Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET 18 Temmuz 1973 Emekli işçi ailelerinin ücretsiz tedavisine gelecekyıl başlanacak ANKARA Sıgortalı ışçılenn emekli olmaları halınde, geçım lemle vukumlu bulundukları eş ve çocuklannm da SSK hasta nelerınde devlet mernur eş v e çocuklan gıbı, parasız mua^ene ve tedavı edılmelerı 1974 yılında sağ'anabılecektır. Prensip karan SSK jetkılılen, emekli, vazıfe malulu Işçılerın eş ve çocukla n>le, bunlann dul eş ve vetım çocuk.larınııı da SSK hastanele r.nde ucretsız muayene ve teda vnlerı 'çrn Mudurler Kurulunun prensip karanna vardığını bıl dırmışlerdır Ankara Belednesı Elektnk Havagazı ve Otobus îsletmesi (EGO) Genel Mudurluğu ıle Turkıye Motorlu Ta^ıt ve Garaj Isçılen Sendıkası (Tumtı=) a^asırıaa dun akşam anla«ma\a vanlmış ve bır protokol ımzalanmıştır Anlaşmava varılma<;ı uzertne sendıkanm, Kurum yetkılılerı kararm tat (EGOi ış\erlennde Sıkıjonetım Komutanlıgının ıznıyle bu sabıkata konulabılmesı ıçın 506 sa Erbakan'a göre bah saat 04 den ıtıbaren başlatayılı SSK Kanununda, varılan pahalılığın cağı gre\ ıle ılgılı karar da kalprensibe u\gun değı=;ıklığın he dırılmıştır nuz yapılmadığını, bu sebeple nedeni faiz BOLÜ Ataturk'un BMu'va Ankara Beledı\e Başkanlığınsonra gelışının 39 vıldonumü dun Bo yapılacak degı^ıklıkten KOMA MSP Konja Mıl , da dun saat 18 15 de «kı taraf tatbıkatm 1974 vılında baslaya lu ve çevresmde duzenlenen totemsılcılerı arasında yapılan »opletvekılı Necmettın Erbakan «Kal renlerle kutlanmıştır. cağını umıt ettıklermı belırtmış lantı saat 20 de sona ermıştır kınmak ıçın sagcı davranışlarda Bolu Vahsı Ragıp Gerçeker lerdır bulunmak iâzımdır. demışür Toplantıdan sonra Ankara BeKomando Tugav Komutan Mu Erbakan, partılermın sekız ay I ledıie Ba=;kanı Ekrem Barlas avıni Kurmav Albay Hıkmet Av Ferdî mesken kredisi ıçınde kuvvetlı bır duruma gel | şunları sovlemıştır $ar askerl ve sıvıl erkân Ile dıgını, bunun mületın dogrujTj eg «Taraflar arasmda anlaşma olAvlık gehrleri ancak gecınmelenne tetecek kadar olan aıleler, Istanbul'da denıze girebılmevı ancak haval fdtbılivorlar. Plajlar» Sıgortalı ışçılere ferdı mesken kalabalık bır vatandaş topluluğu ııden avırmasının bır sonucu ol | mu« ve mevcut toplu ış sozlesgırme olanağuu mali >önden bulamavanlar, fotografta da gorduğun uz gıbı, ancak yol kenarlarından snlara ktndılerıni atıyorlar kredısı verılmesı ıçın herhang: dugunu one surmuş, soyle konuşnun katıldığı torene saat 08 50 mesı uvu^mazlığı gıderılmıştır. t bır çalışma vapılıp yapılmadığı de Ataturk Amtına çelenk komustur Toplantı sonunda taraflarca anhakkındakı sorumuzu da SSK nularak baslanmış saygı duru • Bugunun saçh, favorılı ço laşmaja ılışkın gereklı belgeler çunda bulunulmustur cuklarımız atalanmızın manevî mı I ımzalanmıştır (EGO1 ışverlerınDaha sonra torene kahlanlar rasmı yemektedırler Doktorları de grev vapılma\acaktır» toplu halde Ataturk un Bolu'va mız «ben bu hastajı nasıl tedavı (Tumfıs) yetkılılerı de şo\la ederım» dıje degıl, «ben bu has gırmış olduğu Ataturk Ortaoku konusmuslard r «Grev kararıtadan nasıl para alırım» dıve plan lu dnünde Ata'üı temsılen blr asmlz kaldıılmıstır Bu konuia Her tarafı denızlerle çevrılı lar projeler >apmaktadırlar Eskı kert jıpte bulunan bust askerl genı<i bır açıklama yapacağız • Istanbulda denıze g.rmek başlı Roma ve Yunan medenıyetlerı de bırlık tarafından karştîanmıs ve (a a) başına bır sorun halıne geldı Ha ahlâkl çokuntuden yıkılıp gıtdah» sonra kortej topliı halde nı Orhan Velının «Istanbulu mışlerdı Herşeyden once ahlak Beledıve alanına gelmış ve bu dınlıjorurn gozlerım kapalı» mıs meselemızı halletmek İâzımdır • rada günun an'amı ve önem'nl raını değıştırıp de, «Denızı duşu DSİ isyerlerinde Erbakan Turkıvede uç zıh belirten konujmalar vapılmıs rmvorum gozlerım kapalı» desek, rına \i\ecek alacaklardır mecbuDar gelirli aılemiz »ylık gelıri. nıyetın hâkım oldugunu, bırının tır Rahat ama.. yerınde bır yakıştırma yapmış ren Yukarıdakı hesaba go'e 50 nm 150 va da 250 TLsını bır gunsagcılık bırının solculuk, uçuncu grev kararı alındı Torene folklor gosterilerl Ile oluruz sanrvoruz Kıljos jonune gıden aıle, Flor luk denız sefasına \enrse, maasunun ıse ne sagcılık ne solcuTL de jıvecok parası eder 59 TL devam edılmıştır Gece de Bolu1 ANKARA Turkıve Enerjı, ja va da Yeşılkov dekı kadar şından gerıje ancak 1230 TL kaANKARA, (Cumhunvet Börosn) luk oldugunu one surerek «Be Daha bıtmedı Sanverden Kıl Su ve Gaz Işçılerı Sendıkalan Evet, Istanbulda oze'lıkle plaj rahatsız olmayacaktır ama, bu ge lır Bu paran'n ıçınde ev kıra j nun çeşıtlı verlennde fener alav nım zıhnıyeüm belhdır Ben sag (TES \osa, taksı ıle gitmek gerekır (a a ) IS) Federasyonu. DSİ Gelardan denıze gırmek bır sorun 7i daha pahalıya malolacaktır ken sı, mutfak rrasrafı, gıyım ku lan düzenlenmıstır Cumhurbaşkanlığı Muhıfız A cıvım Pahalılığın gerçek sebeTaksı parası da vaklaşık olarak nel Mudurluğu ıle ımzalanan topbaşlı başına Şu gunlerde sıcak dılerıne lajı'nın 53'uncu kurulus yıldonu bı faızdır Eğer kalkınmak ıstı ş.am ve de çocuklann okul mas lu ış sozleşmesının ujgulanmasm 50 TL tutar Ettı 109 TL Kılvo*'lık kendını hıssettırmeye başla mü bugun Ankara da tcrenlerle rafları da \aısa, yaşanılması mum yorsak faızı ortadan kaldırmamız dan doğan uyuşmazlığın gderıleE\et, bızım yapüğımız hesap kun olmayan bır durum meydana dığından tum Istanbul lular de ta 4 kışılık kabın fıyatı 75 TL'dır kutlanacaktır şarttır Bu vegâne kurtulus yo memesı uzerıne bu ışverlennde nıze akın edıjor Istanbul'da, av Ettı 184 TL 40 TL donus San lar sadece bır duş Duşten ote gelmektedır ludur. demıştır Erbakan konuş çalışan 15 bm ışçısı adına grev Muhafız Alayı'nın eskl ve yenı lık 1500 lıra kazancı olan 3 ja da vere kadar Ettı 224 TL Yıne tagıdemıyeceğıne gore, dar gelırmasının son bolumunde zengınle karan almıştır mensuplan saat 9'da Anıt Ka 4 kışılık bır aıle ıse, denızı sade bıı plâyda su yerıne meşrubat Gerçek ortada olduguna, burm vergı vermedıklennı. vergı yu lı aılenın heryanı denızlerle çevbır'e, saat 10'da da Zafer Alanı' ce duşunebılıvor, değışt.rdıgımız Grev karan. federasyona bağlı kunım fakır vatandaşlann omu dıger masraflar, bu taraftakı ia rılı guzel Istanbul'da denıze gır nun aksı de olmayacağına gore, ndakı Ataturk Anıtı na çelenkler mısradakj gıbı 32 sendıkava bıldınlmış ve gerekbu koşullar altmda denıze gırzuna yuklendığmı one surerek tıl de 1500 TL kazançlı aıleje yak mesı, Orhan Velı'nm değıştırkoyarak saygı duruşunda bulu1 lı hazırlıklann yapılması ıstensozlerını şoyle bıtirmıştır laşık olarak 250 TLje malolmuş dığımız mısraında kalacaktır kuş memekten başka yapacak bır şev nacaklardır Şoyle br duşunelım Istanbul'mıştır Tes Iş Federasyonu, onü kalmamaktadır, dar gelırh, 4 nu tur «14 Ekım seçımlermden sonra da denıze nerelerden gırılebılır'" muzdekı günlerde başlayacak kusuz fuslu aıle ıçın. Alay toren blrlıklerl Ataturk I bugun 140 lıraya aldığımız bır Boğazıçmden Adalar'dan, Kum olan grevle ılgılı uvuşmazlığın gıBulvannda gösten yürüyüşü yaayakkabı 40 lıraya satılacaktır burgazdan Florya dan, Erenkov derılmesı ıçm uzlaştırma kurulu RtZE Rıze merkezl ile Kal pacak, saat 17'de de Alay kışiaÇunku faız ortadan kalkacak ve den, Suadıyeden ya da başka tarafından venlen karann tarafI kandere ılçesınde oncekı gece smda çeşıtli gösterüer uüzenleMıllî Selâmet Partısı ıktıdara ge, larca kabul edılmedığıru açıklayerlerden Tabu bu savdığımız ] RvsSSv >ağan şıddetlı jağmur ve gelen necek^ır j lecektır» (THA) jerlerden bazıları, parsellenıp, mıştır. (a a) sel sırasında ka>bolduğu bılriı ınşaatlar da yapıldıgından, bu | rllen bır kadın ve çocuğu başralarda denıze gırmek şartlanmış ka bır koide sağ olarak bulun durumda Bu guçluklere, bir de muş, heyelan neö*eni>le ulaşıma ulaştırma sorununu eklersek dp kapanan Rıze Ispır Erzurum nıze gırmek ıçın bır yere gitmek, devlet karajolu jenlden ulajıdaha bır guç oluyor tabııkı. ma açılmıştır Rıze Valı^ı Kemal Kalender, Eğer gitmek 7 kışının olumune, 3 kışının de yaralanmasına >ol açan yağmur isterseniz.. ve sel sırasında, Kalkandere ıl çesınln Çajırlı ko>unden ka>Savd'gımız tum oUmaksizlıkla bolduğu bıldırılen bır kadın ve ra ragrıen eger 1500 lıra kazanç çocuğunun başka bır koyde sağ lı 3 3a da 4 kişılık bır aıle deolarak bulunduğunu açıklamıs nıze gitmek ısterse, bunun malı tır Sel sulanna kapılarak 6 portesı ne oıur dıye dusunduk ferdı olen Usta aıleslnın yarave bır basıt hesap çıkardık Bır lanan 3 erkek çocuğunun da Rı lıkte, bu yaklaşık hesapları ınce/ OKURLARIMIZIN ze Devlet Hastanesmde tedavı lejelım: altına alındıgı ve sağlık du DİKKATİNE rumlarının ıvı olduğu bıldlrJ Aksaray yoresınde oturan bır mıştır aıle, nereden denıre gırmeyı du Kalkandere tklzdere ilçelerı şunur Sanıvorur, Florya ya yada AĞUSTOS bilgi v;4\ıne\i arasında meydana gelen heyeYeşılkoj'den Bu aıle, kammı dolan nedemvle ulaşıma kapanan yurmak ıçın yanına peynır, 7e> / SAYIMIZ Rıze • tspır Erzurum devlet tın, domates, salatalık, ekmek karayolunda dun geç vakıtler alacaktır Bunun ıçın de vaklaşık tek şerıt uzerınden geçıt sağlan olarak 50 TL odeyecektır Ye16 Büyük Sayfa mıştır Yol çalışmalarınm o*eşılkoy va da Florya'ya gitmek HENRİ FRANÇOİS REY v am ettığım belirten Rıze Vaıçm ıkı yol vardır Tren ya da 5 liradır lısı Kemal Kalender «Merkez karayolu Otobus 2 lıra olduguna ılçede Pazarkoy dışında butun gore 4 kışılık bır aıle otobuse 8 kovlere ulaşıldı Ancak vollann TL odevecektır Tren ıle gıtmej» DUYURULUR açılma«ı bır anlam lfade etnıı kalksalar, ozellıkle Cumartesı ja j o r Çunku çamur derjası ha da Pazar gunu aılece trene bın lındeler Mutlaka malzeme do mek bır sorundur, sanıyoruz bun NOT: Esld abonelekulmesi gerek Şımdı bu çalışma dan vazgeçerler Rakam 58 TL'je içındevlz Yol Su Elektrik Geboylece çıktı henüz plaja varma rimizin haklan UNUTAMIYACAGINI2 BİR ROMAN . VENÎ ÇIKTI. nel Mudürlugunden yardım ısdan. 15 üra tedim» demıştır saklıdır. Buralarda en ucuz aile kabın Kemal Kalender, vağmur ve HABORA KİTABEVİ Bilet fiyatları 1020405075 TL.dır. lerı 25 TLdır Aynca her kışı selden vıkılan ev savısmm 9'a P K b Beyazıt Ist. den duhulıye olarak 4 TL. almır çıktığını ve 500 domim kadar Plajdan ıçerı gırmekle, 99 TL Biletler Taksim Maksim Opera gişesiyle çavlığın hasar gorduğunü büdırmasraf edılmıştır ve şımdı de mıştır (THA1 Acık Hava Tiyatrosu gişesinde satılmaktadır. plajda sefalet başlamıştır Aıle Mersin'de yağış kumda ver aramakla meşguldıir Ataturk İlkeleri Guç belâ kendılerıne bır yer bul MERStN Mersın'de dun gemuştur Bır de bunun donuşu ce devam eden şıddetlı yagmur, Vxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vardır ve yıne 8 TL otobus pa Ve ozellıkle yavlalarda can ve mal rası verılmıştır Boylece bır kavbına jolaçmıştır Radar Reklam 7ab >f85 p.k 655 istanbu! gunluk gezı, 1500 TL kazançlı öfrenıldığıne gore, Yozlak ya> Bursa Nutku aıleye 107 lıraya malolmuştur. lasında 17 yaşında Fatma Akçay adında bır kız sel sulanna kapıKemallzml, AtaturSçüMl Bu arada, plajlarda meşrubat larak bogulmuştur Bu arada 6 gU Atdtürk tlkelertnı Purda içıleceğınden. 4 kışılık v» vavla evı çokmuştur Goçus yaysa Nutkunu içıklıgs tovus1500 lıra kazançlı alemız, bır lasmda ıse, henuz kımlıgı tesbıt turan tltap Pazar gezısını vaklaşık olarak edılemeven genç bır kadın yıldı Mahrpııt dnln£lo 150 TLje kapatacaktır. Eğer nm çarpması sonucu olmuştür IsorudaJ bunu, avın dort Pazarı olara* Uağitını. (a a) hesaplarsak, bu aıle vaklaşık oMilliVPl Uagıtım LU1 $ t dızısinde sunar larak ayda denız masrafı olarak 600 TL odıyecektır kı bu da herhalde bu aıle ıçın rnümkün olamıyacaktır AtatürkHin Bolıuya gelişinin 39. yıldönümü törenlerle kutlnndı v etkıhlerı ozetle şoyle cevaplan dırmışlardır ^ «Ferdı kredımn kullanılmasını' takıp evvela çok kulfetlı bır ış j Kredırun ferdîlestınlmesı, gece ] kondu yapımını âdeta teşvık eder mahıyette gorulmuştur Dı sıplmlı mesken polıtıkasının en uvgun volu, kooperatıflere kredı verılrr'esıdır Bu mahzurları do ' layı«ıvle ferdı kredı verılmesın de fai da mulâhaza etmıyoruz » (aa) Ankara'da EGO ile anlaşan taşıt işçileri grevden vazgeçti Dar gelirli Istanbulluya plajdan denıze girmek artık hayal oldu Muhafız Alayının Yıldönümü kutlanıyor Selde kaybolan kadın ve çocıığu baska bir kövde sağ bulıındu M İSTANBUL FESHVALINDEN DUYURU Günün kitapları sevgi soysal BOLŞOYKİROV BALESİ GÖSTERİIERİ gördüğü çok büyük ilgi üzerine iki gün uzotılmıştır 19 Temmuz Perşembe Saat: 21.00 20 Temmuz Perşembe Saat: 21.00 yeni.$ehi/cle bir ögle İSPANYOL ŞENLIGİ i n Gerçek Veyınevi 1 SUNTA TAHTA SANAYİİ ( 20 Temmıu 1873 Cuma gunü saat 14 30'ds çagciaş türk ed ebiyatı (19081972) kitop rouf mutluoy Su vorede, plaj kabın fvatlan 120 TL'ye kadar çıkabılmektedır örneğın Florya Be ledıve plaj'arında 40 l.ra olan kabın fıyatlai' onun yakının dakı Yes.lko'v de 120 TL ye çıkmaktadır Yukarıda vaptığımız basıt ve yaklaşık hesaba gore, duşuk gelırlı bır aılenın plâajdan denıze gırmesı, tamamen hayal olmaktan ote gıdemıj or Bu a le sahıllerden bır verden denıze gııme\e çalışsa, bu da mumkun olamıyacaktır çunku ne sojunma yen vardır ne suyu temızdır, ve ne de rahat bır şekılde denıze grrme olanağı varaır Ucuz Pahalı 1 = TrArŞ.'DEN BILDIRÎLMİŞTİR § KARAKÖY. NECATtBEY CADDESİ, DEMÎRBAö HAN KAT 6'dakl şirket merkeziml»de yapılacak olaganüstü Genel Kurul Topla nümızda starü defiîiklıgl .e sermaye artısı konulan karara baSlanacaktır Toplantının önemı öolavıslvle ortaklarımızın bu toplantıva eMerlndPM OİSSP senetlerl nin tumüyle. toplantıda bulunamavacak or taklanmızm tayln edeceklerl veöllert vasıtasıyla oylamaya katümaıannı rıca ederız. (l»tanbul Reklam 3791/5772) Çöken insaatın sorumluları aranıyor Ya Levent'ten Levent te oturuj orsanız ve de ozel bır aracınız voksa, bır gunluk denız sefanız s^e kaça mal olacaktır' Bunu da yaklaşı>c olarak hesapkyalım ve yıne bızım 1500 lıra aylık kazançlı ve 4 nufuslu aılemızi bmek Oıa.ak alalım Levent te oturan bir kimse, denıze gırmek ıçın nereyı tercıh ede " Ya Boğazıçı ya da Kıljosdakı plajlar Kılyos'a gitmek ıçm once Sarıyer'e ulaşmak gerek r Samer'e otobus 225 kuruşa gıder 4 kışılık bır aıle yol arası olarak 9 TL oder. Yanla MiIIî Pi^ango'nıırt YARINKİ ÇEKİLİŞİNİ ARIN UNUTMAYINIZ. ANK4RA Ankara'd1» dun me>dana gelen ve 3 ınşaat ışçısınm olumu ıle sonuçlanan toprak kaymasında lhmallerı bulunduğu sanılan bır insaat muhendısı ıle ortağı teknıker polıs tarafından her yerde aranmaktadırlar Ankara Cumhuriyet Savcısı Yuksel Yazıcı bu konu ıle ılgıll olarak bılgı vermış, olayda ıhmallen gorulen ve inşaatm toprak hafrıyatını uzerlenne alan Inşaat Muhendısi Yuksel ErkJİ ıle teknıker Avnı Temizel ın o lavdan sonra ortadan kaybol ctuklarım sojlemiftır Savcı, po lıs tarafından gozaltına alınan Mevlut Şengul'un ola>la llgısı olmadıSından serbest bırakılcfığını Hasan Geçer isımll mal sahıbınm ıse nezaret altmda tutulduğunu eklemıştır. 2> Û 2 ŞUBEMİZ '.'.lORfAKtAŞA 16*7.1973 giınünden itıbaren Sayın ^ G'e'dîzjîicrin^ hizmetîne'gîrmiştîr değerli mudilerîmîzîn gosterdiği büvi'1* ilgiye teşekkSrAederîz,... liralık özei çekilişi ile TURKIYE , O EMLAK KREDİ BANKASI Onbinler, yüıbinler ve milyon dağıtılacaktır. Şansınız açık olsun. (Basın. 185395779) A LTIN Cumhuriyet Reşat Hamıt Azız Napolvon 24 Ayar 22 Ayar 346. 3 4 7 4 8 0 48S 350. 3 5 5 ^ 335 340. 325 İ30. 51. 61JS0 4670 4730 (Basın 18650/5778)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog