Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 1 Temnauz 1973 MALİYE BAKANLIGI HAZİNE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE MİİT GENEL SEKRETERLÎĞİ'NE Memur Alınacaktır Malive Bakanlıgı Hazine Genel Müdürlüfü ve Mılletlerarası Iktisadl îşbirliği Teşkilâtı Genel Sekreterliğinde çaIıştınlmak üzere. 2021 Agustos 1973 Pazartesl ve Salı günleri saat 9.00 da yapılacak giriş smavı ile memur alınacaktır. Memuriyetleri süresince başan gösterenler Dıs Ülkelerde bulunan 17 Temsileiligimizdeki kadrolardan birine atanabileceklert gibi asgBrt bir vıllık bir hizmet süresini muteakip, hizmet içi egitim programı uvannca vurt dısında «Master» derecesi almak Uzere eğitim olanaklanndan da yararlanabileceklerdir. Giris sınavma kafılabilmpk 1çin; a) Devlet Memurlan Kanununun 48. maddesinde yazılı Biteliklere sahip olmak, b) Sınav tarihinde 30 vasım doldurmamış bulunmak, c) Siyasal BUgiler, Hukuk, Iktisat. Ortado&u Teknik ve Hacettepe Üniversiteleri îdarl llimler Fakülteleri. Iktisadl ve Ticari llimler Akademileri ile bunlarla esitliğl Mil1 Eğjhm Bakanîıgınea onanmış Yabana bir Fakülte veya 1 Tüksek Okullann birini bitirmiş olmak, d) Askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş bulunmak. (Halen askerlik görevini vapraakta olup, Eylül ayı sonunda terhis edilecek olanlar dahil) Gerekir. Giriş smavı aşağıdaki konularda yapılır; 1 Yabancı dll 2 Iktisat 3 Maliye Isteklilerin, smav lçîn gerekl] belgelerte, sınav konulan için daha geriş bilgivi Malfye Bakanlıgı Hazine Genel MüdürlüJKl ve MİİT Genel Sekreterligi Meslek İçi Eğitim Şubesinden temin etmeleri ve müracaatlann nok«ansız olarak en geç 20 Temmuz 1973 günü akşamma kadar i bir dilekçe ve gerekll belgelerle yapılmasi tiirumu t'Sn olu{ nur. (Basın: 17924) 5222 i YÜKSEK MAKİNE MÜHENDİSİ VEYA MAKÎNE MÜHENDİSİ ARANIYOR Gebze'de bulunan Almanya İle teknik işbirliği olan fabrikamıza YÜKSEK MAKİNE MÜHENDİSİ VEYA MAKİNE MÜHENDİSİ arıyoruz. Ücret, liyakata göre dolgundur. Geniş .sosyal haklardan istıfade ettırılecek olup, ikâmet için ev temm edilecektır. A\ nca ıhtisas için Almanya'ya gönderüece&ür. îlgililerin: • Azaml 35 yaşında olmalan • Almanca lisanını iyi bilmelerl • Askerlik yapmıs olmalan şarttır. İsteklılerin, kısa hâl tercümeleri ile birlikte PJC. 1329 Karaköy adresine mUracaatlan rica olunur. (Ajans Maya: 580) 5221 SaintBenoitFransızLisesi giriş î ' 1 1 L ı ı * I J Avrupa'da smavuıı kazananlar bellı oldu tunzm Saınt Benoıt Fransıs Usesl 1973 • 74 öğretım yılı gıriş sınavlarinı kazananlar belli olmuştur. Gınş sınavinı kazananlarla yedeklerinin isimlen şöyledir: Özlem Harmankaya, C. Zeynep Erçetın, Nuray Kestı, Yasemın Oltulu, Deniz Eken. Zeynep Hande Tokel. Nedret Tanyolaç, Nılgun Fıdan, Meltem Cansever, A. Meltem Tamkulu, Eçe Sekerçı, Sema Kırazoğlu. Nes:b« Oya Sovsal. Neslıhan Giray, Evnra Özler. Işıı Karagöz, Alev Engın, Elif Gur, Ateş Fıhz. Tanzer Çanakçılarlı, Nılüfer Lerzan Türkmen, Talın Vartanesyan, Fatma Gül Yalman, Sehnaz Arslan, Zehra Güney, Arzu Anğ, Yeşim Özkan, Eser Gülabi. Yeşım Yılmaz, Menşure Arzu SarioğlU, Zeynep Bursa, Gül Çaycılar, Hatıce Tezbaşaran, Jale Kohen, Tubağ Akav. Fulya Nimet Beriker, L. K. Nivart Dıremcian, Evren Tekınalp, Ipek Koç, Gülnıhal Erdıng, Meral Köseoğlu, Aydan Vatansever. Funda GUrsoy, Tiilın Hiigül. Meneü Acun, Füsün Slirmeli, Gül özyıldırım, Talin Dem:rcı, Yeşim Sıncanlı, Ayda Cincioğlu, Nuriye Gülhan Balaban, Yasemin İşer, Röne Behin, Emel Kökçüoğlu. Neslihan Koçak, Mine , Kuleli. Yasemm Harmancı, Meryam Kaneti, Suzan Sazak, Mtijde Aral. Nünnur Dıker, Aysu Metın, Meltem Eke, Sunay Umroğlu Ülkü Sevınç Taşdelem, Hesna Genav, Emel Yılma?er. Z. Sergül Ozgür, Alev Sunata. Nesnn Çolak. rika Tezcan, Arzu Ikiz, Supsun Sunguroğlu, Buket Nasman, Gılla î s , Arşaguhi Haşlt, Ester Rodrig, H. Yeşim Taşpınar, Zeyr.ep Emiroğlu, Ayşe Coğual, Birsan Bayrakçı, Fatraa Ok, Esra özmen, Ipek Tunalı, A. Giran Çubuk, Luiz Kamona, F. Kurcan Errıze, Ayşe Dörtbudak, A. Aslı Hersipahi. Simona Boitzer, Ayşegul Ataman, Nılhan Ujurlu, Sena Altındag. Bengu Balkır. Nurçin Oskan, Nügun Sensoy, F. Beray Koçhisarlı. Gaye Bumin, Sıbel Çıtak. Sebnem Saraka\a. tlknur Arısoy Nobris Yakacığhoglu. Zehra Refat, Berna Gamgam, tdil fiktas, Zevnep Özcfağdeviren. Fügen Tulçar. Yasemin Erengıl, Azade Öksoy, H. Nadide Tanvedn, Nüket özkan, Esra Ervaman. Arusyak Yumul, Aysesül Içkan, Elâ Tozer. Şebnem Karauçak, Nazan SenemoSIu. Dilek Öztoprak, Asuman Günergin Ay$in Battalftazi Julya Kohen Ebru Akkan Yonca Çakır. Av3in Yejılav Sibel Karamürsel. Sevgı Kavs lan, Rezan Kızıkaya, Hafbe Aydm, Ebru Tasçıoglu. Eteı Kaneti. E. Yesım Utku R. U lirkiye llin t LÂ N > • ••• • • • • • • » » • • • • « Silivri Değirmenköy Belediye Başkanlığından Yaptınlacak fınn inşaâtı thale K?nuııun V. maddesi hükümlen uyannca kapalı rart usulü ile np'iarajrtır Bu işe ait keşif bedelı 242035.10 ılrs o up eeçia temlnatı 13 351.76 Uradır. bu ise ait dosva oeısrfln mesai saatler: dabılinde eörülebilir. İhale 18'7/1973 Çarsamba eünü saat lSte toplanacak encümen huzurunda vapılaraktır. Taliplerin en eeç ıhale saatindec bu sast evvelme kadar teklıf mektuplannj oelediye ba?kan ıgına vermeıen. aksı halde oostada vald gecıkmeler katul edılınev^ektir Keyfiyet 11 an olunur. fuk Akın, Şeyda Fanusçu, A , rusyak Altınman, Arzu Altuniş. Ufuk Barkman. Saadet Tuzluer. Serpil Sezgin. Selin Yalçmdağ, Safir îsfendiyar. 5 e b nem Külçe Ferd» ükay, Pınaı Turkiye Seyahat Acentalan BirSengör, Beyza Zırhhoğlu. A liği 1. Genel Kurul toplantısı dün Ayşe Büyükakmcı Sonya BıBüyiik Tarabya Otelınde yapılCaço. Elit Evcıog,u Sibel Kü çüktopuzcu, Ülkü Yüksel. F mı?tır. Simin Döler falın Berberyan Birliğe bağlı 112 seyahat acenA. Nıhan Gönenç Gülzın Katasının katıldığı Genel Kurul topya, Oya Görei Berat G. Hatiç lantısmda bir konuşma yapan Ümit Apak. Eiçın Alacalı GüBırlifin Hukuk Damşmanı Erdoneş Oya. A. Esra Durma Zevğan Tuncer, Türkiye'de Seyahat nep Oşar. Nilsmn Avrai, Dilek Aceı ıalan Birliğının kuruluş neÖzkan. Şeli Erkohen H. Gönü' denlerini anlatnuş, yabancı tuEgeli, A. Yonca Selioglu. A nzm şirketlerirjn bir turizm kaArzu Toıgay Oya kra.an Güpütilasyonu yaptıklannı belirtelay Selimoğlu. tpeK lurhan Ayrek, «Biz, Tür'viye'nir' Avrupa'da çegiil Demetoglu. N Mar) Bu turizm açık pazarı olmasmı önculoğlu, Ferhan Veral. Avnuı leyecegiz» demiştir. Şan, D Ks:n Kıtapçı Elvan Akhun, Esra Bilâı, Mebtap Çaj? lavan, NesUnan Eyüpoğ'U, Gülbün Baykul Sıbe) Adato O| 336. • 338. fivren Özkocak. A. Zevnep GüCumhuriyet lay. Dilek Etüs llgı Demırman 480. 470. Reşat M. Tanya Tüceryan, A Setma 345. Hamit 340. Gürhan, M. Klodya Vert, Rana 335. 330. Aziz Erimer, tpnK özbek. Tülav Çe310. 320. Napolvon tınoglu, Ayça Amnan. Aycar' 24 Ayar 52.52.50 Erdemir. N Serar Tanvaş 1 22 Ayar 47^0 48. pazarı olması önlenecek A LTIN Temmuz ayı kok kömürü dağıtım listesi 1973 1974 teshin mevsırai kok komuru dağıtımına, yarından itibaren başlanılacak2 Temmuz 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 9 » 10 » 11 » 12 » 13 » 14 » 16 » 17 » 18 » 19 » 20 » 21 » 23 » 24 » 25 » 26 » 27 » 28 » 30 > 31 » BEYOGLU 38875 52038 52040 53255 53257 53768 53771 54999 55010 55467 55475 56670 56671 58143 58148 59397 59401 60000 60129 60584 60585 61035 61039 62071 62074 64226 64233 64767 64779 66094 66096 68148 68151 68517 68519 68833 68834 70138 70139 70553 70556 71781 71797 72301 72302 72878 72882 76094 76099 76714 76745 78445 tır. Dağıtım, kuçük beyanname numaralarından başlayacak ve BAKIRKÖY 50039 51575 51614 54122 54127 5J951 56026 57000 57122 57614 57617 57728 57633 58812 58820 59946 60001 60105 60113 60547 «0638 62872 62991 64172 64459 65540 65576 67848 67849 68000 68106 69891 69896 70937 71066 72686 72733 73885 73889 73988 73991 74877 74878 75163 75171 75965 75970 77425 77427 78075 78084 78385 saptanan proerama gore de, 29 Aralık 1973 günu tamamlanacaktır. ÎNŞAAT İLÂNI T.C. ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Kapalı zarf usulü 51e eksiltmeye konan 1» Aşağıda isim ve M2'leri yazılı ve götürü esası anahtar teslLmi ile hizmet ve lojman yapüamnız inşaaüdır. tntaatm mahaiH 1 Fındıkh Rize 2 Silifke Içel Clnsl Hizmet Lojman Hizmet • Lojman M2 432 286 521 461 Geçid teminat 50.000. Lirı 50.000. Ura ^ıııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııııııı^ Yedekler Çiğdem Mercanhoğlu, Talar Cangul, Ayşen Ekmekçioğlu. Sona Bohçalıoğlu, Çiğdem Albayrak, Leylâ Birkırgız, Nurçin Eyigüngör, Cemile Baştımar, G. Nural Bekiroğlu, E. Saynur Kayalı. Berna Tunak, Ester E. Anahmias, S. Hale Karacözoglu, Suna Güngör, Nilgün Güngör, Rukon Bayar, K. Sevil Sağlam, Ayşe Z. Başbudak. Nilgün Tecime'r, Filiz Tabak, Neslihan Tekin, F. Çiğdem Zeyreker. HaKAYIP tlkokul diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Retmd ŞHner (Cumhuriyet: 5252) Z A 5 İ 34 NA 723 No.iu plakamı kaybettim. Hükümsüzdür. Fnat Zinc») ve Ortofı KoU. ŞtL (Cumhuriyet • 9X54) HAYDARPAŞA 38985 50554 51815 53006 53105 53201 55928 56060 57315 57417 58032 59867 61621 61981 63255 63392 65078 67511 67611 67703 68331 69549 69662 69756 71771 73791 50553 51814 53005 53104 53200 55927 56059 57314 57416 58031 59866 61620 61980 63254 63391 65077 67510 67610 67702 68330 69548 69661 69755 71770 73790 75859 KADIKÖY 38790 50511 52221 53031 54801 55701 55901 57121 57971 59101 61151 62451 63101 63851 66201 67201 67451 69251 69501 71221 72651 73601 75001 75701 77201 79201 50510 52220 53030 54800 55700 55900 57120 57970 59100 61150 62450 63100 63850 66200 67200 67450 69250 69500 71220 72650 73600 75000 75700 77200 79200 80150 (Silivri Belediye Başkanlığındanf B = I İ I = = W = H Ş Ş g H = = ğ | 1 Beton sab.lt yolu 2*nd kısım inşaah lşi proje ve jartnameleri gereğince kapalı zarf eksiltmeai usulü ile yaptınlacaktır. 2 Ijin kejif bedeli 299.868,31 lira olup geçid teminatı 15.745, liradır. 3 Ihalesi 17 Temmuz 1973 tarihine rastlayan Salı günü «aat 15 de Silivri Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 4 Ihaleye iştirak etmek için talip olanlarm 2490 sayılı kanunun 31'ınci maddesine göre aşağıdaki belgeleri de eklemek »uretiyle hazırlayacaklan teklif mektubunu mezkur gün saat 14'e kadar Belediye Başkanlığına vermeleri, «) ( O grubu müteahhitlik kamesi, b) 1973 ydı Ticaret Odası belgesi ve ikamet senedl En az ihale gününden üç gün evvel Silivri Belediyesin* müraeaat ederek yeterlik belgeleri «lmaJan. ş = = | = 5 = Ş % Ş = = = = = 2 Eksiltme 10/7/1973 günü saat 11. de Ankara'da Genel Müdürluk binasmda toplanacak olan tnjaat thale Komisyonunda yapılacaktır. 3 Bu işe ait eksiltme dosyası Ankara'da Inşaat ve Emlâk Müdürlüğünde ve ait olduğu mahallî «ubelerimizle bsğlı olduklan illerdeld Bankalarımız merkez »ubelerinde bedelsiz görülebilir 4 Eksiltmeye girebilmek lcln isteklflerb» A) 1973 yılına ait Ticaret Odası Belgesinl, B) En u 2000.000, TL.aık kesif bedelll ve bun» benrer bir işi başarmıj ve Vabulünö yaptınnış olduklann» dair bir belgeyi ve aync» son 3 yıl içinde yapbİdan i?leri gösterir belge üe yapmakta olduklan ijlerin listegini !br«x «tmeleri, C) Müraeaat dilekçeleri fle blrlfkte Ihale »arüaîmasında beürtüen ve usulüne göre hazırlanan, « Yapt araçlan bildirisi, b . Sermaye ve kredi unkânlarmı büdlren maB durnm bildirisi, e Tcknik personel bfldirisl, d Bayındırtık Bakanlığından «bnıf olduklan « » B frubu 2 milyon TLJık kamesini 5 Ihaleye istirak etmek isteyen müteahhitler ük defa, ticart sicillerinin kayıtlı bulunduğu yerdeki merkez eubel rimize müracaatla girecekleri ihaleyl belirtecekler ve i llân gereğince haklannda istihbarat yapılarak en «üratil vasıta ile Genel Müdürlüğümüz Inşaat v e Emlik Müdürlüğüne Rönderilmesin) talep edeceklerdir. Işbu ilân ilgili subelerimize tebîîg mahlyetinde olup 1«tahbaratlar çubelerce süratle yapılarak 5 Temmuz 1973 gününde Inşaat ve Emlâk Müdürlüeümözce bulundurulacak lekilde gizli olarak intikal etürecekleTdir. 6 Istekliler tekliı mekruplannı 10/7/1973 günü saat 10'a kadar imza mukabilinde Inşaat ve Emlâk Müdürlügü kejif ve ihale servisine vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi alınması Için «on mflracaat tarlhl 5/7/1973 günü mesai saati sonuna kadardır. Yeterlik belgeleri posta ile yollanmaz. Belgeler Genel Müdürlügümüz Inçaat ve Emlâk Müdürlügünden şahsen veya Timum! vekiletnameyi haiz vekili tarafından 7/7/1973 gunfl almacaktır. 8 Telgrafla müracaatlar ve postada r«kl tecîkmeler kabul edilmez. 9 Teşekkülflmflz fhslerl yspıp yapmamakt» Tey« dilediğine yapmakta terberttir. (Basnı: 18029) 5231 5 Taliplerin bu i«e ait dosyayı mesai gün ve saatlerde = Silivri Belediyesinde förebilirler. = (Basın: 18083) 5224= YENİKAPI 38900 51120 51121 52470 52471 54100 54101 55600 55601 58640 58641 60390 60391 62710 62711 65140 65141 65480 65481 66520 66521 66800 66801 69010 69011 70910 70911 71750 71751 73480 73481 74600 74601 7520O 75201 76830 76831 77400 77401 79430 79431 79780 79781 81860 81861 82230 82231 82490 82491 84140 84141 84540 TıiıııııııııııınımıımııııııiHiııınıııınıımııııııııııııiHiınıııınıııniHiHiııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııiHiir (Poligon, Gaziosmanpasa, Eyüp, Bayrampaşa, Beykoz, Üraraniye. Maltepe satış bürolan beyanname numarası gözetmeden satıs yapmaktadır.) TARIN: AĞUSTOS DAGITIM LlSTESÎ Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, ffidrofnfl re Osinojrrafl Daireal Basksnlıj(ından Bfldirilmistir: PTT ISTANBUL BÖLGE BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN DENİZCİLERE VE HAVACILARA 78 SAYILI BİLDİRİ 3 fie 0 Temmuz 1973 Urlhleri arasında, aşağıdaki noktalann birleştiği saha içinde, saat 09 00'dan 17.00'ye kadar, »eyretme, demirleme, avlanma v e bu sahamn 8.000 metreye kadar olan yüksekliği, c«n v e mal emniyeti bakımmdan tehllkelldir. KARADENtZ ŞfLE AÇIKLARI 1 in«i B«kte: E 5832 numaralı Şlle fenerlnden 288 derece v e 3.8 mil meıaferfe, Enlemi 41 derece 10 daldka kuzey, Boylamı 29 derece 32 dakika dogu. 2 n d nokta: Enlemi 41 derece 19 dakika fcuzey Boylamı 29 dereee 32 dakika dogu t Onefl nekta: Enlemi 41 derece 19 dakika kuzey Boylamı 29 derece 45 dakika dogu 4 flnefl nokta: Enlemi 41 derece 09 dakika kuzey Boylamı 29 dereee 45 dakika dogu. DENlZCtLERE VE HAVACfLAKA ÖNE.MLE DÜTÜKULTTR. CBasm: 17438) 5235 (Daktilo Alınacaktır) 1 BaşmtldUrltlgUmüMl* halen «çık ver» lleride açuacak daktilo kadrolanna kazam? sırssına göre tayin edilmefc şartjyle sınavla daktilo alınacaktu. 3 Sınav 6 Temmuz 1973 tarihine rastlayan Cums gflnü saat 10.00 da Istanbul Sirkecl Btlyuk Postahane blnası dahilindeö PTT Mensuplan ve Emeklileri Cemiyetl Lokalinde yapılacsktır. S Bu smava glreceklenn (Dektllo Maktnelertnde 10 par> makla y a a yazzna durumunda olmajan •*»*» flkokul ögreniml görmüs ve sınav tarihinde 18 yasım tamamiumf, 35 yaşını geçmemlş, erkekler lçm »«kerllginl Tapmış bulunmalan sarttır. 4 Tayın edileceklers 657/1327 Myıh kasun analannm gOr» aylık verllecekttr. • Pazl* bilgi İçin bölgemlze baglı Lokal Merkes Mudürlüklen ile Başmüdürlügümü» PerKmel Amlrllgim mflraeaat •dlleblllr. (Basın: 18085) 5230: I A7ın ük çekiiişi: 9 Temiîiuz'da. | MillîPiyango = 9 Temmuz'da y i n e onbinler, yüzbinler ve milyon dağıtacaktır. BİLİYORSUNUZ; MİLLÎ PİYANGO'NUN HER ÇEKİLİŞİNDE; BİLET ALANLARDAN YÜZLERCE KİŞİ MUTLAKA ZENGİN OLMAKTADIR. KARASU KAZASI KOCAALİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Gayrimenkul satışı Dosya No: 1973/16» Beyoğlu, Bedrettin maaHeri, Aynl Alibaba sokağında kâin 117 pafta, 909 ada, 32 parsel «ayıh 291.50 M2. sahalı ev ve odaların taraamı satılarak paraya çevrilecektir. İmar durumu: I s t Belediyesi lmar ve Planlama Müdürlüğunün 10/5'973 tarih ve 2814 sayılı yaalanndan: Bu yer 23/8/972 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli. Şişhane Takshn planuıda tamamen yeşil sahada kalmaktadır. lmar Kanununun 33'üncü maddesine tabi olup, bu yere imar durumu verflemez. Ancak plan programda olmadığmdan istimlâk edilmediği takdirde bütün hissedarlann talebi halinde Bele« diye Encümeninden karar alınmak jartiyle tmar Yönetmeliğınin 3 05 maddesi dahilinde 10 yıl müddetle muvakkat insaat müsaadesi verfleceği anlaşılmıştır. Tetkikat: Kasunpaşa Lisesinin güneyindeki Ayni Alibaba sokağmda 41 kapı no.'lu arka taraftaki çıkmaz sokaktan 33/4 kapı no.'su alan arsa üzerinde 1 bodrum, 1 zemin ve 1 terası bulunan dısı kârgir içi ahşap ve çok eski binaya Aynl Alibaba sokagmdan iki eski demir kapı ile avluya girilir. Avludan iki ayn. 7*îer taş ve mermer basamaklı merdivenlerle 2 avrı kısımlara çikılmaktadır. Soldakine 1 taşlıkla girilir. Taşhğa bağlı 3 oda 1 alaturka W.C.'den ibarettir. sağdakine 1 taşhkla girilir. Taşlık aynı zamanda mutfak olsrak kullanılmaktadır. Arka tarafta 2 oda bulunmaktadır. Oda zeminleri ile tavanlar ahçaptır. Avluda eski 1 çamaşırhane mevcuttur. Çıkmaz sokaktan 33/4 kapı no.'lu kısma 6 kınk mermer basamaklı merdivenle 2 kanat eski ahşap kapı ile zemini çimento kaplı taslıkla girilir Sağda ve solda birerden 2 oda, sağdağinin tavanı çökmüş oturulacak durumda değildir. Taşlıktan koridora geçilinee koridor üzerinde 5 oda. 2 mutfak mahalli ile 1 alaturka W.C.'den ibarettir. Odanm birisinin döşemesi oîmadıgından oturulmamaktadır. MutfaŞın yanından kısmen ahşap ve kısmen çimento 12 basamaklı merdivenle terasa çıkılır Burada 1 oda bulunmaktadır. Binada elektrik, su mevctıttur Kıymeti: Bilirkisi tarafından gayrimenkul tamamına 204.050, lira kıymet takdir edilmistir. îlk açık arthrması 21/8/1973 Salı günü ssat 14'ten 15'e ksdar Istanbul Sultanahmet'te Adliye Saraymda 10'uncu lcra Memurluğunda yapılacaktır Arttırma şartnamesi herkesin görebilmesi için 1/8/1973 tarihinden itibaren dairede açıktır. tlk acık arttırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin • 75"inî bulmadıfı takdirde en çnk arttıranın ta' • shhüdü baki kalmak üzere arttınns on çün dahs uzatılarak onuncu 31/8/1973 Cuma günü aynı «aatlerde ve synı verde vapılacak ikinci arttırmada en cok arttırana ihale edilecektir. Ipotek sahibi alacakhlsrla diser ilşililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin haklannı, faİ7 ve masrafa dair olan iridialannı dayanağı belgelerle 15 ?ün içinde icra daire«ine hildirmeleri icap eder. Aksi halde hsklan tapu sıVili ile rabit olmadıkca satıs bedplinin navlasrr.a^ındsn hariç kslırlar Talep edildiği ve iki liralık oo>=ta mılu eöndpriMiö'nde sartnamenin bir ömeği gönderilebilir Arttırmavfi istirak etmek i«teyenlerin muhammen kıymetin "« 10'u ni«betinrle P<"v akçesi veva millî bir bankamn teminat mektııhtınun tevdii mechuridir Fazla bilgi edinmek ıVeyenİPriı, 1973'169 dosya no *su il» Memurivetimire rrüracaatları ilân nlunur tLÂN GÖKÇEADA DEVLET ÜRETME ÇİFTLİĞt l = I 'j SSZ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Çlftligünizde 1973 yılı lstihsaa 6000 kg.fcoyunyününün birinci açık arörması 26.7.1973 tarihine rastlayan Perserabe günü saat M.OO'de satış vat) o.'nvdıgj 'ak&irde ikinci açık artınnası 9.8.1973 tarihine rastlayan Perşembe günü «aat M.OO'de Çiftlik ldare binasında t o p ^ n n c u Alım Satım Komisyonu huzurunda vapılacactar. 2 Bir küo koyun vününün muüammen oedeB 18^Ura olup eeçıci teminatı 6000^ liradır 3 Bu ihale İle llglll şartnameıer oer güo moaal s » atleri dahilinde Ankara'da Devlet Üretme ÇütlikJen Geneı Miidürlüjjünde. Çanakkale Bölge Zireat Müdürlügünde. Biga. Can, Ezine ve Gelibolu llce Zrraat MUhenaıslikle. rinde ve Çiftlik merkezinde görülebillr 4 Idaremlz 2490 sayılı kanuna tabi defcldir. Komt>ron ihaleyi yapıp vaprnamakta serbestriı. (Basın: 17992) ^^»^ Istanbul 10 uncu tcra Memurluğundan: I 1 Batak mevkiinde 67.46 oar*s> nolu öç aaet T W M2 S5 500 kunıştan açık artırma surett/.e satıslan loto ihaleye çıkanlmıst». 2 Bu verıere ait satış sartnametinJ pörm"k ıstlyenler her gün mesai saatleri dahilinae tieled'.yeml» Feo Islerinde eürebilirler. 3 thale 20/7/1973 tarihinde saat 10*rt» Beledvemfc encümen huzurunda vapılacagından eaKplenn lhoıedeD evvel her taliD olduSu rwrsel için V, 7 i ni3r«tınde nev akçelerinl Beledive veznesine yatırmalan ıisr ihıru> (Basm: 18098) 5228i (', r •. ' i < < < 9 TEMMUZM 1 Size de bol şanslar dileriz. ı Cumnarijet 6256 T. C | Bayındırlık Bakanlıjjından | (Yapı Işleri Genel Müdürlüğü) # 1 Edîrne Kapikule Gümrölt btnasi lnşaatı lsl § 2490 SBJIII kanun hükümlerine göre trapalı zart usulü fle ö eksiltmeye Konulmuştur. 2 Işin keşif bedeli (24.868.000.) liradır. 3 Eksiltme Ankara'da Yapı Işlen Genel Müdürlüfü Ihale Komisyonunda 12.7.1973 Perşembe günü saat ll'de yapılacaktır. 4 Eksiltme sartnamesl ve diğer evrak mezkuı Genel Müdürlükte görülebiUr. 5 Eksiltmeye girebilmek İçin lsteKlilertn: A Bavındırhk Bakanlığı namma (759.730.) liralık geçici teminatım, B 1973 yılma ait Tlcaret veya Sanavl Odasj Belgestat, C (Müracaat dilekçeleriyle birllkte vereceklert eksfltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre nazırlanmış olan Plan ve Techizat Beyannamesı, Sermaye ve Kredl lmkânlannı bildiren MaM Durum Dttdirisl. reknik Pertonel Beyannamesı, Taahhüt Beyannamesı Baymdırhk Bakanlığmdan almış olduklan (B) grubunaan Keşıt Dedeli kadar lşin eksiltmesine gidebileceklertm gösterir müteahhitlik kamesi lbras sureüyle Yapı tşlen Geneı Müdürlugü Belge Komlsyonundan alacaklan) Yeterlik Beigeslnl, Teklif mektuplan Ue birlikte zarta ıtovmalan ıftzımdır 6 tstekliler teklif mektuplannı 12 7 1973 Perşembe gfinü saat 10'a "kadar makbuz karşılıgında thale Komlsyonu BaşkanlıÇına vereceklerdir. 7 Yeterlik Belgesi alınması tçln son mO raeaat tarihl 7.7.1973 Cumart«sl Rünü mesai «aatt sonuns (csfiardır Telgrafla müracaatlar ve postada valö gecikmeier *abu! edilmez. Keyfljet flan olunur. (Basm: 17406) 5232 5229J) KİRALIK İMALÂTHANE Her katı 265 metrekareden iki kat Silâhtarda, Snü cadde, arkası dere. teleforüu, trifaze elektrik cereyanlı ve d3küm ocağı mevcut Isyeri.. Tel: 26 7S 45 S (AND Reklâm: 146/5250) Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlügünden Sirked Florya sahfl yolu km 0+00023+000 arasmd» sahil tahkimaü, drenaj, bordür. tretuvar ve müteferrik işleri. 592.260.00 lira keşif bedeUe 2490 sayüı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. îhale 23 Temmu? 1973 Pazartesi günü saat İİ. de Bölge idare binasuıda eksiltme komisyonumuzca yapılacaktır Geçici teminab 27.440.40 liradır Bu işe ait ihale dosyası Ankarada Karayollan Genel Müdürlüğü Malzeme Şb. Müdürlüfünde. İzmirde Karayollan 2., Istanbul Küçükyalı'da l. Bölge Müdürlüklerinde cöriilebüir. Istekliler en geç 17 7 1973 günfl saat 16.'ya kadar Bölge Müdürlüğune müracaatla verecekleri dilekçelerine: Baymdırük Bakanhgının «Yapı tesis ve onarım işleri eksiStmelerine girme vönefmeliii» uyannca <C) grubu müteahhitlik karne* si. Yapı araçlan biTdirisi. fbildiride ana inşaat makinalarınıo sahibi olduklanna dair belgeleri ibraz etmeleri, kira üe hariçten temin edilecek ana inşaat makinalan için beyanda bulunmamaları) mal! durum bildirisi. banka mektubu. teknik personel bildirisi. taahhüt bildirisi. imza sirküleri, kanun! ikameteSh holjesf ve is veri trörme belgelerini ekliyerek bu is için veterlik hçigesi almaîan lâzımdır. thaleye gireceklerin veterlîk belfeleri »e birlikte eeçici teminat 1973 vü) Ticaret ve Sanavl Ods<n ve?ika?ı. vek^leten ihaleye gireceklerin vekâlefnamplerini. istekli bir ortaklık oldusi) takdirde bu belselerine flâveten «irketin Imza lirkfili'ri veya vekâletnamesini ve sirketin birinci flânımiTrfan sonr» alınm'.s hali faalivet beleelerin! hamB u«nılGne uvsun olarak 2490 ssytlı kanun gereŞinee hazırlavacaklan teVHf meVtuplartnı en eeç ttısle saatinden bir (aat 8nce Komfsvon BasVanlıŞın» vermeleri lâzımdir Pn^to^aki gecikmeler nazan itibsre ^Imrnaz. Duvurulur. (Basuı: 17725) 5226 uıııııııııınıınMiııııımmiımııııııımııııııııııııiMiıııııııııntıııınnnııııiıııııııımııııııııııımmıııııııııııııııııg | Traktör Alınacaktır i j i j E = „ g ç | | İ | TÜRKİYE SELÜLOZ VE KÂĞIT FAB. İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT = Tesekkülümüzce fki adet Massey Ferguson marka trak= tör satınalmacaktır Traktörler 135165 veya 185 Up olabülr. [ = TraKtörler çeki işlennde tcullanılacagjndan pulluk terübatı ı H bulunmavacaktır. O = ] 1 Massey Ferguson marka bulunmadıgı takdirde Oaşka ş I = marka aJınacaktır tstekliler •• 7 3 geçici teminat mektubu / ğ j = vermek veva bu miktar bedeli Teşelckültimüze ratırraak • § ı = şartıvle teklif mektupiannı 10.7.1973 Saiı günü aKşamı saat = j 17.00'VP icadaı TeşekkülUmüz Muhaberat Şeflıgine tevdl edei < = eeklerdır g ' = § Posudald vaki eeci'ıcmeler kabul edilmez. = £ TeşetîküHlmüz, Artttrma ve Eksiltme Kanununs tabi ol= £ = madîgmrian thaleyi vapıp vapmamakta, ihtiyao bölmekte 3 î i veya dılediginden almaJcta «erbestür. § İ = H (Basın: 17981) 5227= 1 (Basın: 4639» 5240 ! ÎİlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllilllllltniPIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlT
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog