Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

BALKAN ŞAMPİYONASI ÖNCESÎ HUZURSUZLUK SON HADDİNÎ BÜLDU Gungor un yazısı ile kampa gönderilen x Hüryılmaz'ınj Nenço tarafından kampa alınmaması problem oJdu • Kampın günlerinde Şencan ile kavga edip kampı terkeden Küçükbakırcı dün tekrar kampa katıldı daha ilk • Federasyon Asbaşkanı Özer, bir rapor hazırlayarak durumu, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne bildirecek F. Bahçe, satışa çıkardığı futbolculara ceza veriyor Fenerbahçe Kulubu Yonetım Kurulu, satışa çıkardığı ve satışlanndan elde edecegı para ile transferlennı yurutmevı duçunduğu 11 futbolcusunu bır ceza nıtelığınde kulube baglamaya karar vermlstır San Lacıvertlılenn satışa çıkardığı Fuat Yavuz, Yasar, Muharrem, Levent, Necatl, Canan, Cezmı, Kamıl, Umrar \e Yasar Çırpıcı nın çok para ıstemelen uzenne transferlen vapılamamıştır Satışlardan eltfe edılecek para ile transferı \un.tmevl dusunen San Lacıvertll vonetıcıler de bu futbolcuların davranışlarına sınırlenerek, satış bedellennın juzde 60'ının \uzde 40'ını vatırarak kulube bağlamavı ve ser best kalmalarını onle\erek bır jıl futbol oynatmamava karar vermışlerdır Fenerbahçeli yonetıcıler bu satılacak futbolculardan gelır beklerken kendıleri ıçm şımdl 750 bın lıra para yatıracaklardır öte yandan, Eıntraht Frankfurt kulubunden transfer edilen Ender ile varın mukavele lapılacaktır Durum Futbol Fed'erasvonu kanah\le Alman Federa«vonuna bıldırılecektır «CEMtL İLE HİÇ BİR ANHSM1ZMGIMIZ YOK» Cemıl'ın alacağı verılmedıgı içın Fenerbahçe ile mukavele ımzalamatacağı uzennde çıkan haberler içın kulup 2 Başkanı Emın Cankurtaran «Cemıl ile hıç bır anlasmazlığımız vok Istanbulspor Kulubu de ıraza«nı ve sozunu ınkar etmez» demiştır Muharrem Atik: Gureşlerı filme alacak bir makinamız bile ALPULLU (HamK TOS bıldınvor) Yasar Dogu rumuvasının on cesınde ve Tahranda vapılacak Dunya Serbest Gureş ^>ampı yonasma ıkı aydatj az bır zaman kala Alpullu'da çalışmalarını surdüren Serbest Gureş Mıll takımımızın antrenöru Muhar rem Atık gMreşımıze ılışkın so nrnlara değınrms ve bu konudaki duşuncelennı belırtrruşt r Gununuzun teknık gelışmelen ıçerısınde gureste başanya ulaşmanın valnızca eıireşçıve bağlı bır etken olmadığım belırten Muharrem Atık güreş çıye her şevaen or.ce teonk bıl gıl<»r yeraıe praMk bılgıler ver menin gereklıh*ıne ınandığım ancak bu ış iç:n en azından bır fılm makınesınden bıle yoksun olduklarını soyleyerek «Çeşıth gureş turnuvalarının kntığıni elımızde fılmlen olmadığı içın vapamıyoruz Aslmda sık sık bu fılmler uzennde etüd ler vapmak ve hatalanmızı belırlemek zorundayız Aynca egıtıcı programlar da duzenle mek gereklıdır Butün bunlar gureşteki Belışimımızın hızmı buyuk olçüde etialemelttecUr» demektedır Zatopek 1948 Londra Olimpiyadma doğru... 18 Ağustos 1947'de Zatopek teğmen oldu. Bir gun önee &m 5 00O metreyı 1415" ile kazanmıştı. 19'unda Brno'da 3 000 metreyı 8'8"8 ile kazandı Gerçekten ılgınç bır dereceydı bu Bununla aynı zamanda Çekoslovakya rekorunu kırmış oluvordu O gunlerde aynı derece ile Hollanda rekoru Shjkhuıs'da, Belçıka rekonı Gaston Reıff'deydı. Üç gun sonra Bratıslava'da Emıle 2 000 metre koştu ve 5" 20' 5 vaptı Kendısını tam formda hıssetmıvordu Bu sebeple sınavlarının bıtmesıne rağmen, aılesmın da\etlerını reddettı ve dur» maksızın çalıştı Dunya Ünıversıteleri Oyunlanna katılmak uzere Paris'e gıtti. 5 000 metre ve katılacaktı Ama 1500 metreje de yazıldı Bu davranışı şaşırttı Fransız atletızm uzmanlarını Onlara gore Emıle'ın bu mesaiede hıç bır şansı olamazdı Luksemburglu Barthel < (800 metrede 151" >apıvordu> ile Macar Garay (Bır mılde 4'10 * du d»recesı) 1500 netrenın doğal favorılerıydı Üstelık Zatopek 1500 metre fınalıne katıldıktan bır kaç dakıka sonra 5.000 metre\ı koşacağı ıçm bu yarıi da tehlıkeye sokuyordu. 1500 metre serısınde Zatopek 3'55" ile Garay'ı ve geleceğia Oîımpıjat Şampıyonu Barthel'ı gerıde bıraktı.. Buna rağmen basmın favonsı gene Macar Garaj'dı 1 Eylul Pazar gunu Zatopek 1.500 metrede 3'52"8 ile bınnd oldu. Garay ve Barthel fınallerde koşmak ıstememışlerdır Bıraz sonra Eraıle, venıden pıste çıktı Bu kez 5 000 metre kosacaktı Koştu ve bınncı geldı 14'20"8 lık derecesi yenı bır Ünıversıteler Oyunlan rekoru ıdı. Çıfte galıp daha sonra bır gazetecıye açıklıyordu: Bisiklet Millî Takım kampına, yöneticiler aileleri ile katıldı Balkan Bisiklet Şampıyonası içın Yalovada açılan kamp tam bır keşmekeş durumuna geımıştır Bısıkletçüer arasmdakı huzursuzluk kavgaya donmu;, Beden Terbıyesı Genel Müduru Ismaıl Hakkı Gungor'un yazısı olmasına rağmen Alı Huryılmaz kampa alınmamış, bunun yanı sıra antrenor Nenço dahıl bazı Federasyon jonetıcılen de kamp vapılan otele e | ve çocuklannı da getırmışlerdır K»m pa çağırılan Haluk Gunozgen ise bugune dek kampa katılmamıştır vılmaz'ın kadroya Nenço tarafından alınmadığını ıleri «ür> aektedırler öte yandan kamp ksdrosunun ıçınde bulunmalarına rafmen, antrenor Mustafa Palaska ile Genel Sekreter tsmet Onuk ej ve çocukları ile bırlıkte, sporcuların bulunduğu otelde kalmaktadırlar Bunun ya nısıra antrenor Nenço da eşını ve çocuklarını otele getırmısür. Yollukların artrnası üzerine, iç ve dış seyahatlerde kısıtlama yapılıyor ANK4R4 Sporcu ve yoneti cıler, yolluklannın arttınlma sına sevmırlerken Beden Terbı jesı Genel Mudurluğu, masrafların arttığı gerekçesı ile Fede rasvonların bazı yarışmalannı ıp'al etmıştır Ozelhkle yurt dışındakı yarış malar üzennde duran Beden Terbıyesı, Federas>onlardan ya bancı temaslara mumkun olduğu kadar az gıdılmesını ıstemış, bır kısmını da ıptal etmıştır Sporcu \e vonetıcılenn artan yolluklan Beden Terbıjesı Genel Mudarluğu butçesını kabarttigı içın bu vola başvururken Federasyon yetkılılen de, varışmaların kısıtlanmasına karşı çıkrruslardır Federasyonların yetkılılen, «Sporcularunızı mad dî jonden bıraz olsun se\ındı rırken bu sefer de yanşraa japamama ve dış yanşmalara katılamama durumuna düştük» şeklınde konuşmaktadırlar Beden Terbiyesı Genel Müdur lugri ılgılılen ise, butçe darlı ğını ilen sürerek bazı janşma ların ıptal edjldığmı soylemış lerdır. Küçükbakırcı Şencan kavgası Kampın daha ilk günlerinde Harun Şencan ile Erol Küçükbakırcı kavga etmışlerdır Küçükbakırcı kamptan ayrılmış, fakat dun tekrar kampa katılmıştır Huryılmaz'ın durumu Beden Terbıyesı Genel Müduru tsmaıl Hakkı Gungor'un yazısı ile Yalova kampına gondeıılen Alı Huryılmaz'ın antrenor Nenço tarafından kampa al nmamasi, başka bır problerr olmuştur Kamp muduru o'an ve avnı zamanda Balkan Sampıyonasını organıze eden Federasyon Asbaşkanı Ragıp Ozer Istanbul'da bulunduğu içın duumu aynntılan ile bılmedıgını fakat Yalova'ya gıderek oğ reneceğını ve bır rapor hazırlayarak Beden Terblyesıne ıletecegmi söylemı$ür Kampta bu lunan yonetıcıler ise Alı Hur 7/3 yaşları arasında yüzdenfazla yuzucu Istanbul Birinciliği için yor/ş/yor Istanbul Yıldızlar Yuzme Blrıncıllgı dün Galatasaray havuzunaa başlamıştır Yuzden fazla 7 ile 13 jaşlan arasındakı yuzuculerın katüdığı vari"imalar bujuk ılgı toplamış ve çok çekışmelı geçmı^tır Dun vapılan varıslarda Istanbul Bı nncılığını kazanan >uzuculer şunlardır 9 YAŞ ERKEKLER: •0 m serbct Kava Çılıngır5 oğlu (G Sarav) 0 36 2 50 m ^ırtustu Guneş Ergm (lYtK) 0 45 6 50 m kurbağalama Kava Çılıngıroğlu (G Sarav) 0 49 8 4x50 <=erbe*t İYİK 3 32 5 ÜNİVERSİTELERARASI OYUNLARDA HEM 1500 METREYI, HEM DE 5 000 METREYİ KAZANDI ZATOPEK ÖZELLİKLE 1500 METREDEKİ BAŞARISI PARİSLİLERİ SAŞJRTMIŞTI. Ne yapayırn canım sıkılıyor Sadece koşmak bir anlara verıyor vaşantıma.. Onun varışlarını gorenler duşuncelerıni şoyle özetliyorlardı: Bır stılden çok, gucune davanan atlet Seyretmek Jazla zevklı değıl ama gucune hayran olmamak ımkânsız 5 000 metrede kollarmı kullanmasını bılen ilk atlet Çekoslovakjaya dondukten sonra bazı yarışlara katıldı Daha «onra Ordu takımı ile Inpıllere've pıttı Koştu kazandı Sonra Bruksel e geçtı Bır 3 000 metreje katıldı Ama Reıff onu geçtl Oradan Polonya'ya Bır hafta ıçınde uç kez 5 000 m varışına katıldı 1947 yılı bıtıyordu. Yenı şampıyon bıraz dınlenmek ıhtıyacmdaydı Ama Parıs'te japılan «Echo d'Alger» krosuna katıldı Jean Vernıere geçıldı Ama Noel gunü bır 3000 metrevl kolajlıkla kazandı 1948 bır Olımpıvat vılı ıdı Olımpıyatlara 1936 Berlın'den berı ara verılmıştı Londra'da vapılacaktı Dunjanın dort bır yanından sporcular katılacaktı bu oyunlara Çe. koslovakya da hazırlıklara başlamıştı. Emıle ıçın venı yıl, Belçıka'da duzenlenen Uluslararası Spa Krosu ile başladı Belçıkalı Ramson iyi hazırlanmıştı yarışa. Brüksel gazetelerıne gore de yanşın doğal favorısı ıdı Yarışa katılacak dığer 63 atlete fazla şans tanıvan voktu Ramson gerçekten ı\ı hazırlanmıştı Zatopek bunu daha yanşın başında anladı Onu ızlcrken ıkı kez de tokezledı Bır ara moralı bozulur gıbı oldu Ama toparladı kendısını Hatta ofkelendı bıle Yetıştı jenıden Ramson'a Geçtı onu ve 3O'l"4 ile bınncı oldu Parkurun en ıjı derecesınden bırbuvaa dakıka daha ıyı ıdı bu. Tekrar döndü Prag'a Olımpıyatta koşacağı 5 000 ve 10 000 metreler ıçın çalışmaya başladı Bazı gunler atmış kez 400 metre koşuvordu Tabıı kısa aralıklarla oluvordu bu Toplam 24 km. ıdı Hız çalışmaları arasına ahnan dığer çalışmaları ile bırlıkte gunde 36 kılometrevı buluyordu bu Bu sıralarda 41)00 metrede Çekoslovak rekorunu 8'7"8'e ındırdı. 29 Mayıs ta Budapeşte'de duzenlenen bır 10 000 metre yarışına katıldı. Ln onemlı rakıbı Macar bzılaghy 'it t.Als virıys alışkanlığının aksıne hızlı başladı Ama yanşın ortalanna doğru hatasını anladı Szılaghy geldı yakaladı ou re geçtı Macar Dırıncı, o ıkıncı oldu Szılaghv nın dereces\ Aiacarıstan rekorundan ıkı dakka daha ıvıydı 30'28'4 Ü'kesıne donuşte Strahov stadında blr IOIKJO metre rekor denetnesı yapmak ıstedı. Ürktuğu rakıpler yoktu. Budigı gıbı koşabılecektı. 17 Hazıran'da oldu koşu Zatopek dzeUüüe moral ydnden kendısı .çın bu yanşm çok zor gectığıriı dana »onralan ıtıral etmıştır 7 ncı, 8 ıncı ve 9 uncu Kıorre*fcierden geçışınde kendısme Çekoslovak rekorunu kırdıgını haber verrr:ş oimalanna rağmen gene de >arışır sor.uuıa iaaaı DU Başarıyı surdurup surduremıveceğı endış"s,ıyıe >taDuyQı jrtıreğ:.. Ama heı yarış gıbı bu da oıttı Ipı ço^us'ed bonrs kronorretre nakemlerı derecesını soylecüler: ?S'37 Bıraei sevıncmi açıkça koydu ortaya. Tek oaşma ko^araK ı;ercek.eşt'nıi4U bu 29'37"yı Buyuk rakıbı Heıno'nun el'nce 'lan aunva rekoru ise 29'35"4 ıdı Demek, umutlu olabdırdı gelecek îyı v» kuvveth rakıplerle koşarken e'bette DU dereteaen çok Oaha ıyısinı yapab lırdı. Aslmda Zatopek'ın kendı gücüne ivice ınarabumesi için Macanstan. Çekoslovakja ve Holanda arasınoa Prbg'da dueznlenen yarışmalarda bır 5 000 m koşması geıekecektı. iy20 Hazıranda vapıldı bu Karş lascıaıar oMKj metre yağmur altında koşuldu hmıle'ın Korkuns eufüne bUıkhuıs ancak 3 000 metre dayanabJdı Emıle yarışı 1410" da bıtırdı. Szılagnyı ve Szegedyı o Kadar gerılerde «aliüisîj *!„ BU yanştan sekız gı,n once Bruksel de Reıfl. Beıçma reiorunu M'14'2 je duşurmuştu. Zatopek vağmur altında zalerp d lâru pderken trıbunde bır genç kız ker.d.sıni dıkkatiD ralıyo'rtu. Dana lngrova ıdı kızın adı Ve Zatopek'ın Moravîva'aa miçuk bır şenre ilk gorevi nedenıvle geuşmdenben Hşılenıjcrau genç kız k»*ıaısuıe. Zatopek Dana'nın, albay.uın kızı oıd'ıgunu daha sonra oğreneceku. Dan«ı Çekoslovakya'nın en :vı hentboı ovuocuıannclan blrisıvdı Atletızm ile de ılş lenıyordu Cırıt atıycıdu O yılın Mavıs ayında kendı rekurunu yenılemı^ Zatorjejs at trutlamıştı onu btadın dışında aa aortişmevp Daş.arn şlarcu Dana da hmıle'ın kulubune gırdı •iıı p>»zaı oırııkte blr karşılaşma ıçm Bratıslava'ya gıttıler VvrHfTntu&j bır ruar nedenıvle duzenlenmlştı Balova rjırlıkte şıtuieı Boı DOI eğlendıler dar.settıler. habaha karşı ekibın naJdığı otele dönerken bırbırlerme aşjdarından ve yaklaşan O'ımoıyat ojnmlanndan babsettıler uzun uzun özellıkle /atopek Korou>tu O daha önce Loncira'yı gormustu Ingıltere'de ranat edeb ımek :çıa Irıgılızce çalışmalarını arttırnıava karar ve^aıler Dana'nın yalnız Dır Urkuntusu vardı. Oumpıykt eKlblne seçılememekten korkuyorrtu Neden seçılemıyecekmışsın? Yetennce uzağa atanuvorum cindi Nasıl uzağa atamıvorsun 4ü metre sanıldıgı kadar aa değ:l kı Londra ya gıdecek Çekoslovak m'llt takımına seçilij haberını aldığı zaman dunvalar sen», kızm oıdu.. 4 hakemimiz UEFA Hakem Kursuna gidiyor 10 14 Evlül tarihlerınde tsvıçre'de yapılacak olan 2. UEFA Hakem Kursuna Turkıye'den 4 hakem katılacaktır UEFA hakem kursuna katılacak o'an Doğan Babacan, Ertuğrul Dılek, Muzaffer Sarvan ve Hılmi Ok 37 Eylul tarıhlennde Turkıje'de yapnlacak olaa beynelmılel hakem kursu sonrası Isvıçre'ye çıdeceklerdır. AT YARIŞLARI TAHMİNİ 1. Kosu: Favorı Zorba, Plase: Tan, Surpriz Şemsan 2. Kosu: Favori Avşemden, Plase Hosmemo, Surpriz. Merthan I 3. Koşu: Favorı • Albert, Plase: Pomak, Surpriz • Yavuzhan I 4. Koşu: Favorı Medet, Plaseler Alarslan II, Ümıthan, Surpriz Zambak 4 5. Kosu: Favorı Tacran, Plaseler Kocaosman, Emmıkızı, Surpnz Zengın 6. Kosu: Favorı Toyota, Plase F Magıque, Surpriz: Tayfun I î. Kosu: Favori Su'ek, Plaseler Seral, Kırazlı, Surprız Dortluçıfnal 8. Kosu: Favori Tıkma, Plaseler Gumuş 34, Neşve, Surpriz Letafet. Tnksel ERÜÇ Doğu Almanların 15 jasındakı genç ba\an juzucusü Cornelıa Ender bır 31I ıçınde kırtfıgı 5 rekorla Shane Gould'un tahtına ğe başlamıştır. Fotoğrafta, amacının Dunja ŞampıyonaM oldugunu so\leyen Ender 1, 100 metre kelebek jarışında goruyorsunuz . Dünya Rekortmeni Ender'in hedefi Dünya Şampiyonası 1972 Olımpıyatlannda, bayanlar, 200 metre karışık yanşından sonra Şeref Kürsusunde Munıh'ın altın kizı Shane Go uld'un yanrnda gumuş madalyanın boynuna takılmasını bekleyen zarıf ve guçlu bır Dogu Alman kızı, Comelıa Ender soylu dunışuyla sadece o gun ıçm Shane Gould'a boyle bır şerefı tanıdığını ve çok kısa bır sure sonra «O» yenn sahıbı kendısı olacağını adeta hıssettırıyordu. Cornelıa Ender, Uluslararası alanda adım ilk kez 1971 yılında Roterdamda japılan Avrupa Gençler Şampıyonasında 200 metre kansıkta altın madalyayı kazanarak duyurdu Dogu Almanya Mıllı Takımının antrenöru Heınz Fıebıg ın, Feck, Anke, Kother, Metz ile bırlıkte gelecek ıçın umut bağladıgı yildızlardan bınyaı Ender. Kuçuk yüzucu o sırada onıkı yaşmdaydı ve uç yıldan berı vuzuyordu 23 Ekım 1958'de Plauen de (Vogtland) doğmuştu S C Chemıe Halle kulubunde bas ladi yuzmeye Helmut Langbeın'ın yonetımınde çalısıjordu. Daha çok kelebek ve kanşık stılde sıvrılmıştı. Bu arada 100 metrede 1'2"7, 200 metrede ise 2 16" yapıyordu O gunlerde kımse Enderın bır gun dunyanın en hızlı yuzen kızı olacağını ıddıa edemezdı Yıllannı boş geçırmedl genç kız Kulubunun ka'ıldığı Şampıvonlarda sekız, Ulusal Spork yad Oyunlannda ise altı altın raadalva kazandı Munıh Oyunlan ıçm Doğu Almanya Mılli Takımına seçıldı. 200 metre kansıkta Shane Gould'un arkasmdan ıkmcı oldu 4x100 metre ve 4x100 metre kansıkta zarıf stılı ile dıkkatı uzenne çektı Ve bu yıl başa nlan bırbırı arkasma bır bomba gıbı patlattı Korne! a Ender.. (Devamı 7. savfada) YILDIZ MILLI BASKETBOL TAKIMIMIZ YARIN ÇEKLERLE OYNUYOR Avrupa Yılaızlar Ba<=ketboı Şampıvona>=ı ıçın Yıldız Müıı Takımımız yarın Çekoslovak\a ile kar«ılaşacaktır Italja'nm Summante ve A n g n «ehırlerın de \apılacak Şampıjona ıçm Mıllı Takımımızın kafıle<:ı bu gun \ u r d u m u z d a n ayrılacaktır Italja'ya gıdecek kafüede şu ısımler bulunmaktadır Yonetıcı. Recep Orgon, Hakem. Rahmı Kınacı, Antrenor. Önder Seden, Yardımcı antrenor: Seyfı Kuştımur, Sporcular. Cıhangır Sonat, Faruk Çâl, Ahmet Kurt, Melıh Ercm, Cengız Kajaturk Azmı Kansa, Can Tengızman Efe Avdan ö m e r Dulak, Omurden Kısagun, Levent Gurkan Takımımızın japacağı maçların programı ise sovledlr 19 Temmuz Turkıye • Çekoslavakya, 20 Temmuz Turkıye Portekız, 21 Temmuz Turkıye • Ispanya 22 Temmuz Turkıve Fransa 24 Temmuz Türkıje • Isveç 25 Temmuz Turkıye . Ingıltere, 26 Temmuz Turkıye • Yugoslavya 28 ve 29 Temmuz günlerı ise fınaller ojnanacaktır 50 m serbest Nurselı Camat (G Saray) 0 510 50 m Mrtustu Serpil Ataman (ÎYİK) 0 58 1 50 m kurbağalama Yeşım Maruhanı (lYtK) 0 54^ 4x50 m serbest Galatasaray 3 50 3 1011 YAS ERKEKLER: 100 m serbest E h a Ardıfı (G Saray) 1 23 4 100 m «ırtustu Nuvıt Tur han (ÎYÎK) 138 5 100 m kurbağalama Emre E«en (ÎYİK) 145 6 4\100 serbest (tYÎK) 5 54 0 B4YANLAR: 100 m serbest Ayşe Gulçelık (İYİK) 132 7 100 m sırtustu: Oya Erler (İYİK) 143 3 100 m kurbağalama Ajşe Gulçehk (İYİK) 144 3 (Devamı 7. Savfada) Şarpi sınıfında Istanbul Birinciliği iki tekne arasında paylaşılacak Istanbul Sarpı Birinciliği İçın yalnız ıkı ekıp yanşmaktadır Dun baslavan Istanbul Şarpı ve Pırat Birinciliği ile Optımıst Bırıncılığımn ilk yarıslarma Pırat smıfında 13, Optımıstte ise 54 tekne katılmıstır Şarplde varısan 2 tekne de D Spor Kulubune aıttır Bu sınıfın dun ku varısında Hakkı Ebın Nıhat Ebın ekıbı bınncı, Vahıt Avrancıoğlu Feza Mutlu ekıbi ıkıncı olmuşlardır Pıratta bı rmcılığı Mumtaz Unel Fatıh Özden flYK). Optımıst A sınıfında Sadı Temel (KYK) B sınıfında Ibrahım Kalkıs kazanmışlardır Sporda tartlşma 22 6 973 tarıhli Cumhurıyet'm îpo «ayfasındakı «Temmuz Yak laşnken» adlı makalenızı oku dum Iyı nıvetlı ıkazlarınıza kar 51lık ı\ı nnet gormedığım bazı sozlerınızı de uzuntuyle karşıladım Sızm bu ıkazlarınız, heveslenıp de elınıze gejıremedığinız meyvanm ozlemı gıbı, şimdı yonefıcı olan arkadaşlarınıza gan p bır dil uzatışmız olarak gor dum Yannızda Beşıktaş'ın karşısına G Saray'ı örnek gostenp, yonehcılerı kotuleme çabasına gırışmıştınız Sayın Subaşı sızden bır rıcamız \ar, n'olur biraz da sızler şu guzelım G Saray camıasmı ornek als^nız' Sızler de yo netıcı olarak gorev aldınız, önem lı mevkılerde bulundunuz, bır ka favelm esmesıvle eemıyi bırakıp fcaçnnlardan cpşıtlı polemiklere gırıp koskoca Beşıktaş."ı biçaıe SUBAŞI'YA CEVAP duruma duşurup Çırağan batak lıgına fıılatanlarrlan bırısı de sız degıl mısımz' Boyle mı örnek almıştınız G Saray'ı. bunu mu >apmak gerektı, bunu mu reva gormuştunuz Beşıktaş'a' Boyle mı Beşıktaş'lı olacağız' Gazetelerde bov gosterene dek, gıdınız Yonetım Kurulu toplantılanna, tenkıtlerınızı yuzlerıne karsı vapınız. Polıtıkalarının van lış oldugunu soylevınız Uzaktan Debrelı Hasan gıbi martıni atmak kolay Maharet onu (tenkıdlerı) vennde kullanmaktır Kendınız, doğru bulduğunuz bir gerçeğe ımnmadıktan sonra başkalarınm manmasını nasıl beklersınız ? Gazete savfalarında bırbınnızı reklâm edene dek gıdın kavnaşm kırgınlıklan bır tarafa atarak hızmet etmek ıstedıfınız camıavı «ağlam temellere oturtmaja çalışınız Gıdın gerjeklerı tartışın, tartı^ın ki doğru or ta^a çıksın Eğer boyle duşunmuvorsanız bırakın Yonetırn Kurulunu rahat ça1ış"=m lstedık leıını alıp ıstedıklerını sat«ınlar Sızler de alıp satünız Onlar da vıllardır bır «e\gılmın ozlemını çekıvorlar Bırakın o sevgılıve kavussunlar Buna kavu^mak ıçın hıç bır şeyı cırgemıyorlar. Dıkmpfc ıstedıklerı ağacın meyva sını toplamak hakları, ama tabıi fırsat ve rahat bır çalışma verılırse onlara Bu fırsatı esirpeme\m Yonetım Kuruluna Çunku ı\ 1 nıyetli basarılı bır çahs ma ıçerısındeler Yonetım Kuruluna başarılar, sıze sa>gılar savın Subaşı YAKUP GÜRSOY LtSE OGRENCISİ Perscmhepazan No. 17 Karakoy ISTANBUL TAKIMHR 1 Var Ş Genç Van E Spor 5 K D Fener K A 23 Şu 5 Kars 30 Ek Sdrıkanııs G Gu V SDor • Kelkıt G B Erz Kon S Erz D Spor A£n TÇav Agrı K Kır Van 2 Nısan önumuzdekı sezon San Kır ' Muş Alp b K • Ercıs 1 Nısan Mus K S K 1 mızılı fonna altınaa Kadııgalı Kars Kalesı • IŞdır Sur S 6 Mehmet ve Sırkecılı Mehmet'Bayburt S Bdvburt G 2 ten sonra, Anadoluıu Mehmet Erz 12 Mart t r z Id O de top koşturacaktır Ağrı Dağcılık Ağn D B. Genç futbolcu ıdealının MehArtvm Ho S Artvın G met ağabeylen gıbı başarıja Erz Do S Erz Dağcılık ulaşmak olduçunu sovlemıştır Ist Sağırlar Bursa S Dıl Izm Sağ S Ank Sag G S 4 (Fotoğrar. Alı ALAKUŞ) G.Saray ın üçüncü Mehmet'i TOTODA HEREES NE DİYOR? 2 Ort.T. •'. 45 70 90 50 65 55 45 50 90 55 50 50 55 70 P0 55 Cum T. 01 1 1 20 10 1ü 0 10 1 20 1 1 0 1 1 2 YARIN: BİR ALTIN, BİR GÜMÜŞ MADALYA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog