Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

25 mUyonluk dev satıs sn.ırub asau B. Traven'in romaru. (4. bammj U Urs Isyan Polevoy'un Unlü roınaru. ( I 25 ılra baaun) lopmk Biıtm Haşhaş, üzüm, tütün, pamuk. incir ve ayçiçeği üreticilerinin gerçek öyküsii Kurucusu: CTJNTJS NAOİ Insanlık Uğruna Daskalofun romanı ( l . basun) 25 Ura Conımız Büyük Mücadele HABOKA KllAbEVl P.K. 6 Bevazıt İST. 50: yıl; sayı: 17591 Telgraf ve mektup «dresl: Cumhurtyet Utanbul Post» Kutuıu: Tıtsnbul rîo: 248 T e l e f o n l a r : 22 « 90 2 3 4 3 96 22 43 87 2 3 4 2 88 22 42 99 24 Temmuz Salı 1973 Cenel Dagıtim: GEDA Ödemeli isteme »dresl: P.h.: 359 İZMİR Gazeteciler, Meclis Başkanına "Kafeste kalem,, hediye etti (Cumhuriyet Haber Merkezi) 24 Temmuz • Türk basınından sansürün kaldırüışının 65. yıldönümü nedeniyle Ankara Gazeteciler Cemiyeti yöneticileri Mec]ıs Başkam'na dün «kilitli demir kales içinde kalem» armagan etmişlerdir. Meclis Başkanı Avcı basm affı konusunda: «Bir af teklifi gelirse meclislerden kısa sürede çıkarmak mümkün» olduğunu söylemiştir. Istanbul Gazeteciler Cemiyeti ise, bu akşam düzenlenen geleneksel toplantıda ödül töreni yapılacağını bildirmıştir. Aynca, İzmir Barosu Başkanı dün verdiği demeçte «Cağdaş dünya, özgür basımn, özgür insanların dünyasıdır» demiştir. Başkanı Beyhan Cenkçi ile eemiyet yöneticilerinden bir grup dün saat ll'de Millet Meclısı Ba$kanı Sabit Osman Avcı'yı maksmında ziyaret etmişler ve kendisine, «kilitli bir demir kafes içinde kalem» hediye etmişlerdir. 24 Temmuz basın bayramı münasebetiyle, bayramdan bir gtin önce yapılan bu ziyaret sırasında basın affı ve basın sorunları ile ilgili bir mektup da Başkan Cenkçi'nin imzası ile Avcı'ya sunulmuştur. Ziyaret sırasında bir konuşma yapan Cenkçi, «Demokrasi ve özşrürlüklerin savunucusu parlamen to cumhuriyetimizin 50'nci yıhnda kalemin demi r kafeslerde EÖrülmesine razı olamaz» demiş, şunian eklemiştir: «Bizler. bu demir kafeslerin anahtannı, başka yerlerde defil, parlamento'da arıyoruz. Demok rasi ve özgürlükieri savunan 5üce meclisler, en önemli dayanaklarından biri olan basmın israrlı sesine kulak vermemekle, savunduklan ana temalan zaytf düşürmpktedirlpr. Bir bütün olan demokrasi ve oztürlükl?r, basından halka. halk 1an parlamentoya intikal eder. OzRür basın, özgür halkın. özgür halk. özgür psrlamentonun yaratıcısı Ve yaçatıcısıdır. (Devamı Sa. < Stt. 1 de; ' Basın affı için Avcı; «Teklif gelirse, Meclislerden kısa sürede geçebilir» dedi Cumhurbaşkans Fahri Korutürk dün İstanbul'da Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü Korsanlar CHP'nin önerisi üzerine yarın da toplanacak Meclis'te çoğunluk olursa Orman Affı görüşülecek iki kişiyi TBMM'nin bugünkü birleşiminde Sıkıyönetimin Istanbul ve Ankara'da 2 ay, Diyarbakır'da 1 ay uzatılması görüşülecek Kargılı, Adalet Bakanı ile siyasî parti yetkililerine başvurarak hazırlanacak genel af teklifinin Mecliste görüşülmesini önerdi Dubai'de bırakarak Japon uçağını Kahire'ye götürdüler (Dış Haberler servisiy] KAHtRE Geçen Cuma gü. nü Amsterdam'dan kalkan Japon Hava Yollarının Jumbo jet uçağını silâh zoruyle ela geçirip Dubai Havaalanına indiren ve burada 70 saat süreyle 40 derece sıcak altında bek> leten dört hava korsanı dün gece saat 23.07'de havalanmışlardır. Uçağın, Mısır'ın Başkenti Kahire'ye inmek üzere izin aldığı açıklanmıştır. Korsanlar, uçağı daha önca Şam'a İndirmek istemişse de kendilerine izin verilmemiştir. İçinde 141 yolcu ve mürettsbat bulunan uçağın bu sabaha karjı Kahire'ye lnmesi beklenmektedir. Japon, Avrupalı, Arap ve Latin Amerikahdan olusan hava korsanlsrına dün sabah Batı Almanya'dan gönderilen emirde, «Eğer Jumbo ietteki yolcuları öldürmeyi tasarlıyorsanız, vakit kaybetmeden bu işi yapımz. Böyle bir niyetiniz yoksa, onlan hemen «erbest bırakın» denilmektedir. Mesaj, havaalanı kontrol kulesi tarafından korsanlara iletilmiştir. (Devamı S» 1. Stt. 3 de) • TBMM Sıkıyönetim için bugün toplanıyor ANKARA, (Cumhuriyet Büroso) önerisinı karara bağlayacaktır. önergesı üzerine, Millet MeclislTürkiye Büytik Millet Meclisi, Sıkıyönetim, bundan iki ay önce nı de 25 Temrauz Çarşamba gübugün saat 15 00te toplanacalc ve ki son uzaulmasında, yedı ilden nü, saat 15.00'de olağanUstil topkaldırılaııştı. Şimdı, Siirt ilinden lantıya çajjırdığını açıklamıştu. 26 Nisan 1971'de onbir ilimızde dı» kaldırılması hiikümet taraiın CHP, Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen Sıkıyönetimin Ankadan önerilmiştir. ra ve istanbul'da iki, Diyarbaveto edilen, bazı orman suçlankır'da ise bir ay süreyle daha öte yandan, Millet Meclisi Baş nın affına ilişkin kanunu görü> uzatılması yolundaki hükiimet kanı Sabit Osman Avcı, CHP'nin msk üzere. meclislerin toplantıya çagırılmasını istemişti. Yalnız Sıkıyönetim TBMM'nin bugünkü olaganüstü birlesik toplantısında yalnız sıkıyönetimin uzatılması görüsiiiecektir. Anayasanm 83. maddesi (Devamı Sb. 1 SBfida' Kafeste kalem Ankara Gazeteciler Cemivetl Neyi Savunuyor? m n Demirel işin kolavını bulmuş. F.urjüye çıkıyor, gögsünü jere gere: Biz Cumhurivet'in sarunucusuyuz, diye bağırırnr, bütiin Cumhuriyet düşmanları bizlm de düşmanımızdır diyor. Sonra, bu atcşli Cumhuriyet savunucusu «fikir suçu» kavramını vürekten kabullendiğini de açıkhyor. Ne demekmiş yani? Devletüı tpmeline dinamit sokmakla bu eylemi düşünmek ve vazmak arasında bir ayrılık olabilir mi imiş? Buna olanak verilirse devlet nasıl idare eclilır mis'.\ Bizim bildiğimiz, kendine güveııen parti lidcrlrri açık konuy maktan hoşlanırlar, düşüncelerini bir takım formüller altında örtmeye lüzum görmeksizin oltiuğu gibi ortays sererler. Oysa sayın «Cumhuriyet savuııucusu» böyle yapmıyor, şifreli konuşmayı ncdense çoğu zamaıı Teğ tutuyor. Bunca vıldır alısıldığı için de artık pek kimseleri kandıramıyor her halde. tsterseniz geliniz şu yukanki şiıreyi bir ucundao çözüverelim. Şifrenin anahtarı «Cumhuriyet» sözcüğünün arkasında gizlidir. Süleyman beyin Cumhuriyeti tüm ulusnn değü, eski Venedik'te uysulandıği iizcre bir mutlu azmlıjtın Cumhuriyetidir. Anahtarı boylecc ortaya koyduktan sonra Adalet Partisi sayın genel başkamnın sözlerini frünümüz Turkçesine kolayca çevirebiliriz. îjbyIe demck istiyor Süleyman bey •çıkça: Biz mutlu annliRin sarunueusuyuz. Mutlu azınlığa karşı olanlann tümü bize de karşıdır. IMutlu azmlığa ayrıealık tanımak istemeyenlerin hareketlerini fikir özgürlüğii kapsamına almak mümkün değildir. Böyle bir özgürlük yoktur. Mutlu azıniığın cıkarlarına karşı olduğunu söylemck, yazmak. demokratik yöntemlerle sosyal adaleti gerçekleştirmeye çalısmak sakıncalıriır. Zira bu, eyleme kapı hazırlar. O halde düşünce ile eylem aynı şeydir. AP sayın genel başkanının seçimlere üç ay kala partili arkadaşları önünde dile getirdiği bu düşünceleri duya duya nerede ise ezberlediğimiz için artık yadırgamıyoruz. Gerçekten iktidarı e!e aldiâ şünden bu yana sayin Demirel'in tuturn ve davranışlan amaç olarak hep ayni (toğrultuyu izlemis. mutlu azıniığın çıkarlannı korumak. vüriittüğu bozuk düzeni sürdürmek ugruna yolundan hiç şasmamıstır. Bunu yaparken penis halk vıjınlannın oyunu kazanmak ve korumak savın Demirel'in başlıca kaygılarından biri olmııştur. Lâikliğe aykın olarak camilerde resim çıkartıp halka sevimli çorünmeye ralışmış. sırasma söre «vürümckle sokaklar aşınmaz» diyerfk, işine elverdici zaman da «Bu Anayasa ile devlet idare edilme/» sloeanı arkasma sığınarak iizgiirlüklere açıkça karşı çıkmıştır. CnmhurİTeti savunduçımu sövlrvcn savın Demire) bövlece hpm Atatürk'ün Cumhuriyetine. hem AtPtürkriilüçü iilkpmizde Beliştirrrrk amaciyle viirörlÜRP konan 1961 Anayasasına «ik sık ters dü.şmekten çekinmrıriştir. «Snkaklar yü'TJmpkle asınma7» dcrken komandolara yeşil ışık yakarak eençlerin birbirini kırmasırıa. dolayısiyle anarşik olayların dofiıo büyümelerine ^ol açmı?, ]î Mart Mulıtırası çelip çatınca ria sapkasmı a'riıei fihi ıılıısun AP ye verrii;H ik»idar pmanetini bıraktvprmi«tir. Şimrii sprimlere iiç »» kala «aTin n<"mirpl avm amac ııjnıııa yrniripn yola kovulmak hazıriıiı fcinrtedir. Bıı ynioıılıık «nnunda elde edereği basarının Hırec^si bakalım ne olacak! Işçi kesimi davasında bir sanıkf savcının, iddiahırı pazarlık metnı yaptığım öne stirdü «İşçi kesimi» arlıyle tstanbul 3 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde sürdürülen davanm dünkü duruşmasında samklardan İşletme Fakültesi son sınıf öğrencisi Caner Şaka'nın sorgusuna devam olunmuştur. Bu arada. sanıklardan Kâmil Kabak tahliye edilmiştir. Caner $aka, kendisinin Türkiye Halk Kurtulus Partisi ve Cephesiyle uzaktan yakından hiçbir ilişkisi olmadıgını söyleyerek, iddianamedeki kendini suçlayan bölümleri reddetmiş ve özetle şövle konuşmuştur: «Sayın savcı şunu bilmelidir ki, o falaka darbeleri benim de£il de kendi ayaklannı yürüyemez hale getirseydi. şehir şebeke cereyanı benim değil de sayın savcının cinsel orgamna verilseydi, hiç kuşkum yoktur ki, kendiM Olimpos dagında ateşi, promete'nin değil de kendisinin (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) • Işçi Memur ayrımma dört Bakan karşı çıkıyor j ANKARA, (Cuınhurîyet Bürosu) Yüzbinlerce kıçıyı ılgılendıren işçı memur ayrjmı sgrununun, hükümettekı 4 bakamn darenmeleri yüzünden çözümlenemediğ! PARKTAN PARKA FARK VARDIR.. Park demck bo! yesillik, terniz hava demcktir. lnsanlar günün yorgunluğunu genellikl'» parklarda oturarak, yüniycrek giderırler. Dünyanın pek çok kentı, parklanmn güzelükleriyle ün yapmıştır. Bıı ülkelerde insanlar, parkların guzelliğini bir övünç aracı sayarlar. Bizim Türkiyemizcfe de elbette parklar vardır. Ama ne yazık ki, bu parklar bir övünç aracı olmaktan bir hayli uzaktır. Fotoğralımız, lşte Istanbul'un en Heniş semtlerinden Kadıköy'ün, sebzeraeyve bindirme indirme ıskelesi haline getirilen parkını gösteriycr. Acaba nesi ile övünebilir insan bu görüntünün... (Fotoğraf: Tulay DİVİTÇİOÛLU) Ecevit: Düşünce suçu varsa demokrasi yaşamaz, GEZI NOTLARI Kemalpaşa'da iki otobüs çarpıstı; 9 ölü 80 yaralı var Avukat Amaç; Sıkıyönetim Mahkemesine hakaretten 9 ay hapse mahkum oldu Mahir Çayan'ın A\ukatı Faik Muzaffer Amaç, mahkeme heyetine hakaret iddiasiyle turuksuz olarak yargılandıgı mahkemece 9 ay hapse mahkutn edilerek tutuklanmıştır. Daha önce de bu dâvadan ötiirü tutuk! anan ve 2 ay cezaevınde yattıktan sonra tahliye olunan Avukat Amaç'ın yayımladıjtı «Dâva Askeri Yargltay'da» adlı (Devamı Sa 1 Sü. 3 de) Ecevit, özetle şöyle konuşmuş tur: «Biz kendimize örnek olarak Ümit GÜRTUN'A Batı demokrasisini almışızdır. Batı demokrasisinde hem teşebbüs özgürlügü vardır, hem de sıBOLU Kuşkulu gbrünüyor nırsız düşünce özgürlügü vardır. Birisini kabul edip. öbürüdu Bülent Ecevit Çaycuma'dan nü etmemek olmaz. Eğer teZonguldak'a doğru yola çıkıldığında... Pazardı sıcaKtı ge şebbüs özgürlüğünü kabul eder de riüşünce özgürlüfünü smırcikilmişti... İlk kez Geneı Başlamaya kalkışırsanız, ortaya dekan olarak gidiyordu kendi semokrasi değil. faşizm çıkar. Düçim bölgesıne... şünce öz^ürlüğünün sırurlandığı CHP otobüsü. oitrae» tükenmez virailan, rjii.vük bir ho yerde demokrasi j'aşayamaz.» (Devamı Sa 7 Sü. 7 de) AP Genel Başkanının aksine Gelinlikle karşılandı BOLU CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Demirel'in AP Ankara İl Divanı toplantısında yaptığı konuşmayı cevaplandırmış, «Düşünce suçunun kabul edildiği yerde demokrasi yaşayamaz. Ortaya demokrasi değil, faşizm çıkar» demiştir. Ecevit, kendılerinin düşünce su ; çunu tanımadıklarmı belirtmiş. fikirlerin hapsedilmemesi gerektiğini söylemiştir. Orman Affı CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit. Bolu'da orman suçlannın affı üzerinde rfe durarak, «Biz orman affını, orman ürünlerinin kaçak ticaretini yapan | işadamları için değil. ormanlanmızdaki bozuk düzenin çaresizliğe sürüklediği yoksul orman köylüleri için istiyoruz» demiştir. Ecevit, şöyle devam etmistir: «Eğer Sayın Cumhurbaşkanın ca veto edilen yasanın, bizim isteklerimizi aşarak, orman ürünlerinin kaçak ticaretini yapan bazı işadamlannı da yararlandıracak biçimde hazırlandığı kanısma varırsak, yasada bu bakımdan düzeltme yapılmasını elbette kabul ederiz.' 1970'de CHP'nin yapılmasını sağladığı Anayasa değişikligi, yalnız orman suçlusu köylülerin affı olanagım sağlamakla kalmamıştır. Orman köylülerini suca iten yoksulluktan ve çaresizlikten kurtarmanın yollannı da açmıştır. Bir tablat hazinesi olan ormanların içinde yaşıyan köylüler, Türkiye'nin en zor durumda bulunan en voksul insanlandır. Bu, bir büyük çelişkidir. Sosyal adalet (îevletinde böjle bir çelişkinin veri olamaz. Bizim önerimİ7 özetle judur: (Devamı Sa. 7. Sü. 5 de; • 7 günde 3 kent İptal davası için sınav sonuçlarımn alınması bekleniyor ANKARA. (Cmnhariyet Bfirora) Üniversite giri» »ınavlannırı iptal edılmesi için Danıştav'a başvuracaK olanlar. ^ınav «onuçlaı"ının açıklatımasını beklempkteriırler. Üniversite etris sinavı sorulsrının cositlj kisilere oaravla satılmanı nlavının ortava çrkm«« üzerine «ınava çiren pek çnk öarencı ve velileıi, sinavlann tp tali İçin snmıçlar sçıklanır açık(C^vamı Sa. ı, Sü. 6 d») Bülent Dikmener Tam özgür yaşamak isteyen insanlar Paris'e yerleşiyor oğrenilmistir. Başbakan Naim Talu ve cüger bakanlann lstemelerina rağmen, çesıtlı gerelcçelerle bu konunun çözümlenmesına karşı çıkan bakaniann Gumıük ve Tekel Baksnı Pethı Celikbas (CGP), Saghk ve Sosyal Yardım Bakanı Vefa Tanır (CGP>, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri Bayar (AP) ile Orman Bakanı İsa Bıngöl (AP) oldoklan saptanrmştır. Türklş'in son Genel Kuruiunda, çözümlenmemesi iıalinde en kısa zamanda genel greve gitme karan alrnan işçimemur aynmı sorunu, Cuma günü yapılan Ba kanlar Kurulu toplantısında ele alınmıs. aneak hükümettekı 4 bakamn kendilerine bağu tşyerle rindeki baa özelükleri öne süreIZMtR (Cumhuriyet Ege Büroeu) rek çeşitli itirazlarda bulunmala rı nedeniyle bir sonuç alınarna İzmir • Kemalpaşa yolunda mıştır. dün meydana gelen trafik kazasında 9 kişi ölmüs. 80 kişi de Caiışanlann sendikalaşarak bir yaralanmıştır. çok haklar elde etmelert üzerine Kaza, Mustafa Uysal yöneti çeşitli bakanlık ve kuruluşlar, mindeki 45 AZ 866 plâkalı An 657 sayıli Personel Kanunumın kara otobüsü ile Emin Didim'in çıkışmdan sonra bazı yollara başkullandığı 64 AE 546 plâkalı Ke vurarak işçileri memur sınıfıns malpaşa Yukarı Kmlca köyü o sokmuş ve böylece sendikalaşmatobüsünün çarpışması sonucu lanm önlemişierdir. Ancak konu meydana gelmiştir. Kemalpaşa çalışanlar arasında büyük fıunır yakınlarındaki kavşakta olan ka suzluklara vol açmış, uygulama zada. ük otobüs îzmir'den Anka(Devamı Sı> 1 s a 1 An ra'ya, diğeri de Kemalpaja'dan İzmir'e gidiyordu. Hurda haline gelen ve devrilen otobüslerdeki şoförleri ile 3 yolcu hemen ölmüş, geri kalan bütün yolcular yaralanmıştır. Her iki otobüsün yaralı yolcuları. yoldan geçen araçlar tarafından Izmir'ın Devlet, Tıp Fakültesi. Eşrefpaşa Belediye, Tepecik SSK ve Kemalpaşa Hastanelerine kaldırılmıstır. Yaralılardan 4 kişi, daha sonra ölmüştür. Izmir'de hastaneleroTeki yaralılardan 28'inin durumunun ağır olduğu bildirilmtştir. Ölenlerden kimlikleri saptananlar şunlardır: Mustafa Uysal (şoför), Emln Didim (şoför), Ahmet Akda?. Mehmet Çetin, Salim Şanlı. Betül Celik, Hüse\in Keskiner, ve Hasip Yücel. DENİZE DÜŞEN UÇAKTAKİ 79 KİŞİDEN BİRİ SAĞ OLARAK KURTARİLDI PAPEETE, (Tahiti) Pan American Havayollanna ait bir 707 jet yolcu uçağı dün, Papeette'den Los Angeles'e hareket ettikten az şonra. Pasifike Hüv müştür. 69 yolcu ve 10 mürettebatın bulunduğu uçağın düştüğü bölgede yapılan aramalarda denizden 12 ceset çıkarılmıştır. Kurtarma çalışmaları sırasında. bir Kanadalı yolcu ile bir hostes sağ olarak denizden çıkarılmıç. ancak yarası ağır olan hoftes bir botla sahile götürülürken ölmüştür. (Dpvamı s» l sü s de) LOZAN'A DOCRU Bılal N. m Lozan Konferansı öncesini anlatan yazı dizisi OLAYLARIN ARDINDAKt Bugün 4. sayfnmızda GERCEK Basm Bayramı ve yarun Uraya satıldığı söylenir. Ozgürlük ilân edilince gazeteler daha çok satümaya basladı. 200'ii aşkın (azete ımtı.van alındı. Vıllardan beri sürcgelen suskunluk, yerini coşkuniağa bıraktı. Se var ki bu sevinç ve çoşkunluk çok sürmedi. Ülkeyi 31 Mart faciasına sürükleyen çeşitli olaylar ortasında tnpluro (ırnnaya lutulmuştu 31 Mart'tan sonra î» Nisan l«Wda 'Mebıısan Meclisine bir basın tasansı )tetirildi 14 Temmuz UKKi'da kanunlaşan bu tasarv basın özpürlüklerinı kiüitladığı için ele?tirildi O zamanM Mecliste hir mebusun sövlpdijjh su sözler, durumu vansıtmay» veterlidir: «Basın özgurlüjrünun Ulkeye zararlan oîacak korkusuyle Komısyon. basmı blisbütün mahvedecek ölçüde ağır cezalar koymuştur. Basım hem tıapis hem de altın zıncirlerle oağlamaya kalkmıştır.» 14 Temmuz lWH'da çıkanlan kanun daha sonrakı değişiklikierle büshütün ağırlaştırıldı. Böylece !A Tpmmuz Basın ftayramının neşesi anın sürmeden göleelendı Altmış vılı aşkın bir çeçmist anlatan yukarıdaki olay, zamanımıza da vansunıştır Türkiye' de devamb ve sağlam bir basın özfrürlüğu re.fimi hlı turlii gerçeklesememistir. Bugfin de çevremize bakıp hasın «orunlarıns inceledigimizde. I»OB Meclisl Mehu5anındaki «ağduyu sahibl milletvekilinin sovlerllfi eibi. sazeteler» hem hapis cezası tehdldiyle. hem de para«al vnnden altın zıncirlerle bajjlamava vnne(l)fr<m> Ka 1 Sü. 3 de) •*••* NADİR NADİ termlnaıliBin drjünde taksüeı b^klıyor. lii'fcoe'aeto eibı saa< açmaflan Dazaruk vapan jotörlerle Karsııasıvorua Uigeı ta!î Gtineş oatmaıt azerevken Orly sı soförıen oczarnk teltlirıerihava alaruna tmyoruz. Hüya mizı Kesinllkle. rbdrted:p taksıîeiır) Pans'Ujvıt Anost bem»t tı.etrelerinı ısa.et edsvorlardi fcelirtmeKte vvar »srr rUvanır bedeli SOK aanalı "iojrutuimut Bindi^mız ta'mııur softtrU se iki bartalt e^ıne *uyu 8 Ura vtmll, semoatiK. ÇOK srUzv) bıı • ^ hr merkez'tıe otobüsle eit•ei Fransız iam. P e r s e üt fces meif nayu ıtaman aıcb. Ancaü *pldıg:mizı »SreTimce taksinlr Sünesin oatisımıa Haris'in bansüratinı asaıtarak eecttgimiı ra» livölerinl ızlemekje vmtttln naxı) ler hakkında oncp verlvor. Tageçtiği aniajürruyor. Aiı france <Devamı S*. t. 8fl. « de) Bozbeyli: «Görevierini yapamayanlar şimdi ders vermeye kalkışıyorlar» *NKARA. (Cnmmırivct BBrntu1 DP Genel Bajkanı Ferruh Boz beyli, partisinin dün yapılar Mugla. Fethiye. Sarıoğlan ve Sanz ilçe kongrelerine gönder digi me^aida AP'yi ve hükiime (Devamı Sa. 7, Sü. < da/ Temmuı 1908'de. Istanbul gazeteleri Mcşrutivet'in yeniden ilan edildiğini ve 18*6 Anavasa'sına jöre seçimlerin yapılacağını haber verdikleri zaman ortalığı bir bayram sevinci kaplamıştı. tkinci Abdiilhamit'în ozun sürcn istibdadı son buluyor, özgiirlüklere kavuşuluynrdu. Babıâli'nin önemli gazetecileri Sirkeci Garı karsısındaki bir lokantada buluşup Osmardı Matbuat Cemiyeti'ni kurmayı tasarladılar. Aynı zamanda sansür memurlannı gazetelere sokmamaya karar verdl ler. 23 Temmuz tarihli gazeteler ilk defa sansürsüz çıkıyordu. Ikdam, Sabah. Tercüman, Sa«det ki o zaman Istanhul'da bu lört gazete vardı mesnıtiyeti ve izeiirlükleri nven atesli yazilar avımladılar. 10 paraya satUan Ikdajm'ın karaborsaya diiştüğü 24
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog