Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Iki astrdır kıymetini arttıran eser (Çocugunuzu fena terbiye ediyorsunuz) yazan:G.SALZMAI ÇIKARAN: TÜBKIYE YAYINEVİ Dağıton.BATEŞ umhuri Kurucusu: CTJNUS NADÎ 25 mılyonluk dev satış sıcırın. aşan B Travenin romaru. (4. basun; 15 lira İsyan Polevoy*un üniü roma ünlü romam. (8 25 Itr» lirt bıan) Insanlık Uğruna Daskalafun romanı. (C banm) 25 Ura Büyük Mücadele 11 Temmuz Çarşamba 1973 BABORA KtTABEVl 6 Beyazıt İST. Cnmnunyet 8572 50. yıl, sayı: 17578 T e l g r a f * • m e k t u p « d r e d : C u m h u r t y e t I ı t t n b u l P o s U K u t u s u : I s t a n b u i N o : 248 T c l e f o c l a r : 2 3 4 2 9 0 22 42 98 2 2 4 2 9 7 2 3 4 2 98 2 2 4 2 9 9 Dengiz, "Öğrencilerin lıaklarmın kaybolması gibî birneticeye ulaşılırsa gerekli tedbir alınacak,, dedi BİR DERSANE; SINAVSORULARINDAKİ YANLIŞLARIN TESBİTİ İÇİN MAHKEMEYE ÖĞRENCİLER DE HAKSIZUĞA UĞRADIKLARI GEREKÇESİYLE DANIŞTAYA BAŞVURUYOR CHP'Lİ ÖZGÜNER; «İDDİALARIN GERÇEK VE GEÇERLI DELİLLERLB SAPTANDIĞININ ANLAŞILMASINA RAGMEN SINAVLARIN İPTAL EDİLMEMESİNİ» ELEŞTİRDİ Sınav olayını Bakanlık Müfettişleri inceliyor IZMtR lCmakjBİfet Efe Btrora) TGS Genel Başkam: " Çileü basın, sorunlan ile başbaşa bırakıldı, Türkıye Gazetecıler Sendıkası Genel Başkam Sadullah Usumı, sendıkamn kuruluşunun 21. yıldonümü dolayısıyle dün verdığı demeçte, «Itıral etmek zorundayız kı, boylesıne mutlu bır günde, Türk basınının karşı karşıya bulunduğu sorunlar ve hapısteki arkadaşlanmiz dolayısıyle mutlulugumuz büyük ölçüde golgelenmıştır. Çılelı Türk basını bu yıl da sorurüannm bır çozüme bağlanmamış olmasmın Uzün tüsü ıçmdedır» denuştır. Herhangi bır törenın dilzenlen1 medıği kurulus yıldönümünde | Usumı, «Uyanlar karşısında sorunlan benımser davranışlarına rağmen hıçbir ıktıdann çozümleyici tutuma girmedığmı» belirtmış, «Aksıne ozgurlüklen zedelsyici yeni değişıkhklerin getıril ' dığıni. gerçek anlamda basın n< | gurlügu olmayan ülkemızde anar , şık olaylar bahane edılerek fıkre ı kelepçe vurma yolunun seçıldiğı ' ru» one surmüştür Bakırköy'de yanan bir gözlük fabrikasmda 8 işçi öldü Bakırköy'e bağlı Gungoren koyu Atatürk Caddesinde bulunan cAnadolu Gozluk Sanayü» labrıkasıncfa dün öğle uzeri elektrikli testereden sıçrayan kıvılcımın yol açtığı yangında, bırı kız olmak üzere 8 işçi fecî şekılde yanarak olmüş; 2'sı ağır. 20 işçi de yaralanmıştır. Refık, Tahir ve Adnan Tuncaylara ait bir aile şirketinin kuruluşu olan ve gözlük çerçevesı yapan fabrikada ölen ve yaralanan ışçilerin yaşlan, 14 18 arasındadır. Yangın, saat 1145 sıralarınrîa üç katlı fabrikanın zemın katın dan başlamıştır. Burada çalışan isçilerden 17 yaşındakı Necıp Cıneıtaş, gözlük çerçevesi yapılmak üzere plâstik levhaları elektriklı teskereyle keserken, çevreye yavılan elektrik kıvılcımlan. sellüloit hammadd"esinin tutuşmasına yol açmıştır. Alevler. bir anda bodrum katı ile birinci kattakı çıkıs kapısını da sararak bu\umuştur Fahrıkada bulunan 27 işçi alevler karşısında Danığe kapılmış, canlanm trurtarmak icin birinci ve son kat oencerelerine hücum etmıslprdir. Hazin Olan eşitliği diyorduk. Huksek ogrenim paralı kimselerin bir imtiyazı olmamalı, yetenekleri oranında her Türk çocuğu öğrenme ve yetişme olanağına kavuşturulmah diyorduk. Özel yüksek okıılUrt bu gerekçe ile bir ticaret konusu olmaktan kurtanp devletleştirdik. Ama hcmen arkasından tüm yüksek öğrenimi paralı yaparak frrsat eşitliği Ukesini yine havada bıraktık. Hiç değilse özel yüksek okullarda yapıla geldiğini Mısır'daki sağır snltanın bile duyduğu sniistimaller önlenir umudu ile avunmaya çauştık. Derken, bu kes «üniversiteye hanrlık kurslan» adı altında bir başka bilimsel ticaret türü aldı yürüdü. Gazetelerde, sokaklarda koca koca ilânlar gördük. Para«ı olan lise çıkışlılanna üniversite ıririş sınavİMinda başarı vaadediyordu bu ilânlar. Mantar gibi yerden biten büunsel ticaretevleri aragında şiddetli bir rekabet hüküm sürüvordu. İçlerinde ögrencüere garanti »erenlere «başanlı olamazsanız paranın geri veririı» diyecek kadar ileri gidenlere rastlanıyordu. Bu güvenin kavnajjı nereden geliyordu? 2500 • 3000 lira verip kurslara kaydını yaptıran her öğrenciye üniversite giriş sınavlannda başan garantisini nasıl cağlayabiliyorlardı yöneticiler? Ortalığı çeşitli dedikodular kapladı. Paralı hazırlık kurslannda gençlere bilim defil, sadece iiniversite giriş sınavlarınd» uygulanan test sisteminin tekniği öğretüiyordu. Parayı verdikten sonra birkaç ay, hattâ birkaç gün içinde sınava girip üstün basarı kalananlardan söz ediliyordu. Bu nasıl isti? Son zamanlarda gittikçe yaygınlasan bir söylenti daha ortaya çıktı: Üniversite giriş sınavlan soruları çalınmıştu Kim olduklanm bilemediğimız bir tatam kimseler bu sorulan 5 bin, on bin, hattâ 30 bin Ura karşılığında sınava girecek adaylara satıyorlardı. 4 Temmuz günlü Cumhuriyette söylentiye yer verilerek ilgîliler uyanldı. llgıliler söylentiyi dikkate alacsk yerde yalanlamakla yetiodiler. Ne Tar ki, aradan birkaç gün geçer geçmez, Cumhuriyet, yaygtn biçimde ortad» dolaşan söylentinin bir dedikodudan ibaret olmayıp gerçeği tam yansıttığuıı ispat etti. Evet, sorular çaünmıştır. Parayı ödevip bunlan satın alanlar giris sınavını başan <!) ile geçmiş, geride kalan aynı sayıd» gencin de hakkı yenmiş olacaktır. Şimdi bırakalım fırsat eçitliğini, paralı yüksek öğrenimi, hasrlık kurslannı bir yana da yalnız su son hirsizlık olayı üzerinde bir nebze duralım. 150 bin gencin istikbalin! Ugilendiren, yurdumuz ölçüsünde öncmli, son derece üzücü bir olay> dır bu. llgilileri pek yakından ilgilendirmesi, onları oiay üzerine titizlikle eğilmeye, tedbir aramaya, ortaya çıkan haksız durumu gidermeye zorlaması gerekir. Sebep olduğu zararlar ne denli ağır olsa da hırsızlık nihayet dünyanın her yerinde rastlanabilecek bir suçtur. Bundan otürü l'niversitelerarası Giriş Sınavı Komisyonu üyelerini mutlaka sorumlu tutmaja yer yoktur. Ama ilgili komisyon olayı en azından ciddiye almakla yükümlüdür. Bu onun baş göreTİ, var oluşunun ilk nedenidir. Lzülerek söyievelim ki dünkü gazetelerde okuduğumuz demecıyle Sınav Komisyonu Başkam Profesör Sayın Kenan Gürtan nizi düş kmkhğına uğratmıştır. Sanki ortada hakkı çalınan on binlerce Türk genci yokmus da basit, önemsiz bir saka söz konusu imişçesine Sarın Oürtan olayı azımsamakta. çalınan snrulann vanlış kop>a edildiçini ileri sürmekte adeta hırsızlıpı bağışlar gibi bir dil kullanmaktadır. ^lemleket hesabına asıl hazin olan da işte Sayın Profesörun bu zihniyetidir. M1U1 Eğitlm Bakanı Orhan Dengiz, Üniversite giris lmtıhan ları sorulannın çalınmasıyle ılgiü olarak yaptıgı açıklamada ıddianın çok yönlü olarak arastınldığını söylemiç, «Konu esas ltibariyle doğrudan doğruya Ünlversito Giriş îmtihanlan Komlsyonunu aJftkadar etmetctedir. Şüphesiz Milll Egitlm Bakanlığı ile de ilgilidir. Tahkikat «onunda öğrencilerin haJdannın kaybolması gibi bir neticeye ulaşılırsa gayet tabil ne tedbir alınması gerekirse o alınır» demiştir. Milll Eğltim Bakanlığının düzenlediği modern program kurs ve semınerl nedenlyle tzmir'e gelen ve seminerin açılışmdan sonra, dün kara yoluyla tzmır'den Ankara'ya giden MilU Eğit:m Bakanı Orhan Dengiz, sorulann satıldıgı seklindeki Iddıalann bir özel dersanevle ilgili olması nedeniyle olaya Bakanlık müfettişlerinin de el koydugunu, kovuşturmanın stiratle ilerlediginl ve elde edilecek neticeye göre hareket edileceğinl de ifade etmiştir. Soruşturma için bir savcı daha görevlendirildi Selahattin GÜLER Üniversitelerarası girıs tınavı komiıyonu, smavlann tekrarlanmasına luzuzn olmadığına, yapılan sınavlann geçerli olduguna dair karar alırken, Istanbul Savcılığı oiayın üzerine önemle eğilmeğe devam etmis ve yeni bır savcı yardımcısını daha bu i?in soruşturmasına görevlendir miştir. Çalınan sınav sorulannın cevaplarıru lnceleyen savcıhk elde ettigı delillerı degerlendirraeğe başlamıştır. Agır Suç Masasında görev y» pan ve soruşturmayı «Tahkikat Bürosunda» yöneten Savcı Yardımcısı Ugur Tönük, buradakı gorevini savcınm atadığı Metin Çelenlıgil'e devretmıştir. Iki savcı yardımcısı Uğur Tönuk ve Metin Çelenligil aralarınds gorev bolümü yapmışlardır. Uğur Tönük, dün soruşturmanın dış bölumunü üzerine almıst:r. Çelenligil ise ifadeler, deliller \e çaşitli ihbarian değerlendirmektedir. (Devamı Sa. ?, Sfl. 4'te) Ölü ve yaralılar Bu arada, pencereıen demirli bulunan odada çalışanlar kurtarılamamış ve alevler arasında kalarak «imdat». «kurtarm» fervatlan arasında can vermlşlerdır Yanarsk olen ve kımlıkleri ancak Czerinrtfkı arma VP madal yon gıbı eşj'alarıvla tanır.abılen ışçıler sunUrdırMüraıne Gündoğan (1R1. Ahmet Kaval H4). Oktav Haskan (20). Ibrahım Işık (18). Sabahattm Bora (15). îbrahim Çapll (1S>. Fıkret Katırcı (18) ve Sulejman Banşap (17). <Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) ELEKTRtK KIVILCIMI YÜZÜNDEN Gungoren koyundekı gozluk fabrikasında bir elektrik kıvılcımının yol açtığı yangın, istanbul'da «on günlerde görülen en buyuk iş kazalarınd'an bıridir. Sekiz işçınin olmesine neden olarak, selüloıt hammaddesinin ateşten kısa surede etkilenmesi gdsterilmektedir. Yukarda, kazanın meydana geldıği fabrika binasının onü gorülüyor. (Fotograf: Tulay DtVlTÇİOGLL) Devlet görevi TGS Genel Başkam üsumi bu ' konuda şunlan soylemıştır: , «TGS'mn de tasvip etmedıgi kanundışı hareketlen onlemek devletin gbrevidır. Ancak fikır özgiırlüğünü korumak da devletin başta eelen eörevleri arasın , dadır. Devletin bir görevinl yerlne getirirken, diğennl feda etme si demokrası anlajnşı ıle hiç bır biçimde bağdaşmayacak, yanlış ve sa'tat bır nıtumdur. ' Btr süre önce özerklıgi kaldınlan TRT. siyasetçilerin pazan halme dönüştürülmek istenmektedir. Yann iktidarlann borazanı , haline gehneyeceğinJ kimse temin ! edemez. > Basın: faallyetinl dogrudan doğ ruya veya dolaylı şekilde düzenleyen antidemokratik kanunlar dolayisıyle ceza tehdidi altmda bulunmaktan kurtulamamıştır. Baa egemen çevreler ozel ilânları bir baskı aracı olarak kullan ma çabalarını sürdurmekten vaz geçmemişlerdir. Bu arada, Dernekler Kanunu ve çeşitli uygt.ılamalarla hem basın dzeurlüğu. hem de sendi , (Devamı Sa. 7. Sü. 5 te) İstanbul'da ayn dava açılacak Ünlversltelerarası Glrlş Sınavı Komisyonu Bakanı Prof. Kenan Gürtan'ın smavlann >pUd edilmeyecegini açıklaması üzerine öğrenciler ve velılerl haksızlığa uğradıklannı belırterek «ınavlann ıptali için Danıştaya dava acacaklanru bUdırmıslerdir. Bu arada Fen Billmlerl Dersanesi, 40 öğrencisin.n vekâletınl alarak smavlann iptali için Daruştay'a. Komisyonun hazır (Devatni Sa. 7. Sü. 4le Görev bölümü Istanbul Emniyet Mudürlügü Testteki yanlış sorular toplam puanları etkileyecek nitelikte Şükran KETENCİ Elden ele satıldıgı anlaşılan so rular bulunduğunun kabulune ragmen, bazılarının bozulmuş, bazılannın noksan olduğu gerekçesı ile, Sınavlann iptalinı gereksız goren Sınav Komisyonunun, kendi hazırladığı ve ögrencılere basılı olarak verdjğı test metnınde, öğrencılenn aldıklan puanlaıı etkıleyebılecek bıçımde yanlışlar da saptanmıştır. Testlerdekı bu yanlışlarla ilgılı olarak gazetemıze başvuran ögretmenlenn verdiklerı bılgiye gore 5 soruda sonucu tamamen degıştırecek biçimde önemli yanlışîar yapılmıştır • Test 2 b grubundan 6. soruda bmmier yanlış verıldiginden sorunun cevabı yoktur. Bu soruda ya sıbndirin bacmüıın cm3, ya da ce\aplann m3 olarak verılmesı gerekırdı. Yanlış düzenlenmış olan soru aynen şöyledir: «Eksenden geçen, kesiti kare olan bır dik süındınn hacmi 169.56m3 olduğuna göre bu dik silındirin taban yan çapı şunlardan hangısidir? a) r=3cm b> r=6cm c) r=2cm d) r4cm e) r=9cm • Test 2 b grubundan 35. soruda doğru cevap olan (e) şıkkı yanhs verilmışür. «300 gr. üre elde edebılmek için kullanılan CO2 ve NH3 gazlarımn normal şartlardaki hacmi nedir? (C 12, N 14, O 16, H Vn seklınde düzenlenen Du sorunun doğru cevabı «e) 112 lt CO2, 224 lt NH3» şekünde olması gereHırken Komıs (Devamı Sa. 7, Sü. S da) Kızıldere muhtarı, Çayan'ları ihbar ettiğini söyledi Istanbul 3 Numaralı Sıkıyöns tim Mahkenıesmce surdürulen 258 sanıklı Türkıye Ualk Kurtuluş Partisı ve Cephesı adlı davanın dünkü durusmasında, Çayan ve arkad£şlarınır; catıstığı Kızıldere koyüniin muhtar vekıli Emrullah Asian'ın sorgusu yapılmıştır. Samklar arasınua ver alan ve balen tutuklu üuuınan Muhtar Vekılı Aslan, Marar Çayan ve arkadaşlarının ıkı partı tollnde gece köye kız kaçırmak için geldıklennı, bu gruptan yalnızca akrabası olan Hasan Yılmaz'ı tanıdığmı, bır aylık muhtar vekıli olduğu için kendılermı banndıramayacağını söyledığını, buna rağmen Çayan ve arkadaşlarının kendısını tehdıt ederek evınde kaldıklarmı soylemıştır. «Ertuğrul Küritçu'nurj dedıS". gıbı bana 2 bin lira para verıl ; medı» dıyen muhtar, ıkı grup (Devamı Sa. 7, Sü. 3te) Demirel: "Sandıktan başka yerden çıkana hayat hakkı yoktur,, AVTALYA AP Genel Başkanı Demirel, dun Burdur ve An talya'da düzenlenen açık hava \ toplantılarında yaptıgı konuşma1 larda, «1973 seçimlerı, Cumhuriyet'ın 50. yılının kılometre taşıdır. Bu kılometre taşımn üzenne | herkesın rahatlıkla okuyacağı bır kıtabeyı yazmak görevıyle milietımiz, karşı karşıyadır» demiştir. Demirel, srizunü ettiği bu kıtabeyı, «Hâkımıyet kavıtsız şartsız milletindır. Turk milleti, hürrıyetçı Cumhuriyet'e bütün gücüyie sahiptır» dıyerek tanımlamıştır. Bunalımın öncesinde şıddet ha ' reketlerınm var olduğunu kaydedlen ve «şiddet hareketlerinm sorumlusunun, bu hareketlen yapanlar ve yaptıranlar olduğunu» ıleri süren AP Genel Başkanı, şoyle konuşmuştur: (Devamı Sa. 7, Sü. 8 de) . TürkIş'i eleştıren Ecevıt, işçilerı CHP'de görev almaya çağırdı A.VKARA, (Cumhuriyet BOrosn) CHP tşçi Büroları Genel Kurulu dün Parti Genel Merkezınde çahşmalarına başlamış, burada bir konuşma yapan Genel Başkan Bülent Ecevit, Türk U yöneticilerinin uyguladıklan yan lış politika yüzünden bu büyük kuruluşun iktidarlar ve kamuoyu üzerındeki etkinliğini kaybetüğini sdylemiştır. tşçilerin. kovlü ve esnafla bütünleşerek ve önderlik ederek sivasl hayata ağırlığıaı koyması eerektiğini, bunda geç dahi kahndığım belirten Ecevit, parti içindeki bütün kademelerin işçilere açık olduğunu ve işçilerin giderek bu yerlerini alacaklarma mandığını belirtmiştir. 12 Mart'tan sonra sermaye çev relerinin daha da güçlemp örgütlendiklerını, ışçılere karşj sağlam «ağlar» kurduklannı söy' leyen CHP Genel Başkam Ecevit, ' 14 Ekim'dekı seçımlerde yine aynı kadroların ıktidar olması ha t linde bu «ağlar»ın daha da sık | lasacağından endışe ettıklerını, hâkim çevrelerin kendılerıne tek rakip olarak gördüklen CHP yı zararsız hale getirmek için her çareye başvurduklannı ve vuracaklanm belirtmiş, verümış olan ısçi haklannm ve temel özgürlüklerin geri alınması lçın ortaya konulan çabalara tek baş larına karşı çıktıklannı. Türk ' Iş'in dahı kendılerine destek ol ; madıgını öne sürdükten sonra | şdyle konuşmuştur: j Almanya'dan isinli gelen 4 kişilik aile trafik kazasına kurbnn gitti f.MtR (Cumhuriyet Ege Bürosu) Almanyj'dan yurda ızınlı şeien 4 Kişilik Oır aile trafik sazasında ölmuştür Kaza. Yasar Yıldınm ın KulİBndığı Alman plakalı otomnOilın K^rşıvaka • tzmıı arasındakı Alünyol'a ters voldan gıren Abdurrahman özdemır voneumındeta 35 ET 4 8 olakaiı beieU dıye otobusü ıle çarpışması sonucu meydana gelmıştır. Kazada, Alman plakalı otomo bilde bulunan sürücU Yaşar Yıldınm. eşı Ayşe Yıldınm, kardeşı tsrafıl Yıldınm derhal ölmuştür Henüy kımlıgj saptanamavan otomobıldekı diger bir yolcu da hastanede can vermıştır Yıldınm aılesının 3 gün önce Almanya'dan izinlı olarak yurda geldıkleri büdırılmıştır. Belediye otobusü şoförü Abdur rahman özdemir, tutuklanmıştır. < Devamı Sa. 7, Sü. 3te) Millî Güvenlik Kurulu İstanbul'da toplanacak Mıllî Güvenlik Kurulu, 14 Temmuz Cumartesı günii Istanbul"da olağan toplantısını yapacaktır. Vılâyet'te saat 9.30'da yapılacak toplantıya. Florya Denız Köşkünde dmlenmekte olan Cumhurbaşkanı Fahrı Korutürk başkanlık edecektır. «YAVUZ»UN SÖKÜLMESİ İŞLEMİ DURDURULDU GÖLCÜK Tıirkiye Denizciliği hizmetinde ömrünü tamamladığı için bir sure önce yapılan törenle söküm için Makina Kimya ı Endüstrisinin söküm tesislerıne' getirilen cYavuz> muharebe gcrnia.nin söküm işi durduru'muştur. Kamuoyunun ve ilgililerin «Ya\iız>un sokulmesi yerine turistık amaçlarda kullanılması fikri benımsenmış ve yetkilı mercıler sökü.nün durdurulması için harekete geçmişlerdir. 1973 yılında bir basın mensubunun gardrobu., NOT: Bu kjrikatur. Menderet dev rlnde bir kera d»h» çlzümUtl. A. U. GEZİ NOTLARI Madanoğlu Davasında banda alınan konusmalar okunuyor Kuyumcuyu bağlayıp iki kilo altını götüren silâhlı soyguncular bulunamadı 3 YILLIK TEMEL ATMA HASRETİ Fikret OTYAM Haşhaşsız Kalan Topraklar Röportaj: NADİR NADİ Turizm Tanıtma Bakanhğına ; bağlı turizm bankası ile sanayi | Madanoğlu davasının dünVu | Bakanlıgına bağlı Makina Kimya ı durusmasında, yazılı delilierın o1 Endüstrisinden 11 kişilik bir hekunmasına başlanmıştır. Bu a yet Seymen tesislerine gelerek rada mahkeme, sanık vekıllerl incelemelere başlamıştır. nin ses bantlarının delil savılma «Ya\Tiz«un konaklama, restoyacağı yolundaki itirazını reddet rasyon. müze vcya turizm amaçmistir. ları çevıesinds kullanılması ıçın' Sıkıyönetirn Mahkemesinin bu uygunluk şartları incelenecektir. Heyet ilgili Bakanhklara bir rakonudaki kararı şöyledir: (a.a.) , (Devamı Sa. 7, Sü. l'de) > por sunacaktır. \ ANTALYA AP Genel Baş | kanı Demirel, memleketi olan Is j «Cok acı bir gerçektir M, Türk I parta ve Burdur'dan sonra An' İş kendi, yani ışçıler aleyhine I talya'ya geldi. olarak cıkartılan kanunlars fcnr j Demirel'i önceki gün kayınbi(Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) . raderinin evmde bırakmıştım. ZeyUnburnu'nda bir kuyumcu çeşitli yüzükleri göstermiştir. Bi1 Oğleden sonra, yanmdaki Basilâhlı kjşıler tarafından soyul lınmeyen kişilerden 30 35 yaşkanlar ve AP"li parlamenterlerle' muş, vıtrınde bulunan iki kılo larında olanı, <Bız akşama doğbirlikte Ticaret ve Sanayi Odaya yakın altin bilezık çalınmıştır. ru gelır bu yüzugü alınz» demış, sındaki toplantıda buldum. AP' Silâhlı soyguna el koyan Emni begendiğı viizüğıi de ayırtmıştır. Genel Başkam bu andaki duyet Ağır Suç Masası gclrevlılen İkinci geliş > rumuna göre de «îsparta, Goleşkallen sap'anan Uç kişıyı araler Bölgesl Basbakam» Demirel, nıağa başlamışlardır. Üç kişı akşam saat 19 sıralakoylü temsilcılerle konuşuyorYapılan açıklamaya göre, önrında yemden aynı kuyumcuya du. Bir köylü temsilcisine «Niza cekı akşam saat 16 sıralarında gıtmışlerdır Kuyumcuda ve ma' Tekel Genel Mudürlügü yurda halledeceğiz. Zeytinburnu 58 Sokak 83/C sayı ğazamn çevresınde kımse olma istemez, banşlan kaçak sokulan yabancı menşeli iş mahkemeye aksetmış, bır şey lı kuyumcu mağazasına gıden bi dığı bır zamanı kollayan kışıler' sigaralar hakkında Bakanlığa bir lınmeyen kışıler, şövalye yüzük den orta boylu kumral olanı si' yapamayız. Sizin işinizi başka rapor hazırlanmıştır. yollarla halledelim» diyordu. sormuşlardır. Kuyumcu Tevfık lâhını çekerek Tevfik Kaolan"ı Açıklama<a göre, son bes yıl Kaplan müşterilerine çıkardıgı (Devamı Sa. 7, Sü. 8 de) 1 (Devamı 8a. 7, Sü. 7 de) içinde yurda giren sigara miktarı Hikmet ÇETİNKAYA Bugun 4. sayfamızda 1972'de 43 ton kaçak sigara ele geçirildi daha da artmıştır. 19b8 yılında 1771 kılo yabancı menşeli sıgara yakalandığı halde bu mıktar 19R9 yılında .^29, 1970 de 33860. 1971 yıhnda 50114, 1972 yılında ıse (Devamı Sa. 7, Sü. 8 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog