Bugünden 1930'a 5,452,878 adet makaleKatalog


«
»

ilhami soysal antoloiisi | umhuri Kurucusu: FUNUS NA 3Î Ucuz Kıtap Temmıa sayısı lle kırkıncı yılını t » maralayan. Varlıis Dergisı AtatürS çlsve doyurucu edebıyat si oldugıınu bu sayısı En güzeı şlir ve vabu sayıda vaz aylan lçın vaptıgı büvük ındirimü Uın da Koşullannı bulacakm'utlaka eöriln ve bu fırrlanmayı ihmal etmeyln sattan ranıdıilarıruza • verme* Içtn ılste lstellâncılık 2810/5255 yuı. 50. yıl; sayı: 17563 Teigraf ve mektup «rtresl: Cumhurlvet Istanbul Post« Kutu«u î«tanbııl No 248 T e i e l u n l a r : 22 U 90 22 «2 »6 22 42 97 22 4İ 18 B ü !« * 1 Temmuz Pazar 1973 Tarım gelirlerinin toplam gelir vergisine katkısı %2 HUkümetfn daveti üıerine Tur kiye'y» gelerek vergi slsteml Uzerlnde bir rapor hazırlayan Avrupa Ekonomik Topluluğu Türkiye Ortaklık Konse/i toplantısı dün Ankara'da yapıldı Bayülken, «Sanayileşmede gelişmeyl engellemeyecek; hızlı sanayileşmeyi sağlayacak tavizlerle tarım ürünlerinde ek tavizlerin alındığını» söyledi Konsey Başkanı Elslande'a göre; AET; «Birleşik Amerika'yı ticarî yönden rakip; askerî yönden k o r u y u c u dost ve müttefik» olarak görüyor Gunve Saat Hesabı kçüncfl yasama döneminin I sona ermesi nedeniyle düzenlediği basm toplantısında Sayın Başkan Sabit Osman Avcı Millet Meclisi çalısmaları iizerine geniş bilgi verdi. Başkanın açıkladığına göre arkada bıraktığımız dört yıl boyunca Millet Meclisi olafanüstü bir çaba harcamıs, çok çalışmıştır. Ornefin, toplam olarak dört yılda 15 ay tatil yapacak yerde ancak bes ay tatile girmiş, geri kalan süreyi birleşimlere ayırmıştır. Yine haftada üç giin üzerinden dört yılda 336 normal toplantı yapması gerekirken Millet Meclisi 678 giinde tam 678 birleşim yapmış. bu sür r içinde 3030 gaat çalısraak suretiyle bir rekor kırmıstır. Göriildüğfl Ribl fün re saat hesabına vurulduğu zaman 3 dönem Millet Meclısimiı gögiıs kabartıcı bir sonuçla görevini tamamlamış bulunuyor. 15 ay tatil yapacak jerde toplamı 5 ayı bile bulma>an kısa tatillerle yetinmek, hattâ bir yıl hiç tatile çıkmanuk, şu kadar saat yerine kat kat fazlasiyle bu kadar saat çahsmak, mil letvekillerimizi biz seçmenler karsısında gorevlerini basarmıs olmanın vicdan rahatlığına kavusturabilir. Ama gün ve saat hesabun bir yana bırakıp da çalısmalann niteliği ele alındıgı zaman durum nedir. özellikle çoğunluk partisinden olan sayın milletvekilleri bur düşünmekte midirler? tçüncü yasama döncmi sırasında bir 12 Mart Mubtırası gelmis yasama dönemini ortasından ikiye bolmüştür. Övle sanıyoruz ki, ileride tarih geçtiğimiz dönemi bir bütün olarak değil de 12 Mart öncesi ve 12 Mart sonrası diye ı m avn inrelemek ve on» göre değerlendirmek gereğini duyacak üluslarartn Par» Ponu (IMP) uzmanı Leil Muten, 1963 yılında Türkiye'ye gelerek tarım için bir vergi tekllfi »unan Prof. K«ldor'un önerlsinin esas olarak politık nedenlerle reddedıldiglnl lfade etmlstir. IMF uzmanı bugün için de TUrklye koşullarına en uygun Tergl »lstemlnin K&ldor Raporu doğrultusunda bir arazl vergisi getirmek olduğunu yazmıjtır. Leif Muten, mevcut arazl vergisl «daha müterakki ve daha ağır bir hale getirilmedıkçe tek başına arazl vergisinin tanm ve tanmdışı sektörler arasında vergl ahengini kurmaya yetmeyeceğl» görüşünü savunmuştur. IMF uzmanınm 100 sayfadan uzun Türk Vergı Sistenu (The Tax System of Turkey) adını taşıvan raporunun üçüncü böltimunde tanmsal vergilemeyle 11EİIi gbrüşleri yer almaktadır. Leıf Muten, tanm gelırlerintn ancak yüzde 7,8'üıln vergl olarak ödendiğini; tanm dısı kesımde (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) HÜKÜMETİN DAVETLİSİ OLARAK İNCELEME YAPAN ULUSLARARASI PARA FONU UZMANI MUTEN UYGULANAN VERGİLEME SİSTEMİNİ ELEŞTİRDİ UZMAN KALDOR'UN YILDA 1.5MİLYAR CIVARINDA BİR HASILÂT ÖNGÖREN TEKLİFİNlNr POLİTİK NEDENLERLE REDDEDİLDİĞİ BELİRTİLDİ AET ile geçici ticaret anlaşması imzalandı AXKARA, (Cumhurfyet Bflrosa) Avrupa Ekonomik Toplulugunun dokuz üyeli olmasmdan tonra Türkiye 11» Topluluk arasındaki katma protokolü yeniden düzenleyen «Tamamlayıcı Protokol» ve bağh geçici Ticaret Anlaşması dün Ankara'da Imzalanmıstır. AET Türkiye Ortakhk Konteyl toplantısı da dün yapılmjştır. TBMM Tören Salonund» yapılan lmza töreninde konuşan Dısişleri Bakanı, «Tlirklye, hızlı ve ahenklı gellşmesine devam edebilmek İçin Topluluk ortaklarının kendisina gerekll destek ve isbirliğini sağlamaya devam etfecekleri ümidindedir» demıştir. Türkiye AET Ortaklık Konseyi toplantısı için Ankara'vs gelmiş olan 9 ülkenln ilgili Bakan ve temsilcilerl dün sabah Cumhurbaskanı Pahrl Korutürk lle Başbakan Naim TaJu'yu a y r. a y n öyaret etmislerdlf. Toplaatıdan sonra Ortaltlık Konseyi görüsmelerine kapalı birleşim balinde devam edilmistir. Tavizler Dışlşleri Bakanlığından dün gece yapılan açıklamaya göre Türkiye, bu anlaşmayla şu ta vizleri elde etmistlr: • Tanm ürünlerine uygul&nan tercihli rejimin 1 Eylül 1971'de yürürlüğe girişinden bu yana, halen Türkiye'nin yararlandığı tanm tavizlerine, asağıdaki ürunler de eklenmiştir: Kurutulmus soğan ve sanmsak, makarna, şehriye v.b., türlü malt, altıntop ve turunç, fiğ, fmdık, v.s. Bu tavizler, süregelen inceleme çerçevesinde global Ak deniz politikasma giren ürünlep. de yeni tavizlerle Ueride tamamlanacaktır. Topluluk. bu alana giren Türkiye çıkıslı domates konsantrelerinin ithalatının, global politikaya dahil olup Türkiye ile benzer durumda bulunan Akdenia ulkeleri çıkışlı ayni ürünler ithalatına kıyasla en az bunlar kadar elverişli bir muameleye (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) TMO, kuruluşundan bugüne dek 319 milyon lira zarar etti Hikmet ÇETİNKAYA IZMtR, (Cumhuriyet Ege Bfirora) Toprak Mahsulleri Ofisinin kurulujundan bu yana 319 milyon 586 bin 353 lira xarar ettiği, yılhk zarannın ise 10 milyon lira olduğu hazırlanan bir raporda or taya çıkmıştır. Bir seminer dolayısıyle hazırlanan «Türkiye'nin hububat politikasında Toprak Mahsullerl Ofisinin rolü» adh raporda 1938 yjlından bugüne değin hububat alımlan ile ilgıli politika anlatılmakta, stok, ihracat ve ithalât konulanna değinilmek tedir. Raporda sermaye ve kâr zarar durumu eleştirilirken 1938 yılında Ofis sermayesinin 17 mil yon hra olduğu, bugün ise 1 mil yar 400 milyon liraya ulaştığl belırtilerek özetle söyle denilmektedir. cBilindiği gibi Toprak Mahsulleri Ofisinin başlıca görevi hububat ürünlerine alım ve satı? fıyaüarmda istikrarh bir düzen yaratmak suretiyle gerek üreticiyı gerekse tüketıcıyi korumaktır Bu görev üretim merkezi?rin den satm alman hububatın tüketim merkezlerine degin ta>=ınmasını ve ihtivaç sahiplerinin istifadesine sunulmasmı zorunlu kıl dığı için, yurdun her tarsfmda yapılan geniş bir örgütlenmeyi gerektirmekte ve özellikle onemli raıktarlsra ulaşan taşımalara sebep olmaktadır. (Devamı Sa. 7. Su. i de) Başkan Allende, sürekli olarak Sol'u baltaloyon Kongreye savaş ilân etti Q îl|ii Bazı orJu birliklerinin Santıago'da AUende'yı devırmek için gıriştikleri hareket sonunO O I U " d a 2'sı gazeteci olmak üzere, 8 kisinin bldüğü açıklanmıştır. Yukarda, Şili Savunma Bakanı Jose Toha, çarpışmaların sona ermesinden aonra, Hükümet yanhsı askerlerle birlikte, Bakanhğının önünde gorülüyor.. (Radyofoto: UPÎ) SANTİAGO 23 bin kişilik Şili Sılahlı Kuvvetlerınm destefi sayesınde, 300 kadar subay ve assubaym isyanını kısa bır süre içinde bastırmayı başaran Şili'nın Marksist Cumhurbaskanı Salvador Allende, bu kez de, sağcı ve merkezci muhalefet partilerinin kontrolü altmda bulunan kongreye savaş ilan etmiştir. ! Cumhurbaşkanlığı Sarayı ö1 nünde toplanan 200 bin kişilik j bir kalabalığa hitap eden Allen1 de, kongrenin sürekli olarak sol' cephe hükümetini baltaladığını ve devlet mekanizmasını işlemez hâle sokmaya çaüştığını iddia etmiştir. Kongrenin dağıtılmasını lstiyenlere cevap veren Allende, böy le bir kararı tek başına alamıyacaguıı, ancak gerekirse, halkın oyuna, bir plebisite bas vurabileceğini söylemiştir. Şili Kongresi, Hıristiyan Demokrat Partinin kontrolü altın1 da bulunmaktadır. Hükümet ise, ı sosyalistler ve komünistlerden 1 oluşmaktadır. Allende, Cuma sabahı erken saatlerde Cumhurbaşkanlığı Sarayını çevırerek yaylim ateşine' tutan asılere Albay Robert Souper'ın komuta ettiğini ve kendislnin halen bir cezaevinde bulunduğunu söylemiştir. Fiyatı çok düşük bulunan cetveller, ihracatcı daha yüksek fiyat isterse, ithal edilebilecek NUTİ Ö Z D E N İ Z Ucuz fiyata ithal edilen yüzbın liralık sürgülü hesap cetvelı Fiyat Tescil ve Tetkik Dairesı tarafmdan «ırf «Ucuz olduğu» gerekçesıyle reddedılince cetveller Gümriik depolannda çürümeye terkedilmistir. Cetvelleri ucuz flyata ithal eden sırket yetkılılen «Yurdumuzdaki fıyat artışlanna karşı yaptığımız ucuzlatma çabasının tutulmamasmdan gerçek üzünrü duymaktayız» derken İthal Mallan Fıyat Tescil ve Tetkik (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) AP'ye giren Anayasa Mahkemesi eski başkanı Ketenoğlu, "/nayet Allah'tan yordım sizden,, dedi ı ANKARA, (Cummımet Bürosu) Anayasa Mankeme&ı esk) Baa kanı Ismaıl Hakju KeıeDOftlu. c?in duzenlenen bir törenle AP ye girmıstiT. Gins oeynnnamesı Genel Başkan ve C^eneı beKreter taralındao ımzaianan Ketenoğlu, raptıği sonusuıada, «Adalet Partısinin, büyük partinin tüzüğüne, inandım. Bu partı benım dUşunceme yer verıyor. benim Karaütenme değer veriyor» demlstır Anayasa MatiKemesi eskl Baş kanı, özetıe göyie konuşrnaştur: «MemleKetımm tıavasjıda am yeller esiyor. Milletim din yolundan, mezheo volunaan, teorîk cereyanlar voıundan muhaıeJetiktxlar sempatisl anupstlsl dolayısıyle veyahut oaşka bir takım sebeplerle avıro avnra ayrılıyor; paramparça ediliyordu. AP'nin, bu büyLk partmın tuzügiine inandım Cenabı Hak ne bırakmışsa Denae; onu bu hizmetin emrlne tevdl etmeve amadevtm. Inavet Alıaiıtan var dımlar sizierdenmı. E^ki particilerden. büvük partıcılerden, bilhassa eenel baskandan.» (Devamı Sa, 7. Sü. 6 da) tır. 13 Mart önceslnde yasama organımız 27 Mayıs ruhunun yaşatılması kavgalarma sahne oluyordu. 27 Mayıs'a karşı güçler gerçi Millet Meclisinde ve Cumhuriyet Senatosunda bir üstünlük sağlamışlardı. Ne var ki 27 Mayıs Anayanasını değiştirmeye yetmiyordu bu üstünlük. Anayasayı gereği gibi ınpulamayan. ilk fırsatta onu kendi felsefesi doğrultusunda değiştireceğini açık açık söyleyen iktidann tutumu yüzünden ülkemiz düzeni gittikçe bozuluyor, anarsik eylemlere ortam hazırlannordu. 12 Mart Muhtırasi>le, muhttranm suçladığı güçler iktidardan U7aklaşmak zorunda kaldılar. Onların verine partilcr östü dediğimiz bir takım hükıimetler arka arkaya işhaşına ^etirildi. Parlâmentonun iraripsi dısında kunılan bu >ürutme organlarına anarşik eviemlere son vermek. muhtıranuı öngördüğü ı<eformları Atatürk'çü bir görüşle ele alıp şerçpkleştirmek Rörpvi verilmişti. Ama Parlârnentonun sivasal vanıüindan dogmayan bu partiler ü v tu hiikümetler gene de Parlamen tn»a karsı sorumlu idiİT. Bir bas ka dcyisle çıkarılması istencn ya salan ancak 27 Mayıs'a karşı ol. ri.;ni bilinen Parlâmcntn çoğıınlusunun eğilimine göre çıkarabilerfklerdı. .Vitekim öyle oldu. Sayın Meclis Baskanı Sabit Osman Avcı'nın cün ve saat hesahına vurarak voğun bir calışma rekoru kırdiRinı acıkladığı 3. döpem rasama orçanıınıı son iki yıl içinde 27 Mayıs Anayasasını adamakılh degiştirdi. nerede ise tanınnuz hale eelirdi. Reform adı altınds getirilen çok ılımh tasanlara uzun süre dudak büktükten sonra birkaç hafta içinde onları surasindan burasmdan budavarak kusa ben7etti. öyle ki henüz veni TÜrürlüje çiren ya da uygulanmak için Resmi Gazetede yayımlanmaKI beklenen va<salar arasında AnayasanH7 hükünlerine açıkça ters düstüçünü bildiâimiz maddelerle yiklu olanları bile bulunuvor. Bundan sonraki vasima orsani biraz daha ar calı«wa da \tafnrk TSrkiyesine daha yakısır hir düifnin izlevicisi olnbiUe dive içinizden geçiriyoruz. Son yüzyılların en uzun güneş tutulması olayı, Türkiye'nin böyük bir bölümünde izlendi Son yüzyılların en uzun gUneç tutulması, dun meydana gelmiştır. Yurdumuzım Kuzey • Doğu bölgeleri hariç, oteki bölgelerinden izlenebılen güneş tutulması, saat 14.30J8'de başlamış, 15.31.44' de sona ermıştir. Kandilli Rasathanesinin iki dev durbünüyle ızlenen güneş tutulması, aynca 16 milımetrelik kamerayla da, inceleme yapılmak U7ere, filme alınmıştır. Rasatnaı.s ügili^ri, güneş tutulmasının Turkıye'den onda bırinin görülduğum. bıldırmışlerdir. Güneş tutulmasının izlenmesi sırasmda halkın gözlerinin bozulmaması ıçın ıigililer önceden halkı uyararak, tutulmayı mum ya da çıra ısme tutulmuş camla seyretmelerıni salık vermişlerdır. Kenya'da 1 Fazla mesai ödemelerinin bordrosıı ayrı olacak ANKARA Memur ve işçilerin fazla mesailerinın ayrı bordrodan odenmesini ongören kanun. dünkü Resmî Gazetede yayımlanmıstır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 104. maddesine iki fıkra ekleycrek 1743 sayılı yeni kanuna gore, «Kanurlarına ve bunlara dayanılarak çıkarılan tüzük kararname ve yönetmeliklere uy gun bulunmak kaydıyle. fazla çalışma karşılı|ı vapılan ödemelcr, muhtelif ücret odemesi sayılacak'tır. Bunda uyçulanacak Gelir Vergisi nisbetinin yüzde 25'ten aşası olamıyacağı. istihkak sahiplerinin bu ödemçlerin a"=ıl vergileriyle birlestirılerpk vergilendirilmesini isteyebilecekleri de kanıında öngörülmüstür. Kanun «yayım tarihini izieyen avın bsşında yürürlüğe gırecek» tir. Bu durumda işçi ve memurlırın fazla mesai ücrptleri 1 temmuz tarihinden itibarpn ayrı bordrolardan ödenecektir. (THA) Güneş tutulmasının en açık bir biçimde izlendiği Kenya'da, TSt 15.57'de hava, bir anda kararmıştır. Rudolf golu yöresinde toplanan yuzlerce bilgm, güneş tutulmasını büyük heyecanla izlemiştir. Tutulma, 7 dakika 4 sanıye sürdüğü için bilginler, guneşı uzun uzun inceleme ol«nağını bulmuşlardır. Guneşin tutulması ile Kenya'da havanın bir anda kararması uzerine Ulusal Park Sahasında bulunan binlerce hayvan, ganp l sesler çıkartarak kaçısmışlardır. Havanın kararması üzerine ısı d'uşmüş; araba kullananlar, far , larını açmak zorunda kalmışlardır. Bu arada Kenyalı kabile | ler. «Güneşın öldLeüne» ınanaduava baslurni'=lardır. TIP yöneticileri hakkmdaki hüküm dün kesinleşti ANKARA Anayasa Mahke' mesince kapatılan Türkiye İşçi | Partısi yöneticileri haikuıda 3 Numaralı Sıkıyönetım Mahkemesınce verilen karar, Askerl Yargıtayca onanarak kesinleşmiş' tir. | TİP Merkez Yönetim Kurulu I üyelerın Osman Sakalsız, Yal ; çın Cerit, Nejat Öktem, Turgut Kazan, Yavuz Ünal haklannda hükmedilen 15 yıi ağır hapis, Adıl Özkol, Bekir Yenigün haklannda 12 yıl 6 ay ağu hapis, 1 1 delegelerinden Oral Çalışlar hak(Devamj Sa. 7, Sü. 6 da) BİR AMERİKAU, 138 PARÇA TARİHÎ ESER KAÇIRIYORDU ADANA Incirlik NATO Havaalanında tarih öğretmenliği yapan Wılliam Keş adındaki bir Amerikalı, Bizans ve 14. yüzyıla ait 138 parça tarihi e(Devmmı Sa. 7, Sü. 5 de) 8ölü Çarpışmalar sırasmda, Ikist gazeteci olmak üzere 8 kişi ölmüs (Devamı S s . 7, Sü. 4 de) Homongolos, "Sol insan,, demekmi? ANKARA, (Cumhuriyet Bflrotn) AP Erzurum Milletvekill Naci Gacıroğlu Atatürk Üniversitesi Rektörü Bıyıkoğlu'mı son tutumundan dolayı öven bir flnerge hazırlamış, «Bir Istanbul gazetesinin sol tahrikçiligi hakkın da ne düşündüğünü» Başbakan Talu'dan sormustur Gaciroğlu (los) olayı için de, önergesinde şöyle demektedir: «Gelelim malum hadiseye: Lfttince (homo) insan demektir. (homongos) ise tekâmül etmiş, yetişmis insan manasmadır. CHomongolos) ibaresinde ise (los) eki insan kelimesinden a v n olarak a«;agıdan yukan (sol) yazılmış olmakla gayet aşıkâr oîarak Csolinsan) mana^ını tazammun etmektedir.. Bu mecmuada gençlere ilim, modern fen yerine ahlâka aykm yazılar sunulmaktadır. Elbetteki Erzurum'lu ve onun milliyetçi rektöril. bu mecmuayı, tasvıp etmiyecekti.» Sıkıyönetim'de «Hatırlamıyorum hâkim bey» diye ifade değistiren tanık tutuklandı ADANA 8 Koicrdu Askeri Mahkemesınde Marksıst ve Lenınıst oroıeteryt oartısı kurmaktan sanık Aıâattın urhon ve 3'! arKads^ının vnreılanması sırasında ıfaae degıçtiren ömer Akbas admdfiltı «ahıt tutuklanmıştır (Devamı Sa. 7. Sü. S de) 1 Bu>uıun beyler, yine sol propaganda: Prof Ur K. Bıvıkoglu «Homoneolos» derglslnirı ısmlnîn son hprpsî tersten okununca «sol» kelımes) çıkıvor. dive. 5B rencllerı komünistlıkl» suçladı Basın NADİR NADİ 1'UILLMASININ İSTANÜUL'DA GÖRÜNÜ$Ü . <Fotoğraf: THA)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog