Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

CUMHTJRÎYET 24 Temmuz 1973 40 YIL ÖNCE CUMHURİYET 24.7.1934 LOZAN ZAFERİ Itoaan». TThflar ya binlerc* banaerieri gibi airedan bir y*b a a a aehlr. Veya yabancı isim... Fakat orada kazanılan zaferln kutsal anlaınırıdan ona da golge veren heyecan buğusu, hatıralanmızın v» taaassüslerimicln anahtan oldu. Bir TUrk genctnin Lozan adını duyup d» o «ftferi vo bu heyecanı duymaması kabiı midir? TUrk, An»ratanda bir dUsmanlık dtmy&n ite çarpışıp galıp çıktıgı gibl Loranria da bir düşman «JOıryan ile »avaştı. Eşsiı muzafteriyetlerinl, yüksek haklarını tasdik ettirdi. Anlatmak için sahlfeler, kitaplar doldurmak lâzım gelen bu konuda size ne diyelim Türk gençlerü. Unutmayınız ki bu raferı de cephelerin büylik gallpleri kazandılar ve Türkün icabında kılıncını kalem gibi kullanabileceğini bir defa daha, isbat ettiler. Tarih, beşeriyet aicillerina bunun kadar parlak bir muah«d« daha kaydettiğini iddia edemes. E4efciyat söhhetleri Dergiler Dünyası «SANAT HAYATIMIZ DERGİLERDE SOLUK ALIYOR.. TÜRK SANAT HAYATINDA BÎRtM, KtTAP DEGtL DERGtDÎR.. DERGtLER SANATÇININ VE OKURUN DÖNEMLERİNÎ DE DEĞİSTİRÎYOR. SANATÇI, DERGİLERDE GÖRÜNMEK ZORUNDA DU« YUYOR KENDİNİ. BİR YILLIK YARATMA SÜRESİNDE SANKİ ON ÎKİ TANE BAĞIMSIZ DÖNEM VAR ONUN İÇJN. TAKVİM ÖNEMLİ OLUYOR.. BİZDE KlTAP, DERGİLERİN TOPLAMINDAN YA DA GÜLDESTESİNDEN BAŞKA BİR ŞEY DEGİL... Cemal Sfireys «OKUYUCU YE ONLARIN İÇİNDEN ÇIKACAK Ol^N 1 YENÎ SANATÇI KUŞA.ĞI. DEDİKODULAR. KlSA HABERLER VE ÖZETLERLE DEGİL, SANAT ESERLERİYLE İÇLİ DISL1 OLARAK, SANATIN ÇİLKSİNl ÇEKEREK, SORUMLULUK TAŞIDlGl BİLİNCİNDE OLAN ELESTİRİLER SÜZGECİNDEN GEÇKREK YETİŞECEKTİR. YAŞASIN SANAT DERGİLERİ.» | •"»• ^ * ^ DENİZCİLÎK BANKASI T.A.O.'DAN 180.000 adet 1974 yılına ait CEP DEFTERLERİ katlama, dikiş yan kâğıdı ve tutkallama işi yaptırılacaktır. Teklifler en geç 3.8.1973 günü mesai saati sonuna kadar Bahçekapı 27 Mayıs Han 3. Kattaki Satınalma Komisyonur.a verüecektir. Şartnamesi MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ veznesinden tenıin edilebilir. Dos. No: 1973/1199 (Basm: 19819 5914) 1 * 7A ı Amerika.'dakl mcaklardan Uç günde 258 klşl öldü. I»tanbul'da da ısı dün gölgede 36 dereceyi bulmuştu. Dün Ta,ksim Stadjnımunda 'VV.A.C. Vlyana futbol takv nn, Galatasaray takımını 37 yendl. Bu mağlubiret kaleclnin kötü oynamasından 1leri gelmiştir. ) LONDRATDAN resmen bildirildiğine göre, Ağa Han, Ingiltere'den, Hindistan'da arazi ve krallık istemlstir. ı Fransada çıkan Le Petit Pairsien gazetesinde yayınlanan bir makalede şöyle denllmektedir: «TUrk lnkılâbı on asnn lşinl on leneye sığdıran bir znud•edlr.» Mehmet Dojan BULMACA bancı dildenl Yazı (eski dü). YUKARDAN AŞAĞIYA: 1 Bozulmadan, yok olmar dan varlığını saklamak, sürdürmek, birinden bir şeyden kuvvet almak tutunmak. 2 Alaturka musikide bir makam Sahip. 3 TERSİ eski aylardan Birinin emri altında mânftsma, madun. 4 TERSİ yemekleri öğütmeye yarar dişlerin ortak adı Zaman zaman gelen nefes darlığı şekiinde bir göğüs rahatsızlığı. 5 Tahu için kullanılan bır ölçü Saman rengi. 6 Vilâyet îhtiyaca yetmeyecek kadar az. 7 Yılın k> sımlarından TERSİ resmî giyilerek gidilen bır temsilin iüc gösterilişi 8 Uzak yerlere yolcu ve ticaret eşyası taşımak üzere düzülen yük hayvanı katarı Kimyada baryumun simgesi. 9 İslâm tarihinde birtakım beylikler prenslikler. Dünkü Bulmacanın ÇözumB: SOLDAN SAĞA: 1 Caymak, Od, 2 Ezinti, zi. 3 Ras, Kron, 4 Emare, Un. 5 Me, Oran, 6 Etimoloji. 7 Rast, Ün. 8 llân, ıtrA. 9 Şans, Naip. YUKARDAN AŞAGlYA: 1 Cereme, î ş . 2 Azamet, La. 2 Ylsa, îran. 4 Mn, Romans. 5 At, Eros. 6 Kik, Altm. 7 runO, Ta. 8 Ozon, Jüri. 9 Din, kinaP. Aym llk haftasında postaa her gün uğrar bize; dergileri iletmek için. Hangi çahşma lçinde olursam olayım hemen bırakır, her dergıyi baştan sona ilgi ve meraKİa gözden geçiririm, okuma öncesinde. Ouemli olan birer aylık sürelerle elimize ulaşan o toplu birikim, bir sayııun bize bir arada getirdiği toplam özüdür. Tek tek yazüarla şiirlerin özgünluk leri bir yana, bir de derginın bütününün taşıdığı kimlik ve kişilik vardrr; bu yüzden «Varlık çıktı mı?». «Yenı Ufuklar'ı gördün mü?», «Yeni Dergi'de neler var?»... gibi sorular kullanılır öncelikle. Her günun ilk ihtiyaciyle sanldığıınız gazeteler akşama eskir, bir köşeye atılır; başımın ucundakl masada dergiler, bütün bir ay boyunca elimi attıgım zaman bul duğum ayn bir dünya zenginUğiyls hiç eksilmeden beni bekler. Rauf MUTLUAY taş, E. Uçan, A. Hünalp, l.Z. Burdurlu, M. Alptekin, H. Pek şirin. Daglarca anıtlar dizisini şiirleştirmeye başlamıs: cTan ağarır agarmaz / Işildarken kırk bin köy. / Gök der ki kartala hele sen / Şuralara kon da / Yeryüzü sallansm Afyon'd»...» MuzaHer Buyrukçu'nun günlü günden bir bölüm, Burhan Arpad ve Necati Tofuner'den birer hikâye... Olaylar gerçekler bölümünde eleştiriler, tanıtma notları.. (262 sayısı çıkan Türk Dili. Türk Dü Kurumunun yayın or^aru oldugu için fiyatıyla masrafı bile çıkmaz, 64 sayfa, iki buçuk lira.) kâye.. Gün gün, arahklarla bep *i okunacak, baila:ı toplanacakVedat Günyol'un dergisl, o »evimli, temiz, yogun biçimiyle simdi yırmibirincı yılında (238. sayı, 64 sayfa. 5 lira). Sabahattin Eyuooğlu'nun dü devrimi üzerine varım kalmış bir yazısı, Dağlaıca dan şiir, llhan Selçuk'un, Veoat. Günyol'un, Afşar rimuçın'in denemeleri; Orhan Kemal roman armaganınm kazarıması dolayısiyle Çetin Altanın fıkralann dan seçmeler, AU Püsküllüoglu ve Muhsin Küfeli'den bırer şiir (uzun süre şiir yayımlamamıştı Yeni Ufuklar).. M. Gümrükçü, Hasan Anamur'dan makaleler; 1. Z. Eyuboğlu'nun derledigi Ebussuut Efendi'den fetva örnekleri ve Anaaolu Tuıkçesi üzerine dizi vazısının bir parçası. Şahap Sıtkı'nın Peker sergisinden Izlenimieri. Cengiz Gündofdu'nun M. Pagnol' un düşünceleri Oğuz Ankanlı mn dikkatli haber seçimleriyle «Olaylar Yorum tstemez» listesi. Yeni Ufuklar Soyut Doktor şaır Hatl Ibrahlm Ba har, dergisinı şimai küçük bir kitap biçimınde haarlıyor; 60. sayı, 80 sayfa, 5 lira. Afşar Timuçin'in, Atillâ Özkırımlı'nın, Ragıp Gelencik'in denemeleri, Asım Bezircı'nin «Kürk Mantolu Madonna» eleştirisi, Buyrukçu'nun günlüğünden bölüm, Mehmed Kemal'in «anketçiler» tizerine öfkeli sıtemleri; Berin Taşan'm. Ömer Nida"nın, Nihat Ziyalan'ın, Günel Altvntaş'ın, siirleri, bazı deginmeler, ça viriler, Mustafa Aslan'dan ve Günel Altıntaş'dan birer hi Temmuz dergileri Her ay önce Varlık basılır; bazan aym birinden da önce hazırdır karşınızda. Kırk yıldır Yaşar Nabi Nayır'ın en çok dikkat ettiği nokta, dergisinin vaktinde okuyucu karşısına çıkışıdır: Titiz bir mizacın dikkat ve emek disiplini. Nisandan beri görünmeyen Dost gibl Yeditcpe de üç aylık bir yaz tatilinde şimdi. Hüsamettin Bozok'un yirmi beş yıllık yayımcılık deneji, Ekim 1973'de 400. sayısını çıkanncaya kadar bu tatiU gerekU gösteriyor ona. Bekleria. SOLDAN SAGA: 1 Bır iş hakkında akıl sormak istişare etmek. 2 YeryüTÜ kara parçası Hayvan yiyeceği. 3 Ehlileşmemiş veya görgüsü kıt, nazık olmayan kimse manâsına. 4 Kalın kaba bir kumaş Yama. 5 TERSÎ hizmet hayvanlarının tabii ihtiyaçlan için verilen mola TERSİ sahipligimiz altmda olan şey mânasina. 6 Kimyada manganezin simgesi Bir çıçek. 7 TERSİ görülen bır şeyi edinme başkasında olan bir hali, üstünlügü ımrenme mânâsına. 8 Kazanç talihi, evlentne talihi Kimyada berilyumun simgesi. 9 Bir işte yetişmek için o işteki eski tecrübeli birinin yanında geçen çıraklık ve yetişme devresi (Ya gi tek kişinin yönerimirıde degil, bir dostluk kümesınin elindedir. 15. sayısıyla bir yıh ardında bıraktı, düzenle çıkıyor A. ğustos sayısımn lb büvük sayfa, 5 lira olacagını bUoiren üanlar görünüyor »imdı. Ergin Gün çe'nin güzel ve dogrj denemesl (Ortalama Adamı lanıyalım), uzun bır siiri; Kemal özer'in hem «şiir zünlük» dizisinden parça, nem «Güncele Olumlu Bakış ve Nazım Hıkmet» denemesi. Nurer Ugurkı'nun geçmişi değerlendıren yazılanndan biri: «£n Uzun Baskı Uöne mi». Asım Bezirci Ataçla edebu vatta otorite eksiKİigı üzennde duruyor. Erdal ÖYün güçlü hikâyesi (eş:m okuıken ağladı), Hilmi Yavuz'un eüzeı şuri: «Acınm vergisıni verdik gülün haracını ödedik / Hüznü demirbaş defterinden düşmeye eeldi sıra...» Vedat Günyol'la Burhan Arpad'ın ınreleme eleştirileri... Notlar. deginmeler, ce vaplar, çünü degerlendîren yorumlar.. Kısaca canlı narekpt. lı, insanı kayıtsız bırakmayan, dürtüp uyandıran Dir dergi Yeni a. Her biri ayn ayn güzellikler getiren Yeni Dergi'ye, Yansıma'ya, Yeni Adırular'a, Güney'e, Kitaplar'a, Türkiyemiz'e, Türk Edebiyatına. Harekefe Gelişme"ye, Sanat'a, Görüs'e. Kub bealtı Akademı Mecmuası'na bu yazıda hiç yer Kalmadı.. Blr başka yazıda. Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Proje Y a n sm a s ı Sinop'ta inşa edüecek olan Sir.op Hükümet Konağına sit mimart projelerin hazırlanması işi, Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Gene! Müdürlüjü taraiından «Mühendıslik ve Mimaruk Proje Yarışraası Yönetmeliği» kurallan içinde serbest, ulusal ve tek kademell olarak yarışmaya çıkarılmıştır. Yanşmanın amacı, bu konuda günümüzün mimarlık, mühendislik ve sanat anlayışına. yurdumuzun teknolojik şartlanna uygun en ekonomik çözümleri bulmak ve güzel sanatlan teşvik etmektir. Bu yanşmaya Türk Mühendis ve Mimar Odaian Bırligl üyeleri katılabilecektir. YARIŞHU JÜRİSt : DANIŞM.4N JÜRt ÜYELERt : ATAKAN NEJAT BAYRAKÇI KE1IAL BOLVADİN CEVDET ÇÖTÜB MEHMET DOKUZOĞLÜ İSMAİL HEPEB VAHİT RÜŞTÜ Mallye Bakanlığı Emlâk Genel Md. Uzmanı Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Md. Muavini Y. Makine Mühendisi Y. İnşaat Mühendisi Sinop Valisi Içişleri Bakanlığı îller tdaresl Genel Müdür Muavini Y. Mühendis Mimar Yeni A Dergisi Bir arkadaşlık gençlıginin, blr yazarlık sorum'uluğu dayanışmasının ortakiıgı; Yeni A dergi Varhk 790. sayısryla Varlık'ın Inrkıncı yılını doldurduğunu biliyorsunuz. «Mutlu olması gereken, ı m a türlü acüar, üzüntülerle yüklü oldugum için tadıru gereği gibi çıkaramadıgım bu yıldönümünde...» diyor Yaşar Nabi Nayır. Hepimiz biraz öyle değil miyiz? Her Rün karşılaşılan toplumsal acılar birikimi karşısında kim kendi başına ra rah ve mutlu olabilir? Gene de hüzün verdi o satırlar bana. Oktay Rilat, doğurgan çalışkan lığıyle sonelerine devara ediyor. Özellüde geçmlşteki büyük yaşamlarm düğürnlerini şiirlev tiriyor son aylarda. «Fatih ve Zaman» da bunlardan biri; son bendi: «Karardı servi ve surda yeniçeri, / Yürüdü ölüler üstünde biten çim / Toprağıma. Yeniktim, akşamdı içim.» Sabahattin Kudret Aksal'ın da şiiri çok güzel: «Bulutla Inens; kendi kendimize gördükten son ra bir de Fethi Naci'yle okuduk. Sanınm en güzel paylaş malardan biri de işte bu, yeni doğan bir sanat güzelliğini birlikte sevmeler, tekrarlamalardır... «Ve eski bir yaz yağmuru gibi sıcak / Yağarsın, 5u>ar, konuşursun usulca...» ölümünün yarattığı ilgiyle Selâ hattin Batu'dan iki şiir, Suut Kemal Yelkin'in anıları, Sevda Şener'in «Güzel Helena» eleştlrisi. Batu'nun bir mektubu... Emin Özdemir, Vedat Nedim Tör, Nurullah Berk, Adnan Bin yazar'ın makaleleri... Bir köy ögretmeninin kader sonunu anlatan Fakir Baykurt'un sade vo ı acı hikâyesi: Şıhlı Göz Yolunda. Dağlarca'nın, Başaran'ın, Ülkü ] Tamer'in, Nazmi Aloman'ın, M. Alptekin'in, M. A. Asna'nın, N. Erman'ın, Periha Aktan'ın şiirleri, Seyda'nm Romancı Günlüğü. Soruşturma cevaplan, Kaftancıoğlu'ndan bir hikâye. «Dün yaya Açılan Pencere» bölümünde dikkatli ve gerekll çeviriler, 28 büyük sayfa, yalnız üç lira. RADYO 05 35 08.00 06.05 07.00 0705 07.30 07.40 07.45 03.00 O3.İ0 0S.30 0900 09.15 09.30 09 45 10.00 1005 1025 10.40 1100 1120 11 40 12.00 12.00 1225 1240 13.00 1315 1330 1400 14.15 14.30 14.45 15.00 15.05 15.20 15.45 16.00 16.15 16.30 17.05 İSTANBUL Acılıj ve program Kaberler Günaydın Koye haberlep Sabah muzJğl Haberler Gunün programîarı Yavuz "Papucu'dan türküler Çe\reınizde bugün L'nlü yorumcuiardan Berabcr ve solo şa.'kılar Hafif Batı müziğl Hayatın lçinden Azız Şenses'den türküler Valsler Haberler Arkası yarın Erol Küçükyalçın'dan şarkılar Dlskoteğimlzdtn Türküler ve O. havalan Türkçe sözlü melodller İleri Türk musıklsl korosu Haberler Radife Erten'den jarkılaı Darvas ve arkadasları Yurttan sesler erkekler korosu Haberler Saz eserlerl Reklâm prosramlan Necdet Kojutürk orkestrası Hacı Taşan'dan türküler Şarkılar Ozkan Acargll toplulujîu Haberler Abdulvahlt Kuzecioglu'dan türküler Ritm ve melodl Alâeddln Yavaşça'dan şarkılar Nida Tüfekçl'den türküler M. Yıldırıra'dan sarkılar Radyo senfoni orkcstrası Gunden gune 17.00 17 20 17.35 17.50 19.00 19.30 19.45 2000 20 15 20.30 20.55 21.00 21.10) 2145 21.35 2155 22.00 22.45 23D0 23 30 24.00 0055 01 00 Haberler Ferlha Tuncell'den »arkılar Çay saatt Reklâm programlan Haberler Lozan barifi Nadir Hllkat Culha'daB Şarkılar Müzlkli daklkalar Cumhuriyet 50 yajında Şarkılar geçldl Bir varmıj Haberler Reklâmlar Türküler geçldl Beraber ve solo garkılar Hafif müzik Reklâm programlan Haberler Türkülerlnlzl» bajbaş* Pop müziğinden bir albfim Gcce ve müzlk Haberler Program r* kapanıa t USER SUZAN ASLİ JÜRt ÜYELERÎ : Y. İnşaat Mühendisi ALKIM UĞUR Y. Mühendis Mimar ÎNAN ÜMUT Y. Mühendis Mimar KAPTANOĞLU TANJU Y. Mühendis Mimar SÜTMEN TAMAY Y. Mühendis Mimar TÜZ ÖZH.\N YEDEK JÜRİ ÜYELERÎ Y. înşaat Mühendisi BEYAZIT HİLMİ BİBKAN ÇELEN Y. Mühendis Mimar ÖZDEN GÜLÇİN Y. Mimar RAPORTÖRLER ; SAATÇI SFl'İM Mühendis Mlmaı TALUĞ UMIJR Mimar ÖDÜLLER ; 22.500. TL. 1 Ödül net 20.000. TL. 2 ödül net 17.500. TL. 3 ödül net 6 »det mansiyon her biri net: 9.000. TL. JUri emrtne uygun gördüğü projelerin «atm alınması İçin net 5.400. TL. aynlrtuştır. Projo teslim tarihi 1 Kasım 1973 Perşembe günüdür. Yanşma şartnamesi ve eklerini almak için şahsen veya posta ile «îş Bankası ANKAHA Akay Şubesi 77. No. lu» (Bayındırhk Bakanlığı Yapı îşleri Genel Müdürlüğü Yayın ve Sosyal Yardımlaşma Sandığı) hesabına doğrudan doğruya veya başka bir İş Bankası yolu ile 50. TL. sı yatınldığmı gösteren ve yanşmanın adını Ihtiva eden banka makbuzu ile Bayındırhk Bakanlığı Yapı İşleri G«nel Müdürlüğüne müracaat edilebilir. (Basm: 198635917) İLÂN Cihat Burak'ın yaşam çeliskilerinl karikatur esprisiyle veren blr eseri: Aslan re kedi. İSTANBUL IL Açıiıs ve program Haber Diskoteğlmizdon Küçük konser Gençlere müzik Yabancı dll dersl Senfonik müzik Jimmy Henrlz Eskilerden yenllerden Akşam konserl Karışık şarkılar Barok müzik Haberler Konser saîonlarmdan Pacques Loussier üçlüıünden Bach'ın eserlerl 24 00 Gece İçin müzik 0055 Habericr 01.00 Program ve kapanıl 16.55 17.00 17.05 17.30 18.00 18.15 18.30 19.00 19.30 2015 21.(10 21.30 22.00 22.10 23.30 Cihat Burak'ın sergisi.. Sennur SEZER Cihat Burak 15. kişisel »ergisini 18 Temmuz'da Kadıköy Moda'da Cumalı Galerisinde açtı. Eserlerinde yaşadığımız hajatı figüratü olarak venneyi seçen Burak Haziranda Çemberlitaş Darüşşafaka Galerisı'nde de sergi açmıştı. Asıl uğraşı mimari olan Cihat Burak, resimlerinde hayatın çelişkilerini bir karika.tür espirisiy.e verişiyle dikkati çekiyor. Sözgelişi, bir savas sahnesinin ortasında, aslında düşman olma sı gereken hayvanlann dostlugunu gösteren bir aynntı koyuyor tabloya. (Çanakkale tablosunda oldugu gibi) Bir içkili lokantanm çalgıcılannın yüzlerindeki anlam, küçük insanlann acüarını vermeye yetiyor. (Paris) Bronz madalya ve Prix' le g"imüş madalya alan. 1967 yılında Çagdaş Türk Ressamlar Birligi yanşmasmda birincilik, Devlet Resim Heykel Sergisinde başan ödülü kazanan Cihat Burak'ın sergisi 31 Ağustosa kadar gezilebilir. Sivaslı (UŞAK) Lisesi Müdürlüğünden 1 Uşak tli Sivaslı îlçesi lise binası kalorifer testsatt, Ihata duvarı ve binanm onarımı işi 2490 Sayılı Kanuna gört kapalı zarf usulü ile yaptırılacaktır. 2 İşin keşif bedeli 267.000.00 TL.'dır. 3 Eksiltme 10.8.1973 Cuma günü saat 15.00'de Sivasb îlçesi Hükümet Konağında yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi, proje ve diğer evraklar Ö Bayındırlık Müdürlüğünda ve Sivaslı Lisesi Müdürlüğünde görülebüir. 5 Eksütmeye girebilmek için: a) 14.430.00 TL.'lık geçici teminatlannı, b) 1973 yüına ait Ticaret Odasj Belgesini, c) Müracaat düekçeleriyle birlikte verecekleri flîksilrma şartnamesinde belirülen ve usulüne göre hazırlanmış olan) Plân. teçhizat ve beyannamesini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini: sermaye ve kredi imkânlannı bildiren mali durum bildirisini, Bayındırlık Bakanhğından almış olduklan (C) grubundan en az işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini veya en az işin keşif bedeli kadar benzer bir işi tamamladığma dair iş bitirme belgesini ibraz suretiyle tl Baymdır. Iık Müdürlüğünden alacaklan yeterük belgesini teklif mekruplan ile birlikte zarfa koymaları ve enaz ihaleden bir saat evvel müracaatta bulunmaları lâzımdır. 6 Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 6.8.1973 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edihnez. Keyfiyet üân olunur. (Basın: 19652 5912» AN 05 55 06.00 06.06 07.00 07.05 07.30 0740 08.00 0810 08.40 09 00 09.15 09.30 09.40 1000 1010 10.30 1055 11.10 11.30 12.00 12.10 12.25 12.30 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 1430 15.00 Açılı? ve program Haberler Günaydın Köye haberler Sabah türküleri Haberler Sabah muziğl Ankara'da bugün Her telden Çeşitlt muzlk Hayatın içinden Mustafa Se>Tan'dan sarkılar Hafif müzik Arkası yarın Haberler Hacer Bulus'tan türküleı Çeşitli müzik Şarkılar Türküler Balete çağrı Haberler Y. Alpdoğan'dan türküler Reklâmlar Cevdet Bolvadin ve Gönül İpek'den sarkıiar Haberler Haiif müzik Reklâm programları Ögle konseri Nevln Demirdöğen'dea şarkılar Gençle İçin Haberler KARA 15 05 15 20 15.45 16.05 16.20 15.35 1700 17.05 17.35 17.50 1900 19.30 19.45 19.55 2010 20.25 2040 20.55 21.00 2145 2135 22.00 2215 22.30 22.45 23.00 23.45 2400 00 55 000 Mükerrem Gönülkırmaz'dan türküler Hafif müzik Şarkılar Kuçük konser Niyazi Yılmaz'dan türküler Albünılerden »eçmeler Haberier Fasıl Günden güne Kekiâm programlan Haberler Lozan barıgı Hafif müzik Burası TRT haber rr.arkeri Taner Şener'den şarkılar 1923'ten 1973'a ekonomid» devlet Turan Engln'den türküler Bir varmıs Haberler Küçük konser Erkekler topiulugundan şarkıîar Türküler Saz eserlerl Çeşitli muzlk Haberler Her hafta blr yorurncu Hafif müzik Gece ve müzik Haberler Program ve kapanıı Türk Dili Derginin büyük bölümtl «Değişik yörüeriyle Yapısalcılık ve Yapı Kavramı» Uzerin» Adnan Onart'ın haarladıgı otuz saylauk bir yazıya ayrılnuş. Hasan Eren'in «Bursalı Bir Saz Şairi: Yusuf» adlı makale | 1964'te Salon Interministriel sinden sonra îiırler bölümü baj ; te: G. Akın, H. Aker, C. Bek I Musee Da L'Art Moderne'de 1 | | 1 H = = = p ş 3 § 3 Cumhuriyetin 50. yıldönümü dolayısıyla Ayvalık K u Bnstitüsü = «El Sanatlan ve Çiçekleri Bölümü» öğrencileri, öğreünenleri Aylı 3 Akbaş'ın yöneüminde ilgi çekici bir çiçek lergisi hazırladılar. Ço 3 ğunlukla öğrencilerin tatil çalışmalarından oluşan sergi, Ayvalık H gibi turistik bir yörede yerli ve yabancı turistlerin dikkatinl çekti. Daha önce 1%8 yılında İzmir'de de bir sergi açmış olan Ayla Ak = 3 ba?, öğrencileriyle birlikte açtığı bu ilginç sergi konusunda «B«= kır, rafya, cam kâğıdı ve kuru bitkiler yardımıyla dekoraüf »a doğal çalışmalardır. ÖğrencUerin boş zamanlannı değerlendinne Ş leri açınndan hayll Uginçtir. Amacımız toplumcu bir açıdan doğa = nın •»erdiği ürünleri değerlendirmektir» demiştir. Öğretmen Ayla = Akbaj, Ekira ayı bajında kendi ürünlerinden olusan tkind blr ser = gi afacakt». (Fototraf: tLHAN AKDA) tLÂN BAŞKANL1ĞMDA1S 1 Beledlyemizce yaptınlacak naiKatriB uonn c s ı m lnsaatı 2490 sayık kanunun 31. :nci rmrid'Si zereâirıct Kapalı earf usulü eksiltme sureti üe \nıpılacaktiT. 2 Muhammen keşif bedeli 254.416.26 Ura oiup gecici teminatı 13.970.80 Ura. | | Ş = 5 = 3 24 kalem muhtelif parça imal ettirilecektir 1 Ford 3000 tipi traktörlere ait 24 kalem yedek parçanın işlemeli olarak irr.âli işi kapalı zarf usulü teklif alınmak suretiyle ihale olunacaktır. 2 İhale konusu 24 kalem muhtelif parçalarla iltfUi ihale dosyası 230. TL. mukabilinde müesMsemiz Satınalma Servisinden temin edilebilir. 3 Teklif verme tarihi 8J.1973 günfi taat U.OO'ya kadardır. 4 thale ile ilgili geçici teminat teklif tutarının V» IJS'u nispetinde olacaktır. 5 İmâl olunacak 24 kalem muhtelif parçalar hergün mesai aaaüeri dahilinde müessesemizda görülebüir. 6 Müessesemiz 2490 »ayılı kanuna tabi olmayıp, ih«leyi yapıp yapmamakta veya ift dilediğint vermekta serbesttir. TÜRKİYE ZtRAt DONATIM KURUMU ZİRAAT ALETLERİ VE MAKtNALARI FABBtKALARI MÜESSESESÎ ADAPAZARI (Bann: 19806 S91S) KOÇAK (ERBAA) BELEDİYE I 18.57 18.53 19.03 19.16 19^2 20.01 20.24 30.30 20.50 20.53 21.00 Açılış ve program Haberler (Sunan: Julide Giilizar) Fransızca diı dersi Reklârruar Çocukların Televiıyonu (Bızım sokağıraız) Spor Reklâmlar Haberler (Sunan: Tuna Huş) Hava durumu Reklâmlsr 50. yü marşı tstanbui FsstlvaUnden Halkevlen genel merkezinın nalk cürküjerî örnex rruou Konserinln X bölümü 21.54 Reklâmıaı 2? 00 Lozan 5U. yıl 22.2b Felevızyonda sınema (Fakır Bir Kızı SevdJm) Oynayaniar: Cüneyt Arkın Gönül Yazaı 00.09 Reklâmlar 00.10 Haberler (Sunan: Jullde GUlizar) 21.05 Ayvalık'ta llglnç blr çiçek sergisi 00^0 Program ve tapanı» J îhaleye gireceklerin teminat reva ın?itnr> »eya = mektuplannı. 1973 yılı vizesinl havı Ttraroı udası ves Rası = nı. Asgari bu bedel tutanndan 15 VBptıgına oaıı resml § teşekküllerden alaca»ı beigeyı ve Kanuni !Kâm«t2âhım eös i terir tastiklJ lkâmetgâh ılmühaberinl tefclıl mektuplanna 3 eklemeleri sarttır. thaleye girecek sirket ıse avrıcc 2 « 0 3 sayHı kanunun 3. üncü maddesindekı aeıeeıen de efcleve= cektir. = 4 Bu i? ait şartname BelecliVHCie e^rüleolur § " Teklif mektuplannm ihale sastm^en t>r »aaı er3 reltae kadar Belediye Başkanhftına verümes; sarttu Po«§j » d a « M gecikmeler fcabu) edilmea a 6 îhals 10.8.1973 saiı günü saat iö.3üda Encümen 3 huzurunda yapılacaktır. 3 . 3 (Basın: 19656 5909) 3 iıınıtntmîmTitımınıınnıınııııııınımıııııııııiııııınııımııınııııııııııııiMiııınıııııııııııııiiiııınMiııııııııııu?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog