Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Çağdaş Türk Edebıyatı YıizMİm basmrian gunumüze kao*ar: Dönemler, Tazarlar, Eserler, Sorunlar. G E R Ç E K I A I I N E \ I ' ıııı 100 Soruda dizisimn 38. kıtabı; RAUF MUTLUAY'ın son eser 528 sayfa 30 lira. P.K. 653 • I s t a n b n 1 (Cumhurıjet • 5881) Kurucusu: VUNUS NADİ 50; yıl, sayı: 17589 THg>af ve mpkttıp adresl. Cumftumet is 1 e 1 e f u n l a r . 12 42 90 22 42 a6 urıye ul Pu^ia Kulusu: Istanhul No 248 22 12 97 22 42 a» 22 42 «9 TEPEDEKİ EV NE W ^^^ YORK TIMEŞ 4 AY... BEST SELLER' LİSTESINDE ] UYCAN YAYINLARI ' Dağıtım : Bateş 22 Temmuz Pazar 1973 Tahıl üretim kaybı 2,5 milyon ton 2İRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU YAYIMLADlGl BİLDİRİDE, SULAMA EKONOMİSİNE ÖNEM VERİLMEMESİNİ ELEŞTİRDİ BUĞDAY VE ARPA ÜRETİMİNDEKİ DÜŞÜKLÜĞÜ FIRSAT BİLEN SPEKÜLATÖRLER, ANADOLU'DA GENİŞ ÇAPTASTOKYAPMAĞABAŞLADILAR TEKZÎPTIR .Istanbul'da 20 "Kuraklık 3 milyar liralık zarar verdi,, AVKARA, (Cmnhnriyet Bdrosn) Ziraat Muhendısleri Odası Yönetim Kurulu, yurdumuzda bır süredir gorulen kuraldık ve sonuçlan Uzerine görüşlerini belırtmiş, ktırakhğın hüküm surduğü bolgelerde ılk tahmınlere gore, 1972 yılına oranla yalnız hububatta 2 milyon 555 bin ton, değer olarak da 2 rrulyar 969 milyon 230 bin liralık bir kayıp olduğunu açıklamıstır. 197273 tanm yümda kuraklıktan zarar goren bölgelere düşen yağı? miktannın genellikle 40 yıllık ortalamasının yansı oranında olduğuna deginilen raporda, bunun uretım faktorune etkist rakamlarla belirtilerek özetle söyle devam edilmektedir: «Ülkemizde sulanabilir sahalanmızın 63 milyon hektan sulanmaktadır. Mevcut yeraltl, yerüstU kaynaklanndan depolanan su kapasitesınden sulamaya ayrılan mıktann ise yüzde 69'un dan istifade edılebilmektedir. Dığer bır deyimle yüzde 31 sulama suyu israt edilmektedir. Yeraltı su rezervi teknikman en (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) 1973 günkü nüshasmda (Milyonluk Esrar::?) Fransa, birçok ülkenin tepkisine rağmen Pasifik'te nükleer denemeyi yaptı Lozan'a Doğru Bilal N. ŞÎMŞÎR'in Türkiye'nm yazgısıyle ılgıli olayları anlatan yazı İsmet Paşa konuşuyordu.. Millet bekleyiş halindedir. Yann ne olacağını kestiremem. Banşı durmadan geciktiren amansız bir düşman karşısmda mıhlanıp kalmış bir orduyu düşününüz. Hevecan içinde bulunan bir halkı düşününüz. Biz ne yapabiliriz? Taşacak ve bizi aşacak. Herhangi bir geciktirmeye imkân yoktur. Türk milleti barışa susamıştır.. LOZAN KONFERANSI öncesinin tüm ayrıntıları; bilinmeyen yönleri perde arkası:^ Asıl Güvence Hatkın Bilincidir r\r^»nnâan sonra toplanacak V*y*olan Turkiye Büyuk MilJ \ let Meclisi, Sıkıyönetimin *•• Istanbnl ve Ankara'da iki, Diyarbakır'da da bir ay daha uzatllması hakkında Hüküract önerisini görüşecek. CHP'nin red o>u knllanma karanna raSmfn Hükümet teklifinin çoğunlukla onaylanacsğım simdiden söylemek hcr halde (alcılık sayılmaj aeaktır, Seçim düzeyine pck vaklaştfdıjı bir sırada konnnun genis tartışmalara >ol açması beklenebilir. Ankara ve Istanbul'da 26 Eylül'e, yani vatandas sandık ba»ına ça&nlmazdan iki hafta öncesine kadar seçim kampanyasının sıkıyönetim koşnlları altında sürdürülmesi gerçekte tüm kampanya sıkıyonetimle yürütülecek anlamına selir. Bu ise genel seçimler sonunda nmduÇunu bnlamayanlann bitraez tükenmez sikâyetlerine, dolayısıvle de hcp özledifimiı yurt huzurunun knTOİamamasına yol açabilir. Bir, sıkıyönetimin nzatılmasını gerektiren nedenleri iyi bilmijoruz. lstek, Millî Güvenlik Kurulu'ndan geldiğine göre, seçimlerle ilgili birtakım politık hesaplara her taalde dayannuyor olmahdır. Ne var ki, uzatma teklifine el kaldıracak olan parlamenterler arasında durumdan kendi partileri lehine yarar umanlar bnlnnabilir. Asıl önemli olan da işte ba nmudu boşa çıkarmak ve sıkıyönetim koşulları altında da olsa, seçim kampanyasının tam bir esitlik ortamı içinde yürütülmesini sağlamaktır. Lnutmayalım ki, sıkıyönetim kaldırılmıg balunsa bile eşitlik kosullarını bozabilecek bir yola sapmak, seçim srününe selâmetle ulaşmamıza engel olmak daima gozönünde tntulması gereken bir olasılıktır. örneğin anarşik olayların snrada burada yeniden patlak vernıesi kimi yöneticileri aşırı davranışlara itcleyebilir ve bu da esitlik ilkesinin zedelenmesine jol açabilir. Bn varsayımı dıkkaie aldığımız takdirde sıkıyönetirali bir seçim kampanyasını «ehveni şer» saymak bile mümkiindür. tjlkemizde sıkıyönetim altında ya ds sıkıyönetimsiz bırçok seçimler yapılmıstır. Bnnlardan >alnız sıkıvönetimle yapılanların hnrnrsuzluk doğurduçunu söyleyemejiı. Her şey, yönetici kadronun ivi niyetlerine ve sağduynsuna bağlıdır. 1945'dan bn yana Türk seçmcn kitlesinin büyuk denevlerden gectiği ve ivice bilinçlendiği tartısma kaldırmaz bir cerçcktir. Ne denli drtülmek istcnse de, Türk seçmeni, vönetimin maksatlı ve >an tutucu davranıslarını hemen çözmekte, buna karsı nerekli tepkiyi anında göstermektedir. Zaten dürüst ve demokratik seçimlerin baslıca RÜvencesi de işte bodur. Halkın uyanık oldn|o, hakkını araraasını bildıfi ülkelerde kotu niyetli yöneticiler ne yaparlarsa yapsınlar seçmen vatandası aldatmayı basararnamaktadırlar. Halkın yeterince bilinçlenmediği ülkelerde ise, bastakiler ne denli dıirüst davranmaya kararlı olsalar da, seçimlere hile karıstıT»n, seçmen üzerıne baskı vapan. höviece seçim KÜvencesini ortadan kaldırıp seçim sonuçlarını etkileyen küçük adamlara her zaman rastlanabilmektedir Bu gerçekleri aklımızdan cıkarmazsak. 14 Ekîm'e ulusca dat» bir süven dnvgaü^ ile hazırlanabiliriz. baslıklı haberde Şebekenin ele ' WELLİNGTON, (Teni Zebaşılan arasında benim de ıslanda) Fransa, buyuk promim geçmiştir. Bu güne kadar testolara yol açan nukleer deŞerefimle yaptığım Kuyumcunemesıni Turkiye saatıyle dun luk san'at ve mesleği ile Istangece saat 21'de Guney Pasıfıkbul Kapalıçarşı Ticari piyasateki Mururoa takım adaları üze sında bilinen bir isme ve tanınrinde gerçekleştirmiştir. Nüklemış bir firmaya sahip bir kişi er denemenin yapıldığı, Wellinolarak, bu tur kaçakçılık olay ton'.^aki Yeni Zelanda Deniz lanyla ne bugüne kadar ve ne Karargâhından açıklanmıştır. de bundan boyle en ufak bır ilDenız Karargâhının bildirdiğigim olmamıştır ve olamaz. Bene gore, patlama. denemenin nim ismimin bu işe karışmaüvapıldığı bölgenin 20 mil uzağın nın tek nedeni, Istanbul polisida nulunan Yeni Zelanda pro(Devanu Sa. 7. Sü. 2 de) testo gemifi «Otago> tarafmdan dikkatle ızlenmiştir. €Otago>nıın (Devamı Sa. 1. SO. & de; TGS, sansürün kaldırılmasımn yıldönümünü kutlamayacak Turkiye Gazeteciler Sendıkası Temsilciler Meclisinden sonra toplanan Merkez Yonetım Kuru lu, basında sansürün kaldırılmasımn yıldonumü olan 24 Temmuz da Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Merkezinde ve şubelennde heıhangi bır toren duzenlenmeme sıni kararlaştırmış ve durumu 5Ubelere birer telgrafla bildirmıştir. (Devamı Sa. 1. SU. Z de) HALİÇ KÖPRÜSÜNÜN Istanbul çevreyolu üzerinde Boğaziçi Asma köprüsünden sonra en önemli yapı olan Halıç koprüsunün yansı tamamlanmışür. Halırıoğlu ile A\van«arav ara'inı bağlayan köprunun U7unluğu 995, su seviyesinden de yüksekliği 22 metredır. Genişliği 31.20 metre olarak ın^a edıler koprude uç g)dis. uç de gelıs olmak uzere altı şent YARISI TAMAMLANDI bulunacaktır. 1974 yılının Cumhuriyet Bayramında hizmete girecek koprü 250 milyon liraya mal olacaktır. Kopruden gunde 60 bin taşıt geçeceği tahmin edilmektedir. Bu yoğunluk Boğaz koprüsunün açılı şına göre hesaplandığından bir yıl süre üe Ataturk ve Karakoy kop nilerı ile bağlantı yollarında sıkışıkhğın artacağı anlaşılmaktadır. • Kaçırılan uçaktaki 145 kişıye karşılık koısanlar Lod katliamı sanığını istıyor DUBAİ Japon Havayollanna f JALl aıt bır jumbo jetı, içındeki 22 murettebat ve 123 jolcu>la birhkte oncekı gün Hollanda semalannda kaçırarak dun sabaha karşı saat 02'de Basra Korfezındeki Dubaı Emırliğı Havaalanma ındiren «Japon Kızıl Ordu» örgutüne mensup 5 hava korsar.ı, 1972 Mayısmda Lod Ha\raalanı katliamma katıldıktan sonra sağ olarak ele geçen ve yaşam boyu hapse mahkum edılen Japon tedhi^çı Kozo Okomato'nun serbest bırakılmasını ıstemişlerdır Fıhstin davası içın çalıs^ıkları öğrenılen korsanlardan ıkısınin Arap, ıkisLnin evli Perulu çıft ve bırının de Japon oldukları bıldınlmıstir. Jumbo jetin Dubaı've varmasmdan az sonra, Perulu kadm helmde bağlı olan el bombasınm aniden patlamasiyle ölmüş, uçağın güvenlik memuru Yosıhi=;a Miyaşıta da yaralanmışür Dubaı de uçak içindeki murettebat ve yolcularla 39 derece sıcaklıkt? bekletüen uçağm çevresi 300 yüz asker ve silâhlı polisle sanlmıstır. Birleşik Arap Emırlikleri Savunma Bakanı Se>h Muhammet Bin Raşit dun, Arap korsanla konusmustur. Korsan. basjh bulundukları örgütten malumat bekledıkleuni bıldırmis. ancak habcrin nereden ve nasıl geleceği hakkında bır biigi vermemıştir. HerhaiEİ bır kimsenın uçaca vaklaşması halınrie ıumbo ıeti havava uçuracaklarını bildliPn 4 korsanın. tsraıl'ın elindtki Okomato'nun serbest bırakılmaeı konusunda pazarlık yspmak içın Lod Havaalanına uçmaya (Devamı Sa. 7. 8ü. I de) Amerika'da iki Türk diplomatını öldüren Yanıkyan ömür boyu hapse mahkum LİBYALILAR KAHİRE'YE 400 KM. KALA DURDURULDU BİRLEŞME EYLEMLERt SEDAT'I GÜÇ DURUMA SOKARKEN KADDAFİ'NİN İSTİFASI REDDEDÎLDİ. DIŞ HABERLER SERVİSİ Libya ile Mısır'm birleşmelerinın derhal gerçekleştirılmesı atıacıyle Kahıre'ye doğru yurüven bınlerce Lıb>alı dün Mısır başkentının 400 kılometre uzağında Fuka kasabasında durdurulurken ı.ıbya Devlet Başkanı Kaddafı'nin ıstifasmın kabul edılmediğı bildınlmıştır. Mısırlılar, Libyalıların yiırüyüşunu Fuka kasabası yakınlarındakı karayolunu bır üst geçit nnktasmda dınamıt atarak ve boş vagonlarla kapatarak taşıtların geçemıyeceğı bır hale getirmıslerdir. Bunun üzerine yurujü^çuler gerı ddnerek, Albay Kaddafı'nin bulunduğu Bıngazı' ye 60 kılometre uzaklıktaki Elabıar kışlasına doğru yol almağa başlamışlardır. Bu arada, yüni>uşü duzenleyen örgütun 21 üyesi dün Kahıre'de Mısır Sosyalist Bırlığı 1. Sekreterı Hafız Ganem'le gorüşmüstur. Lıbva heyeti, Marsa Matruh'takı Mısırlı 15 s:yasi =ah sıyetle bırlıkte Kahire've gelmis ve Lıbva ile Mısır'm bırlesmesi hakkında kanla vazılrms bir dilekçeyı de beraberlerinde getirmıslerdır. Bu dılekçede. Enver Sedafın b:rhğın başkanı olması ıstenmektedir. BAŞBAKAN; «BASIN AFFI MECLİSLERİN BİLECEĞİ İŞTİR» DEDİ Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, Başbakan Naım Talu üe dun Florya Köşkünde bir BÖrüsme yapmıştır. Başbakan Naim Talu, bir saat onbeş dakıka devam eden göruşme ile ılgıli olarak, «Mutat zijaretlenmden bırinı yaptım. Hukümet çalışmalan hakkında bılgl verdım» demiştir. (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de; 24 Temmuz Salı günü CUMHVRtYErte OLAYLARIN ARDINDAKİ GERCEK 21 Temmuz ve TGS lerin bnlnnmasını ve fikir 6z{ürlüklerinin kısıtlanmasını kınamışlardır. FİJ ve tPl Ribı sınır ötesi orriitlerin ba alanda birlikte harekete teçmeleri, avnı nedenler ve aynı görüşle Türkive'deki sorunlan ele almaları. Ozerınde durulacak bır konndar. Çünkü eerek KtJ (Lluslararası Gazeteciler Sendikası), eerek İPİ (Uluslararası Basın Enstitüsü) srt niyetlere baîlanmavacak objektif davranıslanyla vervüzünde ssveı va ratmıs knrnllardır. Basın örtrütlerinin. insan haklan, demokrasi, basın ve fikir özçürlügü ilkelerinde dotal dayanısmava vönrlmeleri medenî bir eörev sayılmalıdır. Törkive'de Gazeteciler Sendikası. basın özçürlüiü ve sendikal haklar davasını. demokratik çerçevesi içinde kamanynna maletmistir Rn konndaki ka< rarlı tntnmann benıiyor. 24 Temmnı Gazetecller Bayramı olduğuna göre, bütün toplnmn ileilendiren bövle bir bavramı tam anlamı içind» kutlamak için çaba harcaman dürüst bir tutnm savılmalıdır. Düsünülmelidir ki. orman snçları affını bir kalerade parlamentndan çıkaran koalisyon ortaklarının basın affını dikkate almamakta bir haklı gerekçelerı voktnr. Orman suçlannın affı belki seçim sandıjında etkiler varatacaktır. Ne var ki, fikir snçlannın affı seçim sandıfında etkili olmasa da. dünvs kamnnvanda Türkive lehine tıir olnmlu hava varatacaktı. Basın nzeörluŞü lehindekj her evlem nvsrar Batı dünvasında ülkemize olnmlo pnan kazan» dırır. BD bakımdan TfiS'ntn davranısı dejterlendirilmelidir. oldu niya) 27 Ocakta iki Turk Diplomatını bir otelde öldurmekten suçlu bulunan 78 yaşındakı Gürgen Yanıkyan, Santa Barbara Mahkemesınce omür boyu hapis cezasına çarptınlmıştır. Kalifor(Devamı Sa. i Sü. * de) SANTA BARBARA, (Califor. ürkiye Gazeteciler Sendikası Merkez Yönetim Knruln, basında sansürün kaldırılmasının yıldönümü olan 24 Temmuzda herhan^i bir tören yapılmamasını istemistir. Gerekçe olarak; 1) Sendikal hakların kısıtlanması, 2) Basın ğündeki kısıtlamalar, 3) Cezaevlerindeki sazetecilerin durumunu öne süren TGS Merkez Sönetim Knrula. ba yıl Gazeteciler Bayramfnın vapılma ması için gazeteciler cemivetlerine de çagrıda bnlnnmuştur. Gerçekten de Türkiye'deki basın soranlan ve cezaevlerindeki gazetecilerin dnnımları yalnız ülkemizde değil, bütün dünyada büyük yankılar yapmıstır. Ba alanda nlnslararası basın örgiitleri çesitli bildiri ve yayımlarda bnlnnmnslar. Türkiye'de cezaevlerinde eazeteci I ne de Brüksel'î yadırgadı 7 günde Türk Hava Yollannın dev DC10 volcu uçağı 22 Hazıran 1973 günü saat 11.30 cıvannd» Yeşılkoy'den havalandı. 300 kı şıye yakın yolcuların buyuk kısmı Türk işçılerl ve bunların ya kınlanydı. Frankfurt ve Brük sel'e gidiyorlardı. Bir grup ya bancı turist, Türkiye'den ayrılı yordu. Tenlerı bronzlaşmıstı Akdeniz ya da Ege sahıllerinde geçirmişlerdı taüllerlnl. Dev uçakta ayrıca 14 Türk gazetecı si vardı. Avrupa Ekonomık Topluluğu'nun konuğu olarak Brük sel'e gidıyorduk. Uçak Frankfurt'a yaklasırken pilotun mikrofondaki sert, binlerce kilometre yukMklilcten • • ştgıdakl yeşılliklerl, küçücük köy evlerinl teyretfen tüm yoV cuları düşlerınden uyandırdı. Frankfurt Havaalanı yer personelı, cToplu sözleşme uyuşmazlığı» nedeniyle. «işı yavaşlatma karan» almıştı Bu nedenle uçagın lnışine izin verilmiyordu. DC10 bır süre dolastı havada, inis tzni verilir umuduyla. Yine pilotun ses) duyuldu Uçak direkt Brüksel'e gıdecek, sonra Frankfurt'a döneeekü Köylü ana; ne uçağı, Kaddafi için gösteriler Libya Ihtilâl Konseyi. Kaddafı'nin istıfasmı kabul etmediğıni bıldırmiştır. Bu arada, Lıbya'nın bütün şehır ve köylennde halk, dünden oen Kaddafi'nm ıstıfasını kabul etmedığini belırtmek uzere gösteriler yapmaktadır. Göstencılerin bir kısmı Albay Kaddafi'nin bulunduğu Elabiar Kışlasına doğru yuruyıişe geçmiçtır. Diin gece. 10 bin kişi seferl kıvafetli askerlerle çevrilmı? kışlanın etrafma top lnnmış ve hep bir agız^n ttKadriafl eıtme. Kaddafi gen don» dive baSırmıştır. (Devamı Ss. 7, Sü. 2 de) 3 kent Telâşlanan yolcu Pilotun bu sözlerl üzerine 60 vaslannrfaki başı örtülıi bir kariın telâsla ceplerini aramava koyuldu. Birçok eebl vardı. salv«r v« hirkapından olusan dv•iılnln. Aradıgı teyl bulamama Bülent Dikmener NADİR NADİ nın telâşı lçindeydl. Hırkasının lç tartfına dıkilmls büyükçe bir torbayı künstırdi »on ıımutit. (Uevaım 8a l S« 1 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog