Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet B\srs AHLÂK UYM4YI TAAHHCT EDER. Sahibi Cumhunvet Matbaacılık ve Gazetecılık T A "> adına . . . . . NAZİMfc NADİ Sorumlu \ azı islerı Mudüru: OKTAl KUR1BOKE Basar, ve Yaun: CUMHURtYET MVTBAACILIK v« GAZETECtLlK T.A.&. Cafialoğlu Halkevı Ss Iso. 39 41 BÜROLAR: AVKARV Atatürk Bulvan Yeneı ADI ieni.efılr Tel. 120920 129544 ABONE ve 1 Aviık 8 Avlık 12 Aylık • Ajlık tLÂN T«rt D15. 52 50 ÎZMİR, Halıt Zıva Bulvarı ^ o 65 kat 3. Tel 3123024709 GLNEY İL1 LRİ, Kuruköpru 34 sofcak No. 40 ADAAA Tel. 4550 . 3934 Vurt İCİ ıso 3«0 30 90 loîSO 315 630 Bsçlık (Maktu) 2 re 1 ncl savfs fSanttm» 3 uncu «vfa ıSannmll 4. i. 6 ncı «svf» (SanUml» Vısan Mkâh Evienme Dotnm Olum MevMd 3SU U Ölum. MevIuL Tesekfct» 23 19 5m.ı fesekleuı <5 Sm > ss > 7S > n ; m 100 ıso . 80 SAYIS1 100 KURÜŞ THKP snnığı Kabul etti venlmedı 6 \e 31 Mart tarıhlerı arasında MtTte elektnkten falakava, en adı kufurlerden aı kada^lar mın işkence seslerını dınlemeje kadar maddı ve rra , ne\ 1 baskı altmda kalaım \oı mal hapıshaneje sevkedıhnce^ e 1 kadar bu baskiM ^ıs^ettım Bu | n^denle MİT \e A«kerı Savcı lıkta \e tutuklama mahk»rpcsın de verdığım ıfadelen reddedı\ o rum. Reddettıgıın ıfadelerde geçen hususların tCmunün \ alan \e polıs duzmece^ı oldugunu soı lemı\ orum Bu ıfadeler ba« kı altında alındıgı içın reddedı \orum Ba=kı altmda alınan ıta de ozgur iradenın urunu olma \acağından reddetıgım ıfadeler de gerçek çarpıtılmıştır • Sortu~undan «onra sanığır Askerı Savcılık, Eraruvet \e tu tuklama mahkemesınde verchgı ıfadeler okunmu=tur Mahkeme bundan sonra şofor Hasan Pek buvuk'un, Askeri Savcınm ta lebıne u\arak tahlıye ıstemmı reddetmu ve duruşmayı varına bırakmıstır OLAYLARIN ARDINDAKİ (Baş.arafı 1 »>avfada) Daha sonra kam\ onuna bınen lerı Nıha* Ynmas'ın ıstegı uzenne Fatsamn Cevızdere koprusuı e v akın b r verde bıraktıgı nı bıldıren sanık sofor şunları so' enuştır o4randıgımı duvunca teslım ol dum lm>e Jandarma Karakolu na getınldım Benı, hıçbır şey sormadan falakaya jatırdılar Bır sure sonra bana (sen Mahır Ça (Baştarafı 1. Savfada) jan ve arıcadaşlannı go'urmüşrafsız Devlet Baskanlığı muessun) dedı'er Kabul etmedLm, sesesını rencde edebüeceğınçanku getırdığım kısılerın kım den endı<=e edenz » olduklannı bümıvordum Bunlann Mahır Çavan ve arkadaşlan Adalet Partısııun önde gclea olduklannı bana Şener Şadı soy polılıkacıları tarafmdan ılen ledı ve ıskenceden kurtulmuş olsurülen bu ıddıaıan haklı bulmak çok zordur. Çönkâ Sayın dum Sorgumu aynen bu yonde Cıımlıurbaşkaııı Anavasa nın •verdım Gerek MİT, gerekse Sav Lendısue unıdıg: dogal. bır cılıkta aını doğrultuda dana abakkı kollanmış kanunlan çık olarak verdıgimı sanıyorum. tekrar goruşulnıesı ısteğıyle Ifadem bundan ıbarettır, tahü Meclıee gerı göndernuştır Bu jemı ısmorum » konudakı usul 93üocu maddeBu arada sanıgın, Ankara ve de beUrtümışUr. Istanbul Asken Savcıüklan ıle . <Cumhurba$icanı ( ) uygun Pohs tarafmaan alınan uadelen J buknadıgı kanunu, bir daha gö\e Ankara 3 Numaraü Sıkıyoruşulmek uzere bu hususta netun Mahkemesınaekı sorgulan gosterdıgı gerekçesıyle bırlıkte okunmuş, bundan sonra bır so(Ba«tarab 1. Sarfada) TBMMne gerı gondenr. (.) ru uzenne Hasan Pekbuvuk, «Zı |tnt, daha sonralan bılımsel ki TBM.M gen gonderılen kanunu ya Yılmaz benım davımdır Is taplar okuyarak meseleyı beliı yıne kabul ederse, kanun Cumtanbul Sıkıyonetun Mahkemesı bır ternel uzenne oturttuğunu, hurbaşkanınca yayınlanır » ne dınlevıcı ve Kartal Asken Ce 1967 68 bgretım yılında Istanbul Demek KI Savın Cumhnrba?zaevme zıvaretçı olarak gıttınu Ünıversıtesı Hukuk Fakultesıne kanınıo vaptığı şey, kanunlann denuş, Askerl Savcıük ve MİT'te kaydoldugTmu, avnı vıl ünıversıburuk Meclısçe bır daha ve venruş olduğu ıfadeleruı tumu te olaylarma katıldıgını. sonrala daha dikkatle ıncelenmesını isnu kabul ettığuu büdırmıstır. n legal ol&rak çıkan Sosyalıst gatemekür. Bu ışlemin gerrfnu retesınin ıdarehanesıne gıtmeve yeruıe eefarecrk verde ortak Teğmen Alkaya ve bu g&zetede çalışmaya başladıdemeç verea AP. lilenn ise ileSanık emeklı Hava Tegmenı gını söyletnıştlr rı snrduklen nürlerde bir tutarlıuk voktnr. Mehmet Alkava da sorgusunda, 29 Eylül 1972 günü Kadıköv «Işçı sınıfının ve yoksui halkı nhbm boTunda kaldığı evden Şöyle kı: mızın kurtuluşu ugruna THKP sıvıl polısler tarafmdan 1) Gerek Orraan suçlarmıa af> «hnıp •e THKC adı altında sımgeleşen v Kadıkby Bmruyet Amırlıgine ge fı kanusundakı kanunu n, gerek polıtık bır hareketin ıçerısınde AUtfirk Onnan ÇıfUıgının bir tınldıgınl, buradan gtaleri bagh j er aldım ve bu nedenle bugün bSISnunan satışı bakkındald olarak bır arabaya bmdırüip b 1 vargüanıyorum Bu hareketm kaonnun ivedi bır yanı yoktur. medıgi blr yere götüruldufünü, ıçerisınde inançlanm dogrultu , buranın kendısme GçnelKurmay Genel af sorununu soçım sonr»sunda bırçok şey yapüm Attısına erteleren Adalet Partüi fcye> Başkanlıgına baflı kontrgenlla gım her adım, yaptıgım her şey karargfthı oldugu (gizll çmlıştıkler, orman suçlan alfnu da geişçı smıfı ve yoksui halkıma hıa lan. hukuk, anavasa, Insan haıcnel afla bırlıkte duşunebüırlerdı. Ormaa .soçlan affının msant met edebılmenın damgasım ta lan pbi kavramlann sös konusu vantnı bir tarafa bırakıp, s»lt şır. Bu duşuncenın dışında hıç olmadıgi), bu verde kendısıni seçım jatınmının acelesı ıcınbır ard nıyet ve hesabm tezgah«tsterlers» bldüreblleceklennl, devseler, bu Lanuda tuklı n>layıcısı olmadım Bugün de de1 bunun hesabuu da kimsonin sor rulemezler Autflrk Onnan ÇıTtğUım Yaptıklanmdan ötürü| mayacagiTu» soyledıklennı an^a lıgının bır bolumunun satılması ne bır utanç, ne de pışmanük tan sanık sorgusuna dersmla d» ancak bazı çevrelerın tıkarduyuyorum Geçmışte olduğu gı «unlan söylemıştır: lan bakınundan sabırsnlıkfor bı bugün de gerçek bır ışçı sı «Yapüan maddl ve manevl işyaratabılır, voksa bu kanunun nıfı devnmcısı olabılmenın mukenoeleri şoyle öretlevebülr.m da ı\edı bır vanı yoktur Hem cadelesuu venyorum» demıştır. Falakava yatınldım. E3 ve a%afe 'Yuce Ataturk'un uıİM. antsına cadelesmı venvorum, parmaklanmdan elektnk venldi. savgı, hem kanıu çıkarlan baTanh, kendısmi yoksui ve Kollanmdan asıldım. Dört gün kınundan kanunun tekrar Irdeüretıcı halkın ozlemlerı doğrui sureyle aç ve susuz bırataldım. lcnmesı vararlı olacafctır. tusunda etküemek istevenler Bunun yanı sıra sskerlerin elın« 2) \P lı parlamenterlertn tvtden, iyi nıyet ve durustluğun bıratalacagım, vünime jüet atı lamentonun ıtıban konusuDda janı »ıra ona ters düsmevecek lacagı ve öldürülecetim yolunda gosterdîkleri hassasıyetuı de bir çozumlemeler bekler Subjektı tehdıt edıldım. 15 gün sureyle geçerlı ntfsnedl hulunanac vızme ve metafızığe gore sekıl taş uzenne serıll bır yatakta 1965 dönrminden bu vaııa, 4nalenmış polıtık goruşler ve tarı soguk ve rütubetll bır hucrede yasa Mabkemesı, pek çok kannhı j orumlar, teslimiyetçılikten kaldım IHha önee rahatsıı o nu Anavasa'va avlanlı^ından ömaceracılıg» kadar isçı sınıfı lan bobrçkleriTn gerek iş turfi ıptal ptmı«tır Bu konuda mucadelesırıa^dısma taşabılır» hasaasıvet ı e dıkkst bu kanunlan "<ıkaran çogunJul;' j»Mfleridaha da ^ gıcı Denu Hakim Yarb»v Ay ne dffşen bır sorumdnr Savm demlr Akmut sanığm sorgusu hucrede varalı olan parmak.an Cumhuı baskaıunuı doğrudan mın üz*nnde saatlerce durmak nu keserek «Şu anda ıddıanadogruya Anayasa Mahkemc^ine la cezalandınldnn 15 yün sonra mede kendısıne ısnat olunan ogitmeyıp ki bu konud* veUrisi işkencelenn vapıldığı bınav» a lav ve eylemler doj*rultusunö*a v»rdır kanunlan bir daha çölmdım Burada baskalanna ya ifade vermesı gerektığını ve bız rüşulüMk uzere parlamentova pılan ı^kenc^ seslennı duvdum zat tutanaga dıkte ettlrmesı geri vermesi, parlarornlonırn ttiBu işkence karargâhı dıyebıle içın verilen musaadenın şıfahı banna itina jrosterdıfınin ve c*fım yerde bır av sureyle kal sorgu ilkelerı içerısınde kullaprnhleının Anajasa Mahknne* dım tlk tnttıjım gün Eşref Bav nılmasını» hatırla'mıştır sınden önce Meclislerde çözümraklı ıle karşılastınldun Yuzü lenmesî istejirun bir kanıtıdır. K Z ?ı«tl Zorlukla konuşuyor OQ İşkence iddiası 3) "P li parlamenterler verdu. Kendısıne işkence edı'dığı aSanık bundan sonıa devam e dıklen ortak demeçte bu tutnçıkça bellı ıdı. Butun ışJcerce re den «orgu«unda şunları anlat sorgu ışJemlen sırasında gczle nrayie «ayın Cumhurbaskuıımn mıştır tarafsnlığiıun cölz^l^neccği ıddi nm kapalı el ve ayaklaıom oırbı«Burava davet edılmeden onasındadırlar. Ovsa gerek nrman rine zıncırle baglı ıdı Gerek b^.n ce bır defa MİT te, uç defa Sav suçları vr eerek Ataturk Onnan ve gerekse dığer arkadaşlar bu cılıkta, toplam olarak bu dava Çtfthğı konusundaki Cumlıurrada işkence gönlrken aynı s.uniçın d*ort defa sorgu verdım başkanlıçı hassasıvetı, sıjisî lerde Sıloyönetım Komutanl ğı Gozaltın* alındığımdan sonra, partıleruı eçılımlern le ıleilı drsanınm 93 Nolu bıüri olacak, 5.5 aj hucrede kaldım Bu su hıç kımseve işkence edılmedıgı ğıl, doğrudan dofnıva Aııa>asa' rede hıç kımsevle çorusturul yolunda kamuovuna bildırtîcr va va donuk bır dıkkatın bclrüsimedım Avukat tutmama ızın dir CuBihıırbaşkanlığı sıvasi yımlıyordu Geçtıjımız gcmlerde parülere avnı mesafede ve takontrgenlla hakXında soru ^nerrafiızdır; ama Anavasal vornngest venldıgı halde bu konuda İngiliz ordusuna, larda tarafsu kalamaz. Salt bu > Baçbakanlık tarafından hıçbır açıdan bitnn partılcri nvarma •çıkiama yapılnuunıştır Aradan Kuzey İrlanda'da göıfvıni vapmıştır. ( aydan fazîa bır saraan geçtıgi Yazık ki savın Korutürk'un halde sag ayağunda falaka izlenkadın ya da çocuk ne rastlanmaktadır Butun bunlan 1 bu uvarması partizanca bır deistenmjstlr. SLZlerın merhametınıze sığtnnBk' meçie karsılanmak ayrımı yapmadan Bu tutumda parlamentonun itıveya atıfetınızı dılenıe». içın sovlemiyorum. Sadece ilatiemın han ' bannı zedelevetek sorumsnTİukgeriliaları öldürme (P şartlarda ve ne şelclde aiındı j lardan irler jcörulüyor. Juu belırtmek içm »lylüyorum. 27 Ekim 1972 günü Se^mıyeve' gebrOdım Avnı gun askerı savBELFAST • îngılız Ordusuna cılığa ve tutuklama mahkcmesıne çıkanldım. Iskenoelerin t°wrl Kuzev Irlanda da kadın vada (BasUrafı 1 Savfada) henu» ortadan kalknıanu^tı Yor , çocuk ajırımı vapmadan uzer gundum. Eskı ifadelenmı o^ot o ıs'enen ımt.han sorulannın ce lenne ateş açan 3 a da bomba vap^nnm henüz çelmedıg nı bı' larak tekrarladım. Zafn caha jerleştıren gerıllalan oldürme once kontrgenlla karargâhın dırmıs olayın merkezınm Istan eran verılmıştır Kuzev Irlanda bul oldugunu sov lemıştır. da ifadelenmı değışUrırs. n tek da ozellıkle Londonderrj'de son rar ıskence edıleceğı soylpnr"işzamanlarda genç kızların aske Bu arada, Çankava Lısesınde tı. Benı buraja getıren MÎT \d7, üruversıteye girıs imtıhanı ya rı devrıveler uzenne ates açma başısı koridorda gezmekte ıdı. lan olavlar.nın artması uzenne pılırken kopva çektıgı one suru ordu komutanları harekete geç Butun bu anlattığım sebeplcrdan len bfrencinın ısmımn *««bıt e dolayı serbest irademle slınmımışlercar aılemedığını de budıren Savcı jan pohs v e sav cılık ıfadelenmı Yardımcı^ı Erbas lısedekı İm ' Bır askerı vetkılı, bundan reddedıvorum Buraaa «erbest tıhan Komısyonu Başkanı Tur boyle gerıllaların erkek kadın irademle vereceğım ıfadenun doğ han Akyola bu konuda müraca \a da ÇOCUK o duğuna bakılmı ru oldugunu soyluyoruın • » , at edıldıgını, ancak Turhan Ak , yacağını, zaten uzaktan bovle Sanık, ıfadesmn sonunda) vol'un kopya çeken öfrencının bır ayırım v apmanın da munı ısrtunı hatırlayamadığını soyle«Son olarak sunu sövlemek ıs*ıkun olmadığını sojlemısür (aa) dıgını ifade etmıştır. vorunr Bana bu davada TCK' nun 141/1 madde«i uvgulanmak | Lısede vukubuian bu olavla 1 1 ıstenıvor Yukarıda doğru ola I gılı olarak Savcı Yardımcısı Paık rak anlattığım olavlar ve ben m Erbas sunlan sovlemıştır (Ba?tarafı 1 Savfada) bu ola*lar ıçınrfekî verım detr'l «Lısedekı Iratıhan Komlsyonu «dunv anın en onemlı keşfı» ol 141'1, 141/5 kapsamındn dahı muBaskanı Turhan Akyol, evrakın talaa edüemez tfademın basındufunu ka\ de'mıslerdır Istanbul'a gonderıldıgıni soyiedan berı behrttieım gıbı v apAçıklamava göre, Gunev tsdı Ancak ımühan evrakı açıl tıklarım Turkıve Eerçeklen upanva'nın Kadıs körfezı açığın dıktan sonra kopva ce!cen bfren lenne du^unmekten ve polı= tada bulunduğu bıldınlen kitava cınm adı bellı o'acak Bu arada kıbindç olan nısanlım Selahataıt ba7i konaklama verlerı ve Savcüığımıra her gun veni ih tın Otur'u saklamaktan oteve ^ apı sutunlarının verlerı de sap bariar yapürnaktadır Ksas megeçmemıştır. Av rıca şunu da tanmıştır seie I»tanbuldan betclediğımız belırtmek ıstıjorum Yapfan cevapt'r Soruların cevapları gel ışkencelere bovun eğerek gerdığı zaman el mızdekı ce\ aplar çek otmavan ıfadelen ımzalala karşılaştıracagız ondan scmra dım Bundan dolajı kendımı afkesın bır lrarara \ aracağız » (Ba^arafı Sper saTfasuıda) fetmijorum Söjleveceklerım 4x100 m serbest (Galatasabundan ıbarettır» demıştır ra%) 6 52 8 12lî TAS EKKEKLER: t Öbür sanıklar (Baştarafı 1 Savfada) 100 m. serbest Alı Gülçelık Sanık Selma Ozkol un scrgullgılılere sunulacagını ılave et (İYÎK) 1J19 sundan sonra mahkeme sanıkmektedır 10O m kurbağalama Murat lardan Mehmet Sahın üe Cemal Bırkaç gunden berı Lıbva ba Çorak (tYÎK) 1313 Çelıkın sorgulannı da vapmışsını ve radvosu, vavınlarında 4x100 m serbesf (Galatasahr Her M sanık da ıddıanameBujukelçılık bınalarının lımana Tav) 5 05 1 de kendilennl suçlavan bolumbakmasının «vatanın vukse,v len reddederek evvelce alınan B4TA\LAR: menfda4lerıvle bağdafmadıgmı ifadelennın de bask: altmda aun ve ülkenın ıç ve dı»; guvenlıglre 100 m serbest Ayşegul Adıgını soylem.şlerdır Sorgusu ren (tYİK) 1 J3 7 avkın oidugjnu» ılen surmektamamlanan sanı<clardan Cemal 100 m sırtustu Avşegul Atevdı Çelık'ın tahhve ısteği reddedılren (ÎTıİK) 1347 Denız kenarınö*a bulunan \e mış'ır 100 rr kurbalagama Yasebo'altılması ıstenen Buvukelçımın Yazıcı <rYİK) 137 7 Durusma 30 temnruz saat 9 30'a lıkler Türkıje, îtalva, Ingıltere 4x100 m serbest ÎYİK 5 565 ertelenmıştır. \e Amerıkava aıttır (a a) GERCBK Bu köşeden ÇankaYa'nın Vetosu BİR UYARI ALTAN ÖYMEN (Ba'tarafı 1. Savfada) len anarşıstlere göturulmek te olrfuğu» blldirilmışti. Göruıduğu gıbi, anar«Mler, sovçunlan ıçm özellikle bu «uzatma» gunure jakm gunlen seçmektedırler Önu muzdekı 24 Temmuz gunu ıse Turkıve Büyuk Mıllet Meclısi, sıkıj onetımin uç ılde yenıoen uzatılması konusunu goruşmek uzere toplanacaktır. Eğer bu anarşı«tlerın hala faalıyet halınas olanlan varsa, vurdun herhangı bır >erınde gene harekete geçebılırler. Aman savın mudurler, veznedarlar bekçıler dıkka'lı olun Boş bulunup mılll servettn bır bolümünu anar9i«tlere kaptırmaym Vc onların, propaganda emelle rı bakırrından, ekmeklerıne y»g turmevın^ Turkıye'de Baçbakan da, Başbakan yarchmcılan da, sıvasl partıler liderlerl de hepsl, «ıkıyonetımın bir an oncs kaldın'ması içın ufrasırlarken, onların bu ugrafilarının guçieşmesıne sebep olmayıa. Kmlcımlı Ekonomik yorum (BastanOı 1. Sayfada) lanınca 2,5 mllyar lıra daha basıldı ve basılan para toplam 1 16,5 müyar hraja ula$tı. Şımdi bu mıktar 21^ mılyar lıra artmıştır. Bu artış sırasında da hukumetler hep ıstıkrar poliUkasından, Turk parasının değerının korunmasından soz etmı»lerdır. Hele «fıvat istıkran bozulur> bahanesıyle köylunün urunlenne z<jm yapmama>a, vahut onemlı zam \apmamaja aznıetmı? bulunan Savın Talu'aun Hukumetının izledıgı para p«lltıkası çok Hgınçtır Resmı koruşmalarında fı>atların artmaması içın elden gelenın japılacağı be\an edillrken Hükumet Merkeı Bankası haftahk vauyetlennde gorulduğu gıbl onbeş funde ıki mılyar lıra cıvarında para basmıştır. 23 Hanran 1973 gunlıl «vazıyet» te «Tedavuldekı Banknotlar» 19 mılyar 494 mü jon lır» iken bu mıktar onbes gun içınde ani artış gosterip 7 Temmuz 1973 gunlu «vazıyet» te 21 mılyar 408 nulyon lıraya çıkmıştır. Banknot artışı 15 f\ınde «olOa vakındır Maüve tarıhın de bovle bır hızla artışa II Dur va Savaşı vılları hariç, rastlana m u . Bu 15 gun içınde dovız hesaplarında kayda değer bır artı? olmadığına gore, artıtı baska unsurlarda aramak gerek , mektedlr ' emri verildi ftnkara Savcı'ığı Itlantis 7 13 yaşlan Libya Okuyuculanmır bu »rtıîi belte j Tanm Orunlen Fraansmanı ıle yorumlıyabüirler. Oysa böyl» bir| durum da yoktur. Açılan kredı (Baştarafı 1. Savfada) muduklan ve avanslarm bu ikı Bu arada, Londra'j» gelen hahaftabk artışl» da ılgisı voktur berlere go>e Kabü'de Sıkıyönetım ılan edılmıştır Şehırdte bel fmdık pancar vb ahmlarmın da yoktur. Ji başh yollar askeri birlıklenn kontrolu altındadır Resml bitlk anda göre ç&rpan onemlı nalar tanklarla çevrilmiştir. artış nedenlen ıkı kalemde topKabıl Havaalanı da trafile kalanmaktadır. Bunlar Haziney« kı I patılmıştır. Havaalanının etratı sa vadeh «vanı U« özel Sektor askerı bırüklerle çevnüdir senetlendır. Aig»nıst»n'd* darbe hareketiHanneve «Kısa Vadeli» adirle I nı gerçekleştıren Muhammed açılan «vans bu mılyar Uradan Davut Han daha sonra Kabil öael Sektöre scnet kar«lıgı ise radyosunda yaptığı konuşmada, 800 Mıljon'dan faıla artmıştır. eski hükumetln blr «sozde deÖnümüzdekı avlar hasat aylanmokrası» uvgulamasına gırişti dır, bu aylarda, satın alma kuğıni, ülkevi tam bır iflasa förürrumlannm yapacağı »lımlar yine mekte olan bir siy«set ızledigiMerkes ^»"«fc«« kanaltyla fınanse nl, kemfısi ıle arkadaşlannın tsedilocek v« «nisvon hacrai arttık lim ruhuna da uygun olan gerça artacaktır. Hükumet anlaşılçek demokcasiyi gftıreceklermı djfma gore dövız bollugundan soylenii»tir General Davjut H«n aynca ülkesuun «Herhangı bir u . yararlanıp ıthalat vapacak ve bu yolla havat pahalüıfmı kırmaya luslararası pakta va da bloka çahşacaknr. Bu tanhımızde p»k' girmeyeceğını» de sozlerıne ekender geçen bır dövus bollufu, lemişUr, Kabıl radyosu yayınfırsatınm gelişı ctnel bmrcanma; lannda devnk Kral Zahır Şahsı demektır. la ilgili hiç bir bUgi vermemıy ür. DövnJerın böyle harcanm*st' yenne, yatırunlan akıtılması yo1 Kral, Roma'da lu aransavdı, pahmlılık olsa bı ' Afganıstan Kran Muhammet le yuzbınierce yurttaş 1? re bır Zahır Şah. çamur banyosu vap o kada da yurttaş daha fasla f«tığı Lavvo Ameno'dan dun Ro lır elder edecektı ma'va gelmış ve herhangi bır Bır noktava daha ışaret ede demeç vermemiştir Zahir Şah'hm ltTO'den bu yan* koylünün ın ozel doktoru ıse, «Afganısunlnlenne onemlı bır cam yapütan'ın guç ve nazık bır donem madıgı halde, 7 mılyar lıradan eeçırmekte olduğunu» sovlemısfasla para b»sılmış, basılan patır m hacmı *>50'den fazla artmış, Bu aıaad 2İ Dun>8 lzcı Kon tır Hukumet belkı de onumur feransma katılmg^ urere geç^n dekı aylardn mevdana çıkacak ve hafta Nairobı've g'len 27 \a«ınrlakı Pıpns Şaı Mahrrud 'se, ba nı fıvat arlıslannı tarım ürutıle rım sabn aîmasına batlavabıiır basını Afganistan KrallıCindan Ama yukanaan ben konasrunı uzaMastiran darbe konusunda lan rakamlardan anlaşılacagı gı b», bu ıddıanın geçerlıhğı zayıf gamstan'da bır hukumet darbe kalacaktır Hukumet bır yandan «ı oldugunu osjremnce vıkıld'ım akredıtıf temınatlarını azaltıp Ulkemde bovle oır sev olma~ bır vandan aaha farla özel sektbr nı hıç beklemıyordum» demijtır seneaı kı^arak tüccar ve sanavı Afgarııstan'ın devrik Kralı Za cınm nten göçlü olan kesunlenhir Şah 1933 Mİında daha 19 ya nın pazarlık gucunu artırnuştır şındayken babası Emanullah Üstelık bu artısm ıflaslar ve Han m bır suıkast sonucu öldü konkordatolarla dolan dığer ezı rülmesınden sonra tahra geçmıs len kesımlere tTükenm ve gıyım tı 1964 vılında parlamenter kra' endustrısı) bır yaran da olmava lık düzenmı getıren Zahır Şaiı cakUr Çünkü kredılen »rtanlar geneUikle rarafsıg bır dış politı onlar degıldır Para basunı rüke ka ızlemelcteidı tKa talebını kamçüayacak tmrrda olsaydı, hem tflketıcı daha as sı Muammer Da\oıt Han kıntı çekecek ve hem de dengcsı Asken öğrenımım Kabı! de ve boıulan pıyasa durulmuş olacak Pransada yapan Davut Han 19S2 tt. de Pakıstan sınınnaakı Kande har Evalet Valılıgıne atanmış daha sonra Doğu Bblgesı Komu tanı olmus 1937 de ise Asker! (BafUrafı 1. Savfada) Okullar ve Merkez Kuvvetlen KomutanlıSına petırilmiştir 1951 tışın bır milyar lıradan fazla bır kısmı hazınenm ödemelenndekı de kral tarafmdan Başbakanlı|a açıgı kapatmaya, 996 cıı'von lıra atanan Davut Han on yıl bu jrorevde kalmıstır AVTH süre lık kısmı özel sektor fıransma nındakı artışa gstnuşür Basılan ıçınde îçislerıvle Ssvunma Ba para mıktanniakl artışın tanm kanhkları sorev nı rle vapan Da ürünleruun destek'enmesındekı. vut Han Bacbakanlığı sırasmda pavınm gayet aı oldu£u )!en su ulkenm ekonomik ve sosval kal nilmektedır Zıra Toprak Mah kınmasînı saşlamak amacıvle bır sullen Ofısının aldtğı pav 300 tnıl Pîanlama BaVranlığı kurmuştur yon üra gıbi az mıtrtnrcU a t ı ş kaydetmıs, buna Karş.lık Tarış ' Afganistan ve Fıskobırlığı funnsr etmei,c 649 500 kılometre karelık da|görevh Zıraat Banr«snın kredı lık ve vavlahk bır ulke olan Af ve avanslan avnı daa>yde ks! ganısfan'm nüfusu 17 5 mılvon dur Ekonomik açıdan gen kal mış, ya da genlemiştır îlgılıler tanm urunlennln fınansmam mış bı r ülke olan Afganıstan da için yapüacak emı^yonun onu j son ıki \ıl 'çmdeki kuraklık, bu müzdeki günlerde pıvassva çıka yük baş hayvanlarm «^75 ınrn 61 cagını ve bunun doguracafı fı mesıne vol açmıştır Kuraklık yat artışlannın ıthatft fle önle felâketı vu7unden b nlerce Afs«n nemeyecefıni ifade eSnışlerdır I lı vrecek bulabılmek ıç n komsu Ekonomik çevrelenn bır kısmı I ulkelere ozellıkJe Iran ve Pakıs da ış adamlannın para darlıgm tan'a sığınmak zorunda kalmış dan şıkâyet etmeleri üarme hu tır kumetın etkılendığint \e bovlece Hem Dogu bloku ulkelenn ek bır satın alma gucu saflana den hem de Batı blokundan eko nomık vardım alan Afganıstan • rak tıcaret alernirıirı csnianmnl maja çalışıldığını ifade etmışler dafcı Onıversıte ogrencılerınm sa dır. yısı sadece 5 700 den ıbarettır. Ifganistan î Eğitim Bakammn yetkilerini kullanmasmij Kargılı ise Yüce Divan'n sevkini istedi (Baftarah 4. m>fııdııı Gece çabufc Eelıyor Hazırlanı vorum Küçuk Wr çantays nazı eşvalarinnı verleştınvorum Vı havet ı=te Vlasıs' Kapımn pen ceresmden fırarın ougün vapı tamıvaeağmı antatıyor PERSKMBfc. » *GUSTOS Vlasıs vazıü bir aot vervot OKUjorum «Bugun de olam'va cak Guvenuk tedbırlenru 9rtır dılar Arabalan çot sıkı kon'ro edıyorlar » Şunu da eklıyor me sajında «B'ze vardım ea^bıl»cek arkadaşlann var nu? Ka*n nişanlıma burJnedek bır ış fcu lamadiğına gore tya dostlamı? nereded'r' Kaçmamızı gerç°!cTen ıstıvorsan bu tşı oana oırak VP guven Yalnız plamn 1>1 nazır lanabı'.mesı ıçm «amıen çönre^. gcreknfrnl bana sojle (401) No lu es,;ı hastaneom delıkten kaçınava Kobetçı öizn çagıracafı zaman oTelefon ve teieks ile nunla alav adıp askerl po>ıs mu fettışı okluğumuzu so\ I15 ecegım. Telefon Basmudurlutünden a Askerl polıs sdrünu duvar duylınan bılgıya göre Turkıye üe ma7 se«leri kesilır. Bovlece avvukarda adı geçen şehırler ara lu u kola\!ık a geç#bılecejız sosında telefon ve teieks bağlan kağa çıkıp bır taksıy« maBbfletısı bulunmaktadır. ABD ıle te cefız.» lefon soru«mesının dakikası 52 Bu notlar, kafamı kanştırı TL dır ABD goru«mpsi Ank» yor Fırar ışının gerive bırskılra ustunden temınli baçlandığin masından değ'l fakat yaının dan normal konuşma ıçm 1 2 saat beklenmekte bu süre. An kara'dan dırek baglantı o'.dutu için daha da kısalmaktadır. Üs (Baştarafı 1 Savrada) telık Ankara'dan nldınm ve mek, Bzellıkle firetımi daraltıcı ne acele konusmalar vspmsk da tıcelerden kaçınmak 7orun!usuna olanafc dah'lıne gırmektedır Yi da bu arada degınen Sezai Dıblan ne venlen bılgıve gore te'efts bu konuda Hukurfete bazı «tavgorusmeleri daha da az zaman sıve!erde> bulunmuştur. aimaktadır Odalar Bırlığı Yönetım Kuru Pederal Almanva nm Borm lu Baskanı Diblan'ın, <fıyat ar'ış lan ve para d?rlıgı. konulan u şehn ıle telefon gorusmesi vapzerınde vapmış olduğu tav=ıjeler mak ı«e daha da ucuza mal junlardır olmaktadır Bu şehır ıle telefon 'Cî) Yüzde 20'den juzde 25 e rörüSTOMlnıı dakıkası 26 li^a çıkt>nhnış mevduat munzam karolup vıne sure smırlama«ı bu lunmamaktadır. Yapılan bır he şılıklarmdan aıtan bu vuzde 5 mspetıo Merkez Bankası tera saba gore gms smavı cerap şık fuidan. behrlı şartlarla orta va lannın New York'a ilerfhnesı vaklaşık olarak 1000 TL, Bonn'a delı kredı ıhuyeçlarını karşılarrsıt iletİTnesi ise 500 TL*ye mal ol uzere kredı pıyasasına yenıden in ükâlının saglanması maktadır (î) Konvertibl hesap «ürelennin Oniver«iteleranısı Girtş Sına ven'den gozden geçınlerek düvı Komisvonundan alman bıljri zenlenınesuu şartları önceden bel ve gbre vurt dışmdaki üç şeh<r lı edılecek azamı lrnıı'ı Bakdnde tınava gırenlenn sayısı yaklar Kuru'u tsrafından tıyın olulaşık olarak şu şekıldedir: nacak mıktarda yatırnn ıhüy«ç Lefkoşede 600 ö ş i lannda kuuamlmak unkanmın Bonn'da 550600 kişı satUnmasuu. New York'ta 7040 kışi G) Yatınmcılann ıhtıyacı olan ve ıstıfade ettıklen kredılerde kı Herkes girebiliyor sıtlamava gıdılmemesını, Yme ilgililerden alınan bügtve (T) Sanayı ışletmelennm ihtı göre vurt dısmda sınava gırey»ç duvduğu kısa vadeh kred bılmek içın hiç bır sart aranmuameİFİennın daraltılmaınasını mamakta, sınavlann vapüdtğı «D Hammadde ve ara mah gihı sırada vurt dışında bulunan her firetıme ılışkın ithalât ıhtjyaçlakes ilgılı tormalıtelen tamamlannın fecıktırümeksızın karşüan mak suretiyle smav a girebılmekm»sını, tedır Bu durum isa hall vakti (?) Merkeı Bankası kredi l'unit yennde olanlara, sınavdan kısa lennın, üretıcı sektör Bİevbhw ds bır süre orıce yurt dışına gideraltılmasını ve son vıllarda karek sınavlara bu sehırlerde cir mu sektoru lehıne bozulmus olsn tne olanafmı vermekte va saat dengenın düzelülmesını farklan vuzünden ortava çıkan (7) Reeskont taleplerınuı karşıboşluktan favdalanma olanakla lanmasında. üretıcı ve deierlen nm tanımaktadır. dırıcı ıktı<«di faalıyetler lehıne kolaylık sağlanmasmı, (İ) F»ız subvan'iyonu mekanız masının müessir bır tarzda ıjletıhnesini, (?) Para v« kredı pohukasını düzenlerken. ekonomıdekı suratlı genışleme eğüunlennın ıvı değerlendınlmesuu, ttıvsıve « M mek ısterun » Sezai Dıblan Odalar Bırlığinm «örüîlennı, daha aynntılı bır «eküde Hükumet yetkılüenne su nulacağmı da bu arada sözleıine (Ba«taratı 1. > mahallî saatle lUUOda yapılmışnr Bu memleketlerle Turkıse ara sindakı saat farklan şu fekıldedır Turkıyede saat 10.00 iken Lefkoşede 9 00, Borm da 8 00 New Yorkta, 0200 olmaktadır Bu duruma göre bılhassa Bonn re New York şebırlen içın Tür kıye de smavdan çıkan bır şah sın telefon veva teieks bağlanrısı ıle sorulan ıletme oıanagı dog maktadır Sinav test şeklmde vapıldıgı ıçm sorulann ıletılraesı gerekmemekte sadece dogru cev«ıp şıklanmn okunması yetmek tedır Zıra smavlar Turkıye sa atme gore Lefkoje de 11 00 de Bonn da 12 00 de, Ne\v York ta ıse saat 18 00 de vapılmaktadır Bu 7aman farklan ıse olcunma sı 20 dskıka kadar suren cevap şıklannın ıletılmesi ıçm yeterü sav ılmaktadir üniveîsîte Yunan Albayı Minis'inanıları ıfadesı bendeki suphelen arrırıyor Vlasis't çagırsrak alçak. sesls konu suvorum: «Demelt sana olan gövenıme Inanmıyursun? Ben seru öz ç o cu*um gırji savarken sen uana bunlan nası! vazabüıyorsun? Dınıe benı Vla.>ıs Dunden ben bu fırar ıslnı du>ünuvorurn Aslında bu ışı o Kadar da arzı etmıvorum Dognrsurra t't« «pn aılemı dusunuyorum Ben ne Panagulıs'ım ne de Vaîırakıs ^rtık • aşlandınj Kaçarsam. , o zl bekleven tehlıkelerdcn başka, beUı aılemı de bır daha joreTiı>ecegım Ovsa burada ve dana sonra hapi>te iken arada bu de olsa onlan goreoılmek ımKânına sabıp olacagım Onun içın rıca edıyorum unuıalım bu isı. î«kence etükler) günlerde aklımdan ceçen delice bır fikircU bu. Bunun'a beraber sunu da ıvı bıl kı benım içın yaptıklann: hıç bır Hunan unutmavacagım ve t'. < fu^atta bunlan odemeye çalışacafhm» Vlas s e söy'edıMerim bundan Ibaret Sıgara venyorum beraberce tütturflyoruz. Saatleı geçiyor. Zamanı dohıyor ve aynlıp eidıvor 1011 131314 15 Ağustos Salı Sağlık durumum gunden güne düaeliyor Benı Susanna'dan boşalan hücreye geçinvorlar. (2) No ra hücre de (1) No luya benzıyor Yenı gardiyan se> vımll bir çocufa benziyoT Pırsattan istıfade \1asls hakkmda bılgi toplamaya çalışıyorum. Vlasısln en gaddar Işkencecılerden oldugunu sövlüvor Ona guvenmemek gerektıgınl eklnor Saat 8 e dogru gardtvanlar kanmın gelecegml ve tras olmamı soyluyorlar Bu gorüşmeden sonra bırsevler olacagım sezıyorum Ya da bırkaç gun sonra. Soü'jle karşıla^raak istemıvorum Hem sırtımın ağnsından ikı kat olmusum Karımm tşkence sonuçlannı farketmemesl içın elimden gelen eavreti gostemorum. reodıoyanrmkos'un odasının karsısında bir büroda bulu?uvoruz Konuşmamız sırasında bır vuzbaşı ve ıki sıvil hazır bulunuyor Butun gayretime rağmen Sofl dık duramadıgımı ve sesimın kesık oldugunu anlıyor Basıt bır lumbago djvorum Şılrelı blr konusma ila Vlasıs'e vermes nj so^ledığtm 8000 drahmıden 3U00 verdigini söyluvor Yalnı? 2000 drahmi vermesmı yazdıgımı belırtıyorura Sofi ısrar edıyor 8000 drahml dıye vazmıssın dıyor Anla«ı'an Vlasis sayılann ürerinda kalem oyna'mışü Vlasıs'e bır daha para vermemesinı sovluvorum. Konusmamın aileden haberlerle bltirtyorui!. Pota Amerikt'dan gelmıs. tvj bavramlar dıUvorum. Sof! «ftdıvor Gardıvanım beni hücreve goturüvor Gece Vlasıs nobete ge'ıvor. Pencereden beni selimlıyor Sıgara vererek kendısıvle dostça konuşmava çalı«ryorum Sahtekirlıgını bıldigıml göstermıyorum Karımdan 2000 aldığını söyluvor. Tamam devıp genel haberler sorayorum. Yuzbaşı Anadonopulos'tan, beni bırkaç gun daha avakta tJtacaJtlannı ögrendıgıni sovlüyor. CUtSAMBA I« ACTJSTOS Teofılovannakos*un tsıne çılchgmı ögreniyorum Yenne Hacızısıs bakıvor Dısandan ayslc se'leri gelHor bir yatak «ürüilenıvor Kamlar «çılıp kapanıvor kufurler arasmda Bütun bunlar veni işkence seanslannm v aktastıfını (t»st»rivor. Bugun de peçıvor. Akşam oluyor. Bır an once ba'lamslanna dua ediyorum PEKŞEMBE 17 AGOSTOS Hacızisis'ın odasında. Hacınsıs. Seninle halimi* na olacak' Biö vıldıramavacaguıı anladın mı daha' Şunu kafana rn sniı: Isbırhgınde bulundugun arkada«sl«tnnm adlannı vs«ma?san askert polıs merkeeinden can'ı çıkmavacaksın S«nin hakkında ilsisit ««vler bilenleıi de vazacak'in biM H'ç bır sey vapman>ıs olsalar bile Sana avlarca istcetıce vapacafız Gerekirse bır 51I D 11nın altındaki baklası çıkartincsya kadar Sabırh İDsan lanz biz.. Odalaı Biıliği İçe' Bagımsıı Milletvekıli Celâl Kargıh Millı Egltım Bakanı nın ,ıre dıvana sevkedılme'inı istemısur Üniversıtelerarası gınş sınitv, larında ^orulann çalınarsk satıl dığını, buna ait resmı belgel< i nn \avınılandığını belırten Kargılı TBVM Baskanlıgına I v erdıgı Meclıs arastırması oner gesinde. Mıllı Efcitım Bakanı I nın gereklı tedbnierı almıdısı | nı gorevını kotuve kullandığı nı one sürmustur. Ülker'in demeci CHP IsUnbul Milletvekıli Re şıt Ulker. unıversıte gmş soru lsrının çalınma'ivla ılgllı ola r»k veıtbgı demeçte Mıllı Egı tım Bakanına çatmış ve Baka nın vetkısıni kullanma<ını ıstemıstır Ülker =unl«n sojlemış tır «Mıllı Eğıtım BaKanı, hırsızhk olavının yalnızca unlversıtelen ılplerıdırdığinl sovleverek ısın ıçınden sıvrılmak ıstemı^iır Ovsa v erdıgı demeçte, Bakanh ğının me«ele\ı cıddıvetle ele aidıjın: ve gereklı tahkıkatın vapıldğırı acıklamıştır. Bakanın Unıversıtelerarası Ku rulu toplantıva çağırmak jetkı sı bulunmaktadır Bu v etkı rek törlerde de vardır Bakan "ka' muovu onunde \ erdıgı sozlerı verıne getırmeli ve avnı 7amand a da kanunlann kendısıre tanı ^ dıgı vetknı kullanmshdır » I Fiyat artışmda TAKVİM 18 Temmuz C. Ahır 17 Rumî İ38H T«nmujt 5 Gunes Ögle ikındı Akşam Vatsı HıcrJ 1 •(*'* 5 41 »03 13^0 4 41 .Tl(ı H40 20 ib 12 00 23.M 1J6 3.a 634 Türk misyonunun durumu Dısışleri Bakanlığı sbzctf yar dımcısı Kaya Topen Afgamstan'! y p da bulunan Türk misyonunun hukumet darbesınden zarar gbr medığmı ve durumlannm 1yı olduğunu açıklamıştır. Topen, hu kumet darbesmın Mgsnıstaıı ın tamamen bır ıç meselesi oldugu O nu sozlenne eklemıştır. İstanbul Devlet Konservatuvarı Müdürlüğünden ETİLER Konservatuvarımua veni ogrenci adav kaydı 131 Ağustos tanhlert arasuıdaciır. Fazla bıigı içın Mareye veya 64 07 81 No. lu teJeton* basvurabılırler (Basın: 19246/5775) f (Baştarafı Sporda) Mayıs aymda 1 1 metre Av10 rupa rekorunu 58"6 ıle kırdı Shane Gould"un Dunya reko u 1I3 arasında sadece bır s^l se (BaşUrafı 1. Savfada) fark kalmıştı Bır ay sonra tean«1973 yılı üniversıtelerarası gı ta Clara'd» bu derecevı teKr>rnş sınavmın venılenmesm! gplayaıak, ekorunun bır rasMartı olmadığını ve açık açık ânarektırecek bır durum bulunma ne Gould"un tahtına dognı vunidıgma daır Komısvonun sör<i« dugunu »osternu$tı bırlığırun açıklanmasına ovbuıı fıvle karar verildi 1 Nıhavet geçen hafta. Doşu Dunkü toplantıva merkezî sısAlmanva Sampıvt»na«nnîn uçunteme dahıl unıversıte akademı cu gununde ^agmu' altında 100 ve vüksek okuUann 25 temsücı metre serbestte tahtı ele Reçırsi katurmstır. dı 58"2 Istanbul Tjnıversıtesi Senatosu Erder'm bu derecesı, Srmne ise dun daha once vaptığı top Gould un Dunva Rekorundan uç lantıda üniversıtelerarası gm~ salıse daha ıvı ıdı sınavı konusunu ele almıstı S" Do£u Almanva Şampıyonası nato, yaptığı açıklamada, ünı nın tefc başanlı derecesımn bu •versitelerarası Gıns Sınavı Ko oldugunu spnmamalmz Bu de mısyonunun, gıns sınavları ko recesı ıle Ender çolgelemıştı nusunu en kısa zamanda avdı, dıgerlennı 200 metrede And lığa kavuşturacak bır karara rea Eıfe 2 5*7 ıle Rosemane varmasını ıstemıştı Kother 2(H) mete Kelebekte Senato ayrıca, jenı LnıverM 2 16 i ıle Cırer Avrupa Eeko teier Kanunu ıle kurulan Yuk ru kırmışlardı Dofu A manvalı sek Ögretım Kurulu ve Unıver yüzucüler hızlı başlamışlardı sıtelerarası Kurula gorıderece sezona Gorulen o ki bu hızlaği temsllcılerı seçraıstır Yuksek n daha devam edecek Ö/ellıkögretim Kurumunda Hukuk Fa le Belgrad'daki Dunva Şampıkültesl Dekanı Prof llhan A yonası buyuk mücadelelere sahkın, Üniversıtelerarası Kurulda ne olacak ıse, Kimva Fakultes^nden Prof Tahtını yenıden ele geçırmeve Zna Berkem ıle Orman Faku' çahşacak bır Shane Gould ıle tesmden Prof Fikret Saatçıoğlu Tahtın yenı sahıbı Kornelıa EhIstanbul Ünıversıtesını temail derın savaşı yanşlara avn bır edeceklerdır. renlc katacak gıbı gorünujor« (Baştarafı 1. Savfada) «Dun, tanm kardeşi ve dort yaşmdalu torunum ıle bırliKte Or duevı cıvarında trafüt iambası yeşıl yanarken yolda karşrj.» S eç mek istemış. anrajc aalıa yclun yansında lamba larmıza yannvs tır Bunu goren orada'cl topnım potisı de, hemen mudan«lc etmıs kendılerını polıs kulubesıne so^arak tartaklamış ve berkesm onunde hakaret etmışbr Dum mu ogrenmce olav yerıiıe pı t m ve huvıyeünı sormak üstedıgım bu polis beni de «Sen»tosen re olacak» gıbı blr sbzle fcaıyJndı ve aynca elınle bem neklemeye kalktu Bu sırada kends&ır.e bir tokat attım Olayı da laşlen Bakanına bızzat aksenırdım Ba kan çok uzuldu. Vatandaşm havat ve haysıyetı emanet edılen kışıler gorevını bu na ujgun vapmahdırlar Gorev lennı kotuje kuUananlaıın yu runden şereflt Turk polısının havsıyetınm zedelenmes ı.den uruntu duvdum Aynca ben, TB MM'nın emnnet m°n"şuplannı en çok koruyan bır parlamcrtp , ol?rak da bu olaydan son dere ce uzuldum » (THA) Bir Senatör YARIN : Uydurma bir örgiıt Dünya rekortmeni Komisyon
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog