Bugünden 1930'a 5,432,635 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET 14 Temmuz 197? ^•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••< Gayrimenkul Satış Ilânı Kadıköy İcra Memurluğundan Sayı: 973/3Î6 Talimat. w Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğünden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüjüne teknllc eleman yetistirUmek amacıyla, lise ve dengi okullar mezunları erkek öğrencîleri arasında yapılacak yansma »ınavı lle burslu öğrenci alınacaktır. Ötretim bir yıl sürelidir ve her ay 250. TL. burs verilir. Kursu basarı lle tamamlayanlara, Devlet Memurlan Kanunu uyarınca; 12 derecenin 2. kademesinden 1260. TL. brüt maas ile arazide çalıştıklan siirece yürürlükteki Harcırah Kanununa göre en az 25. TL. günlük tazminat ödenir. 1) Aday yazümada aranan : A) Nitelikler Lise veya dengi okuldan mezun olmak, Askerlik yapmamış olanlann 1934 tarihinden, askerlik vapmıs olanlann 1948 tarihinden küçük vaşta olmak. Yüksek Öğrenim KurumJanndan herhangi birlsine kayıtlı öğrenci olmamak. (Kurs öğrenimi sonuna l:adar baska ögrenim ıstefinde bulunmamak.) B) Belgeler Aday yazılma dilekçesi, (Kurslar Müdürlüğünden temin edilecek matbu belgede) Lise veya dengi okul diploması. mezunıyet belgesl, fKurslar Müdürlüğünden temln edilecek matbu belgede) Jx6 boyutlu 2 adet fotoğraf. (Kurslar MUdürlügünden temin edilecek matbu belgeye yapıstınlacak) Taahhütlü mektup pulu yapışık. müracaat edenln açık adresi yazıh lkl adet zarf. (Kurslar Müdürlüğünden temin edilecek matbu belge ile btrltkte Rönderilecek) C) Yapılacak işler Aday öğrenci kayıt süresi 25 Temmuz • 1 Eylül 1973 tarihlert arasındadır. Yarışma sınavına siris belgesinin 1 Eylül 1973 günü saat 17.00'ye kadar Kurslar Müdürlüğünden Yanşma sınavı 22 Eylül 1973 Cumartesl günü saat 9.00 da Ankara'da Edebiyat • Kompozisyon, Matematik (Cebir, Geometri, Trigonometri) derslerinden yapılaeaktır. Yanşma sınav salonu duyurulacaktır. Sınavda başanlı olanlarla gerekirse mülAkat yapılaeaktır. 2) Asıl öfrenci yazüınada aranan : A) Şartlar 1327 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 48. maddesinde aranan nitelikleri haiz olmak, Yanşma sınavını basarmak, yapılacaJc mülftkatta y«terli görülmek. B) Belgeler Lise ve dengi okul diplomasmın aslmı, «Yurdun her yerinde arazide çalışabilir» kaydını taşıyan Sağlık Kurulu Raporunu, Noterlikçe düzenlenmis yUkümlUlük belgesinl, Adll sicil belgesini, 4x6 boyutlu 12 adet fotoğrafı, Taahhütlü mektup pulu yapısik, üzerinde vell adresi yazılı 5 adet zarfı, Venaek gerekiidir. Yanşma sınavun basaranlara, Kurslar MüdürlüğU duyuru yapar. Müracaat reri: Tapu ve Kadastro Kurslar MUdürlüğü Ataç Sokak No: 22 Yenisehir • Ankara (Basın: 18758/5656) Hava durumu Kararsız yağışlar yer yer devam edecek önümüzdeki bir hafta içinde yurdumuz yüksek seviyelerdeki serin hava kıtlelerinın etkısınde kalacağından Güneydogu Anadolu, Dogu Anadolu'nun güneyi ve Ege sabilleri dışmda kalan bölgelerde yer yer sağanak yağıslan meydana gelecektir. Geçtiğimiz haftanm hava olaylan son iki güne kadar yurdun kuzey kesimlerinde yer yer sağanak şeklinde yağışlar görüldü. Son günlerde ise yağışlar batıda Toroslara kadar ındi. Hava sıcaklıklannda bir kaç gündür devam eden yağışlarla birlikte bilhassa batı bölgelerde azalmalar kaydedildı. Bolgeler itibanyle baftanın tahmini şöyledir: • Ipotekli olup satılmasına karar vcrilen Kadıköy. Caferağa mahallesi, Sarraf Ali sokak 27 pafta, 94 ada, 64 parseı sayıh 328 metrekare arsaya inşa edilmiş olan apartmanm 4'üncü kat 11 no.lu dairesi Kadıköy tcra Dairesi satıs mahallinde saülacaktır. İMAR DUBUMU: Istanbul Belediyesi Imar Müdürlüğünün 27.3.973 gün ve 1472 sayılı iraar durumunda: 1/500 mıkyaslı Kadıköy merkez tadilât ve bina irtifaları mer'i imar planı dahilinde bina yüksekliği 15.50 ve çekme kat vesair e v . safı krokisi gibi hitişik insaat nizamında çatı katı yapılamaz kaydı ile imar durumu verümistir. EVSAF1: Mezkur gaynmenkul Kadıköy. Caferağa mahallesi Sarraf Ali sokağınra mahallen 22 kapı taj no.lu Yeni Konak apartmanı olup, takip mevzuuna dahil mezkur apartmanm 4"üncü katta 11 sayılı dairesidir. Daireye gıriste bir antre, solda bir salon, sağda bir aralıkta iiç oda, bır mutiak tuvalet, banyo mahallerini ihtiva etmektedir Apartmanda elektrik, su, kalorifer tesisatlan ile halen gaynfaa] durumda asansör tesisatı mevcuttur. Civar tamamen meskun, Kadıköy çarşısı ve iskelesine yakın mesafededir. KIYMETt: Bulunduğu mevkii, imar durumu, inşa tarzı, hali hazır durumu, civar emsal alnn satım rayiçleri kıymetine müessir bilumum hususlar gözönünde bulundurulmak suretiyle saülacak olan 11 no.lu daireye 260.000 (ikiyüzaltmıs bin lira) kıymet takdir edümistir. SATIŞ ŞARTLARI : î Satı? 17.81973 Cuma günü saat 11.00'den 12.00'ye kadar Kadıköy îcra Dairesi salonunda açık artırma suretiyle yapılacakbr. Bu artırmada tahmln edilen kıymetin H 75in) ve rüçhanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satıs masraflannı geçrnek şartl İle ihale olunur. Bövle blr bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıramn taatıhüdU balct kalmak şartiyle 27.8.1973 Pazartesi günü Kadıköy tcra D Salonunda saat 11 12 de ikinci arürmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacakhlann alacağını ve satis masraflannı geçmesl şartiyle en çok artırana lhale olunur. 2 Artırmaya lştirak edeceklerln tahmin edilen taymetfn «4 10'u nisbettnde pey akçesı veya bu mlktar kadar milll blr bankanın temlnat mektubunu vermelert lâzımdır. Satı? peşin para lledir. ahcı istediğinde 20 jrtlnl) eeçmemek uıere mehil verilebilir. Dellâliye resml. İhale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya alttir. Birikmlş vergiler satıs bedellnden ödenir. BAZI BÖLGELERDEKİ YAĞISLARDAN SONRA; SERİN HAVA KİTLESİ ETKİSİNİ GÖSTERECEK, SICAKLIK DÜŞECEK Prof. Dr. Ümran E. ÇÖLAŞAN • • • • bölgesinde 45 gün dogu Akdenizde ise hafta sonuna kadar yer Arasıra sağanak yağışlan yer yer sağanak ve mevzii gök güyer iki gün süre ile devam ederültülü sağanak yağışlan etkili cek ve hava sıcaklığı azalacak. olp.cak. rüzgâr genellikle batı Hafta içinde sıcaklıklar yeniden Bölgemn ;ç kesimlerinde kayönlerden hafıf, yağış anlannda artmaya başlıyacak, rüzgâr, üç rarsızlık nedenı ile sağanak ie kuvvetlice esecek. hava sıcakhdört gün kuzeydoğudan zaman öğleden sonra lan yer yer gbk ğı ılk günlerde biraz azalacak, zaman kuvvetlice esecek, deniz gürültülü sağanak yagışlar dört sonra yeniden artmaya devaro suyu sıcaklığı 2224 derece civabes gün süre ile devam edecek edecek, deniı suyu sıcaklığı 25rmda bulunacaktır. hava sıcaklığı iki üç gün sonra 27 derece civannda bulunaçakartacak, rüzgâ r bölgenin sahil tır. kesimlerinde batı yönlerden, öğleden sonralan orta kuvvette iç Sağanak: yağışlar doğuda hafta kesimlerinde yağış anında kuvHafta boyunca özellikle öğlesonuna kadar devam edecek, ba vetlice esecek. deniz suyu sıcakden sonralan yer yer sağanak tıda ise üç dört gün sonra gü lığı 2123, tzmir körfezinde ise yağışlan devam edecek, hava sıneşli günler etkili olacaktır. Ha 2526 derece dolayında olacaktır. caklığı ilk günlerde biraz azalava sıcaklığı önceleri azalacak, cak, sonralan yeniden artmağa ıkj üç gün sonra yeniden artabaşlıyacak, rüzgâr bata yönlercaktır. Rüzgârlar kuzey yönlerden hafif, yağış anında orta kuv den hafıf, zaman zaman orta Batı Akdeniz sahillerinde halvette esecektir. kuvvette esecektir. Denız suyu tanın ilk bır iki gününde göller Marmara sıcaklığı 2224 derece dolayında bulunacaktır. Doğu Anadolu Bölgenin kuzey kesimlerinda sa&anak ve mevziî sök gürültülU sağanak yağış, güney kesimls» nnde az bulutlu ve açık geçe> cek, hava sıcaklığı kuzeyde biraz azalacak, güneyde değışmiyecek, rüzgâr, batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette e s e cektir. Ege Karadenlz İç Anadolu Güneydoğu Anadolu GenellMe açık ve az bulutlu geçecek, hava sıcaklıSında önem 11 bir değişiklık olmıvacak rüzgârlar değişik yönlerden hafif ola rak esecektir. Akdeniz ZİRAÎ KREDİLER VE AĞAÇ B • j • • 3 îpotefc sahibi alacaklılarla diger flgililertn, (llgilller tâbirine trtifak hakta sahipleri de dahildir) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususlyle faiz ve masrafa dalr olan idI'.alannı dayanagı belgeier Ue onbeş gün içlnde dalremlze Midtrmeleri lâzımdır; aksi takdlrde haklan tapu sidll lle *abit olmadıkça paylaşmadan harlç bırakılacaklardır. 4 Satış bpdell hemen veya verllen mflhlet İçlnde 8denTe7se tcra ve îflâ* Kanununun 133. rnaddesi gereğince İhale feshedllir tkl Ihale arasındaki farktan ve % 10 falzden alıcı ve kefülerl me«ul tutulacak ve hlç blr hükme ha> cet kalrnadan kendilnrinden tahsll edllecektir. 5 Şartname. llftn tarthinden IHbaren herkesln görebilmesi içln dafrpde açık olup masrafı verildiği takdirde tsteyeo alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6 Satışa lştlrak edenlertn şartnameyi görmü? ve mtlndereeatııi kabul etmiş sanlacaklan, baskaca bilgi almak tstiyenleruı 973/376 T. »ayılı dosya numarasiyle memurluğutnuza Daşvurmalan ilan olunur. ir teMifimiz var, doğnı mu, yanlış mı bılmem. Fakat ma kul olduğunu, tatbik edileme mesi için önlemli bir sebep olma dığım da zannediyorum. Fırsat buldukça memleketimizde ağaç ve orman seferberliğine gidilmesi gerektiğine sık sık dokunuyorum. Ağaçorman, Türkiyenin zaman zaman çektiği yağış noksar. lığını önleyecek en lyi bir vası tadır. Dikkat edecek olursak Avrupanm ileri memleketlerinde ovaIarda dahi leke leke ormanlar mevcuttur. üçakla seyahat ederken bunlan çok guzel görmekteyiz. Ormanlann arasında yer yer eeniş tarım alanlan var. Bu memleketlerde hiç kimsenin aklına bu ormanlan kesmek gelmediği gibi, kesse de bir plan dahilinde yapıyor, yerine hemen yenisinı dikiyor. 1956 yılında Almanya'da bulunduğum bir sırada, kuvvetll bir kasırga bu tip leke bir ormanın bir kısmını kökünden sökmüştür, ne yapacaklannı sordum. yeniden dikeceğiz dediler. Çünkü, herkes ormanın onemini, rolünü öğrenmiş orada. Geçenlerde yağı? sıkmtısı çeken bir ilimizde bazı ilgililerin, kujnılann sulannı çekiyor diye ağaçlan kestirdiklerfnl duydum. Avni yerde bir müessesenin bası, kış mevsimlnde binbir emek le yetUtirilmis dvardakj ağaçlan ltfaiye erlertoin devirdiklerinl, ne yapacaksınız? Dendlği zaman, vakacağız cevabım aldığını söyledl. Biz ormanlanmtn tahribo, yok etmeye yalnız savaşlarda değil, bugün de devam ediyoruz büyük şehirlerimizde resm! sıfatlarla. Gelelim tekllömiz*: Ziraat Bankası her yıl Çlftçllere kredi verir Deriz kl. ilgill teknisyenler bu konuyu, tekliflmizi incelealnler, tatbik lmkânı olup olmadığmı düşünsünler. Ziraat Bankası kred) verirken, arazinln (tenişliğl oranında blr alanın koruluk • kilçtik ormancık olması amaclyle, kredi ver dlğl çiftçîye dekar başına veya birkaç ağaç dikmek mecburiyetini koyabilir ml, bu ağaçlann dikilmemesi halinl müevvideipra baflayabilir ml, ber kredi alan tarlasınm behrli bir köşesine bir koruluk kurmak mecburiyetinds tutulabilir mi? Bu birçok bakımlardan faydalı olabilir ancak bu işlemln çok s ı ö takip edilmesi gibi güçlükler de mevcuttur. Her işin güç bir tarafı var. Bu yol tatbik edildiği takdirde memleketimizde küçük küçük leke leke ormancıklann meydana pelmesine yol açılmış olacaktır. Konumuzun dışına çıktık. Bu yalnız ve yalnız bir fiklr. Hoşçakalm» l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l l l • • ™j >••••••••••»•••••••< /$t. Dz. Tek. Sat. Al. Kom. Başkanlığından 1 Istanbul Boğan Komutanlıjı Beykoı Manlı Komutanlığı tahil elektrik devreıine yenl bir güç devresüü» e e kilmesi lsi 139608,00 lira kesif bedelle kapalı tarf usulü geregince ihaleye çıkanlmıstır. Geçid teminato 8230^)0 liradır. Keşif v* sartnamesi Komisyonumuıda. Ankara ve tzmir Levazun Amirliklerinde gorülebülr 2 thaleyt isteklilerin ihale gunundeo en «eç Qç gün «vv e l I s t . D z . l n f . EmL v* t s t K.tıgına muneaat adcrck gerekll yeterlik belgelerlni almalan. 3 thalesi 27.7.1973 günfl saat 1130rda Kanmpatulakl Komlsyonumuzda yapılacağından isteklilerin 2490 sayüı k«nunun 31'ind maddesi gereğince haarlayacaklan teklil mektuplannı en gec ihale günO taat 10.30'» kndaı Komisyonumuza vermelarini. GAYRİMENKULÜN l.E.T.T: tsletmeleri Genel Mudurlugıınden AÇIK ARTIRMA İLÂNt ISTANBUL DOKUZUNCU İCRA MEMURLUĞUNDAN "" Dosya No: 1967/79 Sî»H Me?rntlyet mahatleslntn BalçAtarlası mevkünde kftin 131 pafta 1905 ada 20 parsel sayılı 260 M2. mikfarlı «r«antn tamanu bir borc sebebiyle açık «rttırma suretiyle sablaeaktır. G. MenVnlfin fcıı»r imtm: tmar MSdflrlügunfln 85.973 tarfh ve 1031 noîu İmar tezkeresinde gayrhnenlctılün bulundugu yer l/I0W mikyash SiîH Mesrutlyet mahallesi imar planmda tamamen yol sahasında kaldıgından îmar Kanununun 33. maddesine tabl olup insaat yapılamıyaeağı bildirUmelrtedir. H«H IJMIT dnrnnra > GayrfanenVul Slsirde 51sU nmdaH CifÜoırt apartmanmm yanmdaH BalçıV solcagından eirflen Sisll Sthhat Yurdu Wn»smın »ol tarafında v» bina bahcesine bitişik arssdır. Bu srsay» beten basamaklı merdivenle baleık •oVaSmdan bıilmektedir. Sokağa nazaran 10 metre gibl bir alçaklıktadır. înce uronca bir yerdir. Içersinde biri taraamm ve difer Hrisl kısmen basît malzeme v e Isçlükle Insa edilmtş malzerae bakımmdar» bymerl olmayan flç geeekonâo fculubesl bulunmaktadrr. Civan meskundur Mnhammen bytnefl: BuîunduŞu mevH, vaziyeü hanrası Jmar durumu ve emsal! alnn satım rayiçlerine g5re 260 M2. ibaret bulunan gayrrmenVulün tamamma 325.000 TL. kıyınet takdir olurmnıstur Müzsyedeve istirak etmek fsteyenlerin muhammen kıymetin •• 10 nisbetinde nakdî teminat akcesl / yatırmalan veya nüTll bir bankanm teminat raektubant» Ibraz etmeleri lcap eder. Deüftliye resml. Ihale damga pulu bedeli tapu harç v e masraflan «lıerya aîttir. ÎHc »cık «rthrmasî 10.9.1973 Pazartesi gttnfl saat M*den I4.45*e lcadar Istanbul Sultanahmet Adalet Sarayı 9. îera Memurlugunda yapılscaktrr. Arthrma sartnamesl nerkesin görebnmesi lçin 10.8.1973 gününden itibaren dairede açıktır. îlk sçık arttırmada teldîf edilen bedel muhammen kıymetm •'• 75*inî bulraadıgı taMirde en çok arttıranm taahhüdü baIn Vahnak feere BJ ttıı ıııa 18 >rîm 3aha nzatılarak ontmco 2091973 perşembe güml sıat I4'den U.A&e kadar synı ınahal v e yerde yspıiaeak önncl acık »rtarmada en eok «rttjnına Oıale edîlecektir. îpotek sahibl alaeaklılarla diger IlgfflIerin v e trtfrak hakkt sahiplerinin haklanm falz v e masrafa dair olan Hdialanm <îayana§ı belgelerie onbeş gun lelnde lera dslresme büdlrmeleri icap eder. Aksl halde baklan tapu sîdlivle sablt olmadıVea «stıs bedelinin paylaşmasmdan hariç kalırlar. Talep edildiği ve 200 Kr. posta pulu gönderildi&"nde sartnamenin bir ömeği gönderilebilir. Daha fazla bflg! edinmek isteyenlerin 967/79 sayılı dosya nnmarası fle m«muriyetimîz» müracaatlan M n olunur. (Basın: 5026/566C) • » • » • •• • •• • •• • » • • • • • • • * • •• • » • • » • • » • •• • • • • • • • (Basın: 5002/5665) ) İmtihanla Memur Alınacaktır 1 3 0 yasını geçmemi?, askerliğinl yapmıs, hiçblr okulla Uişkisi bulunmayan Ortaokul ve Lise mezunlan «raandan 20 Temmu» 1973 tarihinde yapılacak yanlı r e tozia imtihanla Personel Kanunu geregince aylık verümek »uretiyle memur alınacaktır. 2 tsteklilerin 19 Temmuz 1973 günü saat 16.30'a kadar lşletmelerimiz Özlük îsleri ve Sicil Müdürlügüne Nüfus Cüzdanı. Diploma ve bir adet vesikalık fotografla müracaatlan duyurulur. (Basın: 19065/5663) • • • İLÂN SİMAV BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN: Belediye Encümenlnin 29.6.1973 tarih 827 sayılj karan gereğince Beledıyece yaptınlacak Ekmek Fabrikası İçin fınn ve malzerrielerüıir 2490 savılı kanunun 31 ve müteakip madrteieri gereğince kapalı zarf usulü eksiltme Ue alınacafından. "apalı zarf Ue eksiltmesl 20.7.1973 günü saat 1430 d s Belediye Encümeninde yapılaeaktır. 1 Keşif özetinde gösterilen malzemelerin muharamen bedeli 268500, lira olup geçici teminatı 14 490.00 liradır. 2 Alınacak rnaîzemelerin fcesif ve sartnamelert Bele> dlye Pen tşleri Rlüdürıuğünde mesa! saatlerinde görülüp taşradan ıstenildipinde Ucretsiz eöndertlir. 3 thaleye iştirak edeceklerm üıaleden blr saat öncesı geçici teminatlanm alıp teklif mektuplannı vermelerl şarttır. 4 Postada v&kl gecikmeler kabul edilmea. 5 Taliplilerin belirtüen gün ve saatte ihaleve lştlrakleri Uân olunur. (Basın: 19139/5662) i (Basın: 18343/5659) ^•••••••••••••••••••••••••••••••••1 ÎLÂN ISTANBUL 19. CU ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 1973/300 Davaeı Mustafa Ziyal Vekill tarafından Cagaloğlu Cemal Nadir sokak Büyük Milas Han No: 140 da ikâmet ettiğl bildirilen davah Avram Kosten aleyhlne ikâme olunan tescil davasmda: Davalıya gösterilen adresine gönderilen tebligatlann blla tebliğ iade sebebiyle ve yaptınlan zabıta tahkikatı da bir netice vermedağinden dava arzuhalinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; durusmamn btrakıldığı 17 Eylül Pazartesi saat 10.30 da gelmediğiniz takdirde hakkınızda gıyap karan çıkarılacağı üânen davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. (Basın: 50626672) ^B ^^B ^^p ^^B ^V ^^1 ^^V M ^^V ^^* ^^B ^^* ^ ^ ^^v^^B ^^m ^** ^^^ ^^m ^^" ^^^ ^^* ^^^ ^^* ^^* ^^m ^^* ^** ^^*^^H Türkiye Demir ve Çelik Işletmeleri • Genel Müdürlüğünden Karabük • Bayan Memur Âhnacaktır BaşmüdürlüğümUz Şehirlerarası tşletme Müdürlügünde boş 100 adet ve üeride boşalacak memur kadrolarınm doldurulmasuu teminen 25.7.1973 günü saat 14.00 de jııpılacak sınavda kazananlar arasında yeterf kadar eleman alınacaktır. Aşağıdaki şartlara haiz olanlann smava girebilmeleri lçin ntifus cüzdanı, diploma ve bir adet fotografla birlikte engeç 24.7.1973 günü mesa! bitimine kadar Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki Personel Servisinılze müracaatlan (Şahsen) ilân olunur. ISTANBUL TEIJEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜ ŞARTLAR : 1 Enaz Ortaokul mezunu olmak, 2 Herhangl bir tahsil müessesesi ile llişkisi bulunmamak, 3 18 yaşından küçük, 35 yaşından gün almamıs olmak, 4 VUcutca gözle göriilür bir sakatuğı bulunmamak, 5 Herhangi bir teşekkülde çalışır veya çalışıp aynlmış olmsmak, 6 Şahsen müracaat etmeyenlerin dilekçelerine cevap verilmeyecektir, 7 Sınavı kazananlar» aylıklan dışında 250. TL. t ş Güçlüğü, aynca ek mesai yapılması haîinde saat başına 6 114 15. TL. arasında briıt ek mesai ücreti ödenir. 16 Kalem Muhtelif Valf " i Satın Almacaktır Genel MüdürlUğümüs tarafından kapalı zarf usulü 0» 16 kalem muhtelU' valf satınalınacaktır. Bu işe alt gartname; 1) KARABÜK'te Genel MUdürlUğUmUz, Malzeme îkmal MUdürlüğü t ç Aluıüar Servlsiııden, 2) ÎSTANBOL'da, Takslm, Cumhurlyet Caddesl Dogupaü» Kat 4 N o : 7'deki Istanbul Mümessilliğimlzden, 3) ANKARA'da; Yenişehlr, KaranfU sokak No: 30/Tdeki Ankara Irtibat Bürosu Şefliglmlzden, bedelsiz olarak ahnabilir. tsteklilerin şartnameye uygun olarak haztrlayacaklan kapalı teklif mektuplarmı geçici teminatlan Ue Wrllkt« en geç 31 Temmuz 1973 Salı günü saat 14.30'a kadar Karabük'te Genel Müdürlüğumüz Haberleşme ve Arşiv Müdürlügüne tevdi etmeleri üân olunur. (Basın: 19036/5658) • • <*^«^*^«^«>«/ 85.000 Kg. Kesilmiş Kuru Meşe İle 50.000 » Kesilmemiş Kuru Gürgen Odunu Alınacaktır: • • I.E.T.T. Işletmelerinden 1 Yukanda miktan ve cinsi yazıh odunlar, mektupla fiyat ve teklif isteme usulü ile alınacak olup, teklifler, teklif edilecek bedelin kanunl nisbetindeki muvakkat teminat ile birlikte 23.7.1973 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Metrohan 4 üncü katında bulunan Levazım Müdürlüğüne verüecektir. 3 Şartnameler bedelsiz olarak Levazım Müdürlüğünden alınabUir. (Basın: 191425671) • £••• » •• • • • • • • »»»» • • • • » • » • • • • • • #»»»• • • • •* . 1 ! • »•••? •••• İLAN i' ! Milli Savunma Bakanlığından aıııııııııııııııııııııınıııııımıııııııınııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııınıııııııııııı Îİ I İLÂN 7/ HACETTEPE TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN #&#fc#K i Tekel Istanbul Sigara i: 1 Fabrikası Müdürlüğünden | ÜNİVERSİTESİ Samsun Belediye Başkanlığından Aşağıda dnsl ve miktan yazıll bulunan Telefon Santralı Ampüfıkatör ve Hoparlörleri Ue Soğuk Damga Maktaelerl hizalannda yazılı bulunan muhammen bedeli Ue geçici temlnatlar üzerinden dalremlzce tanzim olunan sartnamelert uyarınca 2490 sayılı kanun hükümlerine göre Inpalı zarf eksiltme usulüyle satın alınacaktır. Mezkur İşin eksütme vs lhalesi 27.6.1973 Cuma günu saat 16 da Belediye Encümenl huzurunda icra edilecektir. Kapalı zarf teklif mektuplanna geçld temmattan başka 1973 yılı Tlcaret Odası kayıt belgesinin fconulması sartör. Tekllf mektuplannuı mezkur gün en geç saat 15'e kadar Belediye Encümenl Başkanlığına verilmesl şarttar. Şartnameler Encümen Kaleminde görülebiUr. Onsl Otomatik telefon santralı Ampllfikatör cihaa U« 75 adet hoparlörlertn Soğuk damga maldnesl MîkUn 1 Adet 1 Adet Mnbammen Geç. bedeli teminatı 33.000.İSAOO^ i Soğuk Hava Deposu Tesisatı Satış İlanı l M.S.B. Tandoğan Soğuk Hava Deposunda yerlnde monte edllmls ve kullanılmamıs durumda 2 adet Stol Kompresör O 4375 HP motoru fle bir adet Stol Kompresör U 4350 HP motorlv. masa öpi elektrtk tablolu soğuk hava teslsl muhtevlyatı lle birlikte saöşa çıkanlmıstır. 3 Satılacak teslsat maklne ve muhteviyatı mesai s a a t leri İçinde MîlU Savunma Bakanlıgı Tandoğan öğrend Yurt MadürKiğünde, karekteristlkleri ve mflrtarlarmı gösterlr listesi MSB. Personel Daire Başkanlığı (Tesls MüdürlÜğü) nda görüIebDlr. 3 thalesi kapah sarf usulü fle 23 Temrmız 1973 Pasartesi günü saat 15.00 de Mllli Savunma Bakanlığj Personel Dalre Başkanhfı (Tesls MUdürlüğü) nda yapılacaktır. 4 Tesisatm muhammen bedeli 890.000. TL. olup, gBdd temlnatj K J 5 0 . TL. dır. 5 Bu işe ait 39J50. TL. lık geçid teminat Emlftk Kredl Bankası Dlus Merker Şubeslndeki Teslsin 2452 No. lu hesabma vatnnlarak alınacak makbuz veya temlnat mektubu 'Tiale saatinden en eeç bir saat önce tekllf mektubu ile birHkte Personel Daire BaşkanlıSına vertlecekör. 8 Tesls Müdürlüğü 2490 sayılı kanuna tâbl olmadıgmüMi teklifler değer had eörülmediği takdirde thaleyi yapıp yapmamakt» serbesttlr. (Basın • 19115/5664) Si 7/ 7/ 27 Temmuz 1973 Cuma günü, Anestezlyolojl v« Beanimasyon dalmda bpta uzman yetiştirümek üzer* suıavls U7jnanlık öğrendsi alınacaktır. Adaylann Tıp Fakültesi mezunu almalan sarttır. îsteklilerin 267J973 tarihine kadar Pakülte Sekreterllğinden alacaklan smava girij formlannı doldurmalan gerekmektedir. Duyurulur. 7* (Basın: 19100/5661) I = | = | t | = | I 1 Fabrikamız ihtiyacı için 6 M3 Gürgen kereste Ue 300 adet büyalı tekerlek pazarlıkla satın alınacaktır. 2 Gürgen kerestenin muhammen bedeli 18 000.00 lira olup, % 7 3 geçid teminatı 1350. liradır. BUyalı tekerleğln muhammen bedelt 21.000. lira olup geçici teminatı 1575. liradır. 3 Gürgen k*reste pazarlığı 23.7.1973 tarthinde, büyalı tekerlek pazarlığı ise 25.7.1973 günü saat 15.00 de Cevizlideki Fabrikamız Satınalma Komisyonu huzurunda yapüacaktır. 4 tsteklilerin geçiei teoünatlannı pasarlık saatinden b<r saat evvel fabrikamız veznesine yatırmalan sarttır 5 Bu işe ait şartname çalışma saatlerinde Levazım 3ubemizde görülebilecegi duyurulur. (Basın • 189036673) E = = = ş = I = ş i = 5 i = | 16.950/ • 1025v j i: (Basın: 18925/5660) .TıııııııııııııııııııınıııııııuıııııiiiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııımıııuııiHuıııııııııııil » • • • • •» • • •• >• • » • • • • • • »• • • » • » • •• «
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog