Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet BASIN AHLÂK YASASI.NA UTMAYI TAAHHttT EDER. Sahlbl: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilüc T.A.Ş. adına «. „. ^ NAZtME NADİ Sorumlu Yan laleri Müdfirü: OKTAÎ KLRTBÖKE Bas*n •• Yayan: CLMHURtTET MATBAACILIK v« GAZETECİLÎK T.A.Ş. Calaloğlu Halkevi Sk. N o : 3941 BÜROLAR: ANKARA: AtatOrk Bulvan Ttsar Apt Yenljehir Tel: 120«20 • 129544 1 S « U ABONE ve İLÂN Aylık Aylık Aylık Aylık İZMİR, Halit Ziya Bulvan Ko. 65, kat >. T e l ! 31230 • J470» GÜNEY ÎLLERİ, Kuruköprü 34 sokak Ko. 40 ADANA Tel: 4550 . 3934 B»}Iık (Maktu) 1 n I Dd nyf» fSanuml) 1 Onçfl «tyt* «Santüoi» r«rt ICJ ( a n Ojfi 4. a. « DCI «Tf» «Stnttml) 30. M J 0 Nij«n, Nlklh, Evlenm*. Ooiun «0. ISTJO 180. 31$. ölıira. MevlM. TcftkkOt I* *••> Ölüm. Mevlid. Teıekkte *•» (S tra.l 360. «3U SM U n 80 » M t 7» • 100 * 100 » 1M » SAY1S1 100 RURÜŞ Talu'ya göre (Bastarafı 1 inci sayfada) Sorulan şey, çesltü emniyet makamlanndan dosyasımn olup olmadığıdır. Böyle bir dosya meveutsa, bu dosyanın memur olmaya engel olup olmartığı ıncelenir. Yoksa memurlann fislenmesi bahis konusu değüdir.» Basbakan. 12 Marf Muhtırası lle ilffili soruyu cevaplandmrken «12 Mart Muhtırasının hedefine varmış ve seçimlerden sonra artık muhtıra meselesinin ortadan kalkmış olaca^ını» söylemiştir. Dergi ile Talu arasında bu konudakt ıoru eevap da şoyledir: etmekten başka çare yoktur. Herkes kendi flkrinın daha dogru olduguna bıanabilir. Bu durumda kimin fikrini muteber addedeceksiniz? Bir haketn ka* bul etmeye mecbursunuz. D»mokratik sistem içinde bu parlamento ve kamuoyudur. Şiıttdi parlamento bu kanunlan çlkarmıştır. Kamuoyu da bu s«çımlerde kanunlan çıkaranlann durumunu değerlendirecektir. (Bastarafı 1 i n d lajfada) Kabul etmezse onları tutmayacaktır. Demokrasiye lnanıj'or, ğırmaya karar vermistir. Ana , parlamenter demokrasinin dayaea'ya göre Mecuslerin üyeleri I vamını istiyorsak başka yol nin beşte birinin İ8tejHyle Par I yoktur. lamento tatildeykrn olağanüstfl «Dergi: 12 Mart Muhtırası gertoplanhya çağrılabilir. CHP. ba Üç kişinin fikrinl rorla kabul çekleşti mi? Hedefıne vardı mı? glrlşhnljrle s«çimıer(ieıı evvcl j ettırmesi ne olur? Talu: Muhtıra bir kısıra reorman küylülerinîn durumlannı Dergi: Dikta mı? form kanunlannın çıkarılmasıni ele almak istiyor. Orraan köyTalu: Ben değil siz söyledini*. lülerinin affı için 1% Mart'tan ı istemiştir. Parlamento ve partlDikta olur. Bugün üç kisi fikönce Anayasa değıstiriiınisti. j leri ortadan kaldırmayan, de rini kabul ettirir yann bir ba?Bunu hatırlaUn ana mııbal*mokrasiyi kuvvetlendirmek için ka Uç ki«1 çıkar k«ndi fikiriefet partiai, Meclisler hanr topvenlen bu muhtıra reformların rini kabul ettirmey» çalı?ır, böy lanmısken genel aftın Körüşfiln«sıl çıkanlacağını parlamentolece anarşi olur. mesini de ileri sürmektedir. ya bırakmıstır. Bu dunımda Bene« 12 Mart Muhtırası heparlamentonun kararını kabul B«ylece iktidar pl^tileH sedefine varmıştır. Seçimlerden çim fincesinde bir problem kar sonra artık muhtıra meselesi orsısında kalrn,,ktatlırlar. D e tadan kalkmıs olur.» mokratik Parti Genel Bafkan Bafbakan, dergi nln Avrupa Tardımcun Cevat Onder, «tk: Konseyinin Türkiye'ye karşı tugtln içinde 45 kanunu tetklk tumuyla ilgili sorusuna cevap veetmeden yıldınm hunyla çıkarirken, Türkiye*nin son ikl yıl ranlar herhald* af konulannda tam blr demokratik sistemdea daki iateğimis karsısında zatıraklaşhğım kabul etmek jerek» manın kualığını itiraz olarak tiğini, ancak ülkenin tekrar adıra dermeyan edemezler» demiştir. adım demokrasiye yaklajtığmı j İktidar partileri (bir bask» söylemistir. Talu'nun Türkiye'nin deyişie koalisvon ortaklan) ParAvrupa Konseyi karjıjındaki dulamento toplandıtı saman t a rumu üîerindekl «örleri §öyledir: dece Sıkıyöneümi uıatır ve or«Avrupa Konseyi bir politika ROMA Poiis, 28 Hasiran'man afrını ele almaslarsa »*çmerkezidir. Burada birtakım sesda küçuk San Marino Cumhu. men karsısında müşküi durmn* ler çıkabiür. Son ikl senede Türrivetinde kaçırılan 63 vaşındaki da kalacaklardır. Orraan afkiye'nin tam bir demokratik sis» eerrah Italo Rossinı ile 25 yafıyla biriikte genel affı «öriiştemden uzaklajtığını kabul et« «ındaki luzı Rossella'nın serbest mezlerse. a y n bir elestiri k*mek lâzımdır. Affla tekrar de> bırakılmı* olduklannı apklarr.ıs pısını açık bırakacaklardır. mokrasiye adım adım yaklaşmak tır. tktidar ortağl CGP orman tadır. Konseyin son karan baSan Marinolu babakm Orta na göre normaldir. Bir etüd gru | suçlarının affını bemen «le ltalya'da sözü geçen Cumhuribu kurulmaktadır. Uımımidir. | almak eğilimindedir. Olağanfifyetln 64 kilometre uzağmda tü birleşik toplanüda Sıkı.v8Türkiye'ye ait degUdir. DemokAresro yakınlarındakl bir kır netimi aşan bir tartısma ortarasiyi bozan bütün unsurlar inyolundm bulunmustur. Rossini'mı şimdiden varatümış bulnnuceleneccktir. Bunda bir hassasiyi kacıranlar cerrahi serbest bı yor. CHP, Sıkı>önptun«iı seçim yet gö^termek lçin sebep yoktur. rakmak için 300 milvon liretlik Bütün dünyı da biliyor. Biz d* isteğini de elbet llerl sürecfk(7 müyon TL'sı) fidye istemiştir. îki buçuk yıldan beri süre biliyoruz. Dünya politikaıında lerdi. Yatanları «büyük çapta) gelen Sıkıyönetimin amaçlan•İırlıgımız vardır. İç IşUrlmiz» fıdye bdenmis olduğunu» söyna ulaşmıa Kayılnıası nerekrnfkkimseyi karıştırmayız. Ne a»ağılemislerdir. tedir. Tersini düşünmek, Sıkılık. ne de büyöklük kompleksin* yönetimin başarıya ulaaamadığı kapılm»k için sebep yoktur. B i ı sanısını doğuracaktlr. Avrupa ctmiasma dahiliz. Buna devsm edecegiı derken sunun ve Herbalde bir kez daha SıkıySAmerikalı milyarder P«ul ya bunun «uyundan gidece|iz di> netün uzatıhrsa. 26 Eylül'e kaGetty'nin hlppl torunu J. Paul ye bir «nlayifimız. kompleksimiz dar olan ciir«yi kap«ayacaktır. Getty lirten ise h i l i haber ahyoktur. Memleketin urauml men Seçimler 14 Ekim'o» Tapdacanamamaktadır faatleri neyi İcap ettiriyorta onu ğına RÖre arada kalan zaman 16 yasındaki Paul en son Pa• Sıkıyönetimsız seçım» slogam sartesi günü Roma'dakJ bir dis yaptırmz.» bakımından bir dejer tafunakotekten künUfi billnmeven bir yacaktır. Muhalefet partUertnin kula çıkarken görUlmüstu. bu bakımdan alacaklan tavır ilÇar$amba gilnü Paul'ün annesi gi oekici oiacaktır. poliM başvurarnk ltalvanca konu>an bir erkejHn kendisine ttlafonlk o|tunun kacınlmı$ o l dufunu bildirerek fidye IstediğJ nl anlatnıısü. Anaak, sört (redün havanın »çık ol C«n ki?tiWr da)Mı;fc»van Gett> (BasUrafı 1 inci sayfada) W>»sı ve ısının 29 dereceye kadar ile temasa (teçmemijtir. landıfı blr ortamda seçımlarln . yükaelmeıi, halkın plâj v e meEskl bir aktris G a l t H»rsire yerlerine akm etmesine yol yapılmasında slyasal çıkar um. ri* olan bayan Getty. oftlunun açmiî. bu arada. yüzme bilme» maktadırlar. kız arkadaşlanndan blrinin yen 4 kisi bofularak ölmüştür. Dernaı ifade edeUm Jd, bu duPaul'ün ailesinden p para Sabahın erken saatlerinden iti nımda demokratik rejimin tam İçin «Kendisini kaçırtmış» olabaren plâj ve mesire yerlerine j kurallan lle işlediğı bir ortambilecefi Tolundakı acıklamasına gitmek için yol a çıkan Istanbullu da Össrür «eçimlerin yapıldıjı ld, da definerek bunun ihtimal dılar, özellikle jehir hattı vapur diasa boslukta kalmağa mahkum fi oldujunu belirtmljtir larında büyük sıkışıklık meyda dur. na getirmişlerdir. Şehir hattı vaÎki yılı aşan blr sıtayönetim j purları dün Adalaf ve Yalova'ya uygulaması ile hükümetler sıkı40 bin yolcu taşımıjtır. Ayrıcai yönetimin hukuki nedenlorlnden banliyS trenleri iîe kara yolu! derece derece uzaklajarak slya' araçlarında da kalabalık bir yol. sal nedenlere ağırlılt verrneje | cu akını görülmü$, halk zaman başlamışlardır. zaman taşıt stkıntısı çekmiıtir. OLAYLARh, ARDlNDAKt Bir gezinin ardmdan (Bastarafı I inci savlada) filme alıyordu bu sahneyi, kasap övünçle bir parmak kan çaldı De mirel'in alnına, tosun da gttti. Side'dekl yemelîte balık vardı^ Side malum denlı kenarında, muhtar tedbirli davranmış, ekâbire taze, konuklara bayat balık.. Leş gibi kokujrordu balıklar, yiyen yedi.. Ertesi fün, midesini tutan eczaneye ko?uyordu, eski bakanlar, v« 'mllletrakilleri ve adav adaylan ve konuklar ve bazı gazeteciler ve konuklan taşıyan araçların soförleri.. AP, daha iktidara gelmeden Side'de zehirlemeye baslamıstı milletl.. Lâfımıa bu oldu, sakadan yana.. Şfddetli ateş. durdurulmayan lshalden hastaneye kaldınlanlar, serum verilenler, leblebi gibi hap yutanlar.. On gazeteci bu nedenle Demirel'i tam lzleyemedl, ken dllerini gOtUrecek »oförler, aifedersinis, «arampollarda ögürürken, kemerlerinl çöıüyonlu. Muhtsr amma gülmüştür, kaflIe ayrıldıktan sonra, TUrkeç'in komandolannm bile yapılmaföı bu.. Demirel'i bir başka bavada gör dum altı gün içinde.. Birlikten, beraberlikten, kardeçlikten söz ediyor.. «Ben sizden ov istemtys gelmedim.. Buraya bafkalan da gelecek, hepsinl can kulagıyla diıüeyin, «yl dinleyin, aonra dü Isa'nın Giinc GERÇEK Sıkıyönetimin nzatılması Kaçırılan cerrahla kızı bulundu; Getty'nin torunundan haber yok Batman'daki kazada 4 kişi öldü; 4 ağır yaralı var BATMAN Soför Neılh Tu1 ran yönetitoindekl M AD 414 | plaka sayılı kamyon fincekl gece Batman'dan Siirt'e giderken Kırarfağ yakınlannda frtn patlaınası «onueu uçururaa yuvarlanmıstır. Katada, Sakine Ş«n«l, Hablbe $eoel, Ömtr Şeotl ve $aklr 01cay adlı yoleular 61mü«tür. A | ı r yaralanan şofSr Nexih Turan ile Mehmet Turan. Mahmut 5en•en lle Cbubeklr $enı«n, haıtaneve kaldırılmıllardtr fa.a) I Getty'nin torunu Süleyman Demirel (Bastarafı 1 Inel sayfada) Merkez Temsilciler Meclisi top lantısından conra AP Genel Bas kan Yardımcısı Ismet Sezgin'in verdiği bügiye före, aday yok: lamasına katılacak önseçim ho, yeti genişletilmistir. Toplantı aonunda yayımlanan < bildiride, anarsl sonucu düsülen , .«ıkıntılann seçtmle ortadan kal, kacağı, güçlüklerin TBMM V« ondan güç alan hükumetlerin J tedbirleriyle giderilecegl görüşü I nün geçen olaylarla da dognı | landıgına deâinilmiştir. Bildıri . de seçimle saglanacak huzur ortamında özkaynaklarımız, milli degerlerimizle, fukaralıgın, cehaletin. çare^izligin yenileceji görüşüne yer verilmlstir. Istanbul'da dün yüzme bilmeyen 4 kişi boğuldu Oıal (Bastarafı «. sayfada) Tola koyuldum gene; $îmdl. «Ne doğru lı». şUnUn, hangisin» aklın» yatıyorsanlrt rar şu 'lünyada.» diye düşünür dedim sa ona verin oylannua.. Seçimle! Tolumun üeerinde, küçük bir btifenin ötıünıcendt knndime. Bununla da kalmaz, «•» kagelen, seçimle bir gitse ki yirmt' den geçiyordum; belkl iki yüz mumluk bir rısına açar olayı. belkt fle. «Bu dilnya ışts bes yıldır olmadı, olamadı bu, o , ampül o küçük veri göz ttamaştıncı bir aydınbövle Ivl adamiann vüzünrien ajakta duruyor.» zaman demokrasi rayına oturlıkla doldurmustu. Durdum. eebimdeki son pad«r, umrtlanır. mus olacaktır, gerisi kolay.... Slrayı çıkanp adama unttım. îthal Ambarlan ve rjluslararası Elektronik yast istikrar, ekonomik istikrar Sizden dtln cigara lla Ubrlt almıstım. BlKifi Kurumu'na ne kadar sonra vardigımı bunlar sajlanmadıkça ne yapılsa parayı bozamamıttmız, buyurun borcumu v«bilmiyorum. Sabahlevm ono» kalabalı» olan bos» diyor. | riynrum, dedim. bahçe fcap'.smdan geçtım. afaçh voldan vürüElmalı ilçesl gibi dlnsel hava '• Gençten, jasılacak Kadar küçük çenell bir düm. tçimde hiç bir sıtantı voktu Büvük camnın agır bastığı yerde, camiye Te , adamdı. Paravı aldı, ama unın tuua düşündü. lı kapıya geldiğimde, karsımda Kusyüaluyü minareye, kapalı yüzlü kadınlara, j Ne zaman? diya sordu. buldum. sakalU yurttaslara karsı yaptıgı Dün, dedim. Yategıml vapm dedim. konusmada da ISİkliği eski anlatParayı, gene düsüne düsüne çekmecesin* : ÇUnkü cok yorgundum. tıklanna kivasla abartmadan takoydu. Kul.vttelü: nımladı, durmadı bu konu B » Teşekkür ederim, dedl. Yatağınii vapıldı dedl. rinde. oysa burada tdinsel bir DüsUnmekte haklıydı. çiinkU ondan n t et> bomba» paUayacafi söyleniyorgara, ne kibrit almı?tım. du. Patlamadı. Hattft bu konuvu | ısrarla «es» geçiyordu. Hacıbay1 ram'da el açıp dua eden, cami | dola^ıp Cuma namazı edâ eden. ( fotoğraflar çektiren, bavram ga • zetelerine hutbemsi başyazılar (Basttraft 1 tart yazan Demirel, babasımn mezan T»ıım: (Bastarafı 4. sayfada) bayiden 55'i cezaîandınlmıs ve başında el açıp dua ederken bile Küçük Paskalva mumlsn j l Derhal kalk, yoksa Meryem bayilık ruhsatlan iptal edılmişîotoğTaf çektirmedi.. Dininden bi eriytp gideceksin. Yaı su bilanandan baal&nm sımdı, diye tlr. Ancak, Tekei Utılllerı. I s u n vazçeçmedi ama, başka «eyl*nlen diklerini! kükrüyor. bul'da karaborsa vapan sadece 55 şimdilik vazgeçmişe benziyor, Büdiğim bir şey rok... Hz. İsa'nın anasına sövübayiı bulunmadıgını. daha çok genel kanı bu.. Menfaatin için söylüyonım, yorsunuz... sayıda oldugunu açıklayarak, ba« y*t tşte! Aksl halds buradan Antalya Konyaaltı plâjı.. Hani Sesini kes, Allatuna da baş kın ve kontrollerin eleman ye, sag cıkmszsın. »u renkü turiım afislerinde dün aytklanna tersizüfinden verimsiz kaldığım ) lamu ayım < Hemen Evlidım. sen $imdi ratana yaya çagrı yapılan plaj.. Bu Angeçir şunlan! söylemışlerdir. Hslen Istanbul' hlüme» ettigini sanıvorsun. detalya plâjı Türk turizmi için tam da Tekei bayilerini bes memur Gtrdiyana birseyler söyledikgil mi? Almanlarls îtalvanlar bideyimiyle bir yüz karası.. Afriten sonra bana dönüyor: kontrol etmektedir. Bunların da. lt bu kadar nurüıar değildi. ka'da yasaran kabilelerin barıkaraborsacılann ba«kı ve teh Ayakta hazırol vaziyetinde naklarma tıpatıp benztyen sahil Küfürü tekrarlıyor. dltlpriyle karşılastığı belirtilmek, duvardan bir metre ötede, yükulübeleri. KulUbeleri yapüran, nm, ba<ıım. bovnum agrıyor Ba tedir. tun tiuvara dönük duracaksın. yaptınlmasına izln yeren beledicaklanm tltriyor. VUoudum tıtDediklerini rapıyorum. Hücreriyor. 9 a | a »o)a »»llanıvor. senyesi, bunlara gtSm yuman Turiım ' mı boşltıyorlar. Yatağı. ıskemle doliyorüm Npfefire eüçl#»WOr. Bakanlı«ı ve her kimse diger II j yi komodını alıp fötürüyorlar. Diıltrim kMlllvor Oardiranlar gililor, Türlc turizminin düşmanı j Filtreli sigartlardan öalükle Sonr» portatif bir mMa. kâğıt boni trKeetlemek tçin nnbet defis olmalı, aptçık bu böyle.. ' «Samıun»un bugünierda I«tanbu3 »e ttikenmtz kaletn getıriyortlcivorlnr Kantniık ç«1r:ivor Su kesiminde bftrilerden ceklldifi Antalya Valisî jnkttnnış yıktılar. Gardıyan ancak vazmak ıçın icmek iMIyorum. Y»*man>»n) tu rabildiği kadar, ama vali bile I ve geleneksel karaborsa fiyatın 6 yerımden kımıldayabıleceğımı rermeveeekiırim sOvlUvorlar Ge durdurulmus.. politika bu.. An I liradan 6.5 • 7 liraya kadar çıktıgı söylüyor Benı Vlahos'la yalnız c* y»nsı v« h t l l »yaktavırn ÖttaJya halkı, festivallerdekı skangörülmüstür. Buna neden olarak bırakıyor. Hazırol vaziyetinde leden ben hazırol vazivei'nde dallarından de|il, sadec* bu iğ1 Tekei in Maltene'dekl t»sMertnde kımıldanMdan dunnamj istiyor tfuruyorum. Ciniitrin OMiine n renç bınnaklar jrUrUnden bu beyapılan sîgaralarm, Rumeli yalcaVlahos. fılıp kalıvorum. baytın... lediye başkanını bir daha seç1 sına geçirilmesi sırasında karşı Kıpırdama hıyar tohumu! Be$ veni gtrdiyan benl kslflımemeli, Antalya halkı memlekelaşılan ulasım güçlükleri gösteril Basını dlk tut! Vazrntnan kennyor Birt doktoru çagırmava gi ketini seviyorsa belediy» seçimmektedir. dinl ölmüs bıl! dljror. Doktar. «rdivanlardan bilerinde bunu oylariyle gösterTekei Satıs Grupu MUdürü N t I Anlataealt blr seyim yok... rinın vatajfı bulunan bir odava mel!.. yazi Sürenkök, Kadıköy'deki da \ îrötürülmemı ıstıyor. Yataga ura Patla... Ve ağır bir küfür F " ; k e . Kas ve yöreleri Antalfıtımin normal yapılmasma kartıvorlar Kalbımin ro nab*ımtn daha «kiıyor... ya'n;.. Urfa'sı, Harran ovası.. »ılık Istanbul'da bunun aksama ' atışını dinlıyor Bana çok ıvı ge tki sâat kıpırdamadan duru100 milyon liralık Kaş sulaır.a: sıyla tlgili olarak sunlan söyle len po^akai suyu »enyorlir. yorum. Gardıyan Luvıs'ın verıprojesmden 88 köy, hıç suyu ol | mişttr: Sonra tckrar hücrem* tfifUrDror n» gardiyan Tsum geldlğlnden. mayan köy yararlanacak.. Susuz. lar. Yerleştırdikleri bir kanapeve «îstanbul bölsesine Maltepe saatt tahmin edivorum. luk Urfa'p. Harran ovajıru geç ı o'urtınorlar bent. Blr t»rtiiv«n fabrikamızdan dağıtımımız Temi?.» karşımdaki ıskemleye çftkiivor. Jtel'in ve mütoahhitlerin kam. 1965 . 1969 seçimlerinde de do1 yonlariyle olmaktadır. Yaa mev> | üvku lö^lerimden akıyor aırıa laştım Demirel ile.. Ya tam agözlerlmi kaoar ktpamir t»rdısiminın gelmesiyle arabalı vapur 16 Temmut C. Ahır 15 çtlamıdı, ya da biraz gönülsüs, | iskeleleri önünde uzun van elindeki eopla vere vurup kuyruk ya da 12 Mart öncesi ve sonrası Rumi 1369 Temraus 3 benı uvandınyor. Goceyı böyle lar meydana gelmektedir. Vtaltebazı «yargılara» vârmış AP GeHicrl 1393 geçirıyorum. pe'den tstanbul yakasına sigara nel Bajkanı.. Biraz isteksiz bulgetiren bir kamyon ancak 24 «aGünea 5.40 8 00 dum Demirel'l, geçen seçim koatte gidişgeliş yapabilmektedir. öğle 13.20 4.40 nuşmalarına ve davranıslarına Ikındi 17.1» 8.39 kıyasla.. tstedigi sanki iktidar Tablt bu Önemli lşgücU kaybıAksam 30.39 12.00 de(il, rayına oturmus demokrana yolaçmaktadır. Geçenlerde, I Yatsı 22 M 1.57 si, sandıktan çıkanın gerefinde saatlerce Harem ve Sirk?ci isko> j Imsak 3.30 «50 sandıktan çıkanlmsması tüm lelerinde bekleyen kamyonlanderdi.. mıı tstanbul'daki 10 depomuea yeterince sigara getirememistir.» BİTT İ Tekei tdaresi ! Yunan Albayı Minis'in anıları fstanbul kesiminde TAKVIM YARÎN: İŞKENCE BAŞLIYOR Bozbeyli ' " •Geçiş önceliği SUrenkök, ba«ta bira gibi Tekel içkileri ve sigaralarma şehlr hatlannda geçiş önceliği tanınmadıgını. îl Trafiic Komisyonunun sadece hayati gıda middelerine öncelik verdiğini bövlece de. bu şartlar altmda jrürütUlmeye çalısılan dagıtımın ağırlaşttguu söylemiştir. Demirel'in sözlerl AP Genel Baskanı Demirel ka panış konu^masmda, rejim buna hmmın partiler demokrasisi yerine. bafka bir idareyi ikâme etmektfr dogduğunu, bunun ise bir çp.re olmadığının anlasıldıgı nı belirtmi?, parlamentonun hakimiyeti konusunda özetle söyle konusmustur: «1971 blldiginiz gibi sol dtlsüncelerl devlete sindirme gayretleri ile doludrr. Tümü ile sol dUsunceİT» )t«*s(i"'lUTfl sipı*r rttik. 1972 mücadelesi «reform> adı altında Türkiye'de »asp, müsadere, kamulastırma, devletleîtirme. sosyalistleştirme fikirlerl ile mücadele ile geçmiştir. Büyük mücadeledir. Bütün bu gayretlerin sonunda kanunu kendisi çıka rabilen bir parlamento, Cumhurbaşkanını kendisi seçen bir parlamento yarattık. Bunlafın hepsi elindpn alınmi'ştı. tşte şimdi seçim bir manft tasımaktadır. S e çimin mânâ tasımakta devam et rnesi 1973 seçimlerinin neticeslne başhdır. 19T3 secimler! koalisyonlar getirirse. Türkiye oraya. buraya sallanmaktan kurtulamaz ve bu durumun getireceği randlmansızlık. rejim üzerinde yeni münakaşaların açılmasına sebep olur.» Demirel, konusmasım «Syle sürdürmü«tür: «Türk demokratisinln fevkalâde enteresan, fevkalade Önemli bir verinde bulunuvoruz. E?asen tahrio edümiş bulunan kadroları, 1971 buhranı ile bir k? i re daha tahrip ettirmemek için | azaml gavreti ffösterdik. Ama tahrip edilmevelim dive de te [ mel me«elelerde hiç kimseve hiç < bir taviz vermerfik.» Demirel. DP'nin tutumunıı kınavarak. «Bir aziz hatıravd sığınan çaresizler oldııîuna» işaretle kendı partisini »rkarian vuran ve Parlamentonun zemb«>reSini kırarak reiim buhranına sebep olanlara milletin «eçimö"e mükafât verecejini »anmadıgını «övlemiftir. ' Bayülken; Bulgaristan'a gidiyor Portekizlilerin Mozambik'te bir katliamı daha ortaya çıktı ANKARA, (Cnmhnriyet Isının yükselmesinden plâjlar Dıjişleri Bakanı Haluk Bayüldün, yaz mevsiminin başından bu ken bugün beş günlük resml bir yana en büyük kalabalığı görmüf Bİyaret tcin Bulgaristan'a fidetür. Marmara deniz suyu sıcaklıcektir. ğı. 23 derece olarak kaydedilmifi ' Bulgarlstan Dışljlerl Bakanı tır. Dün Kabataş, Sarıyer ve AdaMladenov'un konuğu olarak bu lar'da yüzme bilmeyen 4 kişi bo i •abah Sofyaya gidecek olan Bağularak ölmü»tür. Bunlar; Süley. yülken 11* Bulgar yetMHlerl araman Kaya Ü7). Ferit Acar ^24), j aında yapılacak resml görüşme Ali Kurucu (24) ve Arman Çak' ler nrasmda öîellikle Bulg«r mak <45»"tır. topraklannda yaşayan Türklerin durmnıtmjn ele alınacajı sanılmaktadır. Bakan, ÜC gün Sofyada kaldık(Baştarafı 1. tan sonra Füibs, Varna ve Bur«G«ride bırakılan dort yılhk gaı'ı ziyaretl sonunda karayolu dönem, demokrasiye hazırlanan ü» Türkiye'ye dönecektir. tuzaklarla, Anayas» v e demokrasiyl yozlaştırmak Içln bahane», ler, gerekçeler yaratma çabala ! nyla v e çagımız gerçeklerine ı uzak düşen lktldarlarm becerikslzlikleriyle doludur. Ölenler Siyasal nedenler Ecevit Sırf siyasal nedene dayanan sıkıyönetiml uzatma karan Anaya; eaya aykındır. Sıkıyönetimin uıatılması lçin htç bir hukukl neden kalmamıştır. Uzatılırsa aeçimlerl etkileme, seçimlere baskı yapma gibi siywal nedene dayanmış olma ıddiaaı hakhlık kazanmış olur kl, bu da iptal sebebidır. Cumhuriyet Halk Partisl sıkıyönetimsiz temel hak ve özgürlüklerin tam lşiedığl cıgUr bir aeçim istemektedir. Aksl tıalde totalıter deviet glrtşlm ve e p i m l e n n i n ağırlılt kaeandığı btr ortamda yapılacak seçimlerin sonımlulugu A J . re C.G.P.'ne ait olacaktır.» (Bantarafı 1 inci sayfada) dıcıan oya sahip olamadıklarıru, milletin istegine uygun harek;t edemedıklerını» öne sürerek söyle konusmustur: «Çoğunluk partısi lideri, son camanlarda dikkat çekici konusmalar yapmaktadır. «Vatandss seçtıgine sahıp çıkmah» diyor. «Oy hakkını koruyunuz» diyor. Bu sözlerini yaptıgı konuşmalarda tekrarlıyor. Vatandasa «MU1kiyet hakkın tecavüze uğrarsa onu bizzat koruyacaksın» diye yol gösterilemez. Bu halkı bizzat «thkakı hakka» davet etmektedir. Vatandası hukuk dışı eylemlere teşvik etmek, tahrik etmektedir.» MAKİNA MÜHENDİSLERt ARANMAKTADIR Şfrketimitin mühendisük prubunda lıtihdam ediımek tteere MAKÎ.VE YÜKSEK MÜHENDlSt v«ya MÜHKNDİSLKRİ aiınacaktır. Istekltlerln vazılı müarcaatlan rica olunur. MARSHALL BOYA ve VERNİK SANAYÎf A.3. K«batas, TUtün Han No: 147/2 Istanbul. Cumnurtjot «744/ Artış karşılamyor Son gtinlerde yabancı sigaralan n ortadan kaybolmasiyle bunla I rın yerini almava başlayan filt i reli TUrk sigaralannın Uretim ve I tstanbul'daki dagıttmı geçen yıla oranla yüıde 3040 oranında artmasına karşılık talep yino d e karsılanamamaktadır. Tekei ilfillleri, Uretilen fBtj» 11 sigaralann Uçte blrinin tstaabul'da tüketildigini, ancak burada yapılan dağıtımdan Onemli bir bölümlin çesitli yollarla komşu sehlrlere götürüldüğünü söyle mişlerdir. Yine ilgililere göre. tstanbul'daki sigara karaborsasının blr başka nedeni do budur. ııııııııtHiiMiıııtııııııııııııııııııııııııııııııiHiımııııınıııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııunıinııımnmı^ f LÂN | Feyzioğlu CGP Genel Başkanı Turhan Feyrioğlu, partısinın Düzce kongresınde, diktatörlük ve CHP'nin demokrasi anlayışı üzerinde dur mustur. «Diktatörlilklerin aadece dış cilâlan parlaktır, içleri yürekler «cısıdır» diyen Peyıi • oglu, «Biz CHP'ye sızmıs olan aşırı solun Batılı anlamda sosyal demokrasi ile ilgili olmadığını ve yıkıcı çizgiye saptığını çoktan biliyorduk» şeklınde konusmustur. Tekei Istanbul Sigara \ Fabrikası Müdürlüğünder | İ £ İ = İ | f = Ş İ B I İ S 1 Fabrikama lhtiyacı lçin 6 M3 Gürgen kanct* 0» 300 1 adet bilyalı tekerlek pazarlıkla satın alınacaktır. H 2 Gürgen kerestenin muhammen bedeli 18000i» Urm Ş olup, • 7^ geçici teminata 1350. llradır. Biljralı t« S ' « kerlegln muhammen bedeli 31.000. lira olup geçici I temlnatı 1575. llradır. 1 s GUrgen k*reste pazarlığı 23.7.1973 tarlhlnde, büyah t«§ kerlek pazarlığı ise 35.7.1973 günü saat 15.00 ds Ctviz= lldeki Fabrikamız Satınalma Komisyonu buzurunda 1 yapılacaktır. = * Isteklilerin geçici teminatlannı pazarlık saatJr.den bir saat orvel fabrikama veznesin» yatırmalan sarttır. ş 6 Bu t.«e ait şartnatne oalışma saatlerinde Levazım Şubemizde görülebileceği duyurulur. İ (Basın: 18903 5735) Ş Türkeş MHP Genel Başkanı Alpftslan Türkeş, dün verdiği yazılı demecinde, yurt dısı geei dövtelerinln arttmlmasına karşı çıkmış ve şunları söylemiştir: «Doğru olan ve memleket için hayırh olan bu gibi tedbirlere bas\urmak j*erine, yurt dışma yapılacak gezileri teşvik etmek için döviz miktannı arttırmak olumhı bir yol degildir.» Uroıoc \t Opr R t O B I OO •»•••••••••••••••••• LONDRA Ciddi bir gazete olarak Unınan «Observer» dünkü «ayısında Mozambik'teki bir grup misyonerin Ocak aymda hazırlamıs olduğu bir rapora yer vermistir. Misyonerlere göre, bir Portekiz sömürgesi olan Mozambik'te lri a'keri birlikler, 16 Arahk günü Çavola köyünde 53 erkek, kadm v e çocuğu öldürmüşlerdir. Bilindiği gibi .Times» gazetesi geçen hafta Çavola köyüne bir kaç kilometre mesafede v e orman lçinö"e olan Viriyamu köyünde 400'den fazla Afrikalının Portekiz askerlerince katledıldigini büdirmişti. (a.a.) , (Bastarafı 1. Sayfada) \ TCK'nun 142. maddesine muhalefetten Ankara 2. Agır Ceaa Mahkemesince toplam 15 yıl aAP ve onun paralelindeki tu< gır hapis ve 5 yıl sürgün cezatucu partiler çoğulcu, özgürlüto sma çarptırılmıştı. Erdosfun çü demokratik düzenin içtenlikavukatı Halıt Çelenk taralından le savunucusu olmami$!ardır. temyiz edilen bu mahkumıyet • Geride üzüntüler, acılar, becekararlan Yargıtay 1. Ceza DairiksizHkler ve tedbirsizliklerle resi tarafmdan onanarak kesindolu bir dSnem bıraktık. Bu leşmiştır. «N'e Yapmalı?» adlı kidönemin yaratıcılan tarih 6nüntabı çevirip yayınladığı için 7,5 de de, dünya önünde de, Türk yıl eğır hap.s, 4 yıl sürgün cezahalkı önünde de sorumludurlar sı Yargitayca daha önceden o • ve sorumluluklanndan kurtulananmıştı. Böylece. Erdost'un mayacaklardır. mahkumiyetlen toplamı 22,5 >ıl Parlamentoda tutucu partiler ! ağır hapıs ve 4 yıl sürgün cezaçoğunluğunun Anayasada yaptısına ulaşmıştır. ğı rfeğişikliklerden önemli b i r ; kısmı bir geriy* gldiştir. Reform adı altında birer aldatma , ca olan ve refoımla uzaktan ya j Ayrıca, «Sosyalıst Ekonominin kından ilgisi olmavan yasaların \ Meseleleri» adlı kıtap hakkmda hiçbiri ileriye dönük degildir.» ; Ankara 3. Agir Ceza Mahkeme Erdost'an • Süreyya ATAMAL • C9. TARStM • Tutucu partiler İ lımıımrııtınııınımnıııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııiiirmıııınmıınıınııııııııııtiııımıiiiıııtıııiıî İLÂN Tural, izlendiğini söyledi MP Genel Başkanı Cemal Tural, dün lzmir'de yaptıgı basın toplantısında, kendisinin peşinde bir takım insanlann dolaştığı ve ıçmde bulunduğu otomobilinin iki kez kasıtlı olarak kaza tehlıkesiyle karsı karsıya bira kıldıgım ilen sürmüştür. Tural, seçim gezisinde bulunan ekiplerin köylere gönderilmemesine çahşıldıgını, bunun için çesitli engellemelere basvurulduğunu be lirtmiştir.» DEVLET ORMAN IŞLETMESI 1 MERSIN MUDÜRLUĞÜNDEN gesi rkez > » » > » Depoın Çavujoglu » > » » » » Emvalin Cinı Te N O T I 2.S.N.B Karaçam Tomruk 2.S.N.B.Kı*ılçam > 3.S.N.B Karaçam » 3.S J^.B. Kızılçam » 3.S.N.B. Ardıç » Î.S.K.B.Karaçara » 3.S.K.B. Karaçam > 3.S.K.B. Kınlçam » Parti Adedi Mlk Adet 292 tarı M3. 272.241 301709 834.028 1951*26 154.419 143.720 894.003 1111.374 49634Z1 Muhammen Bedeli IL. 900 7U0 550 500 700 S 29 3 3 9 21 M 11 Diğer davalar 5 1185 9553 132S 73M 950 sıo 314 Çağdaş Demokrasi Bülent Eeevit, « î GOn» derglsine verdiği demeçte de, AP Genel Başkanı Süleyman Demirel' in son gezisi cırasinda Isparta' da yaptıgı konu<mada 27 Mayıs 1960 Devrimi ile ilgili sözlerl hakkınd'aki soruya karsıhk özetle şunları iSylemiştlr: «27 Mayıs'm geride bıraktıklan bircok bakımdan tarih olmuştur. önemli olan 27 Mayıı' ın getlrdikleridlr. Benim anladığıraa göre Sayın Demirel, 27 Mayıs'ın getirdiklerlnl Içlne sindirememektedlr, yani 1961 An«vasasını, bu Anayasa ile genişletilen Szgörlöklerl ve bu Anaya<a ile halka saglanan losyal ve ?konomik hakları içine «indirememektedlr. Sayın DemirePin hükümet anlıyiM benlm görüsüme göre, çağda? demokraM ile pek bagdasamaz.» (THA) Pakistan'da vergi kaçakçılarını ihbar edenlere ödiil verilecek İSLAMABAD Pakistan hükümetinln vergi kaçakçılıklarının meydana çıkanlmasıni sağ layacak ihbarlarda bulunacak kişilere ödül verecegi açıklanmıjtır. Vergi kaçakçılığının kapfamının 20.000 rupinin (28 bin TL). altında olduğu durumlarda muhbir kaçırılmak istenen verginln yüzde 25'i oranmda para alacak, kaçakçıhğm kapsamının daha geniş olma^ı halinrfe ise verilecek ödül 65.000 rupive (91 bin TL), kadar yükse ' lebüecektir. (a.a.) < smce ikı defa verilen beraat karan Yargıtay 1. Ceza Dalresi v e . Ceza Genel Kurullarında bozulduğundan, dosya aynı mahke • meye geri geimış ve mahkeme,' bu defa, görevsızlik kararı ve | rerek dosyayı S:kıyönetim Mahkemesine göndermistir. Erdost'un çevirip yayınladığı «Halk Savaşı, Halk Ordusu» adlı kitaptan dolayı açılan dâva ! da 3. Ağır Ceza Mahkemesinde , beraatle sonuçlanmış, ancak bu beraat karan Yargıtay 1. Ceza • Dairesince bozuimus ve dosya, j tekrar aynı mahkenıeye gelmiştir. Duruşmaya Eylül apnda baş lanacaktır. Erdost hakkında «Askerî Yazılar» adlı kitaptan açılan dâva ise Ankara 2. Ağır Ceza Mahke j mesinde hâlen devam etmekte' dir. j Muzaffer Erdost, hâlen Ankara Merkez Cezaevınde yatmaktadır. (THA) Istanbul ve Ankara'da (Bastarafı 1 İ n d sayfada) Ankara'da Sığır kemikll Endeksi Koyun kemikli Endeksi Istanbul'da Sığır kemikll Endeksi Koyun kemikli Endeksi TL. Kf 196» 10,13 100.00 12.00 100.00 12.65 100.00 14.32 100,00 1969 11,40 112.5 12,00 100.00 13,18 104.2 155.45 104.3 1970 1971 1972 < | 13,23 16^3 1»,87 130.6 159.2 194,2 13,23 16,13 19.67 110^ 134,4 14,40 18,25 23,90 113.8 144,3 1885 16,72 19,61 24,11 112,8 132,3 162,7 800 425 425 UMUMÎ YEKÛN ..r.;..^. 21455 1 Yukanda müfredatı yanlı W parti dell olarak açık arttırmah satışa çıkartılmıstır. Sl günü saat 12.00'de Mersin Işletme Merked runda yapılactktır. S Arttırmah satıslara kereste tieareti *aat yaptiran rerçek v e tüzel ktsiler, Orman şartntmesinin 3 ve 4 flncfl maddesinde belirtilen mek «artı ile rirebllirler. Orman emvali %25l pe?tn baldyeri 3 ay vaSatış 23/7/1973 tarihine rastlayan PAZARTESatif Salonunda toplanacak Komiıyon hu*uyapanlarla, kereste tmallthanesi olanlar, lnemvali knHanan köçök sanat «rbabi satıs belgeleri teminıt vatırmadan Cnce lbraı et Endekslerden anlaşılacağı eibi son beş yılda Ankaradakı kemikli sığır etı satışında yüzde ^4,2 îstanbulda yüzde 88,9 oraniannda artış meydana pelmistir. Koyun etı satışlanndakı artış İse her ikl 11de yüzde 60 ın üzenne çıkmışür. Et ve Balık Kurumunun fiyatlp.nnda t!a sıgır (parça) son beş yılda yüzdo 74,1 koyun (parça) yüzde 57,4 oranlannda artıs olduğu raporda aynca belirtUmektedir. I 5 Satısa aJt fartname ve satif müfredat listeai Orman Genel Mudfirlflgunde, Mersin Orman BasmGdurlOîönde, Adana. Antakya, Pozantt. Sıva» Orman îsletme Mfldürlflklerlride, Merkez, Tartuf. Camalan. tskenderun, Gatiantep, Kayserl Orman B81ge SefHklerlnde, Mer«in Beledive Baskanl^nda gSrOlebttir. 4 îhaleye iştlmk edeceklerin 197S yıh «on vltesl yapılmı» Tlcaret v» Stnayl Odatı belgeslni, Sanayi Odunlann» istirak edeceklerin mahilH Ornıan tsletme MUdCrlflVlerinden t»mln etmis olduklan 1973 vth «on vizesi vapılmı» trapanlte belgelerinl Ibreı •fmeleri »arttiT. 8 Satısla fl«İM her törlfl ver«l ve roimler alıcıya, llln maırafı tsietmemUe attttr. 6 Taliplilerin belirtüen gün ve saatte en *eç saat HOO'ye kadar eecid teminatlanm t«letme ve»ne»ine yatırmalan v« terainat makbuzlanvle Satıs Komlsyonuna murıcaatlan tLAN OLUNUR. (Basın r 19343/S740)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog