Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Bütünleıue Imtihanlarına HAZIRLAMA KURSLARI Yeni devreler: 23 TemrauM Ağnst»s S IŞIK DERSHANESI Gay*ctt«p«, Or» Sok. No: M Tel: r N K H M N (Reklimcılık: 1832 '5«82) umhurıye Knraensn: TUNU8 NA£>1 KEMALTAHİR IKINCI BASKI 50: yıl; sayı: 17581 T e l f r a f r » s a e k t u p ı d r « ı l : C u m h u r l y a t I s t a n b u l P o t t a K u t u r a : I s t a n b u l N o : 248 T t l ı f e a l t ı : 224290 234396 3342B7 234388 224299 14 Temmuz Cumartesi 1973 SANDERYAYINLARI İstanbul 464 sayfa 25 Lira MÎLLÎ EClTlM BAKANI, "SINAV KONUSUNDA IDARÎ YÖNDEN SORUŞTURMA SÜRÜYOR.. DEDİ ANKARA, (Cumhııriyet Bflromı) MılU Eğltım Bakanı Orhan Dengıa. dun Bakanlıkta duzenledıgi basın toplantısında, yenl ün.versıteler Kanunu ve Ünıversıte Personel Kanunu hakkında açık'.amalar vapmış bır s o ruva verdığı cevapta ünıversıte gırıs sınav sorulanıun çalınma sına ılişkın olarak Bakanlıkça ldari sorusturma açıldıgını soylemiftır. Dengız olava adı karışan ozel dersaneier hakkında da Bakanlık vonunden sorusturma vapıldıftını bildirmıstır. onlar olacak» cevabım tor. vermisünıversıteler Kanununun univer sıtelerın de goruşu alınarak hazır landığmı, hazırlanan ortak tasarıda bakanlıkça gereklı değışıklık ler vapıldıktan sonra medıslere gonderıldığını. yenı kanunla yuksek oğrenımde butunluğun sağlan dığını one suren Mılll Eğıüm Bakanı Dengız, kanunda yer alan >Tjksek oğrenım kurulu hakkında bılgı verırken bu kurulla ünıversıtenın devlet tarafından dış denetune tabı tutulacağını soylemıştır Otomobil getirmek için eski kayıtlar kalktı YURT DIŞINDA ÇALIŞAN İŞÇİLER ÎLE SERBEST MESLEK SAHİPLERİ YALNIZCA PASAPORT GÖSTEREREK BEDELSİZ İTHALÂTTA BULUNABİLECEK.^ BEDELSİZ İTHAL ÎZNİ ALANLARA ARADAN 3 YIL GEÇMEDEN YENİDEN OTOMOBİL VEYA MESLEKÎ ÂLET YE MAKİNA İTHALİ İÇİN İZİN VERİLMEYECEK... îlgili çevrelere göre; otomobil fiyatları düşecek, yerli sanayi etkilenecek Yüksek Öğretim Kurulu Bedelsiı ofo itholi kararı yürürlüge girdi ANKARA (CnmhnriyetBöresn) Yurt dışında çahşan işçilerımuın ve serbest meslek sahıplennın, bedelsız otomobil, mîslekı âlet ve makıne ıthalı olanaklarını kolavlastıran Bakanlar Kurulu kararı, dunku Resmt Gazete'de vayımlanarak yürürluğe gırmıştır. Avnı konuda, şımdıve dek yururlukte olan 7/3 sayılı Bakanlar Kurulu kararının bazı marîdelerını değıstıren, baz. maddelerinl lse kaltfıran Kararnam* hukumlenne gore, vukanda kapsamı belirtilen bedelsız ithalât içın «u kolaylıklır getlrıimektedir: Orman affı ve genel af için CHP TBMMyi olağanüstü toplantıya çağırıyor ANKARA, (CnmhnriTM Bflrora) nun d» ayra günierde gBrüşülm»' sl içın gınşımde bulunursa bunu şukranla Karşılanz. Yurt olçüsündeki gezilerimden edındıSım izlenime göre Cumhunvetin 50. vıldönümünden önce orman suclanvle tlgıli Af Kanunu(Deramı Sa. 7, Sü. 6 da) Tasarruf limiti Kararnamenın l maddesl, vurt d şında çalışan ıççı ve serbest meslek sahıo.ı.ic «>ofc değerı 30 b:n Turk uraiık lımıt dahılınde» otomobil mesıeki aiet ve mesleki makına ıcuı bedplsız ithal Cznl verilme«ınl öngörmek tedır Maddenin ıkıncı (ıkrası isp şu nukmu tasımaktadır. «Çalışılan mutealcp her ay içın 2 bın 500 Turk lirası her Mİ içın 30 bın Turk lıra«ı ıthal lımıtuıe ekleırr 1 gunü eeçen 3 sureler (60 gun datul) tarn av olarak kabul edılır > Buna gore yurf dışmda çalışan isçıler ile serbest meslek sah plerının yapacakian be(Devamı 8a. 7 Sü. 4'te) Giremeyenler ne olacak? Bakan Dengız bu yıl Universiteje gıremeyen oğrencııer içın ne gıbi tedbırler alınacagı volun dakı bır soruya karsılık da. «Bundan once ne olduvsa yme kıtaya çıkarıldığı açıklandı 41 yedek subay öğrencisinin • 12 Ekim 1969'dan bu yana kıtaya aktanlanlann 26'sı er, 15'i kıta çavuşu oldu ANKARA Mılli Savunma Bakant llhamı Sancar, 12 Ekım 1%9'dan bu vana, 26 vedeksubay ogrencısinın disıplinsizlık nedenıvle er 15 vedeksubav oğrercısının de başarısızlıklarından d*ola\ı kıt'a çavuşu çıkarıldıklarım aeıklamı«tir I'tanbul Miiletvekıli Husevın Dolun'un Sılâhlı Kuvvetlerii Mİlık ortalama yedeksubav ihtnacına ilişkın soru önerees'nı cevaplandıran Sancar, «Ihtivaç fazlası vukumlülerin vatan hızmetini kamu hizmetlerlnde verine ıtetirmelerini düzenleven kanun tasansmın Millet Meclisi Başkanlığma sunulduğunu da bıldırmiş, «Yoklamalannı yaptırmamış olan yedeksubay aday larınm kamu veva özel sektörde görev almalanna yahut da sevk zamanına kadar yurt dışına cıkmalannı engelleven kanunt bir engel cfa mevcut değil dir» demistir. I C T A M R I II A l ^ Q A r / I I M n A R O < ^ A 7 K f t P R f l Ç f l ^ £ l u m ' a o "izmete açılması, Bakanlar Kurulu tarafınaan karara l ö l A N B U L AKC?AIV1INUA B U U A Z . K U K M U O U bağlansn Istanbul Bogaz Koprusünun vapımı ile Ilgüı son ışler tutnamlaranaktadır. Koprunun asfaltlanması ışı ilerlerken astalar re fcaDlolar boyanmaktadır FotoğrafU, Boğaz Koprüiü, Istanbul'a aksam karanlığı çoküp, Boğaz kıyılarında jşıklar yandıktan sonra gorünüyor. (Fntoğraf: Ara GÜLER) ZATÜRREE OLAN NİXON HASTANEYE KALDIRILDI WASHINGTON Başkan Nixon'ın vıruslü zaturreeye tutularak hastaneye kaldırüdığı Beyaz Saray Basın Sozcüsü tarafından resmen açıklanmıstır. Başkan Nixon. dün sabaha kar?ı 4'te acele olarak Bethesda denız hastanesıne kaldınlmıştır Başkanı muayene eden doktorlar, Nixon'ın bir haftaya kadar iyileşerek taburcu edılebıleceğinl ifade etmışlerdır. Başkan Nixon, geceyi rahat iiz geçirmiş ve atesinin dCşmedığ' gorulmuştür Nıxon bu a rada, Beyaz Saray yeni genH sekreterl General Alexander Haig ve basın sözeüsu Ronal Zıegler ile görüşmuştur Hekimler, Başkamn atesmin 3" olduğunu açıklamışlar ve Baska na vıruslü zatürree teşhisi konduğunu belirtmislerdir Kalb kardiyosu da çekilen Başkanın kalbinin sağlam olduğu anlasılmısür. (DeTamı Sa. ?, Sfl. 6 da) Sayıştay, 14 saymanlık görevlisini ilânla arıyor 1969 70 HESAPLARINDAKİ MEVZUATA AYKIRI VE NOKSAN İŞLEMLER İÇİN SAVUNMALARI İSTENEN GÖREVLİLER ADRESLERİNDE BULUNAMADI... ANKABA Sayıştay başkanlığı, altısı Ankara Beledıyesının mudur, mudur muavını ve memuru olan 14 saymanlık gorevhsını; 1969 ve 1970 ydı hesaplannın mcelenrnesuıde «mevzuata aykırı ve noksan gorülen işlemler» hakkında yazılı savunmalarını almak uzere aramaktadır. Kıvılcımlı ve Belli ile orgut kurmaktan sanık 5 kişinin 515 yıl hapsi istendi Yurt dısına kaçtıktan sonra Beîg rat'ta olen Dr Hıkmet Kıvılcımlı'nın goruşlerıne ujgun olarak Mirksıst Lenınıst bır orgüt kur. duklan ileri surülen 5 kişınin vargılaı alanna dün 3 Numarah Sıknönetim Mahkemesmde ba? lanmıştır Askerî Savcı Hâkım Bınbası Ta\lan Erımer'ın hazırladı§ı 40 sayfahk iddianamede sanıklann 515 yıl arasında cezalandirılmai ıstenmistir. •• •• CHP, bazı orman suçlanmn affına llislcın kanunun Cumhurbaskanı Konaturk tarafından Parlâmentova gerı göndenlmesi ne Millet Meclismin olagan> u coplantıya çagırmaya kaA.VKARA, (Cumhuriyet Burosu) rar vennistir. Bedelsız otomobil, mesleki 4Mecllslenn tatıl sırasında olet ve makına ıthali ile turlzm lağanüstu toplantıya çagınlabıl dovızı konusundakı veni kararmeleri ıçin Anayasf uyarmca lar ılgılıler tarafından degısik Ihelerintn beşte blrinln tstem) şekıllerde vorumlanmıştır Ken gerektığınderı CHP'li parlamendılenyle goruştuğumuz Malıve terlere 18 Temmuz Çarsaraba Bakanhğı yetkılıleri alman kaaksamına kadar Ankara'da ol' rarların otomobil fıvatiannı dumalan için çağn vapılmıstır. | şureceğını belırtmışlerdır CHP Genel Baskanı Ecevit, Buna karsılık yerlı otomooı! sanauı vetkılilerı ıse bu ka I CHP Grubunun olağanüstU toprarlann yerli otomobı) sanayunı l lantı çağnsıvle ilgili olarak dün [ olumsuz vonde etkılejeceğmi Ifa I verdıgı demeçte, şunlan söylemiştır' de etmıslerdır Sıvasî çevreler ise «Türkiye'de orman suçlusu alman kararlan AP'nın kendısıne | durumunda olan köylulerin bü bağlı Mal^e Bakanı elıvle vaptıyuk çoğunluğu orman düzeninğı Bır seçım yatınmı» olarak nidekj bozukluk ve adaletsizllk yü telemışlerdır. zunden suçlu duruma düsen Malı\e Bakanhğı yetkılıleri son yurttaşlanmızdır. CHP 1970'de kararlann bır takım formalıteleri bir gırışımde bulunarak Anaasgarıve indırdığıni boylece yurt yasa'nın 131. maddesınde hem dısında çahsanlar ıçin ferahlık ve daha adaletll ve insanca bir o r kolaUik getınldığını ayrıca bu man duzeni kurulmasını, hem kararlann dahilde otomobi) fiyatde orman suçlanmn affmı mümlarını duşureceğıni ifade etmısler kiin kılan bir dezişıklik sağla dır mıstır Anayasa'da bdvle bır de Konut ve toplu işyeri Avnı vetkılıler vurt dısma çıgısıklığın yapılmasından bu yakacaklara 800 dolar lımit ve dort kredisi alma şartları na geçen vıüar boyunca bır orçıkış hakkı tanınması hakkında bıleı verirlerken kararlann »lın | man affını bekleyen köylüleriaçıklandı mızın daha fazla bekletilme<d üv masmdan Snc« 800 do!ar alabilesafsızlık olacaktır O nedenle cek kışılerin hesaplandıgmı. bunun bmiık bır dovız kavbına yol. Millet MecHstni olaganüütü topANKARA. (Cnmhnriyet Bürosu) caSı kanısına varıldriıoı ı lantıva çafırmayı eorunlu gtfr • Çalısma Bakariı Ali Naıll STeski uyfulama yuründen l dük.» I dem, Ankara Ticaret Odası vokaraborsa dovır aianlann bu dav. I neticileri İle yaptığı toplantıda Genel af da ranıilarınm önlenmesinin safla I konusmus, 34 milyon kuçuk esEcevit demecinde, oiağanü^til nacaŞmı ve idarenin vükünün de nafın Ba8Kur dısında kaldı8ıtoplantı günlerinde CHP tarafm hafıfletıldığını belırttikten sonra nı büdirerek, «Bue duşen godan hanrlanmış Genel Af tekll' rev bunları da BağKur kapsa(Devamı S». 7. Sfl. l'de) fınin de ele ahnabılecegine isamına almaktır. Kanaatime ret ederek sövle demijtir: , gore, »lt basamak vuksek tu«Ancak bu olağanüstü toplan' tulmuştur 250 ve 300 lıralık vetı çajtnmınn gündemine Genel ni basamaklar ılâvesl zorunluAffı da aldıSımız takdırde öteki ] dur Ayrıca tavanda da 5 500 ve partılerin toplantıya katalmaktan 6 500 liralık veni baeamaklara kaçmabileceklertni ve Meclıste ihtivaç vardır» demıstir coSunluk sağlanmasmı önleyeBaS Kur'da emeklilik hakkı ceklerinl diırunerek Ç8gnmi2in alabilmek tcln Isver) kapatma gıindeminl valnız orman suçlameebunvetinin bulunduSunj, nnın affı hakkındaki kanuna in bunu onlemek ıçin ındirimli ehisar ettirmeve mecbur olduk meklilık haddinı uveulamak isFakat savın Millet Meclisl Ba»tediklertni bildiren Bakan, sunATİNA Yunan Savunma Bakanı. öteki partilerle mutabakaları iöylemistir* kanlıgı, 12 Temmuz Perşembe Kanunu(Devaını «a 7 «a 2'de) gunu Fransız lımanlarında de' ta vararak Genel Af mırlı ıkı Yunan muhnbınde sürgunde bır hukümet kurulması içın başarısız bır teşebbüste bulunulduğunu açıklamıştır Açıkla mada surgünde kurulması düşu nulen hukumette devrık Kral Konstantm ile eski Başbakanlar«YE5İL ÇEMBERÎN ORTASINDA YTJMTIUK Vü KÜdan Konstantm Karamanlıs'ın de FÜRLER ALTINDA ZAMAN KAVRAMIN1 VhİRİYCV yer almalannın planlandığı belırtılmıştar RUM. AYAKKABIMIN GERİLEN DERİSİ İÇİNDE AYAKLARIM ÖLÇÜSOZ SÎSÎYOR DUVARDA GARİP DESENLER GÖRMEYE BA5LIYORUM ÇIRIIÇ1P1 AK PARtS Yunanistan'm surGÜZEL BİR KADININ. BlR ERKEKLE SEVfSTiGtNÎ günde yaşayan başbakanlarından ÎZLÎYORUM.. KÜÇÜK BEYAZ BİR FARJS RAFTAN Konstantm Karamanlıs, sürgünRAFA S1ÇRIYOR...» de bır Yunan hukumetı kurmaya gıriştığı yolundakı haberlen kesmhkle valanlamıştır Kara manl:s, bu konuda, «Baştan sona uydurma» demıstır (a») Bağ Kur üyelerinin emeklilik yaşı ve prim basamakları yeniden düzenlenecek Fransa'daki 2 Yunan muhribinde sürgün hükümeti kurmak için tesebbüse geçilmiş Yeşil Çember Yalanladı 2 Anayasa Mahkemesi üyesi emekli oldu ANKARA Anayasa Mahkemesi üyelerinden Nun Ülgenalp ıle Fazıl Uluocak yas haddi dolavısıvle emeklive avnlrmşlardır. Anayasa Mahkemesi Başkanı Muhıttm Taylan, emeklrye aynlan üve srkadaslarına geçmiş hiz metlerinden dolayı tesekkür etnustır. . Adreslerînde yoklar Başkanlığın Resml Gazetede yavımlanan «ılânnnda savunmalarınn ahnması maksadiyle aranan bu sahıslann dairelerince gosterılen adreslerde bulunamadıklan belirtılmıştır tlânda bu görerlılenn, konu ile ilgili «istizah varakalarım almak veva kendilerıne tebligatm vapılabileceğı sarih adreslerıni bildirmek üzere 15 gun ıçınde başvurmalan gereğı> bıldınlmektedir (Devanu Sa. 7, Sfl. 6 da) Yunan Albayı Minis'in işkence anıları... İNGİLTERE, FRANSA VE BATT AtMANYA'NIN ÖNDE GELEN YAYIM ORGANLARIYLE BİRLİKTE, TÜRKİYE'DE YARIN CUMHURİYET'TE... OLAYLARIN ARDlrVDAKt DIŞİŞLERİNDE YENİ ATAMALAR YAPILDI AVK»R4, (Cnmhurivet Bürora) Dısıslen Bakanlığmda Buvuk elçılerın dısındakı meslek memurları arasmriakı vıllık tavm ve nakillerle ilgili kararname Cumhurbaşkanı tarafından ım zalanmıştır. Yüze vakın memu run atama ve nakilleri He ileı İ! kararn?mede ver alan v» merkeze donen görevliler şunlardırZurih Baskon^olosu Tahlı Şenturk, Paris Büyukelçılıgi Mustesarı Fikret Bereket, Vati , kan Buvükelçıliei Mustesan Tu ı rân Selliollu. AET temsilcilıgi (DeTamı 8 B . 7, SO t'de) < Son Kararın Boyutları nnümuzde taerkes, her şeyi biidıÇi gibi vnrda sokamaz. Ynrda mal sokmanın knrallan, Maliye Bakanlıeınea nygnlanan Kambıyo mevznatınd» gösterilmıstır Bu knrallar dövizlerimiz arttıkça îevsetilir ve dövizlerimiz azaldıkça sıkılır. Dün eazetelerde vayrmlanan kararlara trnre Szeüikle Tnrt dısında çalısan serbest meslek sahiplerinın ve tsçilerin ynrda mal getirmeleıi bır havll kolaylastırılmıstır Eskiden dısards çalıstınlsnlardan. vergi dalresi kavdı ve bnnnn kongolo<ılnkca o n a n Isteırlrken gimdl bonlar aranmavaeak; vnrt dısında kalma türesine eire 30 000 liralık bir tasarruf haddl hesaplana GERCEK 27 Mayıs'tan bu vana S ABD Büyükelçisi «Ortak taahhütlerde bir azalma görmüyorum» dedi Amerika'nm Türkiye Buvukelçisi Willıam B. Macomber J r . Turk Araerikan Ünıversiteler D«me8inin, Amerika'nın tstıklâi Günü dola.nsıyle tertipiedıftı ye(Devaaa Sa. 1, Sfl. l'de) SEÇİMLER YAKLAŞIRKEN SÜLETMAN BEY İÇİN BtR tKTÎDAR KOLTCĞU PROJESİ... 27 Mavıs devriminden bu yana me\dana gelen olavların bır tahlıhni vapan Erimer. «Anayasamızın öngorduŞu demokratik görüslerin arkasına sıSınanlann Türkive'de komünıst bır düzenio kunılması için genis bir faalivet go«terdiklerıni davası açılan her (îrrttte genç milıtanlann ortava çıVfıemı ancak halkın aradıfc perde arkasındakı liderin gözükmediSini. hunlardan en çok bllinenlerin Mıhrr Belli ve Hikmet Kıvılcımlı oidnŞunu belirtmiştir tddianamede, Dr Kıvileımlı' nin kurtfuS" (rtrtl SrgütCn liderl durumundakl 2fl yaşındakl Selâ (Devanu 8a. 1 8 0 3 t e ) eaktır. Bu besap tamamsa snz konora kısı otomobil getırrae hakkına «ahip olacaktır Bnnan ranında birkac )$çt tasarrnflannı birlestirerrk ven) olmak kavdıvta siraat reakineleıi mes> lekl alet ve rnakineler getirebllecektir. Karann fscflerrmlıe taSladıBı kalayhk ortadadir Almtert ve gHt nnrnvla calısıp anavnrdo hlc nnotmavan kazandıtint » o r da tasıvan eflekea tscilere tanınan knlavlıklan Mınse «ok tfiretnez. Aksine kendiîerinf karsi toplnrn ntarak daha ba» ka forevlerîmr» 6r vardır Gtdis c«lls ramröb kolavtıklan •atlaınak havaalanlannda »ollarda tefalet eeknelerinJ flnle mek daha baska tedbırler almak eerekir Fakat karann ekonomtk anlamı Ozerinde de dnrmahvi7 rtTFİIiklr ototnohil alma kolavlıklan. yurt dısında elde edilen eellrlrıin vıne rnrt dısında kollanılan kı«nunı arttıracak belk) de varda (elen dKvizleıi azaltacaktır. Hakfimetler blriken dltvizler karnmnda raresfT kaldıklanndan ba fcarara varahilirler. C^rcekten dısardan eelen r e biriken dKvttler oiva«ava mal karalıtı olmavan nara eıkma> sına «ebep nlmakta hn da flvatlanr» vflk«elme«1 «nnncnnn do(armaktadır. Hökflmet oara ••**• «a 1 Sfl Vte)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog