Bugünden 1930'a 5,440,085 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 18 Temmuz 1973 40 YIL ÖNCE CUMHURİYET 18.7.1934 KUŞADASI OLAYI • NKARA, 16 (a.a.) 14 TemI I muz günü Kuşadası'nın 30 * ^ kilometre güneyinde Dip Burrıu önlerine yelkenli bir sandal yanaşarak, içinden, kimlıği belli olmayan üç çıplak kişi sahüe çıkmıştır. Sahil muhafızları tarafından görülerek Gümrük Kanunu gereğince kendilerine «Dur!» emri verümişse de, bunlar ateş açarak kaçmışlardır. Yapılan tahkikat sonunda bunlann Sisam Adasında bulunan bir îngiliz harp genıisi mensuplarınd'an olduğu anlaşılmıştır. Hükümet, keyfiyeti Londra Büyükelçimiz araeüığı ile fngiliz Hüküraetinden malumat istemistir. tngiltere Hariciye Naz:n Sir Con Simon, bu konuda şunlan söylemiştir: «Bu sandal Si=am Adası ile Kuşadası arasındaki Türk arazisine 100 metre yaklaştığı zaman askerler sandala yaklaşmaması için işaret vermişlerdir. Sandal yoluna devara ettiğinden askerler üzerlerine ateş açmışlardır. Ve Teğmen Rominson ölmüştür. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi tarafından verüen haber üzerine hadise ile derhal ügilendim. Kazazedelerin ailelerine Avam Kamarasmca teessürlerimi büdireceğim. Yasak bölgeye girip girmedikleri hakkmda simdilık bir sey söyleyemem.» Türk orkestra, yönetici ve Bir Festivalin ardından Selmi solistlerinin dikkate değer gelişmelerini izledik stanbul Festivali'nin çağdaş Turk besteleri yönünden yararını, dünkü yorumumuzda belirtmiştik. Uluslararası nitelik taçıyan bu Festivalin, aynı zamanda Türk orkestraları ve yöneticileri, solistleri, operası, balesi, tiyatrosu, halk türküleri, oyunları, Mehter, klasik müziği ve Türk müziği korosu gibi bölümleri bir program içinde toplayıp sunma yönünden de Üginç yanı vardır. Sırasıyla bunları yorumlarken, şimdi Türk orkestraları ve yöneticileri ile Türk solistleri açısmdan Festival'in ne getirdiğini yansıtalım: ANDAK Hadiseje sebebiyet veren denizcilerin bulunduğu harp gemisi, Devonshire adıntfaki lngütere'nin on bin tonluk kruvazörlerinden biridir. YENt Üniversite Rektörlüğüne Prof. Cemil Bey tayin edüdi. ŞEHÎRDE sıcakların artması üzerine buz fabrikası günde 125 ton buz yapmakta ve yine d e piyasada buz * sıktnhsı çekilmektedir. ISTANBUL DEVLET SENFONt ORKESTRASI VE KOROSU, FESTİVAL PROVALARI SIRASINDA I BULMACA 1234 TUKARIDAN ASAGlTA: 1 Yanmakta olan bır maddeden kopup sıçrayan küçiik ateş parçası. 2 Bozukluk Kava titreşimlerinin kuİ8gımıza hitap eden şekli. 2 Hind asili Yanyana veya ardarda duran şeylerin hepsi veyahut üzerinde birkaç kişinin yanyana oturabileceği tabtadan otu. rak. 4 Atlarda almlannda bulunan ve burnuna doğru uzanan beyaz leke Lâhza. S Bezelyeye benzeyen sebze. 6 TERSİ bir besin maddesi TERSİ Akdenize hâs kısa ağaççıklarla kaplı arazi. 7 Kotada duraklama işaretl Meyvaların sekerle kaynatıla rak yapılan tatlısı. 8 Kanunen kendi haklannı kullanacalc yasa gelmiş olma hali TERSİ sahipsiz, ıssız, kumluk ve susuz genış arazi. 9 Afrikada bir devlet Yaşatmak ve geliştirmek için gereken besinleri yedirip içirme işi. Dünkü balmacanm çözumu: SOLDAN SAGA: 1 Santaj, kA. 2 Avanta. Al. 3 Rn, Annam. 4 Tik, utroY. 5 Ras, Asa. 6 Eger, üç. 7 Beta, Sra. 8 akoZ, Dana. 9 Niyet. ÎUKARIDAN AŞAGlYA: 1 Şart, eb'at. 2 Avm. Yek. 3 Na, Kreton. 4 tna, Arazi. 5 atnuS. 6 Jant. Ukde. 7 Araç. At. 8 kamoS, Sn. 9 Al, Yasamak, bestecilerinden Bülent Tarcan'ın «Keman Konçertosu» nu, Cemal Reşit Rey'in «Fatih» adlı senfoniic şüri'ni, Ulvi Cemal Erkin'in «Senfonietta» sını. Ne cil Kâzım Akses'in «Itri'nin NevaKâr'ı üzerine Scherzo» adh yapıtını tanımak ve dinlemek olanağına kavustu müzik severlerimiz. İ.D.S.O.'da gelişme 1945 yılındanberi «Sehir Or kestrası» adiyle basanlanna tanık olduğumuz Istanbul'un bu biricik senfonik müzik top lulugu, dağılma tehlikesi bile geçirdikten sonra, 1972 yümda «îstanbul Devlet Senfoni Orkestrası» olarak 5?. kişilik kadrosuyla tekrar güçlendi. Mükerrem Berk'in ve bütün elemanlarının gayretleriyle, 1972 1973 mevsiminl başan ile kapayan bu orkestra, îstanbul Festivali'nde de dikkate deger bir ilerleme sayılabilecek «par lak konserler» verdi Sırasiyle, Hikmet Şirnsek yö netiminde, ve viyolonist Suna Kan'ın solist olarak katıldığı konserde Ulvi Cemal Erkin'in Keman Konçertosu'nu ve Ferit Tüzün'ün «Esintiler», (Anadolu'dan) adlı bestesini tekrar izleyebilmek mutluluğuna eriş tik. Amerikah şef Franz Allers yönetiminde, oiyano virtüozumuz Verda Erman'dan Be ethoven'in «No. 2 Plyano Konçertosu» nu, aynca Türk bestesi olarak Ferid Alnar'ın «Prelüd ve İki Dansı» nı zevkle dinledik. Prof. Gotthold E. Lessing yönetiminae ünlü viyolonist Yehudi Menuhin'î, Türk keman virtüozlan Suna Kan ve Aylâ Erduran ile birlikte, Vivaldi'nin «Üc Keman İçin Fa majör Konçertosu» nda izlemek, herhalde her zvman ele geçmez müzik olaylanndan biriydL Aynı zamanda Menuhin'i Beethoven'in «Re majör Op. 61 Keman Konçertosu»» nda dinledik. özellikle, Johannes Brahms'ın «No. 1 Do minör Op. 68 Senfoni» sinin çalınışı; bu yüce yapıtm mükem mel ve güçlü vorumlanışı bakımından, Îstanbul Devlet Sen for.i Orkestrası'na hem büyük puvan kazandırdı. hem de Fes tival Konserlerinin parlak bir kapanışı oldu... SOLDAN SAGA: 1 Bir şeyi benzerlerfnden ayırd etmeye yarayan temel özellik. 2 Asya'da bir devlet Baskası hesabma auyulan üzüntü. 3 Fazla sulanarak kıvamı gevşemiş topak gibi şeylerin hali TERSİ yemek. 4 TERSt bır köpek cinsi Gözün iç boşluğundaki ağ tabaka. 5 Bir nota Bir yapının ufak çapta yapılmış modeli. 6 Deri işleri ile uğraşan sanatkâr. 7 Sıcaklık İşçi. 8 Bir şeyi öğrenmek, bUmek istegt Esası kil ve kum olup daha ziyade vadllerde, yamaçlarda bulunan san renkli, verimli toprak. 9 Güzellik karşısında duyulan heyecan ve hayranlığı baskalannda da uyandırmak için insanın kull&ndığı yaratıcılık. RADY ÎSTANBUL 05.55 06.00 06.05 07.00 07.05 07 30 07.40 07.45 08.00 08.10 08 30 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.05 10.20 11.00 11.20 11.40 12.00 12.10 12.25 12.40 13.00 13.15 13.30 14.00 14.15 14.30 14.45 15.00 15.05 15.20 15.45 16.00 16.15 16.30 17.00 Açılış ve program Haberler Günaydın Köye haberler Sabah müziği Haberler Gunün programlan S.'Okustan türküler Çevremizde bugün Ünlü yorumculardan Beraber ve solo şarkılar B. Günaydından türküler Hayaün içinden Hafif Batı müziği Mediha Şenden şarkılar Haberler Arkası yarın Sabah konseri Türküler ve oyun havalan Gençler için müzik Şarkılar Haberler Erol Bingölden şarkılar Küçük orkestra Türküler geçidi Haberler Saz eserleri Reklâmlar A. Dal ve arkadaşlan F. T. Yamacıdan türküler Emel Sayından şarkılar Okay Ergil Dörtlüsü Haberler Ali Gürlü'den türküler Ritm ve melodi N. H. Çulhadan şarkılar Ş. Yastımandan türküler S. Tanseliden şarkılar Her hafta bir besteci Haberler 17.05 17.20 17.50 19.00 19.25 19.30 19.45 20.00 20.15 20.30 20.55 21.00 21.15 21.35 22.00 22.45 23.00 23.45 24.00 00.35 01.00 16.55 17.00 17.05 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.15 21.00 2130 22.00 2210 22.30 23 30 24.00 0055 01.00 Günden güne Erkekler fasll Reklâmlar Haberler Reklâmlar R. Ertenden şarkılar Her hafta bir sarkıcı N. Tüfekçiden turküleı Nasıl anlatsam A. Yavaşçadan şarkılar Bir varmış bir yokmuş Haberler Beraber ve solo şarkılar Müzikli dekikalar Reklâmlar Haberler Dünya radyolanndan Hafif Batı müziği Gece için müzik Haberler Program ve kapanış ÎSTANBUL IL Açılış ve program Haberler Diskoteğimizden Küçük konser Gençlere müzik Senfonik müzik Faces topluluğu Plâklar arasında Akşam konseri Çeşitli müzik Türk bestecileri Haberler C. Sauvage söylüyor Opera saati F. Papetti çahyor Gece için müzik Haberler Program ve kapanış A N K AR A 05.55 06.00 06.05 07.00 07.05 07.30 07.40 08.00 08.10 08.40 09.00 09.15 09.40 10.00 10.10 10.30 10.50 12.00 I2J.0 1225 12.30 13.00 13.15 13.30 14.00 14J5 14.30 15.00 Açılış ve program Haberler Günaydın Köye haberler Türküler ve oyun havalan Haberler Sabah müziği Ankarada bugün Şarkılar. oy\m havalan Çeşitli müzik Hayatın içinden Beraber ve solo türküler Arkası yarın Haberler N. Güyer'den şarkılar Çe;itli müzik B. Akartürk'ten türküler G. Akın'dan sarkılar Konser saati Haberler S. Uygundan turküleı Reklâmlar Sarkılar Haberler Hafif müzik Reklâmlar Bando müziği G. Gökselden jarkılar Gençler için Haberler 15.05 15.25 15.45 16.05 16.20 16.35 17.00 17.05 17.35 17.50 19.00 19.25 19.30 19.55 20.25 20.40 20.55 21.00 21.10 21.15 21.30 21.45 22.00 22.30 22.45 23.00 23.45 24.00 00.55 01.00 Atatürk'ün ileri sanat görüsüyle, çok sesli müziği halkımızın benimsemesi yolunda büyük ödev tanıdığı Cumhurbaşkanhğı Senfonl Orkestrası (ilk adıyla Riyaseticumhur Orkestrası) nın müzik hayatımızda rolu büyüktür. Kuruluşundan bu yana yurt Içinde sayısız konserler ve çalısmalar ve yurt dışınd'a başanlı turneler ile, evrensel müzik dünyasımn yapıtlannt tanıtmağa ve sevdirmeğe çalışırken, özellikle çağdaş Türk bestecilerinin yapıtlarının tanıtılmasında öncü olmuştur bu ilk »enfonlk orkestramız... Nüvesini Tanzimat döneminde «Mızıkai Hümayun»un kurulmasından alan ve Cumhuriyetimiz'den sonra Atatürk'ün isaretiyle önce «Riyaseticumhur Orkestrası ve Bandosu», 1957 yılından itlbaren kurulus kanunu çıkanlarak «Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası» adını alan bu ilk büyük orkestra topluluğumuz, Ankara ve Istanbul'dan başka yurt içi ve pilot bölge konserleri, radyo ve televizyon yayınlan, ordu ve gençlik konserlerl, açıklamah çocuk ve okul konserleri ve dîğer çalışmalar ile, yurtta müzik kültürünün yayılmasına hizmet etmektedir. Yıllardan beri MiikeiTem Berk'in müdürlüğünde çalışan bu orkestra, 1972 73'te Prof. G. E. Lessing. Jean Perisson, Hikmet Şımşek ve konuk şefler Lukas Foss, Ernesto Halîf. ter, Piero Bellugi, Gustav Kuhn, Vasil Stefanov, Gika Dravkoviç, Peter Erös, Mircea Basarab, Vacîav Neumann yönetim:nde başanu konserlerle kapanmıştır. Mükerrem Berk'in lstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğüne geçişiyle, Erol Küyel'in müdürlüğe ntandığı Cumhurbaşkanliğı Senfoni Orkestrası, ilk lstanbtu Festivali'ne de tüm sanatçılarının emeğiyle geniş katkıda oulunmuştur. Programda sırasiyle Jean Perisson yönetimınde ve solist olarak viyolonist Ulf Hoelscher'in Fransız konuk sef Jean Pierre Jacquillat yönetiminde ve solist ünlü tlütist Jean Fierre Rampal'in, Amerikalı şef Lukas Foss yönetiminde solist oıyanist Aysegül Sanca'nm, Hikmet Simsek yönetiminde solist ünlü piyanist Paul Badura Skoda'nın, Prof. G.E.Lessing yönetıminde tanınmış çellist Andre Navarra İle viyolonist Suna Kan'ın solist olarak katıldığı konserlerin her biri, Cumhurbaskanlığı Senfoni Orkestrası'nın olgun orkestralara yaraşır eşligı ve yonımlayısı ile destek buknuştur. Bu orkestramızın olumlu çabası sa yesinde bu fesüvalde, Türk CB.S.O.'nun tecrübesi Turi AMASiîA ZENGİN TARİHİ, ESERLERt, EŞSİZ DENİZİ, GÜZEL KUMSALI, MUNTAZAM PLÂJLARI VE EKONOMÎK KONAKLAMA TEStSLERl İLE TÜRKÎYE'NİN EN GÜZEL YAZLIK YERLERİNDEN BİRİ. Zonguldak'ın 105 Km. kuzeyinde, Zonguldak iıe Inebolu arasında, bir yarımada üzerine kurulmuş olan bu şlrin kasaba, doğal güzellikleri ve plâjlan ile Türkiye'nin en cazip sayfiye yerlerinden biridir. Bartm'dan Amasra'ya gelirken. Asker Suyu denilen çeşme başıru geçtikten sonra yolun Dirdenpire :nişe geçtiği «Bakacak» adı verilen yerden baktıgmız zaman Amasra'yı bütün güzellikleri ile bir bakışta kucaklamak istersiniz. «Bakacak», baka baka doyulamıyacak bir yerdir. Ormanın yeşili, denizin rnavisi, her dönüşte başka güzelligin karşınıza çıktığı virajlar Bakacak; yolu üzerindedir. TARİHÇESt: Amasra, Milâttan önce VL yüzyılda Milet kolonistleri ta rafından kurulmuştur. Amasra admı, Pers Kralı IIL Darius'un yeğeni Amastris'ten almıştır. Milâttan önce I. yüzyılda Ro. malı General Lucullus tarafından ele geçirilen kent. Bizans : devrinde önemli bır raerkez va liman şehri olmustur. XIV. yüzyılda Amasra'yı Cenevizli'ler işgal etmiş. Bitanya, Paflagon'yanın hinterlandı oluşu ve yöresindeki Türk beylikleri ile ticarî ilişkilerinin devamı önemini bir kat daha arttırmıştır. Fatih Sultan Mehmet tarafından 1459 yıknda Cenevulilerden aünarak, Türklerin yönetimine girmiştir. TARtHİ XAPITLAR1 Kale: Bizans eseri olan kale, Cenevizliler tarafından bazı değişlkliklere ugramış ve onarılmıştır. Kalenin büyük bir kısmı bugün hâlâ ayaktadır. MUze: Amasra vöresinde bulunan eserler ile Cenevizlilere ait kitabe. armalar sergilenmek tedir. Diğerleri: Amasra yakınındaki küçük adada bır Bizans kilisesi vardır. Aynca yörede Ro malolar devrinden kalma hamam, bedesten. tıyatro ve tapınak gibi örenler vardır. PLÂJLARI: Amasra, Tü/kiyenin en gü zel plâjlanna sahipür. Amasra'mn ıçinde iki plâ.l vardır. Büyük liman ve fcüçük liman. Bu iki liman, demze doğru uzanan bir yanmada Ue aynldığın dan, rüzgâr nereden eserse e s sin, Amasra'da esıntisiz ve dal gasız bir plâi Dulunabilir. MESİRE YERLERİ : Çakraz: Amasra'mn doğusunda şirın bir balıkçı köyüdür. İnce kumlu, berrak temiz bir plâjı vardır. Çakraz'a karadan ve denizden gidilebilir. Amasraya 16 Km. uzaklıktadır. Çakraz'da temiz ve ucuz pansiyon bulmak mümkündür. Çakraz Palas Oteli, Çakraz turistik oteli, Yeşilova otelleri temiz ve ucuzdur. Lokantalan yeterlidir. Yeni turistik tesisler yapümaktadır. İnkumu: Bartın'a 14 kilometre uzaklıktadır. İnce kumlu geniş bir plâjı vardır. Yolu muntazamdır. Yaz günleri Bartm'dan plâja devamh minibüs ve otobüsler işlemektedir. NASIL GtDtLİR? Vapurla: İstanbul'dan 15 frün de bir kalkan Hopa Aralık Postası Amasra'ya da ugrar. Blrinci mevki bir kişi için 90. lira, turistik mevki ise 54. 11radır. Trenle: Her gün, Ankara'dan Zonguldağa tren vardır. Trenle Amasra'ya gitmek için Kokaksu istasyonunda inmek, otobüsle Bartın'a gelmek lâzımdır. Bartm Amasra arasında devamlı otobüs ve minibüs vardır. Otobüsle: 1 Temmuz tarihlnden itibaren, Ankara • Amasra arasında muntazam otobüs seferlerl vardır. BileUer, Ankara'( da Garajlarda Güven otobüs yazıhanesinden satümaktadır. Otobüs ücreti 3540 liradır. özel otolan ile Ankara ve îstanbul'dan, Amasra'ya gitmek isteyenler, Karabük üzerinden Bartın'a ve oradan da Amasra'ya gelebiür. Yol muntazamdır. NEREDE NE YENİR? Amasra'da temiz ve ucuz bir çok sahil lokantası vardır. Balık boldur. Çeşmi Cihan, Yeni lokanta, Canlık Bahk, Gül Sahil Gazinosu, Sefa Park Gazino fu, Esen Palas ve Şehir lokantalan en iyileridir. HEDİYELİK EŞYALARI : Doğal güzellikleri ve ince kumlu plâjlan ile Türkiye'nin en cazip sayfiye yerlerinden biri olan Amasra'da ağaç işleri son derece gelişmiştir. Amasra'yı gezmeye gelip de buradan bir hatıra eşyası almadan ayrılmak mümkün degildir. Ay Hazırlayan: ORHAN M.SEZGİN NEREDE KALINIR? OTEL1ER • Pass Ksptsn Oteli # • 0 • Amssra Oteli Emniyet OteU Belvü Palas Esen Palas Tek kişi Çift ki»i Turizm sorunları: ö ı eI1i t i 2530 TL. 5060 TL. Deniz manzaralı, temiz ve konforlu 1015 TL. 25, TL. Temiz ve manzaralı. » » 1015 TL. 25,TL. 1015 TL. 25, TL. » » 1015 TL. 25, TL. * » PANStYONLAR 9 Nnr Aile Pansiyona Tel: 15 25, TL. 50, TL. Özel plajlı, turistik belgeli. 1015 TL. 20,TL. Temiz ve manzaralı. # Aile Pansivonu » » • Dadaylı Pansiyon 1015 TL. 20,TL. nca, hasır örme gibi hatıra esyaları da son derece güzeldir. TURİSTE KOLAYLIK Amasra'da hemcn her aile evinin bir odasmı veya tamammı pansiyon olarak kiraya verraektedir. Ülkemizin en gelişmiş pan siyonculuk bölgelerinden biri de Amasra'dır. Pansiyonlarda bir kişi 10 15 liraya kalabilir. Aynca, arzu ettiğiniz yemeği de kaldığmız evin mutfağında pişirebilirsiniz. Ekonomik tatil geçiımek, deniz ve güneşten en iyi şekilde istifade etmek isteyenler için Amasra esi bulunmaz bir yerdir. Amasra'da tatil geçirmek isteyen sayın okurlanmızın, gerek pansiyonlarda ve gerekse otellerde 15 gün evvelden yer ayırtmalarını tavsij'e ederiz. Amasra Turizm ve Güzelleştirme Derneği (Tel: 10) bütün turistlere gerekli yardımları daima en iyi şekilde yapmaktadır. Turizm, modern ekonomi ilkeleri içinde eğitim demektîr Eğitim, kaltanmanın en 8nem İi araçlanndan bindir. Turizm konusunda erişmek ıstedjğimiz hedefin deferlerini tesbit etmek, toplumu bu hedeflere yönelteoek biîinci yaratmak egitimle mümkündür. Eğitim, kalkınma çabasının gerçekleşmesi için gerekli nitelikte ve sayıda elemanların yetiştirilmesinde başlıca yoldur. Turizm, modem ekonomi flminin ortaya koyduğu llkeler yanmda bir eğitim lşidir. Çağdaş teknolojinin yarattıgı problemlerden biri de, yeniliklerin ekonomik gerçeklere uygun üstün seviyede bir mesleki eğitimi gerektirmesi ve bunun sonucu vasıflı meslek elemanlarına duyulan ihtiyacı daha da arttırmasıdır. Önümüzdeki yıllarda meydana gelecek ekonomik kalkınma teknolojik ilerlemeye bağlı olacaktır. Bir işçinin yapacağı mal ve hizmetin kalitesi, geniş ölçüde aldığı eğitimin seviyesine ve cinsine bağlıdır. Bu nedenle personel kalifikasyonunun turizm endüstrisindekl ekonomik; degeri son derece önemlidir. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında, her yıl 5400 kalifiye otel personelinin yetiştirilmesi öngörülmüştür. Resml kuruluşların, otelcilik okullan ile otellerin yetiştlrebildikleri personel sayısı ise yılda 500'ü geçmemektedir. Her işletme ancak kalifiye personele, mükemmel surette yetiştirilmls muktedir yöneticilere sahip olmakla yaşıyabllir. Kaîkınma planlanmızın öngördüğü kalifiye otel personelinl yetiştirmede azaml gayreti sarfedelim ve özel eğitim kurumlannın turizm eğitimine katkıda bulunmalannı sağlıyahm. Turizm eğitimini destekleyicl tedbirleri vakit geçırmeden alalım. 0 TÜRKİYE'NİN EN GÜZEL YAZLIKLARIKDA.N Blfil OLAN AMASRA'DAN BIK ÜORÜNÜM.. Sinop, Osmanlıların önemli bir deniz üssüydü SORUN SOYLEYELİM... Nurten Candaş Kastamonu Ünlü filozof Diyojen'in doğup büyüdüğü yer olan Sinop'un eskı adı Sinova'dır. Tarih, güneş, deniz kenti Sinop'a sırasıyla Hititler, Amazonlar, Lidyalılar, Bizanslılar ve Selçuklular hâkim olmuş ve Fatih Sultan Mehmet zamanında Osmanlı yönetimine girmiştir. Sinop, Osmanlı idaresinde XIX. yüzyıl sonlanna kadar, mühım bir deniz Ussü ve tersaneli olarak önemini muhafaza etmiştir. Başlıca tarihî eserleri şunlardır: Sinop Kalesi, Alâeddin Camii, Saray Camii, Seyit Bilâl Camii, îsfendiyar Türbesi, Gazi Çelebi türbesi, Tayboğa türbesi, Serapis Tapınağı, İbrahim Bey türbesl, Alâiye Medresesi, Varoş hamamı, Çifte Hamam, Aynah Hatun Türbesi, Deniz Şehitleri Anıtı, Balat Kilisesi'dir. Başlıca gezi yerleri: Sinop, gezi ve plâ) şehridir. tç liman, Dış liman, Hamsoroz, Sankum, Behçeler ünlü plâ]landır. Sinop'a gitmek için en emin yol deniz yolculuğudur. Hafta'da iki gün Istanbul'dan Sinop'a vapur vardır. Otobüsle Sinop'a gitmefc için en emin yol, Ankara • Samsun Sinoptur. Sinop • Samsun arası 188 kilometredir. Sinop Ankara 458 Km., Sinop îstanbul 711 kilometredir. Ucuz ve temiz konaklama tesislerinden bazılannın isimleri şunlardır: Sinorj Palas, Gümüş Palas, Onur Palas, Samsun Palas, Ada Palas, GUrbüz Oteli, Deniz Otelidir. Bu otellerde bir kişi 15 • 25 liraya kalabilir. ıuo 11.30 Taner Şenerden «arkılar Çeşitli müzik Türküler Küçük konser Gönül îpekten şarkılar Albümlerden secmeler Haberler Yurttan sesler Günden güne Reklâmlar Haberler Reklâmlar Türküler geçidi Dinleyici istekleri Sohbet Türk hafif müziği Bir varmış. bir yokmuş Haberler Reklâmlar 50. yıl K. Payaslıdan sarkılar Y. Çmardan türküler TBMM saati Çeşitli müzik Haberler Gece konseri Hafif müzik Gece ve müzik Haberler Program ve kapanış Foça Müzik, Folklor ve Su Sporları Şenliği 20 Temmuz'da başlayacak İZMİR Foça 5. Müzik, Folklor ve Su Sporlan Festivali 20 temmuz cuma günü başlayacaktır. Üç gün devam edecek tes» tival sfıresince. folklor gösterileri vapılacak. *u sporlan müsaba kaları rüî7enlonecek, konserler verilecektir. Festival Tertip Komitesi sozcüsü. bu seneki festivalin gecmis yıllara nazaran eorülmemis bir canlılık ve hare ket içinde geçeceğini söylemiştir. Foca 5. Müzik. Folklor ve Su Sporlan Festivali 20 temmuz cu ma günü saat lfi'da top atıslarıyle başlavacaktır. Çıımhuriyet Alanında saat 1750'da festivalin acılıs töreni vapılacak, bilahsre fesfival kervsntnm «S* terileri izlenecektir. Park G»zinommda saat 21'de müzikli ee ce eflenceleri «lacak. fener alay lan îlçede gösterilerde bulunacaVtır. Ikinci ve Gcîirtcfl «ninlerde yuz me. velken. motorlu sandaliar yanşlan olarak, folklor ekiplerinin sösterilerî devam edecek, konserler verilec«>ktir. Faydalı bilgiler: İLÂN Sakarya Taraklı Belediye Başkanlığından 1 Belediyemizce lnşa ettirilecek olan 83.172,72 lira fceslf bedelli otopark, yazıhane ve dübkan lnşaatı 2490 «ayılı Kanunun 31 ind maddesi pereğince kapab z»rf usulü ile eksiltmeye konuimustur. 2 Eksütmesi 20/7/1973 tarihind» saat 15.00'te Taraklı Belediyesı blnasında toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır. 3 Isin geçid temlnatı 6.408.64 Urıdır. Ihaleys lıtirak edebilmek için bu keştf mlktannda is bitlrdlkleıin* dair belge ibraz ederek lhal« tarihinden en geç 3 gün önce Belediyeye müracaatia iştlrak belgesl «Imılan lâzımdır. Istekülerin usulöne uygun olarak bazırlayacaklan teklif mektuplan ıhale saatlnden bir taat önce verilmesi Uzımdır. Postada vık) gecikmeler dikkate alınmaz. 4 Bu ise ait sartname ve dığer evraklar Beledıyt'd» göriilebilır. Keyüyet 11 an olunur. (Batin: 18183/5777) ii Ender Tuğcu Mersin Bu yıı Türkiye'de düzenlenmesine karar verilen Uluslarara sı Karnp Karavan Federasyonunun (FICC) 34. Genel Kurul toplantısı ve Rallisi 4 • 13 Agustos 1973 tarihleri arasında, îstanbul Kilyos'ta T.C. Turizm Bankası A. Ş. tarafından hazırlatılan tesislerde yapılacaktır. Kongre ve Ralli'ye asgarî 2500 konuğun kaülması beklenmektedir. Kampla ilgili ayrıntıh bilRjyi, Istanbulda Kilyos Turistik Tesisleri îşletme Müdürlüğü ile Ankara'dan T.C. Turizm Bankası A. Ş. Genel Müdürlüğünden ögrenebilirsiniz. Turizm ekonomisi ve arz talep Turizm ekonomi»*>dıı an. ru rizm işlermelerhrij u/ettiklfrl mal ve oizmetler.D Oü'ünildür. Turistik arz'a. iklîm doğal tfizellikler. tarihi z^neınlıkler. ru ristik işletn.eler ve manevi bas letler danilmr. Turtstik taleo. v.r cur.stin b« lirli bir tıyat sevivesı veys döviz kuro nispetlnoe eldt eim»k Istediğı curısti/ mai Cuzmetlerin bütünüaür Turizm enonomisınOe en Cnemli husus vunstik talebiB 0 îatı tayın etTrmsl. arzın ise. talebi izlemesidlr. Tur'^mde Datlama yılı oiarafc isimlenclirdi&imiz 1973 serwslnde turisik taiep *on derece 9rt mış. buna sarşilık nırisrlk ara, yeterli sevtyevs alaşamarmsnr. Turlzmden dövu saîlamaK ıs tiyorsak. aıtan turstık talebS karsılayacaK sayıda kalifiye e'» man yetiştlıelim ve turizmin bir hizroet endüstrisj olduğuuvs unutmayalım. T V19.01 19.02 19.07 19.22 19.27 19.37 19.5: 20.01 20.2.; 20.30 20.50 Açılış ve orogram Haberler Almanca dıı aersl Çocuklar için (Hayvanlar Alfaoesi) Buluslar (Cam) Kadın ve Ev Reklâmlar Bir sol'.st (Burhan Diiencik) Reklâmlar Haberler 20.53 Reklâmlar 21.01 Kaçak (Melekler Issız Yollarda Gezer 2. bölüm) 21.50 Reklâmlar 21.56 Bir sorun bir konuk (Cumhurivetin 50. yılı konuk Devlet Baxanı lsmail Hakkı Tekinel) 22.36 23.06 23.07 23.17 Stüdyo konseri Reklâmlar Haberler Program ve kapanış m c. Ali Ustaoğlu Istanbol Otel Muhasebesı, Modera otel yönetimi gibi otelcilikle ilgili ytymlan P. K. 127 Beslktas • îstanbul adresinden temin edebüirsiniz. Hava durumu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog