Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Temmuz 1973 Dünyada Bugün Dış haberler Dış basından Paris, bombayı niye patlattı? ransa'nın Mururoa affası dolaylarında yaptığı nükleer deneme, dunya için bir surprlz olmamıştır. Bu deneme beklenıyordu. Parıs hukumetl tüm protestolara rağmen denemejı gerçekleştıreceğını bildırmiş ve bu konuda küçuk bır bıldırı va\ıml?mıstı. Bıldırıde ozellıkle iki nokta üzerınde duruluyordu: 1) Nükleer denemeler Fransa'nın ulusal guvenliğl açısından çok onemlıdır. 2) Bu denemeler şımdne defın baska ülkelerin yaptıklan denemelere kıyasla daha ufak ve daha temizdır. Aslında Guney Pasıfık'tekı denemelenn ardında Kuzey Atlantik tttıfakı buhranının vattıgı soylenebılır. Ba^bakan Georees Pompidou. Rothschtld'm bar.kaMrda çalısırken. Fransa'nın nükleer bombava sahip olması tezının en ateçh savunucuları arasında ıdi. Pompıdou'ya gore nukleer bomba uîusal bağımsızhğın önemli bir garantisıdır. Fransa lid'eri geçenlerde Elys^e Sarayında yaptığı bir basın toplantısırda ise. dünva durumu hakkında son derece karamsar bir ifade kullanmıştır Dolar. de"tente. enfla'von ve Avrupa'nın ge'eceg' sıbı konuların Pompıdou'vu kuskulandırdıeı bellı olu^ordu Bu basın toplantı«mda hasta blr afiarrm huvsuzlugunu va da General De Gaulle'un ıınlü çıkıslarmı r taklıt etme çabas;rı «ezmlemek mümkunriü Fakat Fran«ızla ın rfunva dururru konusunda !vım*er olmsları içın bir sebe^'.n mevcut o'madıgı da gerçektir Kissinger'in politikası ve s^î'ile savaşın sona erisı, Fransız yöneticilerınl »aşırtmiştır Gerçi, soğuk savaşın bıtimi General De Gaulle'un da canla basla savunduğu tezlerden bın ıdi. Ama De Gaulle soğuk savaşın bitimtnden sonra çok merkezlı bir dünvanın kurulmasi ozlemi tçlnde idı Sade uç super devletin katılacaklan bır koktevl oarti degll Super devletler Fransa'nın bu konurfakt hascasivetin; anlam«.kta ve Pans'ın kuskularını vatıstırmava çalısmaktadırlar. Nitekım gerek Başkan Nixon. eerekse Bırincl Sekreter Brejnev. Pompıriou ile bulusmuşlardır Fakat bu buluşmaların düzevde kaldıklan ve sekilcilikten ötpve gidemediSi anlasılmıştır. Boylece super devletlenn arasına esit «öz hakkı ile ka*ıla> mavacagını anlavan Fransızlar De Gaulle'den beri devam edpn saplantılarına rionmü<;!erdır. Bu da ulusal bajımsızlık ılkesidır. Halen Fransa'nm en büyuk havraniık duvduğıı Ulke Çin Halk Cumhurnetı"dr Zıra bu ulke ABD ve Sovyet Rusva'va kar<=ı bir denge unsuru olmanın vanı sıra. uluslarm son analizde ancak ksndi kendilerine davanabilecekleri tlkesini dış pol'.tikasının temel dırpklermden bıri vapmıstı Avnca PPkın'in eeçpnlerde bır nukleer bomba patlatması Paris'in vaptıg' son de^eme'i haklı eostermektedir BuRlin FTansız diplomatlannın en çok zıvgret ftme özlemini çektikleri Ulke Cin'dir Bav Mi'terand. Pekın'den davet beklemektedir Chaban Delmas ise Çın'p vaptığı bir stezırien henüz dönmüştür. Nukleer bomba Fransızların eozünde ulusal bağımsızlık flkesının en finemli sembolü niteliğine btıninmüştür. Paris. dünvamızdaki konjonktür degisikiıginden sonra kendinı vanlız hı*setmeye başlamıştır. Birleşik Amerika Ue Sovyet Ru^va küçük ülkelenn başlan üzerinden birbırleri İle anlaşmaktadırlar Batı Almanva ise. Sovvpt Rusya tle kendine özgü biçımde. avn olarak anlaşmıştır. Bo%lece dıs oolıtikada müttefıklerin değıl çıkarlann bulundıi'îu ve asıl savunmanın ulusal savunma olduğu gerçeğl bir kez daha ortaya çıkmıştır. Paris'ın bu durumda Avrupa'da en büvük umut bağladıgı ülke, îngıltere'dır. tngiltere Başbakaıu Edward Heatb Fran«ız tneiliz nükleer isbirliğı tezinin savunuculanndandır. Son ha» berler Georges Pompidou'nun da giderek bu teze yaklaştığını gbstermektedır Fransızlar yalnızlıklanndan kıvanç duymakta ama aynı zamanda da ürkmektedirler. Bu bakımdan yakın gelecekte nükleer alanda bır Fransız • İneılız ısbirlıği olasıhğını gözden uzak tutmamak gerekir. Ihtiyar Anayasa nsanlarda, bazı metınleri kutsallaştırmak eğihmı gıderek artıyor Bır anayasal buhran patlak verdığı zaman. çoğu kımse, butun yasalaruı yıne kendılerı gıbı insan olan kanun yapımcıları tarafmdan hazırlandıg'm nedense unutuyor. Ve ınsan aklının ürünu o'.an bır belgenin, ayru şekilde, yıne insanlar tarafından çığnenebilecegi kabul edılmıyor. Amenka'dakı Watergate olayında yer alan son gelışme, bir anayasa buhranma dayandı. Başkan Nıvon. Beyaz Saray'dakı telefon konusmalannın bulunduğu teyp bantlarını, Senato Sorusturma Komi'esme vermeyeceğını açıkladı. Nıvon'a gore Amerikan anayasal sıstemı, «Kuvvetler Aynhğı» ilkes.ne dayandınlmıştır. Yurütmeyı temsıl eden Başkan, Yasamanm karşısmda bağımsızdır. Bu bakımdan. Senatonun Nıxondan hesap sormaya kalkması, anayasa djşı bır davranıstır. Mısır, Cumhuriyetin 2 1 . yıldönümünü kutladı MISIR'A SİDDETLE ÇATAN KADDAFİ, İSTİFASINI GERİ ALDI KAHtRE Mısır, dün Cumhuriyetin 21. yıldöntımunu torenlerle kutlamıştir. Bu arada Ulke j"onet:cılennın Lıbya'nın ısrarlan yuzunden bezgin olduklan göze çarpmaktadır. Kral Paruk'un tahttan uzaklastınlmasının yıldonumu dolajnsıyle Devlet Başkanı Enver Sedat, ıktıdardaki Arap Sosyalıst Bırliği Merkez Komitesi ile parlamentonun ortak toplantısında yaptığı konuşmada Mısır'ın. Israıl işgali altındaki toprakları kurtarmaya kararlı olduğunu sojlemıştir. Sedat. Lıbya ile b:rleşme konusuna değmmemıştır. r İ DIŞ HABERLER SERVİSİ Orta Dogu Haber Ajansına göre, Mısır Cumhurbaskanı Enver Sedat, dun Mısır ile Libya'nın tek yonetım altında bırleşmesi içın çaba harcamakta olan Lıbya Basbakanı Abdüsselam Callud ve Devrım Komuta KonsejT uyesı Bınbaşı Heveydı El Hemadi ile görüşmüstür. Gorüsme hakkında ayrıntüı bir açıklama yapılmamıştir. Ajansa gore, dun gece Kahıre'ye gelen Callud Lıbya'dan hareketmden birkaç saat önce Cumh'rbaşkanı Kaddafı'nin yolundaa gıderek istıfasını sunmuştur. Ote yandan Lıbya'da çalışmakta olan 500 bın Mısır'lının dun Bıngazi'de Kaddafı'nin ıstifasını gerı alması içın çaba harcayan Lıbva'lılarla bırlıkte bir gost«rı yuruyuşu yaptıklan açıklanmıştır. BING4Zİ Lıbya Devlet Baskam Albay Muammer Kaddafi, dun Bıngazi Stadında yaptığı konuşmada, Mısır'a şîddetle çat Kaddafi konuştu mış ve bu ulke içın tek çozüm yolunun «Halk Devrımı» olduğunu ılen surmüştur. Stadyumda 40 bıne jakın dınleyicı bulunmuş tur. «Suustımalın, adam kayırmanın, sansurun, burokrastnın hükum surduğü Mlsır'ın, duşmanla katî sonuçlu bır savaşa gmçmesıni nasıl ıstersınız?» dıyen Albay Kaddafi, sözlerıne şoyle devam etmıstır. «Bız, Mısır'ın degışmesi ve bu tutumdan sı>Tilması gerektiğı ve tek çarenm de halk ıhtılâlı olduğu kanısındavız Çunku. halkın. kendı iradesmı tfad« etmesı içın tek vol budur.» «Kahıre Radvosu»nun da anında ya>ımladığı konuşmasında Kaddafi, Israıl ile savaş konu»undakı goruşünun, Mısır Arap Cumhunj etminkiyle «Tam bır uymazlık halmde» olduğunu soy lemıştır. Albay Kaddafi, bundan önce, Arap Bırlığinın mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini beîirtmiş ve bu gorüşürıu uzun uzun ızah etmıştır. Bu arada, Albav Kaddafi istif?sını da gerı alarak «Mı=ır • Lıbva b.rlesmssı gerççklesınce. e kadar> ıktıdarda kalacağmı ılân etn:s*ır. Karamsar Başkan Nıxon'ın bu biçımde bir anayasal değerlendirmede bulunması hatalı kabul edilebılır. Ancak acaba anayasalar, bütün siyasal davranış ve kurumlann temel yorumunu yapacak guç ve kapsam genıslığine «ahip midir kı?. Aslında «Yazılı Anayasa» kavramı. dünya sıyasal tarıhl içın çok yenıdır. Gerçi Anayasa hukukıı okuyanlara, Ingıltere kralı tarafından 1215'te imzalanan ve feodal lordlara özel haklarla ayncalıklar tanıyan «Magna Carta» bır yazıh anayasa baslangıcı şeklınde göstenhr. Ama aynı tngıltere, temel kurumlannı bir araya getıren yazıU bır anayasaya hâlâ sahip değildır. tngiliı anayasal yapısını inceleyenler, 1679 tarihli «Habeas Corpus», 1689 tarihli «Bill of Rıghts», 1911 tanhlı «Parlıament Bill» kanunlan ile, 1832, 1867, 1884 tarıhli reform kanunlanna bakmak zorundadırlar. Sıyasal tarihte, yazıh anayas»lann moda oluşu 18 incı yuzyılın sonlanndadır. Amenkan Bağımsnlık Hareketı ve Buyük Fransız îhtılâh yazılı anayasal düzenleri başlatmıştır. Geleneksel bır temel sisteme sahip olmayan dığer yenı devletler de, boylece, yazılı anayasalannı hazarlavarak tarıh içradeki yaşantılarını başlatmışlardır. Bu anayasalar, o güne kadar olusan siyasaı kavramlan kurumlaetırmıştır. Evrenselleşen insan haklan ve ışledıklen gorülen s;yasal sıstemler, maddeleşhrılmıştır. Ve her anayasa. iki zıt yönhl etkenın üzerine kurulmuştur. Bırmcisı, «nayasal düzenden önce ülkeye earar veren i ç v e dıs güçlerın aynı zaran yeniden dogurmalannı önlemek arzusu... Bu anlamda, her anayasa, bır «Tepkı Anayasasndır. îkinci etken İse, yeni düzenin hlkimi olan yeni Küçlerin, iktidarlarinı sağlama almak arzusudur. Bu açıdan da, her anayasa bir «Kuruluş Bıldirisı»dir. 1787'de hasırlanip ITtS'âA yürUrlUğe gıren Amenkan Anayasası da, bu çelişkili etkenlerin Uzerine oturmuştur... Bir tngiliB kolonısi olmanm ve Londra'daki bir krala bağlı bulunmanın yaratüğı geçmış ezikliğin giderilmesi... Bağımsulığın sade Amerika Birleşık Devletleri açısından değil, eyalet ler içın de sağlanıp korunması... öte yandan yeni devleti yönetecek merkezi bir sistemln kurulmasi. Ancak bu sistem de, kendi içınde karşılıklı kontrol ve dengeye dayandınlmıştır. Yürütmeyı Başkan», Yasamayı «Kongre» ve yargıyı «Adalet Divanı» temsil ederler. Bunlar hem bağımsız, hem de bagımlıdır. «Kuvvetler Ayrılıgı» sıstemmin karşısmda, «Checks and Balances» diye bılinen «Denetleme ve Denge» vardır. Merkezi hükümetin karşısmda da, «Federalizm» diğer temel ılke olarak ciunır. tşt« bu anayasanın hazirlanmasından beri 200 yıl geçti. Anayasa, tanh ve tecrübenin üzerıne kurulmuştu. Ve hazırlayanlann hıçbirınde, Jules Verne'de bulunan uzagı görme yeteneğı yoktu. Bugun teknolojik ve siyasal gelişmeler, 1787 Amerika'sını başka bir yere eetirmiştir. Bırakın evalet hukiitnetlerinm BeTaz Saray ya da Kongre kar?ısmfiakı bagım sı»lıfını, şımdı Vıptnam. Ksmboc va da benren yabancı ülkeier. soz konusu baftım«;i7İıklamı Amenkava karsı koru\amıvorlar Baskan'.n iktidannı denetlemek ve denF°lemekle görevli Kongre saniyelık kararlarla nükleer düğmeye basması eereken parmağı nasıl izleyecektır? Nıvon, Senato Soru^tnnna Ko mıtesme karsı «Kuive^er Avrllıgı» ılkesıne da'.'Enarnk riırpnrkpn. bıiTünkü koşullan düşurerpk harpke» pdiyor «Nüklper tetığe davalı hassas parmak nasıl kontrol edUebilir1'» mantıgıdır bu... Ama karşı taraf da, anayasarım getırdıgi hımavevi. Nıvon'm kbtüye kullandığı düşüncesınde.^ TTIusal cıkar ile Baskamn kişîsei sivasi çıkannın avnı olmadıgını ispatlamak i^tivorlar Sonucta mesele 200 vıl öncekı bır yazılı anavasanın üstunlüğünün isbatma dayanıyor. Watergate skandalî. bu soruyu da cevaplandıracaktır: Anavasaı mPtinler. cagın hızl» değisen şartlanna dayanabilirmi? Bazen anayasalarda yazılmayan kurumlar, daha Uste çıkar1B1? "Nixon yönetimi Adalet Bakanlığını bir haydut çetesine teslim etti,, NEW YORK Başkan Nixon* m banda alınmış konuşmalarını açıklamayı reddetmesi, Amerika' da Nıxon'ın «Watergate» olayındaki rolü hakkmdaki kuşkuları butün bütune arttırırken, eskl Adalet Bakanlaruıdan Ramsey Clark, Nıxon ybnetiminl Adalet Bakanlığını bır haydut çetesine teskm etmekle suçlamıştır. Johnson ydnetimi sırasında Ud yıla yakın bir süre Adalet Bakanlığı yapmış olan Clark, NBC televızj'onundakl bır program sırasında Adalet Bakanlıgının bütünüyle pohtıkanm dışmda tutulabılecegı ınancında olduğunu, Nixon ybnetiminin ise kasten, seçimlerde aday olmak istegındekı kışıleri Bakanlıkta görevlendlr dığini söylemiştir. Kennedy ve Johnson dönemlerınde sekiz yıl süreyle Adalet Bakanlığında çalışmıs olan Clark soyle devam etmiştir: «Nixon yönetıminın gerçekte Bakanlıgı btr haydut çetesine teslim etmis olması çok üzücüdür. SeMz yü süren çalışmalanmız sırasında Bakanlıkta hlç bir düzevde en küçuk bir skandal bile olmamıştınt. Kral Konstantin Yunanlıları referandumda hayır oyu kullanmaya ça«iırdı ROMA Devrık Yunsn Kralı Konstantin, Yunanlıları gelecek Pazar yapilacak referandumda hayır oyu kullanmava çağırmış, referandumu «zalim totalıtarızmın bır uygulaması» olarak nitelendirmiştir. Bılmdiğı gıbı, Yorgo Papadopulos, askeri vonetımi. yeni kurulan Cumhurivet'm halk tarafmdan desteklenme'i amacnle rpferanduma gıdılmfl kararı glmi'tır. Bu plan gereğınce, Papadopulo^. Cumhurbaskanı olmayı ve Krah tamamen tasfıye etmpıi planlamaktadır. Kral Kon'tantin, Roma'da sur gundekt evind'en yaptığı yedı sayfalık bir açıklamada, Yunanistan'da Sıkıvbnetimin kaldırılma^ı, siyasi suçluların affedılmesi ve ba<;ına tam 07gurluk tanınması isteklermi tekrarlamıs, avnı zamanda referandumun tarafsı? bir geçici hükumet tarafından yürütülmesini istemiştir. Yunan Kralı, Yunsn ulusuna hitaben kaleme aldıgı deklarasyonda, «serbestçe ifade edeblldiğiniî isteklerinize severek boyun egecejim» demiştir. Referantftımun bir aldatmacsrtan ibaret olduğunu ileri stlren Kral Konîtantin, halkın siddet ve diktatbrluğune hayır demeM gerektığinl belirtmiştir. (a a) Ulusal Bagımsizlık Nükleer deneme Renmde Fransa'nın 1968 vılı Temmuz nvında Pasifik'te yaptığı nukleer deneme sırasında, balondan Mrkan alom bombası goruluyor... Fransa'yı kınayan ülkeler artıyor LONÜRA Fransa'yı Pasıfik'te gerçekleştırdıgı nılkleer denemeden örürti kınayan ülkelenn aayısı gıderek çoğalmaktadir. îngıltere'de Lıberal Parti, Pran aa'mn Pasifik'te yaptığı nükleer denemeyı kınayarak Fransa'nın artık keyfınce hareket etmekten vazgeçmesi gerektigınl bildırmiştır. Parti lideri Cyrıl Carr gazet«cilere verdiğı demeçte partisinin Avrupa Parlamentosundaki temsildlerinın Pransa'yı protosto edeceklerıni bildırmiştir. Bılındıgi gıbi Cumartesi günü j de muhalefettekl îsçl Partisi nUkîeer denemeyi sıddetle kınamıştı. ! deş ülkelen ve dığer ılgıli bolgelerdekı ülkeler üzerınde gıttıkçe daha büyuk tepkı yaratmaktadır» denmekte ve Fransa kmanmaktadır. öte yandan, bır süreden berl deneme bolgesmde bulunan ve patlama sırastnda da «tehlıkelı» olarak saptanan bu bolgeden çıkmayan Yenı Zelanda savaş gemısı Otago'nun bolgeden çıktığı bıldırılmektedır. (a a UPI) İnpiltere The Observer Bandlan vermeyi reddettt Kissinger: «Nixon VVatergate olayı yüzünden ayrılırsa, Iran'da otobüs kazasında Rusya ve Çin'de 48 kişi öldü çok daha sert liderler başa geçebilir» MtAMt Bütün Florida poUsi, ıkı genci dograyan ve 16 yaşın J daki genç bir kıza 34 saat müd' detle ışkence yaparak tecavüz t eden bır ınsan kasabını bulabıl; mek için seferber olmuştur. ] Korkunç olayın tek tanığı olan PNOM PENH Bu sabahm 16 yaşındaki genç kız, Pazar güerken saatlennde Pnom Penh nü polis tarafından uzunuzadıya Amerikan avcı bombardıman * sorguya çekılmıştir. çaklan tarafından bombalanmısŞerif yardımcısı Larry Foretır. Başkent çevresine düşen 250 OGLUNU REHtNE ALDI Freddıe Sıms adlı bır adam bir gun man, evde iki ceset bulunduğuilâ 375 kilo agırlıSındald bomeski kansının evını basarak beş yaşındaki oğlu Tony'yi sılâh zonu, cesetlerden birinin, parçalanbalardan sehir içindekl evler ruyla kaçırdı. Kadın derhal polıse haber verdı ve oğlunun hayatıdıktan sonra bir banyo küvetine sallanmaktadır. Amenkan bomnın tehlikede o'.dugunu sojledı. Sıms bır sure polıse dırendı ve oğatıldığım ve üzenne çimento döbardımanlannın Mnacı, başkentl lunun goğsüne bıçak dajayarak elınden almaya kalkıştıklan takkuldüğünü söylemiştir. Diğer ceadete bir kıskaç 1çine alan Kudirde onu oldürebıleceğını söyledı. Ancak sonunda teslim oldu da sedın ise, evm sahibi, Albert zey Vietnamhlarla Kızü Kmer^ Greven hastanelerin ikmal mer beş yaşındaki Tony'nin de havatı kurtuldu Resımde Freddie Sıms Brust'a ait olduğu meydana çjlere karşı koymağa calısan hükezlen ya da saklanma yuvalan oğlunun göğsüne bıçak dayadığı sırada goruluyor. (Badyofoto THA) ' kanlmıştır. haline getirüdiğini belirtmlş iw kümet kuvvetlerine vardımcı oGenç kız, cinayetln kurbanı o «Hastaneleri bnmhardıman helan Bernard Matson adındaki erkek arkadaşı ile Miami yakmlannda otostop yaparken, beyaz bir kamyonet kullanan 40 yaşlannda bir erkeğe rastladıklarını ve arabasına bindlklerinl anla^ mıştır. Meçhul şahıs, arabasma îsmail Hakkı ve Behice kızı, Muazzez Kuvan'ın kardeşi, Eraldığı iki genci daha sonra sılâh madent heykeller ve porselenleri FAIRHAVEN (Massachnssetts) ham ve Lotte Tezel'in, Erguvan ve Çetin Doğan Susuz'un antehdidiyle. cinayetl isledlgl eve çıkartmak için buyuk paralar 1956 vılında batan unlu Italnelen, Erhan, Suzan, Aylin ve Ebru'nun büyükanneleri, mergötürmüştür. harcanmıştır. (UPI) yan yolcu gemısı Andrea DorIsmı eızlı tutulan genç kız, bu hum Diştabibi Hüseym Rahmi Tezel'in refikalan; ya'nın ıçinde bulunan ıkı mılyon evin işkence odası olarak fculladolar nakıt para, mıbonlar denılan bir bölüraünde, silâh tehğerindeki sanat eseri ve diğer didi karşısında erkek arkadaşj değerli eşyalann çıkartılması TAHRAN Önceki gece tran'ın ile sevıştigıni ve feaatilin de, pozıçin bir grup dalgıç veni blr Ku?ey Doğusundaki Mınudest poz resimlerim çektifini sövlemıs denemeye girişeceklerdir. HANIMEFENDİ bblgesinde meydana gelen bir tir. Meçhul şahıs. daha sonra otobüs kazasında 48 kişı ölmüş, Matson*u Uç yerinden vurarak öl 23 Temmuz 1973 günü Hakkın rahmetıne kavuşmuştur. Cenaİki hafta kadar sürecek olan 20 kişi de afcır surette yaralandürmüş ve cesedl fcüvete aterak tfalıslan yönetecek olan Donald ] zesi 24 Temmuz 1973 günü (BUGÜN) öğl e namazını müteakıp, mıştır. Çok süratle yol alan otouzerine çimento dökmüştür. Rodocker ve Chrıstopher DeKadıköy Osmanaga Camiindten kaldınlarak Karacaahmet meNEW TORK Başkan Kixon" büsün şoförü, karsısına aniden lucchi adlı 22 vaşındakı gençler, Meçhul şahıs. cesedl böylece ın ulusal güvenlık lslerl basbir yaya c'kınca, adamı ezmezarlığındaki ebedi ıstırahatgâhına tevdi edılecektir. ortadan kaldırdıktan sonra genç «başarı «ansımız yüzde 90'dır» danısmanı Henrv Kissinger. mek için dıreksivonu kırmıs »e kızı, bileklennden duvara zdnclr Tınn rahmet eyleye.. Nıyon'ın W3tPrEate olayı yü30 metre dennliginde bir uçuru' demektedirler. BÜENOS AtRES Eylül ayın leverek işkenceve başlamış ve dezünden erirevınden avrılmak zo ma vuvarlanmıstır Bu arada yol j Ancak daha önce de başansız A t L E St da yapilacak genel seçıralerde falarca tecavüz etmiştir 34 saat runda bırakılması halinde onun dalıslar vapılmıs vr ıçerdpki na ' üzenndeki şahıs da ölmüştür müddetle çeşitll işkenceye maruz tekrar Cumhurbaşkanlığına sela temas kurmıış olan komiinist (a a ) ' kit para ile değerlı resımler, ı bırakümıştır. (a.a) çılmesı muhakkak olan eski dık vöneticılerın vcrinf daha sert (Cumhuriyet: 5925) olanlannın alabileceği inancın ' tatör Junn Peron'un fcaJb ve dodadır. ı laşım yeterslzlığınden rahatsız Sık sık kendisınden «Olkenin | bulunduğu bıldırılmektedır. «plecek Duislpn Bakanı» olarak Anf bobrek rahatsızlı|ımın tedavisinde büyuk varsr>7 edılen Kissinger, «Newsdımlarını gnrduğüm S S K. Istanbu] Hastanesi Beviıye Peron'un öael doktorlarından \veek derglsınde vayımlanan Servısl mııtpbatcısları savın. biri, 77 yaşındaki lideıin «daha blr muîâkat sırasında dı$ poli | Opr. Dr. Burhanettin GÜMAN tıkanın Watergate olavınm dıuzun yıllar yaşayacağını» söylesinda tutnlabıİPce»1 ve Nixon'm yerek Pazap günü, Buenos Alres'bütün dünvada DoguBatı yaÜroloji Asistanı Dr. Metin ASLANER Ci D tt te, Peron'un ağır hasta olduğuna Mıktan Tah. Fiyatı lutan U. l'cminatı lAale tarilu Saatl kınlaşmafi proeramının sürdürü Canlı Koyua dair çıkan söylentıleri yalanla14.000 Kg. 9 50 TL» 133.000 TL. 750U TL. 10/A£u»to«/1973 İSJOO lebileceîi ümi'iindp olduğunu be Dr. Artin MEZADÜR Kesilmis K. £tı 10.000 • lirtmı«'ır 18,00 > 180.000 > 10.250 > • > > > mışttr. öte yandan, Başkan Nlxon, dün. yaptığı açıklamada WaterEndonezya ' gate Soruşturma Komuyonu taCakarta'da gazetecılere bir de1 rafından dinlenilmek lstenen Beyaz Saray bantlarını verrae meç veren Endonezya Dısişleri | Bakanı Adam Malık de tilkesinin yı kati surette reddettijim bilnerede ve ne zaman olursa olsun dirmıs ve «bantlar sadece şahsi bütun nükleer denemelers karşı kontrolum altınd'a kalacaktır> olduğunu soylemıştır demıştir. Malık, Şubat ayında Pransa'ya Nixon, «ynı zamanda Watergate Komitesi Başkanı Sam J. yaptığı zıyaret sırasında Fransız Ervin'e yazdığı mektupta, «So hükümetıne Endonezya'run bu ruşturmanın uygun bır zama konudaki göruşünü bildirmiş olnında uzerınde durduğunuz ko duğunu sözlerine eklemiştir. Arjantin nularda ifade vermeye niyetliyım» seklınde ifade kullanmış Arjantin Hükümeti adına yapıve Anayasa'mn kuvvetlerın »ylan açıklamada ise «Bu tür denlığı prensıblnin korunması yo nemeler, L*tm Amenka'nın karlunda her zaman ifade vermeye hazır olduğunu ve bu jekild* [ davran'?ının sadece Kongrenin ve başkanın çıkarlarını değü »5il halkın yararlannı koruyacağını bellrtmiştir. Başkan Nixon'm Senato Watergate Soruşturma Komitesi ve Başkanın telefonlann dinlenmesi skandalî ile ilgılı bantlar scrusturmasını yapacak oKOPENHAR Avrupa Ekonolan özel Watergate Savcısı ismık Topluluğu Dışışlerı Bakanteklerini kesinlikle reddetmesi lan aralarında toplanarak Uye üzerıne özel savcı Archibald ülkeler arasındaki ilişkilerı daha Cox mahkemeye izhar emri sosıklaştırmak konusunu görüseruşturması açacağını soylemısceklerdir. ür. Dokuz Dısişleri Bakanının katılacağı toplantıda özellikle Uye ülkelenn dış polıtika konusunda daha sıkı bir ışbırliğı yapmalan ve bunu sürdürmelerı konusu ele almacaktır. (UPt) Amerikan uçaklarmm hastaneleri bombaladığı açıklandı WASHtNGTON Amerikan Hava Kuvvetlennden yuzbaşı Gerald Greven adında bır pılotun 1969 yılı Mart veya Nisan ayında Güney Vıetnam'da Vıetkong'a ait bır hastaneyi bombaladığmı açıklamasıcın, Senato Süâhlı Kuv vetler Komisyonu tarafından yeni bir soruşturmaya yol açması beklenmektedir. Soruşturma Komisyonu halen Amenkan uçaklannın 1969 ve 1970 yıllannda Kam boçya'jT gizlice bombalamaları olayını incelemektedır. Ylizbaşı Greven hastanelerin bombalandığını önceki gun Senato Komısyonunun üyelerinden biri olan Harold Hughes'a söylemiştir. Hughes'm yardımcılarmdan blrt, Senatöriln, bu sorumm Soruşturma Komisyonu önüne getirilmesi için çaba harcayacagını açıklamıştır. Senatbr Hughes ise verdiğı bir demeçte «Hastaneleri ka sıtlı olarak neden bombaladığmızı bilmek hakkımızdır» demıştir. defleri dışında tutmuyonJuk, sadece bastane adını söylemıyorduk» demiştir. Greven aynca raporunda hastaneden bahsettiğl ıçin üstlennın kendısını Smadıklannı da tlâve etmiştiı. (al.p.) Miami Polisi insan kasabının pesinde Pnom Penh şiddetle bombalanıyor AET üyeleri daha sıkı bir işbirliği kurma çabasında Andrea Dorya gemisinin kalıntıları arastırılıyor VEFAT Peron ŞEHDANE TEZEL kalbinden rahatsızmıs TEŞEKKÜR Başkale Jandarma Satın Alma Komisyon Başkanlıçından Dr. Cemalettin ERBİLİR DOKTUR ve müşflk hemşıreler Kadriye Mutay 11* Feriha Sözen'e, ayrıca yardımlannı esirsemeven Konpre Ntxon çatışmasmı, bu açıdan da izlemeliyiz... Tank Z. Kırbakao Den S*c «• ZOttrev) Raststılclan MOteDamn tıtıkıâJ Cad. Pannalclcapı No: « • TB>: 44 10 n Dr. Halil tbrahim BAHAR ile Çiğrfem Hanıma, bastanede vattığım lürece beni valnız bırtkmayan çalışma arkadaşlarıma, tanıdık ve dostlar» teşekkürü bir borç bilirim. REFÎK DURBAŞ Cumhuriyet S92S Mehmet BARLAS Peron'un son günler içinde halk içınde görünmemesi de bu söylentılen yaygınlaştırmıştır. Peron'un ölUmü. hiç şüphesız, Peroncu cephenir sağ ve sol un surlan arasında kanlı bır lktidar mü/sadelesıne yol açacaktır. BAŞKALE Jandarma Hurfut Tabur ve btrlikleri İçin yukanda yaıüı ıkı kalen) ylyeoek maddesl kapalı rarfla tatın alınaeaktır. Buna ait «artnam* ANKARA ISTANBOL • VAU ve BAŞKALfi Jandarma Satın Alm» Komisyon Baskanlıklannda görülebillr tbaleıl 10 AGUSTOS 1973 Cum» çunfl saat lS.OO"te BAŞKALE Jandarma Satın Alma Komisyoounds vapılacaeından. isteklılerin belİMUen gün ve saatten blr «aat evvellne kadar temlnatlanyli teklli mektuplann» vermelert. Postadakl gedkmeler kabul edüme*. (Basın 19605/M13)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog