Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Samim Kocagöz İZMİR'in İÇİNDE Roman 20 TL. SÎNAN YAYINLARI İst. Cumhuriyet 5786 umhuriYe Kurucusu: rUNUS NADÎ Bütünleme Imtihanlarına HAZIRLAMA KURSLARI Yenl devreler: 23 Temmuz 30 Agustos 3 Afenstos 30 Agnstos IŞIK DERSHANESI Gayrettepe Uva Sok. N o : 18 l e l : 47301» »D3OU5 rReklâmcılık. 1632/5771) 50: yıl, sayı: 17585 Telgraf ve mektup adresl: C u m h u n y e t lstanbul Pusta Kutusu Tftanbul No" 246 T e l e f o n i a r : 2 2 4 2 9 0 22 42 96 22 42 97 22 42 a» 22 4^ »9 18 Temmuz Çarşamba 1973 Afganistan'da krallığa son verilip Cumhuriyet ilân edildi • Darbeyi Kral Zahir Fiyat artışının hızlanması bekleniyor Merkez Bankası Haftalık vaziyetlerine göre mevduat on beş günde sadece 90 milyon arttı. Artışın bir milyar liradan fazla kısmı Hazine ödemeleri finansmanı için kullanılıyor Tarım ürünlerinin desteklenmcsi için önümüzdeki günlerde emisyon artacak ve fiyatlar yükselecek. "Üniversite gırış sınavına yurt dışında girenler soruları önceden öğrenme olanağına sahip,, Yalçın PEKŞEN Üniversitelerarası giris smavı sorulanrun çalınması olajınm ortaya çıkmasından sonra, sınavların yurt dışında 3 a y n şehırde daha yapılmasmın Türkıye ıle bu ulkeler arasındakı saat fsrklanndan doğan boşluktan yarar» lanılarak sınav sorulannın Türkıye'den bu şehırlere bıldınlebıleceğı yolunda bır ıddıa ortaya atılmıştır. Yapılan ınceıeme sor u n d a ilgilı çevreler bu hususun imkân dahılınde olduğunu ortaya çıkarmışlar ve merkezi sıstem. yonetıcılennın dıkkatının çekılmesım kararlastırmıslardır. Şah'ın eniştesi gerçekleştirdi (DIŞ HABERLER SERVİSt) Emisyon hacmi 15 günde 2 milyar lira yükseldi Son 15 gunde piyasaya 2 milyar lira surulmuştur. Ilgılıler, mevduatın sabit kalmasına rağmen emısyon hacmının buyük olçude artması sonucu gelecek haftalarda fıyat artışlannın hız kazanaca ğını ıfade eünişlerdir. Merkez Bankası haftalık vaziyeüerınden oğıenıldıâ.ne gore, 23 Hazıranda tedavuldekı para mik tan 19 494 mılvon lira ıken bu rakam 30 Hazıran'da 2.649 milyon 7 Temmuz'da ise 21.408 milyon liraja jukselmişür Böylelikle te davuldekı paranın 15 gunde 1 mıl yar 914 milyon lira arttığı anlaşıl mıştır. Bu sure içinde mevduat hacmınde önemli sayılacak bir artış olmamışür. 15 günlük mevduat artışı 90 milyon liradır. 13 Hazıran'da 17.481 mılyon lira olan mevduat, 30 Haziranda 17 462. 7 Temmuz'da 17.571 milyon lira olarak gerçekleşrai$tir. Merkez Bankası haftalılt vaziyetının ıncelenmesınden bu ar(Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) ı KABtL Afganistsn'ın eski Başbakanlanndan General Muhammet Davut Han, dıin sabah bır hukumet darbesıyle krallığı d e u r m ı ş ve tükede Cumhunyet ılân etmıştır. Eskı Kral Muhammed Zahır Sah h u k j m e t darbesı sırasında tedavı ıçın gıttığı îtal\a"da bulunmaktaydı. Afganıstan'da Cum hurıjetı ılân eden Muhammed Davut Han avnı zamanda Kral Muhammed Zahır Şah'uı kızkardeşleıınden bırisıyle evlıdır. Yenı renm tarafından kontrol edilen Kabıl Radyosunun ulkede d u r u m u n sakın olduğunu ıddla etmesıne rağmen, Yenı Delhıye ulaşan dıploraatik haberler, Kralijet Sarayında çarpı=malar olduğunu ve Krala bağlı subaylarla polıMerin genış çapta tutuklantfıklarını bıldirmektedir. Yenl Delhı>e gelen diplomatık telgraflar, sabahın erken saa t l e n n d e Başkent Kabıl'de hafıf sılâhlara ait seslerın duyul j duğunu ve Kabıl'ın merkezinde j Damazang çevresindeki polıs merkezının dı«mda asi askerlerle polisler arasında şiddetli çat ' s m a l a r olduğunu bıldlrmektedırler. Diplomatik haberlpr Afganiv tan radyosunun askeri muzık çaldtğını ve bu arada sık sık muzlği keserek aşağıdaki açıklamayı yaptıgım bildirmektedirler «Bu. Afganıstan Askerî Hukümetintn açıklamaMdır. Halk sokağa çıkmamalı ve askerlere mü dahale etmemelıdır • (Devamı Sa. 7. Sü. 4 de) Saat farklan Bılındığı gıbı gınş sınavlan Türkıye dışında Kıbns'ın Lefkoşe. B Almanya'mn Bonn ve Bırleşık Amerıka'nın New York: çehırlerınde de 6 Temmuz gunü (Devamı Sa. 1, Sü. 6 da) Odalar Bırliği Başkanı para ve kredi darlığmdan yakmdı Odalar Birliği Yonetim Kurulu Başkanı Sezai Dıblan, dun basın toplantısı duzenliyerek. «Piyasada ekonomik faalıyetlerin nor nıal gelışmesıni guçleştıren bır para ve kredi darlığı hıssedıldiği nı» bıldirmiş ve bu konudakı s> kâyetlerın devam etmekte olduğunu soylemıştır. Dıblan. «Fıyat artışlarına kaşı en etkıh tedbırın, uretimın dolayısıjle arzm artürılması olacağını» soylemıştir. Para ve kredi konusunda tedbır alınırken, gelışırekte olan e | konomıyi olumsuz \onde etkileme | (Devamı Sa. 1, Sü. 7 de) ı Komisyon, sınavı yenilemeyi gerektiren bir durum olmadığını tekrarladı ANADOLU YAKASI SAKİNLERİ İKİ AY DAHA ÇEŞME BAŞINDA SABAHLAYACÂK men giderüeceğinl soylemı?tır. Özkav'ın belirttiğine gore, Fıkırtepe ve Kuyubaşı semtlennde bulunao çeşmeler bir sure su alamıyacaktır. Bunun için dört tanker devamlı su taşıyacaktır. (Fotoğraf: Tulay DtVlTÇtoGLU) Anadolu \akasmda su sıkıntısı had bir safliaja gelmıştır Halk, bır kova su alabilmek ıçın sabahlara kaaar muslukların basında beklemekte, sakalarm volunu gözlemektedır. Hele dort günden beri verılen su mıktan azalmış, sıkıntmın daha da gen ^lemesme vol açmıstır Sular İdare^i Genel Mudurü Gültek.n özkay, Anadoİu yakasında su darlığının ıki ay daha devam edeceğım belirtmektedır. Verılen su miKtannın 50 bın metrekupten 60 bın metreküpe yukseltıldıgınl açıkla\&n Genel Mudur Ozkay, 1974 yılında sıkıntının tamaÜniversitelerarası Giriş Smavı Komisyonu dun yaptığı toplantıda, glrış sınavmın yenılenmesini gerektırecek bir d u r u m u n bulunmadıgi hakkında göniş bırlıgine varmıştır. Üniversitelerarası Giriş Sınavı Komisvonu Geçıcı Başkanı Prof. Kenan Gürtan'ın başkanlıgında toplanan KonV«von sınav sorulannın çahndıgı ve satıldıgı yolundatci iddialarla ilcıli durumu görüşmüstür 4.5 saat suren tODİantıdan sonra Ba?kan Prof. Gurtan su acıklamayı vanmıstır: (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) Bakanlar Kıtrulu cııma gimü işri memıır ayrımı sorunumı görüsecek A N K \ R * (Cumhurivet BBrosui Bakanlar Kurulu önümüzdeki Cuma günu vaıjacagı toplantıda, orellikle işçı memur aynmı sorununu ele alacak ve muhtemelen kesın bır sonuca bagla yacaktır Yüzbınlerce isç; ve memuru kapsayan ıççı rnemur avınmı r.'n çözümlenmemes] bu çevrelerdekı huzursuzlugu aıttırmışÖğrenildiğıne gore Başbakan Na:m Talu, konu uzennde ozelîıkle durmaktad'r Turktş'ın :stediğı yonde nazırlanması bekleren kBrarr.amenın bazı Ba kanlar tarafınclan ımzalanmıvacağı sövlentılennın ?ıkması uzerıne Talu, «Boyle bır kararnamevi ımzalayan bakanlar berumle çalı*amaz» demıştır. Konuyla ılgıl: olarak gorüstüğumüz Çalışma Bakanı Alı Naıli Erdem, cMesele halledılmıştır* demış, T u r k t s Genel Başkanı Seyfı Oemırsoy ıse cCumajı beklıvo'iız» şeklmde konuşmuştur. Son yapılan TurkIş 9 Genel Kurulunda. ışçı memur ayrımı en kısa zamanda ve ısçılenn lch:nde hailedılmedığı takdırde genel greve gıcülrr.esı kararı alınmıştı. Ekonomik yorum İlginç gelişmeler oluyor 1969 vılı sonunda piyasada dola^au banknotlar 11 mıljar lıradan az ldı, 197O"te paramızır. ı dıs değerı düsCruldu, ve pı>asaya gıcır gıcır yenı 3 m ı h ar lira surüldu. 1971 yılında Personel Kanunu uygulanmava ba«(Devamı Sa. 7. Sü. 4 de) Atlantis kıtasının Ispanya açığında bulunduğu açıklandı BARSELONA, (Ajanslar) Guney lspan\a açıklarmda ara? tırmalar \ a p a n bılım adamları he\etı. kayıp Atlantis kıtasım b u l d u k l a n \olunda bır açıklama \ apmi'lardır. Verılen bılgıve gore, 170 Ame rikalı bılım adamından kurulu h e j e t m uvelerı, bu bulu^un (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) Bir Senatör THKP sanığı kızını tartaklayan emekli teğmen, "Her işkenceye toplum polisine uğradım,, dedi dayak attı ANKARA Malatys bağımsız senatoru Hamdı Ozer. cncekı gun, trafık ışığına aldııınadnn yolu geçtıgı gerekçesıyıe evh kızını tartakladıgı ve hakaret ettığını one surduğü bır lopıiun polısmı dovmuîtur. Kızının lıaksız olarak hakarete maruz kaldığıru bıldıren senator Özex. >Bu yuzden kızım ruhî depresyon geçırıyor. Aksam hastaney* götürüp kontrol ettırdım» denıiîtır. Olayı bızzat lçışlen i3ak^nm8 zamanında bUdırdığını belırten senator Ozer, bu konuda şuaları soylemıştir: (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) 258 sanıklı THKP ve THKC davasının lstanbul 3 Numaralı Sıkıyonetim Mahkemesındekı du ruşmasında, Mahır Çayan ve arkadaslarıru Ankara'dan Fatsa'j a getıren kamyon şoförü Hasan Pekbu\uk ıle yıne samklardan emekli Hava Teğmenı Mehmet Alkaya'nın sorguları vapılmıştır. Şofor Hasan Pekbüyük, daha bnceder tanıdığı Ertan Saruhan' ın teklıfı üzerıne, Ankara'da, Samsun yolu üzerinde Sosval Meskenler mevkiınde Fatsa'va gidecek 4 kişinm kamyonuna bin n e l e r i n e izin verdığıni, ancak, Ertan Saruhan'a bu dört kişmin branda altına girmesınm zor olacağını soylediğini arüatrruş ve «O da bana, bu 4 kışının Polisçe arandığını, fakat onemli kışıler olmadığını, içlerınden birinin Hasan olduğunu sövledi. Ben de bu konuda fazla bir şey sormadım» demıstır. (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) Ankara Savcılığı her gün birkaç ihbar alındığını açıkladı ANKARA ÜniversitelPrarası giriş sınavlarına aıt somlarm çalındığına daır. Ankara Savcıhğına her gün birkaç İhbar >apılmaktadır. î h b a r l a n değerlendırmeve çalışan Savcı Yardımcılarırıdan Faık Erbaş, lstanbul Üniversitelerarası G ı n ş Komısyonundan (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) tır. OLAYLAR1N ARDTNDAKt GERÇEK Çankaya'nın Vetosu kannnu, tekrar eöriisiilmesi için Meclise eerı vollarnıştır. Bo olavla il;ili olarak ortak demeç veren AP. ııler Cnmhurbaskanının davranışım «ürüntuyle karşıladıklarını> belirtmisler ve demislerdır ta: «Meclısierce Kanunlaştırılan teklıl ve tasanlarm Anayasava aykınlıgmı ıddıa etmek her zaman munakasa goturur Bu konuda Karar verecek merci Anayasa Mahkemesıdır Anayasa'va avkırıl k «;ebf>bnle kanun lann Cumhurbaşkanlığınea sık sık genje çevrılmesının parlamentonun ıtıbanaı zedelıvecegı ve olumsuz tartısmalara yol açacEğmdan endışe eaerız. «Anavasava avkınliK ıddıasımn» tetkıkının Anavasa Mahkemesı tarafından vapılması ner türlü tartışmavı onler Cumhurbaş kanlıgı Anavasa Maiıkemesın'.n vennı almamalıdır Bunun s e . bep olacagı tartısmalann. ta(Devamı Sa. 7 Sü. 3 de) ••*•• Libya, deniz kenarında olduğu için Elçiliğimizin boşaltılmasını tebliğ ediyor TRABLL'S Lıb%a baskentınde hmana bakan b:r ke.ımdeki Buyukelçıliklere, ba<ka mahallelere tasmmalarının resmen tebha edıleceğı Libya A]an^ı cArna» tarafından açıklanmıştır. Aıans, \avınladı8ı bır blldıride <Dışı«len Bakanhğının, halk komıtelerının bu konuriaki karsrını ınceledıSım» açıklamasta ve Büvükelcihk bınalarıyla bu\uke!çı ikâmetsâhlarmın başka bır \ere taşınması hakkındakı resmi r o t a l a r m 24 ' a a t içinde (Devamı Sa. 7. Sü. 3 de) • | k Mıılet Meclısi Grup l | | Başkanvekıl. Fethı M l reveıoçlu AP. Meclıs Başkanv?killer' Nahit Mcnteşe ve Cihat Bilgehan Cumhurbaskanı Korıılük'ıin son çıkan ikı kanunu ^etı. edışı nedeniyle ortak bır demeç vermişlerdır. Bilindiği cibl vayın Korutürk. Ataturk Orman Çıftlısinden bir bulünıun Ankara Betedivesine satilmbsı <re Orman Suçlannın affı konvısunda iki Bir toplum polisi, bir toplum polisini öldürdü TÎREBOLO İkı toplum polısı arasında çıkan munakasa cınayetle sonuçlanmış, Istanbul'da gorevlı ıken yıllık ıznıııı kullanmak üzere Gorele'ye gelen Envpr Özturk (30), Kozlu'da gorevlı meslekdaşı F a h n özdemır tarafından tabanca ıle öldürulmüstur. Yıllık ıznmı kullanmak Içın Gorele'je gelen Enver Ozturk'u olduren toplum polisi Fahri Özdemır tutuklanmıytır. Bu köşeden BİR UYARI ALTAN ÖYMEN ankalann sayın müdurlerı, memurları ve dzellıkle veznedarlan.. Buyuk firmaların yetkilileri ve ozellikle kasadarları. Gece bekçıleri.. Güvenlik görevlileri Size bu sütundan n a çiz bir uyarıda bulunmak ıstedim: Kıvılcımlı davası sanığı Selma Ozkol eski ifadelerini reddetti lstanbul 3 Numaralı Sıkıyonetim Mahkemennde venı açılan S sanıklı Hıkmet Kıvılcımlı ve arkadasları davasının dunkü du ruşmasınrfa samklardan lstanbul Hukuk Fakultesı son sınıf oğrencısi Selma Özkol'un sorgusu yapılmıştır. «Karşınıza ağır hapıs cezası ıle cezalaadırılmak ısteğıyle getırılmiş bulunuyorum. Yaptıklanm Türkıye gerçekler) üzerinde bıraz düşünmekten ve polıs taklbınde olan kaçak bır devnmcıyi (nışanlımn saklamaktan bteye geçmemiştır » dıyen sanık Selma Ozkol, daha Üse yıllannda toplumsal meselelerle ve Türkıye sorunlarıvla ılgılenmeve basladı(Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) B aleyhtarlarına malzeme sağlamak olmalıdır. Nitekım bütün yetkili af ı r l a r .Hpdofimiz Sıkıyöletimin bir an önce kalkma'sıdır» volbı demfclerlne rajmen. bu hedefc ik! vılı sşkın zamandan beri hâlî vaniamsmıstır bu vıl icindeki «on iki olayı hntırlavalınr Sıkıvönetimin Meell« tarafından uzatılmsı«ı «n"nö olan »3 Mart eiinünün bir öncesinde. 22 Mart cünü. Ankara'da Uluesnlar'daki Garanti Bankası Suhı»smin üç kiçi tarafından sovuldurö, Sıkıyonetim KomutaniıSı taraDaha sonraH «SıkıvSnetim uzatma» eünıi olan 24 Mavıs Perşembe günü ıse Diyarbakır StkıvSnetim KomutanlıÇındap vapılan acıklamavla oradaki Akbank Şubeslnln sovulduSu ve çalınan paraların «muhieme(Devamı Sa 7 s a . 4 dp mm^0> en sonra AP'nln SIvll Sıkıyöneüra kuracajı ku;kuıu rar BASL\ tSTEDİĞİMİZİ YAPARIZ.... SANDKTAN ÇIKTIK!... Önümüzdeki günler tehlikeli günlerdir Biliyorsunuz, bazı belirli zamanlarda snarşistler, vezneler ve kasalars "özlerini fena halde dikerler Ve fırsatmı hulıırlarsa baskına geçip sovgıınlar yapıverirler Simdi de o belirli gunler eelmistir Yani Sıkıvönetimin uzatılmasınuı öacesindeki efinler... Amaç herhalde bazı fllerlmizdeki oİpSanüstü halın, vetkililerin bürün isteğine rasmen Valdınlma^mı önlemek ve dıs ülkelerde, Türkive'deki demokrstik haklsrın kısıtlı kalmaya devam rttiği propaeanHa<;ını yaparak. yabanoı ba^ındakl. Avrupa Konseyindeki Türkiye
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog