Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

KÜLTÜB YAYINLARI T 0 R K I X E 2 Hazırlayan: Praf. Dr. Reşat İZBIRAK Memleketimizin, Nüfus • Ulaşım • Turizm Ekonomi Tanm Hayvaneüık • Madendlik Sanayi ve Ticaret konularını resim ve haritalarla geniş şekilde anlatan bu eser, Kültür Yayınlan Serisin<fen 30, lira fiyatla Bakanlığımız Yayınevlerinde satışa arzedilmiştir. DEVLET KİTAPLARI MÜDÜRLÜGÜ Snltanahmet Istanbnl Top. Sat. Tel. 32 38 03 ..... 50. yıl; sayı: 17580 ANKARA, (Cumhariret Bfirosn) Cumhurbaskanı Fahri Korurürk, Parlamento'nun tatıle girmesinden önce alelacele çıkartılan yasalardan ikisini yeniden görüşülmek üzere TBMM'ne geri çevirmiş, Toprak ve Tanm Reformu Kanunu nu ise onaylamıştır. Korutürk'ün veto ettigi kanunlar; Atatürk Orman Çiftligi Kurncusu: TTJNDS NADÎ uriYeı 13 Temmuz Cuma 1973 ORTAOKLLLAR ÎÇİN ÇÖZÜMLÜ MATEMATİK PROBLEMLERİ Smıf L Sınrf O. Sınıf HL İHSAN IR K M»t«maük dgrenlml «ktll bir metod» <Jayanraakla beraber cözurn örnekleriyle vol göstennek surettyle ögrencinln düsünnıe tanına blr yön vermekt» lüzumu Inkâr «ülmiyecek blr gerçektlr. Bu Idtaplarda îçık çöıüro v« kesin »onuçlar metodu uygulanmıstır. Çocuğa çok faydalı olacagı kanaatlndeylz. Her nnıfıo kltabı 10 «r Uradır. Telgraf ve mcktup «drest: Cumhuriyet Utanbul Pust» Kutusu: Istanbul N o : 248 T t l t f o n l ı r : 2 2 4 2 9 0 2 2 4 3 9 6 2 2 4 2 97 2 3 4 2 9 8 224299 Inkılâp ve Aka Kitabevleri Sınavda, cevaplarla yakalanan Cumhurbaşkanı iki 3 öğrenci kanunu daha veto etti komisyona bildirildL lOrmanÇiftliği'ndenbirbölümün satılmasına ilişkin kanun, Ata'nın bunu kuruş amacına aykırı I Orman affına ilişkin kanun; ormanlarımızın korunmasını köstekleyici hükümler taşıyor arazisinin bir kısmmın yeni hal binası inşaası için Ankara Belediyesine satılması hakkmdaki kanun ile bazı orman suçlannın mf fına ilişkin kanundur. Atatürk Orman Çiftligi arazisinin satılmasını öngören kanun AP'li Senatör Yigit Köker ile İki arkadaşı tarafmdan hazırlanmıştı. Hatırlanacağı gibi, gazetemiz. Atatürk'ün ulusa bafısladıftı »e rasyonel bir calışma tle tüm doğal olanaksızlıklann üstesinden gelinebileceğinin timsali olan Orman Çiftliğinin. kısmen de olsa yokedilmesine yol açacak bu kanuna karşı yoğun bir kam panya sürdürmüstü. Bazı orman suçlannın affını öngören kanun ise, uzun bir nüre önce AP M:l TOPRAK REFORM KANUNU ONAYDAN GEÇTI letvekiH Sabrt Keskin tarafından hazırlanmış. parlarnentodan geçmiş. ancak eskl Cumhurbaşkan) Sunay kanunu ba$ta Anayasaya aykınlık olmak üzere bir çok g > e rekçelerle geri göndermiştl. Ka nun. parlamentoria ikinci ke» Sörüşülürken. kapsamı daha da genişletilerek kabu) edılmıştir. (Itpvamı s a 7 sü 3'te) Yurt dışında yılda 30 bin lirabiriktiren, pasaportuyla otomobil getirebilecek Her defasında 200'erden toplam 800 dolarla bir yılda 4 kez yurt dışına çıkılabitecek ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Malıye Bakanı Sadık Tekin Müftuotlu, yurt dışındaki ışçile ile serbest meslek sahiplerine Türkiye'ye getirecekleri otomobil, meslekî araç, gereç ve makinelerle ilgili yeni ithalât kolaylıkları tanındığını açıklamıçtır. Şimdiyedek süregelen u\rgulamada. yurt dışındaki işçilerimizin bedelsiz ithalât işlemleri bir çok formalitelere bağlanmıştı. Maliye Bakarunın verdiği bilgiye göre, bedelsiz ithalât için işçilerin kazanç belgeleri göstermeleri, bunlan mahallî vergi daireleriyle konsolosluklardan tasdik ettirmeleri, Türkiye'ye getirmek istedikleri otomobillerı trafiğe kaydettirip ehliyet sahibi olmalan gerekiyordu. Uygulamaya konulacak yeni sisteme göre ise, yurt dışındaki ışçiler ve serbest meslek sahıpleri, bedelsiz ithalâtı pasaportlarını göstermek suretiyle yapabileceklerdir. Pasaportlardakı kayıtlara göre, yurt dışmdakj kalış süresi hesaplanacak ve bu süreye her yıl için 30 bin liralık tasarruf hakkı tanınacaktir. Bu durumda, ömeğin; yurt dışında bir yıl kalmış bir işçi ya da serbest meslek sahibi kişi, 30 bin lira karşılığı olan otomobil veya meslekî araç ve makineyi bedelsiz ithal edebilecektir. Yurt dışında kalış süresine eklenen her yıl bedelsiz ithalât olanagını da 30 bin lira daha arttıracaktır. (Devamı Sa. ?, Sü. 4'te) Fakire okuma olanağı kalmadı diyen Özgüner, sınavuı iptali için Talu'ya da başvurdu ANKARA, (Cumhurtvet Bfirosn; 6 Temmuz Cuma gtinU yapılan Universite giriş suıavları sırasmda, Ankara r'en Fakültesi FKB binası Umumi Kimya Labo ratuannda sınava giren röfrencilerden üçünün daha soru anah tarlanyla birlikte yakalandıkları ve durumun tutulan bir zabıtla Merkezi Sınav Komisyonuoa bU dirildiğl tesbit edrlmiştir. Sınav günü salon sorumlusu olarak görev yapan Doçent Nadir Dogan aa olayı doğrulamış ve tutulaıı zaptı bina sorumlusuna verdiğini. bina sorumlusu nun da durumu yine zabıtlarla birlikte Merked Smav Komısyomına RönderdJgini bildirmiştir. Gök Bllimleri Doçentl •*• Fen Fakültesi öğretim Uİvesl Nadir Dogan, yine aym fakAİltcnln ö retlm Rörevljlerinden Sakine Vu ral v» fakultenin memurlanadan Hilseyin Şerik'in görer yaptıkları FKB binası Ümumi Kimya Laboratuarmdakl sınavlar sırasında, adları Merkezî Sınav Komisyonuna bildirilen 3 öğrencinin ellerindekl soru anahtarlanna gö re smav kâğıtlannı isaretledikleri görühnüs, durum derhal bir zabıtla tesb:t edllmistir. Bu öğrenciler, durumun meydana çüc ması üzerin» «Jontı tcrketmiflerdir. Bu salonda aday nuıaarttları 222172 ile 222261 arasında olan öğrenciler bulunmaktaydı. Salon(Devamı Sa, 7, Sfl, l'dc) Dünden Bugüne | ayın tnönü'nfln filkemiıi ktek baştna yonettifci yıl'lards idl. O tarihte ne iç, ne dış, her tflr politika Ue uğrasınak yasaktı. Daha dofcrusu, politikaya dcğinrtıek, ya da politlkayı meslek edinmek isteyenler Saym Inönu'nün doğmltnsundan sapmamak, onun genel direktifltrine ujmak zorundavdılar. Bu koşullar altmda özgürlükçü ay<*ınlar polıtika sorunlannı kapalı yerl«rde, dost toplantılannd» ele alırlar, vazarlar ise daha çok suya sabuna dokunmayan knnular flzerinae tartışmak1* yetinirlerdl. En Ugi çckici, en ciddi savılan konular da sanatla, cdebiyatla ilişkisi bulunanlar oIurdu. Düşün özgüj lü£üne öıIcm duyan kalemler bu yoldan içlerini boşaltmaya, bir gün gerçek özgürlüğe kavuşulabileceğinin umudu ile kendilerini avutmaya çalışırlardı. Işte, can sıkıcı bir bltedyelik içüıde akıp giden o günlerden birinde, Basın tarihiraize «Afrodit Davası» adı altında geçecek olan bir olay patlak verdi. Afrodit. Fransn yazan Pierre Louys'in geçen yüzyılın sonlarına doğru P&ris'te yayımladığı bir romandı. Satısa çıkanldığı zaman Fran na'da ilgi toplamış, eleştirmenleree beğenilmişti. Aradan bunca yü geçtikten sonra da Nasubi Baydar, kitabı Türkçeye çevirmişti. Kıvamet bundan koptu. Adalet Bakanlıgı, Afroditi «müstehcen» buluyordu. Gerekli islemin yapılmam ıçin Istanbul Şavcılığına emir verildi. Olay, mahkemeye düştü. BilirkisUer, bilmez kişiler derken kabak Cum hnriyet'in başında patladı. Çünkü Cumhuriyet ilk günden beri Afrodit'in, yani »anat »e düşün ftzgürlüğünün yanuıda yer almıştt. Basıldığı ülkede hos karşılanmış, içinde hiç bir suç izi bulunmamış bir vapıttı bu. Aradan yetmiş yıl çeçmişti. Şimdi burada aynı yapıtı mahkemeye verip sanık sandalyasına oturtmak, Türk düşün yaşamı açısından küçuk düşürücü bir davranı? oimaz mıydı? Ister istemez aklımu» takıUyor: Ta Nasuhi Baydar tutsa da lâtin ozanı Ovidius'un Malazırirt savaşından bin yıl önce yazdığı (Sevmek Sanatı) nı ya da Renaissance'cı Boccace'nın Osmanlı devlctı kurulduktan M yıl »anra kaleme aldığı Decameron öykülerini dilimize çevir•eydi haliraiz nice olurdu! Neyse uaatmayalıın, dava ayUrca sürdü, arada nitelik dfğiştirerek doğrudan doğruya ga«etemize ve dolaylı yoldan basın ÖEfrürlüğüne karş: yeni bir kızginhk, bir hoşgönnezlik görüntü•üne büründü Neye tazeledik bu anıyı? Afrodit davasının üzerinden o . tnı yıla yakın bir zaman parçası akıp geçmiştir. Ülkemiz çok partili yaşantıya finniş, politikaya değinmek, politika İle uğnşmak bir kişinin ya da bir partinin ayrıcalığı olmaktan kur> tanlmışhr. lnsan Haklan KvrenE«l Bildirisinin, Avrupa lnsan llaklan Andlaşmasının altmda t".^vletimizin de imzası vardır. I.'luslararası toplantüara katılan Umsilcilerimiz Türkıye'de demnkraslnui bütün öğeleriyle yaşadığım, düşün özgürlüğünü kıBitlayıci hiç bir enge) buJunmadıgını, her fırsatta eöğüslerini gere gere tekrarlamaKtadırlar. Ama gelgelelim ıterçek durum böyle midir? Ceza ve tutukevle Afrika'daki bir köyde Portekiz askerleri büyükküçük 400 kişiyi öldürdüler LONDRA «Th« Timeı» «azetesi önceki gün Portekiz askerlerimn bir Mozambik köyünun ahalisinden 4U0 kişıyi öldürdüklerini bildirraiştir. Gazetede, 400 kişinin katli il« ilgili mısyonerlerin hazırladığı raporu açıkUyan rahip Adrıan Hastıngı. «Bu raporun doğruluğundan ve raporu hazırlayanlann dürüstlü , İünden en uiak füphem yoktur> | demiîtlr. j Rahip Haırlngs aynca, ulutlararası gözlemcilerden v« ba ; gımsız hukukçulardan olufaeak ; bir lorufturna heyetinln bu konuda aoru»turm» açmasım iit«miştlr. Genelkurmayın tesbit edeceği subaylar Harp Akademilerine sınavsız girecek ANKARA Harp Akademilerl yeni Yönetmeliği, Resml Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni Yönetmeliğe göre, Harp Akademilerine girebilmek için, Harp Okulu mezunu olmak ve giriş ıınavı tarihinde kıdemli üsteğmen veya kıdemsiz yüzbası riitbesinde bulunmak gerekecektir. Her subay azaml 4 defa giriş smavlanna katılabilecektir. Genelkurmay Başkanhğınca tesbit edllen kontenjana dahil subaylar ise smavsıı Akademilere alınacaklardır. Akademl giriş sınavını kazanan Kara, Deniz ve Hava subaylan özel tekâmül kurslarını «çok iyi» veya «iyi» derece ile bitirdiklerl takdirde, Akademilere devam edebileceklerdir. (Devamı Sa. 1. Stt. 3te) BEBEK'TE YAT LIMANI YAPILIYOR Istanbul'un en güzel köşelerinden biri olan Bebek Koyu'nda. bir yat limanı yapılması için ük hazır: hklsr baslamıştır. llgüilerin verdikleri bilgilere göre, Donanma Vakfı yararına yapılacak olan yat limanından sağlanacak gelirler, donanmanın güçlenme.«i için harcanacaktır. Yat liraammn yapımı için gerekli «raçlann bir kısmı, Bebek Koyu'na getirilmiştir. (Fotoğraf: Tulay DÎVÎTÇÎOĞLU) Olayla ilgili görülen 20 kişinin ifadesi alındı Üniversiteye giriş sınavlan sorularının çalınıp satılması ile ilgıli soruşturma dün de bitirilememıştir. 6 Temmuz gününden bu yana olayla yakından veya uzaktan ilgileri bulunan 20 kişinin ifadesi alınmış, gözaltmda bulundurulanlardan beşı serbest tıirakılmış iki kişinin ise halen gözaltmda bulundukları öğrenilmıştir. Savcı Yardımcısı üğur Tönülc dün de soruşturmayı Emniyet Müdürlüğünde sürdürmüşıür. So nışturma dosyasının hemen, hemen tamamlandığım belirten ilgi liler, muhtemel bazı gelişmeler nedeni ile gözaltmda bulundurulan kişilerin Adliyeye sevkedilmelerini ertelemişlerdir. Kendisi ile görüştüğümüz Savcı Başyardımcısı, «Sonışturmayı Savcı ar J kadaşlanmız sürdürmektedirler. Biıdm bir bilginüz yoktur» demis ! tir. 12 yaşında çocuklar: öt« yan d an Mozamblk'ten çıkarılan Ispanyol misyonerlerl, Mozambik'in Wirlyamu köyünde Portekizli askerlerin 400 kişiyl hunharca öldürdCklerinl doğrulamışlardır. Misyonerler, öldünilenlerden ancak 184'ünün klmÜğİDİ tesbit edebilmislerdir. ! Bunlann arasında 1 • 2 yaşında çocuklar da bulunmaktadır. ' (Devamı Sa. *, Sü. 8 de) ' "Sıkıyönetim için toplanacak Meclis, affı da ele almalı,, ANKARA, (Cumhuriyet Bfirotu) Bağımsız Içel Milletvekili Celâl Kargıh, sıkıyönetimin uzatılnıası için 24 Temmuz'da birleşik olarak toplanması beklenen Mec lislerın, bu fırsâtı değerlendirerek genel »f konusunu da bir çözüme bağlamalannı istemiştir. Kargılı, bu amaçla Cumhurbaşkanı ve siyasal parri liderlerine çağrıda bulunmuş, Başbakana da aynı konuda bir «oru önergesi yöneltmiştir. Celâ! Kargılı, Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e se5İenen açık mektubunda, kendîsinden, siyakal parti liderleri nezdinde girişimde bulunmasını istemektedir. Kargılı'nın açık mektubu avnen şöyledir: «Sayın Fahri Korutürk, Cumhurbaşkanı •24 Temmuz 1973 Salı srünU Sıkıyönetimi uzatıp uzatmama ko nusunda TBMM'nin birleşik olarak toplantıya çafınlacagı hususu kesinlik kazanmış durumda ! dır. Bu toplantı sırasında genel , af konusunun da ele alınarak bir | sonuca bağlanması için sizi siyasî' parti genel başkanları nezdinde ; (Dfvamı Sa. 7. Sü. z'de) ' Amasya'da 6 köy kuduz tehlikesi yüzünden karantinaya alındı AMASYA Amasya'ya baflı altı köy, kuduz tehlikesi nedeniyle karantina ajtına aJuımij, 64 kişiye kuduz aşısı uygulanmıştır. Amasya Veteriner Müdürü Recai Çakıro|lu, bes gün önce Amasya'ya bağlı dağ köylerinden Kuzgece, Toplucak, Kızseki, Yıkılgan, Onnanözü ve Ziyaret köy lerinde rastlanan kuduz olayı üzerine, köylerin karantinaya alın dığmı açıltlamıştır. Köylere giriş çıkıj, hayvan kesiml, jandarma, polis, Belediye Zabıtan ve Veteriner Müdürlüğü ekipleri tarafrn dan gıkı bir kontrol» almmıştır. Veteriner Müdürü, «Salgının blr inekte görüldüğünfl, şimdiye kadar bu köylerde 12 sığır va bir keçinin kudurarak öldüğünü» bildinms ve «100'den fazla köpek ekipler tarafından öldürüldü. Kö pek itlaf çalışmalan akı bir şekilde sürmektedir. Üçelerin veterinerlerinl merkeze taşıdık. 64 kişiye kuduz asısı uygulandı» de mistir. Yeşil Çember .KÜFÜRÜ TEKRARLIYOR. OMUZLARIM, BAŞBI BOYAĞRIYOR. BACAKLARIM TTTRİYOR. S A G A SOLA SALLANIYOR. SENDELÎYORUM. NEFES ALBtAM GÜÇLEŞİYOR. DİZLERİM KESİLİYOR. GARDÎYANLAR NÖBET DEĞİSTİRİYOR. KARANUK ÇÖKÜYOR. SU tÇMEK İSTÎYORUM. YAZMAZSAM, SU VERSÖYECEKLERtNİ SÖYLÜYORLAR. GECE YAIUS1 VE HALA AYAKTAY1M. SAATLERDÎR HA2IROL VÂZÎYETrEYİM. ÇÎNÎLERÎN ÜSTÜTME Y1ĞILIP KALIYORUM.. BAYGDM... NUM THKP davasında emekli yüzbası Aydoğdu bir gün önceki ifadesini açıkladı «THKP ve THKC davası» adıyle anılan 258 sanıklı davanın Istanbul 3 Numaralı Sıkıyönetim Mahkemesinde sürdürülen dünkü duruşmasında sanıklardan emekli Hava Yilzbaşısı Izzet Aydoğdu'nun ifadesi tamamlanmıştır. Duruşma Yargıcı Deniz Hâkim Yarbay Akd'emir Akmut, önceki gün yapılan sorgusu nedeniyle sanığa aynen »u hususlan sormuştur: «Sorgusu sırasında sanık tzzet Aydoğdu'nun kendisine MİT'te baskı ve işkence yapüdığı için hazırlık ifadesini muhtar iradesine dayanmadığını, Askerî Savcılıkta ve Tutuklama Mahkemesinde sorgusu yapılırken de gerek Askeri Savcılığı, gerekse Tutuklama Mahkemesini Sıkıyönetim Komutanlığına bağh ve birbirlnin tamamlayıcısı makam lar kabul ettigi için polisteki ifadesini de değiştirmerfigini beyan ve iddia ederek, (Bütün bunları gözönüne alınca neyi reddedecektim. Hepsi Sıkıyönetim Komutanlığına baflı olan bu yerleri nasıl birbirinden bajhmsiz düsünür ve görürdüm) «eklindeki blr gerekçeyle hazır(Uevanu Sa. 3, 80. 4te) TİMİSİ, DEMİREL'İN HALKI ALDATTIĞINI SÖYLEDİ ANKARA Birlik Partisi Genel Başkanı Mustaia Timisi, dün AP*yi ve Demirel'i suçlayan bir demeç vermiş, «Halkı aldatarak egemenliklerini sürdürebileceklerini sananlar insanlık tarihinde en feci şekilde aldanmış olduklannı görmüşlerdir» demiştir. Genel Başkan Timisi. demeclnde özetle föyle denıiîtir: «Çağın bilimspl gerçekleri ve teknoloiinin (felisimi sistemH ola rak inkâr edilmiş. Millî Eğitim poHtikası, halk zaranna uygulanmıstır. Fert basına düşen miUJ gelir payı bugün dünyanm en dü şük rakamıdır. Okuma yazma oranı da yine böyledir. Bugüo ülkemiz milyonlarca i?siz vatand» îimızla doludur. Bir lokaı» «kmek ugruna insanlar insanlık dısı şarllar içerisindedirler. Sormsk lszım gelir, halk idaresi bu mudur? Halktan yana olmak bu mudur?» . . . Aktolgah, adliyeden polisler tarafından ortaya alınarak cıkanlırken Katil avukat cezaevine götürülürken polis, gazetecilere silâh çekti Ya?lı eşini öldürdükten sonra parçalayıp bir sandığa koyan ve Bostancı'dan motor kiralayıp denize atmak isteyen avukat Hızır llyas Aktolgah, dün Kadıköy Nöbetçi Suln Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmış ve Paşakapısı Cezaevine konulmustur. Katll •vukatın euaarlns götürülmek fizere Adliye bahçesine çıkanlışı sırasında olaylar çıkmış, polis ve bekçiler gazeteci, lere sgldırmışlardır. Sanıfın fotografını çekmek İsteyen gazeteciler, polislerin siddetli t«pldsiyle karçılajmiîlardır. Polisler görevlertnl yapmalanna (Deranı S*. 1, Sü. • da) 1 Serik'te meydan kavgasında 100 kişi yaralandı, 45 kişi gözaltmda Yunan Albayı Minis'in işkence anılan... İngiltere, Fransa ve Batı Almanya'nln önde gelen yayın organlanyla birlikte Türkiye'de CUMHURİYET'te... TUVALET EVİNDEN BU ÎLGİ ZETENtZ KAĞID1 ÜSTÜKE YAZHARAK ÖNCT CEZASONRA DA YUNANİSTANTJAN KAÇHULAN CEKÎCÎ YAZ1 DİZÎStNÎ PAZAR GÜNU GACUMHURİyjgri'E BULACAKSINIZ.. Silâh ve Cop NAütR NADİ (Deramı Sa. 1, Stt. • d») ANTALYA Antalya'nm Serik üçesinde iki grup arasında, 2 yıldan beri devam eden anlaşmazlık, gruplardan birinin lideri olarak tanınan Mehmet Hadi Tekin'in yardımcısı Sadi Özpınar" ın, diğer grup tarafından dövülmesi sonucu büyük bir kavgaya yol açmıştır. Kavgada 100 kadar kişinin yara aldıŞı ve 20'ye yakın evin h:jar gördüğü bildirilmektedir. Olayın çevrede duyulr.ıası Uzerine gruplardan birinir lideri olarak bilinen Mehmet Hadi Tekin. adliyeye sevk edilirken, Kalerana geien halk T«kinı linç etmek İstemiştir. llçeye gelen (Devamı Sa. 7, SO. 3'te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog