Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Bütünleme Imtihanlarına HAZIRLAMA KURSLARI Yenl devreler: 1S TemmnmM AgtMtot S Afcvıtos • 30 A Justos IŞIK DERSHANESI O«yı«ttepe, Oy* Sok, Hos 1> Tel: «730M «3095 (Reklâmahk 1632 5833) umhurı Kurucusu: YUNUS NADÎ Traştan sonra 1CE BLUE AQU4. VELVA, «ze nefoinlze itımat nğlayan havayı verir, cıldinızi korur, yllzOnöze laıetîk (fptırir. tçindeki HUUECTIN cıldınizi düzeltır AQUA VELVA| . kullanan erkekte bir sibir kullanan erkekte blr ı sihlr vardır... AQUA VELVA 50: yıl, sayı: 17588 Teigraf ve melttup idresi: Cumhurljet Istanbul PosU Kutusu Manbul îîo 248 T e l e l o n l a r ; 22 42 90 22 42 88 22 42 97 22 42 U İZ 42 W H 9 21 Temmuz Cumartesi 1973 zmîr Barosu: "Davalarm Pancar fiyatına 10 kuruş zam yapıldı çokluğu Adlî lıatayı arttırıyor,, • Yönetim Kurulu, Adalet Yıünrn sona ermesi dolayısıyle bildiri yayunladı lZMtR 19721973 adalet yılı nın sona ermesi munasebetıyle, Izrrur Barosu Yonetım Kurulu' nun dun yayımladığı bıldırıde «Turk adaletını en kısa bır zamanda şanma ve onuruna yakışır bır duzeye çıkarmak zorunda olduğumuzu unutmamalıyız» denılmıştır. Pamuklu mensucat fiyatlan artacak CLMHURtYET HABER MERKEZİ Pamuk alım ftyatına yapılan zam, ılgılı çevrelerde çesıtlı tepkıler yaratırken, Sanayı ve Teknolojı Bakanlığı, pancar alım fiyatına 10 kurus zam yapılarak 20 kurustan 30 kuruşa çıkarıldıgını açıklamıştır. Bakanlığın açıklamasında, pancara yapılan zamma rağmen, seker fiyatının sabıt tutulacağı da belirtılmistir. öte yandan Adana Buromuzun verdıği habere gore; pamuidu bez ^e ıphk f a'la* nnda yiizde 10 15 orarunda bır artıs beklendığl açıklanmıştır. Bu arada taban fıyatları Egede yeterh bulunmamıs, Adana Çıftçıler Bırlıgı Baskanı özgıray ıse taban fiyatlannı olumlu karşıladıklannı açıklamıştır. Pamuk taban fıyatlarina yapılan zamdan sonra mensucat fıyatlannın artıp artmayacagı konusunda dun gorüştuğumuz Akdenız Tekstıl Fabrıkalan sahıbi Nun Sabuncu, pamuklu bez ve Jplik fiyatlarırun önümüzdekı gunlerde yukseleceğını belırterek , şunlan soylemıştır: «15 gun ya da en geç bır ay sonra pamuklu bez ve ıphk fıyatlan yuzde 10 15 cramnda yukselecektır. Sahsen biz de fabrikamız maınınlpnnın fıyatlarıru arttırmayı duşunuyoruz. Haramadde iıj'atlannm yukselmesı ve , yaptığımız toplu sozleşmelerın getırdıfı yenı yukumlülükler bizı bu yola başvurmaya rorlamış ' tır. KADDAFÎ, MISIR İLE LİBYA'NIN BİRLEŞMESl İÇİNİSTÎFA ETTl BİNLERCE LİBYALI BİRLEŞME TARAFTARI MISIR SIMRINI AŞARAK, YÜRÜYÜŞLERtNİ DÜN DE SÜRDÜRDÜLER sunmak üzere Mısır sınırmı aşan bınlerce Libyalı, Kahıre'ye doğru yol alırken, Lıbya De\let Başkanı Kaddafı dun gece gorevınden ıstıfa etmıştlr. Kaddafı ıstıfasıyle ılgılı açıklamada, »Mısır ıle Llbya'mn blr le^me^ı ıçın ıstıfa edıyorum» demıştır. Bundan sonra ıkı ulkenın bırlesmesınl basıt bir vatandaş olarak ızleveceğını sovle%en Kaddafı. bırlesmenın hiMrlı «onuçlar vermesl ıçın dua edeceğını bıldirmıştır. Lozana Doğru BÎLAL N. ŞÎMŞİR'in ilgiyle izleyeceğiniz yazı dizisi.. 30 Ağustos zaferi ve o'nu izleyen 9 Eylül'de düşman. İzmir'den denize dökülmüştü. Bu askerî başannın, diplomatik voldan bir sonuca bağlanması gerekiyordu. İşte bu sonuç LOZAN'da alındı.. İsmet Paşa başkanlığmdaki Türk Heyeti, askerî başanyı, bir konferans masasında o günün dev ülkelerine kabul ettirip, «İstiklâli tam»ı ilkesini Türkive Cumhuriyetinin te, meline sökülmez bir parça olarak koydu.. KAHİRE Baskan Enver Sedat'a Lıbya ıle Mısır'ın bır özellikle kütlü taban fiyatının federasyon şeklınde blrleşmesı (Devanu Sa. 7. Sü. 5 de) • ıçın kanla yazıiı bır dıleıcçeyı 224 bin dosya Baro Başkanı Iskenaer özturanlı'nın ımzasını taşıyan bıldırıde, 1971 \ılı ıçınde Izmir'deki Hukuk ve Ceza Mahkemelennde, savcılardan ve Icra mahkemeıerınden 204 bin 117 dosya açıldığını, 1973 yıhnda ıse bu miıctnrın 224 bin 261'e yukseldıgı belırt'Ierek ozetle şoyle denılmektedır. Yürüyüş Mi"=ır • Lıbya sınmna d*un «abah varan araçh 20 bin kısı Sollum gumrı.k bınalannın bır bolumunu buldozerlerle vıkıp, camları kırarak, «sun'î» olarak niteledıkleri sınırı açmıslardır. Daha onceki açıklamaların aksine. Mısır guvenlık kuvvetlerı yuru>u<!çulere müdahale etnıemi";tir. Hıç bir forraalıteye tabı olmaksızın sınırı 2,5 saatte aşan gostericıler. sınırdan 250 kılometre ıçerdeki Mer«a Matruh'a doğru vol almaya başlamışlar. (Devamı Sa. 7. Sü. 6 da) Huzursuz toplum «Bu durum toplumun huzursuz oldugunu açıkça gostermektedır. Ihtılâflann aıledekı bireylerl de etküeyeceğı goz onünde tutula(Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) LOZAN KONFERANS1 öncesinin tüm ayrıntıları,' bilinmeyen yönleri Madanoğlu davasında MtTin kaydettiği teyp bantlarından bir şey anlasılamadı Emekli Korgeneral Cemal Madanoğlu ve arkadaşlarının davaMna dun de Istanbul 2 numaralı Sıkıyonetım Mahkemesınde devam olunmuş, tejp bantlarının deşıfre edılen metınlerinın dınlenılmesıne karar verılmıştır. Duruşma açıldıktan sonra, eldekı bantların dınlenmesıne geçılmişbr. Ancak, uğTaşılara rağmen bantlar te\pe uymamış ve >enı teyp bulunması içın duruşma saat 14'e bırakılmıştır. ögleden sonra yeni bir teyp getırılerek kurulmus ve bantlann dınlenmesıne yenıden geçılmistır Bu defa da, 4 bantm dışında sadec« 27 11.1969 tarıhinde yapıldığı ıddıa edılen toplantıya aıt band dınlenebılmiştir. Fakat, bu (Devamı S». 7. Sü. 4 deı \ BUKASI YEŞILKÖY HAVA LIMANIDIR... Akhnıza gelebıleeek her turlu ıhtımali sıralayın, yıne de yukarıda suno'uöumuz fotoğrafın, Yesılkoy Havaalanı termlnalının bır bolumuntie çekılciığı. akhnıza gelemez. Pemanlığı, pı^lığı \e kısaca yuzkarası haliyle Basbakanmdan Bakanına, parlamfntennden genel mudurune, zengınınden fakırine ve de sokaktakı duz vatandasına kadar, hemen herkesln dikkatıni çeken, Turkıve'nın bu en islek havaalamnın akıl almaz sefılhğıne, kım^e çare bulamıj'or. Ve aksajan uçak seferlerının bezdırdığı bu \ercfe dovızsel velınımetimız ışçı vatandaş, moloz yığınları arasına buzulup, kaderı olan çılesını dolduruyor. CFotoğraf: Erdoğan KÖSEOGLü) TGS: Işçımn hayat düzeyi son iki yılda yüzde 12 geriledi,, Türkıye Gazetecıler Sendıkası'nın, Genel Yonetım Kurulu, Ankara Istanbul Izmır AdanaBursa Eskışehir Yürütme Kurullan ile Merkez Denetim ve Onur Kurulları'ndan oluşan TGS Temsilciler Meclısı, Istanbul'daki toplantısını bitırmiştır. Yayunlanan bıldinde, işçi kesiminin adeta ikinci sınıf vatandaş olraak durumuna duşuruldüğünü, 1973 genel seçıminın; halkımızın önundeki büyuk bir fırsat olarak değerlendırüdiğı belirtilmiştir. ve perde arkası:? 24 Temmuz Salı günü CUMHVRtYETte Sınav soruları ile çalınanların ilişkisi Perşembe günü belli olacak Işçi Memur • ÜnıversıteleraraEi pırış sına. %ında çalındıgını Delgelemek aır.acıyla yayınladıgımız sorular ıle, sınavda sorulanların aynı olup olmadığını taptanıak ama cıyla Av. Erdoğan Tuncer ın ıstegı uzerıne 10 bulh Kukuk Hakımlığmce gırı^ılen delü tes bıtı ışlemı ertelenmiitır. Önce 3 kışıiık Dilırkışi seçımını ele alan 10. Sulh Hukuk Hakıml.gı. matematık ve tomya konularmda ikl uzman daha bu lunması ıçın tesbıt ıslemını Per şembe gunune bırakmıştır. Bılırkışılere Daskı yapılmasıru on lemek aıracıyle bu sarusların îcımlıklen açıklanmamıştır. Av. Erdoğan Tuncer 1750 sayılı Unı\'ersıteler Kanununa gore ımtıhanlan yenıleme yetkısının 52 madde üe Umversıtelerarası Kurul'a da verıldığını hatırlatarak şunlan soylemıştır: «Tesbıt yapıldıktan sonra son mercı olan Umversıtelerarası Kurul'a da başvurarak, imtıhanlann yenılenmesını talep edeceğım. Aksı takdjrde onlar da Danıştay'daki davanın şumülüne gıreceklerdır.» (Devamı Sa. 7. Sü. 8 de) CHP'li Öztürk, öğretmen kıyımına 35 örııek gösterdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Sıvas Senatoru Huseyın özturk, oğretmenlerle yapılaıı baskıya ılışkm olarak, Başbakanımn cevaplandırması ıstemıyie beş sayfalık bır onerge vermıştır. Oztdrk, «öğretmen kiyımı» olarak adlandınlan ışlemlere ılışkm 35 ornek gosterdığı onergesmde hukumetın baskılara karşı ne gıbı tedbırler duşunduğunu sormuştur. Üniversite, tebligatı . almadı Öte yandan, delıl tesbıti Içın tebhgat çıkarmak saretıyle Ha kımlığe çağnlan Istanbul Umversıtesi Rektorlugünce tebhgat alınmamıştır. OLAYLARIN ARDINDAKİ GERCEK Seçim Ekonomisi Tük ölçüde etkilediğinden, yütde 501ik bir zam karsısında bile olnmsnz sesler dnyalabilmektedir. Gerçekte Taln Hökümetinin knrulmasından ba >ana alınan hütün ekonomik kararları Demirel'in seçım stratejisi »çısından değerlendirmekte yarar \ardir. Partilerüstfl kabineler dbneminde taban fiyatları konnsnnds katı bir tntnml» direnen ve istikrar politikası adına fivatlan dondurmakta azimli goruncn Sayın Taln, partUerustü kabinelere son verihp, ba tur kabinelerin dayandığı güçler çen çekilince tntumuna deüstirmis, koalisyonan kuv\etli ortağına davanmavı daha gerçekçı bir davranıs saymıstır. Bu davranıs, Hükumeti u••• (Devunı Sa. 7. Sü. 6 0») ayırımı için toplanan Bakanlar Kurulu Yeşilköy Havaalanı için karar aldı ANKARA, (Cumhuriyet Barosu) Bakanlar Kurulu dıin yaptığı üç saatlık çalışmada ışçı, memur ayırımı konusunu ele almış ve bununla ılgılı çalışmalara devam etmeyi kararlaştırmıştır. Bakanlar Kurulunun duniü toplantısında aynca Yeşılkoy Havaalalanındaki trafik sıkışıklığının gıderümesl içın baa tedbirler alınmıştır. Bakanlar Kurulunun uç saat suren toplantısından sonra Hukumet Sozcusu Ismaü Hakkı Te1 kıne , Yesılkov Havaalamndaki trafik sıkışıklığının gıderllmesi içın aldığı kararlann Içisleri, Bayındırlık, TJlastırma, Guraruk ve Tekel Bakanları tarafından uygulanmaya baslanacağım bildırmıs, alanda trafik sıkısıklığının giderılmesi içın alınan kararları şoyle ozetlemıstır: «Yeşılkoy Havaalanmda bulunan giımrük depolarındaki em tıa derhal boşaltılacak ve bu bmalar yolcu hızmetine sokulacaktır. Yeni barakalar ilâvesıyle Charter barakalan genişletilecek ve tamamı 10 mılyon lirava malolacalc havaalaru ek tesisinln kısmen tamamlansn yolcu salonu birkaç gün içerisind» hi& mete sokulaeaktır. Alan yakınuıda bulunan Vetirlner FakUlteai(Denum 8». T, 80. « de) Bu köşeden Bildiri Türkiye Gazeteciler Sendıkası Temsilciler Meclisi'nin, bıldırısi aynen joyledir: «1 TGS, Eylül 1972'de yapüğı genel ükeler açıklamasında, Türkıye'nin olağan bir siyasal or tama dbnüşünü, demokrasınin var lığı, Türkiye'nin yannları ve ba sın özgürlüğü için mutlak bir zorunluk olarak nitelemiştir. 1973 Temmuz'unda, TGS Tetnsilcüer Meclisi, bu olağana dömi (Devamı Sa. 7. Sü. 4 de) Niçin sadece orman suçunun affı ALTAN ÖYMEN Olayın Uzerinde durulacak yanı, orman suçlarından bükumlü yurttaşlannuzıs aöı degıldır. Olayın Uzennde durulacak yanı, sıyasî partıleranızın, Cumhurıyetin 50'nd yılında af bekleyen onblnlerce yurtdasımızın arasından, orman suçundan hükiımlü yurttaşlarimızın affına öncelik vermelerindekı, onların aöını btekılerden daha önemlı ve acele saymalanndakl gerekçedır. Bu gerekçe, üatü ne kadar yaldızlı sözle kaplanırsm kaplansın, aslında sundan ıbarettın Orman suçundan hüMlmlü yurttaşlanmızın arkasında 4 mılyon seçmen vardır. öteki hukümlıi, bu arada örnegın «fikır suçundan» hükümlü yurttaşlanmızın arkasındakı seçmen sayısinın ise, buna gdre çok mütevazl kaldıgı bellidir. Öyleyse hapishane deyımlyle «fikircıler» içerıde daha fazla kalabillrler. Seçim sonrasmı bekleyebiltrler. «Ormancıları ise bir gun bile bekletilmemelidırler 4 müyon oyu düşünüp, onlara slrın görünme yansına hemen gecmek gereklidir. Gerekçe bu olunca, mesele, artık bir «af» konusu olmakt»n çıkmaktadır Aksine af beklemeye en az aynı dereeede hakkı olan SteH hükümlUlere karşı bir haksızlık bahıs konusu olmaktadır. «Orman suçu»nun öteki butün suçlarm yanında ımtıyazlı bır suç halıne getırilmesiyle... Peö bu «Orman suçu» nun, aftedılmeye, ötekl suçlardan daha fazla lâyık olduğunu kanıtlar hangl mantıkî ve huku^t delil vardırT «Ormancı»lann, oy terazıstnde a&ırkk teşkü etmesinden başka». CHP, hadi öteü suçlann affımn (ja, onnan suçlannın affıyla blrUkto görUşülmesmi ıstıyor. Su suada sadece orman suçianmn aftını savunan. ötekiienntanl tavunmayan AP"nin bu tutunjunu, adalet duygusuna hasmettirebılecek gerekcesi nedırT™. Orman suçu, bu dUzenln yarattıgı bır suç İse, aynı dUzenin ötekl suçlann ortaya çıfcışında hlc mı tolü yoktur? Bınmn devlettn or^ manını keslp setması «Ne yapsm. Geçınemlvor» eerek» çestne davatalırsa. derletln 100 Urası zlmmet!nâe fcaldığı tçin mabkum olan ötelorrfn Hlll, synı g«rekc«ve dayatılamas mı? Ve tıele, bu örneklere göre «lnsanlannı eeçlndlrerceyen» bir düzenı elestirmek lclD yazı vazan. komısma vapan nümayise iratılan «Sivasa) suç fD*v*mı s» 7 Sfi l dpi B 3 Japon gerillası içinde 223 yolcu olan Japon uçağını kaçırdı AMSTERDAM Japon Havajollanra aıt Boeing747 uçagı dun gece, 3 Japon gerillası tarafıncîan Hollanda semaları \i7ennden kaçırılarak, Basra Korfezı dola\lanndakl bir alana indirılmıstır. Pans'ten kalktıktan sonra Amsterdam'a uğrayan ve oradan da Alaska uzerinden JaT)onya'\a gidecek olan ucağı kaçıranlar, geçen yılın 8 Mayısında îsraıl Lod Havaslanı katliâmını yapmaktan sanık ol»rsk ytrgılanarık î«r»ü de »ahkurr olan triid»5İ»rının («rbeıt bırtkılmtııaı iıtemi*lerdir. i (Dmmı Btv. î . Sft. I &HJ akanlar Kurulu diin pamnk ve pancar (iyatlsrını açıklamıştır. Kamnoyu böylece bn iirünlerin taban fiyatlarıııa ynzde 50'nin üstünde bir zam yapıldıeını öğrenraiç bulunuyor. Ne var kı, bn zamma raimen bazı çe\relerden olumsuz sesler yükseldifi de gdrülmektedir. Fiyatlann genel yıikselişi ve tarım çirdUerinin artısı son yıllarda üretiei çevrelerinl bü «Türk köylüsü 50 yıldır aracı ve tefeciden kurtulamadı» ANKARA (Cnmhuriyet BürojB) Turkiye Tanm Kredl Kooperatifleri Birlıklerl Personell Sendıkası'nm 5. Genel Kurulu dun başlamış, açış konuşznasını yapan Genel Başkan Halil tbrahım Çapan, «Cumhurıyetin kurulmasından bu yana yanm yüzyıllık bır sure geçtiğı halde Türk kby^ lusü yakasını aracı, tefeci ve vurgunculardan kurtaramamıçtır» demiştir. Çok sayıda sendikalı delegenin katıldığı kongrerfe Genel Başkan Çapan, Cumhuriyet do neminden bu yana yapılan butün çalışmalara rağmen kövlulere gereken önemin verilmedigini ifade etmış, €Cumhurlyet doneminin hizmetleri, daha çok koylunun sırtmdan geçinen aracı, tefed ve vurguncuların işine y«r»mı»tır. Yollar, vaaıtalar. <D«vanı 8*. 7, Sft. 7 dej IA23&IZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog