Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET '16 TemmHz 1973 •EBRUtcLEBÎ.TMîÎHEMM.OlA 1 851FEHpı Ufft I i lüiAMÎNfNTAHı İSA'NIN GÜNCESI MELİH CEVDET ANDAY 90 Ben kımseyi eUendirmedlm, dedl Slzinle okul arkadaşı filân değüiz. Ben slzl ük jörüyorum Bu sırada ellnde lplerle uzun boylu bir hamal çıktı ortaya, bacanağıma: Yataklan da bağlayacak mıyızT dlye tordu. Balduun, bacaklanm birbtrlne «drterek uzaklajtı, ağustosböceklerlnın çıkardığı «ese benzer bır ses duyuldu. Bacanağım, hamala: Şımdı gelıjorum, dedl ve eR5nup bana baktı Hemen çekılıp gitseydim benl dell yerlne koyabilirlerdi. Duruır.u olağanlaştırmak ıçın: Tasınıyor musunuzT dıye sordunı. Bacanağım: Evet, dedi. Ve kapm haölçe ltü. Hayirh olsun, dedım. Bacanağım: Güle ga\e, dedl. Dalgınlıkla asansöre bınmeğl unuttum, yfr rüyerek çıkmağa başladım merdıvenlerı Bıı de evimizı degıjtirsek iyi olur dıye duşunuyordum. Ama buna ancak kanra karar verebilirdı Gerçi evimiiden bir şıkâyetim yoktu benım. Duı ayaktı, gune? ahvordu, yukarı katta ve asağı katta oturanlar sessiz ınsanlardı. öyle kl, o katları boş sayabiürdinlz. Gerçekte, apartmana gınp çıkarken de o katlarda oturanlardan kimse i!e karşılaşmamıjtım. Yoksa bos muydular? Ama boş olsa, o gun bana yazıh olarak verüen sorular arasmda o, •Yukan ye aşağı katlarda Htnler oturuyor?» »orusuna ne gerek vardı? Bakalım onlar benl bıliyorlar mıvdı' Artık blr vertaı kalmıştı sadeee, evlm. Sokakta koşmağa başladım. Çocukhıgumda çok iyi koşardım Bu jüzden ilkokulda bana «tavşan» adıru takmışlardı arkadaşlarım. Ama bu ad benım aıç hoşuma gıtmezdı. Bızım evın kapısıru da açık buldum ve hemen gınr.ecttnl jçtri, duraladım kapıda. îçerden ayak seslen gelıyordu. Zıle bastım. Az sonra, göalerınde gunes gozlujü, kar» yağız bır adam çıkü. karşıma. Kurü anyorsunuz? dlye sordu. O nınan baktıtn kı, ortalıkta bizım eşyamısdan bır 12 bıle yok. Affedersınıı, dedım, burası benim evım<Br. Kar» yagız, gözluklü adam. tıpkı bacanajım glbi, k*pının bır kanadına tutundu. Onlar çıktılar bugun. dedi. Çevreme bakındım Sonıtu Nerev3 taşındıklarını bılıjor musunuz? diye sordum. Adazn Bılmlyonım, dedl. Aynlamıvordum, kcmujmayı uzatmık gellyordu ıçimden. Içerde btzden btr fey kalmı» olmaıın, dedım. Adam. bu kez, gözlUkleTtal çıkar*. Blr gözü kapalı Idi, kör mfl ne? Hayır, dedı, ev bombo?. Benim vaprakJarımdan, taşlanmdan, zarnanmdan, fllân? dedım. O z&man adam ber.i yukardan a^agı stiıdü. Siz belkl de ba?ka blr yerı arıyorsunuz, dedi. DüşündUm. Olabüır, dedim Sonra cnu tessizce selâmlayıp dtindttm. Geceleyuı güne? gSzlilğü takanlan hlç animmamışımdır Banu neden sererler, bilmem. Hadı bu «d&mın bir gözü yok dlyellm... Ya ba?kaları? Bütün güne? gözlufti takanlar tek gümlü mü? Yülarca süren fezintımia bır anda bltiverdığini anlamak bende, önce bır boşlulc duygusu ujandırdı O ana degin bilebildığun butOn duygular, levınç ^'a da üzuntü odagında bulunsun, benı ya^ama bağlajıcı ıdıler, ama bu övle değüdi, sadece anlamımı dejtıl, yenmi de yıtlriyordum Bllıncın beş paralık değerl kalrrayordu. ArtiK sevgılımın e\i yoktu, bacanağım \e baldızım da yoktu, karım ner hangi Wr ytr bancıydı Ama tmnlan tanıyıp yıtırmem öyle pefc de uzun sürmemı» gıbudi. Nasıl anlatyım' Bır sabahtan ertest sabaha O zaman, bıze okulda öğrettıkleri, sadece yırmı dort saat yaçayan küçuk böceklenn durumunu anladını Bunda şaşılacak hıç bir şey yoktu. Benım dünyam da, o boceklenn dünvası kadar kuçüktu. Şimdi o dünvadan da kovulmu?, kendi ıssız adama düşmüçtüm. «Tannnın da bağı^ı ıle öncekl bıldiklerimden çok daha baaka bılgıler edlnmistım. Olup bıten şeylen baçka gozle görürordum. Şımdl dünvaya benden uzak, hlç bir şey beklemedığım, kendısi ile hıç bır alış\erışım kalmamı? blr şey gözü ıle b*kıyor, dünya işlenyle llgill hıç bir istek beslemıyordum Kısacası, ne onunla yapılacak bır işım kalmıştı, ne de bır şevinl istivordum; bence bu durumda dunya, belkl öbür dünyadaa baktığınuzda gdzükeceğl gıbı, bır samanlar yaşayıp da şımdı a;rıldıgım bir yer glbi gelıj ordu bana » (Devamt 7. Sajfada) YUNAN ALBAYI MÎNtS'ÎN ANILARI Cezaevinden askerî polis örgütüne gidiyorum... Sabah'n yedısl Kor'dallos Cezaevı Müdürü Lambrias, asken poııs sorgu merkezıne götürüleceglmi bıldınyor Bu konucıa kesm emirler aldıgın eltlıyor Ellerlme kelepçe takıyorlar ve polıs arabasına bınıyorur. Askerî polis merkezıne gırerken saat 8 15 olmuştu. Goturüldugum o danııı karısında şn ısım okunuyordu: ıBınbaşı Hac:zıss;s Nık » Oda bomboş. Az sonra yiızU çiçek bozugu bır slvil geldi. Bınba^ı Teofıloyannakos dıye tanıtıyor kendını Kahve veya başka b»r şey ısteyıp ıstemedıiımi soruyor Hanr, teçekkür ederim. Teofıloj annakos aiaylı bır şe Bay Mırus, dunışmanız oıt ti degıl mı' Bılmıyorum. Teof ıloj annakos sesının tonunu değ.ştırerek ciddıle?iyor: Benı ı> 1 dınleyın bay Mıtiıs. Sızt buraya geıırtraeden once doğ dugunuz gunden başbjarak dosyanızı ınceledım Hakkınızda herşeyı büıyorum. Butun \aptiklannuı, kımlerle goruştügunuzu. Kâğıt oyunlarmı »evdıgın.a 6e büıyorum. Ben de severım ama hıç bır zaman blof yapmam. Burada açık kartlarla oynıyacağız Blöf japmıyacagız Tamam mı' Şlmdı soyleyın balalım, ske göre ıhtilâl daha,1 ne kadar ıktıdarda kalabilecek" Bu sonryu cevaplandırsbHecek bilgılere sahıp defıllın. Bu bakımından kâhinlık yapamam Daha yüz yıl yaçıyacagını sıze ben soylıyeyım ovleyse. Kaldı kı, 1967 den onbes yıl once yapılnaalıjdı Bu neaenle, burada bize orgutumiz hakkmda butun bıldıklerınızı anlatacaksrmz. faşradakı polıse soyledıklenme ekienecek bir şey yok ii Tamam' Ama taşradakı polis ihtılâl orgütlerı konusunda cahıldır Onlar nıhayet Jandarmadır Bu konuda tecrube sahıbı olan bısız. Suı burada ahkoyacağız. HÜcrenızde oturup bütun bıldıklennızı yazacaksınız Kalkıp odadan çıkıyor. Birkaç dakika sonra dısıplm şubesîne gbtürüyorlar benı Gençten lkl SIMI Ustümü baçımı anyor. Çakmagımı, saatımı, yüzütumO alıyorlar (6) numaraU hucrem yedı metre uzunlugUTKİa üç metre genışligınde bır oda. Bır yatai, bır iskemle, bir de komedin var yatagın yanıbaşında. Kapıda 12 santmlık dörtgen bir pencere var yerden 1 60 M yuksekJUkte. Dıjarıdan açılıp kapanıyor. Gsrdıyanlar tutukhılarla buradan konu'uyorlar, 5 a da çok kez sıgaralannı yakıvorlar. Bir delığı andıran pencere ıçerlden açıbnıyor. Bır gardıyan kâğıt ve tukenmez kalem getinyor, yazmamı emredıvor. Oğleye dogru asker kara\ anasından yemek getınyorlar. Elimı surmüyorum. Akşanı bır şışe süt ıçıyorum. Yoğurt \e peksımet yıjorum. Cuma 16 Haziran Sabah 8 30 da sorgu ıçm hâldm yuzbaşı Mustakas"m odasma goturuyorlar «Ozgur Yunanlılar» hakkında bıldıklenm soruluyor. Bu konudakı bılgılenmın yabancı radvo ve gazetelere dayandıgını belırtıjorum. Sonra bomoalara değınıyor. Bay Minls, bombalan hangı maksatla yerleştırdınız? Amacınız nejdı' HukumeU gtırultülü *ilr çakılde protesto etmek. Hükümetln bu tür olaylarla düşecegıne ml inanıyordunuz' Evet, on Mınis daha olsaîdı hükümet o zaman düzen ve huzurdan sozedemezdi. Haklı olabılu^iniz' Şımdilik soracak ba<:ka bir şey yok Yarın sabah yanm saatlik bır goruşmemız daha olacak. 17181920 ve 21 Haziran Çaışamba Hucrec.de, dışardan kopmuş gıbiyun Kapımı günde üç kez açıjorlar Tuvalete veya lâvabova gOtürmek, ya da yemeğtml aldırmak Içın. Bu sabah iaat 10'a doğru gardivan benl binbast HacMssls'ln od&sına totünlu. Biraz sonra y&nında baskâ btriyle Teofiloyannakos geldi Teofüoyannakos. Kalımera klrye Mlni (S). Bınbaşı Hacizissis'i tanıştırayım. Dosyanıa A'dan Z'ye kadar bıliyor. Sıze gelınce, bır haftadır hıç bır ıstekte bulunnmdınu. Bırşey de yazmadınız Bay Matoukas'a yaap sorulannı cevaplacdımuştnn. Yurt dışmdakı ılışkılerlnız hakkında ve (AAA) brgutü hakkında kesia ve açık bilgüer Utijoruz Yurt dışında hıç bır llişkrn vok. Kaldı ki Jandanna karakolunda bana hiç bir baskı yapılmaksızın serbestçe ve açık b.r miştim. Hata etmişler Subay o!maruzdan çekınmişlerdır. Dosturıuz doktor Panelakis önceki gun sağlık durumu gerekçesiyle serbest bıralaldı. Hacızıssis Dıin, komutamm.. Teofıloyannakos. Bay Mınıs yurt dışındaki llışkılerınız hakkında elimızde saşmaz delîHeT v»r Btma rafmen, samımıjetmızı gostermer.ü için bia sizin konusmanm lstıyoruz. Kusura bakmaym ama delıUennızin tılmü de yanuştır DehUenmız, bay Mınıs, yü«de yuz dogrudur ve her yondm dogrulanmıştır. Durumunuı çok ciddıdır. Bu nedenle size, aramız da kalacak bir teklıfte bulunacağım: Bızımle içbirlıgtnde bulunmanuı teklif edıvorum Buna kar şılık bütün istedıklerinizl yapa Yeşil Çember COPYRİGHT Ath^nes • Presse libre Pari? legtndekl kelepçeye baglanıyorum ve hususî bır arabaya binlyoruz. önde sofbrle yüzbaşı Isalas oturuyor. Arkada doktor, ben \e gardıyan Herkes slvil gıyinmış. Vasılısıs Sofias Bulvanndan miyoruz, Messoylon sokagına sapıvoruz On dakika (401) Nohı askert hastanedeylz. H&staneye arka kapıdan giriyoruz. Kaçmcı kata çıirtıgımm bilmiyorum. Kelepçeyi çözuyorlar ve muayene odasına girıjoruz. Rontgenım alınıvor, fonra kalb hastalıklan uzmanına götüru>orlar. Elektrokardiyogram alınıyor. tansiyona bafclıyor, «CheekUp» dedıkleri bu ıste. Sonra yenıden kelepçeyi takryorlar ve askerl polis merkezine donüyoruz. Huo remde, bana kbtü bir oyun hazırladıklanra düsunüyorum Saflık durumum hakkuıda gosterdıklert bu beklenmedık ilgl ivi bir beUrti degil. Bütün gün kapalı kalıyorum. 25 Hasiran Pazar tlk kez, ailemln nazırladıgı yemek bana ulaşıyor. Hüeremd» kapalı kabnaya devatn ediyonun. 262728 Hadnın Çarsamba Hücreml degiştlrlyorlar. (8) Noludan çıkıp (1) Nolu hücreye taşınıyorum. Gardiyan Vangelis'e gore, bo degisiklik gflvenlfk gereğı ile yapılıyor. Ve arkasından eklıyor: Gordueüntl» glbi burada kün seye el sunnezler. AUemln gönderdigi paJcetlerl her gün alıyorum. 1 Temmus Cıunartesi Her günkU glbi, karun Soü* nın bana evden getırdlklertnl plâstık torbalar içinde alıyorum. Gardıjan kanmı gormem için hazırlanmarm söylüyor. Hemen traş oluyorum, çabucak UstümU başum düzelüyorum. Çok tmıtlu ve hejecanbyım Sevgıli Sofi* me, yüzbaşı Bellos*un odasmda kavuşuyorum. Bellos gorüşmemızde bazır bulunuyor. Çocuklann iyi oldugunu ötreniyonını. Sofı'nın de sağlığı i>ı. En tazla onbeş dakika birblrimizi görebilıyoruz, sonra hücreme gotürviyorlar ve l^tahla bır yemek yiyorum. Tam yatarken birden gsrdiyan Luvls yanında sivil glyinmı? biriyle kapıyı açıyor. Yanındaki adam Vlahos» Vlahos: Bay Minlsg lkalkıp ayakkatnl»nnııı giyin h "'l" n Sebep? (Devaon T. ayfa<a) MALKOCOĞLU yazan veçizen:Ayhan BAŞOĞLU /Vla l Voçdtf\<ş aru. bir BEYAZ İLÂHE cağu, sizin Içın de tum aıleniz içm de. Yurt dışına gıdıp ihtılâl namına çalışacaksınız. Kımsenın haberl obnayacak. önce slzı 20 25 gün için Koridallos cezaevıne go türeceğız, sonra da serbest bırakacağız. Şu anda cevap vermem11 ıstemı>orum. Bugun de&ıl.ama 24 saat sonra bana cevabınızı bıldırırsınız. Şımdı hucrenlze do nup butun bıldıklennızı, bütün aynntüan Ile oturup yazın. Buradan ya bır dost, ja da bır sakat olarak çıkıp gıtmek slzm elinızde .» 2223 Hasiran Cuma Hıç blr şey yazmıyorum. Arada bır kapıdakı dortgen delikten bır ses gelıyor. «Yaz, yaz! Kendı menfaatın İçm yaz'» Akşam üstll saat galıba 20'de • komutan Hacizissis*in odasmds Teofıloyannakos la jrenıden karjılasıyorus. Her zamankl glbi kahve, çay isteyıp istemedigıml soruyorlar. Teşekkur ederek lstetnedigiml söylüyonım. TeofOoyannakos Bay Mînis, hiç bir şey yasmamıssuuz. Sebep' Çünkü Jandarma karakolundakl ifademda «oylenecek ne varsa soyledim. Hacizıssısc O nalde Italya ve AhMtnyt' <la ns dlye bu gurultu kopanyorlar? Askeri poLısa nakJedıhnenızl ne diye protesto ediyorlar? Bu konuda hlç bir bilgim yok. Hucremde kapalı iken Italya ile Almanya'da olup oitenleıi sıze nasıl anlatabilirim? Teoîiloyannakos: Yurt dısındakl dostlannıı • askeri polıse goturülduğunuzü ojrenmce panlğe kapüdılar. Bay MınıSt 6iziıı p^^'ifıatiTiiı Içın de soyluyorum, alıinlo ne seküde işöirhgmdo bulunabıleceSımızi bu*riıt^Hr»iT>bakalun. Allenizin de menlaatinl düsünün. Hayii, hücreniz* donün, kendinizl toparlayın, yazmaya çalısın. Buradan geçen nerkes bütün bildikienni soyledi. Anlattı. Bu bir Inv kân meseîeskfir b«y »Bnls, bu imkânlar da elimizde. Tekrtr edıyonnn, söyllyecek bır şevım yok' Teofıloyaıinako» Hacıtls»' e donerete Anlaşmak lmkânsız! KalkiD odadan çjkryorUr. Gar> dıvan beni hücreme götüruyor. 24 Haziran Cumartesi Sabah saat 8 30. Doktor Papa. dopulos hücreme gelıp hazırlanmamı sdylüyor. Muayane İçin baa taneye gıdeceğiz. Gardlyanm bi DİŞİ BOND TlFFANY JONES GARTH ZAYALLl VABATfV:.<»Olcrşk?EN Ç6KT1 . OO&OüGlJ 3 ^ M MÛÖÛ*
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog