Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

Tras olanlann basına gelen entatlı olay Sakalınız tert vty» yumuşak bıçağınız şu veya bu marka olsuıt, rahat traşıağlar. Williâmsl vrilliams Formüldehi SİUCON sa ytsinde VVıliıams Iraş Krtmı rahat, müktrrmtl v ı yumu;ah trsş sağlar. Erktk yüzünı caziba temızlık vtrir. umhuri Kurucusu: YTJNUS NADİ GÜNCE YAYINLARI S U N AR • • • • • 9 BOYUN EGMEYECEKSİN Liam O'flaherty. Yenı çıktı 15.. TL UÇ ARKABAŞIN ZOR GUNLEB1 Maksım Gorkı 20. TL. KAZANMAK VE KAYBETMEK Cengiz Aytmatov 10 TL. YAŞAM BU MTJ Mıhaü Şolohov 10 TL. Genel Dafıtım: GÜNCE YAYINLARI P.K. 1337 Sırkeci . Istanbul Yeni yayın bütün kıtapçılara postalanmıstır. (Reklâmcıhk 1580) 5577 50: yıl; sayı: 17579 Telgrai T» mektup adreat: Cumhunyet lıunbul Porta Kutuıu: Iftanbul No: J4« T e l e f o a l a r ı 33 41 » S O M 8 41 H 23 43 M » 4 2 9 9 12 Temmuz Perşembe 1973 Seçmen yaşının indirilmesi için Anayasa Mahkemesine başvuruluyor TOCİRDAG Saray Oçesl AsUye Ceza Mahkemesi, seçmen yasımn 21 olmasına ittra» ederek indinlmesini lsteyen davayı sonuçlandırmış ve konunun Anayasaya aylun olduğu lddıasım cidd: bularak, Seçira Kanununun Ugllı maddesinin lptali içın Anava B Mahkemesine başvurulmasmı & kararlastırmıstır Büyük Mtlelert ilgilendiren dava, 13 M&yıs seçmen sayimınrn ympıldıgı gün, 31 yaşındakl blr vatandaşın kutuğe kaydedılmemesi ve konunun Çerkezkoy Sav cüığına bır şıkayetle aksettinlmesı ürenne açılmıştır. Genç vatandaşın ıtırazmı ln celejen o gunku Çerkezkoy Sav cısı Mehmet Feyyat, durumun Anajasa'ya avkın bır anlam ta şıdığını bıldırerek, Cerkezkby Asllye Ceza Mahkemesi nezdınde dava açmıştır. A*cak ilçedeki yargiç Erdogan Gokçe, aynı zamanda llçe Seçım Kurulu Başkam olduğundan, dava Saray Asllye Ceza Mahkemesıne nakledılmıştir. Davava dun Yargıç Hasan Fuat Yoney Başkanlığındakı Saray Aslıye Ceza Mahkemesınde bakılmıştır. Duruşma yaşını 21 sonunda seçmen olarak sınırlajan Seçtm Kanunu maddesinln A nayasaya ayton olduğu, seçmen yaşının 18'e tndirllmesi gereküği gerek savunma tvukaü, gerek Mahkerae Savcısı tlhan Demirsü tarafından öne surulmüş, Yar gıç Hasan Fuat Yoney da bu gorüşe katılarak, Konunun, Ugi 11 maddenın iptali Isteml ile, A nayasa MahkemeMne aksettlril mesınl karara baglamıstır. K., ««* Giriş sınavlarının iptali istendi BAĞIMSIZ KARGILI; ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARININ UYGULAMADAN KALDIRILMASI VE SON SINAVIN İPTALİ İÇİN P A R T İ LİDERLERİNİ GİRİŞİMDE B U L U N M A Y A ÇAĞIRDI CHP'Lİ ÜLKER, MİLLÎ EĞİTİM BAKANINI UYARDI: «IŞE TAM OLARAK ELKOYMAZSANIZ YÜCE DİVAN'A SEVKİNİZ İÇİN HAKKINIZDA MECLİS S O R U Ş T U R M A S I İSTEYECEGİM Mahkeme, Demirerin Danıştay kararlannı tatbik etmenıesi nedeniyle ağır kusurlu oldujuna karar verdi • Hazinenin bu yüzden uğradığı zararı eski Başbakaınn ödemesi gerekiyor. ANKVRA. (Cumburıvet Bürosu) Ankara 1 Aslı>e HukuK MahU kemesı, Gıre^un CHP Senatoru, TPAO eski Genel Mudurü Ihsan Topaloğ.u'nun açtığı dâvâ U zerıne es<îi Başbakan Sule\man Demırel ı «Danıştay karariarmı u\ ulamadıgı u,m» kusurlu bulmuştur Ankara İ Aslıve Hukuk MahU kemesi, Yarpıtay 4 Hukuk Dairesının em:al kararlanndakı poru^e uvarak \erd!j! kararda Demırelın, Danıştay kararlannı uygulamamasını (ağır bır kısısel kusur) olarak nıtelendırmıştır (Deramı sa. 2, sü. « da) Öğrencüer, Barolar Birliği'ne başvurdu ANKARA, (Cunümriyet, Bürom) YetkİllIerhj t u t u m u «6 Temmui! 1973 Cuma günü yapılan ünlversıte gıns sıralama smavlanyle ügüı, ulkemızın en cıddi basın kuruluşu olan Cumhunyet gazetesınce ortaya çıkanlan skandal malumunuzdur. Buna karşılık, Sınav Komısyonu Başkaniığı'nm ılk günden berl konuyu ortbas etme çabalan ve 150 bın ünlversıte adayını ılgılendiren bir konuda dunyanın başka hiçbır ülkesınde gorulmeye cek derecede âaıl olraayan karan da meydandadır. Hâl boyle olunca, her çeşit hak sızlığın savunma mercii olan Cumhurbaşkanı Istanbul'un sorunları konusunda bılgı aldı Cumhurbaskam Fahrt Korutürk, oün Vall Namık Kemal Şentürk ıle Beledıye Başkam Dr Fahrı Ataoey'ı makamlanr.da zı;,arpt etmıs, Istanbul un sorunları hakkınaa bılgi almıstır Cumhurbaşkant, sorunların ço^ümıenmeai ıçın yardımcı olacagını açıklamijtır Fahr: Korutürk bu arada Istanbul'a her yı. yapılan 150200 bın arasındaJci göçun nedenlennin dejerlendırılmesini atemiştir. Belediye Baskaru Atabey, 6r.ümüıdeW h&fta içinde dU7enlenecek bır bnlmgte şerur sorunlarınuı CumhurbaşkaıucLa sunulacağuu bıldırmış ve «Sayın Cumhurbaşkanı Istanbulumunm dertlerı ile yakından ilgılenraektedırler. Yardımcı olacaklannı bıldırmıs bulunmaktadırlar» femiîtar Korutürk, saat 16'da ıse, Devlet Bakanı İlhan Öıtrak'ı kabul etmıstir. Fotoğrafta, CumVılâyetten çıkarken gbrülüyor. Özel dershane yöneticisi, Emniyet'te Savcı'ya 3 saat ifade verdi Çalınan ve satılan Ünıverslte gırıs smavları soruları ıle ılgılı •oruşturma dun de araUksız «urdünilmüstür. Olayın meydana çıkması ıle ilk sonışturmaya baslayan savcı yardımcısı Ufcur Tonuk, dün bazı kişılenn daha bılgısıne basvunnuştur. Gözaltında bulunanlann sorulannın tamamlandığını, ancak lkı kiçınin daha ıfadesının alınaca(Devamı Sa. 7. Sft. 2'de) Geçtiğimlz Cuma gtinü yapüan ÜnıveTsıte sınavlarından once s o rulann baa kısılerce ele geçirilmesimn anlaşılması Uzerine, bu smava katılan bazı öğrencıler, dun Turklye Barolar Bırhğı'ne başvunnuy ra »ınavlan yenılem» yen Ünlversıte yönetlcilerı ve Bakar.hğa karfi aavunulmaJannı lstemlşlerdır. Damştay'a da başrurmak İçin sonuçlann açıklanmasını bekleyen Ünlversıte ögrencı adaylarının dün Turkiye Barolar Bırliği Başkanı Prof. Faruk Eiem'e rerdıkleri dllekçe şoyledlr: makamınıza başvurmayı wygun gordük. Sesımlzı duyurmak ıçuı nıçbır çabayı esırgemeyecegınız, den emın bulunuyoruz. Sonsuz saygılarımızla » İptale çağn Bagımsız Içel Mılletvekıli C«lal Kargıh, dün bir demeçle. dyasal parü liderlenni, universi • telerarası glri; sınavlannın uygulamadan kaldırüması ve aoru hırsızlığınm kanıtlarla belgelen j dıği son sınavın, ıptal edilmesi ıçın girişimde bulunraağa ç»ğırmıjtır. Üniversite giriş nnavlannt, Tür , kiye'de eğıtimi tıcaret metaı ha ' line getirmek isteyen bir lihniyetın buluşu olarak niteleyen Kargıh, demecinde sunları soylemiştir cünıversitelerarast giriş smavları, Ana\asa dışı bir uygulamadır Bu ujgulamanm yürurlukten kalkmasını terain için Meclise verdığım bir gensoru önergesi 24 arahk 1970 tanhinde gönisulerek reddedılmıştır Bu yüzden unıverMte dısj bırakılan onhinJerce gencın sorunlanna bir çözüm bulunrrası smacıyle 17 ocak 1972 tanhinde Meclıse verdığım bir gencl gonışme onergesmde ise Ankara Unıver<n1esi Rektorü sa>m Profesor Tahsın Özgür, Is(Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) Türkiye Basın Enstitiisü, genel af la basın affına seçim bildirgelerinde yer verilmesini istedi TUrkive Basın Enstitüsü Yönetım Kurulu siyasi partiler genel başkanlarına bır telgraf gon dererek «Genel affın kapsamına, fıkır suçlarından mahkum edilenlerın de almması konusuna seçım beyannamelennde yer verılmes.nı» ıstemıştir. Sıvasl partiler genel başkanlarına gonderılen telgrafta, cBatı ülkeleri basınında, Turkiye hakkında yapüan yayımlann dunya kamuoyunda olumsuz bır lzlenım yarattığı, ülkemızde demokrasi ve dusunce bzgurlüğü ile bağdasmayan blr rejım bulunduğu yargısuıın olustuğu» one (Devanu Sa. 7, Sü. 8 d») CHP'nin görüşü: Lokavta giden işyerine devlet elkoymalıdır „ Parti ayrıca 5 kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracak ANKARA CHP Çalısma Meclısi'nin, «Devlet Guvenlik Mahkemeleri», cDernekler>, «Toplantı ve Gösten Yürüyuşleri>, cSıkıyönetim» ve «Milii Eğıtim Temel» yasalarımn ıpta11 lçin, Genel Merkezc* Anayasa Mahkemesine basvurulmaıını kabul ettığl açıklanmıştır. Çahşma Mecüslnln, CHP lktidara geldığl takdirde «halk yararına> görmediğı bu kanunlan değiştirmesınln seçim bildlrgesme ahnmannı da benlmsedlği bildirilmıştır. Çalısma Mecllsi bıldırisinde, CHP dısındaki partiler cAP'nin yedek parçası» olarak nltelendlrilmış, CHP ikUdara gelirse seçmen yasmın 18'« lndirıleceği, yurt dışındakl lsçllere oy hakkı tanınacagı anlatümıs Demirel, "Toprak reformunu ölçtük biçtik,, dedi ANTALTA AP Genel Bas kanı Sülevman Demirel, dün Antalya'nın Serik, Man&vgat Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde yaptıjfı konuşmalarda Toprak ve Tanm Reformunun hükümet lerln getlrdlğinı bıldirerek «Biz düzelttik, ölçtük, Di«?tik. demlştir. «Bizi bagnnı»» bastinıı Bunun bır manan vardır. Biz si«dn cebiruae altm Koymadık. Biz, südniz, sizdenls. sizlnla be raberiz» diyen Demirel. Toprak ve Tanm Reformu'na deSinirken, sunlan sövlemlstln «KöylUnün ellnden topragınuı füınacağmı, topragı olmayan köyHhıün başka yerlere götürüleceğini söyleyenler varnus. (Devamı Sa. 7, SG. 3te) 258 Samklı Davada emekli yüzbaşı Aydoğdu da ilk ifadelerini kabül etmedi 258 sanıkh THKP ve THKC davasının tfunku duruşmasında sorgulara devam edılmış, Emek li Hava Yuzbaşısı îzzet Aydogdu, «Subay, herkesten lazla top lum olaylan ile ilgılenen, Anayasa doğrultusunda taraf tutarak halkının ve Ulkenin çıkarlarım korumak için gunu geldiğinde tereddüt etmcden girevmi yertne getiren kimsedır» demiştlr. İlk olarak sorgusu yapılanlardan Sina Çıla<tır, bundan once sorguları yapılan arkada« lannın değerlendirmelerıne katılmadığını ve kendisine isnad edılen suçlan kabul etmedığın) <Devamı Sa. 7, 80. l'de) Cesedin bulunduğu sandık Morga goturulu} or.. Paris'te düşen Brezilya uçağında 122 kişiöldü PAR1S Dunvanın en eski hava yollanndan sa.Mİan Breulya TJ'JI «Varıg» Havayollarına aıt Boeıng707 >olcu uçagı dun akşam Pans'ın Orly Havaalanı yakmlarına duşmuş, ılk haberlere gore 122 kışı olmuştur. Yanarak bır tarlaya ınış yspması sonucunda mevdana gelen kazada, kaptan pılot ıle vardımcısı dahil 12 kışının kurtulduğu bıldınlmısür. ölenler arasında Brezılya Senatosu Başkanı Fılinto Muller de bulunmaktadır. 117'sı \olcu, 17'sl mürettebat ol mak uzere 134 yolcunun bulunduğu uçak, Paris'm Guney banliyösundekı bır koyün ıki kiloraetre ötesindeki tarlaya duşmustur Uçağm kaptan pilotu daha önce Orly Havaalanı kontrol kulesıne «uçağın ıçinde ysngın çürtığını» bıldırerek alarm vermiş ve kendısıne ınışte oncelik tanınması(Devanu Sa. 7, 86. 8 d«) GEZÎ NOTLARI GENERALLERİN TAYİNİ İLE İLGİLİ YENİ BİR SORU SORULDU ANKARA, (Cnmhuriyet Bfirotn)' Kısa blr süre önce görev jerlen değıştirılen 35 karacı generalle ılgıli olarak Mılll Savunma Bakanlıgınm açıklaması lstenmiştir. I Bağımsn tçel MilIetvekiU Olal Kargılı, dün bir önerge Ue Milll Savunma Bakanma bu konuda aşagıdaki sorulan yöneltmlstlr: <D Bakanlık olarak en kOçdk (Devamı Sa, 7, Sfi. 4'te) Dedikodudan geçilmiyor Fikret OTYAM ANTALTA Burdur'da Demırel'ı yola serılen halılar karsıladı demıştık. Yanı, Burdurlular, Demırel'i dınlemek ıçın ken dıleruiı degıl, halılanm gonder mışlerdı. Bu, Isparta Burdur çekışmesı. Yatınmlar neden hep İsparta'ya yaptınlıyor? Burdur üvey evlât mı? (Devamı Sa. 7, Sfl. 3te) tar. Bir avukat, kendisinden 23 yaş büyük olan iki yıllık eşini öldürdü Avukat Hızır tlvas Aktolgah bır sınır knzı sonucu 2 yıllıK eşı Semıha Aktolgalı'yı feci se<ılde oldürmuş oe=etınl 4 parçaya bolUp bn sanaıga kovmu; ve gommelc uzere Aaaja goturmek ıçm sandalcıvla pazarlık ederken, polis tarafından yakalanmıştır. ilk soruçturmaaan cınayetln üç gün önce ıslcndıgi anlaşılmış' tır Yakalandıgı »ıracia stıçu ka bul etmeven sanık avukat. daha (De\amı Sa. 1. Sa. 4 te) Istanbul Üniversitesi Komisyonu, Üniversite Kanununu Anayasa'ya aykırı buldu a Üniversitesi Senatosu tarafından kurulan 5 kişilık Komısvon hazırladığı raporda, «Yenı Ünıversiteler Kanununun yıne Anayasa'ya aykırı bir kısım hOkümlerl kapsadıfını ve bu hükümlerfn kanunun ruhunu zedeleyici nitelıkte olduğu» açıklanmıstır. Prof. Kemal Oğuzman, Prof. Hikmet Altuğ. PTof. Haluk Alp, Prof. Mehmet Oluç ve Prof. Fıkret Baykut'dan meydana celen Komtsyonun hazırladığı 5 savfalık raporda, Kanunda An*yasa'ya aykınlık arzeden ve bu nedenle Ünlversitenin Anayasa Mahkemesine başvurmanra gerek+ıren sebepler 4, kanunun (Deramı S*. 7, Sü. I 4 e ) ' Bu arada Çalısma Mecliri topl»ntı fonunda alınan kararlar arasında lokavt konusuna da yer venlerek sunlar belirtllmistir: «Çalışan ınsanlann anayasal hakkı olarak tescıl edllmls bulun» n grev hakkına karşı, serraaye *e lsverenlere lokavt yapma imkânı verilmfştir. Ozellikle 12 Mart sonu dönemde, kamu ve Szel tesebbus kestmlndekl lflverenler, nerede bir grev karan alınmışsa, orada derhal bır {Devamı Ss. 7. Sfl. 4te) "ARIZA,, S Wk Genel Baskanı, IsparU' 1 | | d» vaptıtı konnfmada ••• 8n asağidaki sözleıi söylemlıiir: «Çok partlll hayata gtrdiglmizden bu yana geçea 27 yıl içinde Snemli anzalar obnustur. Şüphesiz kl bu anzalardan bırincisi 27 Mayısta meydana geldL Ondan sonrald olaylarda 1960 olayının lzlerlni bulmamak mümkün degildir. Zlra devletin temel nizamı bu hadlseyle birlikte oynanuş ve 1961 Anayasası ile değişik nlzam getinlmistır. Bu degisik nizamın alışılagelmls kavramlan altüst ettlği blr gerçektir. Milll haki> miyet fıknnin ve seçilmis parlamento raüessesesloin uğradıîı tahribat ondan sonrakl birçok 4olayın gerçek «ebebldlr.» Bn Mr gBrflstflr. Hlç Irnsknsnz 27 Mayıs hareketinl <o*evletin temel nizamı nı yerinden oynatmış> bir olay fibl jfirenler de vardar, «yerinden oynamıs bulunan devlet nizamını yerin» Retlrnıek» ribi gBrenler de vardır. thtilSUer, devrimler, darbeler, toplnmda çe«itB yankılar ve tepküer nyandınrlar. 27 Mayıs basan kacanamasaydı Tflrk Ceıa Kannnn 146"ncı maddesi çercevesinde kalabflirdL Meşrtriverl basansindadır. Dfinva tarihinde ve devlet batcnknnda bn basit rerçegta benimsenmis oldajhınv bümeyen yoktar. Üstelik 27 Mayıs hareketJnin mefmingiı valnıı bavan ksynajhn» tteyammyor. Bn eylemi. Atatflrk Cnmanriyetinin knrn OLAYLARIN ARDINDAKt! GERÇEK Camnnrivet Tflrkive»ınln geleeegine eiden yolda temelden mesrnlaştıran bir olay 1M1 Anayasası referandnmodnr. VI Mayıs devrimj ve Anavasası. Tfirk olnsnnao hakemli&ine gunnlmns, benlmsenraify tır. Millî Iradeye ve miUî bâkimiyete sayırın olanlar. halka ve seçmene ıtuvenenler. reTerai)" dama «aygı rfatermekle Uk RJrevlerfad vapmı$ olacaklardır. Demek kl. 27 Mayıs*ı btr «anra> giM rBstermek. hele mllll iradeye davandıklanm sık sık sdyleyen Savın AP Genel Başkam dösüncesindP olanlar İçin bir mantık çelisftlsi olaeaktır. Törk nlnsnnnn referandnmla kabnl etti{i blr Anayasavi. dev(Devanu Sa. 7, Sü 6 da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog