Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURIYET 14 Temmuz 1973 40 YIL ÖNCE CUMHURIYET 14.7.1934 PARA KIYMETİ ve EŞYA FİYATLARI Paranın kıymeti eşyaya t e Bİlükunda meydana çıkan bir keyfıyettır. Fakat öteden beri ınsanlar adına para denilen mübadele aracını kıymeti haiz ehemmiyetli bir nesne sayarlar. En büyük borsa ve mali işlerdeki uananlar bile eşya ahş verişinde örneğin kasabın hesabı ve piyasanın dalgalan kar şısında hayrete düşerler. Komşu bîr memlekette Ingiliz ayarı kumaşlardan bir kat elbise 2025 Türk lirası karşılığında tedarık edılebilirken, dığer eşyanın buna benzer ucuzluklarıru sankı bırer efsane gıbi gekyor. Orada 2025 lı raya çıkan erkek elbisesi bizde de Karamursel şayaklarından dikimi dahıl oLmak iızere 78 liraya japtırabılrr.ektedir. Yalnıa şurasını bilmeliyız ki, ucuzluk bızım yapırruza nisbet le ve bıze göredir. Avusturya'da Kronun bır kaç mıiyonu bir Turk lirası ettiği zaraazı Vi yanada en muhteşetn bir otelde 2030 Turk Urasına lüks bir hayat yaşayabilıyordunuz. Faın dö şambırı ıle. ahçısı ıle, otomobıli ve şoforu ile muhteşem bir şatoda 50 Türk lırası ile bir prens gibi geçınlyordu. r.uz. Bır zaman hatırlamaz mı sınız 20 Ingiliz lırası veya 4050 dolar cebine uoyan bir yabancı Paris'e gittiği zaman Fransa'da bu kadar pafâyı har caya harcaya bıtiremiyordu. Al tın esası ortadan kalkınca para bütun milletler arasında sabit kıymetlı bır mata olmaktan çıktı. Bu devlet bankalan içın büyük bir tetldk konusudur. TTJNTJS NADt Menuhin Kan Erduran VivaldVnin konçertosunda 3 keman virtüosu bulusacak.; Selmi ANDAK Istanbul Festıvali, bugttne kadar kentimızde muzikseverlerın herzaman kolay kolay rastlayamayacağı nitehkte konserlere sahne oluyor. Özellikle, müzik dunyasında otorite sayılan birkaç usta orkestra şefı'nin, tinlü virtüoz'u ve orijınal topluluğu Festıval progTamı'nm 25 gUnluk suresi ıçınde birbıri arkası dinleyebılmek ve yakından tanıyabılmek imkânım, (guçlükle ve maddi fedakârhk pahasına da olsa) bulabilmiş olan gerçek mu zısyenler, herhalde bu müzık anlarını unutamıyacaklardır lşte, bu ilginç ve orijinal konserlerden biri de, bu gece saat 21'de Daruşşafaka Konser Salonunda verilecektir. Bu kon serın başta gelen özelliği ve öne ISTANBUL FESTİVAJJ Sovyet bale sanatçıları bugün geliyor Sovyet Rusya'nın Bolşoy •'Devlet* Bale kuruluşlarından bazısına bağlı ünlü sanatçılanndan geniş bir topluluk Istanbul Festıvali"nde. gösteriler yapmak Uzere bugün kentimize uçakla ge leceklerdır. Rus bale sanatçılan îstar.bul Festıvali programl geregmce Açık Hava Tıvatrosu'nda vann gece ılk temsillerini ve 16 Temmuz Pazartesi, 17 Temmuz Salı ve 18 Temmuz Çar şamba olmak üzere iki ayn programla dört gösteri sunacaklar. Bu Bale topluluğunun başmda sanat şefi olarak Natalya Sadovskayı ve Orkestra Şefi olarak Igor Savruk bulunmaktadır. Tanınmış balerinler'den kurulu olan topluluk; BUyük Tıyatro, Stanıslavski ve Nemiroviç, Kiev, Kisınev, Talin, Moskova ve Odessa Bale kuruluşlannın en seçkin sanatçılarını içine almaktadır. Uluslararası değer kazanmış bu sanatçılar içinde Pavel Fomm. Rımm Karelskaya, Marına Kondratıeva, Svetlana Antıpova, V. Filipova, Elvıra Ka ravaeva ve diğerleri vardır. 1973 BUGÜNKÜ PROGRAM TİYATRO : • Kent Ovuneulan «Insan Denen Garip Hayvan» Saat 21'de Harbıye Tıyatrosu'nda 0 tstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolan «tlk Göz Ağrısı» Saat 21'de Rumelihisan'nda MENUHİN mi şudur: Müzık dunyasında eskı kusağm büyük temsilcılennden bırı sayılan Yehudi Menuhın ile, günümüzun klas vırtüoz lan arasında adlannı duyuran Ayla Erduran ve Suna Kan'ı, ölümsüz bestecilerden Antonio Vıvaldinin «Üç Keman îçin KonçertoPa majön adlı yüce yapıtmda. birhkte izleyebileceğız. Ayla Erduran ile Suna Kan' ın herbirinin kendine özgü sa ERDURAN nat kisıliği lçindeki canlı, parlak, duygulu, renkli «temperament» leri ile, Menuhin ın olgunlugu ve tecrubesı'nin bırleşeceği bu konser, hıç kuşkusuz, ılgınç bır müzik şöleni olacaktır kanısındayız .. Bu geceki konserde Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı şef Prof. Gotthold E. Lessing yönetecektir. SUNA KAN Konsenn programında, Me nuhin • Ayla Erduran • Suna Kan üçlüsünün solist olarak katılacağı Vıvaldi'nm yukarda sösu geçen «Uç Keman İçin Konçertosu» nun dısrnda; Menuhin' in solist olarak yorumlayacağı Beethoven'in «Re major Op. 61 Keman Konçertosu» ve aynca Brahms'ın «No. 1 Do minör Op. 68 Senfoni» si yer almaktadır. Dün Taksim Stad>oırnunda Beşiktaç ıle Galatasaray arasında yapılan tutbol raaçlannda Beşıktaş, Gala. tasaray'ı 31 yenmış, Fenerbahçe de Yugoslav takımını 62 mağlup etmıştır. KONSER: BULMACA 1 23456789 Aydın'da bir ilçemiz Tersi bır renk. 9 Isım Vücudumuzun dış ortusu Tersi cüzı. YUKARIDAN AŞAĞIYA : 1 Geçmışte işlenmiş suç. Tersi futbol takımının iyi oyuncusu. 2 Rakıcüıkta hamur ışlennde geçen bir bıtkinin kokulu tohumları Safra. 3 Tersi uzüra kütüklerinia dikiU bulunduğu arazi parçası Ter£i B. Almanya'da bir şehir. 4 Tibefin başkenti Meyvada kabuk ile çekırdek arası kısım. 5 Bir hayvan Avrupa'da inış çıkışı ile Istanbul'a benzeyen bir başkent 6 Satrançta mağlubıyet Bir çam cınsi. 7 Sanat Evlerimiz arasında uzayıp pden yol. 8 Bır şeyın daha güzel daha göz alıcı, daha hoş görünmesi için yapılan ilâveler Kendisini ağıra satmak. 9 Alacağı verecek ıle denk getirme manasına Kıymet, değer. Dt'NKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ : 1 Rüşvet, uH. 2 Ücret, îka. 3 şrA. îsmar. 4 Tam, Me. lî. 5 Toynak. 6 Nepal. 7 Ak, Zorba. 8 ManeJ, ıbO 9 Esatir, Ad YUKARDAN AŞAĞIYA : 1 Rüşt, Nane. 2 Ücra, Ekas. 3 çraM, Na. 4 eV, tazeT. 5 Etımoloji. 6 Şey. 7 iM, Nabi. 8 Ukala, Aba. 9 Harika, Od. • lstantral Devlet Senfoni Orkestrasi: Şef: Prof. Gotthold E. Lessing. Solistler: Yehudı Menuhin, Aylâ Erduran, Suna Kan Saat 21'de Daruşşafaka Konser Salonu'nda Sinema Atilla DORSAY Bize göre en iyi 10 film: Dökümünü yapmağa çalıştığımız bu yılm fiünlen arasında bızce en iyi 10 film şoyle sıralanabilır: 1 ARABULUCU 2 KÜÇUK DEV ADAM 3 KIRMIZI MENDİL 4 KANLI SALTANAT (Macbeth) 5 DECAMERON'UN AŞK HİKÂYELERÎ 8OLDAN SAGA : 1 Engelleri kaldırarak vera gereken durumu hazırlayarak bır ışin olmasına yol açmak temın etmek. 2 Bir kılidl açıp kapamak için kullanılan alet veya şifre yazmak ve çözmek için kararlastırılmıs olan yol. 3 Iskelelerde çımalann halatların takıldığı başt yuvarlak iri demır ya da ağaç dtkmeJer Kimyada siliiyumun sımgesi. 4 Sahip Kimyada stransıyumun sımgesi Vitaminlert ile ender gidalardan bır tanesı. 5 Yabancı ülkelerdeki vatandaşlann haklarını korumak ve aynca hukumetlne sıyasi tıcarl bilgiler vermek görevleri ile yüksek bır memur. 6 Bir yazının, işaretin, şeklın ne demek istediğinl bilmek. 7 Bır llimiz. 8 Geçtiğimiz mevsımin fılmleri menkan tinemaaımn en geleneksel türü olan Western'ae en eski 2 usta, Howard Hawks ve Henry Hathaway yine ilgi çektiler. Hawks'm «Son Darbe Rıo Lobo», Hathawby':n «Kumar ve Olüm . Fıve Card Stud» fılmleri, geleneksel Western"in tüm özellıklerıni tasıyorlardı Aynı bilınen ozellıkler, oaha yeni ku taklan Burt Kennedy'nin «Hızlı Şerıf Support your Local Sheriff» ve Andrew MacLaglen'ın «Ben Istersera Yasar•ın Chısum» vt cBandolero» adlı, guldürü oozu fazıa u e s ternlerinde de diKkati çektı.. Orta kuşaktan bazı yönetmenler Ise, western rürune yenl bir soluk ve bakış açısı getırdiler. Özellıkle rtrtnur Penn'in ve Ralph Nelson'un Kızılderüi s o rununa değişık biçımde bakan filmleri «Küçük Dev Adam Little Big Man» ve «Mavı Askerler Soldier Bıue» önemkyd i . Aynı önemde olmamakla birlikte, Don Siegel'in uslupçu psikolojik westerni «Kadın Affetmez BeguUed» ve Frank Perry'nin Doc Holkday efsanesı ni gerçek boyutlara ındirgeyen «Çirkın Kahraman Doc» fılmi ilgiye değeroi Yeni kusaktan Don Medford, klasik çizgideki cölüm Avı Hunting Party», Edvvın Shenn cValdez Gehyor Valdez», yönetmenliğe geçen Harry Belafonte cKız gın ve Sakin Buck and the Preacher» ve özellikle Dick Richards, İİK fılmı olan «Kovboylar Culpepper Cattle Co » ile bu türe yeni boyutlar, renkler getirmiş olaular.. 6 BATIDA KAN VAR 7 YABANDAN GELEN ADAM 8 CEPHEDE EGLENCE 9 KANUNUN KUVVETİ 10 SAVAŞ GUNLERI. Â Cepbede Eglence M.A.S.H. fllmlnin, Leomudo da Vinci'nin «Son Yemek» Ublomınu Gould ve Donald Sutherland. çafnştıran ünlü Mhnesi... Sag başta, EUiott RADYO ISTANBU L 05 55 06.00 06.05 07.00 07.05 07.30 07.40 07.45 08.00 08.10 08.25 08.40 09.00 09.15 09.30 09.45 10.00 10.05 10.25 10.40 11.00 11.15 11.45 12.00 12.10 12.40 13.00 13.15 15.00 15.05 15.25 15.45 16.05 16.25 16.40 17.00 17.05 17.35 19.00 19.30 19.45 Açılış ve program Haberler Günaydın Koye haberler Sabah muzığı Haberler OUnün programları Şarkılar Çevremızde bugun ' Gıtar soloları Turkuler Beraber, solo şarkılar Hafif batı müziğı Hayatın içinden Şarkılar Yaylı çalgüar müziği Haberler Arkası yann N. Innap'tan türküler Şarküar Türkçe sozlü melodiler Beraber, solo ?arküar V. Doğu ve arkadaşlan Haberler Şarkılar Iki sesten türküler Haberler F. Tunceli'den şarkılar Haberler Hafif batı müziği Türküler geçidi Solistler geçidi Çocuk kitaplıgı Türküler Çay saati Haberler Yurttan sesler Hafif batı müziği Haberler Şarkılar Halif batı müziği 20 00 2015 20.30 20 55 21.00 21.15 2130 21.45 22.45 23 00 23.45 24 00 00 55 01.00 11.55 12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 17.05 17.30 18.00 18.30 19.00 19.30 20.15 21.00 22.00 22.10 23.00 23.30 24.00 00.55 01.00 Ş. GunteMn'den türküler Çağın içinden Tatıl ftitşaıpi için miwik Bır varmış Haberler Piân denınce Dansa çağr< Şarkılar Haberler Türkülerden bir demet Hafıf batı müziği Gece içln müzık Haberler Program ve kapanış Avrupa ve Amerikan sineması «Kahramanlar Alayı Too Late the Hero» ile modası geçmiş b:r savaş filmi ortaya koyarken, James Hadley C'hase uyarlaması «Olüm Çetesı Grıssom't Gang. İIB ılgı çekebilıyordu. Rıchard Fleischer, «Son Firar Last Run» adlı seruven ve • Korkunun Içınde Blind Terrar> adlı gerilim filmleriyle ıyi b:r teknisyen olmaktan oteye pek gitmedı.. Polısıye türde ise daha ilginç bazı fılmler gorduk. Örneğm A lan Pakula'nın «Fahişe Klute», Willıam Fri edkınn'm «Kanuncn Kuvvetı French Connectıon» Rıchard Colla'nm f Büyük Kavga Fuzz> adlı güldurü tonundaki filmleri, değişık açılardan da olsa, ılgınç Ulmıerüı. James Cla vell, «fntikam Kılıcı Last Valleysde tanhsel füm gorur.üsü altınd» düştinoürücü bir yapıta, eski sinema oyuncusu Cornel Wilde ise «ölümü Bek lerken No Blade of Grass» ıle onemli bir hayai bılım filmine imzalarını atıyorlardı.. Eleştirmenlerin ortak listesi: Smema eleştirmenlerinin ortak listesi ise, bilındiği finı şu biçimde ortaya çıkmıs bulunmaktadır,. 1 ARABULUCU 2 SAVAŞ GUNLERÎ 3 KANLI SALTANAT 4 KÜÇÜK DEV ADAM 5 KABARE 6 KOVBOYLAR 7 KANUNUN KUVVETÎ 8 YABANDAN GELEN ADAM 9 CEPHEDE EĞLENCE 10 DECAMERON'UN AŞK HÎKAYELERİ Her yıl, mevsim sonunda yapmakta olduğumuz, geçmiş mevsim filmlerinin ayrıntılı bir dökümü okuyucularımız için ilgi çekici olmalı ki, bu yıl, vermekte geciktiğimiz bu yazı için birçok mektup aldık. Ülkelere, türlere ve yönetmenlere göre olabildiğince eksiksiz yapmağa çalıştığımız bu dökümü bu yıl da aym biçimde verelim. ra komedi türündekl «Hastane»den daha başanlıydı. Lawrence Turman*nı toplumsal taslaması rSimsann DüğUnü Marrıage of a Young Strockborcker> ortahallı. Robert Altmann'm «Cephed? Eğlence MASH» adlı militarizm eleştirisi ise keskin birer komediydı. Oyunculuktan yönetmenliğe geçen Jack Lemmon, «£on Aşk Kotch» ile duygusal bır guldürünün altından başan ils kalkarken, yılın en büyük komedi sürprizi Groucho Marx'ln yeni mirasçısı Woddy Allen'ın «Zorla Kahraman Bananas» adlı enfes taşlamasıyla geliyordu. MUzikal dalında Bob Fosse'un <Kabare>si titiz mizanseni ve aUegonk anlatımı, Norman Jewison'un «Damdaki Kemancı>sı ise sıcak, duygulu, insancıl içenği ile önem kazanan iki filmdi... Bunun dışında, orta kuşak yönetmemerinden Robert Mulligan'ın, yılın belki de en başanlı aşk filmi olan «Yaz Günüydü . Summer of 42» filmine, bir zamuıların ger çekçı sinemacısı Delbert Mann'm 2 ünlü Ingıliz fclasiğinden, «Jane Eyre» ve «Davıd Copperfıeld»den yaptığı uyarlamalann basansızııgına ve Walt Disney ekolünü sürdüren bir seri filmden. özellikle «Aşk Böceğı» nin oyalayıa niteliklerine değinerek, Amerikan si. nemasını kapa'mak mümkün olabilir.çılar Kelly's Heroes» İle bir üstunyapıma, «Gızli Ilışkiler Zee and Co.» ileyse ilginç bir psikolojik fılme imzuını atıyordu. Michael Wınner, «Devlerin Ülkesı Chato's Land> ile yılın kalitel: western'lennden birinl ortaya koyuyordu. Winner'in «Karanlıktan Gelen Adam Nightcomers» fılmıni ise uzun uzadıya tartışmak, beğenmek veya yermek mtim kündü. Yine eskilerden bir Ronald Neame'in tıyatro uyarlama sı «Genç Kızıar The Primo of M:ss Jean Brodie» filmi önemsiz, daha yenilerden bir Peter Yates'in değiaik türdeki iki filmi, «îld Sevgili John and Mary» ve «Belak Elmas . Hot Rock» daha ilgi ç e kicıydl. Michael Sarne, «Çılgın lar Joanna» ile güldürüdekl kışilığinl ortaya koyamıyor, bu na karşüık yeni bır uim, Warris Hussein, «Küçük Sevgüi Melody> ile akıcı. taıe bır si nemanın altında ınuasını bize tanıüyordu.. ISTANBUL IL Açılış ve program Diskoteğimizden Karışık sololar Almanca şarkılar Konçertolar Otıs Reddıng Oda müziği Tatil gunU için müzik Cumartesi konseri Haberler Pransızca şarkılar Küçük konser Gençlere müzık Senfonık müzık Hafıf melodiler Günümüzun plâklan Akşam konseri Melodi yağmuru Haberler Cumartesi gecesi için Caz müziği Çeşıtli müzık Gece içın müzik Haberler Program ve kapanıs Gene Hackman. kanunun Knvveti'nde ya koymuştu.. Nicolas Gessner ise «Kapının arkasındı biri var: adlı polisiye filminde son derece başarısız, ama «Onuçüncü Sandalye> adlı barok fantezide bir hayli başanlıydı. En yenilerden Roger Pigaut, «Hesap Günü • Compte a Rebours» ile ekip çalıçmasına dayanan ilginç bir gangster filmi ortaya koyarken, Michel Maldore «Savaş ve Kadın • Le Sauveur», Claude Mulot ise «Kan Akacak • La Saignee» ile çeşitli açılardan dikkate değer ilk veya lkinci yapıtlan imzalamıçlardı.. Senaryoculuktan slnemaya geçen Nln» Companeez «Gençlik Rfiyatı • Faustine et le bel e'te'» de biçimln altından öze gıremiyor, JeanPierre Mocky ise, «Acı Mücadele • L'Albatros» ta, tersine, öz bakımmdan 6nemll olan raesajım gerekli sinemasal niteliğe kavuşturamıyordu.. Mevsim sonunda gördüğümüz Belçikah Harry Kumel'in «Kırmızı Dudaklar • Les Levres Rouges> u olsun, Henrl Glaeser'in «Hayal ve ötesi La Main» i olsun, fantastik sinemaya yenl olanaklar getlrmeyi deneyen filmlerdi. Başarı derecelerl no olursa olsun, bütfin bu filmler, Fransız sinemasınm kendi kendini yenileme gflcünü göstermelerl bakımından ilginçtiler «Dünyanın En Eski Mesleği» adlı skeçli film, bize JeanLuc Godard'ın İlginç bir skecini görme olanağı sağlıyor, «Red Kit» v s «Büeür ve Kleopatra • Asterix» adlı çizgi • filmler ise. Fransız sinemasınm bu dalda da, eksik ve yanm da olsa, İlgi çekici aşamalarda bulundugunu gSsterivordu.. Güldürü ve Müzikaller... Bu dalda, iki eski usta Bılly Wılder ve George Cukor vardı önce.. Wilder, «Serlok Holmes The Private Life ot Sherlock Holmes» ıle ınce bır Anglo Sakson tarzı Rİİldürü ortaya koyarken, Cukor usta, Lawren ce Durrell uyarlaması «tkıli Oyun Justine» ıle hayal kırıklıgı uyandınyordu. Arthur HıU ler, nefıs komedisı «îkı Taşralı Out of towners»da, ka. Tükenen eskiler... Macera fılmlerinde. kendini tü ketmış bazı eskı ısımlere rasladık.. Robert Wıse'in Uzak Doğu'da geçen macera filmi «Ma cera Gemısı Sandpebbles», George Seaton'ın kalabalık kadrolu üstun yapımı «Kavaalanı Airport», önemsiz ış filmleri idıler. Robert Aldrich, larda ilk kez gBsterilmek onuruna, «Dekameron'un Ask Hlkâyeleri» filmiyle kavuştu. Sansür tarafından kuşa çevrilen bu film, ne yazık ki bizde hak ettiği llgiyi görmedi. Nannl Loy, mevsim başmda gürültüye gelen filmi «Savas Günleri • 4 Gıornate dl Napoli» ile onemli bir y a n belgesel «avaş filmine İmzasını atarken, ve Fellini'nin «Satiricon» filmi sansürce reddedümişken bu filmin kötü bir kopyasından başka bir şey olmayan, Gian Luigi Polidoro'nuı «Çınlçıplak Degenerates» in sinemalanmızd'a gösterilmesl hayreUe karşılandı. Sinemada alabildiğine vahsetin ve kanın. tem=ilcisi Mario Bava'nın «Kanh Körfez • A bay of Blood», groteîk ve erotik guldürünün temsilcisi Marco Vicario'nun «Erkek Dediğin» • Homo Erotlcus» filmleri, kendi türlerinde kısmen ilgi çektiler.. ... Ve diğerleri Bunun dışında diğer uluslardan pek az fılm gösterildl, her yıl olduğu gibı Polonya sinemasınm artık uluslararası çalışan iki ünlü yönetmeninin filmleri, değişik ülkeleri temsilen gosterıldiler. Jerzy Skohmows< ki'nin «Yaklaş, ama soyunma • King, queen and knave», Alman sinemasından gelen, değişik ve burlesk özelliklert olan bir komedıydl. Roman Pol«nskı'nin bizde gösterilen ilk filmi olan «Kanlı Saltanat Macbeth; ise, îngiliz sineması çerçevesinde çevrilmiştl ve halktan gördüğü ilgısizliğe karşm, sınemaseverlerce yılın en onemli filmlerinden biri sayıldı. Rus yönetmenl Sergey Bondarçuk'un İmzasını taşıyan «Waterlo Savaşı», Dino de LaurentUsin (îtalyan) sermayesiyle yapılmiî uluslararası bır üstün • yapımdı. Rus sinemasından gösterilen birkaç film, önemll değillerdi ve ilgi çekmediler. Bu slnemayı daha iyi temsil edebile« cek olan finlu «Leylekler Geçerken» ad]ı savas aleyhtarı film ise, getirildiği halde sinema bulamadıgından gösterllemedi. Yunan filmleri, yıllar sonra tekrar slnemalarımızda g8rüld'üler ve «Doğu Yakasınm Hikâyesi» ve «Sokak Kızı» filn> leriyle, Tflrk seyirdsine doğrusu ya, hiç bir şey getlrmediler. Rus yazan Soljenitzinln Finli yönetmen Caspar Wrede tara» fmdan tngiliz oyuncularla çevrilen cîvan Denisoviç'in Bir Gür.ü. filmini ise hangi ülke sineması olarak almak gerek, bllmiyorum. Sonuç olarak bu film de, Cnemll bir edebt eserin olabılecegi kadar başarılı bir sinema uyarlaması olarak dikkatl çektl.. Fransız filmleri: Ustalar ve yeniler.., Mevsim başmda gördügümüz, «Hileli Tuzak • Defector». bize ikiıi de ölmüş bulunan bir yapımcı yönetmen, Raoul Levy, bır de unlü oyuncu, Montgomery Clift'ı hatırlatma bakımından ilgimizi çektı. Fransız sınemaaının eski usUları, ChristianJacque «Petrolcüler», Henrı Verneuil ise «Hırsızlar Le Casse» ile tükenmisliklerini ortaya koydular. Andre Cayatte «ölesiye Sevmek • Mourir d'Aimer», Roger Vadim «Barbarella», Jacques Demy «Eşek Derisi Peau d*Ane» ile değisik türlerde, tam bır başarıdan uzak, ancak kısmen ilginç niteliklerı olan fılmler getirdller karşımıza .. Rene Clement'ın «Sisli Günler La Maison IOUS les Arbres», JeanPierre Melville' in «Ateş Çemberi • Le Cercle ouge» yapıtları, yine tam bır başanya erişenıeyen tartışıhr filmlerdi. «Yeni • Dalga» sonrası •inemacılarından Françou Truffaut «Genç ve Güzel • Une Belle Fille Conmc Mol» ile pek onemli sayılamayacak bir güldürüye, Michel Boisrond «Seks Dersi • La Leçon Partlculiere» ile Fransız usulü bir duygusd komediye, Pierre Rlchard İse «Şaşkın Adamın Aıkı • Leı Mal h e u n d'Alfred» Qe de|lşik bir toplumsal taşlameya imzalarını atmışlardı. ANKAR A 05.55 06.00 06.05 07.00 07.05 0730 07.40 06.00 08.10 08.40 08.00 09.15 09.30 09.40 10.00 10.10 10.30 11.00 11.15 11.30 12 00 12.10 12.30 13.00 13.15 13.30 15.00 15.05 15.20 16.0» 16.20 16.40 16.5' Açıhs ve program Haberler Günaydın Köye haberler Türküler, oyun havalan Haberler Sabah müziği Ankara'da bugün Her telden Çeşitli müzik Hafta sonu Şarkılar Hafif müzilt Arkası yarın Haberler M. Toper'den şarkılar Diskoteğimizden H. Buluş'tan türloıler T. Toper'den şarkılar Konser saati Haberler Türküler Şarkılar Haberler Hafif müzik Reklâmlar Haberler M. Eğin'den türküler Dilek fcjtusu M. Uğuiıiı'dan şarkılar S. Sun Topluluğu Haberler Çocuk saati Haberler Fransa'dan müzik 20.0< Türkülerden bır demet 20.2 Turk tarih;nden sayfalar 20.4T 51 â AHın'dan şarkılar 20.5 3ır varmış 21.00 Haberler 21.15 Türk müziği istekleri 21.45 ttalya'dan müzik 22.05 Türküler 22 20 22.30 22 45 23 00 23.20 24.00 00.30 00.55 01.00 Hafif müzik Şarkılar Haberler Şarkılar Pop 73 Caz saati Hafif muzik Haberler Program ve kapanış İngiliz filmleri Artık Ingılız sınemasınm ma lı sayılan bir zamanlann Ams rikalısı Joseph Losey, «Arabu lucu The gobetween> ile yılın tartısmasız en ınce, nü anslı. zengin ve giderek en ö nemli fılminı ortaya koyuyordu kuşkuuz.. Heı fılm: olaylar yaratan David Lean'ın «Irlandalı Kız . Ryan's Daughter.ı, 70 mm. olarak gösterilmesı nedeniyle büyük ilgi görerek Türkıye'de vılın en çok ış yapan filmi oıdu. Ama sinema sanatına luçblr venilik getirmejen, içeriğıyle olsun, an latımıyla olsun son derec* demode bir filmdi bu. Sinemanın en cakşkan yönetmonlerinden Terence Young re Lee J. Thom son, yine başansızdilar Young, vestem'de («KırmiîJ Güneş»). dramda («Son Yaprak»). polisıyede («Gece Mısaflrleri») birbırinden önemsiz filmlere Im zasını atarken. Thomson da •Ç:nin Esran Tht Chaırman»!e modası geçmiî bir serüven filmi ortaya koyuyordu. Guy Hamilton. Bond filmlerindeki ustalığını «ölümsüz Elmaslar Diamonds are Foreverode nefes Kesıci bir gösteri slnemasıyla yine ısbat ediyor, Brian Hutton, «Çılgm Savas 18.59 19.00 19.05 19.20 19.49 20 02 20.30 20 £0 21.02 22.08 23.22 23.32 Açılış ve program Haberler Almanca dil dersı Gelm yanşalım Sunan: Oktay Tem Bılim dünyası Türk sanat müzigl Bır solist: Bılge Pakalınlar Haberler (Erkan Oyal) Hava durumu İstanbul Festıvali (Prof. lessing yönetiminde Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Yehudı Menuhin, Aylâ Erduran ve Suna Kan'dan «Vivaldı» nın fa major üç keman konçertosu ıle Yehudi Menuhın'den «Beethoven» in opus 61 re majör keraan konçertosu). Televizyonda sinema «Caddelerde cinayet» Oynıyanlar: John Cassavettes, Sal Mineo. Haberler Program ve kapanış Joseph Losey'in «Arabulucu» su, sinema klasikleri arasındaki yerini şimdiden alan bir baseserdi. Resimde bu filmde Alan Bates ve Julie Christie görülüyor. İtalyan sinemasından gelenler... İtalyan sineması, beklendiSlnden ve l&yik olduğundan daha •x fılmle terasil edlldl bu yıl da.. Bu sinemanın asıl gücünü oluşturan polltik ve toplumsal eleştirl filmlerinin «ınırlanmızdan içeri kolay kolay giremiyeceği bir gerçekU. De Sica usta, modası geçmij aşk filmi «Günes Clçekleri 1 Girasoli» ile karsımıza çıkarken. Sergıo Leone, «Batıda Kan Var C'era una volta a l'est» ve •Yabandan Gelen Adam • Giu la Test«» İle spagettl • western'in ciddlye tlmması gereken, taygılı v§ önemll yerini kesinllkle belirlemi? olrfu. Pier Paolo Pasollni, yurdumuzda ticari sinema f Daha yenilerin başarılan... «Kırmıa Mt^dil», Frsnsız sinemasından gelen en Uginç filmdj bu yü... Başrollerde Maarice Ronet ve Françoise Fabian oynuyorUrdı. Orta kuşaktan Mlcbel Deville, «Kırmızı Mendli • Raphael ou le Debauche» ile mevtimin en başsnlı «;aS fUmi>nl erta
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog