Bugünden 1930'a 5,439,041 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 18 Temmuz 1°73 çok önemli konuşması(l) menka Bırleşık Devletlennın Ankara dakı yenı Buyukelçısı Wıllıam B Macomber, geçen hafta Istanbul da genış çaplı temaslarda bulundu Gazetecılerden ışadamlanna kadar uzanan } aygınlıktakı çeşıtlı çevrelenn temsılcılerı ıle tanıştı ve goruştu Bay Macomber'le tamşmsk ve uzun uzun konuşmak olanağın dan, bız de yararlandık Yenı Buyukelçı mesleKten bır dıplomat, genel dıploması ve ya km tanh uzerındekı goruşlen, kendısmın, muteveffa Dışışlerı Bakanlarından John F Du les'ı beğenen Amenkalılardan olduğunu hemen bellı edıvor Fakat mesleKten bır dıplomat ve bır dışışlerı teknısyenı olması, Macomber ın jenı dunva koşullarını değerlendırmesını ve bu koşullara uymasını ko!aylaştın>or Dunya polıtıkasının ıçınde bulundugu bu donum noktasının, gerek Amerıka gerekse Turkıye açısmdan bılıncıne varmış ve Ankara dakı gorevın.n tasıdığı öneml bu açıdan da gorebıhyor. Irak Devlet Başkani, Arap ülkelerini petrolü silâh olarak Macomber'in kullanmaya çağırdı Dünyada Bugün BEYRUT Irak Devlet Başkanı Hasan El Bekr, Axap Ukelennden, paralannı ve petrollerını, «EmperjaLzm ve sıyonızme karşı gınşılen kurtuluş mucadelesınde» etkilı bır silâh olarak kullanmalannı ıstemıştır. Irak Devlet Başkanı, araplara aıt mılyarlarca doların «Empervaı «t bankaıannda» bulundugu kaydederek bu paranın «Emperyalıst çıkarlanna değıl, kurtuluş mucadelesıne hızmet etmesı gerektıgı» uzerınde durmuştur. Rusya'nm ABD'den yeniden bugday alacağı açıklandı W4SHİNGTOV Amerıkan Tarım Bakanlıgı yetkılııerı, Sovyetler Birlığının gelecek yaz aylanna kadar teslım edılmek uzere Amenka'dan 7,8 rrulyon metnk ton buğday satın alaığını açıklamışlardır Tıcaret Bakanlıgı yetkılüerı Çın Halk Cumhıırıjetının ıse 1973 1974 sezoııu ıçın Amenka'dan 2 7 mılyon metnk ton tutarında bugdaj, so;a fasul ' yesı ve mısır satın almak uzere I anlaştığını bıldırmışıerdır. ı Amenkalı jetkılıleruı yaptıkla n açıklamaja gore, Sovj'etler Bırlıgı geçen y 1 da Amenka'dan I 19 mılyon ton tutarında tarun u runu satm almıştı Bunun Sovvet r ler Bırhgırun ıhtıyacını karş'':\ acagı ve hıç değılse bu yıl Moskova'nm yeniden tanm uruna ıtha lâtına üıtıyaç duymayacagı sanıl maktaydı. Amerıkan Tarını Ba kanlıgı yetkılılennın yaptıklan açıklama bu nedenle suryrıs etkısı yaratmıştır. (DIŞ HABERLER SERVlSt) Beyaz Saray telefonlarını da dinlettiği açıklanan Nixon, Komisyonun istediği bantları vermiyor W*SHINGTON Bevaz Saray, Watergate skandalmı soruş turmakla gorevlı Senato Komısyonuna, Başkan Nnon'ın konusmalannı ıçeren ses bantlannrn verılmeyecegıru açıklamıştır Be yaz Saray sozcusu Ronald Zıegler, sorunu dun Hukuk Danış manlan Leonard Garment ve Fred Buzhardt ıle goru<;en Ba> kan Nıxon'ın soz konusu bant lan kışısel belge «aydıfını ve So rusturma Komı^vonunun :ste mış olduğu \azı>ı belgeler gıbı bunlann da Komısyona verılme>eceğı kanısına vardığını sovlenuştır. ' Bu arada Başkan Nıxon ın es kı v ardımcılanndan Alexander Butterfıeld, Watergate olavını soruşturmakta olan Senato Ko mısyonuna verdıgı ıfadede, Bas kanlıkta da odalara dıiıleme araç ları verleştmlmış olduğunu \e telefonlann dınlendığını açıklamıştır rekmektedır Ancak Butterfıeld bu konuda herhangi oır ıddıada bulunmamıştır Alexander Butterfıeld, dınleme cıhazlanrun Beyaz Saray a 1971 yılmda yerleştırıldığını soj lemış, ancak Johnson yonerınv nın de bu tedbıre başvurmuş olduğunu ve amacm, gelecek ku şaklara tarıhî oneme sahıp bolgelerı hazırlamai olduğunu belırt mıştır. Butterfıeld'ın beklenmedık açıklamasından sonra Nıron'ın ozel avukatı Herbert Kaltnbach, Başkanm Watergate sanıklarına maddi yardım yapılması ve c a h keme masraflannın karşılanması ıçın harekete geçme yetkısmı Ehrlıchman'dan aldığmı, o tanh te bu ıslemın kanunsuz ya da vo! suz olduğunu duşunmeaıjrn scy lemıştır Bu açıklamalaraan son ra durusma, bugun devam edılmek uzere ertelenmıştır (DIŞ HABERLER SsEBVISİ) Paul Getty torunu için fidye ödemeyecek LONDRA Petrol krah mılyarder Paul Getty, duygulan ne olursa olsun. torununun gerçeırten kaç'nldığı ortaya çıkar«a ıstenen fıdyevı odemeje^eğını açıklamKtır Paul Gettj, «Çocuğu severım, fakat para odemeye karsıyım, bu, kaçıranlara cesaret \ermekten başka bır ıss \aramaz» demı?tır 80 \aşındakı Getty, Londra'da yayımlanan «Daılv Maıl» gazetesme yaptığı açıklamada. bundan bır hafta kadar once Boma* da kaybolan 16 yaşmdaki torunundan uzakta olduğunu, fakat vardım ısteseydı bunu ondan esırgemıyeceğmı soylemış, kaçınlmasının ıse polısı ılgılendıren bır durum olduğunu ve fıçbır «ekilde fıdye odemeyeceğmı belırtmıştır (aa) A Moskova'da bir garson, Burton'u masadan kovdu MOSKOVA Eşı EUzabeth Taylordan ayrılacagı sonusunda kı sansasyonel haberlcrı yalanla yan ve Moskova fılm şenlıklen ne katılmak uzere Sovyetler Bır ligıne gelen Rıchard Eurton'u, kaldığı otelm garsonu oturmak ıstedığı kahvaltı masasmdan kov muştur Gece venlen bır kokteyld'. bu konuja değınen Burton *Tam masaya oturuyordum kı, garson avaz avaz benım oraja op..ran:a yacağımı haykırmaya başladı» de mıştır Ne vapacağmı şasnan 47 jaşındakı aktoru yan masada oturan Amerıkan turıstlen masalanna dâvet etmışlerdır. (THA) İran'ı suçladı Irak Devlet Başkanı, Iran'ı, bazı «gencı Arap rejımlen» ıle Basra korfezı etrafuıda emperjalız mın çıkarlannı koruyan 3ır pakt kurmaya çalışmakla suçlamı?t]r Hasan El Bekr, ısım vermemışse de bundan Suudı Arabıstan, Ku veyt ve Ürdun*u kastettıgı açıkça anlaşılmaktadır Kamboç'un bombalanmasını saklamak için emirler üzerinde tahrifat yapıldı, >\\SHINGTON Bevaz Sa rav Başkan Nıxon ın 1970 v ılı mayıs aymda, Amenka nın Kam boçva'va mudahalesınden once bu ulkenın gızlıce bombalanmasını ona\ladığını açıklamıştır Amenkan Hava Kuvvetlenn den Hall Knıght adında bır su bav Sılâhlı Kuvvetler Senato Ko mısyonunda verdiğı ıfadede, ustlennm emırlenne uvarak, Amenkan uçaklarmın Kamboçyayı bombalamalanm saklamak amacıjle bu emırler uzerınde tahrifat yaptığını açıklamı^tı Suba vın bu ıfadesmden sonra Beyaz Saray sozcu yardımcısı Gerald Warren, Başkanm da bu gızli ha rekâtı onajladığını açıklamış, fakat vonetımın bu harekâtı üç vıl surekle neden gızlı tuttuğu sorusuna cevap vermemıştır Öte yandan Hava Kuvvetlen nın yenı Komutanı General Ge orge Brown, yuksek makamlar bombardımandan haberdar olduguna gore, bu harekâtm usul"=uz sayılamıyacağını belırtmıştır. (aa) 4 Kürt sorunu Hasan El Bekr, konu^masında Kuzey Irak bolgesınde vaşajan Kurt halkını hukumet ıle ışbırlı gı yaparak huzursuzluğu gıdermeje çagırmış ve Irak nükumeM ran Kurt meselesme barı^çı bır çozüm yolu bulmak hususunda ı taahhüdü bulundugunu Kaydoderek, bu çozum yolu ıçın en ıyı te mel «11 Mart deklerasyonudur» ' demiştır. (a a) Yabancı ziyaretçiler Butterfıeld'e gore, dınleme a raçlan Nıxon'ın ızni ıle Beyar Saraya yerleştınlmıj ve araliKsız çahştırılmıştır. Butterfıeld'ın açık lamasına gore, 1971 yılından bu yana Amenka'yı zıyaret etmış olan ve Beyaz Saray*da ağırlanan Sovyet lıderı Brejnev, Batı Al manya Başbakanı Wılly Brandt ve Ingiliz Başbakanı Edw ard He j ath'ın de dınlenmış olmalan ge Ürdün, Tunus ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verdi AMMAN Amman da bır resmi sozcu Ürdun Bakanlar Kurulunun, Tunus ile dıplomatık ılışküerin kenlme«me karar verdığmı açıklamıştır (a a) Bay Macomber, Istanbul'daki temaslannı, Turk Amenkan Unıversıtelıler Derneğı tarafmdan venlerı yemekte yaptığı çok onemlı bır konuşma ıle, hafta sonunda noktaladı Bu konuşma, yem gelen bır dıplomatın alışılmış neza ket cümlelennın dışmda, Turk • Amenkan ılışkılerının yakm geleceğını yorumlamaya çalışan onemlı hususlara da değınıyordu Hatta bır anlamda, Nıxonm Başdanışmanı Kıssınger ın ünlu «Yenı Atlantık Yasası» konuşmasından bu yana, Turk Amenkan ılışkı lerını aynı paralelde ele alan en onemlı demeçtı Macomber ınkı . Macomber, Turk Amenkan ıttıfakımn ılk donemının, 1947 de, Truman Doktnnı ıle başladığını hatırlatmaktadır Bu donemde, Türkıyenın Kore'ye asker gondermesı, NATO'ya gırmemız gıbı olaylarla ıttıfak gelışmıştır Ma carıstan, Küba, Berhn, Çekoslovakya gıbı çeşıtlı gergınhkler de, Türkıye ıle Amerıka'vı dost ve ortak çıkarla r sahıbı ıki ulke olarak daha yakınlaştırmıştır Macomber, ıttıfakin ıkıncı ddnemınm başlangıcına gerekçe ola rak, dünyanın değışmesını gosterıvor « Ancak dış tehlme azalır gıbı gorulünce, ılışkılerımızı yenıden ıncelemek \e fıkır ajrılıklanrun yuze çıkmasına musaade etmek ımkanjnı bulduk...» Sayın Buyukelçıye gore, toplu tahrıp sılahlan, oncelıkle geleneksel dıplomasıyı değıştırmıştır «Geleneksel olarak, bır dıplomatın ulkesımn amaçlarını başkalannınkının pahasına gehştırmesı, uluslararası dengeyı sonunda kendı ülkesı yaranna çevırıp muhasımlarının mağlubıyetıne yol açacak bır serı kuçük galıbıyetlen bırık tırmeye teşebbus etmesı beklenmekteydı » Macomber, «yıne dıplomatm gorevı ülkesınm çıkarlarını korumaktır» dı>or Fakat toplu tahrıp sılahlan hatır'anınca, bu çıkarların daha genış ve toleranslı tanımlanması gerekıyor. ABD Buyukelçısı, yenı dunyayı oluşturan temasları, Nı\on'ın Moskova ve Pekın ıle jakınlaşma sıru hatırlatıyor ve bu yenı done mın eşığmde Washrngton ın onerısmı hatırlatıyor. «Esas olarak ulkemızın arzu ettığı şey, en yakın muttefıklerımızle bıriıkte başarılarımızın ortaya çıkardığı sorunlara cesaretle eğıl mek ve geçmışın ıyı unsurlarını korumak ıçın ortak çaba gostermektır » Bu ortak çabanın amacınm «Yenı Atlantık Yasası» olduğunu bılıyoruz Bay Macomber'in konuşmasmı ozetlemeye devam edelım «NATO, 25 yıldan fazla bır sure ıstıkrarı sağlamıştır. Ancak gergmlıfclerın azaldığı bu sırada buyuk ve artan baskılar altındadır.. NATO'nun uyelen, malî yuku âdıl bıçımde paylaşılmış rasyonel bır savunma durumunun, en emın ve asgarî mıktar ve masrafla nasıl surdurülecefını bulmak gorevı ıle karşı karşıyadırlar » Macomber, Amenka ıçın ıkıncı sorunu şu şekılde behrtıyor. «Karşılıklı guvenhk en onemlı tek faktor olmakla bıriıkte ekonomık sektore ayrılmaz şekılde bağlıdır . ABD Avrupa'dakı dostlarının guçlenmesını desteklemış ve bu sıyaset başarıja ulaşmışnr Başan ıle bıriıkte, bazı sorunlar ç krmştır ortaya Ortak Pazar ın ağırlığı, Amenka > a yarar saglamamış, bazı koruyucu sıyasetlerı Amerıkan ekonomısm n guç durumda bulundugu bır sırada uygu lanmaya başlanmıştır Aynı şekılde, Amenkan Japon ılışkılen de, genel ıttıfaklanndakı ekonomık ve sıyasal butunden aynlamaz » Gorulduğü gıbı Macomber, Tıirk kamuoyu önünde, Kıssınger konuşmasının genış bır değerlendırmesmı yapmıstır Bü onemlı konuşmanın. Türk Amenkan ılışkılerını yem dunya şartlan ıçınde ele alan ıkmcı bolumune yann değıneceğız. Atina'da gazeteciler greve başladı ATtN* Yunan gazeteciler dun ucretlerının arttınlması isteğr le suresız greve baslamışlardır \e Atınada gundelık gazetelerın çogu çıkmamıştır. Gazetecıler hayat pahalılığı karşısında ücretlenne avda asgarî '» 30 zam ıstemektedırler Uç gazete, ıkı ıktısadl gazete ve ıkı spor gazetesınin sahıplen gazetecılenn ısteklerıni kabul et tıklerı ıçın bugunkü grevden etkılenmemışlerdır Fransa ABD'ye karşı ortak eylem istiyor BRtKSEL Fransa, AET*nin Amenka tarafmdan uygulan&n ıhracat ambargoları ve bunun so nucunda Avrupadakı gıd3 ?toklarının azalması tehdıdı ve tehlıkesıne karşı ortak bır eyleme çeç mesı gerektigini one surmuştür. (THA) afyon satışını yasakladı KATMANDU Nepal dönden itıbaren Batılı esrarkeş gençlenn cennetı olmaktan çuunıştır. Nepal hukumetinın blr sure once aldıgı «esrar ve afyon üretunl ve satışı ıle ılgılı yasak kararu dün yururluge gırmıştır. Dune kadar serbestçe esrar satan dukkânlar dun sabah kepenk lennı ındırmışler ve bu ışle uğra şanlar kendılenne yenı geçım 50! ları aramaya koyulmuşlardır. l (a a) Kıbrıs Rum yönetimi sağlık bakanı istifa etti LEFKOŞE Kıbns Rum yönetımının Sağlık Bakanı Zem n Sevens, Başpıskopos Makanosa ıstıfasını sunmuştur. Sevens m ıstıfast Başpıskopos Makarıos ıle Kıbrıs Rum Ortodoks Smodu üyesı uç Pıskopos arasında başgbsteren ve Pıs koposlann azledılmelen ıle sonuçlanan anlaşmazlıkla ilgıüdır. (a a) «Intelsat 4» uydusunun Pekin'deki yer istasyonu çalışmaya başladı WASHtNGTON «RCA Giobal Communıcatıons mc» fırması, Çın Halk Cumhurıyetıne satılan uydularla haberleşme yer 3Stasyonunun (Intelsat 4 uydusu) Pekın'de tıcari amaçlarla kullanılmasına başlanmış olduğunu açıklamıştır Şırkete gore, sozu geçen ıstasyon, Çın ıle ABD arasında telefon, teleks \e obur haberleşme bağlantılannı duzenlemektedır. Istasyon, ABD, Çın ve Pasmk ulkelen arasmda naklen teıevızyon yaymlanna ımkân verecek guçte dır. (a a) îkı Munt 1M« TOFAŞ TaA Otomobıl Fıbnkaa'nm detıeme piıfmie mnl «Brrf IM!nd ^86 TopUfn olarıV 114 4Z3 m 2ü btr alan ka^sa>an denemc pıstı 2^ m 'üt ^> p J uvvete^vft ıoc>ıllı japılmı? olan beton doncmeçlcın genı?İ!|ı 9 m tfır. ^ ll l l b d l Puın ufah bolumkn ue 8 m. j«u|lıjunlcto. BÜRC4N ve AYHAN DINÇ Kızlarmın dogumunu akraba ve rlottU ma sevlnçls dujuıurlsr 14/7 1973 Gİ'ZELBAHÇE Cumhurlyet 5784 Mehmet BARLAS üretim sırasındaki kontroller gereklidır, ama yeterli değildir. Otomobillerin bir de yolda denenmesi gerekir: Sıze ulagmadan önce. Dünyadaki büyuk otomobil fabrikalannda bu ış, deneme pistlerinde yapılır. Bu pistlerde otomobiller, elektronik cihazlann da yardımıyla, her türlü yol şartmda (yokuşlarda, inişlerde, kaygan yolda, asfaltta, toprak yolda, kasislerde, virajlarda) özel olarak egitilmig, tecrübeli deneme pilotları tarafmdan kontrolden geçirilir. Ancak en küçük bir aksama görülmeyen otomobiller çıkar piyasaya. Türkiye'deki ilk ve tek otomobil deneme pisti, TOFAŞ Fabrikası'ndadır. Murat' laıın denenmesinde kullanıhr. FIAT'ın yarattığı Murat 124 modeli otomobillerin bütün dünyada 2,5 milyon aıle tarafmdan tercıh edılmesınin sebeplerınden bırı de bu kılı kırk yaran tıtızliktir. IMURAT/ I1I2İ4I "Hesapk otomobi' SAHtBtNDEN 960 OPEL REKORD TEK KAPILI 4715 43 46 83 04 (Cumhurlyet • 5781) KATIP 20/14681 No.iu ve 30 5 1969 tarihlı nufus cuzdanımı zayi ettım. Yenisini çıkartaca ı ğımdan eskısı hukumsuzdur. Hatice Velioğlu (Cumhunyet 5780) ı TOFAS OtO TÎCâretA.S. 1 2 4 ' 0 n TOrklye Genel DistnbOtörO (Manajaaı: 1885/5783) 4
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog