalivetlerini >urt çapında teşvik ermçk, eeliîtirmek, koordine etmck ve diİ7en lemek» amacıyle kurulan TÜBÎTAK, aradan geçen on yıl içinde 715 araşürma projesini de«teklemiştir. Bu projeler arasmda çeşitli yurt sonınlanna pratik edzümler getiren projeler de yer almaktadır. Eleman Aranıyor Merkezi Istanbul'da bulunan büyük bir Şirketin Pergonel ve Muhasebe Servıslerinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartlan haiz elemanlar aranmaktadır. 8 I>öndü Pransıs yönetmen Lelouch dün öğleden sonra Ankara'dan ayrılarak Istanbul üzerinden Paris'e dönmüştür. Yönetmen agustos başında yeniden yuıdumuza gelecektir. Aranan Şartlar: 1 Asgarl Lise (Fen) mezunu olmak, 2 Erkekler için askerliğinl yapmış olmak, 3 ücret tahakkuku, is hukuku ve slgorta mevzuatına vakıl olmak. Taliplerin aşağıdaki telefona müracaatlan rica olunur. TEL: OT 33 24 ri bir bünyeda çıkanlmı» olma•ınarağmen, geçen silr» İçinde yeterinc* el« alınmadıgını bildirmlştir. Çelikbaf bSyl* bir uygulamanm Türk ekonomisini beynelmilel eko nomi içine dahil etmekte de büyük rol oynayacağına inandığmı belirtmijtir. Çelikbas, Türkiye'nln »erbest bölgeler kanununa uygun ekonomik kuruluşlara gidebilmesi halinde haien uygulanmakta olan ve hammaddesi uzak bölgelerden getirildiei için büyük stoklar, yapılan. bö'ylece maliyet yükselisle rir. sebebiyet veren tedarik politikasmm terk edileceğini, bunun yerine gerekli hammaddelerin bir iki gün içerisinde ithal edilebileceği serbest bölse'cr uygıılsması nın yapılarak maliyet fiyatlann) büyük ölçüde düşürme olanağına sahİT) olunacağını bildirmiştir. Bakan Çelikba;, «Bu konuda tetkikler yaptırmaktayım. Bu tet kiklerin sonunda Bakanlar Kuru luna önerilerde bulunmayı düşfl1 nüyorum. dive fkleıniştir (THA «Japonya'dakı temaslanmız soj nunda, makinelerin büyük kıs1 mının bu ulkeden alınmasına karar verdik. Türkiye'nin en bü yük iplik fabrikasının gerekür', digi Iğler, bu ülkede imal edil' mektedir. Bu konada gerekli siparişlerimizi verdik. Tesisleri'. mizın plânlanan sure içinde ta | mamlanacagını keslnlikle söyle I yebiliriz.» ! Taris Genel MüdürU Nejat j Halulu, ana ihraç ürünlerimiıta: dış pi>asalarda çok arandıgmı • ve fiyatlann da iyi bir seviyede olduğunu ileri sürerek «Tarım ürünlerimiz, dışta büyük tlgl • görmektedir remennimiz, hava ların müsait gıtmesi ve kaliteli ürün elde edilmesidir. Ana ihraç ürünlerimizin dıç alivre satışlan henüz başlamamıştır. Bu konuda ihracatçılar oldukça has Köyd« knrnlan stiper markete tnmikedea ririllyor Süper market modası şimdi de köye girdi MURGUL llçeye bağU Pertek köyü halkı, market biçıminde bir istihlâk mağazası açmıştır. Köylülerin ortaklığı üe kurulan yiyecek satış mağazası az kâı gayesiyle işletilince, çevre köylerden de müşteri bulmuştur. Her türlü gıda maddesinin bölgedeki satıcılara oranla oldukça ucuza verilmesi üzerine, mağazanm müşteri ve ortak sayısında artış olmaya başlamıştur. Pertek KöyU Kooperatifl taraftndan işletilen yiyecek mağazasırun 17 bin müşteriye, piyassdan ucuz satış yaptığı bildinlmis tir. Kooperatıf başkanı Mustafa Efendioğlu «İstihlâk magazamızda, her türlü gıda maddesl, piya saya oranla çok daha ucuza verilmektedir. Bu nedenle köyümtl zün dışmda, çevre köylerden de gelen müşterilerimiz vardar. Ama* cımız halka ucuz ve kaliteli yiyecek yedirmektir» demiştir. Pertek kö>ündeki büyük yiye> cek mağazasma müşteriler turnlkeden geçerek sıra usulü ile girmekte ve alışveris yapmaktadır. (THA) TAKVİM Ruml 1389 Temmuı 11 Hlcrl 139S | | 24 Temmuz C. Ahır 23 Guneı Öğle tkindl Aksarn Yatsı îmsak Türkiye, Hac mevsiminde Suudî Arabistan'da 200 yataklı hastane açacak KONYA Konya v« çevresinde incelemelerde bulunan Sag lık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Vefa Tanır «Suudi Arabistan'da 200 yataklı ilk Türk ha3 tanesi bu hac mevsiminde hizmete girmis olacaktır» demiş tir. Iran'dan sonra Suudi Arabistan'da hastane kuran ikinc; ülkenin Türkiye olacaguu belirten Eağlık Bakanı, Amerika'dan yar dım fonundan temin edilen 8 sahra hastanesinden üçünün gümrüklerimize geldiğini, bunlardan birinln hemen Suudi Arabistan'a gonderilerefc montesine başlanacagını acıklamıs tir. Dr. Tanır cBundsn böyle hac larizesi için Hicaz'a giden yurttaşlanmız çadır.'arda muayena ve tedavi edilmekten kurtulacak ve hemşirelerimizin görev alacaklan bir hastanemiz hizmetlerinde olacaktır» diyen Saglüc Bakanı, Hicaz'a lcurulacak hastanenin doğrudan dcğruya Sağlık Bakanlıgına baglı olacağını. her hac mevsiminde hac süıesin ce faaliyetine devam edeceğini bildirmiştir. (THA1 &•••••• Cumhuriyet 5934 5 4« 13.20 17.1S 2033 22.26 3.42 9.12 4.4S 8.43 12.00 1.53 7.08 s Çorlu Malmüdürlüğünden HUkümet Konagı lhtlyaa ıçüı tahmlni 150 ton tSnylt kömürü kapalı zart usulü ve e«i!tme suretıyle satın ahnacaktır. Tonun muhammen bedeli 220 TL. olup tamamı 33 000.00 TL. dır. Geçıci temmatı 2475 TL. oluv ihalesı 13.8.1973 Pazartesl gtlnU saat 15'de Mal Md de vapılacaktıı. Zarflann en geç saat 14'e tadar KomlsyoD oaskanlı. ğına verilmesı, postada vak] gecikmeler ve Kanuna uymayan zarflar kabuı edüemez. Isteklılerin Ticaret Otiasj vesikası ile Komisyona müracaatlan şartnamesn Milli Emlâk Memurluğunda görülebilir. (Basın: 19631 5910) PETROL OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Günün kitapları Atatürk llkeleri Ve Bursa Nutku Kemallzml, AtatürttçHltV &U, Atatürk tlkelertm. Bmsa Nutkımu acıklıg» kavuyturaa kltap. M*nmnt Oatrtns Ud. •Tan maHn ç«vMe278 Sayfa oLlÜapI&stik cilîü o 5 re. o Müfettiş Muavini Ahnacaktır Ofisimize, sınavla ve aşağıda belirtilen şartlarla yeteri kadar Müfettiş Muavini ahnacaktır. Isteklilerin: 1 Hukuk, Iktisat ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri ile, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin Idari llimler Bölümü, Iktisadî ve Ticari llimler Akademisi veya Milli Eğitim Bakanlığınca bunlara eşitliği onanmıs yabancı fakülte veya okullardan birini bitirmiş, 2 Ofis mevzuatının memurluk için aradıgı nltelikte, 3 1.1.1973 günü otuz yaşını bitirmemiş, 4 Sınava ikiden fazla girmemiş, 5 Sağlık durumlannın, her iklim v« yerd« gezid hizmete uygun bulunduğunu, tam teşekküllü resml bir hastahaneden alınacak bir raporla tevsik etmlş, (Bu rapor, yazılı sınavı kazandıktan sonra da ibraz edilebillr), 6 Fiili askerlik hizmetini yapmış, Aynca, yaptınlacak soruşturma neticesinde, slcü v« seciye bakımmdan, Müfettislik mesleğine almmaİanna tagel bir hal bulunmadığınm anlaşılmış, Olması gereklidir. Seçme sınavı, 18 Ekim 1973 günü yazılı olarak Ankara, Istanbul ve Izmir'de; sözlü sınavlar ise, kendilerina bildirilecek tarihte, Ankara'rfa yapılacaktır. Seçme sınavma girmek lsteyenlerin; a Öğrenim belgesi, b Nüfus hüviyet cüzdanv, e Askerlik belgesi, d Adlt sicil belgesi, Asıllarını veya noterce tasdikli suretlerinl ve ÜA adet vesikalık fotoğrafla birlikte sınava nerede ve hangi dilden girmek istediklerini ve adreslerini belirten bir dllekçeye ekleyip en geç 1 Ekim 1973 günü mesai saati sonuna kadar Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü Teftis Kurulu Baskanlığı, Bestekâr Sokak No. 18 Ankara adresine gönrfermeleri veya vermeleri ve smav konulan üe diğer hususlarda bilgi edinmek isteyenlcrin, Teftiş Kuruluna, Istanbul veya tzmir Bölge Müdürlüklerimize çahsen veya yazıh olarak başvurmaları gerektiği duyurulur. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. (Basın: 19867 8915) g K O Z A KO^NDİZİSİNİN.KİTABIMSrNAl hİrİlV>İ hl'lUH ] YAYINLARl* CANNES BELGRAO CARLOVYVARY • BtTli>İKÎTAPÇIUARDA ödüfünü kazanan FESTİVALLERİ filmin Dalton SAVA5 7URKÇE51 ILEİ Gancl Dojıtım: GAYRİMENKUL SAT1Ş1 İSTANBUL BİRİNCİ İFLAS MEMURLUĞUNDAN Dosya No: 1971/31 Fatih Müftü Ali Mahallesi Asıkpaşa sokağında 23 kapı, 2462 ada, 38 parsel sayıh 59,55 m2 sahalı kârgir apartmanın tamamının iflâs hükümlerine göre satılmasın» karar verilmiçtir. Parselin arsasında krokisindeki tarah kısımd» H.50 ra. lrtifaya bitisik nizamda inşaat yapılabilir. Parsel, Fatih Camiinden Haliç'e inen Hallç Caddesl üzerindeki Aşıklar Sokağında, 1 zemin, İki normal ve 1 de çekme kattan ibaret kârgir apartmandır. Sokaktan ahşap kapı ile zemini karo döşeli antre olup 1 NoJu daırede ufak bir hol, önde ve arkada birer oda, çini, sabit tezgâh ve eviyeli mutfak, mozayik taşh hel* olup yanda bahçe aralığı vardir. Üst katlar da ayni plânda olup antre bosluğu olmadığından ön oda daha büyüktür. Çekme katta teras bulunması sebebiyle alt katların arka taraf planlıdır. Oda döşemeleri ahşap diğer kısımlar mozayiktir. Bina arsanın 45 m2.'lik sahasındadır. Elektrik. su "<rdır. Vasat inşaat olan gayrimenkulün tamamına 120.000,00 TL. kıymet tahmin edilmiştir Gayrimenkulün ilk açık arttırması 24.8.1973 Cuma günii saat 10,00'dan 10,30'a kadar, muhammen bed'elin */o 75' ini bulmadığı takdirde. ikinci srttırması 3.9.1973 Pazartesl günü «aat 10.00'dan 10,30'a kadar memuriyetimizde yapılacaktır. Arttırma sartnamesı ilân tarihinden itibaren memuriyetimizde açık bulundurulacak ve 200 kr.'luk pul verilmesi halinde isteyenlere bir örnegi gönderilebilecektir. Ihale karar pulu, tellâliye resmi alıcıya ait olup satıs bedelinin ödenmesi için 20 güno*en fazla mehil verilemez. Tahliye teslim ve tescil masraflan alıcıya alttir. Fazla malumatın memuriyetimizden ahnabilecegi, lstirak edenlerin °/a 10 teminat yatıracağı ilân olunur. • (Basın: S322 5918) İLÂN MAURICE DUVERGER'in ünlü eseri yayınlandı , sosyal BIUGI YAYINEVI Âmlarda Görmek Oktay AKBAL'ın Güncele'i çıktı Sinan Yayınlan Istanbul Mersin'den 1 yılda 2 milyon kilo karides balık ve ihraç edildi MERSfN Mersin'den dıs ulkelere son bir yıl içerisinde 2 milyon kiloya yakın balık v« kari des ihraç edilerek 40 milyon liralık gelir sağlandığı »çıklamtujtır. Son yıllarda balık ve karides Mersin'den ihraç edilen bsşlıca ürünler arasında yer almaktadır. Ancak, bshk üıracatının fiyatı etküediği ve bu yüzden sahil şeh ri olan Mersin'de halkın yeteri kadar balık yiyemediği ifade edü miştir. 2 ö HEDEF DEV BİR DENİZ GÜCÜ TÜRK DONANMA VAKFINA YAPACAĞINIZ YARDIMLARLA BU HEDEFE yLAŞABlLİRİZ. ... ler olmez urrnt yaşar seven SflMÜNLIKTfî AŞK ÜNLÜ YAZARIN HİKAYKLERλ Yeni cıkü. 15 L.ira D. H. Lavvrence HABORA KİTABEVİ P.K.: 8 BEYAZ1T 1«T.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog