Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 1 Temmuz 1973 Dünyada Bugün "Ve,, leriniz mutlulukla dolsun!.. ir Universıte rektörünün «Homongolos» kelimesaü tersten okuyarak «Sol»u bulması, gıderek genşleyen yantolara yol açtı. Aslmda, okuzün altmda buzagı arama işlemine ahşık bır culus» olmamız gerekir. Hele böyle kelimelenn uzantısından, ilgili ılgisız çeşıtli sonuçlar çıkartmaya hepimiz bayılmaz mıyız? Makarıos: Lnosıs ıçın canımı verırım^ önün(ıe kendi LEFKOŞE Başpiskopos Makarios Lefkoşe'de düzenlediğı basm toplantısında, «Enosis'tn gerçekleşmesi imkân dahiline gır diği zaman bu ugurda canını fedaya hazır olduğunu» açıklamıştır. tık anlaşıldığını, bu amacın kendısim devırmek değıl, adada Turk ve Rum toplumlan arasında yürütülmekte olan görüşmeleri baltalamak olduğunu söylerrtıştir. Başpiskopos, Limasorda yapılan araştırmalarda bır gerilla savaş plânımn ele geçinldiğini açıklamış ve «bu plan uygulanabılse idı ülkede bır iç savaş o!acak ve çok kan dökülecekti» demıştır. Basm toplantısında, toplumlararası gorüşmelenn de henuz olumlu bir sonuca bağlanmadığını ıfade eden Makarios bu durumdan raahallî muhtariyet isteyen Türkleri sorumlu tutmuştur. Makarıos, Kıbnslı Türklerm isteklennın «kendıleri tarafından kabuiü imkânsız ıstekler» olarak nitelendirmiştir. 1/f Dış haberler ı . ^^ . . . . . Nixon'ın Senato Dış basından Komisyomı isteği ile ifade vermesi isteniyor «ASH1NGT0N Başkan Nixon'ın eski hukuk danışmanı John Dean'm Watergate skandalmı soruşturmakta olan Senato Soruşturma Komisyonu önünde verdıği ve toplam olarak 30 saat süren ifadesi nihayet önceki gece TSÎ 01'de tamamlanmıştu. tfadesinin tamamlanmasından sonra Dean, Watergate olayı hak kmda doğru olarak ne biliyors» onu söylediğini belirtmiş. gerçeğin eninde fonunda ortaya çıkmasını dilemiştir. Peron'un dönüşü Türkleri sorıımlu tuttu Krab destekliyor Makarios son olarak, Yunanistan'da Krallık rejimım desteklediğini açıklamış, «Ben zaraan ve sartlara göre renk değistirecek yaradılışta bir insan değiüm» şeklinde konuşmuştur. (a.a. ÜPİ) Grivas'ın amacı B Eski EOKA'cı Grivas'ın adadaki faaliyetlerine de değinen Makanos, Grivas'm amacının ar mış: Bır zamanlar, yervüzündefci her şeyın başlangıcıru Tıirk olarak gösterenlere karşı hlkâyeler uydu rulmuştu. Meselâ bunlardan bir tanesı çoyleydı: Osmanlı akıncılan, Kristof Kolomb'dan önce Amerika'ya gıtmişler. Gezerken bakmışlar kı, çok yuksekten kopan suiar, buyuk bır gurültü ıle aşağılara dökülüyor. Akıncılardan bırı bagır tngiltere'de nükleer savas gemileri çevresinde esrarlı kurbağa adam görüldü LONDRA lngiliz Krallyet Donanması hesabına nükleer silâhlarla mücehhez 3 fırkatevnin i inşa edilmekte olduğu Southampton tersanesinde önceki gün sabaha karşı esrarengiz bir kurbağa adam görülmüştür. Muhafızların derhal alârm vermelerinden sonra havuzlara dalan emniyet görevlisi kurbağa adamlar, bütün aramalara rağmen, esrarengız kurbağa adamın izine rastlayamaraışlardır. •Dail Express> gazeteıinin haberine göre, tersanelerde inşa edilmekte olan Tjpe 21» tipi 3 nükleer fırkateyn, «Amazon», «Antelope» ve «Active» adlannı taşımaktadır. Bunlardan inşası tamamlanan «Amazon» önümüzdeki ay açık deniz tecrübelerine başlayacaktır. Yetkililer, esrarengiz kurbağa adamın görülmesinden sonra, gemilere bir sabotaj veya casusluk yapılması ihtimali üzerinde durarak gıivenlik tedbirlerini arttırmışlardır. tlgililer bir sava? gemisinin su altında kalan kısmını incelemek suretiyle, üst yapısından çok daha fazla bilgi edinmenin mümkün olduğunu söy lemiştir. Söz konusu fırkatevnlerden her bırinin değeri 12 milyon sterlin (yaklaşık olarak i milyar TL) civarındadır. (aa) kırlenmesı, su kırlenmes: her geçen gun. ınsarüığı tehdıt ticılerını arttırmaktadır. Tüketim toplumlan gelışme adına doğayı çekinmeden öldürıiyorlar. lş e, Brezilye'de fabnka artıklarınm kır'et'ıği bır golde oksijen yetersızlığınden ölen tonlarca Dahk. Gelen haberlere gbre, toplamı 48 t o n j astığı öne sürulen balık ölülerıni toplamak ıçın 120 kışilık bır ekibin çabaları hâlâ süruvor. (Fotoğraf: AP) e d e n 4 e trade verraesi isteniyor Aman Allahım!.. Ne yayg&ra, ne yaygara?!.. tşte bu gıinün ünlü Niyagara çellalesinin adı, o akıncınm bağırmasından doğmuş.. Başka bir hikâye daha vardı.. Bütün nıakarna tıirlerıne sahıp olan Itaiyan'lar, yeni bir makarna bulmak içın dünyanın çeşitli ülkelenne heyetler göndermışler. Bunlardan biri de Anadolu'ya gel mış. Bakmışlar ki, bizım köyluler Italya'da hiç büjnmeyen «Erişte» diye bir makarna yiyor. Hemen erişteleri eşeklere yüklemişler ve sahilde bekleyen gemi lerine doğru yollanmışla'. Tam erişteleri gemilere yükleyecekken, eşeklerden birini a n sokmuş ve hayvan yüküyle kaçmaya başlamış. Eşekçi de. «Sıpa gıtti!.. Sıpa gitti'..» diye bağırarak, hayvanın arkasmdan koşar mış. Bugün îtalyan mutfagının ünlil «spagetti»si, işte bu eşekçının «Sıpa gitti»sinden doğmuş .. Böyle kelimelelr yaratan bir ulu sun evladı, neden «Homongolos» dan gtderek başka anlamlar çıkarmasın? Yine de şükretmeli!.. Çünki «Homongolos»un sadece sonuna bakıp «sol»u çıkartmış. Ayrica, kelimenin başındaki «Homooyu da kullanmak mümkündü. Ve me selâ «Homo», homoseksüellığe dayanır; sol, homoseksuellik pro pagandası yapıyor, da denilebi ürdi. Yıne d e ' b i r yerde ÜiflyatU olmaü insan Şu Fransız Komünist Partısinin eski liderinin adı Jacques Duclos'du... Duclos ters ten okununca ne çıkar? SOLCU değil mi? Bu adamm ailesinde herhalde bir Türk vardı ve çocuğun gele cegini tahmin ederek Duclos adı nı takmıştı. Fakat insanı Uzen bazı durumlar var!.. Bazı kimseler, kelimelerin tersine de gizlenmek gereği ni duymadan propaganda yapıyorlar. Londra'ya gidenler bilir. Bir büyük mağazalar grubunun adı «Marks ve Spencer»dir. Kaldırın «Spencemi ve koyun Engelsi.. Işte size asıl amaç... Marks ve Engels!.. Ya bizim radyodakl garip davramşlar? Tam öğle saatinde bır spıker programı açıklar: «Sayın dinleyiciler. Şimdi solistler geçidi başlıyor!..» Ne demek bu «solistlenı söziı? Ssğıstler denilebilirdi. Hattâ taraf sız olsun «üye, «Ortaistler» de kullanılirdı. Peki ya «keman sololan?» Dıkkatli olmakta, sayılamıyacak kadar fayda vardır. Bırisi siz geçerken «Ti» borusu çalarsa, «Sen bana it mi dedın?» diye kavga edln .. Belki de hikâyeyl duymuşsunuzdur... Şırketin personel müdiirü, memur adayını kaışısma alıp, zekâsım ölçmek istemiş. Eline bir mendıl almış ve şöyle yolcu uğur lar gibi sallamış. Sormuş memur adayına: Bu hareketiro size ne lfade ediyor?., • Memur adayı gülümsemış ve oe vap vermiş: Aşkı, sevışmeyi!.. Yahu ne ilgisi var mendil ile aşkın!.. Ben başka şey düşünmeın ki, demiş memur adayı... Doğrudur . Homongolos sol propagandadır. Evet, butün «Kon solos»lar solcudur. Dilegimız, her yazımızda kullan dığımız «ve»ler kadar «ve»niz olması ve «ve»lerınizin mutlulukla dclmasıdır. John Dean'm açıklamalarımn son kısmmda, komisyonda yer alan senatörlerden büyük bir kısmı, Başkan Nixon'ın da bir zamanlar Başkan Abraham Lincoln' ün izledıği yolu izleyerek, Senato Komisyonu önünde kendi is teği ile ifadesini vermesini temen nı etmişlerdir. Hatırlanacağı üzere Başkan Ab raham Loncoln, eşine kai"şı yöneltilen bazı suçlamalar üzerine Senato Soruşturma Komisyonu önünde kendi isteği ile ifade ver mişti. Arjantin'in Ezeiza Havaalanmda, Güney Amerika tarihinin en büyük karşılama töreni hazırlanmıştı. Juan Domingo Peron yıllar süren bir ayrılıktan sonra yurduna dönuyordu. Ezeiza Havaalanınm etrafı milyonlarca insanla dolmuştu. Çoğu, Descamidos (gdmleksizler) diye bilinen Arjantınli halk yığınları ıdi karşılayıcüarın. Buenos Aires'teki Colon Opera Sarayının korosu da havaalanındaydı. Koro Peroncu şarkıiar söylerken, karşüayıcılar gokyüzune Peron yazılı uçurtmaları salıverdiler Halk bır taraftan da koro halinde, «Arjantin uyan artık Generalimiz dönüyor» diye tempo tutuyordu Bu sırada 18 bın guvercin havaya uçuruldu. Bunların her bin tanesi, Peron'un surgünde geçirdiği bir yılı sembolize ediyordu. Kanlı olaylar tam bu sırada patlak verdi ve kalabalığın içinde, kim olduklan anlaşılmayan kışılerin rastgele ateş etmeğe başladıklan görüldü. tlk şaskmlık geçince, alanda toplananlar kaçışmağa başladılar Bu arada atılan kurşunlardan yaralanıp yere düşenler korkunç bir tablo yaratıyordu. Bu kez çaüşmayı polis veya güvenlik kuvvetleri başlatmamıştı. Peroncu hareket içinde. birbirine düşman akımlarm mensuplan. nihayet intikam saatinin geldiğine karar verip olayları başlatmışlardı. Ölenler ve öldürenler Peronculardı bu sefer Yıllardır ülkenin guvenlik kuvvetlerine karşı silâhl: gerilla mücadelesi veren Peroncular. liderler'nin geri gelmesi üzerıne kendi aralarmdaki hesapları görmeğe başlamışlardı artık. İlk bakışta çelişkili gdrülebilirdi bu durum. Oysa yadırganacak yönü yoktu olaylarm. Zira Peroncu hareket: işçi sendikalarmı. Troçkist öğrencileri ve kahverengi gömlekli faşistleri de kapsıyordu Bu gruplar arasında günün birinde hesaplaşma vaktinin geleceği de belliydi. Almanya gibi Arjantin olaylarını yakından izleven ve ülkeyi iyi bilen yabancı gözlemcıler. Arjantin'in bugünkü durumunun, Hıtler'in iktıdara geçmeden önceki yıllardaki Almanya'nın durumunun aynı olduğunu belirtmektedirler. Korkunç bir hızla büyüyen enflasyon, işçileri bitirmi? ve orta sınıfları paniğe sürüklemiştir. Marksistlerle Faşistler ise sokaklarda gövde gösterisi yapmakta. kanlı sokak çarpısmalanna eirişmektedirler. Başlangıçta milvonlarca Arjantinli. Peron'un dönüşünün ülkede ulusal birliği sağlayacağma inanıyor ve gidiçin kontrol altına alınabileceği inancını besliyordu. Simdi bu inancı tasıyanlar da büyük bir hayal kınklığı içindedirler. Zira olaylar. Peroncu hareketin de en az Arjantin'in sosyal yapısı kadar parçalanmış olduğunu göstermiş ve ulusal birliği sağlamanın kolay bir şey olmıyacasmı kanıtlamıştır. Yabancı gözlemciler. Peroncu hareket içinde birbirine çok zıt görüş sahibi grupların bulunduğunu belirtmekte ve bunlann hemen hicbir konuda taviz vermeee yanaşmadıklannı ifade etmektedirler. Daha önce de belirtildiği gibi, Peroncu hareket içinde eski işçi sendikalan liderleri ve bunlann taraftarlan. Troçkist ve Marksist öğrenci gruplan ve iyi şekilde örgütlenmiş Faşistler bulunmaktatır. Birbirlerinden tsmamen farklı pörüslere sahip bu gnıplar Peron'u lider kabul etmekte, ancak değişik felsefeleri savunmaktadırlar. Yaşlı ve sağlığı bozuk bir liderin. bu görüş ayrılıklan arasında nasıl bir uzlaşma sağlayacağı merak konusu olmaktadır bu nedenle. John Mitchell de dinlenecek H a v a Senato KomHyonu, Dean'ın ifadesinin tamamlanmasından sonra çalısmalarına on gün ara vermiştir. Komisyon 10 temmuzda tekrar çahşmağa başlayacak ve eski Adalet Bakanı John Mitchell'in ifadesine başvuracaktır. (ai.p.) Üç ABD şirketi daha Rusya ile Sibirya gazı için anlaşma imzaladı MOSKOVA Üç Amerikan şirketi ile Sovyet Rusya Hükümeti Sibirya'dan Amerika'ya tabii gaz getirmeyi öngören bir mukavele imzalamışlardır. Sovyetlerle bu önemli mukaveleyi imzalayan çirketler Texas Eastern Tenneco ve Brown and Rott'dur. Bundan önce de iki Amerikan şirketi (El Paso Natural Co. ve Occidental Petroleum), So%"yetler Birliği ile 10 milyar do larlık aynı mealde bir mukavele imzalamışlardı. Bu mukaveleye gore Sıbiıya tabü gazı 1979 yılına kadar Amerıkanın batı sahiline nakledılmi; olacaktır. tmzalanan mukavelelere göre Amerikan kumpanyalan Sovyetlere gerekli kredi ve materyeli temin edecekler ve Rusya da bunun bedelini tabü gazla ödeyecek tir. Öte yandan Tass Ajansınm bildirdiğine göre Sovyet Komünist Partısi lıderi Leonid Brejnev"in Amcrıka seyahatınde yaptığı anlaşmalar 16 üyelık Sovyet Politburosu tarafından tasvip edilmiştir. Tass Ajansı Politbüro ve Hükümet Konseyinın müştereken hazırladıkları 1.500 kelimelik bildıri ile Brejnev . Nixon anlaşmalarının olumlu olarak karşılandığını ilân etmişlerdir. Politbüro ve hükümet üyeleri bu bildirilerinde, Brejnev'in Amerika seyahatinin «Anlaşmazlık olan yerlerde bile görüşmelerle bir hal çaresinin bulunabileceğini» sçıkça belirtmi? olduğunu be lirtmektedirler. VVatergate'ı araştıran 3 savcı yardımcısı istifa etti Başan kazanacak mı? Juan Domingo Peron'un baçan Vszanıp kazanamıyaeagmı şimdiden söylemek zordur. Ancak kendisinin çu anda siyasî ha» yatının en itibarlı dönemini yaşamakta olduğu bir gerçektir. Peron itibannı ustalıklı şekilde kullamp, birbirine karşı gruplar arasında bir uzlaşma zemini hazırlayabilir Üstelik bunu çu anda kendisinden baska yapabilecek bir lider de yoktur Peroncu hareket içinde. Arjantin'in yeni Cumhurbaşkanı ve Peron'un kuklaa olan Hector Campora, ülkeyi etkili biçimde yönetmek bir yana, Peroncu hareket içindeki çatışmaları bile önleyememiştir şimdiye kadar. tcraatı, Peron'a ne kadar bağlı olduğunu söyleyip durmaktan ibaret kalmaktadır. Bu nedenle önümürdeki günlerde. Arjantin'i kurtarma çabalarında ftsü ağırlığm Peron'un sırtına yükleneceği muhakkak gibidir. WASHİNGTON Watergate skandalını araştırmakla görevlendirilen Savcı yardımcılarından üçü istifa etmistir. Earl Silbert, Seymour Glanzer ve Donald Campbell adlanndaki Savcı yardımcılan, olayı araştırmakla görevli özel Bassavcı Archibald Cox ile uzun bir görüşme vaptıktan «onra tstifa ettiklerini açıklamı<=lardır. (a.a) Mark'ın kıymetlenmesi; Londra borsasında teJâş uyandırdı İLÂN i LONDRA Batı Almsnya'nın markı yuzde 5,5 oranında reva1 Faktlltemiz blckısn <c<n perde vaptınlırasj ıjl ka£ lue etme kararı Londra Esham 5 palı sarf usulıl ile eksiTtmeyp çıkanlmıştır. = Borsasında telâş uyandırmif ve H i 2 îhalesi 18 Temmuz J973 Çarşamta jrünü aaat 11' | butun satışlar durmuştur. = de yapılacaktır. = Son haftalar içerisinde ahnmıj | 3 Kesif bedeU 47.525 ltr», geçia temitmt S5.815 HI olan fiyat ve vergi politikası ka I radır. 1 rarları esasen Esham Borsasını = 4 Teknik sartneme. kejif re mall »artrame Levap yavaşlatmıştı. Mark hakkında 1 sım Sefliğınde görülebilir. Posta eulu ve 5 TL. damga ş revaluasyon kararı ise önceki pulu gönderilerek istendiğınde takı.n "larrk stb'nrterlır = gxın borsa kapanırken esham ü Ş (Basm. 1. 2463 . 17637) 52341 zerindeki satışlan tamamen dur | durmuştur. (UPI) fıııniHiııııınımnıınıııııııııınınınımıııımiHiııııııııııııııı ıiıiıııııııııııııııııııııııııiıiiiiıııııııımiiıııi? Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından Mısır inceKyor i KAHİRE Ahbar El Yövm gazetesı dünkü sayısmda Mısır Hükümeünin Nixon ile Brejnev arasındaki görüşmelerin Sovyet Rusya Mısır dostluk ve işbirliği anlaşması ışığında incelemekte olduğunu yazmıştır. (UPIAP) TTASHİNGTON ABD Senato«u, Başkan Nixon'un Çinhindi savaşı için istediği ek kredlnin verilmesini öngören .kanun tasansını, harekâtın en^geç 15 Ağustos'a kadar durduruîmasını öngören bir değisiklik ekleyerek kabul etmistir. 63 senatör tasarının lehinde, 26'sı ise aleyhinde oy kullanmıştır. Kongre ile Nixon uyuştular Campora'nın pro^raım Peron'un, Campon yönetiminde nasıl bir görev yüldeneceğl ia* kesinleşmis değildir. Eski Arjantin diktatörü simdilik temaslannı cürdürmekte ve hiç ku$kusuz Ueride yükleneceği görevin niteliği üzerinde hesaplannı yapmaktadır. Bu arada Hector Campora, hiç kuçkusuz Peron'dan aldığı ilhamla, yeni bir iktisadl program hazırlamıa, bu programla ilgili kanun tekliflerini Kongre'ye runmujtur. Program tam sekliyle uygulanabildiği takdirde, bunun. Arjantin ekonomisi için yararlı olacağı söylenebilir. Ancak bu tam uygulamamn yapılabilmesi için sokak çarpısmalaruun ıon bulması da sarttır. Bir ülkede iç savaş niteliğinde sokak çarpıtmalan devam ettiği sürece, hiçbir programı uygulamanın olanağı yoktur. Peron kuşkusuz bu gerçeğj bilmektedir Buna rağmen sokak çarpışmalannı ve kendi adına bu çarpışmalan yüriitenleri kontrol altma alamazsa, Peron'un gelecekte başan kazanmasına imkân yoktur. Bu ihtimal gerçekleşirse. eski diktatörün tekrar Ispanya'daki vülasına döneceği söylenebilir. 77 yolcuyla düsen Sovyet uçağında y alnız pilot öldü AMMAN îçinde 77 yoleu •« 7 mürettebat bulunan Sovyet Havayollan Sereflot'a alt lkl jet motorlu bir TU314 uçağı, dün Amman HavaaJanından kalkışa geçtiği sırada, yükseklik kazanamıyarak, alanın hemen dışındaki bir evin üzerine düşerek parçalanmıştır. Kazada, uçağın pilotu ile, çarptıgı evde bulunan anne ve 5 çocuğun ölduğü blldirilmiştir. Yolcular arasında bulunan Ürdün Kralı Hüseyin'in llk eşl Prenses Dina ile Krallık Ailesinden Şerif Ahmet ElHaymak'ın kurtulduklan belirtilmiştir. Amman'm çeşitli hastanelerine kaldırılan 60 yolcu, ilk tedavilerinden sonra taburcu edilmişlerdir. Uçak, Beyrut Uzerlnden MosVova'ya gitmek üzere havalanmıştı. (a»THA) Bilim ve Teknik'in 68. Temmuz sayın çılrh. Bütün bayüerde bulunur. TBTAK Sım: 18214) . S24T TİME anLarousse sayı cıktı! DÎKKAT: Bu sayıda rcnkli ilâvc 4 yapraktır. (Manajans: 1744) 5220 TURKIYE İS BAKKASI A.$. GENEL MÜDÜRLÜK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE Libya, üç ABD petrol şirketini daha mülileştiriyor TRABLUS Petrol Bakan Yardımcısı Ömer Muntasır, Lib:• n'dakı üç Amerikan pe:rol sirl c ü n m daha mıllıleştirılecğın'. aç:klamıştır. Bunlar; «Occidental», Contınental, Marathon ve Amerada Hess ile Shell'den kurulu tıOasis» grubu ve Texaco ile California Standart'tan kurulu «Amoseas» grubudur. Libya'da uretıleu petrolıin yandan faziası bu üç şırket tarafından <;ıkarılmaktaydı. Mıllıleştırmeden sonra oetrol şirketlerı, Lıbya hükümetı he«abına petrol tesislerini ışletmeye devam edecek, bu hizmetierinin karşılığını hükumeten va nakit para, ; a da oetrol olaraV alacaklardır. Uç petrol şirkett ile hükumet arasındakı görüşmelere gelecek hafta devam edıiecektir. olarak yetiştirilmek üzere sınav ve mülâkatla eleman alınacaktır. AdcrYÎann, 1. Hukuk, Ikfisat, Işleime, SİYasal Bilgiler Fakülieleri ile Ege, Boğaziçi, Ortadoğu ve Atatürk Üniversiteleri' nin İdarî İlimler, îş îdaresi ve Iktisai bölümleri, İktisadî ve Ticaıî İlimler Akademileri, Ticarei ve Turizm Yüksek Öğretmen Okulu ile bunlann Milli Eğilira Bakanhğınca tanınmış Türkiye ve yab a n a ülkelerdeki eşiilerinden mezun olması, 2. îyi derecede tngilizce bilmeleri, 3. 30 yasmı dolduımamış olmaları gerekmekledir. îlgilenenlerin özgeçmişlerini belirten ve el yazılan ile yazılmış mektup ve bir foloğrafla en geç 20 Temmuz 1973 iarihine kadar aşağıdaki adrese başvurmalan rica olunur. TÜRKÎYE 15 BANKASI A. Ş. GENEL MÜDÜRLÜK EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MEŞRUTİYET CADDESİ NO. 24, KAT 3 ANKARA EGİTtMCİ Mehmet BARLAS v EF EROL AT ACAR 1 2 3 4 5 ÜĞÜ DİYARBAKIR KOLEJİ MÜDÜRLÜĞÜNOEN C i n s i Miktarı Muh. Bedel 73^00,00 144 140,00 64 82(J 00 112.500,00 15.100.00 Geç. Teminat 4.925,00 8.457,00 4 491,00 6.875,00 1.133,00 Ihale Saati 8.00'de 8.15'te 8.30da 8.45'te 9.00'da Francala Ekmek 35 Ton Bakkalıye 47 Kalem Sebze ve Meyva , 40 Kovun, Hındi, Ciğer Eti 625ü Ton Tatlılar 7 Kalem s Baromuzun 7529 sıcü sayısında kayıtlı AVUKAT 30/6/1973 günü bir trafık kazası sonucu vefat etmiştır. Cenazesi, memleketı olan Rize'je goturülup aile kabnstanına defnedıîecektır. Kederü aüesine ve meslektaşlarımıza bassağlıgı dileriz ISTANBUL BAROSU BASKANLIĞ1 (Cumhurivet 5253) ö 1 Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedelleri ile geçıci teminatları ve ihale saatlerı hızalarında yazıh yiyecek maddeleri 2490 sayıh Kanunun 31 incı, 32 nci maddeleri gereğince kapalı zarf usulü ıle ihaleye konulmuştur. 2 îhale günü 8/8/1973 Çarşamba günü yukarıda yazılı saatlerrfe Kolej'de yapılacaktır. 3 Şartnamelen Maarif Koleji Müdürlügünde mesai saatlerinde görülür. 4 tsteklilenn geçıci teminatlarını yatırarak 1973 yıiı Tıcaret üdası belgesı ile ihale zarflannı ıhale saatinden bır saat evvel Kolej'dekı Komisyona vermeleri şarttır. Postadaki gecikme kabul olmaz. (Basm: 17727/5244) friKHttHKHKHKKKHMHKHKHKHttHK^ a o o o o ö o o ö a a o Ş 2 İran'da şiddetli bir deprem oldu TAHR%N Baskent Tahran ve yöresi, dün TSİ 16.37"de şiddetli bir depıemle sarsılmıştır. Can kaybınm olmadığı bildirllmektedir. (Yeai Ajafli 21%) SW
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog