Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

Haşhaş, üzüm, tütün, pamuk, incir ve ayçiçeği üretlcilerinin gerçek öyküsü Genel Dağıtım: GEDA ödemeli isteme adresi: P.K.: 359 IZMtR Toprok Bizim Canımız Hikmet Çetinkaya u m h ur i Y £ ı Kurucusu: TUNUS NADİ 50. yıl; sayı: 17577 Telgraf v e mektup «dresJ Cumhurtyet Istaobul Post* Kutusu: Istanbul No: 248 T c l e f o n l a r : 22 «2 90 23 43 96 2 3 4 2 9 7 2 3 4 3 8 8 2 2 4 2 9 9 Sı'oıf Geçme Hediyesi ıhnı*Geçen Yavrunnza En üygun RENKLI Ciit Halinde Çıkt. Taksitle de Satılır Toplan Satış Yerlerı • Istanbul'da Babıâlı de OCAK KITAP DAĞITIM ŞTI. ve BATEŞ ANSİKLOPEDİSİ'dir. ÜLKÜ OKUL 10 Temmuz Salı 1973 Komisyon Başkanı Prof. Gürtan, "Sorularda benzerlik var ama, bir çok soru yanlış yazılmış,, dedi Sınav Komisyonu Başkanı; çalınan soruların,' sınav sorularına büyük ölçüde benzediğini belirterek; şöyle konuştu: «İmtihanlarm tekrarı çok büyük şey: Bu, yapılamaz» Komisyon, sınavların tekrarlanmaması kararını alırken, çalındığı kanıtlanan sorularda eksiklikler ve cevap şıklarında hatâlar bulunduğu yolunda bir gerekçeye dayandı Sınavın tekrarına gerek görülmedi ISRAR EDİYORUZ: Çalınan sorularla smavda sorulan sorular birıbirinin aynı Ünıversıtelerarası Gınş Sınavı Komısjonu dun aldığı kararla dıcer sutunlarımızda ver alan gerekçe ıle sınavların tekrarlanmasına gerek gormemıştır. Oysa kamuoyuna açıkladığımız gıoı sınav sorulannın çalındığı ve sınav öncesı yaygın bir şekılde satıldığı kesindır. Daha bnce de belırttığımız gıbi bız el yazısı ıle yazılmış bir metınden, sadece de lıl olması amacı Ile ve sadece fen dalmdan 15 soru seçerek Noter'de tasdık ettırmıştık. Sınav soraları ıle daktılcja çekerek Notere tasdık ettırdığımız metın bırbırıne uymakta ve sonuann çalındığına açık bir kanıt olmaktadır. Asağıda Noterden tasdık ettırdiğimız sorularla, test Kitabındakl aynı soruların bir bolumu yer almaktadır: Ga7etemiz tarafından kesin ' kanıt'.arla ortaya konarak, kamuoyunda gunun konusu olar. Ünıversıte Gın? Sınavı sorularının çahnma olayı, dun «şımdilık» bir sonuca baglanmıç. Universıtelerarası Gıns Sınavı Komisyonu Baçkanı Profesör Kenan Gurtan, sorulann bazılannın bozulmuç, bazılarınsn noksan ve cevap sıklan hatah oldugunu öne surerek. «Sınavların ıptaline luzum eorulmeriıgiri» açıklamıstır Profesör Gürtan bu arada gazetecilenn • Cumhunvet'te vayımlanan soru metınlerıvle smav sorulan arasında kesın bır benzerlik olduğu göruluyor. Bunu nasıl açıklarjınız?» soru'suna da «Benzerlik var ama. bırçok soru vanhş ya7ilmı*» cevabını veTmi'stir Millî Savunma Bakanhğı, Melen'in oğlu ve Öğün'ün damadının askerliği konusunda açıklama yaptı Mılli Savunma Bakanhğı. bun dan bır «ure once eskl Başbakan Ferıt Melen ın oğlu ve TRT Genel Muduru Tumgeneral Musa Öğun'un damadı konusunda verdığımız haberle ılgılı bır açıklama vapmıştır. MılH Savunma Bakanı adına vapılan açıklamada. eskı Savunma Bakanı \e e?kı Başbakan Ferıt Melen' ın oğlu'nun askerlık vapmadan vurt dısma çıkıçı ve Brüksel'de kalma=mın va'alara uvgun bulunrluâu belırtılmekte Mu«a Öğun'un damadının vedessubav olmavıp erha<; oldugu ıfade edıierck. N<\TO Bruk>=el Karargâhına. dıl ımtıhanlarını kazan rnası nedenıyle atandığı blldırıl mektedir Mılli Savunma Bakanlığı tarafından gazetemİ7e eöncîerılen açıklama a\nen «ovledir1 • CMirhurivet Ga7etesi Yazı tşlerı MudurluSüne . Istanbul :3 Haziran 1973 tarihlı Cumhuriyet Gazetesinde «Ferıt Melen'in askerhk ranmavan oelu Mıthat Melen NATO'da c^lışıvnr. Mtı«a Ö&un'un damadı da Bruk<=e!'de vedek mbav> bs'hen altmda çıkan vazı hakkındakı MılH Savıın ma BakanlıSınm açıklaması asağıva çıkanlmıştır ^ s Gfrojini rica ederim. "" "^ * Mılli Savunma Bakanı namma Sait Sepici P Alb MSB. GENSEK. BASHALK: S Md. 1. Savın Ferıt Melen'in oŞlu Mıthat Melen. 1947 doğumlu olup Ankara tktisadî. Tıcarl tlımler Akademi";ıni bitirdığinden yedek subav adayı olarak silâh altına alınma<;ını beklerken OrtakPazar Sekretarvasında G avlık bır stai vaoacağına dair liıztımlo brl geleri ibraz etmiş ve sevki 1 5 (Derann Sa 7 ^ü. 7 de) İşçinin satın alma gücünün 3 yıl içinde yüzde 7.7 duştugu açıklandı Ekonomık ve Sosyal Etüdler Konferans Heyetı taralından Buyuk Tarabya Otelınde duzenlenen «Turlcıye'de Işçı tşveren îlışkılen» konulu semınerde bır teblığ sunan Prot Metın Kutal; «1970 • 72 vıllannda ışçılerın satın alma gUcündeki dılşüs toplamının vüzde 7 7'yı buldugunu sovlemıştır. Semınenn acış konusmasmı ' Konferans Hevet Başkanı Dr Nejat Ec^acıbaşı vapmıştır Ec7acıbaşı özetle şunlan soylem:ş tır: «Geçırdıgimiz 10 yıl Içınde çok hırçın olaylara rastladık tnan dığımız reıımın i^abpfınden şuphe edenler «jonıldü Yme de trro lumun sagdu\nısu kpndını olum suz etkılerden Kurtarmak ıçın I yeterlı oldu. ( Ço*ııniu*s hns Efiriinmek. alkı? ve ov toplamak kavpM vatınm da kısır menfaatler Deşinde ko^ mak 7Ümre menfaatien fçın ekfv nomiyı hesapsız taleplerle zorla mak kfıcük eonisİPre baglidır topvekun kalkmmak se. vajadigı topluluğun menfaatıne her yön derı öncelik veren bü^V eîirüşlü yonetıcı eıe muhtaçtır » Çalı«ma Bakanı Alı Naılı Erdem de koruştnasmda. «Halka ınanıp, onun ırade«ini muasır (Devamı Sa 7, Sfl. l'de) Çalışma Bakanı Erdem'in iddiaları Rize'de selve heyeicm sonucunda 14 k i ş i Notere onaylattırdığımız soru 2 s* m ıSr '"• sıon m.r, gSîte laocialdlr 7 e£rtnt(l,l) nclfasıniakl c= u.lezt sjılerden d) Profesör Gürtan. «Benzerliklerın, ve noterde bir gün önce tesbıt Vap:lma«ının, sorulann onceden ele geçırılıp belkı de acelevle kopva edılmis olduğunu gos*ermnor mu°» sorusuna (Devamı Ss. 7, Sfl. 4'te) İmtihanın tekran çok büyük iş öldü Smavda sorulan soru ?# y . 2 x * x ' for.ksi/orunun g î i t e r d ı ( 1 'friun f l i l ) noktasın» dakı t e i » ı r l B ser.lcleıol şuma.dah car.ışıaıdır f », j • ij . " ) b) <?).! 0 t) x»;y • 3 c) x<!/l O 0; x..l 0 Notere onaylattırdığımız soru Cosjrdv'ın l ı t e j r a l l " î'jnlanisr • ) H,<,fcr, Smavda sorulan soru 7. /aln ,) x. cos x dx 2 x ln d«J«ıri b) | aın 2x • C c) 5 »IS'.J SS» • c Özel dersaneden bir öğretmenle 3 öğrenci daha gözaltına alındı Demirei: tDemokrasi sesi çıkmayan milyonlara lâzımdır, HALKPLÂJINADOLMUŞ d) ^ cos 2x • C • ) hıç bırl Notere onaylattırdığımız soru 8 FcHerlntn tkıat (1> »e ( W olsn t erçek C^aen derklec u j.arcan na t Lstd^r ? , cı tç".ı.cj der« Smavda sorulan soru i. Ko«:ennden ı ^ ı a l i va i » ı ol»n gBr,ek t a t s a y ı l ı ü;anJ dareca dsnjcles 3JnIardan nmngısıdlr " " a ) * 5 Sıcaklann çidtrck artması, tiirlü nedenlerle bnnalan insanların. Emnıyet Mudurlugunde karardenize alan ilgisini ve tutkusunu arttırıvor. Ancak bu il«ı ve tntgah kuran Istanbul Savcı Yaf ku, elbette sonnnda dönup dolasıp, geliyor insanın kesesine davadımcısı UğTir Tönük, çalınıp sanıvor. tste çolugu çocofnTİ») plâja eitmek icin. yol parasını foze tılan ünıversıte gınş sınavı sorualamayan dar gelirli vatandas. rareyi, hisikletini dolmusa dondürlan ıle ılgılı soruşturmayı dan mekte bulmus. Bu ıs biraz cambazlık da istese, çünümüz ınsaııı, de butun gün surdurmüş, bazı artık vasamını sürdürebilmek ıçin. zaten bu tür cambazlıklara kışılerın yenıden bılgılerıne başoldukça alışmış gibi.. ^Fotoğraf: Tulav DİVİTÇÎOGLtM vurmuştur. Tönük, soruştunnanın sonuçlanması ıçın gerekh de' lıllerm bulunmasma çalısüdığını. i ılk soruşturma nedem ıle şımdılık açıklama yapılamayacağını belırtmıştır. Ecerit, «Halk; Reform aldatmacasının farhında» dpdi ANKAR*., (Comljuriyet CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt, dun evınde bır basın toplantısı düzenleverek. son ? • • ziM ile ilsili izlenimlerinl acıklamıştır Özellikle Dogu Anadolu'da, halkın ıstıraplannm tasma noktasına geldigini sövleven Ecevit: halkı. bu ıstıraplannı ve nedenlenni, eskisme oranla çok daha lvi bilir durumda jrördüğünü beiirtmistlr Ecevit cBunu halkımızm dertlerlnin artması bakımından olumsuz, fakat halkımi7in demokrasl knrallan içeri^lnde kendi dertlerine çare aravabilme<îi bakımından olumlu bir eelişme olarak değerlendirıvonım» demistir. RİZE Rıze ve dola>lannda Cumartesi gunu sıddetll sağanak yağışların meydana getırdiğı sel ve heyelandan 14 kışi olmuş. 3 kısı yaralanmıştır Çayeli, Pazar ve Kalkande'e llçelerinde cav bthcelerl sular altında kalmı». hevelan nedenıv le 11 cv tamnmen vıkılmıştır. Bu arada vurlerce ev, selden zarar görmüstür. Sel nedenıvle cav bahçelerinde 500 vıkılar evlerde 1 mılvon. dıSer havvan kavıplarından da 500 bin olmak Ü7ere vak lasık 2 mılvon lira 7arar me%'dana celmi^tir DSİ YSE ve Ka ravolları. «elrfen bozutan. heyelandan kapanan köy vollarını açmak ıcın calısmaktadır fleHiler. ilk fince 8 klsınin 61dügünü ve 5 kl«inin de enkajt altınrta kavıp oldııffunıı bıldırİSPARTA AP Genel BaşAncak dün ?eç Saatkanı Suleyman Demirel, Isa 7. Sfl. 6 da) ^ parta cezısının ıkıncı gununde, Egrıdir ılçesı ile tsparta Ticaret ve Sanayi Odası ıle fcsnaf ve Sanstkârlar Derneğtni ziyaret etmış, «Kapalı ekonommln I Turkl>e ıçın mümkun olama | yacağını» sdylemıj, bu arada. . «Bız. hem hakim. hem savcı , olamayız. Ama Türkiye'de hem hakim, hem de savcı olmak he ı vesmde olanlar vardır» demıs \ tır. Çesltli kuruluşların temsildlerl ve mahalli heyet temsllclleriyle eörüşen Demirel. Tıcaret ve Sanavi Odasında yaptıgı konuşmada. «Bız, çarest7İi5in (Devamı Sa. 7, Sfi. 4'te) Âlmanya'dan izinli gelen ısçının yaptığı kazada 6 kişi öldü Gözaltına alınanlar 2 ! * ? ! ) 2 b ) x J x 2 0 c ) ı 3 « x " ^ i « 0 a) x • x 2 • 0 5 •) x x • 2 0 } 2 Notere onaylattırdığımız soru ( 1 .'}.... seri S l rirt cl •.erlLi î^Tİ3rd=.'ı 'airto i c : r . İşçi Kesinıi Smavda sorulan soru 12. (1 j ) • (» i ) • (\ j ) • . . . J«rı»'.nat n' l n e l t*rı« şur.iar 1 i, t) i i e) 1 ^ i) K ') rtı; Davasında 15 sanık tahliye isteminde bulundu llk gıın sorulan satarken yakalandıklanndan gozaltana alınan Mustaia Özkaya ve Yıldınm Atakan'dan sonra, Mayatas'ta oğ retmen Nacı Erol Kumandas ıle aynı dersanede öğrenci Ömer Bılgın, Ercan Demırhan ve kar| Anlaşmaya varılmazsa, Dörtyol'daki deşı Hamdı Deraırhan'ın da onboru hattı grevi de yayıiacak.. cekı akşam soruşturma nedenı ıle gözaltına alındıklan bğrenılnuştır. kara, Alpullu, Turhal, Burdur, 1 ANKARA Turkıye Şeker (Devamı Sa. 1, SO. 6 da) Sanayu Isçileri Sendıkası (ŞeAmasya, Erzurum, Kastamonu, Elâzığ. Kayseri, Erzıncan. Konker İş) basın ve halkla ilişkıler uzmanı Mehmet Nedım Bu ya, Kutahya, Sakarya, Susurluk Şeker Fabrıkaları ıle \ndak, Turkıve Seker Fabrikalan ıle yürutulen toplu is sozleşme kara ve Esklşehır Makına Fabrlkalan. ı smın çıkmaza girmesı uzerine, Greve, 18 bin 500 Işçinin katı17 şeker fabrikasmda greve gılacağını soyleven Budak, bu dutfılmesinin kararla^tınldığmı soylemıstır. Grev tarlhi, bu haf rumda. 17 seker fabrikasında j kampanva hazırlıklarımn dura j ta ıçmde başkanlar kurulunca (Devamı Sa. 7. Sö. 7 de) 1 açıklanacaktır Grev karan alınan fabrikalar. şunlardır: Malatva Usak. E=ki"!ehir. An 17 şeker fabrikasında çalışan 18 bin 500 işçi için grev kararı alındı GEZİ NOTLARI Demirel ile Demirel'in memleketinde.T Fikret OTYAM İSPARTA Demirel sehrin içine yani Gülkente gül yağmuEcevit, ldarî makamlann ve ru altında girdi. Nazmiye hanımeüvenlik kuvvetlerinin. KezW la beraber hahlarla dösenmis • • bovunca eenellikle taraîsız ve çık bir kamyonetteydi. Ürerinde ' demokratik bir anlavıs tçlnde yağlıboya ile AP yazdı gerçekten j fîavrandıklarmı ve bunu mem bir dana, melul mahz\m bakıyor. | nunlukla karsiladıSını da bildır du. AP forsu ile suslenmişti damistir na O da bıçaklandı Kasap dananın kanındaa Demirel'in alnıCHP acısmdan (Devanu Sa, 7, Sü. 7 de) CHP Genel Başkanı, son gezisini, partisi acısmdan deSerlendirirken «övlp konusmustur: (Devamı S». 7. Sü Vde) OLAYLARIÎS ARDINDAKİ I<;tanbul 3 numaralı Sıkıj'ön» tlm Mahkeme'îinde surrfuriılen «Işçı Keslmı» adlı davanın dünkil duruşmasında sanıklardan Mehmet Ekrem Yavuz ile ReANKARA Üniversitelerarası vı skandalmı örtbas etmeye ça cep Servet'in sorguları yapılmıstır. sınav sorulannm çalındığına da lışraakla suçlamıştır. Her ikj sanık da. zor altında ir, sınavlardan 8 saat önce AnkaAnkara'da «orusturmayı yürüffade verdiklermı ileıi sürerek, ra Savcı'ığma yapılan ihbarlarla ten Savcı Yardımcılanndan Faik Hgili sorustmmaya devam olun Erbaş. Savcılığa vapılan ıhbarda ( daha önce poli* ve A«keri Savcılıkta alınan tfadeierinl kabul maktadır. Bu arada Milll Eğitim sadece sınav sonılarmın numaraetmemişler lddiRnamed'eki kenBakanlığında konuyla ilgili bir lan ve yanında da : u cevapdilerJnı itham erlen stıeiarls d» toplantı yapılmıştır. Bu arada lan buİTinduSunu bildirmiş bu» fleılerl olmadığını söylemlşlerîcel BağiınsM Mılletvekill Ce nun hakikat ol"t> olmadı^ınm 141 Kargüı bir demeç vererek, so anlaıılması içln Üniversitelerara I dir. nunltılan üniversite giri* «ına(Devamı Sa, 7, ütt. 8 de)' (Devamı Sa. 7. Sfi. 2'de) Ankara Savcılığı, soruların aslını istedi Türkçe'deki Gelişmeler,, (I BIR NOETA Sayın Profesörun Komisyon adına yaptığı bu açıklamayı elestirmeden önce gazetemiz şunubelirtmek ıster: Biz elimize sınavdan birçun önce peçen sorulann bir ktsmını iddjalan saptamak bakumndan Notere tespit ettirdik. Daha çok somyu belgelemek olanagı da vardı. Ancak böyle bir ş«ve löznm görmedik. «Bir mahn tümü çalınmadı, önemsiz bir bölfimfl calındu diye bir hırsizlığı möbah pörmek elbette mümknn değildir. Bn nedenle «bir nnavda sorulann hepsi çaiınmadı. sv hatde mnav reçerlidir» mantıSrVie GERÇEK sılasacağıntızı da besap etmedik. Aynca sınavlann ıptâ) edilmesi veya gecerll sayüması yolunda hiçbir idriiamra vnktıır C«mhuriyet sadece razeiecilik jöre» vinl vapmış, bu çörevin ayıu zamanda kamu görevt oldnfiuia inandığından elindelrt niünaklan ortaya kovmostnr Merkeıi Si«> tem denilen usnlfin avlarrs «Bren bir çaiısmavla na7irlandıS> nı. «iinavların veniden düzenlenmesinin bfivük eavrrtler Ktedifini ve riris ^ınavlanndan ««• rnmln otan Kurnlun isi kapat YAZAN : Haldun Derin 1972 • 73 YUNUS NADİ YARIŞMASI ARMAGANI BlRİNCtLİK ÖDCLÜNÜ ALAN tNCELEMENİN GENİS ÖZETİ 2. Sayfamızda I niversitelerarası Smav Komisyonu Başkanı Prof. Kenan Oürtan'ın vaptığı açıkJamaya göre bu vü üniversiteye çiri? sınavlan geçerli sayılacaktır. Gazetemizin sınavdan bir giin önce Notere tespit ettirdiği belffler veterli förülmemi?tir. Komisvon Baskanma eöre razetede vavıınlanan sonılarm savısı 15'tir ve hepsî fen konulanndadır. Incelendiçinde banlarınin boznk va da eksik oldu?u Rörfilmektedir. Hiç kimse bu Kornlarla bir avantaj saglava mayacaği için sınavların yenilenmesine gerek yoktur. U müstür. Bir «!IT» Snce AİTianvaMar 1 Hnlî olarak eelen Durmus Karaca. otomohüinde karuı H*Mce ile akrabalan Mehmet özcslan. G^ilsün OTmer vp HaTİve Tekeli oldugu halde, Av» dm'daii NarüH've eelirken Bereketli kövö clvannda direksivon basında uyumava başlamıs ve otomobn volun soluna kavarak karsı vfinden arelpn Şüknl Coskun adındaki soffirtin kullandıgi ofobfl^ie csroı^mıstır. Büvük W süratle otobü<;l9 r carpısan 6zel otomobllde bulunan Mphmet fSzaslan Giilsün özmen. Hatice Karaca ve Durmus Karaca İle otobüs volcularından Zehra Elçek ve Mehmet Kural kaza sırasında Slmüslerdir. Otomobflde bulunan Havrive Tekelı İle Hatice Karaca ve otobüs yolctılanndan Siilerman Gul soy. Hüsevln Şenvuva ile otobüsün soförtl Şükrü Coşkun da agır şeldlde varalanmışlardır (THA) NAZÎLLÎ Almanva'dan îzlnII olarak pelen Durmıış Karaca ad'ndnkl bir işçi kullandıSı otomobüin (Hrpksivontında ujuvunca Itarsı vflndpn e»len otnVnıile çarpı«mış ve kazada 6 kışi bl İdi Amin, alıkonan ABD'li 111 Barış Gönüllüsünü serbest bıraktı NAtROBÎ Uganda Devlet Başkanı fdi Amin'ın emrıyle uç günden beri tutuklu bulunan •*•*+ III Amerikan ban? gonullusü, (Dev»mı «» 7 S O 3te) dün TSt 19'da serbe^t bırakılmışlardir (Devamı Sa. 7, Sü. S te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog