Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Bütünleme İmtihanlarına HAZIRLAMA KURSLARI Yenl devreler: 23 rrnmuı 3fl Agurtoı 3 Afrunto* 30 Aftnıto* IŞIK DERSHANESI Garrettepe Oyt S o t No: İS Tel: <?3nm «a*»* Eeklftmcılık: 16325789 umhurİYe Kurucusu: rUNUS NADİ 4 J «A Sınıf Geçme Hediyesi RENKLI Sınıhnı Geçen Yavrunuzo En Uygun ANSİKLOPEDİSİ'dir. Toplan Saüs Yeıiçri : İstanbul'da Babıâlı'de OCAK KİTAP DAÖITIM ŞTİ. *• BATEŞ ÜLKÜ OKUL Cilt Halinde Çıkü. Taksitlt de Satıhr. 50: yıl; sayı: 17586 Telgraf v» mrkiup trfresl: (Jun~ınurı>et l»ıanbui l'ust* Kutu«u: I<tanhu1 N'n 24<! T e 1 e » o n 1 a r : 22 42 90 22 42 96 22 42 97 2 3 4 3 3 8 U İ3 99 19 Temmuz Perşembe 1973 BİR GENCI DÖVERER Kadük olan Kurumlar Vergisi Tasarısı gerekçesinde vakıfların da kaçakçılığa yol açtığı açıklandı ÖLDÜRDÜKLERI GEREKÇESİYLE 5 POLİS TÜTUKLANDI ADANA, (Cumhnrlyet Bflro«o) Köprübaşı Karakolunda görevli Mehmet Tümeh, Rafet An, Hasan Ercan. Mehmet Timurdan ve Hasip Turan adlarındakl polis memurları, Vahdet Sağbil «dlı genci döverek öldürdükleri jerekçesiyle tutuklanmıjlardır. I Hamiline hisse senedi, vergi kaybı yaratıyor Hamiline yazılı olarak çıkanlan hisse soneîler. ve rakli balinde faaliyet gö«teren kurulus ların büvük ölcüce vergi kacakçıtığiıia yol açtıklan umıanlar tarafından açıklanmıstır. Kurumlar Vereisi Kanununu degiştirmek amacıvle hazırlanarak Meıen HüKümetı tarafından Meciise sunulan ancak kadük CUMHURİYET IL\BER MERKEZt olan tasannın gerekçesınde. his se senetleri konusunda «Kurum larca çıkarılan hamiline muhar rer hisse senetlerine dağıtılan kâr paylannın büvük ölçüde bevan dısı kaldığı bir gerçektirdenilmekte, vakıflann da «sahip bulunduklan gayr:menkuller ve hisse senetleri dcıavısıyle elde ettikleri büyük meb'âglara ulasan kira gelirleri ve menkul ser mave iratlan ile aifer k&ynaklar dan sagladıklan eeUrlerin kolaylıkla vergıden ıcurtuldugU' belirtümektedir Kaçakçıhk yolu Fransa, protesto ve gösterilere ragmeıı Pasifik'te nükleer deneme yapmaya kararJı Dış Haberler Servisi Başta Avustraîya ve Yeni Zelanda nükümetieri olmak üzere dünyantn çeşıtli yerlennden gelen protesto kaıarlanna ve Ka tohk Kilisesinin riurdurırıa çagrısına rajmen Fransa hükümot! Güney Pasifiktekı Mururoa adaCÎ|I yakınlarınria vapma£a karar verdiğ: nüklper denemevı gerçeklestirmeye kararlı gözükmektedir. Nükleer denemenin gerçekleş tirilmesini engellemek tçin japılan tüm çağrılara ve prorestolara ek olarak =ö; konusu bombar.ın patlatıtacagı Muruma adacığı yakınlanna giden semi ve vatlardan bfri olan Amerikan bayraklı «Fri» vatı dün Prar=ız savaş gemüerınden birı tarafından tehlikeli bölge ilân edılen kesimden tor kullanılarak çıka nlmiîtır. «Fri» yatı Pransa'nm yapaca j jfı a'om denenıpsııı' "roinsto •+ macıyle 115 gün önce Sanfran stsko'dan ayiiiMra» Mururns adası vaKıniarına ielmıs ve ll iründen oen anar>ın çevresmdf dolasmaKtaaır Yaun sahıbı o!aı t> vasındakı ı*m<rıKau Uaviö Moodıe de aynı verde bulunan Otago savaş 2emism:n telsizı aracıhğıyle yolladığı bir mesa.ida.' Dunkerk adlı bır V nınsiz mayır i tarama gemiîinin «f rıve vana \ sarak. Fransız derızcılenrüs y»tn , at'ad'îını ve ysfın tclsı* avjntmı parçalayarak kendilenni zorl» deneme bölgesinden dısarı çıkarttıklarını söylçmiştir. «Fri»de bir.si a!tı aylık hamile 11 kı*ı ouluınnaKtadır. Mururoa'nın çevrpsınde bumnan Kransız gemilen denflms bo'^esinde dolasınakta olan jremilerı dışan cıkarmava çalısırken. Yeni Zelanda savaş gemi'eri ile içlerinri:. «Fr1»nin dP buııındugu bır çoR vat. oütün uvar.lara ve oombanır. parlatılmamakta ve genııierrnın uluslarqrası ni'elıkteKi suiarda dolaşmak nakkıns sahıp hulurtduklarıru ilerı sürmektedırler (Dpvamı Ss • Sü. i dej . Bir olay Verilen bilgire göre, olay, Vahdet Sağbil'in Cuma gece.«i bir yaralama olayının sanığı olarak Köprübaşı Karakoluna götiırülmesiyle başlamıştır. Karakcld'a üzeri arar.an Sağbil, daha onra nezarethaneye kapatılmıştır. Ancak bir süre sonra 23 yajındaki Sağbil. fenalastığmdan Devlet Hastanesine kaldırılmıştır. PoHsler, hastanede sanığın hap yutmus olabileeeğini. ayrıca alkol komastna da girdiğinl belirterek tnidesinin yıkanmasını istemijlerdir. Doktor, alkol riurumunun Adlî Tabiplikçe saptanmaı gerektigini belirterek hu işlemin yapılması için Vahdet'i göndermiş. sabaha karsı da hastaneye yatırmıstır. Ancak j Vahdet Sağbiİ. Cumartesi günü cğleye doğru hastanerte ölınü" ı tür. Bunun üzerine maktulün I babası Savcılıga başvurarak, oğ ! lunun karakolda dövülerek öldü i rüîdüğünü bildirmiş, soruşturma yapılmasını i«tcmiştir. nen tanıklann anlattıklan, Vahdet Sağbil'in polislerce dövülerek öldürüldüğü yolundaki iddiaları dogrulamıştır. Olayın görgü tanıkları, Köpriibası Karakolund'aki polislerin Vahdet Sağbil'i saatlerce dövdüklerini, iki kez karakolun bahçesindeki havuza soktuklannı anlatmıslardır. Dün 2. Asliye Ceza Mahkeme»ine sevkedilen polis memurları Rafet An, Hasan Ercan, Mahmut Tümen. Mehmet Timurdan ve Hasip Turan, Savcı Yardımcısı Nadır Akgül ile Adli Tabip Nebi Ziya Akkan'ın, ölümün dayaktan ılerj gelmediği yolunda grirü? bildirmelerine rağmen, Bayan Yargıç Hikmet Selvi tarafından tutuklanarak cezaevine »evkedilmişlerrfir. Tutuklu polislerin tahliveleri için bir üst mahkemeye yapılan itirazlar da reddedilmiştir. Yürürlüktekı Kurumlar Ver gisi Kanunu bır verci kaçakçılı £i yolu olarak vakıf kurma egı limini hızlandırıcı bir nitelikte (Devamı Ss. 7 Sü s daı CHP, ola^aniistü toplantı için bugün TGS Genel Başkanı: Millet Meclisi Başkanhj»'ina başvuracak ANKARA Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'çe veto ediîen j «Orman Suçlarının Aifına Dajr | Kanunun» yeniden görüsülmesi | amacıyle Millet Mecli'inin ila1 ganü.«tü toplantıya çafnlması i için CHP milletvekiHerinden top) lanan imzArsuı dün 74'« uU»ugı öğrenilmistir. I CHP Genel Merkezi hukuk ve | seçim işleri görevlisi Tokat Milletvekili tsmail Hakkl Birler, im za işleminin tamamlanmasını ta j kiben bugtin ögleden önce Millet • Meclisi Başkanlığına «Meclisin \ 24 temmuz salı günü olağanustü i toplantıya çağrılması» amacıyle ı başvurulacağını açıklamıştır. CHP'nin Millet Meclisinde 96 üyesi bultınmaktadır. Bunlardan 74 milletvekili dün saat 12.30'a kadar Meclisin olağanustü toplantıya çagrı önerisini imzalamış lardır. Seçim bölgslerinde bulunan Aydın Milîetvekili M. Ke(Devamı Sa. 7. Su. S d») Sınav soruları ile satılanlar arasındaki ilişkiyi, mahkeme saptayaeak Sınav öncesi çalındigmi belgelemek amacıyle Noterde tasdık ettırereR yayımladığımız soruların Ünıversitelerarası Gın» Sınavında sorulan sorular olup olmadıği yarın 10. Sulh Hukulc Mahkemesinde ıncelenecektır. Bilindiğı gioı Onlversıtelerarası Girtş Smavı Komtsyonu Baskanı Prof. Kenan GUrtan, sorular arasında bazı benzerliklerin bulundugunu açıklamıs, ancak bunun sma» sonucuna erki yapmayacaŞını ileri surmUstü. Yann yapılacak tesbit sırasında gazetemizin Notere tesbit ettirdiği sorular tle test tdtabtndak] sorular arasmda benzerlik rrd ayniyet mt oldufu konusu inc«lenecsktir Avukst Erdogan Tuncer rarafınflan tstenen tesbit dâvâsının bıltrkisileri «Bu sorulan daha önce OJrenen öfrend, tert kftabtnm aynı numarasına tekanül etten sorulannı hale selir mi?» sorusunu landıracaklardır. Delü tesbiti dâvâsında basım olaraJc sösterilen Sınav Komlsyonu Başkam Prof. Kenan Gürtan ile tstanrml Üniversitesi Rektörlüjîl'ne. dâvâda hazır bulunmalan mübaşir aracılığı ile tebUg edilmiştir. Havuza sokmuşlar Yapılan .«orusturma v» dinle Banu Ergüder ehliyet yönünden müşahedeye alınıyor «Sandık cinayeti» davasının dünkü duruşmasında sanık Banu Ergüder'in, ruh hastalıklan mütehassısı bulunan bir asker! hastanede 6 haftayı geçmemek jartıyle müsahede altında bulundurulmasına karar verilmîştir. Istanbul 2 numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinin bu kararı vermesine, durusmada, öldürdüğü iddia olunan Adil Ovalıoğlu'nun cesedini bavul içinde taçıyıp denize atarken yakalanan kolejli sanık Banü Ergüder'in «vukatı Feriha Yagcı'mn «Müvekkilim Amerikada bulunduğu sırada trafik kazası geçirmis ve bas bölgesinde travma neticesin(Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) • cezai "Fikrin suçlandığı yerde gerçekler kolay kolay söylenemez,, Türkiye Gazeteciler Sendikasının dün toplanan Temsilciler Meclisinde bir konuşma yapan Genel Başkan Sadullah Usumi, «Artık çağ dı^ı olan fikir suçundan ötürü, Adliyede dosyaların sayısı bır hayli kabarıktır. Ağır hükümlerle cezaevlerinde yatan değerli arkadaşlanmızın mevcudiyetini ise. inkâr ettneğe irakân yoktur» demiştir. Aynı toplantıda konuşan TGS Eğitim Sekreteri Bülent Dikmener de, «Türkiye Gazeteciler Sendikasmın tiim yetkili organlan, olağanustü koşullann uygulandığı bu dönemde, ilkelerinden taviz vermemiş, basın özgurlüğü ve sendikal hakların savunucusu olmuştur» şelclinde konuşmuştur. TGS Genel Başkanı Sadullah Usumi, en katı dikta idaresini sürdürebilen ülkelerin yöneticilerinin dalıi insan haklan ve demokrasinin raüdafü gözuktüklerüıi, ancak cezaevlerine bakıldı \ ğında fikir adatnı ile dolu oldu; ğunun görülebilecegini, hür ülke; lerde ise cezaevlerinde bir tek; gazeteci dahi bulunmadığını be i (Devamı Sa. 7. Sü, 4 de) Afganistan'da Kralhğı deviren Zahir Sah'ın kayınbiraderi Davııt Han Cumhurbaşkanı ilân edildi ÎTFAİYECİLER ETRAFA YAYILAN TÜPLERE KOPÜK SIKIYOR (Fotoğraf Erdogan Köseoglu) Usumî'nin sözleri 4 bin tüp gazın patlaması Sütlüce'de tehlike yarattı Sütlüce'de dün, içind* «bütan gazı» dolu 4000 tüp bulunan 120ü tonluk bir motor infilâk etmistir. Semtt* korku rt heyecan uyandıran patlama sırasında Meh met Bakır adında bır nama) kay bolmuşrur. Sütlüco îmrahor Caddesindeki 24 numaralı «özgaz» fırmasına ait depoya yana$mıs bulunan cözkan Kardeşler»e ait motorda saat 11.30 sıralannda ansızın şıd detli bir Datlama olmustur Üncekl gece Yanmca'daTJ bütan gaz dolu 2000'i bü>ük, 2000'i de küçük olmak üzere 4000 tüp yükliyen motor, Sütlüce Kömür Tevzi ve Satış deposunun sahilinde bulunan «özgaz» tirmasına ait deponun önüne yanasmıştır. Dün sabah 12 işçi,; motordaki tüplen sahile çıkarmaya başlamışiardır. Ancak motorda bulunan işçilerden ll'i saat 11.30 sıralannda, «su içmek için. boşaltma işine ara vermişlerdir. İşte tam bu sırada, bilinmeyen bir nedenle motorda1 ki tüpler arka arkaya patlamaya başlamıştır. Etrafa korku saçan bu patlamalar sırasında tüplerin çoğu Haliç'e fırlamış, şarts eseri kara tarafına fırlaj'anlar pek olmamıştır. Bu arada bir tüpün depodan 500 metre ileriye fırladıgı göriilmüştür. Olay sırasında Fevzi Dursun (17) ile Kâzım Koşar (18) ya(Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) Talu: «Amacınns huzurıı sağlayıp seçimleri yapmaktır» Dev Lis ve if çi kesimi davalarında birer sanık tahliye edildi «Işçi kesimi» davasma dün de Istanbul 3 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde devam olunmuş. sanıklardan Alâaddin Zorlu. Kâ mil Kabak ve Caner Saka'nın sor guları yapılmıştır. Bunlardan Alâaddin Zorlu tahliye edilmiştir. 2 Numaralı Sıkıyönetim Mahke mesinde devam edilen Dev Lis davasında da sanık öğrencilerden | Orhan Aydının tahliyesine karar verilmİ5tir. j (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) OLAYLARIN ARDINDAKt KABİL Afganistan"m eski Baskaniarından ve Kral Zahir Sahın kayınbiraderi olan Muham met Da%u* Han. önceki gün gerçeklestirdiği hükümet darbesinden sonra dün Devlet Başkanı ilân edilm^tir. Pakistan Haber Ajansınm bildirdijine göre General Muhammet Davut Han'm ülkede Krallık KARABCK Başbakan Naim düzenini devirip Cumhuriyeti iTalu, Safranbolu'da Demir Çe lân etmesi amacıyla gcrçekleşlik İşçi Lokalinde işçilere hitirdiği hükümet darbesi sırasında taben yaptığı konuşmada, «Ama Afganistan Genelkıırmay Başkacımız huzuru temin etmek ve nı General Abdül Ali Şah ve bir seçimleri tahakkuk ettirmek, çok subay kurşuna dizilerek ölmemleket ekonomisini yaşatdürülmüstür. Ajsnsın bildirdiğine maktır» demiştir. göre darbeyi izleyen saatlerde Davut Han, Kral Zahir Şah'ın aiBaşbakan, işçilerin dert ve dlleklerini dinlemiş, «Devlet ve ] lesi ve yakınları ile hükümet üyelerini ve bazı önemli devlet Hükümete gösterilen inanın ken memurlarmı da tutuklatmıştır. dilerini mutlu kıldığını> söylemiştir. Kabil '•adyosu ise darbe hareTalu, Karabük Demir Çelik < ketinden sonra Cumhurbaşkanı i Fabrikasını gezerek ilgililerden ilân edilen Davut Han'ın darbeyi bilgi almıştır. Bu arada Sanayi 50 genç subayls birlikte gerçekve Teknoloji Bakanı Nuri Ba • leştirdiğini açıklamıştır. (Devamı Sa. 1. Sü 3 ae) I (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) Celâl Kargılı, «Universite giriş sınavını iptal etmemokte direnmekj tutarsız bir tutumdur» dedi AJNKARA. (Cmnhuriyet B&rosn) Onıversitelerarası gırış smavı komisyonunun, sınavlann iptalıne gerek olmadıgı yolunda aldıgı karar üzerine basına bı r demeç veren bagımsız tçel milletvekili Kareılı. «Karmıovunda. soruların satılmış olduguna dair kesm bir kanaat yerleşmesine rağ men bu sınavlan ipfal e'memektp dırenmek vatandaşı zorla olay çıkartmaya teşvikten başka oir işe yaramayacak tutarsı? bîr rutumdur» demiştir. Kargılı bu konuda özetle şunlan söylemiştir «önceki gün Universitelerarası giri» sınavi sorulannın calınmast olııyına büyük çapta adı lcansmıs olan Mavatas adlı Czel dershanenin ortalclan srasında AP Istanbul Milietvekili Sayın Hasan Günefirtin d* bulunduguna dair ortava ıttıgım iddfa Savın Hasan Gtineör tarafından yalanlanamarmsttr. Bu dershane üniverslteye firisi noterden mukavele yapmak suretiyle garantive baf1»dıginı Ilftn ederelr kendisine mUsteri toplamıj bir dershanedir. Bu tür dera hanelerin faallyetfne müsaade et mek is*. Ttiric etittminl temelden d inami »!«imekHr.» GERÇEK Emniyet'te Bunalım Demek U polislik mesleğinde, bir yüzü içeriye dönük, diğer yüzü dışarı yansıyan yoğun bir bunalun vardır. Bunalımın içe dönük yüzünde polisin lorunlar karşısındaki maddi ve manevi yetersizliği görülür. Gerçekten ağır sartlar altında çalışan ve günde 13 saat görev hasında bulunan polis, çeçim sıkıntısı çrkmektfdir. Bnnun yamsıra, hem sayıca ve hem de yetişme koşulları bakımından eksiktir. Bunalımın iç yüzünde ve polisler arasında çeşitli sosyal faciaJar birbirini izlemektedir. Bunalımın dışarrra yansıyın yiiıfl ratandasa dönüktür. Çotu zaman karakollarda dayak TC hatti ölüme deb nzanan işkence olaTİanna gazete sayfalannda raslanmaktadır. Gittikçe büyüyen krntlerde giivenlik sarsıimıs, poliı hakkında duyulan söylenti ler Togunlaşauştır. Bufün polislifin. genç ratandaslar için özendirici bir yanı yoktur. Ama geneiliklf vatandaslann karakol lardan sikiyetleri çoktnr. Son »larak Adana'da bir vatandafin SldürülmesİTİe bea polisin rotuklanması, yarayı aktüel hale yeniden grtirmiştir. Son on beş yirmi yılıa sirasl olaylan da polise bfiyök ölçüde zarar rermiştir. Siyasî partilerin iatekleri yolunda bir siyasî araç olarak polis) knllanmava kalkışman, en azından bu mesle ge re toplum güvenliğine zararb dır. Emniyet örpütînün bagünkü sorunlan nutukla, demeçle çözumlenecek gibi de değildir. Siy»si polisten trafik polisine, top lum poiisindeo karakol polisine dek her yerden yansıyan şikiyetler, Emniyet kesiminde köklü çarelere basvurmak ihtiyacmı gSsteriyor. Bn Ihtiyacı en çoL belirten de gene Emniyet'in içindeki sağduyu sahibi ve tecriibeli polislerdir. Toplum kat lannda sürrkli tepki ve eleştirileri çeken hir paratoncr olmayı aklı başında bir emniyetçi isteyemez. Eğrr toplum düzeninde püvenlik, isteniyorsa, ise önce bu düıeni sağlamakla görpvli xa bıta örgütünden baslamalıdır. Hizbüt Tahrirci 10 kişi için 7 yıia kadar hapis cezası istendi azetemizin dânkü sayısmt okuyanlar, polisle ilgiij ç«şitli tuherlerj görmöş olmalıdırlar. Dünkü birinci Myfamııda şu üç olay yer ıhyordo: «Adana Bir gencin polis dayağından öldüğü ileri sürüldu.» «Ankara Bir senatör, kizını tartaklıyan toplum polisin* dajak attı.» «Tirebolu Bir toplum polisi, bir toplum polisini öldürdü.» Gerçi bu olayların aynı gün aynı sayfaya yansıması bir raslantı sayilabilir. Ama polis kesimîndeki bunalımın varlığını kim ae yadsıyamaz. Nitekim gene dünkü gazetemizin «Okuyucıı mektuplan» köseninde şu ilgl çekici satırlara raslını.TOrdn: «Olay. Ankara Toplum Pollsi Müdürlüğünde görevli genç bir ANKARA Layikliğe aykın polis memuru, beî'lik tabancasıOlarak, devletin içtima! veya m kaiasma sıkarak intihar e^ iktisadl veya siyasl veya hukukl miştir. Olayın duyulan, basına terael nizamlarını, kısmen de | ''e knmııoyuna yansıyan tarafı Olsa din! esas ve inançlara uy I bu kadar. Emniyet Teşkilâtının durmak amacıyle cemiyet tesis, | varhğıra tanıtma gayesiyle kuteşkil, tanzim veya idare etraekrulmuş bulunan «Polisin sesi» ten sanık 10 Hizbüt Tahrircinln gazetesi ise «Bu kaçıncı intihar? duruşmasına dün Sıkıyönetim 2 Keden ve niçin bu intiharlar?» Numaralı Mahkemesinde başlandiye yazıyor.» mıştır. r (Devamı S». 7. Sü. 2 de) I G Mahkemenin durdurma kararına rağmen greve devam etmek isteyen 3 işçi tutuklandı KO.NYA Türtaye Maden ve Alüminyum Tesislerı tscileri Sendikasmın. Etibank Genel Müdürlüğü Seydisehiı Gnıp Başkanlığına bağlı Mortas Boksit maden işletmesinde. cünden beri yürüttügü grev. mahkeme karan ile durdurulmuştur. îşverenin başvuıması Uzerine durumu inceleyen mahkeme. Krevin kanun cerçevesi tçinde T» pılmadığı sonucuna varmjs, buna rajmen bazı isçller greva ds(Devaau Sa. 1. 6Û. S A») • • • • •• OEVLEF 6EMÎ5İ /1^ AP. Cumhurbaşkanı Korutfirk'üa veto etmesini eleşlirdi Basın kanun ••• TAZISIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog