Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURtYET I Temmuz 1973 40 YIL ÖNCE CUMHURÎYET 1.7.1934 ALMANYADA KANLI OLAYLAR İSTANBUL FESTÎVALI Giselle'yi izliyoruz... Adanî'ın eserini Ankara Devlet Balesi santaçıları sahneye uyguluyor Selmi ANDAK Vlyans, M (»») Berllnden gelen haberlere g<5re Almanyada hücum kıtalan arasında isyan çıkmıstır. îsyanm başmın Münıh'de olduğu ve Tıgerten mahallesınin zabıta kuvvetleri tarafından işgal edildiği bildirilmektedır. Soylentılere göre Nasyonal Sosyalist Partisinin bazı subelerinde de ayaklanmalar olmuştur. Göring'in evi zabıta nezareti altındadır ve Berlin sokaklannda gerılmis bir asabiyet hüküm sürmektedir. Bu arada . Hitlerin imzasını taşıyan şu beyanname de yayınlanmıstır. «Ge nelkurmay Baskanı M. Rohn'ü bugün azlettim ve yerine gurup amiri Nurtzey'i tâyin etüm. Emırlenme karşı gelen baskanlar fırkalarından ve hücum kıtalanndan kovulacaklar, hattâ muhakeme ve hapsedileceklerdır.» M. Göring ise basına verdigi bir demeçte: «Bize mukavemet edenler tamamen kurşuna dizılmişlerdir.» demiştir. Bu arada Von Pspen de tevkif ediimiş ve sorgustmdan sonra serbest bırakılmıştır. 1973 BUGÜXKÜ PROGRAM BALE: • AVKARA DEVLET BALESt GtSELLE Meriç Sumen • Oytun Tur fanda Koreografl: Anton Dollin Açıkhava Tiyatrosu saat 21'da Polonya Senfoni Orkestrası ve piyanıst Piotr Paleczny tstanbuVu dünü, bııgünü ve yarını ile veren bir müze,i Sennur SEZER Istanbul Festivali'nin bir ama cı da îstsnbul'u ve îstanbul yoluyle TUrkiye'yl geçirdigl de»işikliklerle tanıtmaktır Bu degisiklikleri en Ivi yansitan oelgeler. tstanbuJ Beledlye Muze» sf'nde. Festival proeramınd» bulunmasa da tstanbul"u tammak isteyen herkese salık verilecek btr müze bu. Atatürk Bulvan, Bozdoğan kemeri altında Müze duragında bulunan Caferafa Medresesındeki bu müzede Bizans f stanbulu (1450). Fatih tstanbulu (14.=i314an, Dünkü îstanbul. Bugünkü îstanbul ve Yannki lstan bul bölümlerl yer siıyor. Bu bolümlerde harltalar. minyatürler» devnn anıtlannın tablolan. fo» tograflariyla jehrtn Rörünujleri nin degisiklikler) veriliyor. Soı> ra o devir vaşayıslvle HgiH maketler. temsili resimler, gerçek belgeler. Söz eelişi çesitli tekke> lenn giyimlen. âvin resimleri. Törenlerde kullanılan eşyalan îkincı Me^rutiyet'in tlânında giyilen çeşült şapkalarm Jctlcult modelleri. TUrk seyirlik sanatından değerli belgeler: Karagöa perdesi, kahramanlan, Unlü oynatıeılan. Unutulmaya ve yozlas maya baslamış bir seyirlîk sanatımız, kukla. (Kukla üplerimizin tıemen hemen tamaınmı kapsay»n bu koleksiyonu, bütün sa* natseverlers salık veririm.) BULMACA 1 23456789 maddeden işe yarar hfile fetirmek Kimyada tantalın simıe Eİ. SOLDAN SAGA: 1 Temel fikir, temel kanaat, Uk madde, öğe, unsur manâsuıa (Yabana dılden). 2 Batı müziğinde «evgi üıerine yazılmış dokunaklı bir sarkl çeşidi Kimyada aluminyumun simgeü 3 Kol ile boyun aran Eskiden resmî kâğıtların bas tarafında devrin padişahınm adı ve içiçe bir yazı üe yazıltnif bulunan imzası. 4 Muğ'.a ile Aydın arasındaki bir gölümüzün •dı tpucu. 5 TERSİ Hollanda'nın ijareti Çok uzaklar. dan gemi uçak haber veren bir dhaz. 6 Anadolu'da tarihl ve znedeni bir devlet SenegaVin bafkenti. 7 Bir iyiliğe karsı duyulan iç yüküraü, iyilik yapana karşt kendini borçlu hissetme Kimyada baryumun simge «i. 8 Bir hayvan Kutsal bir yeri riyeret, tslftm'da Kâbe'yi ııyaret vazifesi. 9 Ham YUKARDAN AŞAGIYA: 1 önceden Sğrenilmi? kural lar ve teoremler yardımıyle ç5rülmesî istenen soru (Yabancı dildenV 2 18. asır sonunda baş layan, duygu ve hayale fazla yer veren, klâsizmin kuralcı tutumu na karjı unatçtyı bağunsu talan ve akıldan çok duygusuna yer veren bir sanat edebivat aktmı. 3 TERS1 tütsü lle kıırutulrauş bahk veya et Ayj evi 4 Göz de*mesi Atın ayağına. tırnağına çakıllr. 5 Kimyada kalaym sîmgesi Atm en yavastan bir yürüyüş çekli. 6 Bir çeyi yapmaya yaratmaya olan doğuştan gelme ka biliyet ve yatkınlık. 7 Gidllmesi bir hayli süren yakmda olmayan mânesına. 8 Sanat Fas'm başkenti. 9 Olufunum nadirliği dolayısıylt kabalığın Hİâkasını çeken vaka Hind asi li, prensi. Dünkü Bulmacanm çözttnfi: SOLDAN SAĞA: 1 Gevelemek. 2 TJla, Ope ra. 3 Rekabet 4 Usak, Om. 5 RT, Obüs. 6 Istisna. 7 üre, rS. 8 Simya, Ego. 9 Tetanos. YUKARDAN AŞAÛIYA: X Gurur, Üst 2 Elefttri 3 Vaka, Semt. 4 akoT. yE 5 loB, Bid'at. 6 epenüS. 7 Met, Sn, En. 8 Er. Argo • Karma, SOS. Istanbul Festivali'nin programında en göralıcı ve guçlü bölumlerden biri sayılan Balo'de, ünlu «Londr* Festival Balesi» nden sonra. bu gece Açıkhava Rumelihisan saat 17'de Tiyatrosu'nda Ar.kara Devlet Balesi'ni Adoîphe AJam'ın «GiKONSER: selle» temsilinde izleyeceğü. Bu gösteri, gerek bale merak• POLONY1 R. T. SENFONt lılan, gerekse sanatseverler için ORKESTK*SI: «Bale sanatı» bakımından Festivalde yer al»n ikinci mutlu Şef: Kazimierz Kord, solist: oliv layılır. özeîlikle «Giselle» Hotr Palecfnv fpiysnJst). in başrollerinde, baçbalerinleriProgramda: Berlıoz «Eoma miz Meriç Sümen ile Oytun Karnavali», Chopin «Piyano Konçertosu No. 2», Çay Turfanda'yı seyretmek, kaçırılmaz bir fırsattır... kovski <ı6. Senfoni fPa'etik)». Darüşşafaka Konser Stlonu Başbalerin Meriç Sümen'i arsaat 21'da. tık sadeca yurdumuzda tanatla ujraşanlar ve bale •anatını sevenler değil, butün rîunya taTİYATRO: nıyor. Evet, başbalerin Meriç • ANTtGONE Sümen, bal* tanatına atıldıSı küçuk yaştanberl, içinde bu saKent Oyunculan MEHTER VE FOLKLOR: Istanbul Festivalintn bu gecekı ^konser programında ınuzıKse^ erlerimizin ilk kez jakmdan dınlemek ımkânmı bulacaklarl «Polonya Radyo Te.evızvonu Senfonik Orkestrası» ile vöneticısı tanınmış set Kazımıerz Kord'u ve solist piyano vırtüozu Pıotr Paleczny'yı izleyecefız. Polonya'nm sayılı orkestralanndan biri olan ve adı «Grand Orchestre Symphonique de la Radıodiffusion Polonaıse» (Polonya Radyosu Büyük Senfoni Orkestrası) olan bu topluluk GÎSELLE'DE ANKARA DEVLET BALESÎ SANATÇILARI.. müzık dünyasında Polonya dışmda bırçok konser turnesinde nata karşı yeşermeğe harır büyerde başanlarım tekrarlayan de tanınmıştır. yuk istidadım, metotlu ve rfısip güçlu bir sanatçımızd'ır. Orkestra şefi Kazimierz Kord, linli bir çalışma ile yuğurmu? Boylece Meriç Sümen ve Oymüzık eğitımmi Katovice, Lebir sanatçıdır. önce, ünlü bale tun Turfanda lkllisl ve Devlet nmşrad. ve Krakovı'de tamamlaotorıtesi Dame Ninette de Va Balemız Dame Ninette de Va* dıktan sonra, ilk orkestra şeflilois'nın övgüsünü ve Rüvenini lois'nın bır sözüyle: «Meriç ve gine Varsova Operası'nı yonetkazanmış ve gün geçtikçe ka Oytun gıbi iki tanatçı ve boylt mekle baslamıstır. Kısa sürede zand:ğı baçarılanm, uluslaradiüiplınli bır bale grubuyla, adını duyuran sanatçı, 1962 yırası bir seviyeye çıkarmıştır. Türk Balesi dünyanın her ye lındanberi Polonya Radyo SenGeçtiiımiz mevsim Moskova'da rinde kendini gosterebilir.. » I? fonı Orkestrasını yönetmış ve «Gı«elle»i oynayarak büyük te Türk bale tanatının temsılsonraları Televızyon'da da konbasan kazanmış ve böylece bacilerinden bu gece Istanbul ser yaymlarında bulunmuştur. lenın savılı merkezlerinden biFe«tivalınde «Giselle» i »eyretDünya tumelerine davet edilen rinde Turk B«l«?i'nin (kııa tamek herhglde onemli bir cos Polonya sanatçılan basında. ayyılabilecek geçmiçin» ragmen) terıve tanık olmak demektır. ııı orkestrayla bırlikte şef! Kaulastıgı gelismeyi yabancı sazımıerz Kord Olmuştur. Ayn za«Giselle» ı Ankara Devlet Br> nat otoritelerine kabul ettirerek manda NeuYork'ta Metropolile>;i'nde ünlü bale otorıtelennhaklı bir övgüyl» değerini pertan Operasını ydneten ilk Poden Anton Dollin'in koreograçinlemiştlr. Hsl ve mizanseni ile seyredec» lonyalı orlceatra »efi olarak Kord gös'erilir. Bu operada Oavkovs£İ7. Orkestravı Andrea Glorei Oytun Turfanda da Ankara ki'nin «Maça Kumnı 1972de bayönetecektir. Dekor ve koıtümDevlet Btlesi'nln yıldıt §an«t»anyla yönetmiştlr. ler Osman Çengezer'indir. çısı olarak her gösteride ve her PARLAMENTODA 7 GUN Celâl Kargılı: «Önerilerim engelenmese idi; belki de Parlamento Muhtıra'ya muhatnp olmayacaktı: ,y> Parlamento tatfle jjlttU. S4m di seçim te\Sşı basladı.. Estalerden, yenidön aaay al»caklan aldı bir t*lâs.. Partililerin savaşı başka. bağımsızların çabası baska.. îste buniardan Bağımsıı îcel Milletvekili Celâl Kargılı. kendl ymsama çabalan nakkında bir demeç verd'. bu daha dognuu bir «hesap» rermedir. Şöyle nesap venyor Kargıh, «zetle: «Parlamenronun tatile gir«üği güne ksdar tüm mffletvekillerince MecllM intikrJ ettırilen toplam 3066 adet kanun teklifl, yazılı ve söalO soru ile, Meclis araştırması genel görüşme, MecUs Bonışturması ve gensoru önergplennin 375 »dedl yani V 12^'si « tarafımdan Meclise sunuünus bulunmaktadır. Meclise ven'en tcplam 918 kanun teklifmia 31 &dedi yard • 3,4'ü; 67 genel görüsme ö» ' gesinin 31 adedı yaru 8/o 24^'u; u; 124 Meclis araştırması önerBesinin 31 aeddi vanl •• 24^"u; / 23 gensoru önergesinin 4 ade di yani • 17.1'i; 245 SÖelU so« ' runun 3 adedi yani •• 1,2'si; / 1689 yazılı sorunun 275 adedi yani •» 16.s'ı sahsen tarafın. / dan hazırlanarak Meclise ın tıkal etmıstır. Avnca rüzlerce bıldiri, demeç. açık mektup yayınlamak ve ugüilers telgraf, mektıro ve muhüralarla başvurmalt sureti üe çok sayıda sorunu dıle getırisine var dımcı oımusumaur Bu yasama dönenunde vapmayı düsündüğüm çalısm&ıanm baa fertlerm ortaklasa yürüttukleri engelıeme metodlan ve Anayasa değışıkl'Kleri ile engellenerek baltaJanmamış olsa idi elbettekı bu laauyetım asgari 100 misline gıkacak ve ça lışma sevıyem 100 kat yükselmış olacaktı Ne acı eerçektir kl, ba yasama dönemî boyunca Meclise getirdiğım ÇOK sayıda öneri ve tekliflere once karsı çı kanlar daiıa sonra bu tefclif ve onenlenn kopya ve tatbik etmek sureti ile kendilenne mal etme voluna eitrmslerdır. Şayet Meclise sunduğum bu önerı ve teklıfler engellenmiyerek Mecııs gündem ve komısyonlanna ebedıyen hapts olmaya mahkum ediınıemis olsa îdl bugün Tüıkiyeoe çok sayıda soruna çozüm getırüecek ve milyonlarca insanın dert ve dilegi yerine geTİrüm^ Olacaktı. örneğın belki de Parlamento bır 12 Mart Muhtırasına rr.uhatab oimıvacaktı. Çünkü bu muhtıranın verilisinden çok kısa bir zaman önce muhtıranın aynen muhtevasını kap sıvan ve ondan daha Rpnis kap samlı olan .Bır Meclis Araştırması» önerResı. tarafımdan Meclise verilmış ns bu önergede muhtırada önerilen hususların Parlamentc tarafından bir an ftnce eerçeklestırilmesi ı s t e n . nıısü. Bu Knerge Meclis Ger.el Kurumnda o;unarak Eüncieme alınmış olmasına rağmen Genel Kurulun Oüyük tep kisine maruz kaldıgı gerekçesı ile baskanlu tarafından aynı oturımda gündemden geri cıkartılmıştı. RADYO İSTANBUL 05.55 06.00 06.05 07.00 07.05 07.30 07.40 07.45 08 00 08.10 08 30 08.50 09.30 10.00 10.05 10.20 10.40 10.45 11.00 11.30 12.00 12 10 12.35 13.00 15.00 15.05 15.25 15.40 16.05 16.20 16.40 17 00 17.05 17.20 17.20 19.00 19.30 19 45 30.00 Bütün gözler Korutürk'te.. «... Devletçe alınan tedbirlerin gelişmesine destek olacağı görüşüyle bu çiftlikleri Hazine'ye hediye ediyorum..» ...*.*. . KEMAL ATATÜRK tatÜrk Orman Çiftliği» nden bir bolUmünün Ankara Beledıyesıne toptancı hall olarak verilmesınl öngören kanun onay için Cumhurbaşkanlığına gondenldi. Şimdi bütün dıkkatler Sayın Devlet Başkaru üzerinde. Bu bA nun genis tepkilere yol açtı. CHP Istanbul Mületvekili Reşit Ülker de Sayın Devlet Baş kanına bir açık mektup göndsrerek «Koruyan bir Türk olarak Atatürk Orman ÇlttHginl ko rumanm saygı ile dilertm» dedi. Dört Oldu da bitti K. Açılış ve program Haberler Günaydın Köye haberler Türküler v«Q. havalan Haberler Günün programlvı Oyun havalan Çevremisda bugüa Türküler geçidı Çeşıtli müzik Türk müziği dinleyid istekleri Çocuk saati Haberler ve reklâmlar Orhan Şener'den şarkılar Haftanın getirdilderl Hafif müzık Türk tarihinden sayfalar Melodi albümü Şarkılar geçidi Haberler Hafıf Batı mUziğinden isteklerinız Yurttan sesler tadmlar korosu Haberler Haberler Beraber ve solo şarkılar Hafıf Batı müzigi Türküler ve O. haralan Tatil günü içın müzik Solıstler geçidi Türküler geçidi Haberler ve reklâmlar Gttnden güne Hafıf Batı müzigi Saz eserlerl Haberler Şarkılar Kabotaj bayramı dolaylsiyle özel program Türk yorumcuları 30.30 20.55 21.00 21.15 21.30 22.45 23.00 34.00 00.55 01.00 Haberler Yavuz Tapucu'dan türküler Spor dergUl Haberler Pazar konserl Gece lçinmUzik Haberler Program ve kapanıy Deniz şarkılan Bir varmif İSTANBUL İL 09.55 Açılış ve program 10.00 Diskotegımizden 1050 Hafif Batı müzigi 11.30 12.00 12 30 13.00 13 30 14.00 15.00 15 30 16 00 17.00 17 05 17.30 18.00 18.30 19 00 19.30 20.15 2100 21.30 22 00 22 10 23.10 23 40 24 00 00.55 01.00 A dinleyıci istekleri Mmyatür müzik Jamea Browa söylUyor Konçertolar Procol Harun topluluğu Sonat saati Pazar melodileri Şan EOİolan Fılm müzikleri Pazar konseri Haberler Çeşitll müzik Küçük konıer Gençlere müzik Senfonik müzik Merk Keys topluluğu Hafif Batı rnüzığı Akşam konseri Bir solist Hafif müzik Haberler Gece konseri Caz müziği Vieo Torrıani söylüyor Gece içm müzık Haberler Program ve kapanıs türk: «Atatürk Orman Çiftliğiyle 11gıli kanun teklifi yüksek tastiklnize sunulmuştur. Size Korutürk soyadını veren Atatüri TBM Meclisin* yazdıgı bir mektupla çiftliklerinl Türk Milletine armagan ettigini bildirmisti. 12.6.1937 günlü TBMM Tutanagının 266 ncı sahifesinde yer alan bu mektupta Atatürk söyle demekte idi: « Çiîtliklerin, yerine göre, arazl ıslah ve tanzinı etmek, mühitlerinl güzellestlrmek, balka gezecek, eğlenecek, dinlsnecek, sıhhî yerler, hilesis ve nefıs gıda maddelert temin eyle mek, bazı yerde thtikarla flill ve muvaffakiyetll müeadelede buluzunak gıbi hizmetleri de zikre şayandır... Memleketin di |er mıntıkalannda da mümasüleri tesiı edildiği takdlrde tecrübelennl müsbet iç sahasmdan alan bu müeseselerin ziraat usullerinl düzeltme, lstihsalatı art tırma ve koyleri kallondırma yolunda Devletçe alınan ve alınacak olan tedbirlerin hüsnü inın tıhap ve inkışafına çok müsaıt birer amil ve mesnet olacaklan na kani bulunuyorum. VE BO KANAATLE TASARRtrFÜM ALTlNDAKt B ü ÇÎFTLÎKLERÎ.,. hazineye hediye ediyorum.» KEMAL ATATÜRK S. Dönem çalışmalannı da bitiren parlamentomuz tatile girdi. Plaja mı sündi acaba? Ne münasebet. Hep btraber 14 Ekim'a; nnava (1) KORİDOR Ihbar: Homongo Sol, Kon Sol, Sol Fa Sol.. Fikret OTYAM Eh, «ükür kavuşturana... TBMM tatile girdl! Dolayısiyle blzler de... Yani bu arada «Parlamentoda 7 Gün» de Kasım ayında yenlden kavusmak dlleğiyle Parlamento dlliyle «ana veda eyler», büyüklerin ellerinden, küçuklerin goalerlnden öperim. Sozümde durarak, Parlamento Muhabirleri Dernegi Başkanlıgını bıraküm, görevi genç bir arkadas aldı. Rahatladım. Ve bir aydır, klmden neden saklayayım, ayağım da gitmiyordu oraya! Bunaldım, bıktım. Yani tatile bir ay önce girdlm, ol nedenle taze haberim yok Koridordan.^ lan nlce v&tandaş da, vatanın hw yerinde kesif bir faaUyete girmlsler. bunlar da baska bir yoldan sol propagandaa tuttur* muşlartlır. İnönü diyor ki.» Yine aynı tutanakta Başvekil îsmet înönü de şu sözleri şöylemekte idi: «HUkUmet çiftlikleri alırken bunlann ÎYÎ HALDE MUHAFAZAStNI daha ziyade inkişalının temin edilmesini ve memlekete gerek tecrUbeleri ve gerek esaslı vo faldeli unsurlar olmasında çok dikkatli bulunacaktrr.» Mektubtı soyle Ülker'in: «Sayın Cumhurbaskanı Koru Ülker'in mektubu Kon Sol Meclis Başkanı Avcı'mn kapanıs toplantısına CHP neden katılmadı? Millet Meclisi Başbakanı Avcı, TBMM'nin tatüe giriîi nedeniyle bir toplantı düzenledi fakat CHP bu toplanüya katılmadı. Bunun nedenlerini CHP, TBMM Grup Başkanvekilleri Hü dai Oral ve Ahmet Durakoğlu bir mektupla Bsşkan Avcı'ya bildirdUer. Mektup özetle jöyle: «Talu Hükümetinin kunılu?un dan, Millet Meclisinin tatile girişine kadar geçen süre içinde Millet Meclisi Sayın Başkanı olarak: a> Hükümet tarafından kamuoyuna iddiah bir şeküde reform olarak takdim edilen tasarıların. bir takvime bağlanarak, partüerarası mutabakat içinde görüsülmesinin sağlanması hususunda, olumlu en ufak bir girişimde bulunmamıs olmak, b) Aksine, adı geçen tasarıların görüsülmesinde; Meclis gündemüıe hakimdir, ilkesini altüst ederek gündem sıralannın hiçe sayılmasını pek tabil bale getirmiş olmak, c) Ana muhalefet partisine bile hazırlanma olanaklan tanınmadan, haber verilmeden tasarılarm Millet Meclisinde emrivakiler olarak getirilmesin» ve görüşülmesine seyirci olmak, d> Içtüzük hükümlerinin tam anlamı ile uygulanmasında baf görevll ve sorumlu olduğn halde. geçmiş uygulamalarla istenilen tatbikat arasında derin muhteva farklannı nazara almadan, Millet Meclisi îçtürii|unde yeri olmayan uygulamalar» engel olmamak, suretiyle vaki tutum ve davranışlannıza üzuntü üe tanık olmus bulunuyoruz. Arzettiğimiz bu olurasuz davranışlara sahip ve mühatap olan, bu şikâyetini Millet Meclisi kürsüsünden defalarca açıklayan. kamuoyıma demeçlerle bildiren bir partl olarak; son derece önemll konularda gerekenlerin yapılmamış olmasından sonra, Millet Meclisinin tatile girmesiyle flgili olarak bir seremoni lçİB yapUacağı bildirilen toplantı davetine; sorumluluklannra hatırlataıaya vesile olacagı umtıduyla, katılaraıyacağımızı «aygıyla arzederiz.» Parlamento, söz vermlş demektir Bu koşullar altında mlllete ve rllmls bir annagan Atatürk'ün vasiyetine gdre muhafaza etmek ve gelişUnnek gerekirken parçalamalc ve yok etmeğe kimsenin halda yoktur. Devrin Başbakanı Atatürk'e Millet adına çiftlikleri muhafaza ve geliştirmege soz vermektedlr. Parlamento kendi adına verilen sözleri çiğneyemez ve çiğnememelidir. Türk Devletlnin kurucusuna ait bir çiîtlik tarihi hatıra değerine sahiptır. Atatürk'ün TUrk köylüsüne bagü hğınm bir sembolUdür. A N K AR A 05.55 06.00 06.05 07.00 07 05 07.30 07.40 08 00 08.10 08 40 0910 09.30 10.00 10.10 10.35 11.05 11.30 11.45 12.00 12.10 13.00 13.25 1500 15.05 Açıhş ve progTam Haberler Günaydm Köye haberler Sabah türküleri Haberler Sabah müzigi Ankara'da bugün Şarkılar ve O. havalan Halk müzıği dinleyıci istekleri Çocuk kitaplığı Türk müzıği özel prograrm Haberler İstekleriniz mikrofonda 5 soru, 5 dllek Yurttan sesler Haftadan haftaya Türk hafif müzigi Haberler Stüdyo 2 Haberler Hafıf müzık Haberler Türküler 15.20 15.35 16.00 16.30 16.45 17.00 17.05 17.35 19.00 19 30 19.55 20.25 20.40 20.55 21.00 21.15 21.30 22.00 22.15 22 30 22 45 23.00 23.45 24.00 00.55 01.00 Şarkılar Lâtın dünyasından müzik Şarkılar Türküler Hafif müzik Haberler Fasıl Tarla dönüşü Haberler Türkuler Pazann plâklan Cumhuriyet 50 yaşında Şarkılar Bir varmıj Haberler Şarkılar Spor dergisl Türküler Şarkılar Caz müzigi Haberler Opera albümünden Hafif müzik Gece ve müzik Haberler Program ve kapanıs Şehrin nefes borusu Sayın Cumhurbaskanım: Bütün bunlann ötesinde çiftlik geüşmekte olan büyük Ankara' nın ortasmda tek nefes borusudur. Her sınıf halk özeîlikle yok sul halk tatil günlerini Orman Çiftliğinde ağaçlar altında geçirmektedlr. Bir takım ufak hesaplarla şehrin nefes borusunu ökamaga kimsenin hakkı yoktur. Nihavet hükümetlerin Meclise ge tirdiği bir konuyu parlamento Uyelerinin önerisi olarak getirip acele olarak geçlrilmesinın de üzerinde duracagunıı ümıt ederim. Sayın Cumhurbaskanım, Koruyan bir Türk olarak Atatürk Orman Çiftliğinl korumam zı saygı ile dileTİm.» TV 18.30 18.32 18.37 19.50 20.30 20.55 21.00 Açılış ve program Haberler TV. Okulu Koy Odası Haberler Hava Dururmı Akdeniz Müzik Şöleni. 1 G e o r g e Baker Selectıon: Dört parça. 2 Ali Kocatepe, Yeni bir dün ya ıstiyorum • Gelen ağlar giden ağlar, 3 Füsun Önal: Oh olsun, 4 Ero) Büyükburç Tatlı dile gü ler yüze, 5 Selda: Dane dane benlerı var vüzünde 6 Alpay: Kalenin Bayır düzü Aşk böyledır, 7 Ajda Pekkan: Babilon • Kimler geldı kimler geçti, 8 Modern folk üçlüsü, Ağlamak geliyor ıçimden, 9 Tanju Okan: Hasret, 10 Nilüfer; Göreceksın kendim ve bütün sanatçılar toplu olarak: Akdeniz Festival sarkısı. Meddah, Meddah dızisinm sonuncusu sunulacaktır. «Arabanın altında» adlı oyunu Selçuk Kaskan yazmış, Erol Günaydın oynamıştır. Spor (Haftanın aktüahtesı) Haberler Program ve kapanıs. Parlamenterlerin en devamlısı İnönü, en devamsızı Erbakan AVKARA Gazete ve ajansların parlamento muhabirleri, yacEma döneminin sona ermesl dolavısivle en çalısVan. en devamlı, en devamsız, en centilmen, en iyi giyinen ve en ksvpacı parlamenterleri »eçmişlerdir. " 1 30 • 21.59 22 42 22 51 En çalışkan Psrlamen'o Muhabirleri Derneğinin geleneksel anketine kafclan 70 gazetecinln görüsflne g3 re îçel Baeımsız Milletvekili Celâl Kargılı «En çalışkan parlamenter» ünvanım almıstır. lsmet İnönü «En devamlı» ve «En iyi giyinen», bağımsız Selâhattin Cizrelioğlu «En centilmen», Tıırhan Feyzioğlu «En iyi * o nuşan». DPli Ekrem Dikmen •En kavpacı». Necmettin Erbakan da «En devamsız» parlamen ter seçilmişlerdir. Parlamento muhabirleri, en çalıgkan parlamenter alarak Kar gılı'dan sonra Devlet Bakanı lt> mail Hakkı Tekineine APTi Burhanettin Asutay'ı ve Süleyman Demirel'i seçmijlerdir. Diğerlerl En devamlı parlamenter olarak lnönü'den sonra AP*H Kasım önadım. SOleyman Demirel, bagımsız Mehmet Ali Aybar ve AP*11 Mehmet Zeki Adıyaman, en güzel konuşanlar Fey7.ioğlu'dan •onra CGPTİ Emin Paksut, Bü Çisıdi uvamk Cumhuiivet Mîlddehımumllertne açıkça hay kınyonrm, bo kendini bflme» vatandaslar, sandalya, koltuk, kanape dlyeceklerine, büfe falan diyeceklerine «Konsol» direrek açıkça tuç lsleraektedirler! Homongolos'un her ne kadar tersten oîromısunda Oos) sol ek) çıtavorsa da 1si antan bu vatandaslar, âlenen (konsol) demekt«tnrler! Ne demek OtonsolT» Meml». Homongo Sol ketl nereye (fötürmek lstlyorHaa, bir raztm var. Sımanm lar?. Konsol. aola kon demek•aygılanmla: tir aslındal «Bilumum Savo MUddeiumnMakam HUMmette de, devrailerine îhbar Ediyonım~» let ricalmln. bil^aTıum HeyetJ Kendini bilmez, gücünü şiVekilenln bultmdugn makam mal rüzgarlanadan alan, memhükümette, pörier önünde. örfl leketin ülkeai ve bütünlüğüne îdare olmasına ragmen hergün alçakça kasteden, memleketi sonu suçlar Islenmekte. ne Dabir anarsi ortamma sUrüklehiltye Vekaleti eelllesi. ne de mek isteyen. sapık fikir 11, hain lnzibat, ne de örfl Îdare maMarksist Leninist, Mao'cu, kamlan görmemezUkten gelmek Sucu, Brejnefci, Enver Hocacı, tedirier. fırçaa baa kimseler son günMuhterem savcı mUddetumulerde yina işi iyice azıtmışlar, miyeleri. makam hükümette lsyaptıklan yetmiyormuş gibi, leri daha azıtan sapık Ideoloji darulfununlara kadar girerek sahipleri makarn hükümett» masum Türk gençligini bir ta bir köyün adını (Solfasol) k o y lcım yıllıklar çıkararak zehlrlemustardır. Burada açıkça görülmeye devam etmekte, çıkardıkdügü eibl fki kere, «sol» divelan Homongolos adlı mîzahl tıp rek. vani «Solfasol» diverek tekdergisinde sol propaganda yapraren komttntzm propagandası tıklan gibi başka lşlere de teyapılmaktadır! vessül etmektedirler!.. Hemi de «af» Homongolos kelimestni ter•inden okuyun muhterem savcı Solfasol diyerek tkl kere sol müddehımumileri. Niçin bakıdiven bazı hainler araya bir yorsunuz övle dehşetle? Evet, e» «'a» da eHeverek hain emellevet gördügünüz gibi ne çıkıyor rini baska şevlere dp alet etortaya? Evet, gördüğünfis efbl mektedirler... Bakınra Sol. fa... İlk hece «sol» çıkryor! sol... aradaM ffa> katiyven ve GUcüntl şimal rüzgânndan akâtibeten. müzikteki (fa> olmayıp. haince bir »nnıdur. Sayın ve muhterem savcı mflddeiumumiyelerl... BuradaM (fa> vı tersinden okuvumız? Evet, deh«et içinde ka!dmjz. Bu, tersten <af) okumni G6rüyorsunu» ki hem sol dlyorlar hem de af divorlart. Bu kadar hainlilc dürvanın nerestade gBrulmüstür? Ihbar edlvorum, «konsol» v» «Solfasol» diyen tnı sîbi nnıic lent Eeevit ve lhsan Sabrl Çağideoloji sahMerüıi derhal derlayangil, en centilmenler Cizdest edh» ieaolarma bakmalısırelioğludan sonra APT1 Nahit nıg. Bütfln evrakı müsbitelerde Menteşe ve Bülent Ecevît, en de bu kövün adı geçmekte. ^ol iyi giyinenler lnSnü'den sonra prooajranda alenen lcra edilAPIi Turhan Kapanlı ve Caltsmekte<Hr! ma Bakanı APIi AU Naüi Erdem, en devamsızlar Erbakan'îsim mahfuz dan sonra AP11 Adnan Akarea Hamis; Möhim bir darölrave Alpaslan Türkeş, en kavgacımında buvük bir makamı lsgal lar elaraV da Dikmen'den sonra e*Si£tme binaen, adimm «slcuAP"11 lhsan Ataöv, Turhan Feyzî lann jjazabına ugranm korknoğlu ve Güngör Hun seçilmijsuyla mahfuî! tutulmasını istida lerdir. (THA) ederlnı efendİTn...v
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog