Bugünden 1930'a 5,432,496 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET 16 Temmuz 1973 Isveç, B.M.'de Portekiz için olağanüstü toplantı yapılmasını istiyor STOCKHOLM îsveç Dışişleri Bakaru Krıster Wıckman, Bırleşmş Mılletler uvelerinin, «Port»kız'm Afrika'dakı katliamlarını ıncelemek için vakit geçırmeksızın toplanmaları gerektığini» ılprı surmuştür. İsveç Dışişleri Bakanı, Birles.mıs. Mületlerdeki ts\eç heyetine, Angola ve Mozambik'teki durum konusunda olağanustü bir toplantı duzen'enmesi ıçın gerekli temaslara Rirışmesı talımatını ver dığını açıklamıştır Isveç Dışişlen Bakanı sözlenne devamla demi«*:r kr •Öt" >andan î=veç hukumeti, finumuzdekı sonbaharda Birle?mis Mılletler Genel Kumlunun o'ae?n toplantı doneminde Porteki7in sömürg* savası sorununu Bırîesrnıs Mılletlere getirmejre karar venn;«tir. Bir1e«miş Mil letler, «imdıden çalışmava başlamak için sivil halka karşı işlenmıs cinavetler konusunda yeterli kanıtlara, özellikle însan Hakları Komisyonunun raporlanna sahiptir> îsveç Dısişleri Balcanı, «Mozam bık Kurtuluş. Hareketi»ne (Frelino) yardımda bulunan tsveç hulcümetınin, bu yaz bu yardımım bır kat arttıracağmı da «ovlemıştır. (aa) 1M haberler Banglades Rusya'nın ABITden aldığı buğdayın bir kısmuıı istiyor.. Diplomaside kulis Kıbrıs'ta neler oluyor? Ümlt GÜRTUNA Ankara'dan yazıyor Kıbns çok yakınımızda ama gönlumüzce Ugılenemiyoruz ıç pohtika olaylan yıizünden. Bazen bir haber gelıyor ya da gemşleblmiş göruşmelere katılanlardan biri demeç verıyor. O zaman pdzlerimjzi yeniden Kıbns'a çevirivoruz, Ya da Dışişleri Bakanı Yunanlı meslekdaşıyle anlaşarak Tıirk Yunan ilışkıleri konusunda «Tath sözlerle» dolu bir açıklama yapıyor. Bu açıklamadan dolayı Kıbns'ı aklımıza getiriyoruz Dış politikasnv.n temeli olan ve doğrudan güvenliğmi de ılgılendiren bir konuda, yeryuzunde hiçbir ulke; hükümetiyle, parlamentosuyla, basmıyle bu denli alâkasız kalmamaktadır. Ne oluyor Kıbns'ta? Bu soruyu dış politiksyla ilgılenen bir gazeteci olarak kendimize yönelttiğimizde Rumlararası sürtuşmeIpr son vıllarda önem kazanan ve nükleer silâhların da bulundueu tngilız üslerindeki durum. Kıbns'ın iktisadî kalkmması gıbi konular aklımıza geliyor hemen Rumlar EOKA zamanmdan hızlannı alamamış olacaklar önce Türklere şöyle bir vüklendıler Kan döktüler Cok daha fazlası kendilerinden dökuleceği belli olunca şimdilik vazueçtıler. Sonra Yunanistan hprîe* oldu Kıbrıs Rumlarına. Ve bir kaynayan kazan hsline cpirl' Kıbns.. Az gelişmiş ülkelere yapılan iktisadî yardım miktarında önemli azalma var TXRİS İküsadl Işbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı (OECD) yetkıhlerı tarafından yapılan bir sçıklamada, 1972 yılı içınde, dunyanın gelişmiş zengın sanayı iılkelerinm az gelışmiş ülkelere japtıkları yardımların miktarında onemli miktarda azalma olduğu bıldırilmıstir. OECD teskilâtı tarafmdan yayımlanan yıllık raporla ılgıli olarak açıklamalarda bulunan bir yetkılı, «1972 yılı içmde 16 zengin ulke muhtelif az gelışmıs ülkelere 8 6 milyar dolarlık ıktısadi >ardımda bulunmuşlardır. Bir yıl önceki yardım mıktannın 7 7 mıljar dolar olduğu hatırlatılacak olursa, görunuşte yapılan yardımlann arttığı samlabılir. Oy»a fiyat artışlan ve döviz kurlannda sık «k meydana gelen değifiklikler, bu artışı etkisız duruma getirmi{tir» demiştir. OECD tarafmdan yayımlanan yıllık rapora gore. 1972 yüı içinde az gelişmiş ülkelere yapılan resmî ve özel iktisadî yardımlann tutarı 19.4 milvar dolara uI»şmi5tır. Bir y >nce bu miktar 18.1 milyar dulsr cıvarında idi. OECD yetkilılen göninüştekı artışa rağmen bunun reel olarak yiızde 3 oranındr Hır düşüşe tekabul ettiğini ifadp r.ışlerdir de l"ıne tekabul eden kısmını az gelişmiş ülkelere vermeleri kararı ahnmıştı OECD yetkılıleri, bu prensip kararına şımdıve kadar uyulmadığını soylemişler ve sanav:leşmiş ülkelerin. her geçen vıl garrı safı milli hasılalannm daha küçuk bır kısmını az gelişmiş ülkelere tahsıs etmekte olduklaruıı ifade etmıçlerdir. Gene OECD •"etkilılerınin kanısına gore bu tutum. gelışmış ülkelerle az gelismis ulkeler arasındaki aCiğm buyumesinde en önemli rolu oynavan etkenlerden bırisidir (DIS HABERLER SERVlSt) Düşüş var OECD yetkılileri. yapılan iktisadi yardımların. toplam olarak, gayrı safi milli hasüaya oranla ise, geçen yıl bır onceki yıla oranla binde 35'ten bmde 34> indıgmı açıklamı;lar. bunu olumsuz bır gelişme olarak nitelemiflerdır. Unutulan karar 1968 yılmda Yenı Delhi'de toplanan Bırleşmış Mılletler Konferansında. zengın ulkelerin yıllık gajrı safı mııli hasılalarmın yuz Pompidon Çin'e giderken Tahran'a da ngrayacak TAHBAN Tahran'da yayımlanan «Keyhan» gazetesıne gore, Fransa Cumhurbaşkanı G«orges Pompıdou, Çm Halk Cumhuriyetını zıyarete gıderken Tahran'a dft ugrayarak bır ya da ıkı gün Şah'ın mısafırı olacaktır. Cumhurbaşkanı Porapıdou'nun Tahran'ı onumüzdekı Evlul'de ııyaret edecegı belırtılmektedır ^ LÜBNAN, TÜRKÎYE, KIBBIS VE İSRAÎL GÜZELLERİ... J Yasir Arafat Cidde'ye gitti CÎDDE Filistın Kurtuluş ö r gutü Yünitme Kurulu Başkam Yasır Arafat. dün akşam Kuveyt'ten Cıdde've gelimştir Suudi Arabıstan'da uzunca bır süre kalacak olan Arafat'ı Mekke Valısı Prens Fevvaz Bın Abdülazdz karşuamıştır. (a.a) Türkiye, Kıbrıs, Israil, Lübnan güzellerinin birlikte fotoğrafı, ters yorumlara yol açtı ATÎNA 1973 Dünya Guzellık jarışması için Atirıa'ya gelen Israil Lubnan, Turkiye ve Kıbrıs guzellenni bir kumsalda bir arada gosteren bir resim, olaylara yolaçmıştır. Beyrut gazetelerlnin Lubnan guzelinın tsrail guzeli lle birlıkte fotoğrafçılara poz vermesinl tert bir dılle kmamalarından scnra bır açıklama yapan Lubnan guzeli. boyle bir fotoğraftan haberdar olmadığmı, îsrail guzeli ile bırlikte poz vermemiş olduğunu belirtmişti. Turkıye ve Kıbn» güzelleri I«e, bu çeşıt bir fotoğraf için poz vermemıj olduklarını belırtmışler, fakat Lubnan güzelinin ak^ıne, birlikte fotoğraflannın çekilmesine bır ltirazlan olmadığım eklemişlerdır. Dort guzelın de kumsalda tek baslanna poz verdîklerinl lannederek ve yanlarınd'a ldm olduğuna dikkat etmeden resıra çektirdikleri, ancak dikkatli bir fotoğrafçının bu dortluyü ıvnı reslmde bir araya getirmeyi başardığı anlaşılmaktadır. 18 yaşında ve Istanbullu olan Türkiye guzeli Yıldız Arhan, «Guzellık yarısmasına siyaset sokulamaz, hem Yunanıstan hem de Kıbrıs guzelleri lle iyi arUasıyorum» demiştir. 18 yaşındaki Kıbrıı gCzeh Yuhanna Melanirfu da Yüdız Arhan'la birlikte yeniden fotoğraf çektirmeye hazır olduğunu »oylemiştlr. W4SHtNGTON Banglades yetkılılennın, Sovyetler Birhğıne muracaat ederek, Amerika'dan ıthal edilen buğdayın bır kısmınm kendılenne göndenhne sını ıstedikleri haber alınmıştır Washıngton'dakı Bengallı yetkilıler, Banglades te buyuk ölçüde yıyecek maddelerı sıkıntısı çekıl dığmı belırtmışler, bu nedenle de Sovyetlere muracaat edıldığını so\lemışlerdır Yapılan açıklamaya gore, muracaat kabul edılecek olursa, So\Tetler Bırhfı Amerıka'dan satm aldıgı buğdayın bır kısmını Banglades e sevkedecektır Buna karşılık Banglades gelecek yıl Amenka dan alacağı buğday yardımmdan Sovyetleıe olan borcunu odı>ecektır Bre.mev. Amerıka'yı ziyaret ettığı sırada, 39 senator Nı\on'a b.r mektup yazarak, Sovyet lıderınden Bangladeş'e Amenkan buğdayı gondermesmı istemesını talep etmışlerdır Banglades yonetıcilennin Kremlm'e muracaatı daha sonra gerçekleşmış ve onumüzdekı bırkaç ay içınde ulkenın 200 bın ton buğdaya ıhtıyacı olduğu bıldırılmıştır Sovyet yetkılıleri henüz bu ısteğe cevap vermemiş olmakla bırlıkte Bangiadeş'ın Moskova elçısı, Sovyet yetkılılennm tepkısının olumlu olduğunu bıldırmışîır WASHİ.NGTON Bırleşık A j Hatırlanacağı u^ere Sovyetler merıka Senatosu Dış tlışkıler geçen yiı Amerıka'dan 11 mılKoraıtesı, 1 milyar 200 mılyon yon ton buğday almak üzere andolarlık dış ekonomık yardım lasma ımzalamışlardı. Anlaşma kanununu 12'ye karşı 3 oyla o gereğınce gondenlmesi gereken naylamıştır. 11 mılyon ton bugday şimdı Kabul edilen kanun, Nbcon yo partıler halınde Sovyet limanlanetımınin ongordügunden yuzde nna sevkedılmektedır. Bangia25 azdır. Indınmın CORU Nıxon deş'ın ısteğı kabul edılecek oyonetımınm Laos Kamboçya ve lursa. buğdaylar doğrudan bu Guney Vıetnam'm onarılması i ulkeye sevkedılecektır çın hazırladıg] ororramda ya(DIŞ H\BERLER SERVİSİ) pılmıştır. Kıxon yonetımı uu ülkeler içlr. 632 mılyon dolar ıstemış, ancak komıte bunu 376 mılyon dolara uıdırmıştır. Kanunun aleyhınde ov verenler Senato Demokrat Lıden Mıke Mansfıeld, Idaho Demokrat Senatöru Frank Church ve Dış tltşkıler Komıtesı Başkam Wıl lıam Fulbnghftır. (THAAP) I Sakin Türkler Kıbns Türkleri ise anavatanlannın dışında yaşayan toplumlar için örnek bir davranıs tüni gdsterdi ve gosterıyor. Uysal bir hali var Kıbrıslı Tıırkun Sıkı yönetilmeje fazla^ıyle ?lışmış belki de sessiz ve sakin . Son yıllardaki Turk k^sıminde ilginç eelişmeler var. Kendi kanunlan isliyor Türk tonlumunun kanunlann dışında bazı olağarM^tü durrm Vurallan da vürürlükte. Turkiye ile Kıbns Türk toplumunun üişkilerî Yunan! ılarl» Rumlara oranla çok daha sıkı. Ankara'dan gelen bir istek bazen iyi karşılanma^ da hemen verine getiriliyor. örnegin Türkive'de bazı kitaplar mı yasaklannvş, bakıyorsunuz bır sure sonra bu kitaplar Kıbns'ta yok oluyor Kıbn* Turk toplumu voneticileri kadar Turkiye'den giden gdrevliler de vönetimde etkilı unsur haündeler Turkive'nm hem soydasları hem de kendı süvenlıgl v» çıkan baktmmdan adada etkıli unsur olması şüphesiz ki olağandır. Hatta hayatî önemi olan konularda bazı davranışlar gormezlikten de gelinebilir Amerikan Senatosu, dış ekonomik yardım kanununu onayladı Muhalefete tahammülsüzlük Burada bizim deüinmek ı^teriigimiz esas konu. Kıbrıs Turk toplumunda son yıllarda giderek ortava çıkan muhalefeie tahammülsuzluktur. Eski Cumhurbaskanı Yardımcısı Dr Fazıl KuçCk vıpramp çesıtlı temaslar sonunda adavlıktan vazgeçıp Rauf Denktaş bu göreve gelince toplumda bır garıp gehsme oldu Bir vandan Cumhurba?kanlıgı YardımcılıSmdan avrılan fakat bir türlu bunu hazmedemeyen Dr Fazıl Küçük'ün e<>rek gazetesi perek sivasl faaliyetleri devam ederken Rauf Dpnktas'ın başlanpıçta kendisini destekleyen çesıtlJ kuruluşlarla arası açılmava yüz tuttu. Ankara'ya gelen haberlere gore Denktaş, gerek Fazıl Küçük'e, çerek diger kuruluşlara karsı cfogrudan hizmet voluyla karsı koyup iktidarını sağlamlastıraraBına dahs kolay volu «eçmış gıbi görünüyor. Türkive'de bir zaman Basbakan N'ihat Erimin «eçtigi vola benzivor Rauf Denk'asm davranısı. Dolayısıyle şımdi adada bır işlem tenkit edildıgi zaman sankı bu elestiri doğrudan Türkıve've yapıimı» gıbi gosterilmek isteniyor ve başka uniurlar ortava çıkıyor. bovlece rahat bir yol bu, adada iktidar olanlar için Ama o derece de tehlikeli. Çünkü Rum keslminde bütün huzursuzluklara ragmen belli bır iktisadî kalkınma var Türk isçüennın Rum kesımı^e geçip çah$maları bu yuzden. îki kesim arasındaki refah farkı giderek artıyor TCrk toplumundakl yatınmlar çok yavaş Daha çok ticarete davalı bir ekonomik düzen var Bir de son e ınlerde «antika esya» tieareti önem kazanmış. Bunu kımlenn yaptıkları konusunda çeşitll söylentiler oluyor Greve tahammul vok Turk kesımınde Bütün çıkıslar «maksatlı» olarak mtelendirilivor Içlerinde maksatlı olanlar bulunabılır. Ama övle bir eğilim var kl, en ufak bir elestırt dahl «maksatlı» olmakla karşı karsıya. Rauf Denktaş oldukça tecrübeli bir politikacıdır. Belki de bazı davranıslan «zorda* kaldıgı içindir Bununla beraber Tiırk toplumunu gerçekten uygar bir toplum haline getirme«i t c n • dadakl ötırumu iyl değerlendtrmek mecburiyetinde. Gerektığinde yakınlanna zorda kaldıgından elrdijini söylerken isıne getdiginde hiç de «zorda» kalmamasına ragmen daha önceki uygulamalara benzer tatblkata Rİrmesl kendîslni kısa sürerie vıpratabilir Rum kesiml Atina'va demokrasi dersi venrken, Turk kesimini refaha kavuşturmadan valnız «zabıta» tedbirlenyle sessiz. ruhsuz ve tek boyutlu bir topluluk olarak tutmakta ısrar etmek hem Türk topluluğu. hem Türkıye için uzjn «urede tehlikeli «onuçlar getlrir. Arjantin seçimleri 26 Ağustos'ta yapılacak tSLÂMABAD Paki.«tan Devlet Başkam Zulfıkar Alı Buttonun, Başkan Nıxon'ın hastahgı nedeniyle A.B D 'ne zıyaretının ertelenmesi uzerıne gezı programını yeniden duzenledığı ve IsQ vıçre ıle Fransa'yı da ziyaret edecefi açıklanmıştır. Pakıstan Dışişleri BakanlığınNEW TORK «New York dan yapılan açıklamada, BaşTımes» gazetesinin büdirdiğıne kan Butto'nun Pakıstan'ın Avrugore, uyuşturucu madde ve iççi p^ ve Amenka ülkelen Buytık kaçakçılığım engellemck için Elçılerıyle Roma'da yapmakta 3 200 kılometrelik ABD Meksiolduğu goriışmeden sonra Isvıç \ ka sınırı boyunca Vietnam'daki PARtS Birleşmış Mılletler re'ye bir hafta sürecek özel bir «McNamara Hattı» nı hatırlatan zıyarette bulunacağı bebrtılmış eğıtım. bılim ve kultür örgıitü bir elektronik kontrol »istemi UNESCO, eski Kartaca kentinın tır. (a.a.) yerleştinlmektedir. restorasyonunda çalıçan üç uzÇok duyarh aygıtlardan meymanının, eski Tunus Maliye Badana gelen bu «elektronik baWASHINGTON Bethesda kanı Ahmed Bın Salah'm hapısraj» ın 1974 yılı ortalanna doğru Denız Kuvvetleri Hastanesınden ten kaçrna'îiyla 'Iglli olduklan tamamlanması beklenmektedir. vayımlanan bir bültende, Başzannıvla bu ayın başında tutukBundan üç vıl once Calıfornia kan NTixon'm «aglık durumunda landıklannı açıklamıştır. eyaletini Meksika'dan ayıran cok hafif bir düzelme gbrüldüğü, Tutuklanan UNESCO uzmanları 104 kilometrelik sınıra yerlesti fakat zatürreenin ikinci akdğere I nın bır Hollandah ıle Ua Fransız rilen bir «deneme barajı», yal de yayıldığı bildirilmektedir. Has 1 olduğu belirtilmiş, fakat klmliknız geçen yıl, sınm kanunsuz talıgm öteki dğeri de etkilemiş len açıklanmamıştJr. Dzmanlarolarak geçmeye çalısan 128.889 oldTiğu önceki gün çeküen röntdan ıkisinin serbest bırakıldığı kişinin yakalanmasını gağlamışgen filmlerinden anlaşılmıştır. ve Parıs'e döndüğü, üçüncüsünün bl. (a.a.) Saglık bülteninde Başkanm ?im I ise halâ mruklu olduğu kavdedildi daha kolay soluk alabUdigi, O , KAHtRE Mısır Emnıyet mıstır. UNESCO Genel Sekreteri daha az acı hissettiei, fakat ate | Genel Muduru, Kuzey Yemen'ın Rene Maheu, tutuklu bulunan 3İnin düşürülemediği açıklanmak Moskova askeri ataşesının Ka uzmauın serbest bırakılmasmı, tadır. (aa) | hıre de oldurulmesıyle ılgıli so sağlamak için bir ünesco yüksek Oruşturmanın devam ettığını a yetkılısınl Tunus'a göndermiştir. çıklamış ve «ılk soruşturmadan (a a) bu cınayette siyasi nedenlenn rol oynamadığı anlaşılıyor» demıştır. Adlî tabıb, dıplomatın BÜENOS AİRES Arjantin kafasmda bırçok kırık, beymde geçicl Cumhurbaşkanı Raul Lasezılme ve bır ıç kanama tesbıt tiri'nin yeni hükümeti, seçimleetmıştır. Soruşturmadan, cmayejin en yakın tarıhte, muhtemetı geceyı maktul ıle bır arada len 26 Ağustos'ta yapılmasını kaCAPE KENNEDY [FLORtDA) geçırmiş ikı kışınm ışledığı anla Son nIidrda rarlaştırmıştır. Ikıncı «Skylab» projesmın uy şılmıştır. Onun ada canı vok mm u ? yapuan u n u n d u Lastiri, Arjantin Cumhurbaş gulanmasına Turkıye saatı ıle Öte yandan Kuzey Yemen'de * « 7"^ •' » bır îok ıncelemeler VİVERO Polısin bildirdiğikanı Hector Campora'nın eski bugun 6"da başlanacağı Nasaı sonucu, kopeklerın; ılgilendıklen şeyler, zevklerı cuuan bakımındort sabotajcmın daha tutuklanae gore, üç vagondan kurulu bır sözcüsü tarafmdan açıklanmış Cumhurbaşkanı Juan Peron"un dan insanlara en yakın hayvanlar olduklan anlaşılmıstıı Bu ara dığı ve bazı patlayicı maddeler yolcu trenı dar bır kıyı hattınyeniden iktidara gelmesini sağ tır. Bugun saat 6'da genye doğ da, dışı köpeklerin olduğu kadar erkek kbpeklerm <?e süslenmek ele geçîrıldığı resmen açıklan dan geçerken db'nemeçte raydan lamak amacıyla Cuma günü gö ru saymaya başlayacak ve «Sky ve hoş gorünmek ıstedikleri dıkkatı çekmıştır ResımdeKı Swank mıştır. Sabotajcılarm üçü Ta çıkarak bır setin üzerine diı$revinden istifa etmesi üzerine lab2» 28 Temmuz Cumartesi ez'ın kuzeyındekı Nadıra'da müştur gıbi. SwanK erkek olmasma ragmen haftada b:r sahıbesının bergeçici Cumhurbaşkanı seçılmişti. 14.08 de uzaya fırlatılacaktır. dorduncusu ıse Kaatabada yaber salonuna gıdıp tüylenm sardırmak, taratmak en bcşlandığı Polıs, kazada 3 kışinın öl(a.a.) (a a) kalanmıştır. ( a a ) şeylenn başmda gelmektedır. dügünü ve yaralılarin sayısmın sımdılik 15 olduğunu büdirmışO ABDMeksika smırına elekronik hat çekiliyor Butto, gezi programını yeniden düzenledi Amerikan Devletleri örgütünün yapısı dpğistirilecek Başkan JSixonhn sağhk durumunda hafif bir düzelmp var LtMA Amerikan devletlerı »rjrutunün reform komısyonu Llmada vapmakta olduğu toplantıların ılk kısmını tamamlamıştır. Bu toplantılarda, Amenkalılararası sıstemde tam bır bünye değışıklığı yapılması ve bu amaçla yeni bır yasa hazırlanması konusunda bır tavsıye karan alınmıştır. Ikıncı toplantı dönemi 5 Ağustos'da Washıngton'da başlaya cak, tıçüncü donem toplantılan ıse vıne Lımada, Kasım ayında yapılacaktır (a a ) Tunus'ta üç BM Genel UNESCO uzmaDi ı Sekreterı tutuklandı Kuzey Yemenli diplomat, siyasi Ortadoğu gezısine çıkacak 1 Dünya Müslüman Konferansı devam ediyor TRABLUSGARB 2 Teramuz'da Libya başkentl Trablusgarb'da 76 ülkeden 300 delegenin katılmasıyla başlayan «Dunya Müslümanlan Konferansı», çalışmalanna devam etmektedîr. Konferans gündeminde yer alan, her ulke ve bölgedeld Muslümanlann durumlanyla ilgtli konular üzennde komiteler halinde çahşılmaktadır. «Kapltallst ve sosyalist emper. yalizm karşısında tslamlıgın ln»anlık İçin en bfiyük umut kay* nağı olduŞu» geklındekı gdrüşun belgelenerek güç kazanmasını •e tspatlanmasını amaçlavan Konferansa 30 kadar bavan delegenln de katılmakta olduğu dıkkat] çekmektedır Bayan delege »ayısının bundan sonrakı konferanslarda daha da artacağı beHrtilmektedir. (a.a AP) Q rjedeolerle öldürülmemiş B. MILLETLER Birleştnlş Mılletler Genel Spkretert Kurt Waldiıeım'ın Ortadogu'da bır gezıye çıkacağı bildmlnustlr. Birlesıruş Müleuer Sozcüsünun yaptığı açıklamaya gdre Waldheim'ın Ortaaoğu gezisı Mı sır, Israü ve Ürdün'ü kapsayacak, Birleşrmş MıJetıer Gene) Sekreteri muhtemelen Suriye ve Lubnan'ı da zıvaret edecektir. Bırleşmış MilleUet Sözcüsü. Kurt Waldheım'a Ortadoğu gezısı sırasmda Bıneşmış Milletlenn Ortadoğu ıçm özeı arabulucusu Gunnar Jarnngin refakat edıp etmeyeceğım henüz bıl mediğuıi de sovlemıştır Bırleşmış Mılletler Sdzcüsü, «Genel Sekretenn Ortadoğu gezısi bir takım gerçeklen bulup ortaya çıkarmak amacuu gıitmektedir. Bu arada Walaheun'in Ortadoğu sorunu ıle ügül hükü metlerın vetkilılerı ıle karşılıklı oturup konuşma imkânı ortaya çıkacaktır. Bırleşmış Mületler Sözcüsü Waldheım'm Ortadoğu gezısmır ne zaman başlayacağınuı kemiz belirsız olduğunu behrtmıçtır. (THA) Skylab 2 için geriye sayma bngün başlıyor Tspanya'da tren kazasi; üç ölü var ISTANBUL ASLİYE 10'UNCU HUKUK HAKİMLİĞİNDEN: 973/434 Ortaköy Taşmerdiven Sokak No: 6'da mukim ıken: halen ikâmetgâhı meşhul Avram Kohen, Fahfl Kohen, Ishak Kohen, Nesim Kohen, Aron Kohen ve Sara Kohen, Sultana Kohen Gaıplik karan istiyen Nesim Bahar veKıli A\ Yasel Duenyas tarafmdan gaipliğe hükmeaıhnesi ıstenen Avram Kohen, Sultana Kohen, Rahel Kohen, Ishafc Kohen, Nesim Kohen. Aron Kohen, Sara Kohen aleyhrndeKi dava sırasmda: Mederıl Kanunun 32. n d maddeslne tevîıkan Avram Kohen, Sultana Kohen, Rahel Kohen, Ishak Kohen Nesim Kohen, Aron Kohen ve Sara Kohen'in takriben <5 sene kadar evvel Avrupaya yerleşmek niyeti ile yurt aışına gıttıkleri. akibetleri hakkmda buguae kadar bır haber alınamadığı, bu suretle kendilerini bilen, gören tanıyan var ise, bu hususta mahkememize bilgl vermeıen veya ken dılennın de bu ilândan itibaren mahkememize müracaat etmelennin temınl bakunmdan, duruşmanm d.lOJ973 gvinü saat 10 olması itibariyle keyfiyetuı gazet* voiu Ue 1 an edllmesine karar verildL 1 (Basın 5ı22 5743)^ Istanbul Sular Idaresi Genel Müdürlüğünden Karabük'den İstanbul'daki Anbarlarımıza Boru Naklettirilecektir îdaremız 1973 vılı ihtivacı taknben 60tK) ton çe>=ıtli font boru boru aksamı kulçe pık ve çubuk demirın Karabuk'ten istanbul'daki Karaağaç ıle Anadolu yakasında Ankara Asfaltındakı ambarlarımıza rakliyesi kaplı teklü" ahnmak suretıvle yaptınlacaktır. Her ıki »mbar için möteahhıtler tekliflennde Hyatlan ayn ayn göstereceklerdir. lşin muhammen bedelj 900 000 TL.. muvakkat temlnatı 67.500. TL.'dır Şartnameler, çalışma saatlen tçlnde bedelsiz olarak Ticaret MudürlüSümuzden temin edılebılir. thaleye girmek lstevenler sar'namelere söre hazırlayacaklan kapalı teklif mektunlanni muvakkat temınatlarıyle birlikte en geç 23/7/1973 Pazartesı gunu saat 14.00'e kadar Beyoğlu tstıklâl Caddest 379 No 'da tdaremiz Zabıtlar ve Kararlar Burosu Müdurluğune verilmesi gerekmektedlr Idare. ihalevj yapıp vapmamakta veya diledigıne yapmakta serbesttir. (Basın: 19111/5739) Beyrutlu şoförlere ceza kesüemiyecek Çobas'da, Vıveno yakınlannda raydan çıkan trende yaklaşık olarak 200 yolcu bulunmaktaydı. Yolculann çoğunun kayıdan 80 tcılometre ıçeride olan donamna Ussü El Ferrol'dan haftahk izine çıkan denız erlennın teşkıl ettiğı yetk^lıler tarafmdan belırtılmıştir (THA UPÎ) «r. Frank Sinatra'nın yatı yandı AVALON (Califomia) Frani Smatra'ya aıt 25 metre boyunda bir yat önceki gün Catalına adası açığmda vanmıştir Yetkıliler. yangm sırasında Smatra» nm vatta bulunmadığını ve yar&lanan otaıadığını bildırmış'erdir. Kryı devriyeler yangm sırasmda vatta mürettebattan ıki kışi üe dört konuk bulunduğunu sdylemişlerdir. Yangının teknede ne ölçüde basara yol açtığı henüs bflinmemektedir (aA.) O ÖLÜ M Merhum Türkçe Edebıyat öğretmem Cevat tdıl'in duJ eşı; öğretmen Neyire Türkân Idıl, Maliye Başhesap uzmanı Galıp Doğan îdil, Müjgân Baruh, Yılmaz tdıl Yük. Mımar Baran tdıl, t s tanbul Devlet Senfonı Or kestrası Arpisü Uğurtan Aksel'ın sevgili annelerl: Neş'e îdıl, Aylft tdil, Pepo Baruh \e Y. Mımar Ergür Aksel'in kayınvalidelen; Gi ntli Cafer ve Kamer kıa BEYRUT «Beyrutlu soför ler cezadan korkmayın, canmız ' arabayı ters vönde mi surmek ıstıyor? Sürün. Kaldınma mı çı ' kacaksınız? Çıkın. Arabanızı bu! var kahveleri önüne de park edebılirsıniz. Trafik cezasından korkmadan canınızın Istedıği gi bi davranın .. Yalnız elinlzi ça ' buk tutun.» I YukandakJ vazı dünkü «Ori ent Le Jount gazetesinde çıkmış tır Gazete bütiin şoförlenn tra fık kurallannı hem de cezadakorkmadan çıgneyebıleeeklerİP' açıkladıktan sonra bu «pervası» lıgı» da kısaca şSvle ızah etmeh tedir: «Beyrut trafik polislerintn ellertndeki ceza makbuzlan tükenmişür:» (a a) Beyrut'ta bir gazeteci kaçırılmak istendi BEYRtT «El Havadis» adlı pazetenın vazıişlen müdürü Selim Lavzi dün sabah kendisini kacırmava tpşebbus ettıklerini 1lerı surmüştur. Selım Lavzı'nm anlattıgına göer. sabahlevm »vınden çıktığı sı rada b:r kaç fcişı Uzertne saldırmış ve Kendısını zorla Wr otomobıle sokmak tstemlşleTdir Lubnanlı gazeteci DU otomobilln «Surıve plâıcalı ve icordiplomatlğe aıt oldupunu» behrtmıştir. Aliye İDİL Hakkın rahmetıne Kavuşmuştur. Cenazesi 16 Ten> muz 1973 Pazartesi günti öğ le namaandan sonra Şişl' camiinden kaldınlacaktır A t l E S İ Cumhımvet Fransa'da beş değerli tablo çalındı AVtGNON Aralarmda Ctov» ve Brueghel'in de bulunduğu eskı resim ustalanna ait beş tablo, Sabran de Ponteves Düküno ait Ansouis satosundan çalmmıştır. Polis, çalınan tablolarm degcrinin henüz tahmm edılemodiğini söylemiştır. (a.a.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog