Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET 14 Temmuz 1973 Dünyada Bugün Dış haberler pillllllliiiiilllllilllHİIIIIM Bağımsızlıfc tam olur mu? odera anlaındaki «Egemenlık» kavramı, ilk defa 16 ncı yuzyü sonu Avrupa'smda belirlendi. Bu kavramı Morghentau şoyle tanunlıyor: «Kendi hukuk yaraüna ve uygulama otoritesini belirli bir toprak dahilinde yürüten merkezileşmiş bir iktidar...» Uluslararası hukuk düzenl ile ulusal egemenliğin bağdasamayacağı. hiç olmazsa teorik açıdan kolayca görülür. Çünkü ulusal egemsn devletlerin kendi merkezî ıktidarlan, uluslararası bir merkazı etkin gücün oluşumunu lmkânsız kıîar. Ancak uluslararası ilişkiler düsenı, egemenliği sınırlayıcı uygulamalar getirmişttr. Meselâ iki egmen devlet arasmda imzalanan bir ikili anlaşma ile, egemenligin merkezî otoritesini sınırlar. Böyle bir anlaşmaya imza atan ülkeler, bazı kurallara uytnayı ve egemenliklenni kısıtlamayı kabul ederler. Egemenlikten türeyen diğer kavramlar ye bu arada «Bagımsızhk» da aynı gelişim içindedir. Bagımsus bir devlet, istediği anayasayı kabul etmek, kendi vatandaşlan üzerinde nasü bir etki yapacağına bakmadan istediği yasalan çıkartmak, istediği yönetim biçimıni seçmek hakkına sahiptir. Her bağımsız devlet, kendine özgü bir dış politika ve bu polıükanın amaçlannın gereğı olan bir ordu meydana getirir. Bizde yıllardır söylenilegelen «Tam Bağımsızlık» kavramının kapsadığı anlamlan, egemenlık ve bağımsızhğın tam tanımı, bir arada verebiliyor. Fakat acaba artık «Tam Bağımsızlık» ya da «Mutlak Egemenlik» kalmış mıdır yeryüzünde? Bu sorunun cevabı olumsuzdur. Bölgesel savunma örgütlerini, meselâ NATO"yu düşünelim. NATO Antlasmasının 5 incl maddesine göre, Avrupa ve Kuzey Amerika'da üyelerden birine ya da birden fazlasına yapılmış olan saldın, hepsine birden yapılmış sayılacaktır. NATO, kuruluşundan bu güne kadar, söz konusu saldınnın önlenmesi için üyeleri arasında, çeşitli alanlan lçine alan bir işbirligrni yürüttü. Doğu Batı ilişkılerinde, gerek siyasi, gerek askeri kararları, üye devletler ortak bir anlayış içinde ve aynı çizgide verdiler. Yumuşarna havası başlamadan, NATO üyesi ülkeler kendi başlanna Varşova Paktı ile dostluk temaslanna geçmediler. Soğuk savaş, sade Amenka ve Sovyetler Birliği arasında değildi. NATO üyesi ülksler ile Doğu Bloku ülkeleri arasındaydı da .. Bu uygulama, gerek egemenlik gerekse bağımsızlığm sınırlanmasıydı. Bir anlamda, üye Ülkeler iç politikada bagımsız, dış politikada ve pskeri karaılarda b3ğımlıydılar. Başka bir deyişle, NATO içinde tıpkı İsviçre gibi konfederatif bir yapı vardı. Bilındigi gibi îsviçre'nin ilk konfederasyonu oniiç üyeden kuruluydu ve amaç Cermen împaratorluğu ile Habsburg hanedanına karşı birleşerek bağımsızlığı korumaktı. NATO da, uluslararası komünizmin silâhlı saldınsı ihtimalinden ürken ülkeleri bir araya getirmişti. Fakat şimdi önümüzde, NATO' dan daha fazla ulusal egemenliği ve bağımsızlığı kısıtlayıcı bir kurum var. Bu kurumun adıru Avrupalılık seklinde kullanabiliriz. Biz Avrupalüığa çesitli noktalarda tam olarak girdik, bazı noktalarda ise bekleme durumunda>Tz. 1950 de katıkbğımız Avrupa Konseyinin amacı, üyeler arasında birliği sağlamak ve böylece bağlı olduklan düşünceleri, ilkeleri korumaktır. Avrupa Konseyi, «Danışma Meclisi» ve «Bakanlar Komitesi» gibi organlan aracılığı ile, amacına yönelmiş yürütmeyi sağlamaya çalışıyor. Ortak Pazar da, nihaî gaye olarak Avrupa halklan arasında daha yakın bir birliğin kurulmasını gösteriyor ve biz buna da aday adayıyız. Saptanılan ortak ilkeleri çiğneyenleri yargılayan bir de Avrupa însan Haklan Mahkemesi vardır; bu da Avrupa Konseyinin bir organı seklinde çalîşır. Avrupalılığı ve belki de sonunda bir Avrupa devletini oluşturacak bu kurumların içinde bulunnıak, sade dış politikayı değil iç politikayı da ulusal egemenlik ve bağımsızlık kavramı ile bağdaşmayacak kısıtlamalara itmektedır. ömeğin Avrupalı bir ülke, de mokrasi dışı uygulamaya gidemez, hukuk önünde eşitlik ilkesini çiğneyemez, vatandaşlanna bask: ve işkence yapamaz. Yıllardır «Tam Bağımsızlık» 11kesini tekrarlayan bizler, çağdaş bağımsızlığm bu yeni konumu karşısında durup düşünmek zorundayız artık. Avnıpa'nm eşiğine geldik. Demokrasi, hukuk devleti. çok partililik gibi ilkeler zorunlu hale geliyor. Bu ilkelerin çiğnenmesi halinde müeyyideler vsr. Meselâ Yunanistan dıkta rejimi yüzünden, Avrupa Konseyinden çıkmak zorunda kaldı. «Tam Bağımsızlık» iyi nıi, yoksa kötü mü? Yeniden tartışma açılmalıdır. Arjantin Cumhurbaşkanı Campora, yerini Peron'a bırakmak için istifa etti BA$KAN YARDIMCFSI İLE KABİNE ÜYELERİ DE ÇEKİLDİLER BUENOS AİRES Arjantin Cumhurbaşkam Hector Campora, Yardımcısı V. Solano Lima ile butun kabine uyelerı, Peron'un başkanlığa seçılmesini sağlamak amacıyle dun görevIerinden istıfa etmişlerdir. Juan Peron'a 31 yıldır sadakatla bağlı kalmış olan Hector Campora, geçen 11 Mart'ta 4 yıllık bir süre için Arjantin Cumhurbaşkanlığına seçilmıştir. Istifa mektubunu Ulusal Meclise verdikten sonra Peron'u banliyösündekl evincfe zlyaret eden Campora, daha sonra Arjantin ulusuna radyo • televiz3onda yaptığı konuşmada, şunları söylemistir: «Tarihî bir olayın arifesindeyiz. Bu tariht olay, Peron'un iktidara tam, gerçek ve tümüyle sahip olarak halkına kavuşmasıdır. Aslında, Cumhurbaşkanlığına benim yerine Peron'un seçilmesi gerekirdi. Ne varki, ortada general Alejandro Lanusse'nin askeri rejımin çıkardıgı güçlökler vardı. Peroncu hareketin acfayı olmayı kabul ederken, 1955 Eylulündc ondan haksız olarak ve keyfi ,bir sekilde alınmıs olan iktidan yine ona teslim etmekten baska amaç gutmüyorum.» muhakkak nazanyle bakmaktadırlar. Arjantin'deki dlplomatik kaynaklar, Campora'nın istifasuıa Peromcu hareket içindeki sürtüs meleri önliyememesinin yol açtıgım belirtmektedirler. Gene aynı kaynaklara göre, Peron'un baş kanlık görevini yüklenmesi halinde Arjantin'in bir süre için huzura kavusması kuvvetle muhtemeldir. (DtŞ HABERLER SERVlSt) 1 MftLf PİYANGO'nun 1 Nisan 1973 ayı içinde yapılan çekilişlerinde. büyük ikramiye kazanan talihlilerden bugüne kadar müracaat edip ikramiyelerini alanlar aşağıda gösteriimiştir. N Seçimlere gîdilecek Cumhurbaşkanı Yardımcısı V. Solano Lima, 40 gun içinde yeni seçimlere gidileceğini soyle miştir. Gozlemciler, yeni seçimleri Peron'un kazanacağına 1.000.000 Unı knanonlor: Ankara Tıp Fakültesi T»Jefon »iantral teknisyeni Fahrettin 545'ncı Sokakta ısmirun neşrinı lstemıyen bır taiihn, Aydın, tzmir Çamdibl Golan'da Israil ile Suriye tank birlikleri çatıştı TEL AVİV Israil kaynaklanrua göre, onceki gece Israil içgali altında bulunan Golan bolgesinde Suriye ve Israil tankları arasında şiddetli bir çatışma olmuştur. Israil kaynakları, saat 17.00'de (Gmt) başlayan çatışmamn 20 dakika kadar surtfüğunü ve lsraillilerin bir Suriye tankır.ı tahrip ettiklerini belirtmişlerdir. Amerika'nın ban bölgelerlnde akıt darlıgı devam etmek1 bn arada bazı petrol şirketleri suni olarak darlığı yarattnakla suçlanmaktadırlar. Yukantta Kansas'U bir benzin istasyonu önünde kuynığ» girea otomobiller jörülüyor. Amerika'nın bu bölgesinde benzin halen vesikayla verilmeirtedir. 15 Şubattan bu yana Golan Tepelerinde Israil ile Suriyeliler arasında hiçbir çatışma olmamış tı . 500.000 Unı koımmlor: Istanbul Cıhangir Susom Sokak No: 94/4'te Kenan Gürses, Ankara Büyük Postahanede haval= memuru Necmettin Eıkan. 400.000 Uro kozononlOT: Ankara Keçiören Mui Pamü Cuoüesi Kuslar Pınan Sokagı No: llMe Cablt Atoncı, Afyon Yarenler Mahallesi 2'na Musalla Sokak No: 45'te Hüseyin Vetkn. 100000 urokazanonlar: Izmır 1093 Sokax No: 66 da futt Pa», Izmlr 647'nd Sokak Tfo: l'«te Şafı tsmaP Akm Samsun Toprak MahsuıJeri ufis» Bfilge Satı* Servısinde Raportör Kâzım YesıİJTnis l,ayıralan Ziraat Bankası ve^neuatı Cztürk Ostüner, Akhisar 28'incı So«Os No: u tc Salup Doğruer. Silvan Gazi Dkokulu ögrstment Nüsret Bademoi, Ankara Küçtikesat Ba. daoık Sokakta isminin neşrini istemiver bir talihli. Um:r 1717*nci Sokak No: 35/i'de Striaı AJtun. Kırklareli Paşa Çeşmo Yan Sokak No: 46'da Fevzı Karakuş. 40.000 lira kozononlor: Kilimli, Ereğli Kömürleri îşı«tn>esı Büro Şefl Hakkı Alkan, Mudumu Pev'et Orman tşletmesınde şofor Mustafa Çaın, hregli Karaderaz Meydanhaşı Cad. besüleı Yaj.ıhss.esmae şoför Arif Şentürk, Ankara Küçüktsat Bailı baba Sokak No: 12/7'de Hahn Ozerj, Uıanbui Mahmutpaşa Lâstıkçı Sokak tso l'ae Stnay B'Jyük Palanbo, Eyüp îslâmbey Cdd. Pazar Sokak No: 8'de Gömlekç: Erol Sponmen. Istanbul, Aksaray Cerrahpasa Cad. Saınl Molıa Mcktep Sokak No: 4'te Ali Rıza irtufan Istanbul Aksaray Şekerci Sokak No: 2'tt tornacı Hüsamettin Kemal özenç. Buysbat Papagan Köyünde Hasan Dündar. Ankara F Gu tsletmesmde Kontrol Memuru Must&la Kemaı Döğen, Dikilı Sahil Cad, No: Vae Lılltfiye Uluçay. Ankarada Seyar Milll Piv&ııgo Bayu Zeynep Kıstık. Sabotaj öte yandan Fılistinli fedailerin, Tel Aviv ve banliyolerıni besleyen yüksek gerüimli elektrik hatlarını sabote ettikleri ve Tel Aviv ile çevresinin bu nedenle bir suredenberi elektrıksiz bulunduğu açıklanmıştır. Fılistinli bir askeri Bozcünün tçıklamasına göre, fedailer, yüksek gerilim hatlannı, yerleştirdikleri patlayıcı maddelerle havaya uçurmuslardır. Enerji bunalımını büyük petrol şirketlerinin yarattığı açıklandı WASHİNGTON Amerikan Federal Tiearet Komisyonu tara fından hazırlanan ve enerji sorununu ele alan bir rapor nihayet yayımlanmıs ve Batı dünyasının son zamanlarda karşı karşıya bırakıldığı enerji kaynakları sıkıntısının, sunî bir bunalım olduğu açıklanmıştır. SözU geçen raporda, «Son aylar içinde Amerıka ve diğer Batılı ülkelerın karşılaştıkları petrol sıkıntısına, bazı büyük petrol şirketlerinin büyük kâr sağlamak istemeleri ve rekabet edecek yerde birbirleriyle işbirliğine git meleri yol açmıştır» denilmektedır. Federal Ticaret Komisyonu yetkilıleri, bu raporun ıki buçuk yıllık bir araştımnaaın üriinıi olduğunu söylemişlerdir. Büyük petrol şirketlerinin bugün birçok alanda, kendi kârlarını arttırmak için rekabet yerine işbirliğıne gittiklennin belirtildiği rapor şöyle devam etmektedir «Geçmişte büyük petrol devleri arasında görülen rekabet bugün yerini işbirliğine bırakmıştır. Bu tutumlarıyla, günümüzün petrol şirketlennin tekelci bir politika anlayısı içinde olduklan rahatlıkla ıddia edilebilir.» Federal Ticaret Komisyonu raporu, büyük petrol şirketlerinin hâlen bagımsız çalışan benzin istasyonlan ile mücadele halinde olduklannı, bu savası ikıncılerin kaybetmesi halinde, tüketıcinin ödiyeceğı bedelin çok yuksek olacağını belirtmektedır. (DIŞ HABERLER SERVISt) Rekabet kalktı Tüketici tehlikede Mı*ır*da ise bir albay ve bir üniversite öğrendsi, tsrail hesabına casuduk yapmak suçundan askeri mahkeme tarafmdan ölüme mahkum edilmiştir. El Havadis dergisinin bildirdiğine göre Mısır'da ilk kez bir albay tsrail hesabına casusluk etmek suçundan hüküm giymek tedir. Dergiye göre albay ve genç kız öğrenci, îsrail'e Mısır' ın rfeğişen askeri mevzilerin yerlerinin planlannı satmışlar ve bundan yaklaşık 80 milyon dolar almıslardır. (a.a THA AP) İki casus 20.000 Uro kmananlor: .• • V :. Sovyetler, ABD'nin en büyük ticaret ortağı olma yolunda W.*JSHtNGTON SSCB'nin Washıngton Büyükelçisı Anatoli Dobrin'in, SSCB'nin yıi sonundan önce ABD'nın en büyük ticarî ortağı halıne geleceğıni öne sürmüstür. Dobrin, bu açıklamaya, ortak bir Amerikan Sovyet ticaret odası kurmak üzere toplanan Amerikalı iş adamlanna hitaben yaptığı konuşmada yer vermiştir. Iki ülke arasındaki bu ticari yakınlaşma, Başkan Nixon ile Leonıd Brejnev'm 22 Haziran'da imzaladıklan ticari anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Kurulacak Ortak Ticaret Odasmın başkanlıklarından birıne (Amerıka için) Pepsıco şırketınm başkanı Donald Kendall getirılecektır. öte yandan ABD Tıcaret Bakanlığı, Amerika'nın SSCB'ye bu yıl yapacağı ihracatın 13 milyar dolan bulacağının hesaplandığını bildirmiştir. Bu miktar geçen yıl sadece 547 mılyon dolar idi. Milyarder Getty'nin torununun kaçırıldığı sanılıyor ROMA Dünyanın en zengin adamlanncfan biri olarak kabul edilen Amerikalı milyarder Paul Getty'nin torununun kaçınldığı sanılmaktadır. Paul Getty III' i ün annesi Gail, basın raensup I larına yaptığı açıklamada, kimliğini bümediği birinin kendisino telefon ederek, cOğlunu kaçırdık. Parayı hazırla> dediğini nakletmiş, ancak bunun ciddî mi saka mı olrfugunu anlayamadığinı ifade etmiştir. 16 yaşındaki genç Paul Getty, Roma'da hippl muhitlerinin başIıca müdavimlerinden biriydi ve zaman zaman evine günlerce uğramadığı oluyordu Kaçırıldığı sanılan Paul Getty III, Amerikalı mllyarderın oğlu Paul Getty II İle Bayan Gail'in çocuklandır. Ancak kaybolan gencin annesi ile babası ayn yaşamaktadırlar. Küçük Getty'nin annesi Gail, telefondakl sahsın kenrflsine parayı hazırlamasını söylediğinı fakat lstenen fidyenin miktarı hakkında açıklama yapmadtğını kaydetmiş, durumdan polisi ve avukatını haberdar ettiğıni sözlenne cklemiştir. (a.a) t LÂ N Sulh Hukuk Hakimliğinden SARIYER 973'147 Taksimi dava edilen Sanyer Lokanta Sokak pafta 104, ada 605, parsel 137 de kayıtlı gayrimenkul hissedarlanndan Loic: Saselli bulunamadığından mahkememizin 973/76 esasında kayıtlı izaleyi şüyu davasında gaibin hak ve menfaatının korunması için İstanbul Barosunda kayıtlı Avukat NEŞtDE ULUGUN itirazı kabil olmak üzere kayyum tayin edildiği ilân olunur. (Basın: 5068S670) Israil liman kenti Ashod'da binlerce Sovyet Musevisi gösteri yaptı ASHOD, (Israil; Sovyet Gürcistan Cumhuriyetinden Israıl'e göçeden binlerce yahudi ülkenin ikinci büyük limanı As hod şehrini protesto gösteriler.yle birbinne kutmışlaı, aUkü met binalaruu işgal ederek, sokaklarda trafıği duıdurmuşlardır. Olaylar, Ashod liroanında tah mil tahlisiye ışçisi oıarak çalışan 70 GUrcistanlı yahudirun işlerine son verilmesi ile baslamış, Israil'in çeşıtli şehirlerinden Ashod'a gelen binlerce Sovyet vahudisı gostenlere katılmışlardır. Bu arada aç'ık previne başlayan bazı GürcıstarJı vahudilerın kurduğu Dankan geç meye çalışan bir devlet polikliruğının personelı ve hastalan protestocuıar tarafmdan tartaklanmışlardır Polisin verdiği bilgıye göre. olaylann yatıştınlması için 32 kilometre kuzeydeki Tel Aviv'den 200 kişilık bir polis ekibi Ashod'a gönderilmiç, ancak pro testoculardan tutukl&nan olrnamıştır. (THA) Sardunya açığında bir casus şamandıra bulundu CAGLİARİ Italyan Silâhlı Kuvvetleri Ue NATO ve ESEO (Avrupa Uzay Araştırmalan Teşkilâtı) tarafmdan kullanılan fuze atış rampalarının bulunduğu Perdadefogu (Sardunya) yakın • lannda, üzerinde bır anten bulunan ve ıçine çeşitli elektronik cihazlar yerleştirilmiş şüphelı bip şamandıra ele geçirilmıştir. Çapı sadece 15 santim olan şamandıranın boyu da bir metredır. İtalyan Güvenlik Teşkılâtı mensupları, şamandıranın, henüz tespıt edilememış bulunan bir gemi tarafından casusluk amaciyle Perdasdefogu kıyilarına bırakılmış olabıleceğinı söylemıştır (a.a.) V EF AT Emekli Kadılardan merhum Mehmet Naim Eiendl nın refikası, Istanbul Beyoğlu Ticaret Lısesı eski müdürlerinden Ruhi Turfan'm annelerı, Şukriye Turfan'ın kayınvalidelerı, Naim Turfan ve Nur Goker'in babaanneleri. Yozgat tüccarların dan Salim Korkmaz'ın kayınvalıdeleri. Sıdıka Korkmaz'ın anneleri. Nedim, Nebahat, Yıldız, Aygun, Bırsen, Behçet'in babaanneleri, iyi kalpli, pamuk yuzlü nur lu insan, Liz Burton çifti yine bir araya geliyor NEW TORK Geçen hafta bir süre ayn yaşayacaklaruu açıklayan film yıldızı Eliıabeth Taylor üe eşi Richard Burton'un önümüzdeki hafta içinde Roma' da bir araya gelecekleri öğrpnilmiştir. Liz Burton çiftinin aile dostları, bu ay içinde Roma'da film çevirecek olan sanatçıların bir araya geleceklerini ancak ayn ya şamaya son verip vermeyeceklerinin bilinmediğini belirtmişlerdir. (a.a) VENEDİK FESTİVALİNİN YAPILMASI TEHLİKEYE GİRDİ VEN'EDtK Her yıl düzenlenen ve cTunyanın ilgisirü toplayaıi Venedık Film Festivalinın bu yıl yapılması tehlikeye girmiştir. Bu durumun nedeni olarak İtalya'daki kabine buhranı yüzünden görev süresi sona ermiş olan organizasyon kurulunun yerine yenisinın atanmaması ve film festivalinin düzenlenmesı ils ilgılı özel kanunun çıkanlamaması gösterilmektedir. İtalya'da yeni kabınenin kurulmasından sonra, festivalle ilgilı kanunun dncelikle çıkanlması beklenmektedir. Bununla birlikte kurulacak olan festıval komitesinin, festivalin hanrlıklannı zamamnda yapabileceği şüphe ile karşılanmaktadır. (a a) ^s = = = = SS = = = SS S= ^= = s: = S = = Mehmet BARLAS gHiiHiınımımımnnınınnnınnniıınıifliıınıınıiğ = = ss = ^^ = Istanbul Galata Serdar Efczem Yaaeı Sokak No: 24/2*de tezgâhtar Ella GüEer Adana Sivil Savunma MudürlHğündfe Gozeüeme memuru Ali Yıkar, Istanbui Bostana Vükelâ Cad. Gümüşlü Sokak No: 10/18 da Uürrüsehvar Erişen, Kütahya TeKnik Ziraat Müdürlüğünde Halit Keler, Kelıdt Godüi Köyünde Adil Duran, îzmir Orhan Veli Sokak Ncr. 2/1 de Ali Gülertip, Ankara Sansyi ve reknoloji BakanLığı Zat îşleri Müdürlüğünae memur Nazmiye Demir, IstanDul, Karagümrük Izzetağa Sokak No: 33/3"te soför Ş m s i Akar, TaKsim Sıraselviler Cad. 67/2'üe gaıson Yaşar Kocaman, Bursa, Hoca »iJBasan Mahallesi îstıklâl Okul Sokak 42/A mob:lyac. îsmail D'Jnmezer. Uşak Devlet Yolu No: 28^6 lrfan Başkaya. Fatih Rüştüefcndı Sokak £/l'de soför Hüseyin Erol Ersoy, Istanbul Kaaıköy Selâmiçeşme Köknar Aüt. Daire ıü'd» Mehmet Ali Akbay, Ankara Bahçellevler 10\ıncu Sokak 4/4'te Mansur AkDaş Baymcuı Parmaksız Sokak No: 19'da Nınat Buruk Adana Mestanzade Mahallesi 367 Sokak No: 18'de Ramazan özer, Istanbul Beüelt YalıDoyu 178/4'te Bülent Has An. Ankars etimesgut Gıda Sanayii Fabrikasmda ısçl Kâni Parçalı. Ankara PTT Genel Müdürltiğü Personel Dalresi Başkanlığmda Şet öncel Tüner, Manisa Yenimahalle No: 4'te Menmet Altlı, îzmir Esrefpaşa Kömürcüoğlu aahvesanae ömer Coşkun, Ankara Beledlvtsi Meclia Oyesi Emın GUrçay, îzmir 352'nci ookak 81/1 de Süleyman Uzun, Istanbui Bahcekapı TUrlc Ticaret Bankası veznedan Nosret Ugurlu, fceşiktaş Ihlamur Caddesi Camsoz bokak 31/1'de îmran Kasaz, Sındırgı îbiiier Söyünde Emin Çırak, Van Asag' Nersin Mahallesi No: 150'de Kemal Bozkurt, îzmir Güroeşme Caa. No: 64te Nazmi Yaprak Bursa üavutkadı Yediselviler Mah. Altıntas Sokak No: öl'de ömer Sengül, Ankara Bahçeuev er 6*ncı Cad. No: 78/A'da şoför Mehmet Ltltfl Cöraert, Kınkkale Tepebaşı Mah. Kâzım Karabekir Cad. No: 23/A llyas Kılıç, IstanDuı Bakırköy Öçalan Sokak No: 31'de Ahmet Eşref Tuzcalar, Bingöl Clhan Tenrihanesmae Rahmi Candemır, Adana Trahom Sava*. Başkanlığmda Musa Dalmaz, Fatih Hissedar Sokak 18/1 Daıre 11 Mehmet Durdu, Ankara Şenit Cengız Topel Mahallesi No: 1132*de Berber ö mer Gündoğdu, Akçay Y^mış KaDtan Cad. No: 79'da Kemal özkök, Bayıntar Çıpıak köyü No: 6'da Kadir Civan, Adaru, Kurrulus Cad. Blrlik Kıraathanesinde AtKtUrrahman Baysal, Kıraz Hisarkövü No 20de Tahsın Sevgel, Zara Demlrciler Caa. Sebzeo Bahattın Kırıcı. Mersin Gümüshanelıler Demeğinde Murtaza AtakuL Sıvas Ziraat Bankasınaa memur Fahrettin Başer Izmir 200'üncü Sokak No: lKTda Ahmet Ünveren. Izmir 1847 Sokak No: 20'de Hamit Kaıat&ş, Ataköy Birincl Kısım R. Blok No: 61/15te Doktor Ekrem Uzer, Zonguldak Üzülmez Kok Fabrikası Muhasebo Şefl Nurettin Saygı, Aydın Orman İşletmeleri Lojmanında Sabn Sökraen, Lüleburgaz Eskitaşh Zekeriya Ceylan, Istanbul Rami Eyüp Cad Nu: 12'ae Hüsniye Osgüner, Ankara Ziraat Bankası Persoijel Müdürlüğünde Erdem Ozan, îzmir 1742 Sokak 26A'de Salim Mükrimin. îzmir Sağrr AH Sokak No: 2'de Vahit Aktas. Urla Kara Alan Sokak No: SPda Yaşar Şahin, üamsun Bankalar Cad. 17/A'da Seyfettin Üker, Nazüli 159 Sokak 17/A Kemal Kosun, Bakırköy tncırli Cad Bingül Sokak No: 12'de Alâettin Güngör, Ankara Sakarya Cad. No: 15'te Terzi Hasan Bağırcan, Eyup Ni?anca uavutaga Cad. No: 21'de Celâl Gezıncı, ıstanbuı Hallc Fener Kiremit Mah. DoSanca Sokak No: 14'te Mehmet Yenal, îzmir 682 Sokaft No: 6'da Sükrü Âşık, Ankara Bahçellevler Demet Bvleri 3'üncü Cad. 130/3 Suphl Arat, ödemış Girdesli Sok. No: ll'de Hüseym Girdesll, îimir 1629 Sokak No: 42'de Yasar Uluf Ceyhan Adana Cad. 31/D'de Zatut Terdl. Saruhanlı Ziraat Bankasında Sedat Akrtoğan, Ankara Bahçelievler 2'nci Cad. 71/D HUseynı Ftkret Şen, Konya Doğanlar Mah. No: i'te Ali Üzdemır, Ereğli Karadeniz Kâmuranlı Köyünde Asıro Aydoğan, Demirc* Birnıcı Kıremitçiler No: 20'de Ali Basnıac Çetankava T.C.D.D. Yollannda makinist Bakı îşert îzmir 628 Sok. No: 206'da MülayraJ Hayret, Sıvas Yavu Köyünde Halıl Karakoç. Ankara Ulucaniar Alpaslan Mah. Gürbüz Sokak No: 10'da Çükrü Derviş, Fatfh Kocamust&fapasa, Samatya Cad. No: 274'te Adea. Tezer, Eynesfl Zafer Sokak 1/2'de Manifaturaa Fahrt ToDaloğlu, Adana Çmarlı Mah. Belediye Karşısı 87/A Nurettin Kürklü, Befaktas Kuruçeşme Tramvay Cad. No: 32'ae Hasan Kökçü, Istanbul Maçka Spor Cad. 128/9'aa Burhan Oyal. Bornova Tuna Sokak 1/A'da Mustafa Albok, [stanbul Maltepe Gümüşsuyu Cad. No: 18 Ali Yıldız, Ankara îçişıeri Bakanlığıada MUşavir Yardrmrası Serafettin Yarkın, Tunceli Orman îşletme MüriürrtlfJnde Mustafa Gökay, Bilecik Gar PT1 dağıuası Mustafa Kayalık, Aydın Birincı Sokak 93/A'da Hasan Çapık, Ankara Gazi Mah. Çakur Sok&k No: 9/1'de Hüseyin Eren, Aydın Orta Mah. Cad. No: lOTde Ahmet Arslpn îsmir 3560 mcı Sokak No: 2'de Muhittin Cner ıstanbul Fener Kalarrus Cad. Orhan Korkmac Sokak Barutçuoğlu Apt. No: 22'ae Hüseyaı özel Tokat Akdegirmen Mah. Birina Cikma» No: 4' te Saadettin Uçkunoğlu. tzmır S46ö'ncı Sokak 10/1'de Mevlüt Araç. Dinar Yıgırak köyünde llyas öztürk îzmir Rakırrj Erkttlu Cad. No: 272"de Cenpiz Karafcorum. %ata#an Mahkeme Zabıt Katibi îsmail HakJn Aydemlr, Istanbul Moda Devriye Sokak Mannara Apt. No: 6'da Ihsan Ağır, Istanbuı Topfcapı îlyaszade Çsşme Sokak Ncr l'de Nun Yörük Kadıköy Küçükbakkalktip, Atatürk Cad. No: 15'te şoför Nazım Kamak. Polsrlı Cumhuriyet Mah. J'Necatıbey Cad. No: 59*da Tahsin özer, Samsun Saitbey Myı. uazoğlu Sok. No: 2'de Turgut Sökmen, Ankara Yenışehir Kız ögrencı Yurdunda Necla Ciftçl, Izmir 107'nci Sokak No: ı2'de Hulusl Tan Usak Karaağaç Mah Izmir Cad ı^o 132'de Bahattin Akarca, Ereğli Karadeniz Demir Çel!k Fabrikası Merkez Bakım Servısınde Îsmail Kavaklı. Kadıkoy Pıriçavuş bokak No: 62'de Temizieyioi Ercan Kenıkurtaran, Izmır 466'na Sokak No: 117'de Engin îlksenn. SADIKA TURFAN HANIMEFENDt Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 14.7.1973 Cumartesı (Bugün) ikindi namazını muteakıp, Levent Camiinden kaldırılarak, Zin cirlikuyu mezarlığında ebedi i^tırahatgâhına bırakılacaktır. Tanndan rahmetler. TURFAN AtLESİ (Çiçek Reklâm: 1062/5683) 1 = = İ = 1 f| £ = & = = I SARITER SULH HTJKÜK = HAKİMLÎGİNDEN = 973/106 1 Sanyer Yeni Sular Cadde si No: 11 kat 2 de oturur, § Sanyer nüfusunda kayıtlı = Mehmet Ali Gühertaşa toru ş nu ayni yerde mukim AY = HAN KAPKAÇIN vasi tayin = edildiği itirazı kabU olmak = üzere üân olunur. = (Basm: 5071) 5669 = tLAN 1 AYR1CA Binlerce bilet sahibi da 10 BÎN. 4 BÎN. 2 BÎN, onbmleree MilH Piyaneo Tnüjtertsi de OÖRTYÜZ, ÎKÎYÜZ, YÜ2. SEKSEN vç KIRK llra kazanmışlaıdır MtLLÎ PÎYANGO lDAR£St kazanaruara saadet, bütün vatandaşlara D l şans ve ömür O boyu mutluluklar diler. 19 TEMMUZ ÇEKİLİŞİ İÇÎN BOL ŞAN SLAR DİLEHİZ. BİN. (Basin 18539 567R1 = i Bir Kıbrıs gemisi battı MtAMl Sahil Muhafaza Teş! kılâtından açıklandığına göre, Kıbns bandıralı «SEA BEAR» gemisi, Cape Canaveral'in 275 mil kadar açğmda batmıştır. ( JuııııııınıımiDiınııııııııınıuiiuııuıııııııuıııııııı!? rfnnııınııııııııııııınııııııııııııııııııııiiiiijiiıni
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog