Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Çağdaş Türk Edebıyatı Yuzvılın basından gunumuze kad'ar Donemler, Tazarlar, Eserler, Sorunlar. GERÇEK SAYINEVİ'nın 100 Soruda dıziMnm 38 kıtabı, RAUF MLTLUAY'm son eserı 528 sa\fa 30 hra. P Ji. 655 • I s t a n b u 1 (Cumhurijet 5889) .... urıyet Ktınıcusu: YUNTJS NADÎ Travenuı romanı '4 b&sımJ 15 llra Isyan Polevoy'un ünıü ro.na.u. (3 ro.na 25 urs basım) Insanlık Uğruna Daskalof'un romanı (<e. baaım) 25 Ura Büyük Mücadele HABORA KllAttKVİ PJL 6 BevHz» t s l . (Cumhunyet 58901 50. yıi, sayı: 17590 Telgraf se mektup adresl CumhurUet Istdiıbul Posta Kutu«u Manbul Nn ?4fl T e 1 e t o n 1 a r : U 42 »0 22 42 9fc 22 42 97 22 42 «8 U. 42 M » 23 Temmuz Pazartesi 1973 Ecevit: "Anarşik eylemlerden çoğunu AP'nin yerleştirdiği kışkırtıcı ajanlar düzenledi,. EREĞLÎ, (Ümit GtRTUN\ Bıldıriyor) CHP Genel Başkanı Bulent Kcevıt Ereğlı'de yaptıgı konuşmada AP Genel Başkanı Sulevman Demırel'ın baxı ıddıalannı, bu arada 12 Marftan once anarş.stlen bız yakaladık, hâkımler serbest bıraktı sozlerını elestırmıs «12 Mart oncesının agır sorumluluğunu omuzlannda taşıvanlar hiç olmazsa bu konuda susmasını bilmehdırler» dfirruştır Kendısınl karşılavan konvoyda, Almanya'dan gelen ışçılerın de bulunduğu CHP Genel Başkanı, oretle şunlan soylemıştır: «12 Mart'tan once devletin goZTI onunde Fılıstm'deki gerılla kamplarına gıderek ıdeolojık eğıtım \e sabotaj ve gerılla eğıtınu goren, sonra, her turlü modern sılâhla donanmış olarak >urda donduklermde suçüstu >akalanan bır grup gencı, Sayın Demırel ın şımdı haksız olarak eleştırdığı Türk hâkımleri tutukladılar. Püıstın'dekı gerılla orgııtlerı ve o orgutlerde eğıtım gormege giden gençler adeta aklanarak, temıze çıkanlarak serbest bırakılmalan sağlandı Serbest bırakılmalan bu sekılde sağ landığı ıçın yenı suçlar işleme clanağı bulan o ger.çlerden bırı, 12 Mart'tan sonra ıdam edıldı. Anar"=ıst denen gençlerden bazısını da, devlet \akala\amadı, halk jakaladı; sonra, halkın vakaladığı anarsıstlerden bın>le îamamn AP'll îçıslen Bakanı, televızyon kameraları onunde, hukumet sorumluluğu ıle ba§(rasmajan bır mulâkat vaparak, de\let hajsiyetinl zedeleMcı, suç l«le\enleri kahramanlaştırıcı >a yınlara yol açtı. 12 Mart'tan once gençlerin su ruklendıği anarsıst ejlemlerden bırçoğunu AP ıktıdarı zamanınd» ftençler •raıına yerle^tırılmıs kışkırtıcı aıanlann tertıpledı£ı de artık re=men bılınmektedır. Bu kışkırtıcılar, tertıpçıler. yakalanmak ve cezalandırılmak şovle dursun, mukâfatlandınlmı«Iardır. Perde arkasında daha kımlere hızmet ettıklerı bılınmejen ve bınlerce gencı komunıstlığe, anarsistllğe, *uça surıkleyen bu ki'kırtıcı aıanla rı, AP'll mılletvekıUerı, yazar lar halâ goklere çıkarmaktadır lar bırer kahraman gıbı gostermektedırler. (Devaıtiı Sa. 1 Sü. 5 de) Timisi: "Insanlık dışı işkenceler dünya kamuoyunu DPT'nin hükümete sunduğu raporda fiyatların bir yıl önce ilânı önerildi Hükümetin nazara almadığı raporda yer alan bir öneriye göre, bölge kooperatifleri üreticilere avans vermeli «Desteklenecek ürün çeşidinin arttırılması ve destek fiyatının yükseltilmesi için politik baskı yapılıyor» rahatsız edecek hale geldi,, İZMİT Turlriye Bırlık Partısı II Örgutunun duzenledığı açık hava toplantısında konusan Genel Başkan Mustala Tırrusı, bugun Turkıyede demokratık hak ve ozeurlüklerın kısıtlandı ğını, jurnalcılıgın alabıldığıne ge lıştırıldığını, vatandaşların bır bırlerıne olan guvenlerının orta dan kaldınldığını, ıflâs etmış pohtıkanın bır sure daha dev anı et tınlebılmesı ıçın, düşunce, soz yazı ve basın hurrıyetlennın açık ça çıgnenerek, hapıshanelenn duşunen ınsanlarla doldurulduğunu belırtmıştır. j (Devamı Sa. î Sfl } d t ) l "Destekleme alımını Holding yönetmeli,. (Cumhuriyet Haber Merkesi) Destekleme alımlarımn CHP tarafından bır ıç pohtıka sorunu halıne getınlmesı uzerıne, hukumetın jenı destekleme duzenının ılkelerının tespıtı konusunda başlattıgı çalışmalar tamamlanmış ve bir rapor halınde hükümete sunulmuştur Destek eme alımlannın, sadece uretıcılenn bırleşmesınden oluşan tek bır holding tarafından yonetılmesını ve fıyatların en a? b r uretım sezonundan once ılânını oneıen rapor, hukumetın gorüşlerıne uvmadığı ıçın nazarı ıtıbare alınmamıştır öte yandan DPT, çalışmaların baş adığını çeşıtlı bultenlerle kamuoyuna duyurdugu halde, raporun hukumet tarafından beğenılmemesı uzenne, açıklanmasından vazgeçmıştır Lozan'a Doğru Bilal N: ŞÎMŞlR'in Cumhuriyet1 e giden yolun bir bölümüne ışık tutan yazı dizisi:s Diplomatik skandal olarak nitelenen bir tutumla 13 Kasım'da başlaması gereken konferans 20 Kasım'a ertelenmişti... 20 Kasım'da İsmet Paşa Lord Cürzon'dan sonra kürsüye fırhyor, eşit konuşma hakkmda direniyor ve kazanıyordu. LOZAN KONFERANSI öncesinin tüm ayrıntıları, DPT'nin raporu DPT'nin raporunda, destekleme alımlan ıçın bugunku sıstemm jerıne yenı bır duzen teklıf edılmektedır Yenı duzenm en ust noktasında. tanmla ılgılı Iktısadi Devlet Teşebbuslerıyle uretım kooperatıflerı bırhklennden oluşan bır «Tarımsal Uretımı Duzenleme Değerlendırme ve Pazarlama Demirels "Devletin temeline dinamit Holdıngı» bulunmaktadır. Temelde ıse, uretıcıye ekım, uretım ve pazarlama konusunda gereklı hıcmet, bılgı v e gırdüerı gotürecek «aretım kooperatıflen» yer alacaktır. Her bolgede her urün turunde sadece bır tane ve çok amaçlı olarak kurulabılecek olan bu uretım kooperatıfleri, her yıl ekımden once uretıcllerle uretım programları konusunda mukavele vapacaktır Kooperatıfler, uretıcının ıhtiyaçlarım avans olarak karsılayacak ve ürun hasılatından sonra bu avans (Devamı Sa. . Sü. 4 de) koyma ozgurlugu yoktur,, dedi ANKARA (CumhuriyetBdrosu) AP Genel Başkanı Sulejman Demırel dun toplanan Ankara AP Gemşletılmış ll Dıvanında jantığı konuşmada «14 Ekım 1973 tarıhuıde nulletımızin bır oefa daha bu ulkenın nasıl yonetıleceğını ve kımın yoneteceğım karara bağlayacaktır, AP yi.ce mılletımızm bu juce kararını sa\gıyla karşılavarak hızmete talıp olacaktır. Kıratın alrıı bır defa daha guneş gorecektır» demıştır. Demırel, partihnın davasma ku=emeveceğım, arkadasına kusenın partıye de kusmesıyle partılı olmasımn bır anlam taşıyamayacağını hatırlatmış, AP'nin karşısında husumet halıre donuşen bır muhalefet cephesınin olduğunu, bunun çeşıtlı nedcnlerı bulunduğunu sovlemış, «Arkadaşlanmın yepyenı bır devır eçacak olan sıvası mucadeleje şevkle ve azımle neüce ahnak lçm butun guçlenni seferber ede rek gıreceklennden emınım» dıverek konusmasını özetle şovle surdurmuştur: cAdalet Partısı, Cumhunyetın »avunucusutfur, dedık. Bu ha'ı ıle Cumhunyet dışı butun e>lemlerı ve akımları tabıi kl, karşısına almaktadır. Aslında herkesın Cumhunyeti savunması gerekir. Bununla beraber Cumhunyetın duşmanlarının tumu Adalet Partısımn duşmanıdır. Cumhunyet du?manlığı, Cumhuriyet yenne başka bır rejımı koyma ozleml içınde olmak demektir. îstlkrarı en önemlı mesele sayıyoruz. Siyasî istıkran sağlamak milletm elindedır. Adalet Partisının önumuzdekı meselelerı aşabılecek kad'ar mılletten guç alması lâzımdır. Basıca bır (Devünu Sa. 1, Su. « daj Ajanlar Gazeteci Parlamento üyeleri basın affmı benimsedi ANKARA, (Cumhunyet Bttroro) Ankara Gazetecıler Cemıyetı Yonetım Kurulu toplantısına çağnlan çeşıtlı partılere mensup gazeteci parlamenterler, dun saat 10 30 da Ankara Gazetecıler Cemı>etı merkezınde bır araya gelerek basuun sorunlarını gorüşmuşlerdır Basın affı ve obur sorunlarla ılgılı goruslennı açıklayan parlamenterler. konulan tamamen benımsedıklermı, gereklı çalışmayı japacaklannı belırtmışlerdır. Toplantıda bır konuşma vapan Ankaja Gazetecıler Cemıvetı Başkanı Beyhan Cenkçı «Hangı partıden olurlarsa o'.sunlar, basın mensubu parlamenterler, ozgur basın konusunda bırleşmek zorun dadırlar » demıştır Beyhan Cenkçı'nın konuşması ozetle şoyledır. bilinmeyen yönle^i; perde arkası: Filipinler güzeli, dünya güzeli seçildi önceki gece Atına'da vapılan Dunvg Guzellık Yarı^masında 19 yaşındakı Fılıpınler guzelı Marıa Margarıta Moran bırıncı olmuştur Vücut olçulen, 91,5 58 5 91,5 olan Moran'dan başka yarışmaya 60 ulkenın temsılcılerı katılmıştı. Amerıkalı Amanda Jones ıkmcı, Norveçlı Aına Walle ıse uçuncu seçılmıştır Fılıpınler guzelının nakıt para ve hedıye şekLnde kazandığı odüllerın toplamı 50 000 doları (700 000 TL 'si) bulmaktadır Fo toğraf, soldan sağa. jarışmada 5 olan Israıl guzelı, 2 ABD guzelı. Dunva guzelı \e 3 Norveç guzelı gorulujorlar. (AP) OLAYLARIN ARDINDAKİ Yarın CUMHVRİYETte GERCEK Memur Aileleri namadığına gört, kişinin hinnetinde bir orguttür; imtıvaılı bır azınhğın çıkarlanna değıl, top>ekun halkın guvenliğine dbııuk olması doğaldır. 20'nci yıizvılda de\let kavramı başka biçimde tanımlanamaz. Türkive'de sosval devlet kavramı, 1961 Anavasasivle \e bır halk ovlaması sonucu benimsendi. Salt bu olay bUe 27 Mayıs eyleminin ulkemize neler teazandırdıçını belırtmeve veter. 37 Mavıs Anavasası ısığında, Cumhumet'ten bu vana atılan adımların çağdaş yorumu imkân kazandı. Buçun Turkıve'de gerçi savısı az bir çcvrenin sosyal guvenlıği vardır; ama butun vatandaşlara sos>al guvenlik sağ ••• (Devanu Sa 7. Sü S d») C ağdaş devlet, vatar.dasına sosval fu^enlik sağlayan devlettir. Bu aşamaya, jandarma de\let \e hukuk de\leti ksvramlanndan sonra vanlmıstır. Devlet, kişi\e parasız eğitim sağlavacaktır; iş bulacaktır; >aşlılığında bakacaktır; ve kisi hastalandığında, devlet parasız muavene, tedavi. ilâç temin edecektır. Oevlet, kişıden soyutla Kaçırılan Japon uçağında rehineler Pazar gününü 50 derece sıcaklıkta bekleyerek geçirdiler (DIŞ HABERLER SERAİSt) Çağ dışı «Fıkır ışçısı, çağ dışı usullerın baskısı altındadır. îsveren, malî baskılann altında ezılmek üzeredır Bu zorluklann çozum yen parlamentodur Parlamentoda, çeşıtli meslek dallarından gelmış mılletvekıB ve senatorler vardır. Bu meslek dallarından bın olan basından da parlamentoya gırmış bırçok arkadaşımız vardır. Uzulerek soy lemek gerekir Ja, basın mensubu parlamenterler, problemlen gere ğı gıbı parlamentoya getırmemış, problemlerımizı anlatmamış, butun partılenn benımsedığı «özgur basın» sloganı etrafında her nedense bırleşememışlerdır. Daha önce belırttığlmız gibi, bız koyden gehp koylünun sesını parlamento'ya getırenlerden değü, basın dunyasından gelıp dogduklan yen unutanlardan şıkâ> etçıyız (Devamı Sa. 1. Sü. 1 de) Bu köşeden ALTAN ÖYMEN Basında Bireycilik Cumhunyet, ünıversite sınavı sorulannın daha once aunıp satıldığım belgelenyle ıspatladı. Olay, 150 bin ünıversite adayını, 300 bın aday vehsını, 200 bin lıse son sımflar oğren cısım, 400 bın lıse son sınıllar oğrencısı velisını, yanı 1 mılyondan fazla Tüxk vatandasmı, doğrudan doğruya, kendı öz sonınlan olarak ılgılendınyordu. Onlann dışındakı mılyonlarca Türk vatandaşıru da, içınde yaşadıklan toplumun bır onemli sorunu olarak . Ertesı gun Cumhurıyet'ln dışmdakı gazetelerın, olay karşısındakı tutumu şöyleydıBır bolumu, soru satışından, ıddıa olarak bıle soz etmemışler, olanbıteru tam görme2İıkten gelmışlerdl Bır bolumu, olayı, kuçuk başlıklar altında «sonılann satıldığı konusundaki ıddıalar ıncelenıyor» vollu haberlerle geçiştırmışlerdı. Bir bolümü tse, hatta, bu konudaKı rıaberlerınl neredeyse, sorulann satıldığı ıddıalarırun yanlış, ya da abartmah olduğunu telkın edecek bıçımde kaleme almışlardı Daha sonrakı gunlerde, va. yımlarmı büsbütün hafıflettıler, kestiler ve reıaleün unutulmasını isteyen bir kısım ılgılılerin bu yoldakl çabalarına • bilınçu, ya da bilınçsız vardımcj oldular Bunun oeflenı nedır7. «Haberi Uk cıkaran beo de. E:lim övlevse çörmeîhkten Keleylm de öteö eazetenin basarısı belli olmasın» hesabına davanan MT ilkel meslek fci'kîmchftı tmdır?. Yalnızca kendt haber kaynaklanndan gelen haberlere iltıfat edıp, ötekllen umursamayan bir ıçe kapanılUık mıdır?... Bunu saptamak ıçm bır psıoklou oJımı ınce. lemesi eerekUaır^ Ama nedenı ne olursa olsun sonuç ortadadır.. Herhangl bır cıddı ülkede ven vennoen oynatacak ve ılk üeta klmin tarafından ortava aulırsa atılsın kımse laraımoan gor mezlıkten sıeluıemevecek çan talc bu olavın tıasıralu edılmesı büvük olcuoe basımmızır) bır Kesımının bu tutumu savesınde olmustur. ••• Sımdı Gunavaıo eazetesln.n ortava attığı bu olay var Kocaman bu ıtıks otomobılın resını aıtuıda şu haben okuvoısunuz. «5ü vasmaa bu ışadamı N:xon'ın Bremev'e hedivo ettığı otomobılm bır eşını 61U Din üra ödeverek satuı aımıştır.» Turldve'nır en oanalı cto mobılınuı sahıbı olan ı«adamı «Arabavı sınılını eeçen Kızırn Nuroana Dedı\e olaraK al^ım. Ki7ima ca nım feda olsun» demlştîr özel olarak ımal edılen luk^ otomobıl saatte 210 fcılometre hız vapabilmektedır Motoru 460 bevgır gucundedır Soğuk ve sıcak hava tertıbatı varchr. Lâstıkleri patladıSı zaman içlndeki özel blr madde sayesınde kendılıâinden yamantrtaktıdır. vs. Avnı gazetenm aynı gunkü aynı sayfasında konu i!e ileili çu hsben de okuyorsunuz Binncisinı tamamlayan tkinei haberi: cTürkiye'nin en pahalı otomobflmi 610 bin lirava satın (Devamı Sa, 7, Sü. 1 de Bozbeyli: «Hükümet bir partinin seçim propagandasını yapıyor» 1NKARA Demokratık Partı Genel Başkanı Ferruh Bozbeylı, dun partısmm Kızilcahamam IIçe Kongresme gonderdıgı mesaj da, «Hukumet Ankaradakı ışlen n.r taraîa bırakmıs bütün uyeıe rıvle bır sıjası partı navnına se çmı propaçandası gezılen yap maktadır» demıştır ' Turkne nın, bugun çok zor ko1 şullar içınde bulunduğunu behr ten Bozbeylı, ozellıkle ekonomık hajatm, çelışkıler içınde olduğunu one surmustur Turk vatandaşlannm içınde bu lundukları koşullann da başba kan ve bakanların soyledıklerınm acsme, 1yı olmadığını ıddıa edpn Demokratık ParM Genel Başkanı nın, partisının Kızilcahamam II çe Kongıssme gonderdıgı mesaj ozftle şovl?dır «Hukumtt Ankara"dakı ışlen bır tarafî bıraimış butun uvele rıvle bır sıys^i partı namına se ç>m propaganda3i ge:ılerı yap maktadır (Devamı Sa. 1. Sü. S de) Turk Gazetccileri Ortafcpazar'ın bozalan otobusunu itiyorlar.. 7 günde 3 kent Ortakpazar otobüsü Türk binince bozuldu Bruksel'de jaşam sakın. Yılın jarısından çoğu yağışlı geçen kentte bu kez hava gunc=lı Halk. Avrııpa Toplulukları Komısyonunun merkezlndekı çalısmalardan habersız, süneşten yararlanmak içın parklara koşuvor. Çimlere sere serpe uzanmış inaanlar Sokaklar, caddeler tertemır. Hemen her yerde yeni blnslsr vapılıyor. vollar onarıhyor. Oaanm firasmcfa yalnıı Bülent Dikmener DTJBAİ Japon Havajollarınm geçtığımız Cuma gunu Amsterdam dan kalkan Jumbo jetını Avrupa ustunde^ken kaçıran hava korsanları, d'aha sonra uçağı ındırdıklerı çolle çevrıli Dubaı Havaalanmda, Pazar gecesını de sessızlık ıçınde geçırmıslerdır. Arap Yarımadasının mınık "=e\ hlıklerınden bırı olan Dubaı'de konaklavan hava korsanlan ellerınde tuttukları 122 jolcu ve 21 kısılık murettebatı dun de bırakmami'lardır Gunduz •sdatlennde 50 cîereceyı a*an bır sıcaklık altında terleven rehınelerden hasta olan (Fotoğrai: Ergın ÜNAL) ! bazılarının bırakılma^ı volundakı çabalar da bır sonuç vermemistlr Hava korsanlan dun sabah erken saatlerde uçaga \akıt ık malı yaptırttıktan sonra oğleden sonra Dubaı Havaalanı kulesıyle tekrar temas kurmuslar ve uçağın tuvaletlerının dolarak kullanılmaz hale geldığıni, bungurultu duyuluvor. Inşaatların ların temizlenmesıru, avnca jıçevresı tahta perdelerle çevrılı. yecek ve ıçecek servısı yapılmaInsaat alanı dışında toz bile go1 sını ıstemışlerdır. rulmujor. Korsanlann bu istekleri ılgiliYeni bır mağazanın yapılıçı ler tarafından olumlu karşılansırasında japılan reklâm kam mıstır Bu arada, bır Dubaı hupanyaları hayli ilginç. Rengâ kumet sozcüsu, hava korsanları renk giysılermde yeni mağaza nın kimliklennı «îşgal Edılmış nın ismı bulunan bando takımı, Topraklann Oğullan» orgutu umarşlar çalarak kenti dolaşıyor. yelen olarak açıkladıklarını ve Sımsıcak havada, çeffaf şemsı «Komutanlarından talımat bekleveli guzel bir genç kız, fırmanın mekte olduklannı» bıldırmekle tanıtma brosürlerinı dağıtıvor yetındıklerinl soylemiştir (Devamı Ha. 1, Sü. 1 de) (Devamı Sa. 1, hü 3 de) Amerika'da bir seks manyağı. bir kıza 36 saat tecavüz edip erkek arkadaşım öldürdü MIAMt (*P) Amerıka Birleşık Devletlerı'mn guneş ve eğlence merkezleruıden biri olan Mıamı nın polıs yetkıUlerı, son vılların en korkunç cinayet'erınden bıriyle karşüaşmışlardır Şehrm bahçeli evlerden oluşan bır semtınden alınan ihba n değerlendıren polis, soz komısu eve gittığinde bırl çımento ile blok hale getinlmiş dığen (Devamı Sa. 1 bu. 4 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog