Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Kültur Yayınları Sınıf Mücadelesi (Sanayi Cemiyeti Üzerine Yeni Dersler) Yazan: Raymond Aron Çeviren: Erol Güngör Kültür yayınları serisinden neşredilen bu eser 6. lira fiyatia Bakanlığımız yayınevlerinde satısa arzedilmijtir. Ödemeli satışımız yoktur. Devlet Kitaplan Müdürlügü Sultanahmet tSTANBUL Top. Satıs Tel: 22 38 03 (Basın: 19515 58Î4) umhuri Kunıcusu: TTJNUS NADİ RAHMİ ÖZTOPRAK ^KENDÎ KENUİNE ÖĞRENMEK İÇÎN A LMAN C A Esash ve kolay öğretlm metodu llâveli ÜÇÜNCÜ baskı Pek açık ve herkesln kolayca anlayacağı Tarzda Alraancayı öğretmektedir Kısa bir zamanda (îçüncü baskısının yapılması bunu ispatlamıstır. 448 büyük sayfa 50 Ura tnkılâp ve Aka Ritabevleri 50. yıl, sayı: 17587 Telgraf ve mektup »dresl: Cumhurtyet lıtaobul Posta Kutusu: Tstanbul No: Î46 T e l e f o a l a r : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 2342 88 2 2 4 2 »9 20 Temmuz Cuma 1973 (llâncıhk: 2811/5830) Adana'da OECD nezdindeki Konsorsıyumca gönderilen heyetin hazırlayacağı rapor henüz tamamlanamadı Jandarmamn Konsorsiyum, 3. Planı seçim sonu tartışacak OECD nezdinde kurulmu» olan Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu bu ay içinde yapacağı Üçüncü Bej Yıllık Plan'm değerlendirtne toplantısını Ekim ayına ertelemiştir. Erteleme nedeni olarak Plan hakkında rapor ha zırlayacak kurula başkanlık eden Sir Kenneth Berril'in ayağmın kırılması gösterilmiş.tir. Fakat gözlemciler bu gerekçeyi inandırıcı bulmamakta, Konsorsiyum'un seçimleri beklediğini ileri sürerek AP lideri Süleyman Demirel'in plan tartışmalannm unutulduğu bir zamanda, iktidara geldiklerirı de planı değiçtireceklerini ilân etmesiyle, erteleme karan arasın da iliski kurmaktadırlar. Planlı döneme girildikten sonra hazırlanan planlar Türkiye'ye yar dovdugu bir köylü Savcılığa başvurdu • Karakol'da öliim olayı da müfettişlerce incelenivor ADANA, (Camhnriyet Rüronı) Adana Savcılığına dün yeni bir «karakojda davak» olayı tnti kal etmiştir I Adllyeye Koltuk flegneklert U?| gelen Kılıçıı Kövünaen Anmet | Yınk CJ')). bundpt, bes giin önce merkeze baSl, (."ınarlı fcöyü Jandarma karakoıuna ahndığını tiört sün dört cece devamlı dö rüldÜRÜnü öne sürnnüs »e kendisini dövenlerd(»t davacı olmus tur. Adli tabib türafından mua<Devamı S». 7. Sü. 1 de) CUMHURtYET HABER MERKEZt dım konsorsiyumu tarafından tnceletilerek değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme, Türkiye'ye verilecek dı; kredilere esas olmaktalır. Cambridge üniversitesi ö | retim üyelerinden Sir Kenneth Berril, Birinci Beş Yıllık Planla ilgili heyette bulunmuş: ikinci planla ilgili olarak kurulan Konsorsiyum inceleme kuruluna baş kanlık etmi? ve Üçüncü Planla il?i'i olarak bir rapor hazırlamak üzere büyük bir grubun baçkanı olarak Ocak aymda Türkiye' ye gelmiştir. Sir Kenneth, ayağı kırıldığı için raporunu geciktirmiş ve b5ylece tartışrna seçim sonrasına ertelenrai; olmakla bir likte hazırlayacağı raporda üzerinde duracağı noktaların neler olacağı şimdiden tahmin edilebilm^ktedir. OECD cevrelerinde lngiliz Profesörün, Üçüncü Plan'ın ödemeler dengesine ilişkin kısmına itiraz edeceği ileri sürülmektedir. Tartışma konusu Türkiye ile Türkiye'ye Yardım Konsorsiyumu arasında sağlanacak dış kredilerin niteliği devam lı bir tartışma konusu olmuftur. Türkiye, planlarda belli edilen kalkmma programlannın finansmanında kullanılacak dış, krediler için ısrar ederken. Konsorsiyum ülkeleri her bir proje için a>Ti ayn verilecek proje kredilerini tercih etmiştir. Tek tek yatırım projelerini yabancılarla t»rtışma imkânı veren bu ikinci yol zamanla ağırlık kazsnmış ve prog ram kredüerinin önemi gittikçe azalmıştır Dış kredilerin yapısındaki bu değişmeye paralel olarak da Konsorsiyum'ca hazırlatılan plan raporları ekonomik olmaktan daha çok politik blr niteliğe bürünmüştür. Konsorsiyum raporunun niteliğindeki bu değişme. hazırlanacak raporun önemini azaltmamakta< Devamı Sa, 1. Sü. 8 de) UNIVERSITE GİRİŞ SINAV SİSTEMİ DEGİŞECEK Mimarlar Odası. som hırsızlığını eğitim sisteminin doğal sonucu olarak nitelendirdi Cumhuriyet Haber Mılli Eğitim Bakanı Orhan Dengiz dun Giresun'da yaptığı konusmada, «Üniversitelerarası giris sınavı şeklinin yeniden düzenleneceğinı» söylemiştir. An Bulgar Dışişleri Bakanı: Türk azınlığına her zaman yardımcı olacağız Turhan ILGAZ bildiriyor SOFYA Bulgaristan"! resmen zlyaret etmekte olan Dışişleri Bakanı Halflk BaviHVren'in beraberindeH eazeteciler İçin özel bfr basm toolantısi dlij'enleyen Bulear Dısi«leri Bakanı Peter Mltadenov. B'itearMan'da yasv yan soydpslanmınn karşılaşmıs olabiiftreklpri ?1iclflWer1n cözüm Ienrn*s1 icfn SÖÎ rermls ve bu konuda «T'irk hulr'irneti Icao »• divopsa hize vol eHstersin. Bunlan v»rine getirmeye amadeyiz» demistir. Buls'ar DısisIerl Bakam M?1adenov i]r< komsu Olke arasında bazı sonmlarm bulımmasınm rie. SzellfkİP azmlıklann varlıîı nedenlvle mfln'<"rtt vakaîara tısr raman rs«t!anah1l«v»«ini. buna karsılık Tilrktve II" fln'<*>ırietan hicbir mp^elpnin n1maancak karsıbkli 1v1 nivet ve arimle mpvcut sonra sunlsn eklemistir(Dpvamı Sa 7 Sfi. 7 de> Merkezi Yersiz Eleştirüer Mart Muhtırasından ba yana Türkiye Büyük Millet Meclisince alınan en olumlu kararlardan biri, belki birincisi bjzce Kontenjan Senatörü Fahri Korutürk'iin Cumhurbaskanlığına seçilmiş bulunmasıdır. • Şerefli görevine başlayalı henüz bir kaç ay olduğu halde Sayı n Korutürk genel davranıslariyle kısa bir siire içinde hem aydın kamuoyunun hem de peniş halk kcsüninin gürenini kazanmasım bilmiş, yansız, her tiirlü partizan «yilimlerden uzak ama Atatürkçü ve yurtsever Irîsiliğini Türk toplurauns kabul fttirmiştir. Ya^adıjpmiE olağan üstü kogullar açısmdan ulnsumuz hesabına bu knşknsuz büyük bir kazançtır. Normal demokratik bir düzene ulasrnamn çabaları içinde yeni seçinüere hazırlanırken Dev let baskanhğı makamında Korutürk gibi afırbaslılığı kadar görevinin haysiyetini korumaya azmetmisligi ile tamdığımız değerli bir ratandaşın bulunması hepimiz için önemli bir güvence kaynafı olmak gerekir. Ne rar ki sayın Konıtürk'fin parti ayınmı RÖzetmeksizin yurt çıkarlanna ve Anayasaya uygun olarak izlediği doğru yol kirai çevreleri tedirgin eder görünÜTOr. Cumhurbaşkanınııı veto ettiği, yani bir daha görüşülmek üzere Türkiye Büyük MiUet Meclisine geri gö'nderdiği yasatan vesile ederek AP ileri gelenlerinden bir kaç parUmcnter sayın Korutürk'ü eleştirir nitelikte demeçler yayımlamakta, onu TBMM'nin itibarına gölge düşürmckle suçlamays kalkısmaktadırlar. Neymis? Parlamento, çalışmalarmı bitirip tatile freçtifi bir »«*• da yasalan veto etmek oimazmış. Anayasa Mahkemesi varken sayın Konrtfirk'ün bu yolu tutması, kendini Anayasa Mahkemesinin üstü nde sayması anlamına gelirmi?. Sonra bir de tehdit: Başkan ne yaparsa yapsın biz bu yasalan dilediğimiz gibi yürürlüğe koyacağu! Demokratik bir ülkede eleştirilemeyecek hiç bir kimse. hiç bir makatn yoktur. Sırasına görc TBMM'ni de, Genelkurmay Başkanını da, Yar^ıtay Başkanını da, Cumhurbaşkaaını da cleştirmek Anayasamızca vataodaşlara tanınmış bir haktır (çok şiikür 1961 Anayasasımn o maddesi değiştirilnîedi). Ama eleştirilert elestirmek de aynı madde hükmü gereğince her kesin hakkıdjr. Sayın Korutürk'fin vetolarını beğenmeyenlerin ileri sürdükleri gerekçeler temelden yanlıştır. Türkiye Büyük Hillet Meciisinin dönemini tamamlayıp tatile girmcsi. önümüzde yeni seçimler bulunması ne demektir? Devletimizin yasama erki sona mı ermiftir? Bir başka parlamento kunılana dek Türkiye yasama organından yoksun mu kalacaktır? Bu nasıl hukuk anlayışıdır? Hangi rejimle yönetilirse yönetilsin, devletin bütünlüğfi ve devamlılıği esastır. Demokrasilerde, seçimler ulusal iradenin temsilcisi olan parlamentoda, o iradeyi saptamak amaciyle bellj sürelcrde venilenir. Süresi dolan yasama organı yenisi toplanana değin görevinin sahibidir. Kısacası, parlamentonun iç yapısı zaman zaman değişikliğe uğrayabilir, ama yasama erki hiç aksamadan yürümesi gerekli bir bütündür ve ömrü de rejimin ömrii ile sınırlıdır. Ancak rejim defiştiği zamandır ki yasama erki biçim ve el değiştirebilir. Sayın Korutürk üç yasayı »eto etmekle Anayasanın Devlet Baskanına tanıdığı bir hakkj kullanmıj. vicdanımn sesine uyarak bunlar hir daha görüşülsün istemistir. t s t yanı, artık şimrtiki mi olur, yenisj mi olur parlamentonun işidir. Anavasa Mahkemesi CHP Meclis'in toplanması istemini Başkanlığa ulaştırdı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) ' Cumhurbaskanı Fahri Korutürk tarafından veto edilen orrnan suçlulannın »fluıa ilişkia kanunu yeniden görüjmek üze» re Meclis'in olağanüstü o'.arai toplantıya çağrürnasmı isteyen CHP, dün Millet Meclisi Baskanlığına başvurmustur. CHP'li 90 milletvekilinin imzasını tpşıyan önerge. Genel Başkan Ecevit'in bir gerekce yazısıvle birlikte dün akşam karıunlar Müdürlügüne teslim edilmiçtir. Önergeyi CHP Grup Ba$kanvekllleri Hüdai Oral ile Alımet Durakoğlu ve Merkez Yönetim Kurulu üyeM Ismail Hakkı Birler, Baçkanlığa vermişlerdir. Önergede. Meclisin orman affı kanununu görüşmek üzere 24 Temmuz ialt gtlnü toplantıya çağnlması istenmektedir. kara'da Mimarlar Odası ise, üniversite giriş sınavlan sorularının daha önceden bazı kisilere parayla satılması olayının orta | ya çıkmasından sonra hazırlarfı j gı raporda. egitimdeki aksak j lıkları belirtmi? vt «Soru ticaretinin paralı egitimin doğa) bir sonucu olduğunu» lfade etmiştir. Başbakan Yardımcısı Nizamettin Erkmen. Milli Eğitim Bakanı (Devamı Sa 7. Sü 4 de Bomba davası sanığı Eren: «Diger snnıklarla ilişkim; hnstn' âoktor iliskisidir» GÜVERCINLER BILE BUNALDI... Türkiye'nin hemen hemen bütiin bölgelenni etkisi altına alan sıcak dalgası, böylesine sıcaklara alışılmamıs çehirlerde. bunaltıcı bir hal almıslır. Güneydoğu, Güncy Anadolu ve Egede 40 50 derece arasında degişen sıcaklık, !ç Anadolu ve Marmara bölgelerinde de 3Ü'un üstüne çıkmıstır. Ceş'tli kaynaklardan gelen haberlere göre, sıcaklık nedeniyle, Ankara, Izmir ve Istanbul gibi kentlerde, iş verimliliği azalmış, esnaf, sanatkâr, işçi ve memurlarda büyük bir bezginlık göze çarpmıştır. Meteoroloji yetkilileri, dün Istanbul'da ısıııın 33 dereceye ulastığını, bu hafta sıcaklığın devam ederek zaman zaman daha da artacağını biidirmişlerdir. Istanbul'daki sıcağın derecesini dile getlren fotoğrafımız, sıcaktan bunalan güvercinleri serinlemeye çalışırken gösterivor.. (Fotoğraf: All ALAKUŞ) Danıştay karanna uyan Bakanlık, tstanbul 3 Numaralı Sıkıyftne açığa alınan tim Mahkemesinde sürdürülen bombn olaylan davasına 10 sün öğretmeni aradan sonra dün veniden baj lanmıs ve samklardan nıh dokgörevine toru Memduh Eren'in «orgusuna de"am eHilmistir. i Sanık Dr. Eren, lddlanamed> • iade etti kendisivle öreütsel iliskisl Ol ' dugu ileri sürülen ri'.Ser «anıtc ! larla hastadoktor rnünasebetl 1 [ Cinde tanıştıgını öreütsel ve su | ça dönük bir baSı olmadıgını \ (Devamı Ss. 7. Sü. 1 de) TBMM, Sıkıyönetimin usatılması konusunu 24 Temmuz'da görüsecek ANKARA (Cumhuriyet Bürotra) Bakanlar Kurulu dün yaptıgı toplantıaa, Millî Güvenlik Kurulu'nun tavsiye karanna uyarak, Sıkıyönetimin 26 Temmuz tarihinden itibaren Siirt ili hariç. Ankara ve Istanbul illerinde iki ay, Diyarbakır'da da bir ay süreyle uzatılmajının TBMM'nin onayına sunulmasına karar vermiştir. Bakanlar Kurulunun bu vazısından sonra. Başkanlık Divanı. TBMM'nin 24 Temmuz günü tnplanmasma karar verdiğini bildirmiçtir. TBMM'nin Sıkıyönetim konusunu görüşmek üzere 24 Temmuz Salı günü saat 15'de toplanarağı Millet Meclisi Başkan vekili tarafından Milletvekili ve Senatörlere duyurulmak üzere bütün valiliklere bir genelge ile duyurulmuştur. Ardahan'da 1 bılmmeyen bir salgm Hkişmin ölümüne yol açtı ARDAHAN Damal bucağı ile Obrucak. Aşağı Damal ve Yukarı Damal köylerinde henüz tesbit edilemeyen bir hastalıktan 14 kisinin öldüğü ve 17 kişinin de Ardahan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı bildirilmiştir. Pamuk ve pancar alım fiyatı açıklandı kamyonları güvenlikle ilgili kaçakçılık yapıyor ANKARA Gümrük ve Tekel Bakanı Fethi Çelikbaş, Türkiye'de uluslararası bir anlaşma sonucu seyreden TIR kamyonları ile memleketin emniyetini ilgilentfiren kaçakçılıkların yapıldığı yolunda bilgiler elde ettiklerini açıklamış ve îçişleri Bakanlığına bir yazı yazarak bu vasıtalarm yurdumuzda daha zabtı rabt altında seyretmeleri için müşterek çalışma yapmalarını istediğıni bildirmiştir. de ekleyen Çelikbaş, bu konuda da gereken tedbirlerin almacağını söylemistir. (THA) THKP ve Cephesi Davasında; Kızıldere olaylan anlatıldı 258 samklt «THKP ve Cephesi» davasınm dünkü Istanbul 3 Nu maralı Sıkıyönetim Mahkemesindeki duruşm&sında sorgusu yapıl&n sanık zahirect Hasan Yılmaz'ın «Kızıldere'de ilk stışı' muhtar Emrullah Aslan'ın evinde gizlenenler açtı» demesi üzerine sanık Ertuğnıl Kürkçü söz almış ve «tlk atışı bizim yaptığımız doğru değildir. Çatışmayı biz başlatmadık. Şayet bizleri yakalamak. Ingilizleri sag bul mak lsteseîerdi başarırlardı» demiştir. I Devamı Sa. I Sfi 1 de) «BOMBA» İHBARI ÜZERİNE MÜNİH'E GİDERKEN YEŞİLKÖY'E DÖNEN THY UÇAĞINDA TABANCA BULUNDU Münih seferini yaomalc Uzere havalanan THY'nin DC9 tipi «İzmir» yolcu uçagı, «Bomba var» ihban üzerine. 1 saat 10 dakika sonra geri dönmüş. yapılan arsma sonunda uçakta 7.S5 çapında Kınkkale tabanca ile 1 mermi bulunmuştur. THY'nin 933 sefer sayılı DC9 tipi «tzmim yolcu uçagı, saat 10.44'de Münih'e gitmek üzere havalanmiftır. Ancate blr süre (Devamı Sa. 7. Sü. 2 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kurulu, 1973 ürünü pamuk destekleme ve pancar alım fiyatlarını tesbit etmiştir. Alınan karara göre 1973 yıh pamuk ürünü için beher kilo başına tesbit edilen fiyatlar söyledir: Ege ürünü pamuk İçin ortak Meçhul hastalığrn daha çok çoiçi 600 kuruş, ortak dışı 570 kucuklarla, yaşlılarda görüldü^il' ruş. nü belirten ilgililer, «Belirti kus i Antalya bölçesi ürünü için orma, ishal ve ağız köpüklenmesi! tak içi 590 kuruş, ortak dışı 560 ile olmaktadır. Muayene edilen kuruş. hastalann akciğerlerinde şişme ı Adana bölgesi ürünü için orve baş dönmesi görülmektedir. j tak içi 560 kuruş, ortak dışı 532 Henüz teşhis konulamayan bir kuruş. çeşit tifoya da benzerligi olduBakanlar Kurulu bu fiyatlann ğu sanılan hastalık en çok çotesbitinde pamugun iç ve dış pı cuklan etkilemektedir» demişyasadaki değerini ve ürünün lerdir. maliyetini dikkate almıştır. | Ardahan Devlet Hastanesl dok Yüzde 59 artış | torlarından Dr. Mustafa Kâğıtçı Bakanlar Kurulu toplantısı | dün hastaneye 4 hastanın daha! devam ederken saat 12.45'le bir j getirildigini, daha önce getirilen(Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) I lerden ölen Cemal Dalbudak (13)'ün vücudundan ahnan parçaların îstanbul'a gönderildiğini, i parçaiar üzerinde yapılacak tahlillerden sonra hastalıga bir teş j his koymanın mümkün olacağı1 nı> söylemiş ve Damal bucağı, Oburcak, Aşagı Damal ve Yu1 kan Damal köylerinden 17 ki' çinin hastanede tedari edüdiğini bildirmiştir. îlgililerden ahnan bilgiye göre. Güler Cihan. Ender Elsayın, Cengiz Erdo&mus, Cansever Cihan, Erdal Kara. Gürbüz Çağatay. Nilüfer Çağatay, Mehmet Özçelilc, Celâli Pekbay. Cuml Pekbay, GUler Dönmsz. îsmall Dönberi ve Cemal Donbudak meç hul hastalıktan öimüştür. ölenlerden bir Msinin kimligi henüz tesbit edilememiştir. (Devamı Sa. 7. Sfi. 3 de; OLAYLARIN ARDINDAKİ ANKARA. (Cutnhuriyrt Burnm> Milli Egitlm Bakaniıgı uzun suredlr Uk defa Danıstay'ın bir karanru uygulamış. Mahkemeda beraat eden bir öğretmeni görevine baslatmıştır. Alucra llçeslnln Çamoluk bucağı Ortaokulu Sosyal Bilgiler ögretmeni Sedat Ege, bundao bir süre önce bir Uıbar Uzerine, «Komünizm propagandası» yapmalr suçundan Giresun Agırceza Mahkemesrnde yargılanmış ve beraat etmiştir. Bu arada bakanlıkça açığa alınan öfretmen, mahkemenin beraat karanndan sonra Danıştay'a basvurarak bakanlık karannın durdurulmasınj ve görevine tadesinı tstemlstir. Danıştay yaptıgı tnceleme sonunda Sedat Ege'yı naltlı bulmuş ve 173.1973 günü yürütmeyi durduma karan »ermiştir. Bakanlık, uzun süredir Izledifl turumunun tersine, bu defa Sedat Ege hakkmdaki Danıştay Karannı uygulamış, BgTetmenl tekrar göreve basİBtmıştır. Sedat Ege, çevtrdiğl fcitaplardan fitüru 30 yıla mahkum edllen ve balen Adana cezaevinde buluoan yazar ve çevirmen Süleyman Ege'nin kardeşiiir. GERCEK Ne Kazandırıı? revf yapmiftir. Bu aynı zamanda bir gazetecilik olayıdır. Ama sınavlann tptali vey» geçerll s»yılması konusu ayn blr sorundur. Böyle bir Iddianın pesinden eitmek gibi bir düsüncemiı yoktur. Olay ortadadır, yetkili ve sorumlular eereği neyse, bulur ve »aparlar. Sınav sorulannıo çalınması karsısında basının bir bötümü «mademki atladık. hie sözbonusu etmivelim tntumuna çirmislerdir. Bir tneülek kaygımnı e5sterir bu, ama gene değerlendirilir. Yetkili kurullann blr iama ise cisi örtbas edelim, çünkü çv derek büyür» politikasıoa sapmışlardır. <)ysa ortada gerçekten hüvük bir olay vardır. Sınav sorulannın çalınma*!, ünıversite davasınm üstüne fitmeh ve çnzürn yollarını saptamak için bir sağlam neden sayılaragına. davalan örtbas etmpkteki essiz ve şasmas rurdumduvmarlıcnmızuı kanıtlannı zenginleştiriyor. ••• (Devamı Ss. 1 Sü. ! da) Bakan, bu kamvonlann gümrüklerden girişinden yurt dışına çıkısma kadar devamlı olarak kontro! edileceklerini ve içinrfekilerin yurtta satılmaması ve yurdumuzdan da bazı maddelerin bu kamvonlara yüklenmemesir.in saSlanacaSını belirtmiştir. Yurt dışında bu kamyon lara konulan mühürlerin taklit edilemediklerinin tesbit edildigini .oysa bizîm gümrüklerimizde konulan mühürlerin kolavlıkla taklit edildigini öğrendiğini Kamyonlar sürekli izlenecek 2îniversite giris sınavlannda» I I ki yolsuziuk barşısında çeV^itli çevrelerin davranıslan, sorumlulann dikkate değer karakterinj ortaya çıkarıyor. Olayların üstüne gidip köklü çözümlemeye doğru ilk adımiarı atacagımıza idarei maslahat'a yönelmek, artık çesitli kurnmlarda ve kurullarda alışılmıs temel politika olmuştur. Her şeyden önce şunu söylemek gerekir ki eazetemiz. Merkezi Sistem sorularının çalındığını ispatlamakla bir kamu jö NADİR r.ACİ (Devamı !>a. 7. Sü. 6 da) TAZISIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog