Bugünden 1930'a 5,384,236 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DEVLET İSTATÎSTÎK ENSTÎTÜSÜ HAKEMLERLE İLGÎLİ BİR ANKET YAPTI HAKEMLERİN %'33'Ü SEYİRCİDEN; %20'Sİ DE SAHALARIN BOZUK OLDUGUNDAN YAKIND! BÜYÜK BİR KISMI M E M U R OLAN HAKEMLERİN %88'İ İÇKİ VE S İ G A R A KULLANMIYOR "MAÇLARDA CAN Ü GUVENLIGI YETERLİ DEĞİL Devlet îstatistik Enstitusünün ge çen yıl yaptığı bir ankette futbol hakemlerinin en çok maçlardaki can emniyetinin yetersizliğiııden yakındığı ortaya çıkmıştır. Hakemler ikinci olarak da seyirciden yakınmışlardır. Ligin tek Cankurtaran, "Brezilyalı antrenörün fikirleri, Brezilya'da geçerli,, dedi maçını /# Didi'nin istediği bııgün G. Saray F. BAHÇE Türkiye.'de BÜYÜK Kayseri MAÇLARIN TAKIMIDIR; ancak 10 oynuyor ISTANBUL'DA ANK. GÜCÜ'NÜ YENİP TUR ATLARIZ» ERHAN GÜRER Devlet Isiatistik Enstitüsü geçen yıl ağustos ayı içinde İzmir'de düzenlenen ve 126 Türk hake min katıldığı Uluslararası Futbdl Hakemi • Seminerinde yaptığı an kette diğer konulara da değinilmiş, çoğunluğunun hakemliğe bas lamadan önce hiç sporculuk yap madığı, memur olduğu ve aylıkla rının da 2000 2500 lira arasmda değiştiği saptanmıştır. Anketin bir bölumünde de içki ve sıgara kul lanmayan hakemlerin çoğunluğu oluşturduğu EÖriilmüştür. 126 futbol hakeminin katıldığı ankette '.'a 40.32"si emniyet yetersizliğinden, ",» 33,02'si seyirciden, 0c20,16'sı da saha durumuııdan yak:nmi5tır. M?sleklerinin çoğunluğu ise memuriyet olarak saptanmıştır: °o 65.52. Bundan sonra Assubaylar ı"o 20.25ı ve serbest meslek sahipleıi l ' ı 16,381 gelmektedir. Ankete katılan hakemlerin, co 36.54'ünün hakemlikten önce lisanslı olarak hiç bir sporu yapma dığı saptanmıştır. Hakemlikten sonra da çoğunlu ğu gözlemcilik yapmak arzusun Serbest Cüreş Takımımız 3 Araltkta Birinci Türkiye Ligine bugün Dolmabahçe Stadmda yapılacak Galatasaray Kayserispor maçı ile devam cdilecektir. Saat 14.15'de başlıyacak olan karşılaşmada liderlik mücadelesi veren Galatasaray, Muzaöer ve Metin'den yoksun kadrosu ile iki puan daha almak için oynayacak tır. Ligin alt sıra takımlanndan Kayserispor'un bu maçta puan al ması ise çok zor görünmektedir. Takımlar, maça «u muhtemel kadroları ile çıkacaklardır. Galatasaray: Yasin . Ekrem, da olduklarını belirrmisl«rdir: • • Enver, Tuncay, Aydın Bülent, ' Tarık, Mustafa B. Mehmet, K. 97,02. Mehmet, Şevki. İçki ve sieara konusundaki soruiarın karşılığında da «u sonuç j Kayserispor: Ercan • Esat, Oîlar çıkmıştır: • . man, Cihat, Levent Cengiz, Er İçki ve sigara kullanmayanlar: sel B. Mehmet, B. Mustafa, Er°i> 88.20. Hem içki. hem de sigara' dinç. kullananlar: ' ı 17,65... 2. TÜRKtYE LİGİ Hakemlerin çoğunluğunun (."• Ali Sami Yen Stadı: 48,14) 20002500 lira arasında ay14.00 Beykoz İskenderunspor lık aldığ:, bu arada 5000 Hradan Ankara Cebeci Stadı: fazla alanların da ".'o 12,60 oranın 12.15 Ankara D. Spor Erzurum da olduğu saptanmıştır. 14.00 PTT Gaziantepspor. Futbol hakemliği dışında. diğer 3. TÜRKİYE LİGİ spor dallanndan da hakemlik li sansı bulunanlann durumları da Vefa Stadı: şöyle: "o 13,94'ü voleybol, <o 10.08'i ! 12.00 Karagümrük Feriköy atletizm. 14.00 Davutpaşa Petrol Ofis yıl sonra FRANSA'DA «NİCE'DEN YEDİĞİMİZ DÖRT GOL MORALI Ü2ERİNDE BÜYÜK ETKİ YAPTI» • şır an önce kurtulması için gerekli çateler .araştırılmjştır. Fener.bahçe'nin .Adana'da Adanaspor ve Giresun'da Gıresunsporla yapacagı' maclar liderlıfe geçmeFenerbahçe'nin Fransa'da Nice sınde düğüm noktası olabılir» takımı ile yaptığı maçta'vediğı Emtn Cankurtararı daha sonra 4 golün oyuneularm morali üze Fenerbahçe'nin teknik vönetırinde büvük bir etki vaptıŞını minde bir hata olup olmadığl belirten Emin Cankurtaran şunşeklinde sorulan bir soruyu «Dilan söylemiştir: di herkesin bildiği sıbı Düyuk «Fenerbahçe Türkive'run en bil bır antrenör. kendine eöre fikırleri var. bunlar ltalva'da. îngilyük ve en fazla sevilen kulübü. tere'de özellikle Brezılyada uySeyircısi daima basarı ıstıyor, bu fmlanabilir ama Türkiye'de bu nun aksı olduğu zaman büyüic fikirlerin uygulannıasına eeçütepkiler doğuyo'r. Futbolculanmesi için en az 10 yıl gereklimız bunu biliyorlar ve kendiledir» demiştir. rini bu şartlara göre. hazırlamaya çahşıyorlar. Dün yapılan yö ı Türkiye Kupası'nda AnkaragUnetim kurulu toplantısında takıcü karşısında alman neticenin mın içins düştügü .krizden bir önemli olmadıgını da belirten Cankurtaran sözlerinı jöyle bitirmiştir: ••Fenerbahçe büyük maçlann takımıdır. Istanbul'da Ankaragücü'nü yenip tur atlıyacağımıza inanıyorum..» Fenerbahçe Asbaşkanı Emin Cankurtaran, «Dıdinın kendint göre Iıkirlerı var. Bunları uygulsmak istıyor» demiştir. OYUNCULARIN Irana gidiyor ANKARA 6 9 Arahk tarfhleri arasmda Tahran'da yapıiacak Uluslararası Arya Mehr Turnuvasına katılacak Serbest Güreş Takıırurnız 3 Aralık'ta Istanbul' dan îran'a gidecektir. Güreş Federasyonu Başk&ru Faziı Arrnç'ın baskanlığını yapacağı kafilede Raif Akbulut ida reci, Muharrem Atik antrenör, Yaşar Özeren fılm operatörü olarak bulunmaktsdır. îran'a gidecek güreşçiler »unJardır: 48 kilo: Ali Yıltnaz 52 kilo: Salim Bak 57 kilo: Zıya Atalay 62 kilo: Vehbı Akdağ • Mehmet Sarı 68 kilo: Şevket Ilgaç 74 kilo: Mustafa Çakmak 82 kilo: Hayri Polat • Mehmet Öztürk 100 kilo: Mehmet Güçlü. Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Polat: '' Yabancı hakemlere kapılarımız kapalı olacak,, Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Polat, «Kapılarımız yabancı hakemlere daima kapalı olacak» demiştir. Son günlerde hakemlik müesçeseMne çok yuklenilriığini belirten Polat, verdigı demeçte şunları söylemiştir: «Kurumlar ara^ında iyl anlayış tesis edilmedikçe ve her kurum kendi görüşleri içinde meseleleri hal yoluna gidert t çellski ve hurursuzluk doğar, hataları tamir etmek içic gerekli ted'birleri eîe almak icap eder. Ancak bu sekilde bııtun toplum meseielerı çozıımlenir Bıitün bu çelişkl ve tşpkiler. organların yptkl huriutlannı, futbnia gonül veıenlerın bılmemelerinden lierı geliyor. 1., 2., 3 Türkiye Liçi ve Tıirkiye K'ipasınria bir yıl içinde hinin üzerinde müsabaka yapılmaktadır. Bu müsabakalardaki hakem olaylan nı.speti 56' yı geçmez. Bu raksm yö»«le yönünden çok dilşüktür. • Hskim bıle bir karar verirken günlerce düşünür. Ama hakem. amnda karar vermek zoruncian"!r Bu bakımdan işi hakimden mrrtur.» Hasan P>lat, daha «onra hakrmlerimizin tam bir tarnfsı/lıkla tnaç yonettiklerini belırterek, sözlerıne şöyle devam etmiştir: «Özellikle yabancı hakem g« tirıneme yolundaki kararımu hakemlerimizc olumlu tesir ysp mıç. kısa b«r ismantifi basanl olraalarma tHiyTJk ölçüdc katkıd; bulunmuştur. Tabloyu bu kadaı pembe gösterirken zaman zaman başarısız olaniarın da mevcııdiyetinı teslim ve kabul etmek ıcap eder. Hatta İJflzı müsabEkaİBrda iıakemlerin kasda dayalı olmak sızın oyun üzerindeki gerklı otr> riteyi sağlayamamaları nedeni ile byzı olaylar da doguyor. Hakenılerimiz çcjk ağır çartlar altuıda vazife cörtkor. Klüplerimize bağlı ve ona gönül veren fe dakar taraftarlar zaman /aman asırı tftjahurlerle oyunun idarasini daha aorlaştınyorlar. Başarısız neticeleri kendilerinln dışın da bir sebebe bağlamak ve böylece başansızlıgı örtmek yolunda bazi yönetıci ve teknik adamların davrRnışlanna şahit oluyoruz. Şüphesiz bu tutumlar tepki yaratıyor. Güzel futbol oynamaktan ziyade ne palıasına cılursa olsun kazanma hcvesi, maçlann tansiyo nunu ağırlaştınyor ve vazife sören lıakemlerimizin durumu daha çetin bir hal alıyor. Bizlere dü>en görev tamamen iyı niyet sahibi ve bitaraf yapıda olan hakemlerimizin hizmetlerini kolaylaştı rmalctır. Eskiden şike iddialanna hakemlerimizin de adı karışırdı, ama çayanı şükrandır ki bu yıl özellikle 2. Ligde jaygın halrie olan şike iddiaları arasına hiç'oir hakcminıizin adı karışmamıştır. Bu biiyiık bjr aşamadır. Binbir zahmet vo emeklp eiiç lenmeye çalışan vç bu ujjurda büylik nıaridî, manevi harcaraal lar yapan klüplerimizin basarı kaderleri hakemlerimizin isabefesit yönetileri ile değiştirilmesin.' Hakemlerimizden cesur olmalarını.j'alnız bu cesaretlerinin ada lete dayalı olmasını istedik.» Samsun, 8 yılda tam 15 antrenör değiştirdi SAMSUN 1965 yılında kunılan Samsunspor bu zamana kadar geçen 8 lutbol sezonu içınde toplam 15 antrenör dfcfiştirerek «antrenör değiştinne» rekoru kırmıştır. 196566 futbol sezonur.da ikinci milli lige alınan Samsunspor 196869 sezonunda şampiyon olmuş ve birincr rrJlli üse çıkmıştır. Samsunspor"u ikinci milH liede sırasıyla, Erdogan Torkal, Nejat Tayman, Ali Beratlı»il, Fahrettin Cansever, Sami özek ve Kâmuran Soykıray çahştırmıştır. Buna göre 2. milll ligde geçen 4 futbol sezonunda Samsunspor 6 antrenör değiştirmiştir. 1. milll lige antrenöf Basri Dirimlfli ile giren Samsunspor'u daha sonra sırasıyla Lefter Küçükandonyadis, Turgay Şeren, Sıtkı Kara , vin, Yılmaz Yurttaş, Lefter Kü.' çükandon^dis, Abdullah Matay, Nuri Aşan ve son olarak Gazanfer Olcajto antrenör olarak çalıştırmışlardır. Samsunspor • 1. milli ligde 4. yılını yaşarken bu ligde de şimdiye kadar 9 antrenör değişmiştir. BUGÜN OYNANACAK AMATÖR MAÇLAR 1. Amatör Ligde bugün oyranacak maçîarın programı şöyiedir: Ali Sami Ten Stadı: 12.00 Altınmızrak Yalova Eyüp Sahası: 12.00 Zeyrek Kalespor 14.15 Şehzadebaşı Beyoğluspor Alibeyköy Sahası: 14.15 K. Ayasofya • Topkapı Kartal Sahası: 14.15 Emirgân Özenspor Maltepe Sahası: 14.15 Yıldızspor • Kulespor Fenerbahçe Stadı: 12.30 Sultantepe Kadırga 14.15 Top. Tayfun Haydarpaşa Pasabahçe Sahası: 14.15 Hürriyet Y. Sultan Selim Uluslararası Boks Turnuvası her yıl tekrar edilecek ANKARA Boks Fsderasyonu Cumhurıyet'in 50. Yılı nedeniyle düzenledigi Uluslararası Boks Turnuvasını her yıl düzenlemeye karar vermiş ve bu turnuvayı 1974 yılı programına almıştır. Gelecek yıl 2630 Ekim tarihlerl arasında İzmir'de yapılacak olan Cumhuriyet Kupası 2. Ulus laıarası Boks Turnuvası için B. Almanya, Avusturya, Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya, Sovyetler Birliğı, Tunus, Mısır, Cezayir, îtalya, Yunanistan, Gal, Macaristan, Polonya, Hollanda ve Finlandiya olmak üzere 16 ülkeye davet mektuplan yazılmıştır. "Ilk yarmın • liderı G. Saray olacak,, Galatasaray yönetıcisi Doğas Akagündüz, «llk yanyı Galatasaray hder olarak bitirecektirı demiştir. Şampıyonluğu Fenerbahçe ile paylaşacaklarını belirten Akagündiiz. sövle konuşmustur. «İpi biz göğüsleriz» Istanbul Boks Karması yarın Almanya'ya gidiyor îstanbul Boks Karması Almanya'nın Köln şehrinde Rain ' Bölgesi takımı ile karşılaşmalar yapmak üzere yarın Alman i ya'ya hareket edecektir. J «6 sakat oyuncumuz olmasına ve 2 oyuncumuzun uzun müd det oynamamasına rağmen Galatasaray takımı ligı ıyi yürütmektedır. llk yanyı yıne lider olarak bitireceğimızi tahmın edıyorum. İkinci yarıda ise otur muş bir Galatasaray seyredecek tlniz. Şampıyon olmamamız için hiç bı r neden görmüyorum. Fenerbahçe ile çekişeceğiz ve ıpi biz göğüsliyecejjiz.» Basketbol Liginde bugün 4 maç var . Türkiye Basketbol Ligine bugün yaptlacak % karşılaşma ile devam edilecektir. Ligin iki yeni takımı; Adana Demirspor Anka rada Muhafızgücü'yle, Samsunspor da İstanbul'dâ Kadıköyspor'la mücadple edecektir. Günün programı şöyledir: Ankara (Atatürkı Spor Salonu) 17.30 Muhafızgücu Ad. Demir spor 19.00 Kolej Ankaragücü . Istanbul (Spor Sarayı) 17.30 Fenerbahçe . İTÜ ^ 19.00 Kadıköyspor Samsun Avrupa'da özel maç yapacaklar Galatasaray tutbol takımı dev re arasında Polonya, Macaristan veya Almanya'ya giderek özel karşılaşmalar yapacaktır. Yöneticiler, ilgili milletlerden gelecek cevaplara göre hazırlık yapacaklarını belirtmişlerdir. SATRANÇ KÖŞESİ N.D. GRIGORIEV. Es Birincilik Ödülü «La Strategie»; 1936. YILIN FUTBOL FOTOĞRAFI Polonyalı fotoğrafçı Jerzy Baranowski'nin objektifine aldığı bu görüntü İspanya'da yılın futbol fotoğrafı seçilmiştir. Kazanmak ve yenilmemek Sğelerinin bir »rada toplandığı bu fotoğraf kaleci, müdafaa ve hücum oyuncula rının zorlu çabalanna güzel bir ÖT nek vermektedir. Topu bırakma mak için yerde çaba harcayan ka leciye takım arkadajı yardım ederken rakip oyuncu da topu »ö küp almak için uğraşıyor. Bu 3 oyuncu da spor yapıyor fakat amaçları ayn, bir taraf gol yememek, öteki taraf da gol atmak için mücadeledeler. W ETÜT: Beyaz kazanıyor. P5 wk • • •' cı b c d e f g h ı m i 1 P BEYAZ: Şh3, e2, h4. SİYAH: Şd5, h5. Karma takım, bil bakalım Elhasal trafik dilinden, boks <11linden başka futbol dilinde de bu sağ sol lâfına rastlamaktayız sağaçık solaçık gibi. Demekki Sol yap, sol yap, sol yaaaap direksiyonun, yumrugun şut at Sağ yap, sağ yap, sağ yaaap. mamn da sağı solu var ama spor Topla topla topaılaaaa... sahasından vatan sahasına dek Şoîör ilkin sol, sonra sag yapyansıdığmı da görmekteyiz bu tı. Eonra da parsayı toplayıp top sağ sol lâfının.. Sağ sol nutuk ss layıp toparlaaaadı. vaşı... Şimdi ilkin bu sağ soi lâfıran Kaür sıklet boksör Cemil'e gehekimlikçe önemine değinelim lelim. Ona suvanyörü: «Göreyim Biliyoruz ki insan bedenınin sağ seni katır> dedi. «Enayilıği bırak sol yarım porsiyonları ayn ayn sol gösterip sağını patlatacaksın haaa...» Katır sıkJet Cemil de, iş görme yeteneğine sahiptir. Or «Halimem sagdan sağdan» diye han Veli: rek sağını kullanmıştı ama ıska Sarhof oldum da Seni hageçtiğinden galibiyeti eıde edstırladım yine cek sayıyı yapamamıstı bu ke». Sol elin Zsrallı eUm. Ihsan ÜNLÜER GEÇEN HAFTAKİ ETÜT'ÜN ÇÖZÜMÜ: A. A. TROITSKI, 1928 Taşlar: Şg2, Vh2, Fh7, h3 Şa6, KbG, Ffî, b2, cZ, h5. Beraberlik. ÇÖZÜM: 1 Fd3+ ŞbT 2 F:c2! S F:bl KbZr « Şg3 h4+ 6 Ş:h4 K:gt 8 Fe4+ Ş 7 F ( 2 ! ! ve «Berabere». % demi?tL Insarun salak ya da solak oluşunun nedeni kafamızdaki beyin yanm kürelerinden birisinin d!ğerinden daha UstUn yetenekli (Dominant) oluşundadır Bilimsel yönden lnsanın iki simetrik organının neden esit kudrette olmayısını açıklayaa görüşler vardır. İnsan bedentne aynada şöyle bir bakacak olursak yukardan aşağıya tam orta çizginin üzerinde bulunan tek organlar ve de ortarun sağında ve solunda bulunan göz kulak ayaklar kollar yani çift organlar bulun. dugunu görürüz. Meshur Teratolog I.J.S. Hllaire'» (ör« nıseynı Deplâsfnanlı Türkiye 'Voleybol ligine, bugün yapılacak 5 karşılaşma ile devam edilecektır. ANKARA Kayak Federasyo Karşılaşmalann programı şöy nu İsmet Ülker'in yönetiminde ledir: yeniden kurulmuştur. Yeni Fede Istanbul'da Altunizade Spor rasyonun bir yıllık uygulamanın Salonu: 17.00 Galatasaray DSt ısığı altmda düzenlendiğini belir Spor, 18.30,Borankay. Muhafız ten İsmet Ülker «Amatör olan ka giicü. yak sporuna belirli sürelerde zaAnk'ara'da Selim Sırn Tarcan "manını tam ayırabilen ve bize Salonu: 17.00 Kolej Eczacıbayardımcı olabileoek arkadajlarunı şı, 18.30 Petrol Ofis 'İETT. za görev verdik» demiştir. İzmir Atatürk Spor Salonu: halinde iken blrbirinden ayn Iki Yeni Kayak Federasyönunda 18.30 Denizgücü Sosyal Sigor çoğalma merkezinin faaliyetiyle görev alanlar ştınlardır: ; talar. ' , meydana gelen iki porsiyonun Başkan: İsmet Ülker, 2. Başbirleşmesinden meydana gelmekkan: Sadi Dumlu, Uzman Üye: tedir canlı vücudu. Buna Fusion Remzi Küçükçelebi, Üyeler: Şi nasi Ank, Selçuk Özant, Genel ' Okul maçlanna Secondaire tâli birleşme kuramı Cikreter: Alp Akman, Sekreter: j devam edildi diyordu o. Hatta bazen bu birleş i 1 m» aşm bir hale varınca nor Güzide Aydoğmuş. Okul Spor Yurtlan BasketMERKEZ HAKEM KOMÎTESİ malde çift olarak görülen organkarşılaşmalanna dün de Üyeler: Cihat Demirören, Sıt1 bol lann tek hale geldiği görülüyorkı Karakas, Cahit Çelebi, Mus • devam edilmiş ve şu sonuçlar du meselâ tek gözlü Kiklop detafa Yıldırım. , | . alınmıştıf: , nilen cansvar çocuklar gibi.. Işözel Şişli Koleji: 61 PertevTEKNİK DANIŞMA i te Tiicudun iki yanmını teşkil KURULU: ' niyal Lisesi: 49 eden taslaklar da ayn ayn niteBaşkan: Mahmut E>oğlu, Ü MBçka Sanat Enstitüsü: 66 özel Moran Lisesi: 47 yeler: özeı Ateşçi, Turgay Renk i likte olduklan için insanın sağı likurt, Zeki Şamiloğlu, Şeref | Avus^urya Lisesi: 65 Beyoğ»olu birbirine uymamalctadır. Tegmen. lu Ticaret Lisesi: 21 Haydi başınız (sağ) olsun... Kadıköy Ticaret ',isesi, Işık liEGtTİM TATIN KURULU: Turgut Aktaru, »esini hükmen yenmistir. KAYAK FEDERASYONU YENİDEN KURULDU Voleybol Liginde bugün beş karşılaşma var.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog