Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET 16 Temmuz 1973 40 YHı ÖNCE CUMHURÎYET 16.7.1934 Festivalin pogramı tamamlandı; Sovyet balesi iic rensel sanat kapıstnı ilk kes • * çan bir kent olarak tarihe geçen Istanbul, upuzun yıllar boyunca özlemini çektiği bir cUluslararası Sanat ve Kültür Festivali» ni, nihayet bu yıl ük dstanbul Sanat Festivali» sayesinde gerçeklestiriyor. Bu bir olaydtr ve ladece bu amaç, bu temel düşünce, ana görüş üzeline golge düsürülemez! AMERİKADA AÇLIK Ameclka'mn Büyflk Okyanus •aMnerindeki büyük limanı olan Sanfransisko ve civanndaki limanların nhtım yanı yüklen » ve bosaltma lsçileri Ee patronlar arasindaki Ucret mesels sinden çıkan anlasmaEİıklann ve grevlerin tmın sürmesi yü zUadea seçim «ıkıntısı baslamıstır. Sanfransısko'dan alınan son haberlere göre 32.000'e ulaşan dok ve kamyon ışçilerin den sonra 110.000 kıji daha gre ve kablmıs, mıîvonlan aşan halk günlerce gıdasız kalmıstır. Bir taraftan sehirîerde ba» gOateren açük devam ederken, Seattle'dtn gelen komünistler bir çok binalan, yollan ve demiryollannı tahrip etmislerdir. Ziraat merkezlerinde birlken zahireler nakledilemedikleri için çürümeite ve bu da yenl bir açlığa yol açmaktadır. îlgililer, son olarak benzin mercudunun tükendiğini haber ver ır.ektedirler. Buraıarda durumu tetkâke gelen Mesai Naan Madam Perkina, daimi surette Reisicumbur Ruzvelte te Jefon ile durumdan haber vermektedir. Durum, civarda panik yaratmıştır. Devam etmeli Ancak, pek doğaldır ki, Istanbul FesÜvali, gerek ük kez yapılmasının, üstelik çeşitli sanat dallarım yanyana ve birbiri arkası kapsayan çok genis bir programı ve büyük bir organizasyonu olmasımn doğurdugu bazı aksaklıklardan annamaztfı. Amma, bunlar ortaya çıkan ve basanya eren koskoca bir «yapıt» ın ilk kez için hoş görülecek »ynntılandır. Ne var ki, Istanbul'un sanat hayatı ve sanatsever kitlesi için olsun. ulu<=lararası bir sanat merkezi niteliğl kazanması için olsun, hiç kuşkusuz ve mutlaka «kalıcı» olma«ını «orunlu ([ördüifümöz Istanbul Festivali'nin gelecek yıllarda, bu ayrıntılan da düzeitm»si gerektiğini 5neriyor ve güvenivoruz... Bu uyannıızı gerektiren konulan gelecek yazılanmızd» belirteceSiz. gösteri daha yapacak.. Istanbul Festivali'nin çesitli sanat dallannı içine alan pro gramı dün yapılan gösterilerle tamaml anmıştır. Ancak Festivale konuk olarak katılan Rus Bate Toplulugunun, Festival programı geregince düzenlenen gösterileri, bu gece ile birlikte 17 ve 18 Tersmut geceleri saat 21de Açıkhava Tiyatrosunda olmak Uzere uzıtılmıştır. BULMACA 12 3456 78 9 ağacın kökünden biten koparılması şart olan sürgün, yabant fili* KaraciSerin bir hastaiıYUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Malik oldugu bir şey dolayısiyle kendini şerefli saymak, kendi kendisim methetmek. 2 Olmaaı gerekme, zaruret mânasına H«cim yönünden normalden büyük. 3 Keder Alaturka musikide bir makam. 4 Kimyada nikelin simgesi Süslü duvar şamdam. 5 Alaturka musikide bir makam îskaınbilde iyi kâğıt. 6 Sırlar mânasına veya Hind kenevirinden elde edilen kullanılış derecesine göre zararı artan bir uyusturucu madde Caka, çahm. 7 Eski de\nrlerdeki büyük savaş davulu Havaya kalkan ince toprak zer releri. 8 Kumeli'd« delikanh mânasına Bir nota. 9 Utanmaz, ayıp hisstee kapılmaj"an Bir renk. Dünki] bulmacanın çöıflmfi: SOTDAN SAĞA: 1 Şeref. Pes. 2 A«it«ne. 3 Mavt îlâç. 4 Asa, itA. 5 Yetenek. 6 Drezin. 7 Ih'ira, Ee. 8 Ru, natnıM. 9 arbeZ, Ons. TTUKARIDAN AŞAGlTA: 1 Şamandıra. 2 Esas, rhuR. 3 Rivavet. 4 Eti, Ezine. 5 Pa, îöraz. e Ni enaT. 7 Pelin, nO. 8 Ateb' rin. 9 Saçsk, Ems. Sovyet balesinin ikinci programı: Açıkhava Tiyatrosu'nda saat 21 de: Çaykovski «Kugu Gölüı (ikinci perde>, Gerold «Futile Precautıon» dan ikili (pas de deux), Debussy «Vals», Soloviev Dedov «Gopak», Gluck «Melodi», Glazunov «Reymonda» ba lesinden çeşıtlemeler. Şostakoviç «Andantea, Adam «Korsan» balesinden <pas de deux), Gounod «Valpurgis Gecesi» nden bölümler ve Minkus'dan «Don Kişot» balesinden Büyük Adım (grand pas). Istanbul Festivali'ni sona erdiren sösteriler »rannds. Aydm Gân TÖDetiminde Istanbul Devlet Operası Mnatcılannın oynadığı Mo7»rt'ın «Sar>T'dan Kız Kaçırma» Opcrasının trmsili. Tnpkapı Sarayı'nda «rijinal ve renkli bir fece yaşattı. Fototrafta, bn oynnda ba.şan göıterrn solistlfrimiıdfn tenor Kevork Beyaeı, kolaratör *oprın« Sona Korat, ömer Sab»r (kannşmscı), basbariton Attila Manisade, tenar Ender Atımın ve sopran* Ova Tekin göriilâyor. tı. Istanbul Festivali sona ererken... Istanbul Sanat Festivali, evrensel olan sanatın hizmetinde bir emeğin urunu olarak, sona eriyor... Uzun süreden beri dillerde do laşan; türlü söylentiler ve yankılar, çeşitli yorumlar, farklı görüşler, hatta bazı tepkiler uyandıran Istanbul Festivali; ilk ULUSLARARASI İLK SANAT FESTİVALİ GERÇEKLEŞTl. BU BİR OLAYDIR VE YALNIZ BU AMACA, BU TEMEL DÜŞCNCEYE GÖLGE DÜŞÜRÜLMEMELÎ.. li bir sanat ve kültür atmosferi yaşatmıs oluyor. Gelecek için Her şeyden önce, Istanbul Kültür ve Sanat Vakfı ile özellikle Darüssafaka'nm ve diğer yardımcı kuruluşların, Istanbul Festivali'nin basanya yönelmesindeki büyük rollerl, gayretlerl ve dtsteŞini belirtmek gerekir. <Birinci Istanbul Festivali» ni, gelecekteki daha parlak ve e» lumlu fesövaller için alkıslayalım ve lcutlayaİTm... Sanat Atmosferi Selmi ANDAK kez düzenlenmesinin doğurdtığu dogal güçlükler, bazı hata!ar, eksikler ve program değişiklikleri ffibi ?ans5izhklara rağmfn, Istanbul'a 21 Haziran'dan başlavarak 18 Temmuz'a kadar renk Doğal aksakhklar Bu Festival ile Istanbul, sanat açısından 1973 yılını, herhalde uzun yıllar sonra da anarak, parlak tarihine kaydedecek... Doğu ile Batt'nm kavşak nokta>:! sayılan ve Türkiye'ye ev SOLDAN SAGA: 1 Bir şeyi yaparken elden eeldiği kadar iyi yapmaya dikkat etmek, itina etmek. 2 Balıkçıların fırdolayı ağ dökmeleri Aydın'da bir ilçe. 3 Azotlu gıdalarm yandıktan sonra idrarla dışarıya atılan artık tasmı Yüzsüz, utanmaz, sıkılmaz, yılısık kimse veya her yerde kolayca yetiçip iireyen bitki anlamına. 4 Yalancıktan yapmaJc (Argoda) TEBSİ ipucu. 5 Kimyada mangenezin simgesi Çok kullanmaktan yıpranmış. 6 TERSt güneşte bir ojun Bir sayı. 7 Avustralya'da yaşayan kanatsız kus Yetmeyen miktarda, cıiz'î. 8 TERSt Hindli derviş Bir nota. 9 Ana ve babası arasında evlilik bagı olmadan dünyaya gelen çocuk veya TELEVİZYON'DA BU HAFTA KiSA KISA Sofu TUĞRUL SORU CEVAP RADYO ISTANBUL Açılıs ve program Haberier Gunaydın Köye Haberler Türküler gvçıdi < Haberler Günun programlan Ümit Tokcan'dan türküler Çevremizde bugun Ünlü yorumculardan Beraber şarkılar Hafif Batı müzigi Hayatın içinden Ekrem Kongar'dan şar. Turan Engin'den türküler Haberler Arkası yann Safiye Filiz'den şarkılar Haftaya başlarken Her Seher Açılır dükkânımız. 11.15 Plaklar arasında 11.40 Solistler geçidi 12.00 Haberle r 12.10 Sevim Deran'dan şarkılar 12.25 Radyo Hafif Müjik Ork. 12.40 Türküler ve O. Havalan 13.00 Haberler 13.15 Yemek müriği 13J0 Reklâm programlan 14.00 İsmet Nedim'den sarkılar 14.15 Saadet Yılmaz'dan tür. 14.30 Güven Aydm Ork. 14.45 Yurdagül Eroğlu'daa sar. 15.00 Haberler 15.05 Axis Şensesten türküler 15.20 Ritm ve melodi 15.45 Nusret Ersoz'den sarkılar 16.00 TUrküler 16.15 Gülizar Ersel'den şar. 16.30 Küçük konatr 17J» Haberler 06.55 06.00 06.06 07.00 07.05 07.30 07.40 07.45 08.00 08.10 08.30 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.05 10.25 10.40 11.00 17.05 17.20 19.00 19.30 19.45 20.00 »15 20.30 20.55 21.00 21.10 21.15 21.40 22.45 23.00 23.45 24.00 00.55 01.00 Tarla dönüçü Karma Faslı Haberler Nesrin Sipabi'den şar. Hafif Batı müziği Bağlama Takımı 1923'ten 1973> EkOEOtnide Devlet Klâsik TUrk Musilisl K o rosu B i r Varmış Bir Yokmuş Haberler Reklâmlar'1 " ^ ] T Şarküar Oda müzigi Haberler Kentimiz konserlerinden Hafif Batı müziği Gece için müzik Haberler Program ve kapanış. Istanbul manzaralı bir "Show, programı hazırlandı • Büiyorsunuz, TV'de birçok program tatile girdi. llgililer bunu, sanatçüann yaz aylarında dağılmış, n ğ a scla gitsuf olmalanna yomyor. Bi« de, yazın Ankara'da i? görme gücünCn aralması sonueu dire nîteliyoruz. Bir yandan kavurucu bir ısı, bir yandan asfaltm ve taş beton yapılann çıkardıgı sıcak koku. bir yandan deniz ve yeşillik özlemi, insajda çalışacak hal mi bırakır? Galiba asıl talihsizlik. prog ramların Ankara'da yapılma rorunlu^u. • Bir tekini bile atlamadan verdifimiz. Musa Pasanm ünlü yatınm programlanna ve vericî istasyonlarma ait son iki haber daha: Eskiîehir'in 1Û0 Kw. gücündeki verid istasyonunun yapımı ilerliyor. 1974 yılı başlannda bizmete gîrecek. Bu verieiden, Eskişehir, Kütahya, Bozöyiik, Söğüt, Nallıhan, Çifteler, Mahmudiye, Seyitgazi ve thsaniye bölgeleri yararlanacak. Söke transpozeri ise geçen hafta jrayma basjadı. • EbciogTu. flgînç bir «Yaı rüyası» programı daha hazırladı. Her ne kadar adı «Show» ise de gereekte IstanbuTu tanı. tan bir proeram. Fecri Ebcioâlu. «Cöl» adlı bir şarkı oknyacak bir çöl dekoru önünde. Ayten Alpman'ı Bofaz Köprüsünde >Tek basnıa» adlı parçayla gö recek, Basar Tamer'i Fenerbahçe Koyunda. Salim Dfindar'ı Ru melihisar'ında. Selçuk Ural'ı Florya'da, Kimuran Akkor'u Dolmabahçe'de, Senay'ı ber yer de, Ertan Anaoa'jT gemide, Erkut Tackın'ı Bujükada'da ve N*U(ün'ü Fenerbahçe plajında çeşitli parçalarla izieyecegiz. Tğer, çekim de iyi olursa. TVden rica ediyoruz. Ankara ve öteki Anadolu kentlerindeki seyircile. ri için Drtnrranıın başına ve somma bir de «Ya sabır» dia'sı fle\hası> eklesinler!. Radyo ve televizyon da, öteki yayın organları gibi kamuoyuna taze, dogru ve yorumsuz baska bir deyimle objektif haber ıletme göreviyle yükümlüdür. Han Suyin, «Aşk Güzel şeydir» adlı ünlü romanında gazeteciyi, «her gün milyonlara taze huzursurhık haberi ulaştırabilen kimsedir» diye tanımlarsa da, bu tammlamada bir paradoks sezmemek olanak dı»ıdır. Gerçek ve ciddi yayın organhınnda ilke. taze, dogru ve objektif haberdir. Günü onceden saptanmıs her önemli olayda, yayın organlannın kendilerini bu ilke doğrul 14 Ekim genel seçimlerinde televizyon sabaha kadar yayın yapacak tusunda hazırlamalan doğaldır. Önümüzdeki 14 Ekim seçimleri için de TRT bu tür bir hazır]:k dönemine girmis bulunmaktadır. 18 bölgeden izlenecek Daha önceki »eçimlerde olduğıı gibi, 14 Ekim kısmî senato ve milletvekili genel seçimleri, TRT haber merkezinin uygulayacağı bir program gerefi, 67 ilı kapsayan 18 bölge merkezin den izlenecektir. Haberleri dakikası dakikasına alabilmek ve dinleyici ya da seyirciye iletmek amaciyle, bölge merkezleriyle baglı ıller arasında ö?el telefon ve teleks bağlantısı kurulacak ve bu bağlantı 48 saat süre içicde hıç kesilmiyeoektir. Bolge merkezleri ile Ankara'da ki TRT haber merkezi de sürekli bağlantı halinde olacaktır. Istanbul, îzmir, Diyarbakır, Samsun, Trabzon, Van, Adana, Gaziantep, Erzurum ve Antalya saptanmıs olan bölge merkezleridir. 8 Eylülie 22 Eylül arasmda bu merkezlerde düzenlenecek seminer nitelifindeki toplantilarda yurt muhabırleriyle merkez görevlilerinın çalışmalan koordine edilecek, ayrıca seçim sırasında haber merkezinin dışında TRTnin öteki ünitelerinde görev yapan kişilerden de yararlanılmak yoluna gidilecektir. Bu esaslar TRT yönetim kurulunca kararlastınlmıstır. Türkiye radyolan ve televizyonu 14 Ekim seçim haberlerini aynı gün saat 21.00 den itibaren vermege baslıyacaktrr. Televizyon seçim günü saat J7.0O"de yayına geçecek ve y«ym 15 Ekim Pazartesi günü sabahın 7.00'sine kadar sürecektir. Çeşitli röportaj ve özellikle eflence programlarma yer verilecek olan TV yaymlan, sık sık yayınlanacak seçim haberleri ve seçimle ilgili röportajlarla zenginlestirilecektir. Türkiye televizyommun seçim günü yaymlan Eurovision aracılığı ile dünya televizyonlarma da Ueülecek, böylece ilk kez olarak dünya kamuoyu, Türkiye seçimlerini TVden izlemek olanağını bulacaktır. Arap ve Kıbrıs TV'sinin Güney illerinde etkileri Sayıa tRFAN DOĞCLÜ DÖRTTOL Arap ve Kıbns TV'lerimn bölgenizdekl yayın «tkisinl TRT yetkilileri de btllrorlar. Bu b*kımdan Adana vericislnln bir an önce hizmete girmesinl onlar da isüyorlar. 1973 yılı sonlanna dogru yayın» girmesl beklenen Adana vericisi hakkındaki bilgiyi geçen haftaki «Kısa Kısa» sütununnnda bulacak sınız. Savm TAKTJF BAŞAT Gurbö» Tflrfc Sok. • KadıkSy Klasik Baü MOzifi eleştirmeni oldufunuza gOre Saym NEVV.4RE GÖVSA*mn olumlu ele»tirismm. Wr çok okurtanmız gtbl sizin de dlkkatinlzi çekmis olmaa dogaldır. FUcat, üzüntüy le belirtelim kl, Saym Nevvare Gövsa*nm blzde de adresl yok. Eğer Sayın Gövsa, bu sütun1anmı«j okursa. samnz. tl^ilenecek ve bir Kttslk Batı Müziği eleşürmentoi tanımak isteyecekHr. Bu nedenle sizln tanı adresmiri vermek geregüd duy duk. Aynea, sayfamıza gösterdlğiniz vakm ilgiye tesekkürlerimizl sunanz. Saym GÖNÜL DtREKÇf ANKARA Hanl bir sB« vardın «Yorgan Ritti, kavga bitö» diye... Bu baknnaan steto dileginizl yetkill verlere netme geregini duy madık Nasü olsa aYan$73» s o na erdl. Yenl bir vanyma projfrarmnda bir «orhıSunoz. bir isteğinis o h ı m lütfen yine bisl haörlaym. Eltmtsden Reldifince vararh olmaya çalısıns. İyi tatiller... Saym N. ö. ANKARA Alıanum seslndekl rahatsıs edfd oararltler. alıcıdakl *es fcatımn, 6teW deytmiyle «Di»cimîatör» katmın boruk olmasmdaa Oerl Belmektedir. Ehil bir teknlsvene eBstermenizl salık veriris!. Sayın BAVPAR SOYStTRFN Tlldır ISTANBUL Bazan ekram tür" fcapiivarafc sekilde çîzgfleıin mevdana eelmesi, ahcmtztn VerttltaJ katındaM anzadan fleri ttelmektedir. TVnlzin resim katında bulunan BF 258 translstöra kontrol ettirnietilB cef 8lür. Bunun İçin de en iytsl. alıanıztn • varsn • kendl servfslne baçvurmamzdir. Sabaha kadar ISTANBUL tL 16.55 17.00 17.05 17J0 18.00 18.30 19.00 19.30 20.15 21.00 21.30 23.00 22.10 23.10 23.40 24.00 00JO 01.00 Açılı? v» program Haberler Diskoteğimizden Küçük kanser Gençlere müzik Senfonik müzik Çeşitli müzik Pop dUnyasından Ak$am konaeıi Müzik bilmecesi Los Tres îbericos Haberler Gece konseri Caz münji Carole King söyHlyor Gece için müzik Haberler Program ve KONUK SANATÇI BARBARA RUSH1 GÖRÜYORSUNUZ. ÇARŞAMBA AKŞAMI, SEVGİ ÇEMBERİNÎ BİRAZ DAHA GENİŞLETEN KAÇAK DİZİSİ BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR. RESİMDE, Dr. KİMBLE ROLÜNDE DAVİD JANSSEN İLE Dünya TV'lerinde Yüzbinde bir hata Bu arada, TRT haber merkezi yerli ve yabancı basına da dakikası dakikasına haber ulaştıracak, Telefoto ile almacak resimler de yerli ve y«* bancı basm mensoplanna dağv tılacaktır. TRT haber merkezi daha önceki seçünlerde sonuçlan en çabuk ve en dogru veren yayın orgam olmuş ve yaptığı hata yüzbinde bir olarak saptanmıştır. TRT haber nıerkezinin bu kez çabası, bu naUyı sıfıra u> dirmektedir. Seçim günü ve sonrası yayın hazıruklannı bu şekilde planlayan TRT haber merkezi, seçin öncesi için de bir program hazırlanHştır. «Seçime doğru» adını taşıyan program. 1 Ağustos Çarşamba günü bajliyacaktır. Radyolarda 19 haber bültenlerinden sonra 5 dakika. TV de ise 20.30 haberlennden sonra 35 dakika süreeek olan bu disi program, yurttaşlann seçime ilgisini arttırma. sandık baŞtna gitmeyi teşvik. çörevlileri ve vatandaşlan seçim yasalan konusunda bilgi sahibi yapmayı amaçlamaktadir. Böylece Türkiye televizyomı, genel seçimlerde ilk kez görev almıs olacaktır. ANKARA Açüış ve program Haberler Gunaydın Köye haoerler Türküler Sabaa münji Ankara'dm busün Şarküar ÇeşiUl müzik Hayatın ieinden Türküler Arkası yarra Haberler ıoao Şarkılar 10.25 Hafit müzik G. S. BUgin'den türküler 1110 M. Satyaşar'dan şarkılar Konser saati 12J)5 Reklimlar 12.10 N. Yıhnaz'dan türküler 1250 Beraber şarkılar 13.00 Haberler 13J5 Hafif müzik Reklâmlar 14.00 ögle konseri 14.15 Şarkılar 14.30 Gençler için 15X5 M. Eryürek'tea türküler 15 20 ÇeîitU müzik 05JSS Ofi.00 0S.05 07.00 07.05 O7.« 08.80 08JO 03.40 09.00 09 J5 09.40 10.00 15.45 H. Gökmen'den »arkılar 18.05 Küçük konser 16.20 Nevin Demirdögen'den şarkilar 16.40 Albümlerden seçmeîer 17.00 Haberler 17X5 Ytırttan sesler 17.35 Günden güne 17.50 Reklâm programlan 19.00 Haberler 19J0 Dünden bugüne 19.55 Burası TRT Haber Merkezi 2OJ0 C. Bolvadin'den şarkılar 20^5 1923'den 1973'e sanat 20.40 ö . Gönlüm'den türküler 20.55 Bir varm» 21.00 Haberler 21.10 Radyo tij'atrosu 22.10 Türküler r" 22,55 Çeşîtli müzik 22.40 Hafif müzik 23.45 Haberler 23.00 Sanatçılarımızdan birer şarkı 23.00 Haftanın toplutugu 24.00 Senfonik müzik 00.55 Haberler 01.00 Program ve k»pam» Seçim öncesi Birbirine uzak yansıtıcıların alıcılara zararı yok Bursa'da incelemeler yapan v» kenditerini mühendis olarak tanıtan sorumsuz iki Japon teknisyeninin. birbirinden uzakta yapılan yansıtıcıların, televizyon alıcılannın ömürlerini kısalttıgı volundaki beyanlannın bazı gazetelerde çıkraası üzerine TRT teknik yetkılıleri, bu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu belirten bir açıklama yapmiçlardır. Yetkililerin verdiği bilgiye gö re, televizyon tekniginde, önce, yansıtıcı diye bir deyim yoktur. Yurdumuzda oldugu gibi, merke zi sistemle yapılan vaymlarda, yayın alanım eenişletmek amaciyle «Transpozer» ler yapiiır. Öteki adiyle. «yardnncı verici» de denilen bu tesis için gerekli koşul, an» rericiden uzaklık değil, ana vericinin sinyal siddetinin var olup olmadıgıdır. Zayıf sinyaİlerin alıdyı bozacagı iddiası Ise gerçeklere »ykındır. Almlarda ömrü belirleyen ana parça «ekran tüpü» dür. Bu tüpün ömrü ise işaret şiddeti ile ilgili olmayıp, sine ve parlaklık derecesine baglıdır. Haf talık programdan özetler • 17 Temmns 1973 Salı 192Ü ÇOCUK LARIN EVRENl Bu aKsamkl prog. ranıda makme konusu ver alıyoı. A'Tica Dantcmira aedır. nasıl ojrnanır? Bir de oantomim giDsterrîi. Zülal Erden sunacak orogramı.. 19^5 TÜRK HALK MÜZİGİ Ali Can yönetuninde Türk baut aıüzigi korosunun toplu programını izliyeceksicii. 21.00 HAFİF BA1İ MÜZİGİ Alfredo Domonak Orkestrası eşliginde lspanyol gi tarist şantöı Ismaeli âinliyeceksiıuz. 21.30 TELEVİZYONDA StNEMA Filnıin adı: «Bücür». Oynayanlar: Türkan goray. Fixret Hakaa • 11. Temnnoı 1973 garsamba ÇOCUKLAR ÎÇİ.N «HAY VANLAR ÂLEMİ» Diainin bu colümünde yır tıcı yavru hayvanlar var. 19.25 BULUSLAR Bu kes catnın bulunuşu ve gelisımı tekkında bilgl verilecek. 19.35 KADIN MAGAZİN Çocuk resimleriyle ilgili bir bblilm. boncuk kol ye seıgisi, Hlnd ludınlanyle yapılan bir röportaj var bu program da.. 20.05 TÜRK SANAT MÜZİĞl Programın soUstl Burhan Dlkeneık. 21.00 KAÇAK «Melekler ıssi3 yollarda gezer II.» Ge çen haftadan devam eden filmin ikinci bolümünde Dr. Kimble ile rahibe Veronica'nın Sierraiardaki yoiculugu devam eder. Ar kalannda DolisJer vardır. • 18 Temmuz 1973 Perşembe 20.05 TÜRK HALK MÜZİGİ Bu akşamki programda solist olarak Kemal Kolda; izlenecek. 21.00 S.'ftK DÜNYASİ Filmin adı: • Korsikalılar ağ. lamaz». Slate'ln sirkinde yıllarca bıçak atma numaralan yapan Sortlni aüesinln büyügü dede Sortlni yertni torununa bırakmak ister. Yalnız genç Sortiai'yi kun ikna edecektir? 21.50 TELEVİZYON OYUNU «Yanşm sonu». PoUsiye bir BÜldürO oîan oyunda şu sanatcılar var: Baykal Saran. Elder Alısık, Esin Emcan, GU1sen Almacık. Ihsan Sanıvar, Nurettin Odabaşı. Altan Köa ve Taoman ö zer. Yönetmen: Arsan Soley. Yapımcı: Sedat Orsel. • 21 TenunuB 1973 Cumartesi 19.25 BÜYÜLÜ ÇİÇEK Kü. çük seyircâler için bu kez dıs kaynaklı bir masal fılmi var. 20.05 TÜRK HALK MÜZİGİ Bir solist: Güven Yapar. 21.00 BÜYÜK STÜDYODAN Aynnblannı geçen haf talarda verdiğımiz, fakat Istanbul Festival! ne deniyle yayıclanamamış olan eglencp nrogramı. Ali özoğuz ve Ayhan Anıskal sunuyorlar. 21.50 TELEVİZYONDA SİNB MA Filmin adı: «Tuzak». Oynayanıar: Oliver Reed, Rita Tushingam. • 22 Teaunm 1973 Pazar 19.20 DAĞARCIK Köy tu rizmi konusu ele alımyor. Bilecik el sanatlanyla ügili bir de film var. 20.00 BEN VE ŞEMPANZE Dizinin bu son bölümünnün adı: «Boncuk Uzay Maymunu.» 21.00 TELEVİZYONDA TlYATRO «Samanyoluj. (Not: Istanbul Festivalinden naklen yayınlar nede niyle bu oyunun programa alınıp aluımıytcağı bel U degildir.) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••IIBBIg Tekel Genel Müdürlüğünden 1 I^lctmelerbnizin îhtiyacı içiu mevcut şartnamesina göre 35 ton madeni ambalâj çembeıi 27/7/1973 Cuma gtnü saat 15te Unkapanı*ndaki Merkez Satınalma • Konüsyoaunda iç piyasadan pasarfak curetiyto satın ahnacaktır. 2 Şartnamesi Komisyonumuzd«n b*d»lstz olarak teml» edUebilir. 3 îsteklilerin 14.437,50 TL.Iık muvmkkat tenioat fnakbuzu ve cair lürumlu vesikaları ıle birllkte belirli gun v« iaatts Komısyonumuz» müraeaatlan Uan olunur. İst. Dz. Tek. Sat. Al. Kom. Başkanlığından l Istanbut Bogazı Komutanlıi) Beykot Maniı Komutanlığt sahfl elektrik devresine yen) bil güç devreslntn çekUmesi i» 139608,00 Hra kesif bedelle kapalı carf astüü geregince Dıaleyt çtkarümıstır. Geçfd teminatı 8230,00 llradtr. Kesif ve jartnamesl Komisyonumuıda, Ankara ve lzmlr Levaam Amirliklerind» t«rülebüir 3 îhaleye isteklllerin Dıale cOoünden en gee 0e gün evvel İst Dz lns. Eml. ve trt. R.iıtın* müracaat aderek çerekH yeterlik belgelerini •Imalan S Ihalesi 27.7.1973 runO «a»t UJO'd* Kasunpasadak) Kemisyonumnzd» vapıtacağından îsteklilerin 2430 soyüı kanunun 31'inei maddesi gerefiine* hnnrlay»c«kltn «eklif mektuplannı en g#ç ihaU günü saat 10JO"» kadaı Komisyooumuz» vermelerini. (Basın: 18343 5732) i (Basın: 19233/5738) ••••••••»••••••••••••••I ••••••ı^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog