Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet BASIN AHLAK YASASINA UYMAYJ TAAHHÜT EDER. Sahibl: Cumhuriyet Matbaacüık •• Gazettcllilc T.A.Ş. adına „.„ NAZİME N A S t Sorutnlu Yazı îslerl Mfiduru: OKTAY KURTBÖKJ5 B a ı ı n r ı Yayan: CUMHURTYET MATBAACILJK v s GAZETECtlİK TJLŞ. Cajaloglu Halkevi Sk. N o : 3941 ANKASAî AUtflık Buhran Ytaer Apt Yenljehlr Tal: 130820 • 13B544 ÎZMİR, Halit Zlya Bulvan No. «5, kat S. Telt 31230 • 14709 GÜNEY İLLERÎ, Kuruköprü 34 lokak No, 40 ADANA T t l : 4550 • 3934 ABONE Te tLÂN 1 Aylık S Ayiık • Aylık HAylık Tnrt Ift Znrt Oift 30. 53.50 157.40 180. »11 360. Baslık <Maktu) 2. v* 7 ncl tayfa (Santünl) 1 üncü ««yla (SanUml) 4. 9. • neı «ayfa ıSantlıııl) Ni;aa. Nlkah, Evlenme, Dogum Ölüm. McvUd. Te»«kküı (S Sm> Ölüm, Mevlld. Tttekkttz 13 (S Sra.) 850 Ura 80 > «S » • . » 100 > 100 • 1S0 » SAYTSI İUU CTTirrTC IYUK.UŞ (Bastarafı 1 inci saytada) «döviz rezervinin kötü yönde etkilenmesi diye birjey söz konusu olamaz. Zira lon ikl yıldan bcri turizm dengesi lehte gelişmekte<ür> demişlerdir. İLGILI ÇEVRELERE KredÜİ satış Uzmanlar, yabancı otomebilleria pesin aatılmalanna kartıhk yerli oîomobillerin kredlll »atıs yolunu seçerek geniş piyasa yap tıklarını hatırlattıktan »onra söyle devam etmiflerdir: «Burada yerli otomobiller İçin «orun, Türkiye'ye büyük oranda yabancı otomobil girip, ga!erilerin buniarın satışlarmı tam olarak kontrol altına alamamaları halinde doğacaktır. O zaman galeriler çok sayıdaki arabayı kolaylıkla elden çıkarabilmek için kredill satıs yolun» bajvurabüirler. Bu da, kredill satış e«asına dayalı yerli sanavit zor cfuruma düsürebilir. Meselâ, Ford almak isteyen bir kisi bu marka arabayı bugün için peşin fiyatla alamadığından taksitle yerli otomobillerden birini tercih ediyordu. Ancak Ford da daha yük^ek flyata rağmen taksitle satıhrsa, o kişi biraz daha fazla tak?it Sdeyip bir Ford sahibi o)«V)ilir. Bu da yerli piyasayı etkiler.> OLAYLAR1 ARDINDAKt Otomobil (Bastarafı 1 Inei sayfada) delsiz oromobil ve zneslekl âlet v» raakina ıthalitı karsılığı ola. rak tanınan limit, her yıl için 30 bin Türk lıraa olmaktadır. Yani, yurt dışındaka ^çi ve serbest meslek sahiplerinin, her yıl yurt dışmdaki fcszançlanndan azamı 30 b:n lıra tasarrul edebilecekleri öngörüjmuş ve bu tasarrufun tümü ile Türklye ye, otomobil veya meslekl alet ve makıne ithal edebıleceklen kabul edilmiştir. Yurt dışmdaki çalısma siiresine eklenen her ay için 2 bin 500, her yıl içinse yine 30 bin liralık tasarruf lımiti kabul edilmiştir. Böylece yurt dışand» örneğin dört yıl çalışmıs bir işçi ya da serbest meslek sahibı, ber yıl için 30 bin liradan 120 bin lira karşüığı olan otomobil ya da mes leki ilet ve makineyi bedelsiz ithâl edebilecektir. takdirde ve «otomobilleri lle birlikte getirilmesi kaydiyleı yamız esya taşınmasmda kullanılan 2 ; tekerlekli römork da gertrebile ; ceklerdir. îthâl edilecek otomobil lerin net ağırlığı 1800 küogramJ geçemeyecek, modelleri ise, «yurt dışında satm alındıklan tarihte (satın alma ve model yılı dahil) üç yıldan eski» olamayacaktır. Otomobil ithâl izninin «aile ünıte • sine göre» verilecegi de hükme baglanmışnr. Yani ayni ailenin birkaç ferdi birden fazla bedelsiz otomobil ithâl edemeyecekür. İthal «dilecek mesleki aiet ve meslekl roakinelerin neler olabileceği ise, ilgili bakanlıklann görüsü alındıktan sonra Maiiye Bakanlıgınca açıklanacakhr. Dördüncü maddenin «b» bendin« göre, ithali istenen zira) alet ve makinelerin modelleri, «fiilî j itha.in yapılacagı tarihe nazaran 5 yıldan eski» olmayacaktır. Dördüncü maddenin <c> bendi' ise .kullanılmımış ve sıfır yansında ziral alet ve maklnelerin it. halinin müstereken talep edilmesi halinde ilgililerin 2. maddedeki ithal limitltrinin birleîtirilmesi mümkündür> hükmünü taşımaktadır. Buna göre, kullanılmamış ve sıfır vaşmda eıral llet veva m.kina bedelt, ithal&t İçin btr ki. siye tanınan yılhk 30 bin lira t a . sarnıf limitini aşıyorsa. birkaç ki|i, 30 biner liralarını birlejtirerek, ziral âlet v»ya makineyi toplu.. ca ithal edebileceklerdir. , Orman ( B ^ t a r a ö U Sayfad») nun yani sıra Genel Af Kanunun da çıkartılması vurttaşlanmı« arasında büyük huzur yaratacaktır.* GERÇEK İller Bankası Genel Müdürlüğünden GAZİANTEP KENT BÜTÜNÜ İMAR * PLÂNI YARIŞMASI SONUÇLANMIŞ OLUP DERECE; MANSİYON VE SATINALINAN PROJELER A$AĞIDA SIRALANMIŞTIR. 1. ÖDtL Zfıhtii Can (ODT.Ü.) ŞerıİT Planein Yalcın Alaybevoglu (O.D.T.Ü.) Y. lns. Müh. Abdnllah Dellâlotln (D.T.C.F.) FiziM Cografyan Müzevyen Can (Î.TÜ.) Y. Müh. Mlmar HaHk Anıl fO D.T.Ü.) BBlge Plancifi YARDTMCILAR: Fahri Üreten (Ressam) Ayse Senol » Erdal Akkar » Halil Aygnn » t. ÖDÜL Kamutav Tfirkogln (Î.T.Ü.) Y.MSh. Mimar Tnran Barlas (O.D.T.Ü.) Şehir Planein Ahmet üzri (D.G.SA.) Y. Mimar YARDIMCTLAR: Atillâ Çevîkol Z. Yük. Müh. flktem Ediz îns. Yük. Müh. Sina Dinçkal Mimar Bülent Cetinel Mfmar Erhan TürkoSİB Mlmar Avdin Barlas ÖŞrend 3. ÖDtL tbrahim Sanlı (Î.T.Ü.) Y. MUh. Mlmar Saim Bevço (Î.T.Ü ) Y. Müh. Mlmar Tnncav Saydam (Î.T.Ü.) Y. Petrol MCh. R. Clhanelr TnttnoSln (Î.T.Ü.) Y. Müh. Mimar YARDIMCI MİMAR: Nnrse! Akvazı Müh. Mlmar 4. ÖDÜL rtrtBrk Basanr ( Î T Ü ) Y. Müh. Mlmar GülSmser Koeabmko*tn (O.D.T.Ü.) B5!se Planeısı I/fltH öneel (O.D T.Ü.) Şehlr Plancin <hean Altaban (D.G.S.A.) Y. Mimar Teoman öztürk (Î.T.Ü.) Y. Müh. Mitnar Cemal Arkon (O.D.T.Ü.) 5eWr Planein Tassr Ercln (t.T.Ü.) Y. Muh. Mlmar DANTSMANLAR: AH THrel (O.D.T.Ü.) Y. Sehir Planeısı Meric flrtürkcan Ekonomist Oral Ünal MatemaÜkcl YARDIMCTLAR: Mehmet Yürüyen Taner Avkaç Ahmet Ö7men 5. ÖDCL Baykan Ofinay (O.D.T.Ü.) Şehlr Planein Dotan özüt » » » Azer Orflklü » > » Tnba Gflnay » » » Rüstü Meriçelil • » • YARDIMCILAR: Selva Dluç Ferda Balkan Ozhan Akcalı I. MANSÎYON Famk Akca Y. Mlmar M. Cemal Boigel Y. Mimar I. MANSİYON îsmet Elker (O.D.T.Ü.) Mlraaf Cüneyt Elker » » YARDIMCIt Hnseyin Akra (O.D.T.Ü.) Y. MCh. Elektronik Programeî J. MANSİYON Somer Tra! (Î.T.Ü.) Y. Müh. Mlmar Ynsiıf Ozkarako« (Î.T.Ü) Y. MOh. Mlmar S. Mete ünürfr (Î.T.Ü.) Y. Müh. Mlmar îktisatçı YARDIMCI UZMANLAR: Prot Lütfl Zeren (îklim ve Deneeleme) Doçent Nevzat Kor (Sehlr Sağhğı) YGk. Müh. Remri Demirllkan (Şehir Saglı2O ögretlm gorevlisi Sadan Bezeyiş (Grafik) Y. Müh. Güven Oztas (Yol Müh.) Y. Müh. Mimar Mehmet Kfiçfikdogv (îkHm re Dengeleme) Mimar Arkeolos Ülkfl îzmlrligfl (Tarihî re dogal çevre koroma) 1. SATINALMA Baran idil (ÎTÜ.) Y. Müh. Mimar Gürkan Geılm (Î.T.Ü.) Y. Müh. Mlmar Mehmet Avdemlr (O.D.T.Ü.) Şehir Planeısı Cahit Durn (OD.T.O.) Mimar YARDIMCILAR: Yasar Kanmaz Selman Errüden Osman Yıldıı Levent Serim 2. SATLNALMA Tflrkay Ates (O.D.T.Ü.) Şehir Planeısı Nnman Tnna Yıldız Arıbas » » Sezal Saktanber > » Selçnk Yener > > YARDIMCILAR: tmit Gflndflç Seven Kaym Alp Gezgin Erkan Hnriye Saktanber J. SATINALMA Enyin GOrel (O.D.T.Ü.) Mlmar Erdal Nebol (O.D.T.Ü.) Şehir Planein Ahmet Celik (O.D.T.Ü.) Sehlr Planeı» DAN1ŞMAN: Necdet GGntav (O.D.T.Ü.) lnş, MUh. YARDIMCTLAR« Mete GOrer Hnlnrt OzkSk Hasmet Çelik 4. 8AT1NALMA Orol Ataman (O.D.T.Ü.) B8!fe Plsneın ZülSl Azkan > Şehir Plancın Ümrt Biige Snavi Akansel > » » 5. SATINALMA Akm Eryeldas (Î.T.Ü.) Şehir Plancın Ahmet Kâtipojln (Î.T.Ü.) Mimar Nevzat Sabnncnogrn (Î.T.Ü.) Mlmar Abdullah Saraylı (Î.T.Ü.) Mimar 6. SATTNALMA Oktav Kozak (Î.T.Ü.) Y. Mflh. Mlmar Hikmet Dorner (Î.T.Ü.) Y MOh. Mlmar Mete Orer (Î.T.Ü.) Ins. Müh. Necati Avdemlr (Î.T.Oİ.F.) în». Müh. Çosfcnn Günal (Î.T.Ü.) Y. Müh. Mlmar YARDIMCI: Aydın Kozak . Yerli sanayi Kendlleriyie görüştüğümüz yerli otomobil sanayünin bazı temsilcileri son kararın yerli otomobil sanayiini oiumsuz ydnden etkileyeceğini ifade etmışlerdir. Bu görüşe göre, piyasaya daha çok yabancı otomobil sürClecek, dolayuıyle fiyatlar düsecek ve yerli otomobillerin piyacaları daralacaktır. Ancak bazı uzmanlar ise bu gönise katılmamaktadırlar. Bı uzmanlara göre, gelecek yabancı otomobillerin fıyatları yerli otomobillerd'en çok daha yüksek olacagından daha çok Istanbul, Ankara ve îzmir gibi büyük şehirlerde alıcı bulabileceklerdir. Ayrıca gene bu uzmanlara göre yabancı otomobillerin satışları doğrudan büyük galeriler tarafından düzenîendiğinden, bu galenler mevcut fiyatların düsürülmemeıi Için çeşitli piyasa oyunlanna başvuracaklardır. Böylece kendiliğinden otomobil getirerek satmak isteyecek işçilerin otomobilleri mevcut fiyatların çok altında islem görtnek1* karsı karsıya kalacaktır. DP katılıyor ö t e yandan, Meclislerin Sıkv yönetimi görtlsmek üzere birle» şik olarak yapacağı toplantıda, Genel Af konueunun da ele alınıp ahnmayacağı yolundaki görüşünü sorduğumuz DP yetkilileri, bunu olumlu karsılamışlardır. DP Genel Baskan Yarduncısı, Erzurum Milletvekili Cevat önder verdig: demeçte, «Sıkıyonetimin uzatılması sebebiyle madem ki, TBMM topîantıya çağın lıjor. afla ilgili konulann da halledilmesini istiyoruz. îki gün içinde 45 kanunu tetkik etmeden yıldınm hızıyle çıkaranlar, her ha!de bu isteğimizin karşısma zamarun kısalığını itiraz olarak dermeyan etmezlem şeklinde konusmuştur. Cevat önder. demecinde, «Kapsamı bellrli bir genel affa taraftar olduklarını, ancak devlet ve miilet duşmanlarının ve devlet malını çalanlann affından yana olmadıklarını» belırtmistir. Son Kararın Boyutları Seçim yatırımı Siyas! çevreler ise son kararların AP'nln bir seçim yatınmı oldufunu öne sürmüşlerdlr, Bu çevreler. AP'nin bir yandan k*ndi»ine bajlı hükümetle yurt dıstndaki işçilere seçim Bncesi y»ni haklar tanır gibi göründüğünü, e«asında bunun yabarcı araba aiabilme olanagma ulasmıs belli bir çevrere daha ucuz mal alabilme imkânt yaratmaktan başka bir sey olamayacağını, bu arada 12 Mart'tan sonra kendisinden koparak. Feyrfoğlu' na yaklaşmış ban büyük yatınmcılara seçim öncesi gSzdağı vererek yerli imalâta karşi bazı tedbirler alabileceglni föstermek istedigini lfatfe etml$lerdir. Dünya Bankası; Istanbul'un kanal ve gecekondu sorununun çözümü için 5 milyar liralık kredi açacak Istanbul Vilâyetinde dün Vall Namık Şentürk başkanhğınd'a, «Istanbul Şehirsel Gelişme Projesj» konulu bir toplantı yapılmıştır. Toplantıya, Belediye Başkanı Dr. Atabey, Dünya Bankasından dört kişilik bir he yet lle, ÎUer Bankası, İETT, Sular İdaresl, Büyük Istanbul Kazım Plan Bürosu temsilcileri katılmışlardır. Dünya Bankası yetkilileri, hal binasının Zeytlnburnu'na nakledilmesi İçin M mllyon, kanalizasyon İçin 3 milyar, gecekondulann ıllahı İçin de 2 milyar liralık bir krediyl açacaklarını belirtmialerdir Dı$i;lerİDde (Baaiarafı 1 tnet tayfada) Müsteşan Mustafa Aşula, Roma BüyükelçiHgi Müstesarı Tan sug Bleda, Boma Büyükelçiliti Müstesarı ö. Engin Lütem, NATO Daimi Temsildlili Müstesarı Ayhan Kamel, Londra Büyükelçiligi Müstesan Galip Bal İcar, OECD Daiml Temsilciligi Müîtesan Nürver Nureş, NATO Daimi Temsllclligi Müstesarı Taner Baytok, Brüksel Büyükelçiliji Müstesan Tanju Ülf*n, BM Cenevre Ofislnde Müs teşar îsmet Binel, Moskova Bü yükelçiliü Müstesan Hüseyin Celem, Gümülelne Başkonsoloslugundan ömer Kaya, Hannover Bajkonsolosluğund'an Turgut Serdaroğlu, Baidat Büyükelçiliji Müsteşan Hatay Sava?çt, BM Daimi TemıllciUgi Müstesan ömer Kable, Burgaz Kon »oltMİuiundan Erhan YigitbaM oShf, fOrtırre1 T!uyüV*lçlliSi Müs teşan Metin Göker, Ankara Bü yükelçiligi Müitesan Erkut Onart. Tunu« Büyfiktlçiligi Mü«tesan Erdîm Tözel, Amman BüyükelçUİH Müitesan Fikret Uçcan, Sofya BüyükelçilüH Müstesan Yalçın Oral, Gümülcine Baskonsolosluğundan Erdinç Ulumlu, Filibe BaskonsolosluSundan Orhan ötüt, Berlin Baskonsolosluğundan Co«kun Arda, Halep Baskonsolosluğundan îstemi Parman, Islamabad BüvCkelçIliti Müsteşarı Ünal Maraşlı, MUnih Bıgkon »oloslulundan Volkan Vural. Adiüababa Bayükelçiliğl Müste»an Tarısin Tarlan, Brük«el Bajkonsoloslujundan Tüsun C« tintaş. Küveyt BüytikelçiliSi Müstesarı Metin Avcıofilu. Belgrat Büyükelçiliti Müsteşan Acar Tüzün, Kabil Başkatibi Hasart Tolon, Dakar Baskatibi AtilU Sunay, Prag Baskitfbi Bülent Çakım, Cenevre Başkon «oionluğundan Ugur Ziyal, Miirıih Baskonıoloılugundan Tan Belen, Atina Pire Baskonnolos lugundan Erim Ersin, PariVten lnal Aykut, merkezde kadro derecelerine esdüjen förevlere atanmışlardır. Piyasaya kâğıt kadın elbisesi çıkarılıyor Eczjcıbası Holding'e baglı Karamürsel'deki tpek Kâgıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fabrikası bir süre sonra piyasaya k&ğıttan esarp, masa örtüsü ve Vadın elbiseltr çıkaracaktıır j Tesislerin tevsl edildîgini bü ! diren Eczacıbası Holding ilgili t leri, halen «Selpak» adıyle tu | valet kagıdı, kiğıt havlu te i mızlik kâğıtları, çocuk bezi, sel ! lüloz pamuk ve hastane pamujju ürettiklerini bildirmişlerdır. Tedavi ve tercizlik gayeslyle ameliyathaneler, doğumevleri ve Iiboratuvarlarda kullanılan has tane pamuğu yüzde 100 sellüloztfan yapılmaktadır. İKİ KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ Beyoğlu ve Eminötıü'nde dün gece 2 kişi öltfürülmüştür. Beyoğlu'ndaki olay, gece saat 23.30 sıralarında meydana gelmiştir. 32 yasındakl Hüseyln Yılrr.az, Bayrampasa Sokağında, 34/FR/348 plikalı taksiden inen neçhul bir sahıs tarafından tabancayla atef edilerek öldürülmilstür. Katil, olıydan tonra kaçmıştır. Eminönü, Yavuzpasa Sokağınd» ise Vural Kapısız (20), olaydan »onra kaçan «Tombalacı Şevket» namıyla tanınan kisi ta lafmdan bıçakla Sldürülmüstür. (Bastarafı 1 inci sayfada) yerine mal gelmesini yef totarak bu karan almiftır. Bir bakıma haklıdır. Ne var ki işin millî «anayiciyi ilgilendiren yönünde daha baş | ka nitelikler göriiyonız. Montajdır diyerek ne kadar eleştiriUe de yurdumuzda otomobil yapan karınca kararınca isçi kul lanan bir oto sanayii girisimi kurulmustnr. Bu sanayi gerek , Otomobil ve meslekl kendl yapısiyle ve gerekse yedek âlet ithali parça ve malzeme satm aldıjp yan sanayi ile önemli bir varbKararnamenin 3 ve 4. maddeleğa sahiptir. Dısardan getirilen ri, otomobil ve meslekî âlet ve otolar bu endüstriyi zaten »ıkın : meslekl makine ithaline üiskln hükümleri kapsamaJctaciır. tılara sokmaktadır. Şimdi permi ticareti yoluyle gelecek oto > Üçüncu maddeye göre, «Otomobil» deyiminden anlaşılması lar, otomotlv sanayiini baltala max mı? önfimflzdeki günler bu < gereken Karayollan Tralik Tüsonınun karsılıfını getirecektir. , zUgunün tammladığı otomobilVerilen yeni karann gerekçesin ı dir. Karamameye dayanılarak kamyon, kamyonet, otobüs, miıııde seçtmlere doğrn yurdumurdaki işçi aOelerini memnan et I büs ve benzerlerinin ithal edllemek çabası yanında, Almanya' | meyecegi, maddenin «e» bendınde açıkça belirtiımiştır. Ancak, daki bazı otomobil fabrikalan «b» bendine göre, otomobil ithâl Bedelsiz ithal edilecek otomo, çevresinde birikmis isteklerin etianl verilen kisiler, diledikleri bil, meslekl alet ve meslekl ma. Idlerini de görmek mümkündiir. kinalann, gumrüge getirilmesi,' Bu fabrikalar kesiminde işçileithal izni sUresl ve füll ithalin' rin tasarruflarını ithalât yönünde, 1615 sayılı Gümrük Kanunude örgütlemek için daha önce i nun ilgili hükümleri yine uygu. den girisimler oldufu söylenmek î (BaştaraTı Spor sayfannda) lanacaktır. Yani, bedelsiz ithal • tedir. Yalnız Almanya'da yarun . med Alsaid (Mısır) Uçüncü oldumilyonu askın isçi bulnnduğunu edilen otomobil, meslekl 4Jet ve lar. Bayanlarda. ise gene Mısırbiliyoruz. Türlriye'de otomobil makineler, Gümrük Kanununun . lı Shadiye Muhammed birincl, parkının önümüzdrki yıl 40 biöngördügil »erği. reslm v« harç! Lili Lazorova ikinci, Canan Ates ne yükseleceii tahmin edilmeklardan mual degildir. ise üçüncü oldular. tedir. Yeni karamameye gttra bedel' 1969 4. Ulnalararaa Yfiane Yeni kararla, Tnrkiye'de etoslz it halit izni alanlar. aradan j Maratonu: motiv endüstrisine yönelmedeu üç yü geçmeden yenlden otomo' Katüan 12 yüzücüden yainısbu parka ortak olmak olanakbil veya meslekl alet ve makine ca 4 ünun bitirebildiği yansı Erları açılmıştır. Demek ki ithaİthali için i«in alamayacaklardır. dal Acet (7.53.09) birinci, Dobri lât istemleriyle seçim yatınmKararnamenin 8. maddesi ile, Dinev (Bulgar) ikinci, All Şahln ları, yabanrı ülkelerde çalısan daha önce çıkartılmıs 7/3 sayılı üçüncü oldular. iscilcrin isteklerine denk düBakanlar Kurulu kararmın, oto197» 5. Uluslararan Yfisne secek bir ortamı hazırlamıstır. mobil ithalinde «geçerll otomoMaratonu: Olayın bir önemli yatu da döbil kullanma ehlıyetı» aranmuı13 yuıücünün katUdıgı ve doviz birikiminden doğan kavfilanı öngören kosul kaldınlmaktakuaunun bitirebildiği yansı Errı yansıtmakta, daha dogrusn dır. Yine 7/3 sayılı eski karardal Acet (6.19.01) ile birinci, Gür eldekl dövizleri nasıl knllanacanamede yer alan ağıriık tahdidi han Bencen ikinci, Ali Şahin ü|ını bilmeyen politikanın karak de, yukarıda da beliriildigi gibi çuncil bitirdller. Bayanlarda Caterini ortaya koymaktadır. Tür1800 kilograma çıkartümıştır, nan Ates rakipsiı birinci oldu. kiye celişmekte olan bir fllke7/3 sayılı kararnamenin yürür1971 6. Uluslararaaı Yaıme dir. Bu nedenle dışardan satın lükten kaldtnlan hükümleri soMaratonu: alacagı dünya kadar makine ve nucunda ise, bedelsiz ithalâtta 7 yUzUcünUn basladıfı ve altvteçhizat vardır. Döviz boUufunsimdiye dek uygu lanan bazı forsırun terkettigi bu yanst» Erdal dan yararlanarak bu amaçlar» malitelerden vazgeçilmektedir. Acet yarısı bitirebildi ve 6.13.45 ' Yurt dışında çalısan ijçiler ile ulasmak varken, yaygın bir per> ile birinci oldu. mi ticareti yoluyla otomobil alıserbest meslek sahiplerı, bedel1972 7. Ultulararan YftanM mına dövizleri harcamanm ekosiz ithalatlanni, yalnızca paaaMaratonu: nomik dösünceyle bagdasır yaport göstermek turetlyle yapa13 yUzücunün katıldıgi ve dörnını bulmak zordur. bileeeklerdir. dünün terkettigi yanste, Brdal Acet. (6.05.36) ile birinci, Mıa». Yeni .karamamejıiıv kapsaau Umnt edelim ki Işcilerimk 1] Mustaia HanaJı ikinci, gene dısmda kalan bedelflz oîomobil '.«e dışarda çalısftn öteki yurt» Mısırh AbdUlbakl Samih Uçtlncu ithal isteklerinde ise, 7/3 s*yüı taslanmız. bu karardan, tanmoldular. eski kararname hükümleri uyIa veya mealekleriyle ilgili magulanmaya devam edeoektir. Uneleri getirtmekte yararlaoır> Kararnameye eklenen geelcl lar da permi tüccarlannda kamaddeye göre, bu kararın yülacak kirlan firetim alanıoa akrürlüje girdiğl tarihe kadar tanrlar. •*• gümrüklere gelmiş bulunan veya ujulüne göro bedelsiz İthal müracaatlan yapılrnif. otomobil, mesleki alet ve meslekî makine (Baştarafı t inoi sayfada) ' için, hak sahibi talep ettiği takhattin Okur'un halen yakalana : dirde, İsbu karar hükümleri yemadığı ve bu nedenle örgütun rine, bu karardan önce yürürdiier üyelerinin ele geçinlemelükte bulunan hükümlerin tatdiği belirtilerek, .Bu nedenl* biki mümkün olacaktır. örgütün geniş bir kesimini hu , CGP ne diyor? OGP Grup Başkanlığı da, dün bir bildiri yayunlayarak, Cumhurbaşkanı tarafından Parlâmen toya gert gönderilen iki kanun hakkında görüslerinı «çıklamıştır. Bildiride özetle söyle denilmektedir: «CGP, orman köylüsUnün altan yararlanmasma taraftar olmustur. Adi suçlulann sık sık affa ugTadigı memlekeümizde fakir orman köylüsünü affm dışında tutmak haklı kabul edilemez. Orman köylUsü İçin idil ve ölçülü bir Af Kanununa oy vereceğız. Cumhuriyetin 50. yılında aftan öncelikle yararlartmalan gereken yurttaslanmizın orman köylüleri olduğuna lnaruyor ve orman köylüsü affetme meyi toplum yaran bakımından d» ıdalet duygusu bakımından da hatalı görüyoruz. Teknik hatalan düzeltilerek orman köylüsünün affını sağlayacak kanun •uratle çıkarılmalıdır.» Meclislerin tatil döneminde ola. ğanüstü toplantıya çagırümalan. ma uıulü Anayasanm 83. maddesinde gösterilmistir. «Toplanma v« tatil» bafhklı bu maddenin olaganüstü toplantıyla Ufili hükura* ler getiren S, 4 ve 5 inci fücralan aynen şöyledir: «TBMM ara verme veya tatfl sırasmda dogrudan dogruya veya Bakanlar Kurulunun istemi flzerine Cumhurbaskamnca toplantıya çagırüır. Meclis Başkanlan da, kendi Meclislerin] dogrudan do|> ruya veya Gyelerinin beft* biri. rıin tsfemi üzerine toplınbya ç«gırırlar. Mcliılerden Url toplantıya çagınlmca diğeri kendiliğinden toplanır. Ara verme veya tatil sırasmda toplantıya çagınlan Meclisler ö n . ce bu toplantıyı gerektiren konu tizerinde görüsme yapaılar.» Maratonan Nasıl olur? a 2 5 S 5 g O g Ezel tnano § § O 5 O g Kıvılamlı (Bastarafı 1 tnci Mytada) Sayıştay iUnında arandıklan bildirUen şahıalar sunlardır: Ankara Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Bedri Ensütün, Fen îjleri Müdürü O. Faruk Cecen, Yapı Kontrol Müdür Muavini Mustafa Şirin. Zabıta Müdür Muavini Şemsettin Falakaoğlu. Belediye Fen tfleri Personel Çefl Oevdet Okay. Fen îşleri MOdurlüğünde îslâm Gündas, Ardahan Tahakkuk Memuru Levazım Alteğmen Ahmet Arda Berker, Diyarbakır Bayındırdık Müdürü E. Uğur Sayıner. Diyarbakır Devlet Su îşleri 10. BölgB 8. Sondaj Baş mühendis Yardımcm Sef» Çınar, Tarım Bakanlıgı Zat îşleri Müdürlüğünde Hüseyin Ankan, Toprak Su Genel Müdürlügü ldarl îşler Müdürü Mahir Kuyucu, BoIu Belediye Sürveyani Ali Şenocak, Sök» Belediyesi Saymanı Fahri öktem. Karakeçil! dispanstr Doktoru Süleyman Yalçın... (THA) Sayıştay ABD Büyükelçisi ( B a i U n f ı 1 tnoi njrfada) mekte yaptığı konusmada, TürkAmerikan iliskUerinin dünya barıaı ve istikrarı için olan önemine i^uet etnüş ve ülkeler arasındaki ilişkiler için «ortak çıkarlar ve ortak ideallere dayandılcları zatnan güçlü olurlar» demiştir. Mr. Macomber, Türk • Amerikan ilişkilerinin tarihçesinden söz ederek, dünyanm en tehlikeli günlerinde ABD ve Türkiye'nin ortak ideallerın savunulması için güçlü bir ittifakın ömeğmi göstcrdiğini belirterek surüan söylemiştir: «Ülkelerimiz, ilişkilerini kuvvet li dostlar ve mütteiikler olarak sürdUrmüşlerdir. Her dostlukta oldugu gibi, gerginliiüer ve b a a sürtUşrneler olmuştu. Fakat ittifaknnızın temel prensipleri sarnlmamıştır ve her ikimiz de kendi çıkarlanmızın en asll yollarda birbirinin aynı olduğunu bümeye devam ediyoruz. Arada sırada çıkan anlasmazlıklar her iki ülke deki birçokJarı tarafından oldugu gibi, yani, doğruluk. adalet ve en önemlisi iyi niyete dayanan bir ortaklıktaki geçici problemler • olar&k görülmüştür.» zurunuza getiremedik» denilmiştir. Askeri Savcı daha tonra, flrarda olan Selihattin Okur'un r.ısanlıtı Istanbul Tıp Fakültesi son «ınıf öğrencisi Selma özkol' un 8 • 15, İsçi Mehmet Şahln, İsçi Cerrul Çelik, Yük. Müh. Yavuz j Çizmeci v« işçt Eşref Bayrakh' ' nın 512 yıl arasında hapisle ; cezalandmlmasını lıtemistir. ld > dianamede ayrıca lanıklardan soför Paşa Uluıoy, işçi Ramiz Yapıcı ve işçi Sakıp Eraslan lle öjrenci Necati Akdenlz hakla i rında delil yetersizliğinden koğuşturmaya yer olmadığma karar verildiğl açıklanmıstır. veliefendi 31okanta Amtrıkinbar Arananlar Numaralı Trübün Ş kişilik numaralı localar Çocuk bahçosi 1 HiPODROMU A L Tl N Cumhuriyet Resat Hamıt Aziz Napolyoa 24 Ayar 22 Ayar 347 34S 480 48£ 350 355 330 335 3 2 0 330 51 S1.&C 46.70 47.00 i koşular 14.00'de baçlar 1.İNÖNU K03USU (Tan BUGÜN T A KV İ M , 14 Temmuz C. Ahır 13 Rumt ı s n Tcmmuı 1 Hlcrl |393 Hicri Güneş 3.S1 IJT Öğlc 131* 4.3* Iktadl 17.lt 8.3» Aksam 30.40 12.00 Yatsı M.3* 1.M lniMk 3.2» C47 Bağ Knr (BMtarart 1. Savtada) «Indirimli emeklilik haddi Ba tı ülkelerinde uygulanmaktadır. Buna göre, 60.65,70 ve 75 yaslara göre yeni bazı hükümler getirmek istiyoruz. Misal ola rak 60 yasında emekli olmak isteyen, ancak işyerinl kapatmayan bir kisi, emeklilik massının yüzde 30'unu alsın diyoruz. Tabii bunlar ineelenecek ve en iyisi bulunacaktır. Yani emekÛlikte lşyeri kapatüması kaldırılsın divoruz..» yarın ALTILIGANYAN Reklâm: 284/5681) Dev • Genç Davasında 2 sanık daha tahliye edildi 154 sanık hakkında açılan ve 35 sarukla Istanbul 2 Numaralı Sıkiyönetim Mahkemesince sürdürülen «DevGenç» adlı davanın dünkü durusmasında sa j nıklardan Savaşkan Oral ile Ne şet Eyüp Yıldınm'ın tahliyesrae k«rar verilmiştır. | Askeri Savcı hakim Binbası ı Metin Yurdabak da sanık S a ! vaskan Oral'm tahlive talebini j olumlu karşıladığını bildirmiştlr. Askeri Savcı tahliye talebînd ] bulunan Eyüp Yıldınm ile Rafael Avider, Münip Coşkun ve Feridun Şakar'm tafılive istemlerini mahkemenin takdirine bırakmıştır. Dünkü duruşmada, 12. Kasım. 1970 Rünü Pan Amerikan Sirketı Amerikan Dış Ticaret Bankasıy la tsrail Hava Yoll&rımn tailan ması olaylanmn tanıkları dinlenmistir. İki sanıgın tahliyesine karar veren mahkeme cüger tahliye istemlerini reddetmijtir. «DevGenç Davası»nın 35 s«nıgı öğleden sonra da bir baska Eıkıyönetim Mahkemesinde Aske ri Savcıya hakaretten vargılanmıslardır. Hakaret davasının ikinci duru«ması olan bu durus ı mada da sanıklarm sorgulan ya ' pılmıştır. 5 g 5 g 5 g Ö * Ş g ü g ö S (Bastanfı 1 tnd eayfate) a Nixon Kredf Çalısma Bakanlıgı, Bag • Kur üyeleri için konut ve toplu işyeri yapırnında verilecek krediden yararlanma şartlanıu bir genelgeyle açıklamıstır. Genelgeye göre, bir yapı koope ratifi kuran veya kurulmuş bir kooperatife ortak olan Bağ • Kur üyesinin konut ve toplu iş kredisinden yararlanabilmesi için, kre di talep tarihinden önceki son üç aylık dönemin son gtinünden geriye doğm en az üç tam yılhk sigorta primlerini ödemiş olması şartı gerekmektedir. Ancak, 1.10.1972 tarihinde sigortalı olup, kredi talep tarihine kadar kesintisiz sigortalı olan ve primlerini ödeyenlerde üç tam yıllık sigortalılık sartı 1.10.1975 tarihine kadar aranmayacak ve bunlar hemen kredi alabileceklerdir. Sigortalıya verilecek kredi, konutun yüzde 80'inl aşamayacak, 75 bin liradan fazla olamaya caktır. Insaat alanı 100 metrekareyi geçen konutlar için kredi verilmeyecektir. Konut kr?disinden evieri olanlar faydalanamayacaktır. Konutlar için 20. tpolu işyerleri İçin 10 yılda itfa edilmek üzere yüzde 5 faizle verilecek krediler. daha sonra çıkarı'.acak tüzük ve genelee esa<darı içersinde kullandırılacaktır. Öte yandan bir kongre komUyonu, Başkan Richard Nixon'm California'daki cahsi evleri İçin devlet bütçesinden 1.9 milyon dolarlık (28 milyon TL.) harcama yapılması tle İlgili olarak tahMkat açmıştır. Daha önce kurulan bir komityon, başkamn evleri için yapılan hareamamn «guvenlik tesisleri» için yapıldığı ve harcamanm mak sadına uygun olduğu sonucuna vanııştı. (a a) Tahkikat açıldı S g t* 2 a g § S 5 g 5 5 g o DUYURU tlâncıhk: 2832 • 5680 I İ tbaJe sekH t t u l e aaatl Kapan t a r t Samsun Ticaret Lisesi Müdürlüğünden îşin adı ra reri Keşit BederJ G e ç l d Temlnatı I Samsun Ticaret Lisesi btn&nnın kalorifer t » slsao tadll&O (BrUlor) II Samsun Ticaret Lisesi glrt» kapuı beicçi tculUbea ve lhata duvarv crı tenenmed 15SJ33. TL, 03I7< T U NATO Daha sonra «NATO ittıfakında v»r olan karşıhklı güvenligin, ilişkilerinıizin temeli oldugu ve görülebilir gelecekte de böyle ola cagı hususundaki inancırnı burada be'.irtmek isterim, hükümetirain amacı da budur. Fakat bu temcl nokta, etraiırmzdaki deği?en dünyamn ışıgjnda, ülkelen miz arasmdaki ilişkılere yenı bir baJusla bakılması cereginı gölgelememelidir.» diyen BUj'ükelçi, Türk Amerikan iliskilerinin gelecegi konusunda söyie konu?muştur: «Bir defa karşılıklı «avunmaya karşı ortak taahhütlerde bir azalma görmüyonım. Detant muhakhak ki 6on derece önemli alanda ıryanıklıeın azalması anlamına gelmemektedir..» ILA1S "İSTANBUL 18. AŞLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 973/549 Hakim : Hikmet Keskln 8539 Kitip : Şehriban Kalender Oavalı : Samim Albayrak Fatih Sinanaga mahallesi, Ders Veldli Sokak No: 33 Fatih Davacı Halil Kocaman tarafından davalılar Mehmet Hılmı Erkeskin ve Samim Albayrak alsyhine açılan alacak da>asında: Davalılardan Samim Albayrak, bütün aramalara ragmen adresinde bulunamadıgından, dava arzuhalmin ilftnen tebüğine karar verilmistir. Karar geregince duruşmanm bırakıldıgı 28^.1973 saat 14.00 de duruşmada hazır bu!unmanız hususu davetiye yerine kaım olmak ıüzere ilânen tebUJ olunur. ne (Basın: 50825868) TU 105b T U Açık eksDtm» UJOO Öbür şartlar DÜZELTME: DEVLİS davasiyle ilgili olarak 12.7.1973 tarihli gazetemt^de yaymlanan haberde. sanık avu katlarından Metin Aktan'ın adı > sanık olarak geçmiştir. Düzeltir, I özür dileriz. ' 1 Yukanda L ve n . maddelertle r t a n Itler 3490 sayıa kanunua 31. ve «L maddelertne göre Uıaleye eütanlmıştır. 3 Ihale, 16 reramuı 1973 Puartesl gflnfl Samsun Tlcaret Ltsesi MOdürltlgO îhaie Komlsyoounca yapılacakOr. 3 Eksiltme doıytJan çalısma saatlerl tçinde MUdürlUgümOzde Börülebüir. 4 îsteklilerla bu tslere alt geçica temlnat makbuzunu 1973 yıiı Tlcaret Oda» belgel» rlnl, Bayındırük MüdUrlüjmnden alınaoalt yeterllk 0el2e«1nı tekllt melrtuplanyie Dir Ukte eksiltroenln yapıiacagı 18 remmus 1973 Pazartesi saat lOflO'a kedaı Samsun Tlcaret Usesi MUdUrlU?U îhale Komttyonu Ba.skanlıfına vermeleri bekçi Kuiuben gin» kapın ve thata duvan tstoe tsUra» edeceklerin de belö aaatte Koousyonda bulunmalan gerekmeictedlr. 6 Postada vfifa geelkmeler kabul edllmlyecektlr. 6 <îa2ete Uan bedell lsl alacak mateanhtt taratından Odeneeekör. (Basın: 17989/5657)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog