Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASIN AHLAK YASASINA UTMAYI TAAHHÜT EDER. Sahibl: Cumhurlyet Matbaacılık ve Gazeteeiltk T.A.Ş. adına NAZİME NADÎ Sorumlu Yazt Işlerl Müdürü: OKTAY KURTBÖKE Basan ve Yayan: CUMHÜRİYET MATBAACILIK ve GAZETECtLtK T.A.Ş. Cağalojlu Halkevi Sk. No: 3941 BÜROLAR: A.VKARA: Atatflrfc Bulvan Yeneı Apt Yenljehlr Tel: 120920 • 129544 ABONE ve tLÂN I 1 6 12 Aylık Aylık Aylık Aylık Knrt t«l «). 180. 360. İZMİR, Halit Ziyı Bulvan No. 63, kat 3. Tel: 31230 • 24709 GÜNEY ILLERİ, Kuruköprü M lokak No. 40 ADANA T«l: 4550 • 3934 30 lon 52.40 157J3 315.830. Dı«ı Bıjlık fMaktu> fcn» % w 1. ncJ *ayt* fS«nömll 3 üncü sayt» «Santlmll «.S.tt.ncı ısyfa ISantlmn Nlşan. Nlkah. Evlenm» Doffum Ölüra. Mevlld reseKkUı (S Sm.l Ölüm. Mevlld. Tssekküı 2î ttncO (t Sm.> 80 8S W 1(X) 100 1O S Un SAY1S1 AET (Bastarafi 1 savfaria) tabi tutulmasına dikkat gösterecektir. • Tarım ürünleri ithalâtmda Türkiye'nin uğrayabileceği zararları gidermek için Türkiye tarafından istenen ek tavizlerin saptanması kararlaştırılmıştır. • Protokole, Türkiye'nin isteği üzerine, cEsneklik tedbirleri» diye adlandırılan ve liberasyon ^lanına ilişkin bir «eri tedbir daha eklenmiştir. • Ortaklık rejiminin giderek uygulanmasını sağlamaya dr>nük geçiş tedbirleri, en geç Tür kiye ve Üç'lerin ortaklık rejiminl tümüyle uygulayacakları 1 Temmuz 1977'de »ona erecektir. • Türkiye'nin sanayilesmesini ILE teşvik etmek bakımmdan en uygun görülecek tedbirler araştırılacaktır. Fiyatı çok (Baştarafı 1. Sayfada) Dairesi ilgilileri «Adı geçen Çekoslovak cetvellerinin emsal Batı Alman mallanna gör çok olduğu eksperlerimizce tesbit edilmiştir. Bu nedenle normalın çok altmda bulunan bu fiyatlan emsal teşkil etmemek üzere kabulüne lmkân görülmemiştir» demişlerdir. Tica ret Bakanhğma bağlı Fiyat Tescil Dairesi yetkilileri ayrıca 0.85 cent'e ithal edilen mallann ancak 3 dolar 90 cent'e ithal edilmesi halinde tescil edilebîleceğini söylemişlerdir. BASKAN ALLENDE (Baştarafı 1. Sayradal ve 34 kişi de yaralanmıştır. 32 aydan beri iktidarda bulunan Allende'nin, ordunun da des teği ile isyanı bastırmasından sonra Santiago sokaklan, hükümet lehinde gösteri yapanlarla dolup taşmıştır. Allende konuşmasında, «İsyanın, geniş çapta bir komplonun bir halkası» olduğunu %'e faşistler tarafından düzenlendigini iddia ederek, kongreden. bütün ulkede Sıkıyönetim ilânı için yetki istediğini bildirmiştir. Sıkıyönetim, hükümete, ancak sava? halinde görülebilecek geniş yetkiler verecektir. Ayni şekilde sol birliğini meydana getıren komünist, sosyalist ve radikal partiler ile tarafsız muhalefet d e isyancılann yanında y e r almamıştır. Basm toplantısı İKİSİ SİLÂHLI 3 KİŞİ, ANKARA'DA BİR ŞOFÖRLE MUAVİNİNİ SOYDU .^••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••^; Gayrimenkul satışı Istanbul 10 uncu İcra Memurluğundan: Oosya No: 1972/430 Beşiktaş, Bebek mahallesi, Dilhayat sokağında kain 66 pafta, 620 ada, 295 parsel sayılı 741.18 M2, sahalı kapı no.'su olmayan 5 katlı. 5 meskenli kârgir apartmanın ipotekll olan 3''32 arsa paylı bodrum kat 1 bağım?ız bölüm no.'lu meskenin tamamı sstılarak paraya çevrilecektir. tmar durıımu: Boş ars» için verilmiş bulunan 26/1/1973 tarih ve 3022 2104 sayılı imar durumundan: Bu yer 1/5U0 81çekli, 2.8.1954 tasdik tarihli. Nisbctiye Köşkü mevkii imar pla. nma tabi olduğu. iskân sahasmda, program dışında. bina derinligi en çok 20.00 M komşu mesafesi en a. 4.00 M. arka bahçe me«afesi en a? 4.00 M. ön bahçe mesafesi en az 5.00 M. H . 9.50 M. yükseklikte inşaata miiüait oldusu anlnşılmıştır Tetkikat: Etiler Çamlık mevkiinde tapu kaydında Dilhayat sokağı olarak belirtilen fakat mahallen Çamlık yolunda bulunan bu oarselde dört tarafı bahçe olan. Sedir isimli 1 bodrum, 1 zemin, 2 normal ve 1 çekme katlı betonarme karkas apartmanm l'incı katından itibaren her katta, yol tarafında cephe boyunca demir kcrkuluklu balkonları bulunmaktadır. Binanm önünde yol tarafmda siyah taştan yapılmış bahçe duvan ve yoldan duvar boyu yiiksekiiğinde bahçesi vardır Apartmana sağ taraft=ın genisçe beton yol ile üidilmektedir. Yol tarafında bahçeye girerken solda ön bahçenin altına isabet eden iki bü>ük ahsap kapıh oto saraji bulunmaktadır Binaya giden beton yolun sonunda daha ufak ikinci bir garaj daha vardır. Apartmana iki adet siyah mermer basamakla üç bölümlü tek kanat demir konstrüksiyon camll kapı ile zemini mermer kaplı antreyle sirilir Altı «det renkli mozaik basamakla zemin kat sahanhğına çıkılır. Bahis konusu bodrum kat 1 no.'lu meskene zemin kattan 10 adet ba. samakla L şeklindeki salona inilir. İniş merdiveninin 7'nci basamağında sağda 1 oda bulunmaktadır Salondan mozaik zeminli hole geçilir. Hole bağlı ve arka bahçeye nazır beyaz fayanslı. tezgâhlı. dolaplı ve bahçeye çıkılan kapısı olan 1 mutfak. yanmda içinde alafranga VV.C'si bulunan 1 banyo ve yanındaki ufak 1 odsdan ibarettir. Salon ve oda zeminleri parke kaplıdır. Binada elektrik, sıcak su ve kalorifer mevcuttur. ken Kıymeti: Bilirkişi tarafından bodrum kat 1 no.'lu mestamamına 165.000, lira kıymet takdir edilmişür. • Tarım (Bastarafı l. sayfada) Ise vergi yükü oranımn yüıde ' 23'3'e ulaştıgını kaydettikten son I ra tarım kazançlarının şimdiki vergileme usulünü tenkid etmektedir. Gelir vergisi sistemi içindeki mevcut uygulamada, götürü usulle masraf yazmanın fiiliyat«îa vergi ödememek anlamına geldiğine lşaret etmektedlr. Raporda, 1966 yılındaki 27,000 tanmsal vergi yükümlüsllnün 26.000'nm götürü usulle vergilendirildiğini; gerçek usulle vergilendirilen çiftçi sayısmm ancak 1000 olduğu yazılmaktadır. 1970 yılında tanmsal gelir verglsi hasılatı sadece 77 milyon liraya ulaşmıştır. Gelir bakımından ekonominin bu en büyük sek töriinün toplam gelir vergisl ha ] sılatma katkısı yüzde 2 çevresin1 dedir. Bu kadar düşük bir vergi hasılatı mevcut kanunda, geniş ve kaçakçıhğa elverişli muafiyet kapılanıun açık tutulmasından ileri gelmektedir. Sürpriz değil Tarımdaki mevcut düzen göz Bntine getirilince böylesine düşük bir vergi hasılatı sürpriz olmamaktadır. Mevcut tarımsal yapı korundugu sürece gelir vergisini tanma uygulamak oldukça zor görünmektedır. Bu nedenle IMF uzmanı kendisinden 10 yıl önce plâncıların daveti üzerine Türkiye'ye gelerek tanmın vergilendirilmesı konusunda bir rapor veren Prof. Kaldor'u destekleyerek «Profesör Kaldor'un raporu mantıken tutarlıdır» demektedir. Biündiği gibi politikacılar tarafından «komünist» olmakla suçlanmış olan Kaldor, Türkiye için müterakki ve potansiyel tarım hasılasına dayanan bir »razi vergisi teklif etmiştı. Kaldor'un teklifi 1963 yılında uygulanmaya konan tanmsal kazançlann i gelir vergisi kapsamına alınması 1 önerilerine bir altematif olarak • sunulmuştu. Şflsiik propagandalarla yürürlüğe konan bu vergi, llk uygulama yılında sadece 27 milyon liralık bir hasılât sağlamıştır. Yedi yıl sonraki yıllık hasılâtı ise 77 milyon liradır. Kaldor'un teklifinde ise yılda 1,5 milyar çevresinde bir hasılât Uzerinde durulmuştu. Tlluslararası Para Fonu Uzmanı Leif Mut«n de Türkiye için en iyi tanmsal vergileme usnlünün arazi büyüklügüne göre artan ve potansiyel tarım hasılasını temel •lan bir arazi vergisi oldugunu tekrarlamaktadır. Kaldor'un önerisi için «esas olarak politik ne j denlerle bu teklif mümkün görülmemiştir» demektedir. \ Aradan geçen yıllarda bu poli1 t:k engellerin ortadan kalkmadı > gı anlaşılmaktadır. Melen Hükü' meti son gününde, Maliye Bakanı Zija Müezzinoğlu'nun hazırlattı j gı vergi tasanları arasında tarım sal vergisiyle ilgili bazı değisiklikleri Meclis'e sunmuştu. Tarımdan alınan gelir vergisi hasılâtını yılda 150 milyon liraya çıkartacak değişiklikleri ihtiva eden bu tasarılara yeni hilkümet sahip ç.kmamıştır. Büyük çiftçilerin tepkisi diger vergi tasarılarına gösterilen tepkiyle birleşince Meclis'e sunulan vergi tasarılannm çıkartılmasına çahşilması. hüktimet programma alınmamıştır. OrUkpazar Konseyi Başkanı ve Bolçıka Oışişleri Bakanı M. Renaat Van Elslande ve Dıstsleri | Yine aynı kaynaklann kanısına Bakanı Haluk Bayülken, akşam j göre, ayaklanmanın bastınlmasm iistü Başbakanlıkta bir de basıo | dan sonra, halk;. kendisine bağlı toplantısı dUzenlemişlerdir. kalarak ayaklanmayı bastıran OrBelçika Dışişleri Bakanı ve AET duyu selâmlamak için başkanlık Konseyi Baskanı Elslande. topsarayının önünde toplanmağa ve lantıda Avrupa Ekonomik Topluordu lehinde tezahüratta bulunluğumın asıl amacımn siyasl olmağa çağıran Başkan Allende, bu dufunu belirtml?, «AETnİn Amekuvvet gösterisinden daha da rika'yı ekonomik yönden rakip güçlenmiş olarak çıkmıştır. öte askerî yönden koruyucu, dost ve Teknisyenler ve öğrenciler tara yandan, Santiago'da durum yamüttefik olarak gördüklerini» fınrian kulıanılan surgulu nesap vaş yavas normale avdet etmekte ifade etmiştir. cetvellerinin ithalâtı Konusunda ve şehir normal gUnlük hayatma ithalâtçı anonim şırket ile Çedönmektedir. Bütün Şiü'de olağar.üstü dııkoslovak firması arasındaki gö(DI$ HABERLER SERVİSt) rum Uân etmlş bulunan Allenrüşmeler 1966 yılmda başlamıştır. Bel,ika Dışişleri Bakanı, basın de, mııhaliflerine karşı vakit geGörüşmeler sonunda vanlan antoplantısmoVn önce, dün Türkiçlrmeden harekete geçmiştir. laşmayla ithalâtı gerçekleşmiştir. ye ile AET arasında imzalanan Sanatiago eyaletinde gece «okaVe 1971 yılına kadar süren mütamamlayıcı protokol vo Türki(Baştarafı 4. sayf»da) ğa çıkma yasağı ilân eJiIdikten badeleler Ticaret Bakanlığınca ye'nin ekonomik durumuna ilisAlay paşalarına, kavmakam sonra bütün basına sansür konkabul edilmiştir. Ancak aradan kin eörüşlerinl açıklamış, daha ve subaylarına padişah hazinemu?, yanhş haber verdikleri geçen beş yıl içinde diger Ulkesonra bazı soruları cevaplandırdnden (!) tfolgun maaşlar ve iddia edilen iki özel radyo islerde fiyatlar yüzde 50 • 80 civamıştır. Konuk Dışişleri Bakanı, •rmağanlar verilirdi. Sultan Abtasyonu derhal kapatılmış ve rında artış göstermiştir. Çekos«Türkiye'nin ilginç bir ekonomik dülhamit, Istanbul'» yanına gehükümetin muhaliflerindeı» bilovak firması rekabet nedeniyle »elişme içinde bulunduğunu, anlen bu aşiret liva ve kavmakam ri olan nüfuzlu «El Mercurio» fiyatlarmda hiçbir artış yapmacak bununla herseyin yolunda git larına rütbeler, nifanlar, kılıçgazeteslnin sorumlu müdürü mıştır. Bu nedenle Çekoslovak lar veriyor, toprak bagışlıyor ' tiginin söylenemeyeceğini, AET hakkında kovuşturmaya geçilmalı cetveller diger Ulkelerln du. Hamidiye alayları da kan ile arasında dış ticaret dengesi miştir. Gazetenin dün sabahki mallarma oranla oldukça düşük kusturuyordu Güney ve Doğu baJunıından açığı bulundufunu» baskısı, gansür yüzünden, ilk düzeyde kalmıstır. Anadolu insanlanna!. belirtmis, «Ancak; Türkiye, AJE7T j «ayfada beyaz boşluklarla çıkİthalâtçı Türk firması 1971 yıe birinci dönemden ikinci dönemıçtır. Derik ilçesinde Rutan afiretl lında yeni bir sipariş vermiş ve me munasip zamanda geçisi sagyasar.. Derik'in Atlı Kanco kömal, isteği üzerine Türkiyeye gon yünde Kancolular.. Vurusurdu lamıştır» diye eklemiştir. derilmiştir. Ancak ithalâtçınm bu insanlar, erkekler; savaşlarönceki gün ayaklanma teşebDışişleri Bakanı Bayülken de aynı yıl içinde İthal Mallan ve da değil! Toprak ve çıkar kavbüsünde bulunan isyancılar bir Türkiye'nin AET'den Akdeniz ül Tetkik Dairesine yaptığı müra(asından toprak olurlardı.. Kitaktik hatası yapmıslar, saldınlakelerinden daha az tavus saglan caat bu kez reddedilmiştir. Aramüeri askerlik bile yapmamışrmı sadece başkanlık sarayma masınm bahis konusu olmadığıda süren yazışmalar ve Ticaret tı, yapmıyorrfu. Dedeleri Hamiyöneltirlerken Radyo • TV binaOdasmın yazışmalara katılması m, ek protokolle 3 ve dördüncü diye alaylarında komutanlık yap sı, elektrik santrallen gibi strasonucu etkilememiştir. Ticaret plan dbneminde de ithali tamamışlardı. Nişanlan vardı kocatejik yerleri ele geçirme yoluna Bakanlığı red hükmünde lsrar et men serbest bırakılan maddeleman kocaman. Asiret alayının iritmemişlerdir. miştir. İthal Mallan Fiyat Tescil re gerektiğinde tahdit konula«mentup» lan olmakla övilnürve Tetkik Dairesi ithalâtçı firma bileceğini, ıanay!le?mede gelişlerdi ve övülürler.. Aşiretin, ameji engedlemeyecek ve hızlı sa ya verdiği cevap» aynen şöyle Askeri ayaklanma sırasmda göz I şiretlerin «bizlik» duvgusu her demiştir: nayileşmeyi sağlayacak tavizlerin lemcilerin dikkatlni çeken bir huşeyin üstünde idi.. Kıvançlan, alındığını, tarım Urünlerinde de sus, rejime bağlı işçilerin derhal «Çekoslovakyadan İthal etmek tasaları hep aşiretleri içindl.. ek tavizlerin almdığını sözlerine çalıstıklan fabrik» ve işyerlerini j ^tPdiginiz sürgülU hesap çelvelle Yıllardır. haberler hep «Vueklemiştir. İSgal etmeleri ve Ba$kan Allende' kuat var» üzerine ulaşırdı, akıp rl için 21.8.1971 tarih 477605 sayı ye olan baSlılıklannı açıklamalah döviz tahsis mektubu ile daigiderdi.. «Vukuat var!.« n olmustur. remlze yapmış olduğunuz mür« Ye «vukuat> lar, toprak için, caatımz incelenmis, fiyatlanmz çoğunlugu topraSa ve cıkara rîaKonuk Dışişleri Bakanı, «Topçok düşuk görüldüğUnden kabul yanan «vukuat» lar bitmez. «kaluluğun siyasl yönünün gerektiedilmemiştlr.» na kan» haline dönüjürdü, dönüği kadar açıklanmadıgı» yolunda(Ba«'»Mfı 1. şüyor.. ki bir soruyu cevaplandınrken, Buna karşı Bakanlar Kurulun«AETnin asıl amacımn siyasl olDaha sonra araya Istanbul ca tesbit edilen alım ve latım duğunu, ancak bu amaca önce Ticaret Odası girmiş ve devrin fiyatlan arasındaki msrj Ue yuden politik anlaşmalarla vanlama Ticaret Bakanı şimdiki Başbakarıda belirtildiji gibi üretici ve yacağuun anlaşıldığı için ekono ] kan Naim Talu'ya yazdıgı mektüketlcinin korunması amacıyle, mik bir kurulusa gidildiğini, 1980 j tupta konunun Oda tarafından in masrnflarımızı karfılayacak mlklerde ise nihai «maca ulaçılaca i celenerek normal tiearl muamele tardan dütük tutulmaktadır.» saptanâığını bu neğını belirtmistir. Bakan, «Teşki j oldugunun DÜZELTME: Üreticl ve tüketiclnin korunlâtımızın dış bünyesi ekonomik j denle karann değiştirilmesinl Dünkü yazıda sözü geçen n l istemiştir. Ancak Bakanlığın fTO ması ile sürdürülen tutumun rekoltesi, 12.000 değil. 120 bintir, ama amaç siyasidir ve poliya verdiği cevapta yeniden incele dir, düzeltiriz. Ofis çalışmalarım zarara uğrat\'.ı yönü de topluluğa demokrame sonunda fiyatların «Düşük tıgı belirtilen raporda, daha sontik ülkelerin girebilmeleridir» dibulunduğu» bu nedenle talebln ra bilanço zararları açıklanmakjre eklemiştir. karşılanmasına imkân bulunmadı ta ve görüsler löyle sıralanmakBir gazetecinln, «Bir Amerikan (Baştarah 1. ğı bellrtilmiştir. Bakanlığın ÎTO'! tadır: dergisinde 1980lerde AFTnin Şahit ömer Akbaş daha flnce ya gönderdiği bir ikinci ymoda! €Bunun »onucu olarak Ofisiaskert yönden kendi kendisini verdiği ifadeyi reddederek hiç da şöyle denilmiştlr: mizin çalışmalan çoğunlukla zakorumak durumunda kalacağı yo , «Tetkik Dairesi birşev~ hatırlamadığını bıidirmiş• rtra' tîgrar^aktadır. Ancak, balunda yarumda^ bulunduğu « tir. Aynı samandh îhoarcı du âmme hizmefeçen Çekoslovak nja^ .cefv^lleı^ AETCnir^Da koaudaki görUşilnfe rumunda olan Ömer Akbas'a. finde görev yapan emsal Batı Alman AristoVe Nest ne olduğu» jeklindeki sorunına durusma hakimi Kd Yrb. Tah Toprak Mahsullerl Ofisinln bu ler rnarka hesap cetvelîeri ile ise, Bakan ?u kar?ılı^ı vermlştlr: sin Şule. neden natnlamadıgını zararları Haztneden karsılanmukayese ederek ('.'> 100 kalite sormuş, şahit Akbaş bunun ge«Avrupa Blrliginin muhtevası makla beraber, büyük bir külfarkı olmadığı halde) »a 100 kaliçirdiği bir rahatsızlıktan 1leri ÎU ana kadar tam olarak tesbit te farkı düşülmesine raSmen, Çe fet tahmll etmedigini de «Bylegeldiğini söylemıştir Ancak edilmemi?tir. Askerl kontı ele akoslovak fiyatlarını • 100 ü» • « ' ' • mek mümkündCr. Oflsimlzin ku i Kd. Yrb. Sule'nın. «4 yıl önce Immıs değildir, yalnız Avrupa 70 daha ucuz bulmuş ve normarulusu olan 1938 yılınd'an 1972 nerede çalışıyordun?> sorusuna Konseyi komısunu ele «lmı? bulin altında bulunan bu fiyatlan yılına kadar gerçekleşen bllan«Bossa Fabrikas,nda> cevabını lunuyoruz. Amerika'yı tiearl yönemsal teşkil etmemek Uzer* kaço zararlarının 485 milyon 625 vermesl. şah'.t ömer Akbaş'ın den rakip, askerl yönden korubule imkân görmemljtir.» bin 337 lira olup, bazı yıllarda yalan söylediği ve bildlklerlnı yucu, dost ve müttefik olarak sagladıgı karlann toplamı da sakladıgı kanaatini uyandırmış Tetkik Dairesi bu raporuyle görüyoruz.» 166 milyon 138 bin 984 liradır. 35 ve bu nedenle şahit. mahkemeucuz fiyatlara izin verdiği takdir yıllık çahsmamn fonunda 319 ce tutuklanmıştır (a a.) de pahalı ithal edenlerin taleplemilyon 488 bin 353 llra tarann rinl ucuz emsal nedeniyle redaet Hazlneye yüklemi ortalama olamesl gerekeceğini ifade etmlşUr. rak yılda 10 milyon llra dvarın' Bu arada yapılan diğer yazıs(Bastarafı spor g»vf»«ında) dadır.» malarda ucuz olduğu için gUnv rekorun* tek başıma sahip o W (Baştarafı 1. Sayfada) rükten çekilmesine izin verilmemak isterim» diyordu. lerl, yurt dısına çıkarmak isyen cetvellerin Devlet Malzeme Bugün artık tek başına sahlpterken yakalanmıştır. Ofisince satın alınması önerilmls tir Dünya rekoruna 3.000 metre ancak Ticaret Bakanhih buna kar Olay, Türkiye'de görev süresi (BasUrafı SPOR Ssyfasında) stf«ple'de Kenyalı atlet. $ılık da fiyatı düşük olan bu mal dolan Keş'in, yurt d'ışına götüley (ABD)'i 61, 75, 88, 75; önce 8'19"8 ile eline geçirdi lan Oflsin statusu gereği satın receği eşyanın tesbitini yapan Kodes (Çekoslovakya), Murekoru. «Bunu 8'14" civarına düalmasına lmkân bulunmadığını gümrük memurları kerja (Hindistan) yı M, 3«, 1 tncirlik şürebilecegimi sanıyorum» dedi blldirmistir: tarafından meydana çıkanlmıs64. 63; kendisini kutlamaya gelenlere. tır. Mallar ancak ihracatçı flrmamn Fassbender (B. Almanyal, Poh ' Çok gecmedi aradan. Bir hafta pahalı fiyat lstemesl sonunda Adana Müze Müdürlüğü yetmann (B. Almanya) 1 62, 75, sonra Helsinki'de 26 bin seyirci gUmruklerdea çekilip satüabüekfllîerl, William Keş'in yurt dı63: önünde 3 000 metre steeple'de cektir. şına kaçırmak iıtedigl tariht e i Metreveli fSov. Birliği). Fe«hem kendisins ait Dünya Rekoserler arasında altın ve gümüş ver (tngiltere) i 66, 64, 61. runu bir kez daha kırdı hem işlemeli kılıç, kama. çakmaklı Çeyrek final eşleşmesi ise söy de taın bir hafta önce söylediği tüfek gibi etnoğrafik silâhlar. j le olmustur: dereceyi yaptı: 8'14". Roma çağına ait çeşitll cam es ' Mayer Fassbender ya, gümüş sikkeler, 14 ve 15. aArtık s?.dece 3 000 metre steepMetreveli Connors »ır korsanlanna ait denizden çıle ve 5.000 metre kosacağım Borg Taylor karılmı» küplerin bulunduğunu açıklayan Jipcho'dan yeni yeni AmritraJ Kodes. söylemlşlerdir. müjde'.er bekleyebiliriz. Allende güçlendi İki yıldır depolarda Tamamlayıcı protokol Harekete geçti ANKARA Dün sabaha Kar • şı saat 02.00'de, Yenimanalle Mevlâna durağı yakımnda müş teri gibi bindikleri dolmusun şoför ve muavinini soyan ikısi si • lâhlı üç kişi, daha sonra kaçniış • lardır. • Şoför 1325, muavin ise 200 M rasının alındığını iddia etmişierdir. 06 AU 699 plâkalı dolmuşun soförü Hayati özer Ue muavini Av • han Uzun'un Polis'e başvurm^s: • üzerine ilgililer. o!aya el koy muşlardır. 'a a) • Gel Haberi CENKÇİ:«HERKES İSTEMESİNE RAGMEN, BASIN AFFI CIKMIYOR» ANKARA. (Cumhurlyet Biirosn) !ki gün önce başlayan Basın Meclisi toplantısı dün de devam etmiş, Ankara Gazetecileri Cemiyeti Başkanı Cenkçi yaptığı konuşmada basın sonınları ve basm affı üzerinde durmuştur. Cenkçi, • Bütün devlet idarecileri basın affını istiyor, cezaevi usulünü çağdıst göKiyor, fekat gene de af çıkmıyor. demistir. • • • • • • • • • • • • İsyancılann hatası Bozbeyli: «Evelallah millete güveniyoruz» KONYA Partisinin ll Kongresinde konuşsn DP Genel Başkanı Fernih Bozbeyli, «S69'da tecelli eden milli irade, kendi felsefesini, devlet idaresini devam ettirmemiştir. Millet iradesiyle iktidar olaniann, hükümet kuranlann, olaylar karşısındaki davranışlan ibretle hatırlanacaktır» demiştir. Bozbeyli, DP'nin karşısında bazı zorluklar oldugunu da sözlerine eklemiş, «Biz evelallah milletimize güveniyoruz» demiştir. • • • • • • • • • • • İşçller Allende'ye bağlı! Soru cevap Emsal olmasın diye TMO Y ARIN: Milletvekili Türk öldürüldü! • • • • • • CHP Genel Başkanı Bülent E • cevit, dün Istanbul'a gelmiş, sa • at 17'de partisinin Beşiktaş ilçe merkezinie, il ve i'çe yönetlcileriyle iki saat sürea bir toplantı yapmıştır. Ecevit bugün saat 10.30'da Şişli Gültepe gecekonJu bölgesinde son durak Harmantepe meydanmdıa açık hava toplantışında konuşacaktır. Ecevit, Istanbul CHP yöneticilerjy'e toplantı yaptı îlk açık arttırması S/8/1973 Pazartesl gunü saat 10'dan ll'e kadar Istanbul Sultanahmet'te Adliye Sarayuıda 10'uncu Icra Memurluğunda yapılacaktır. Arttırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 20/7/1973 tarihinden itibaren dairede açıktır. îlk açık arttırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin 1i 75'ini ve varsa rüçhanlı alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmis alacakları mecmuunu asmadıgı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on gün daha uzatılarak onuncu 18/8/1973 Perşembe günü aynı saatlerde ve aynı yerde yapılacak ikinci arttırmada en çok arttırana ihale edilecektir. tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin haklarını, faiz ve masrafa dair olan Iddialarını dayanagı bel«(elerle 15 gün içinde icra dairesine bilidrmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicili ile sabit olmsdıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Talep edildiği ve iki liralık posta pulu gönderildiğinde şartnamenin bir örneği gönderilebilir. Art tırmaya iştirak ttmek isteyenlerln muhammen kıymetin "nlO'u nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunun tevdii mecburidir. Fazla bilgi edinmek Isteyenlerin 1972/430 dosya no.'su ile Memuriyetimize müracaatlan üân olunur. (Basın 4641) w | 5245* Sıkıyönetim • • • • ••••#»»•» • ••••••••••••••••••••••••••^ »•» | t L Â N . . . İ Korutürk, ikinci gezisine yarın başlıyor ANKARA Cumhurbaşkanı Fahn S. Korutürk, Doğu bölgemizin yedi ilini kapsayan ikinci yurt gezisine 2 Temmuz Pazartesi sabahı baslayacaktır. Cumhurbaşkanı Korutürk bu gezisi sırasmda. Van, Muş, Bitlis, Agn. Do*u Beyazıt, Kars, Sankamıs, Erzurum, Erzıncan ve Kemah'ı «iyaret ederek, incelemeler yapacak, bölge sorunlan hakkında bilgi alacaktır. | 1 g e Hayrabolu Belediye Başkanlığından 1 Hayrabolu Belediye Pasaj, Otel, Salon katlanndan müteşekkll yıpı ikmal lnsaatı dört bölümden insaat, kalorifer tesisatı, brülör ve müşterek kısımlanndan ıbaret olmak üzere 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapah zarf usulü Ue ekılltmeye konulmuştur. 2 Yapılacak lşlerin keşif bedeli 541.«71,27 TL.'sıdıı. 3 Eksiltme Belediye binasında Encümen'e mahsus odada Belediye Encümenince 30/7/1973 günü saat 15.00'te yapılacaktır. * Eksiltme şartnameıl ve diğer evraklar mesal saatlerlnde Belediye Fen Memurluğunda her zaman görülebı» Eksiltmeye firebilmek İçin: a) 25.425,10 liralık geçici teminatım, b) 1973 yılına ait Ticaret Odası belgesinl, c) Müracaat dilekçelerl fle birlikte vereceklerl (Eksiltme aartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannameslnl, müteahhit lerin bankalardan alacakları kullanılmış ve kullanılma mış teminat mektubu kredisl ile serbest mevduatlarını gösterir Srnegine göre banka mektubu ve sermaye kredı imkânlarını bildiren mall durum blldlrlsini. teknik personel beyannamejini, taahhüt beyannamesini, Bayındırlık Bakanlığından almıv olduklan (A veya B) grubundan keşlf berfeli kadar işin ekslltmesine girebilmelerini götterir müteahhltlik karnesini ibraz suretivle Belediyemiz Fen Memurlugundan alacaklan yeterlik belgelerinl teklif mektuplanvla birlikte *arfa kovmalan lâzımdır 6 Istekliler tekUf mektuplaını 30/7/1973 günü saat 14'e kadar makbuz karsılıgmd» Belediye Encümenine verecekîerdir. î Yeterlik belgeıi alınması tçin son müracaat tarihi 87/7/1973 günü mesal «aati sonuna kadardır. Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeı. Keyflyet tlin olunur. (Basın: 18154/5238) Jipcho Bir Amerikah g g ğ K ğ S g 0 Ö Wimb1edon'da g TtP (Baştarafı 1. Sayfada) kında 8 yıl agır hapis, Erdal Orhan, Hüseyin özsahln, Mehmet Tuncer ve Ejder tmer haklannda verilen 6 yıl 10 ay ağır hapis hükmünün onanmasma dair Askerl Yargıtay 2. Dairesince verilen karara karşı Askerl Yargıtay Başsavcılıgmca kısmen sübut ve kısmen suç vasfı yönünden yapılan Itiraz, Askerl Yargıtay Daireler Kurulunca 29 re 30 Hazlran günleri incelenmis ve 2. Daire'nin onama karan yerinde görtllerek, itira* reddedilmiştir. ^mıiMiıııııaiiii'iıııııııııııııııııııiNiıııııııııııııııınıııınıııınmımınnıniHimımııımıııııııımıııımnıııımt Üsküdar Sulh Hııkıık Hâkimli^inden I Tekel Genel Müdürlügiinden I I i ı Paşabahçe Içki Fabrikasımn ihtiyacı olan 100.000 adet Şampanya Mantarının 25/6/1973 tarihindeki ihalesine talip çıkmadıgından mevcut Şartnamesine ve nümunelerine göre 27/7/1973 Cuma günü saat 14,'te Unkapam'ndaki Merkez Satınalma Komisyonu'nda müteahhidi nam ve hesabına dış piyasacfan (PORTEKİZ'den) pazarlıkla satın ahnacaktır. Şartnamesi ve nümuneleri her gün Komisyonumuzdan temin edilebilır. îsteklilerin 2.61ü. TL.Iık muvakkat teminat makbuzu vesair lüzumiu vesikaları ile birlikte belirli gün ve saatte Komisyonumuza müracaatlan ilân olunur. | ğ 5 | ^ = = 1 = § 5 = § İ 5 ğ 2 3 Sayı: 973/291 1 îsmaii Yaşar. Istanbul Aksaray Sofular M.si Rapb bey sokak Adalı Apt. 4/1 kat 3 de. Osman Geçirn vekili tarafından aleyhinize açılmış olan 1. şuyu da vasında; Çıkarılan tebligatın bi) lâ tebliğ iade edilmesi ve zabıtaca yaptırılan '^hkikatta adresiniz tesbit cdi'. lediğinden, gazete i!e ilâna kprar verilmiş olmakla, 17/7/1973 günfi saat 9'da mahkemede hazır bulunmanız ve ] ya bir vekil göndermeniz tebliğ olunur. 15/6/1973 | (Basm 4706> 5257 ' Üsküdar Sulh Hukuk Hâkimliğinden 937/472 Y a n i Zari : Kuzguncuk Tahtalı Bostan Sok. No 2« 2 Dimitriye Boçi : » ı > » > » 3 Uranya Mara : » » • , , , 4 Vasil Beylerbevi M. si Beybostan ve Kalaycı Sokak 702 ada 20 parsel 5 Vangel Beylerbeyi Ms. Beybostan ve Kalaycı Sokak 702 ada 20 parsel 6 Viktorya Beylerbeyi M. si Beybostan Te Kalaycı Sokak 702 ada 20 parsel 7 Vasil Beylerbeyi M. si Beybostan ve Kalaycı Sokak 702 ada 20 parsel Avukat Ali Çekiç. Mehmet Çanakçı ve Toprak Yapı Şirketi tarafından aleyhlerinize sçılmış olan t. şüyu davasında: adresVriniz tesbit edilmedigi gibi çıkanlan tebligatlann bilâ tebliğ iade edildigi, anla.şılmakla. davacılar Üsktldar Sulh Hukuk Hâkimliğinin 973/290 sayı ile açtıklan 1. şüyu davasında sizleri temsil etmek ve husumete mezun kılmmak üzere bir kayyum tayini talep ettiklerine 17.7.1973 güntl saat 10.25 de mahkemede hazır bulunmanız veya bir vekil göndrrmeniz aksi halde sizleri temsil etmek ve husumete mezun kılmmak üzere kayyum tayin edilecegi ilân olunur. (Basın: 47075258)! 1 flP'ye (BasUrafı 1. Sayfada) Törende Genel Başkan De. mirel de bir ıtonuşma yapmış, «Bugün partimizin saflanna katılrnış bulunan sayın îsmail Hakkı Ketenoğıu'mı, APnin davasını yürüten arkadaşlannus ftrasmda görmekten büyüi bah tiyarlık duyduk» demis, AP' nln felsefesinl övmüştilr. '••••••••••••••••••••mıaaMM^ S 5 g Î5 g g g g g g ğ g o g Ö g O g 5 S 5 g B O S lir. TESEKKÜR | /$t. Dz. Tek. Sat. Al. Kom. Başkanlığından 1 Kapalı zarf usulü gereğince 15.000 M2 cam elyaflı fcu mas satın alınacaktır. Tamaminın muhammerj bertph 555.000,00 llra olup geçici teminatı 25.95n.(K.' ıirad:ı Şartnamesi Komisyonumuzda, Ankara ve îzmıı Leva zım Amirliklerinde görülebilir. 2 îhalesi 23.7.1973 günü saat 11.00 de KasımpasaMakKomisyonumurda yapılacağından tsteklilerın 249() sa yılı kanunun 31 ind maddesi gereğince nazırlavacak lan teklif mektuplannı en geç tha!e gilnîi saat WW? kadar Komisyonumuza vermelerinı. (Basın: 179015243) (Basın: 18105/5242) 1 İııııınHHiııııınınnıınıııınııııııııııniiiııınnıiımıııınıııııınmıııııııiınnnıııiNitııınnııımııınıııııııııııi!?; V EF AT Hacı Ahmet Demirhisar'ın kıymetli eşi. Recep Demirhisar ve Pembe Uçelenin sevgili anneleri, Leman Demirhisar ve Necmettin Uçele'nin kayınvalideleri, Ümit ve Ahmet Demirhisar'm babaanneleri, Nuri ve Nuran Dçelenin anneanneleri, iyi insan Istanbul Göğfls Cerahlsl • Merkezince geçirdiğlm kapalı kalp ameliyatı nedenl ile, •meliyatı yapan. Doç. Dr. İLÂN Cumhuriyetin 50 yıMfinümfl dol&yısırle hazırlanmıs olan îiimiz İ973 Yıllıgı ile ilgili vasıf v« şartıar »sagıva çıkartıirnıştır. Talıplilerin ilân tarihindcn itiharprı »n jec 2 ; ' ZÜn ıçinde Amasya Valiliğin* müractttlan Uâo olunur 9KV&ET «jjUR'KS &VMTH Vıltsi YIMJfîlN VASIP Vr « « R T I A K I : 1 Ortalsma 40 sa'ırlık jao aastiio •'anilesJ metnı 2 8 adet grafik 7 hariu vt ib Jdet jstatistlk' b.gı cetvelı. 3 iâ adet tam sahife (16X22) renkll, 25 tdtt yariıiı sahıfe («XII» renkTi fr*c»r>f 4 200 adet sıyar. . Deyaz toiugrai ımın>eıil 9oa>ıara&> 5 50 aaei civarında ıl ve tlçe sube oaşkan.ariDin totoSraflan (5X7) 6 Yıllıgın ebadı l2u.iX21t,o c m ) , 7 Kapak 240 gramajlık v e renkli > «ahifeler 9 0 1 0 0 c gramajlık kâgıttan OIBCBK 8 Bölüm fcapaklan tam sahıte ve renklı aıarek 9 Yıllık 151» 2000 adet dvannda ve en çeç fcAİth ayı sonunda basılarak tesllmı vapııacaktır. (Bua: 17910) 5233 MEHMET ABUÇ'A Dr. Hayri özyıldır.m'a, Dr. Çevket Kaya'ya kateterimi yapan Kardiyolojl Mütehassısı Dr. SAMİ ÜNAL'A ETİBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Hatice Demirhisar 30.fi.1973 Cumartesi günü Hakknı ralımetme kavuşmu; tur. Cenazesi 1.7.1973 Pazar günü Yeşilköy Mecidive Camii Şer:finden öğle namannı müteakip kaldırılarak ebed! istirahatgâhına riefnedüecektlr. Allah rahmet eylesin. AtLESİ (Cumhuriyet: 5260) Sağıık Memuru Ahnacaktır Bankamız Şarkkromları Isletmesi Müessesesi Müdürlüğünde (Elâzığ Maden) çalıştırılmak üzere askerliğini yapmış. mesleğinde en az 5 yıllık tecrübesi buîunan bir Sağlık Memuru alınacaktır. Taüplere degisik 657 sayılı Kanunun 2 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile (îeğiştirilen 36. maddesine göre ayhk. 7/6044 sayılı Kararname ile tesbit edilen 300,TL. is güçiügü zammı ile 224 sayılı Kanun çereğince 350,TL mahrnmiyet yerı tazmınatı ödenecektir. hteklilerin en geç 20 gün içinde kısa hal tercümelen ni havi dilekçe Ue anılaa Müesseseyo müracaatlan ricv olunur. (Baıın: ' •%.%.. ayrıca ameliyatımdan 5nce ve sonra ilgilerinl eksik etme yen Dr. Aydın Ank'a, Prof. S*>!âhattm Şenyur'e, Dr. O mal Rerksoy'a, Dr. Vell Eroğlu'na, Dr. Fela Ersek üe hastane hemşireleri ve personeline, bunun dısmda hastalığımı teşhîs eden Dr. Bekir Sönmez'e, flgîierini eksik etmeyen Prof. Dr. Nihad Dorken'e, Prof Dr Fer» han Berker'e. Prof. Dr. Remzi özcan'a, Dr. Yılmaz T3r Mn'e aeık olarak teşekkO. rü zevkli bir vicdan borcn ; bilirün. • TOTGUN S. BAŞOL (Cumhuriyet: 5251)1 •• • • • • • • • • « • » • • • • • • • • •• ü İstanbul Posta Müdürlügiinden Posta Çantaları Yıkattınlacaktır Müdürlüğümüz işletme servislerlnde kullanılmakta olan posta çantalanmn yıkattınlması lşl kapalı teklif aıma suretiyle eksiltmeye çıkanlmıştır Bu lşe ait şartname Sirkeci Yeni Valde Han sat 2 de malzeme servisimizde görUlebıllr Geçici teminat veıilecek teklu Uzerinden ve sartnametie yazılı nisbetlere göre alınacaktır. tstekh olanlar teklif mektuplsrmı 8.7.1973 gtlnO saat 15.00'e kadar Müdürlüğümüz Alım Satım Komisyonuna tevdl etmelert «an olunur. (Basın: 17888 5237)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog