Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

Sınıf Geçme Hediyesi RENKLİ Sınıhnı Geçen Yavrunuza En Uygun Cilt Halinde Çıkta. Taksitle de Satılır. Topun Satı? Yerleri : Istanbul'da Bac âh'de ANSİKLOPEDİSİ'dir. OCAK KITAP DAĞITIM ŞTİ. veBATEŞ ÜLKÜ OKUL umhuri Kurucusu: YUNUS NADİ Bütünleme îmtihanlarına HAZIRLAMA KURSLAR1 Yenl devreler; 23 l'emtnuz 30 Agustos 3 4£uMos 30 ASustn» IŞIK DERSHANESI 17 Temmuz Salı 1973 Gayrettepe Uya Sok. No: 18 Tel: 47 30 06 *B 30 05 'Reldsmcılık 1632ı 5249 50. yıl, sayı: 17584 Telgraf v e m e k t u p a d r e s l : C u m h u r i y e t Istanbul Posta K u t u s u : I«*anbul N o : 246 T e l e f o n l a r : 2 2 4 2 9 0 22 42 96 22 42 97 2 2 4 2 9 8 22 42 99 Sıkıyönetim, "İki Kanunu geri çevrili bırakmıyacağız,, Ankara laşıl işcilerinin AP, Korutürk'ün kanun grevine veto etmesini elestirdi izin verdi Yayımlanan bildiride Belediye suçlandı ve karan n «İşçilerin içinde bulunduklan zor durum gözetilerek> almdığı belirtüdi. ANKARA, (Cumhuriyet Biirosn) Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı dun bir bıldırı >a\ımlayarak, «toplu ış sozleşmesıne gore haklarını alamayan Anküra Beledıyesı EGO Genel Mudurluğune bağh isyerlerinde Turkıye Motorlu Ta*ıt Isçıleri Sendikası tarafından grev uygulamasına geçılebileceği» açık lanmış, bu konuda Belediye Başkanlığını suçlamıjtır. Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Namık Kemal Ersun ımzah bıldıride. Ankara bolgesınde grev ve lokavt uygulamasınm oncekı büdırilerle durdurul duğu, ancak ortaya çıkan anlaş Tnazlıkların Sıkıyönetim aracılığıyle uzlaşma >oluna sokulduğı.ı belirtilmekte, son olarak Sıkıyonetime ıntıkâl ettirilen EGO Genel Müdurlüğu ile Turkiye Taşıt Işçüeri Sendikası (Tumtiş) arasındaki toplu iş sozlesmesinin yururluğe girmesinin sağlanamadığı, uyarıda bulunul mas.ına rağmen durumun Beledıye Başkanlığı tarafındarı cıdo>yet ve hassasiyetle mutalâa olunmadığı kaydedıldikten son ra sovle denilmektedir: •• Bu nedenle, toplu is sözleşmesme gore haklarını alamamıs bulunan motorlu taşıt ışçilerınin ıçınde bulunduklan zor du rumlan gozetılerek. 16 Temmuz 1973 Pazartesi gunü saat 23.00' den »ibaren Ankara Beledıyesı EGO Genel Mudürlügune baglı isyerlerinde Türkiye Motorlu Ta ANKARA AP Mfflet Meclisi Grup Ba*kam Fethi Tevetoğlu ile Meclis Başkanvekılleri Aydın Mılletvekıli Nahit Menteşe ve Balıkesır Milletvekıli Cıhat Bilgehan, orman suçlarınm affı ve Atatürk Orman Çıftiiğinden 167 dönüm 500 metrekarelik lcısmın «ıt tsçileri Sendikası tarafından gTev uvguiamasına geçilmesi uy j Ankara Belediyesine satümasını Cumhurgun görülmüştür. ' öngoren kanunların, (Devamı Sa. 7. Sii. 8 da) ı başkanı tarafmdan veto edılmesı konusunda verdikleri ortak demeçte, «Cumhurbaşkanhğı, Anayasa Mahkemesinin yerini »lnaamalıdır» demişler. Anayasaya aykırılık sebebiyle kanunlaruı Cum hurbaşkanlığınca sık sık geriye çevrilmesinin, parlamentonun itibarını zedeliyeceğini öne sürmüşlerdir. Menteşe, Tevetoğlu ve Bilgehan'ın demeçleıı so\ edır: «Saym Cumhurbaşkanı, Anayssanın 93. maddesinın verdığı yetkiye dayanarak orman suçlarınm affına ait kanunla Ankara Hali'nm Orman Çiftliği yakınına naklıni sağlayan kanunu veto etmış bulunmaktadır. AP Genel Başkan Yaıdımcısı Sabri Keskin ve arkflâaşlarırun teklıu olan ve gruplarımızca benımsenen orman suçlanmn affının meclislerde müzakeresi sırasında diğer partılere mensup uye lerden hemen hemen hıçbıruun hazır bulunmadığı, bu kamınlann tekrar goruşulmek uzere mec lıslere çevrılmesını uzuntuyle karşüadık. Meclıslerce icanunlaştırılan teklif ve tasarıların Anaya saya aykırılığını ıddıa eîrnaıi her zaman münakaşa gorür. Bu sonuda karar verecek merci Armvasa Mahkemesidir. Anayasaya aykınlık sebebiyle kanunların Cumhurbaşkanlığuıca sık sık geriye çevrilmesinin parlamento itıbannı zedehyeceğı ve olumsu7 taruşınaıara yoı açacagından enuışe ederız. «Anayasaya ajkırılık ıddıasının» tetkıkınin Aııayasa Mahkemesi tarafından yapılması ber türlü tartışmayı önler. Cumhurba?kanlığı, Anayasa Mahkemesinin yenru almama'ıdır. Bunun sebep olacağı tartışmalann, tarafsız Devlet Başkanlığı müessesesini rencide edebıie ceğınden endişe edenz. Bu hususa nazan dikkati çekmeyı vazife telakki ederiz. Orman suçlannın affı ikıncı defa geri çevrilmektedır. Daha ewel yine AP liler tarafından getınlıp kanunlaştınlan tekitf 4.3. 1972 tarihinde veto edilmiştir. (Devamı Sa. 7. Sü. 4 de) Emekli ailelerinin ücretsiz tedavisi ile ilgili uygulama, Kasım ayında başlıyor ANKARA. (CumhurİTe! Bürn«iı) Emeklilik, âdi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanlarla, bunlann kanunen bakmakla yükümlü bulunduklan aile fertleri ile dul ve yetim aylığı alanların resml sağlık kurum lanrida ücretsiz tedavi ve bakımlarınuı yapılmasını sağlayan tüzuk. dun Resmi Gazetede yayun lanmıstır. Emekli Sandığı yetkilileri. kasım ayı başından itibaren uygulamaya geçileceğini açıklamışlardır. Aile başına 5 Jiradan 2 kilo pirinç verilecek ve dağıtımı Kaymakamlar denetleyecek Istanbul Valisi Namık Kemal Şenturk «dar gelirli Istanbulluiarın pirinç sıkıntısı çekmeme si için her türlü tedbirın alındığını ve ihtıyacı karşılayacak kadar pirinç «toku bulunduğunu. bildirmiştir. Valı Şenturk, 19 ilçenin kaymakamı iıe vılâyette yaptığı toplantıda, «Pirinç dağıtım du^e nınin genişlctılmesi» içın alınacak tedbirlerı konuşmuş ve bu arada kaymakamlardan «pırınç dağıtımını» bızzat izleyip denet lemelerini istemiştir. Toplantıdan önce gazetecilerle pirinç konusunda konuşan Vali Şentürk, her aileye kilosu 5 liradan iki kilo pirinç verilme sine yetecek stok bulunöTuğunu açıklıyarak: «Pirinç dağıtımı belediye tan zim satıslarınm yanısıra, Migros aracılığı ile de j'apılacak bu arada kuçuk semtlerde kurulan pazar yerlerinde de belediye pi rinç satısı yapacaktır. Devlet memuru ve mü'tahdemleri dahil, kesinlikle pirinç kuyruğuna girmiveceklerdir. Memurlar kooperatifleri, daireleri aracılığı ile listelerini vapa caklar ihtiyaçları olan pirirci alacaklardır. E«naf dernekieri (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) Kimler yararlanacak? Emekli Sandığmın yerine getireceği bu hizmetten yararlanacak olanlar tuzukte şöyle sıralanmak tadır: «Emekli. âdi malullük veya vazife maluUüğü aylığı alanların ka rılan veya malul ve muhtaç yahut 65 yaşını doldurmuş ve muh taç olmak şartiyle kocaları, orta ögretim yapmakta 20. yüksek oğrenım yapmakta ise 25 yaşını dol durmamış ve evli olmavan ka ve erkek çocukları, evli olmavan ve (Devamı Sa. 7. Sü. 3 de) • BAŞKENT NOTLARI Bugün bana yarın sana... Fikret OTYAM ANKARA Cemaı Turai kocaman emeklı bır orgeneral.. Genelkurrnay Başkaruıgı da yapmış.. Şimdı Miüet Partısının Genel Başkanı Sıyasai bayata atıldı, iyı de ettı. Vurt. bunca deneylerınden vararlanır, ne demek emeklilik Rahmetlı ÇaU» Jbrahım hocamız emeklı olmuştu. Güzel Sanatlar Akademısı Talebe Cemiyetı Başkanrvdım Çoyle sade bir aynlıs törenı düzenledık. «Saym hocam. emeklı oldunuz...» Falanlı bir konuşma yapıyordum kı. Callı patladı: «Kımmıs Maaril Vefclı, beru emeklı edecek? AUab emeklı etmesın, Allah .> Kıme kalmış bu tam dünyav Sonunda her canlıyı ettigı gıbı Çallı"yı da ebediyen emeklı et j mişti Tann, nur ıç:nde vatsın. Evet, Tanrı emeklı etmesin, gecinden versın, kötü şey emeklı olmak herhalde. vasamla bağınız koptu mu ko sıtsın çöküyor adam.. Çalışmaya alışmış kişı nasıl boş durur? Ol nedenle ni(Devamı Sa. 7. Sü. S de) 258sanıMı davanın bir sanığı daha baskı altında ifade verdiğini söyledi 258 sanıkh THKP ve THKC •dıyla anılan ve Istanbul 3 Numarah Sıkıyönetim Mahkemesınde surdurulen davanın dunku duruşmasında sanıklardan SBF 3. sımf oğrencisi Ülker Akgol'un sorgusu yapılmıştır. 21 yaşındaki sanık, ıtfdia makamının delıl diye kabul ettıği MtT ve Askeri Savcıhktakl ifadelerinin kendisıne hangı şartlarla imzalattınldığını açıklama yı gerçeğın aydınlanması bakımından zorunlu gordüğunu belirterek sözlerine baMamıs, 16 Martta gözaltına alınıp bir gece Ankara Emnivet Sarayında kadıktan sonra, gözleri içi pamukla doldurulmu« renkli bir gözlukle kapatıldıktan sonra bir binanın bodrum katına sokulcfu ğunu belirterek şöyle konuşmuştur: «O sırada odaya giren ve Yarbsy diye hnap edılen orta boylu, mavi gozlü. gobekli ve devam lı pipo içen bir şahıs bana, nereye geldiğımi bilıp bilmediğımı sordıı Bilmediğimi söyleyince MIT'te olduğumu, burada çok (Devamı S Î 7, Sü. 1 de) 9 aylık maas farkının memurlara toptan ödenip ödenmiyeceği soruldu ANKARA Içel Bağımsız Milletvekılı Celâl Kargılı. Başba&an Naım Talu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması ısteğiyle Millet Meclısı Başkanlığına verdiği soru onergesınde, hükümetın 9 aylık maaş farklarım memurlara bır defada ve toptan olarak ödemeyı düşünüp düşünmedıgını sormuştur. Kargıh önergesınde, Türkiye Büyük Millet Meclısı Ortak Başkanlık Divanının Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Sayıştay memurlarına Personel Kanunundan do(Devamı Sa. 7. Sü. 7 de; Istanbul, Belediye hlzmetlerinin halkın ayağına götürülmesi batammdan şanssız bir Kenttir. Bir yığın sorunu arasında temizlik işlerinin yeterınce çozümlenememesi her yaz yakınmalara neden olur. Çirkin çöp yığınlannın saçtıklan kokular ve topladıkları sineklerden kurtulmak içın haftalarca çbp kamyonunun gelmesl beklenir. Geçenlerde, Yeşildırek ve Sultanhamam'da işyerleri sahıpleri temizlik ekibinin günlerce gelmedığinı gorünce topladıklan çöplerin üzerine «Yaşasın Belediye» diye bir pankart astı. Yaptığı hizmetten (!) ötiirü Beledıyeyi kutladı. (Fotoğraf • Erdoğan KÖSEOĞLU) Feyzioğlu: «Sorular çalındıysa sınavın tekrarı tek yoldur» CGP Genel Başkanı Turhan Feyzioğlu, Ünıversitelere gırl? ( smavları konusunda «gerçek , durumun bütün açıklıkla ortaya konmasını> lstemi? ve «Sınavlar uzenne hlçbır «uretle golge düçürülmemelidlr Mıllet, gerçegl tam olarak öğrenmelıdir» detnlştir. Sınav sorulanyla ilgilt iddia ve tartısmalar uzerine oır demeç veren Fevzıoğlu, junları sovlemıştir: «Ya resmf ımtlhan soruları çalınmış ve satılmıştır Bu takdırde. suratle ımlıhanları yenı lemekten oaska çare voktıır (Devamı Sa. 7. Sü. 2 de) Rize'de sel 7 kişinin olumune yol açtı • Merkez ilçede ve Kalkandere'de büyük hasar meydana geldi. Rize Valisi, 2 kişinin kaybolduğunu, 3 kişinin de yaralandığını bildirdi RİZE Rize ve çevresınde 1 hafta once mevdana gelen ve 8 kışımn olumüne, < Kişinin kayholraasına yol açan seı telâketınin yaraları sanlmBdan. öncekı gece meydana e?ıen şıddetlı yağış ve seller yenıden 7 kışınm ölumüne. l kijının kavbol masına ve 3 kısının de agır şe kılde yaralanmasına vol açmibtır. Rize Vai:sı Kemai Kalender'ıı verd'gı bılgıye çöre oncekı gece saat 20 30 sıraıar.nda baçlavan ve 4 saat Katiar süren şiddetlı vafiışlar Rize merkez ilçe ve Kalkandere uçesıoe baglı koylerde genış hasara vol a ç . mıştır. Bir sanayiciye çıkar sağladığı iddiasıyle Nuri Bayar hakkında Meclis araştırması istendi • ANK.4RA Trabzon DP Milletvekıh Necati Çakıroğlu, dun TBMM Bırleşık Toplantısı Başkanlığına bır onerge vererek, «Zıraî Donatım Kurumunca Ford traktöru yapılmasına karşılık, Adanalı ış adamı Sakıp Sabancıya da Ford traktör ımalâtı teşvık belgesmı vererek menfaat sağladığı gerekçesıyle», Sanayı ve Teknolop Bakanı Nurı Bayar hakkında Meclis araştırması açılmasını istemiştir. Çakııoğlu. «Kurulu bir devlet tesısı mevcut ıken ve bu tesis | kârlı ve randımanlı çalışırken Adanalı ış adamı Sakıp Sabancı'va Ford traktör ımalâtı içın ı teşvık belgesı verilmış bulun' maktadır Bu ışlem vapJlırken Ford traktörlerının ımalâtının arttırılması düşıinülmüş ıse Adapazan zıraî donatım fabrıkalarının tevsıı voluvla daha az masraf ve daha büvuk bır süratle temın edılebılir.» demış, aynca yurt dışındakı ışçılerın yatırımlarının da bu yolda değerlendırılebıleceğinı belirtmıştır. Ankara'da toprak göçmesi sonucu, muhurlu inşaatta çalıştırılan 3 işçi öldü ANKARA, (Cumhuriyet Büıom) Hacıbayram Camii arkasındaki tsmet Paşa mahallesinde dün bir ınşaat hafriyatında toprak göçmesi olmuş, toprak ve kayaiarın altında kalan Hasan Sengül, Yaşar Tekin ve Mevlut Sengül adın daki işçiler. ezilip ölmüşlerdir. Hasan Geçer ve Kemal Geçer adındaki iki kardeşe ait olduğu oğrenilep ve tehlikeli gdrüldügü için bir süre önce ilgililerce mü(Devamı Sa. 7. Sü. Z de) Bu köşeden Sınav olaymm hatırlattıkları ALTAN ÖYMEN Adamın kansı için söylentıler var. thtımaı vermek ıstemıyor ama, ışın aslını öğrenmek içın bır detektü tutar. Detektif kadını ızledıkten sonra Maalesef, der, söylentiler doğru, karuuz sızı aldatıyor. Anlat, der adam.. Dün akşam bıyıklı biriyle pastanede buluştu. Son ra filan numaralı arabaya bındiler. Adamın su sokaktakı şu numaralı evme gıt> tıler. Işık açıktı. Pencerelerden gözledım. Önce biraz iokı ıçtiler. Sonra vatak odasına geçtiler. Soyundular. Yatağa sirdiler. Aynı yatağa mıî Aynı vatapa... Fotofraflannı da çektim. Scmra bırbırlerine yaklastılar.. ve ışığı söndürdiiler. Sonra... Sonra karanlık oldu tabii.. Hiçbir şey göretnedim.. Yani bir hareket^ Bıpbirleriyle temas.. Hayir eöremedim... Adam sinirlenerek: Göremedınse.. Nereden cıkanyorsun övleyse, der, kanmın ben) aldatbfını?.. Git karsımdan Bir daha da elinde dofru dUrüst blleı olmadan kimsenin günahına girme.. Sınav Komisyonu Başkaninın Cumhuriyett* fotokopilerl yayımlanan «soru satıcıhfı» olayı karşısındakı demecl bana bu bıkâyeyı natırlatmıştı. Sınavlann yenilenmemesi yolundakı iarar da, su ata ya da halk sözlenni: «Atı aJan Osküdar'ı geçtl.s «Parayı veren düdüğü çalar». «Gemisıni yürüten feaptan.» «Borusunu öttüren borazancıbaşı.. » «Adamın] bul.» Ters yüz edersek: «Bul parayı a) karayı (ya da numarayı)» Şımdı düsünüyonım Kı, bu sözler bundan böyle, çerçevelettlrilip sınav dersanelertninfcanınnaasılsa, yennde olacaktü. Soru saücılığı olaymın Cumnuriyet'in vayınıyle gıaı ışıgına çıkmasından Deri btr hafta geçmistlr Bu btı hafta içinde gazetelere. savcılıklara intikal eden baska örneKler bırbirinı t2lemıştir.. Ve Danıçtav'a vapıian baçvunılar olmasa. olay hakkında artık ne vazan. oe Konusan. ne düsünen kalacaKtır.. Sınava giren ögrencılerden ve onlann anababalanndan başka... Danıştay*a yapilan oasvuru lann, olayı D j r dereeeye kadar havarta tutmasının nedeni ıse, çok kişı tçin «Ya Danıştay smavlan tpta) »ierse» korkusudtır Smavcılar «Sorular çalınsa da sınavıar ? > »çerlidlr» demlş, işin ıçınden Çikjmstır. Ama Danıştay ip(Devamı Sa 7. Sü. 7 df' Ölenler 16 Haziran işci olayları davası Uyuşmazlık Mahkemelerinin kurulmasına kadar işlemden kaldırıldı 16 Haz:ran ısçi olavlan darası dosyası. Uyuşmazlık Mahkemeleri kuruiuncava kadar işlemden kaldınlmıştır Bilındığı gıbı, DU olaylardan «onra sıkıyönetim ılân edılmic ve olayın sanıklan bakkında İs. tanbul Sıkıyönetim Kornutanlığı askert mahkemesmde dava açılmıştır. Ancak b:ı süre sonra sıkıyönetim sona erdtiınden, o «ımankı vasa vrerfgınce Sıkı\h retim Mahkemelenrıin çrrev bitmıç, dava doyvası 4 Ajfır C"eza Malikepopsıne ıntıkal ettırılmijtir ti'anbuı 4 Afırceza Msn ksmea: dosyıjT inre'pritkipn son 1 (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) OLAYJLARIN ARDINÖAKt Rize Vaüsj Kemaı Kalender sel sulannda merkez ıiçeye bağlı Pazar köyünden evlen vıkı lan Lsta ailesımr b terdi ile ^mcırlıkuyu sbvünden Fatms Yazıcı adında oır vurttaşın öldüeunü bildırrrıistır Kemal Kaıender'ın verdıgi bL gıye gore Usta aıle"=ınden ölenlerın bmlikler »hvledır(Devamı Sa. 7. Sü. 4 de) GERCEK Bildirgeler Hazırlanıyor zarlara ilgilenen daha çoktur. Buna rağmen bu konular. lyerde \p dısarda çağdaş uyçarlık düzeyinin temsilci.si savilan orgiıtlerce benimsrnmîş, rejimın nıteliği ve haysiveti bakınıından muhakkak çözümlenmesı rer^ ken bir sorun olarak ele aJınmıştır. Seçmen sandığını temeidcn etkileyecek asıl sorunlar, hayat pahalılıfı, fivatlann rükselmcsı, tanmda taban fiyatlan, orman köyİDİetiniD durumlan. xenel af. iıcrrtler. maaşlar ?ibi somut konuiardır. Bu somut konularda »iTa«î partilerin tutnm ve daiTanı^ları ne olaraktır? SÖzgfliçi Dcmokratik Parti Alaca Karanlıkta Aysel ALPSAL'ın İçten romanı.. AŞKLARIMIZ.. ' OLAYLARIMIZ.. YAŞAMIMIZ.. ÖZEL BİR ÎLGİYLE OKTJYACAKSINIZ. S on yılların eelişmeleri iki yönlü olmuştur: Bir yandan bastn ve fikir adamlanna vcrilen hapis cezaları ke«inlcşmiş, yoğunlaşmış, özgürlüfcleri kısıtlayıcı yeni kanunlar «.ıkarılmıştır. Bir yandan hayat pahalılıçı hızla artmış, fiyatlar önüne çeçilemez bir suratle yükschniştir. Bu iki vönlü çelişmedc Ü7gürlüklerin kısıtlanması, büviik halk kitlelerinde ne gibi \dnkilar rapmıştır? Henüz knnılmamı? Devlet Güvenlik Mahkemelprinin koylpre doğnı uzanan 9fçmen Kesiminde trorik Urtısmalars vol açrna'i beklfneme? Hapishanedeki gazeteciler ve j» şimdiden orman suçlaruıdun do : ğan cezaların affı içın tasrını ai ' mıştır. CHP niD tarım ürcticilerini etkile\rn politikası ki'siıılesıniştır. AP nin ise çuk geııi? bir vaadler dizisiyle seçım bildirgesini kateme alacaği haberleri vayılmaktariır Bu vaadler ! dizisi içinde. tüm yaşlı vatanÇakırcClu söyls devnm etmiştir daşlara emeklilik hakfcı re ta«Bu volun tercib edılmesı yenm empkçilerini de kapsayan nne doğrudan doğruya Sakıp Samılli siforta gibi konular oldubancı'nın tercıh edilmesinde açık ğu «ö*ienmekt*dir. çi Rörevını köHlye kullanma halı mevcuttur. Devlet ımkânlannı Gercek »udur ki Türlrive'nın k<i»üve kııllanarak. is adamlan hıifiin feldiSi düzertlc, fıkir ana mpnfnat »erara edilmesı volu damlanna baskı ne denli agırlana artık bır dur denılmelıdir ;ırsa ağıriajsın; geçen on vilda Sanavı ve Teknoloiı Bakanı Nu*•* rı Ba\ar bövle bır teşvık belge(Devamı Sa. 7. Sü. « A») *i vermek Riretıyle devletı rarara sokmustur» (THA) Bugün 4. Sayfamızda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog