Bugünden 1930'a 5,431,332 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURİYET 16 Temmuz 1973 Inşaat Işleri 1 Yaptırılacaktır ! i I ANKARA ELEKTRİK, HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ UMUM MÜDÜRLÜCÜNDEN 1 Müessesemizce. Otobüs îşletmesi MüdürlügiJ Idare Binasınm bodrum katmın işçi orurma ve bekieme salonuna çevrilmesi ile aynı sahadaki akaryakıt depo yerlermin ınşaatı işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmustur. 2 Bu Işin keşif bedeli 59.321,53 TL. olup geçid teminatı 4216.10 TL.'dır. 3 îlgililer bu ise ait şartnamevi mesal saatler! da. hilinde Müessesemiz îç Ticaret Müdürlüeünde görebilirier. 4 ÎJgililer şartnamesine gSre hazırlayacaklan kapalı zarflannı en gec 23.7.1973 Pazartesi günil saat 15.00'e kadar Müessesemiz Yan îsleri Müdürlfiğune vereceklerdir. 1 ! I Istanbul 9. lcra Memurluğundan Gayrimenkul Satış îlânı F. Bahçe, G. Saray ve Beşiktaş'ın amatör takımları, yeni sezonda 2. Amatör Kümede oynayacaklar ' Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın amatör futbol lakımları önümüzdeki sezon Ikinct Amatör Kumelerde oynayacaklardır. Istanbul Bölgesi, bu takımlann tescılinı yapmıstır Tertıp komiteleri de her takımı bir grubun başına geçirecektir. Bu kumelerde bulunan diğer takımlar ise bu durumu tenkit etmişler ve <0ç büyuk kulübün imkânlan bızden çok fazla, bizim bu kümede artık sampiyon olmamız bir hayaldir. Bu nedenle buna başka çarenio bulunması gerekmektedlr. Bu takımlan ve Üçüncii Kümeden düşen takımlan bır kümede toplamak daha faydalı bır hareket olacaktır» demektedirler. 1970/312 Beşıktas Bebek mahaliesi Nisbetiye Caddest üilhayat sokağında kâin 6668 pafta. 632 ada, 365 parsel ve 626.13 M2. sahalı, altında yedı dükkânı olan beş katlı, vedi daırelı, kâgir apartmanm 7 Dagımsız bölum nunuralı, tajas kat, 90/635 arsa payı olan dairenin 1/2 hissesı 1 cı derece ipotek alacagından dolayı açık arttırma ile satısa çıkarılmıştır. 1965 Tapu kaydı beyanlar naneslnde: Yönetintı pıaaı 22.12 kaydı. 1 • 5 Postada vaH gecikmeler nazan irlbare alınmıyacağı gıbi telgrafl* yapılacak müracaatlar da kabul edilmez 8 Müessesemiz 2490 sayılı kanun» tabi deWdir (Basm: 19102 5729) Imar Durumu: Belediye Imar Müdür üf*mün 31.7.1972 giinlu belgesıne göre: Bu yerin 2.8.1954 tvihmde tastikli l'5OO ölçeklı, t'Nisbeifye köskü mevzi toifcr pıanına tâbi olarak program dışında, ıskin sahasmda buıunduğu. 6.50 metre yükseklikte, en çok 20 metre derıniiğırde, 5.00 metre ön bahçe, ve 4.00 er metre yan ve arka oah;e bırablarak '• 25 inşaat msbetıyle aynk nızamda ın*aata musaft olduğu büdinlmektedir. Evsafı: Gayrimenkul Etiler, Nisbe* ye Caddesınin Dilhavat sokağı kösesinde 1 kapı numaralı Esen Apt. nm çatı katıdır. Apârtman geri çekilerek ınsa edılrmstir. Gerek ana cadde ve gerekse yanındaki Dılnayat sokağ asfalt olup, bınaya yan bahçeden demir parmajclıklı kapıdan girilir. Apartman 1 kat ve bir çatı katından mütesekkıldır, zemin katta yedi dukkân, normal katlarda ıkişer daıre vardır, çatı katı ise tek dairelidir, sahanlıklı merdıven kovasından çıkılarak bır antrcyle cau kauna gırılmektedir. Antrenin tam karsısında mutfak bulunmaktadır, damlalıklı eviye ve yağlıboya doıap ırardır, antrenin sol tarafmdan bir camlı kapıyla kondor uzanmaktadır. Koridor üzennde solda renkli takımh on sıra fayans döşelı, fament plaka doşeli banyo, karsıd» ıcıçt ıkı yatak odası, sağ tarafta 3se iki ayrı vatak odası daha vardır. içıçe olan odaların b:nnden ayn bir hacme, duvarları fayans, döşemesi seramik olan ve içınden bütangaz sofbeni olan çamaşırlığa geçilmektemr, antrenin sağında aiafranga helâlı 40X50 lavabolu ve dmarları 10 sıra fayans döşell W.C. bulunmaktadır. Antremn Akat Caddesi tarafma doğru yanı sağ taralında salon btuunmaktadır, salonda şo'mine vardır, aynca salonun önü ve yan cepnelerindeki teras kısımlan kapatılarak iki oda daha salona ilâve edllmıstir. Salon tarafı deniz manzaralı olup dairede kalofifer, su, elektrik vardır. Muhammen Deferi: 1/2 hisse: 135.'JO0.OO TL. dir. thaleye istirak için muhammen değerin •'• 10 tntarmda teminat verilmesi lânmdır. Ihale pulu, tellâlıve resml, tapu harç ve masraflariyle tahliy* ve tes'im masraflan ahcıya aittir. llk açık arttırması 10.9.1973 Pazartesi günü saat 10.UO' dan 11.00'e kadar Istanbul Sultanahmette Adhye Saran 9. lcra Dairesinde yapılacaktır. Açık arttırma sannameai 12. 7. 1973 gününden itibaren açık olup, ıstıy?n« l»0 Krş. posta masrafı verıldığinde bir sureti «onderılecektır. tlk açık arttırmada teklif edilen bedel, muhammen değerin "» 75 ini bulmadığı takdirde en çok. arttıranın taahhüdü baki kaünak şertiyle arttırma 10 gün uzatılarak onuncu 20.9.1973 Perşembe günU saat 10.00'dan ll.uO'e kadar yine Istanbul'da Sultanahmette Adliye Sarayı 9. tcra Dairesinde yapılacak ikinci açık arttırmada en çok arttırana iha le edılecektır. İpotek sahibi alacaklılarla; diğer ilgüilenn ve irtıfak hakkı sahiplerınin haklannı, faız v« masrafa dair olan iddialannı, dayanagı belgelerle onbeş güo ıçınde İcra Dairesine bildirraeleri icab eder, aksı nalae haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylasmasmdan harıç kalırlar. Daha fazla bilgi almak ıstiyenlerin 1970/312 dosya numarası ile memunyeiimize müracaatları, aucUann satıs yernde ve zamanında hâşr, . bdlunmalan ilân olunur. 12.7573 »••^»•.«^ Donanma Knpası (Bastarafı Spor sayfasınd») neticcler elde edılmiştır FtNN: 1 Orhan Tuker (F B.). 2 Halük Kalkış (ÎYK), 3 Murat Bener (İYK). DRAGON: 1 Nur Ökten ekibi (KYK), 2 Atillâ Özeray ekıbi (tYK). 3 Ergın Baydar ekıbı (tYK), S M P E : 1 Ahmet Baydar ekibi (F3.), 2 Levent Karabeyoglu ekıbi (F.B.), 3 Turgut Demiroğlu ekıbi (KYK), SARPt: 1 Hakkı Ebın ekibi (D.S.). 2 Tımuçin Kocaturk (SYK). 3 Vahit Ayrancıoğlu (D.S.). PÎRAT: 1 Mümtaz t n e r ekıbi (KYK). 2 Resat Uca ekibi (SYK). 3 Mustafa Unel ekıbı (tYK). F.D.: 1 Gıirhan Tukel (F.B.), 2 Korav Oğuztas (F B ). 3 ErtuSrnl Ağca (tYK). OPTtMtST: b) 1 Selma Uca (S YK), a) 1 Murat Kovetoğlu (SYK). 2 Fuat Birgen (M YK). 3 Gokhan Sakır (SYK) Cumhurıjet Kupası Futbol Turnuvalarına dün çe sitli üahalarda devam edilmistir. Resımde, Rami Sahasında oynanan Ramı Altıno\ a maçınd'an bir an.. (Fotoğraf: Alı ALAKUŞ) Ünlü futbolcuların yer aldığı (Bastarafı Spor sayfasında) tsa <Kütahya) (7>, Bülent (Aksaray) ı7). Serdar (G.S. Genç> ı5> Yılmaz 'Aksaray) (6), Mus tafa (Galata) f6), Fahri (S). Gol: Emin (Dk. 75>. SİRKECİ: 1 ÖZ ÇAPA: 1 Hakem: Nevzat Deliorman (8). Sirkeci: Doğan (İst. Spor) (8) Ahmet (Manisa) (7), Ekrem (8). Uğur (Vefa) 17). Necdet (Ko caeli^ (7) . Kemal (Kocaeli) (7), K. Mehmet (G. S.) (8), Ahmet (BJK> (9) Erdınç (tst. Spor) (6). Haldun fBeykoz) (7), Aydın (Kayseri) (8). Öc Çapa: Muharrem (D. Paşa) (4> Selâhattin fF.B.) (8), Ahmet (D. Paşa) (7), Enver (Balıkesir) f7), Yavuz (İst. Spor) <7) . Ali (Ceyhan) (8). Sıtkı <D. Paşa> (7). Suat (Sarıyer) <8> Ferruh (Manisa) (7). Mehmet (Eyüpı (7), Necati (D. Paşa) (7». Goller: Mehmet 'E.viıp) Dk. 20, Keraal (Kocaeli) Dk. 70. Yücespor T.: 1 Be>azıt T.: 2 Türkeli (a">: 8 Türkeli (b): 1 Goller: Celâlettin (4), Ufuk t3>. Suavi. Kenan . • Türkeli 'a* lakımında Ferikoylü Celâlettin ve Ufuk, Sakaryasporlu Suavi yer almışlardır.) ALİBEYKÖY SAHASI: Bozkurt: 3 ügazspor: 1 Tıkveşlispor: 3 S. Yıldızı. 1 Gençay: 5 G. Bırliğı: 0 Kâğıthane (b):5 . B. Başı (b):l Kâğıthane (a): 2 B Başı (a):0 Mollaaşkı: 3 Taşkâprü: 0 Mollaaşkı takımmda Beşıktaşlı Ata ve Kahraman ile F. Bahçelı Gaffur, Taşköprü takımında ise. Rıza. Sahin. Nail <K. Adalet) ve Yanki (K. Buk) yer almışlar dır. ••••••••••< >••••••••• »•••»•••< Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 1 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı fhtlyacı Içln aşağıda cins ve mıktarı belirtilen 2 kalem malzeme Teknık ve Genel Şartlar şartnameleri dahilinde yerli ve vabancı imalâtçı firmalardan teklif almak sureti ile satın alınacaktır. 2 Ihale yabancı firmada kaldığı takdırde, gerekli döviz Komutanlığımızca temin edılecektır. 3 Teknık ve Genel Şartlar sartnamesi; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İkmal Dairesi Başkanlığı Tedarik Şube Mudürlügünden 31/7/1973 günü saat 17.00'}e kadar bedelsiz olarak almabilir. 4 Şartnameler posta ile gönderilmez ve bu nev'iden talepler cevaplandınlmaz. 5 Teknik şartnamedeki bütiin maddelere kalem kalem cevap verilmediği takdırde teklif dıkkate alınmıyabilır. 6 Teklifler Turkçe veva îngihzce olarak 20/8'1973 günu saat 17.00'ye kadar İkmal Dairesi Başkanlığınca kabul edılecektır. 7 Postada vâki gecikmeler kabul edilmez ve teklif \erme zamanı değiştırilemez. 8 Yetkili şahısların şartnameleri alırken dilekçe ile müracaatları, hüviyet göstermeleri, yabancı firmalar için sartname alacaklann firma mümessilliklerini tevsik eden belgenin, yerli firmalar için sartname alacaklann imalâtçı sertıfıkasının fotokopisini ıbraz etmeleri şarttır. Malzemenin cinsi 1. Seyyar Hidrohk Sistemli Kreyn (Tip 1) 2. Seyvar Hidrolik Sistemli Kreyn (Tip • 11) <••< RAMI SAHASI: Rami: 3 Altınova: 0 Y. Mahalle: 3 Y. M. Tek.: 5 Kültürspor: 1 Tikveş: 0 Doğanspor: 2 Eyüp 6.: 1 Marmara: 1 Çayırgucü: 1 Törkiye (Bastarafı Spor sayfasında) BAYANLAR: 45 Kilo: Nazmıye Kahraman (Ordu), Bilge Sagun (Ank.) 50 Kilo: Umran tnceoğlu (Samsun). Hülya Kepoğlu (An kara). Semra Kepoğlu (Ankara). 55 Kilo: Nurşen Güdüz (Ankara), Serpil Okçuoğlu (Ankara). 60 Kilo: Semra Ünsal (Ankara), Yüdız Yüksel (Ankara). Afır: Gulay Aras (Ordu) ERKEKLER: 45 Kilo: Berhan Aslan (Ankara), Akın Alim (Ankara), Serdar Tokgöz Tlsparta) 55 Kilo: Sarp Zorbey (Ankara), M. Ali Arıcan (Ankara) 65 Kilo: Eyüp Göçbilen (Ord\ı), Erdal Kürven (Ankara) 70 Kilo: Cengiz Seyhan (Ankara), Yavuz Kaya (Samsun) Agır: Metin Şen (Ordu), Semıh Çigek (Ankara). Almanlar (Bastarafı Spor sayfaamda) pılan hatta biletleri dahi satılan karşılajmalar yapılamamı}tır. Almanya Orta Ren Vestfalya Eyaletı Boks Federasyonu Başkanı Karl Sellger ikinci bir mek tupla Boks Federasyonumuzu uyannıs ve bu işe çare bulunmasını, aksi takdirde durumu AIBA'ya aksettirip, 30.000 raark tazminat davası aeacaklarını belirtmiştir. Bu mekrup üzerine hareket» geçen Boks Federasyonu Bajkanı Nuri Turan, Istanbul Boks Karmasınuı takviyeli olarak Almanya'ya gönderüeceğini açıklamıştır. İNCtRLt SAHASI: İNCİRLİSPOR: 4 AYKO: 1 încirlispor: Tayfun (Beykoz) (9i Ayhan (Süleymaniye) (6), Seyfi (B. Beyi) (8) Kemal (Kocaeli) (9), Sevket (Ad. D. Spor) <10>. Metin (Sehremini) (8) Fıkret (Vefa) (7), Erol (K. Paşa) (7ı, Haldun (Beykoz) (10). Erol (Vefa) (10), Memis (Beykoz) (9). DtĞER MAÇLAR: Basınspor: 6 Keskinspor: 2 Sıtespor: 2 Tekstil: 1 PUAN DURUMU O G BM A Y P încirlispor 4 4 11 5 8 Basınspor 4 3 1 16 10 6 Keskinspor 4 2 2 6 8 4 Finalspor 4 2 2 4 7 4 Sıtespor 4 1 3 5 11 2 Tekstilspor 4 4 5 9 Törlriye aençier ıBasiarafı Spor sayfasında) 1 Galatasaray 8 2 500 metre dört tek sürst Hereke Su Sporları 3 5 500 metre iki tek sflrat 1 Galatasaray 3.21 2000 metre dört tek kıdemlUer mukavemet Hereke Su Sporları 8.7 Galatasaray, Fenerbahçe, O. D.T.Ü , Hereke Su Sporları, Ereğli Erdemirspor ve Ankara Mogan Su Spor ekiplerinin katıleîığı yarışmalardan sonra derece alanlara madalyaları verılmiştır Miktan 1 Adet Sartname No. 22/73 1 Adet 23/73 (Basın: 18747 5741) I = = = = Yıldızlar OBaştarafı Spor sayfasında) ile sonuçlanmıştır. Alınan teknık sonuçlar şöyledir: TEK ERKEKLER (GENÇ) 1. Vasıle Aleksandrıs (Beyoğluspor) ÇİFT ERKEKLER (GENÇ) 1. Vasile Denia (BeyoğluspoT) ÇİFT KIZLAR (GENÇ) ' 1. Bıçakçj îpekçi (Sakarya Üniroyal) KIZLAR TAKIMI (GENÇ) 1. Sakarya Üniroyal takımı ERKEKLER TAKIMI (GENÇ) 1. Beyoğluspor takımı TEK KIZLAR (GENÇ) 1. Meral Bıcakçı (Sakarya Üniroyal) KARMA GENÇLER l. Vasila Sokol (fstanbul) KIZ TAKIMI (YILDIZ) 1. Gençlerbırliği ERKEK TAKIMI (YUdnlar) 1. Beyoğluspor KIZLAR FERDÎ (TıldBİar) 1. Papadopulos (Beyoğluspor) Yulaf Satınalınacaktır EREĞLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MUDÜRLÜGÜNDEN 1 Şartnamesine göre kapalı zarf usulü ile 511 ton yulaf satmahnacaktır. 2 Teklif zarflan 7.8.1973 Salı günü saat 9.30 da Zonguldak'ta Ereğli Kömürleri îşletmesi (E.K.Î.) Ticaret Müdürlüğünde açılacaktır. i Teklif mektuplan ve geçid temisatlar 8.8.1973 Pazartesi günü saat 17'ye kadar E.Kİ. Genel Muhaberat Servisine verilmi? olacaktır. 4 Şartnameler Zonguldak'ta E.K.Î. Tlearet MüdUrlUgünden, Ankara'da TUrkiye Kömür îşletmeleri Kurumu Genel Müdürlügü Satmalma Dairesi Başkanlıgından ve lstanbul'da îstikl&l Caddesi Deva Çıkmazı, Sümer Han Kat 4 5 de TKİ Kurumu Satmalma Müdürlüğünden temia edilir. 5 1 0 0 tonluk kısm! teklifler de kabul edilir. 6 EKİ. 2490 sayılı kanuna tabi değildtr. (Basın: 19222 5731) (Basm: M65 5737)$ • = HEOEP : DEV BİR DENİZ GÜCÜ TÜRK OONANMA VAKFINA YAPACAĞINIZ YARDIMLARLA BU HEDEFE ULASABİLİRİZ. SUNTÂ TAHTA SANAYİİ T. A. Ş.' DEN BİLDlRİLMtŞTÎR 30 Temmus 1973 Cuma tünü saat MJO'ds KARAKÖY: NECATİBEY CADDESÎ, DEMİRBAÖ HAN, KAT: 6*daki şirket merkeriml» de yapılacak olağanüstu Genel Kurul Toplantımızda statü degisiîchği .e »ermaye arüsı konulan karara bağlanacaktır. Toplantının öneml dolayısiyle ortaklanmızın bu toplantjy» eUertndeki hissp senetlerinin tümüyle: toplantıda bulunamayacak ortaklanmızın tâyin edeceklert vekillerl vasıtasıyla oylamaya katılmalaruu rica ederiz. (tstanbol Rekl&m: 3789 6735) | ^E S = = = = = = Maliye Bakanlığından Milll Emlâk Genel Müdürlüğfinde açık bulunan Kontrolörlüklere aşağıda yazılı sartları haiz olanlar arasından yarışma sınavı ile Kontrolör alınacaktır. A. 657 sayıh Personel Kanununun 48'inci maddesindeki niteliklere haiz olmak. B. 1973 yılı ocak ayı başında 30 yaşından gün almamıs bulunmak. C. Siyasal Bilgiler, Iktisat, Hukuk, O.D.T.Ü. îdarl nimler Fakültelerinden, İktisadi ve Ticari Üimler Akademilerinden veya eşitleri yabancı ve yerli Fakült» ve okuilardan birini bitirmi? olmak. D. Millî Emlâk Kontrolörlüğü karakter ve niteliklerinl haiz bulunmak (Bu husus Milll Emlâk Genel Müdürlüğünce zamanında yapılacak soruşturmalarla tesbit edilir) gerekir. Sınava katılacak olanlar 15.10373 günü akşamına kadar Ankara'da Maliye Bakanlığı Millî Emlâk Genel Müdürluğune birer dilekçe Ue müracaat edeceklerdir. Dılekçe>e talibin açık adresi yaolacak ve ajağıdaki belgeler eklenecektir. A. Nufus cüzdanının ash veya onaylı örneği, B. Kendi el yazısı ile hal tercümesi, C. Askerlik gorevini yapüğını veya sınav tarihinde ertelenmiş bulunduğunu gostenr resml belge, D. Yuksck Öğretim bitirme diploma veya belgesinin ash veva onaylı örneği. E. Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk sartlarına dayanıklı olduğuna dair tam tesekküllü bir hastaneden almacak sağlık kurulu raporu (Rapor yazılı sınavdan sonra, sozlü sınavdan önce verilebilir.) F. 6x9 bü>uklüğünde 6 adet fotoğraf. Isteklılerden aranılan nitelikleri haiz olanlar yazılı ve sozlü olmak üzere iki sınava tabi tutulacaklardır. Yazılı smavda kazanamayanlar sozlü sınava giremezler. Yazılı sınav 22.10.1973 günü saat 930 da Milli Emlâk Genel Müdürlüğünde yapılacaktır. (5) Sınav konulan ve istenilen bilgiler yazı Ue Ankara'da Milli Emlâk Genel Mudürlügünden (Kontrolörler Biırosu) veya bizzat Ankara, Istanbul ve tzmir tllerinde Defterdarlık MilH Emlâk Müdürlüklerinden diğer illerde defterdarlıklardan temin edilebüir. MİLLİ EMLÂK KONTROLÖRLÜĞÜ GİRİŞ SINAV KONULAR1 A. Maliye: a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikas b) Vergi c) Bütçe d) Kamu kredisi e> Kamu giderleri B. îktisat : a) Genel İktisat Teorisi b) Para. bsnka, kredi ve konjonktür c> Milli Gelir d) îstihdam e) Dış Ticaret, Milietlerarası İktisadi llifkiler ve Teşekküller. C. Hukuk : a) Medeni Hukuk b> Borçlar Hukuku c) İdare Hukuku (Genel esasları, idari kaza) d> Ceza Hukuku e) Ticaret Hukuku D Tstatistik ve Matematik (Genel bilgiler ve Ticarl hesap). (Basın 18677) 57361, = n »»••»»•••••••»•»»•••••••••••• ••••••••••< İLÂN Günün kitaplan KOZA KOVBOY ROMAKLARI DIZISI /nln 1. KİTAB1NISUNAB . BİR DIZI » BİR HEYECAN KASIRGASI »KAHRAMAN LAR » BİR DÜNYAPA ı MA< Samsun Belediye Başkanlıgından Asagıda cinM ve miktan yazılı bulunan Telefon Santralı Amplifıkatör ve Hoparlörlerl Ue Soğuk Damga Maktneleri hizalannda yazılı bulunan muhammen bedeli Ue geçıcl teminatlar üzennden dairemizce tanzım olunan »artnameleri uyarmca 2490 sayılı kanun bükümlenne göre kapalı zarf eksiltme usulflyle satın alınacaktır. Mezkur Işin eksiltme ve lhalest 27.6.1973 Cuma günü saat 16 da Belediye Encümenl huzurunda lcra edılecektir. Kapalı zarf teklif mektuplanna geçtci teminattan başka 1973 yılı Ticaret Odası kayıt belgesinin konulması şarttır. Teklif mektuplannın mezkur gün en geç saat 15'e kadar Belediye Encürneni Başkanlığma verilmesi şarttır. Şartnameler Encümen Kaleminde görülebilir. Onsl Otomatlk telefon santralı Ampliftkatör dbazı Ue 75 adet hoparlörlerin Soğuk damga maMnesi Miktan 1 Adet 1 Adet bedeli teminatı MAURICE DUVERGER'in ünlü eseri yayınlandı louis Lamour'dan Tam metin çeıiri • 224 sayfa, . BÜTÜN Gen nefis löke kapaklı • 10 Ura KITAPÇIIARPA HONDO * sosval BATE§ BILGI YAYINEVI 33SKO. 16.950.65.000. 15.000. 15.000. İNGİLİZCE ÖĞRENMEK İSTEYENLERE 1.125. (Basın: 18925 5733) J %••••••••••••••••»•••••••••«••••»••»•••»»»» İLÂN SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIGINDAN: Belediye Encümeninin 29.6.1973 tarih 827 sayılı karan gereğince Belediyece yaptmlacak Ekmek Fabrikası lçin fınn ve malzemelerinm 2490 sayılı temtmun 31 ve müteaüp maddeleri gereğince kapab zarf usulU eksiltme ile alınacaSından, ^apalı zarf ile eksütmesl 20.7.1973 gür.U saat 1430 da Belediye Encümeninde yapılacaktır. 1 Keşif özetinde gösterilen malzemelertn muhammen OedeU 268500, Ura olup geçid teminatı 14.490 C0 liradır. 2 Almacak malzemelerin kesif ve sartnamelen Belediye Fen tşleri Müdürlüğünde mesa! saatlerinde görülüp taşradan lstenil<3i?inde ücretsiz gönderilir. 3 thaleye iştirak edeceklerin ihaleden bir saat Oncesi geçid teminatlarmı alıp teklif mektuplarını vermelert sarttır. 4 Postada vftld gecikmeler kabul edilmez. 5 Taliplilerm belirtilen gun ve saatte thaleye Işörakleri ilân olunur. (Basm: 19139 5734) Tek kelime ingılızce bilmeseniz dahi uç ayda konuşacak ve konuşultnları anlayacaksınız. Her türlü ingilızcs naşrıyatı takip edecek, yazışma ve terciım» yapabılacaksinız. Kıtaplar Londra'daki ünlü PITMAN SCHOLL'un kendi kendine oğretim sistemı esas alır rarak hazırlanmıştır. 123I530 DERSTE İNSIIİZCE Gilt 1 30 DERSTE İN6IÜZCE cift 2 KONUŞULAN İN3ILİZCE CİIt 1 KONUŞUUN İNGILIZCE Cılt 2 INSIU: GR»MERI Cılt 1 678910İN8İLİZCE 6RAHEM CİIt 2 EN6LISH IOIOMS FİİL ÇEKIIILERI IRREGUUR VERBS SHORT STORIES İN6İUZCE 10 KİTAP 40 URA Tiyatro73'ün UAZİRAM SayıaındB CAN rtGELln soo »lirien Ankara genel aagıüm TOPLUM KİTABBVİ Zafer Çarçısı Tiyatro73'ün HAZtKAxN Sayısmda Bizim Foto . Roman S.E.S Gizli Örgütünü ihbar ediyor. 68 sa^ta bes Mrs bütün Kitapcılarda Tiyatro73'ün HAZtRAN Sayısmd» Tiyatro73'ün BAZtRAN Sayısınd» Devlet Tiyatrosu'nun Yasaklanan Oyunu UjrlU oiavlann rjerdc ark&n Isteme attreffl: Barbaros Bul*an Uostonc) VeU Sok. a BB«tKTA8 ÖDEMELİ GÖNOERİLİR 10 kıtıp aynı pıkttın içind» 43 llrty» ödtm»li göndtrllır 1972 • 1973 Liselerarası üyatro Şenliğinin oütUn oıayıan re Yülık aboned: 00 Ur» EĞİTİM YAYINLARI MERKEZİ •P.K. 380 ŞİŞLİISTANBUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog