Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

ATATÜRK'ÜN SEVDİCİ TÜRKÜLER Derleyen: REFtK ÜNAL Başbakanlık Kultur Musteşarlığı'nca yayımlanan bu büyük boy eserde Atatürk'un sevdiği türküler. notalan ile bir arada derlenmiş olup, Bakanlığımız yayınevlerinde 5, lira fıj'atla satişa arzedilmıştir. ödemelı satışımız yoktur. DEVLET KÎTAPLARI MtîDtRLÜGÜ Snltanahmet • Istanbnl Sat. Tel. 22 38 63 umhurıye Kurucusu: l'ÜNUS NADt ^EPRODÜKSIYONLAR Goya, Murillo, Rubcns. Moleneer Millet. Lııdwg Hermann. Zucarellı, Le rnarrio da Vıncı. Manet. Fraeonard. Renoır Corot. Pıssarro. Degas Monet Sısle^ V'an Gogh. Cezanne Quence. Boucher. Canella.. ve tlaha bırçok ünlii res=amlann aslı müzelerde bulunan saheserlennın tual ve olâstifıye Kâgıt üzennrie basıiı (topvalan mahdut mik••arlarda ıthal edılmışür Ebadları 40x50 50x70 75x100 80x120. roptan ve oerafcenae tNKILAP ve AKA KtTABEVLERt îlâncıllk: 44109215 50. yıl, sayı: "17699 T e l e r a f \r m e k f u p » r i r e s i : C u m h u n v e ı I s t a n b n l Po$ta K ı ı f ı ı t i ı : I ^ t a n h ı ı i N T 245 T e l t i o ı ı l ı r : 22 42 90 2 K * ti 42 97 72 42 H8 22 42 »3 9 Kasım Cuma 1973 Margarin karaborsası yaptıklan iddiasi ile Istanbul9 da dört firma sahibi gözaltına alındı Meclis Başkanlığ ii ıçın Birler de ilk iki turda yeterli oy alamadı Cumhurbaşkanı temaslarına tekrar başladı Feyzioğlu, AP CHP koalisyonu ve CHP dısındahi partilerin bir araya g elme si ihtimalleri üzerinde durulduğunu söyledi E r b ak a n ise, «Türkiyp'de hükümet buhranı y6ktury> dedi YAZISIZ MSP. CHP Ue koallsyona katilnııyor BASDi Selâhattin GÜLER *~* . * Tuz, şeker ve öteki yiyecek maddelermden sonra margann de karaborsaya düşmuş, çeşitli firmaların margarin Ü2erinde büyıik oyunlar oyr.adıklan mali< ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) polis tar^ından açıklanmıştır. Bu konuda geniş bir soruşturmaya haşlayan mali ( polis ilgilileri, Belediye Iktisat İşleri MüdürlüANKARA (Cumhuriyet Bürosu) da ise, Birler 178, Karaca 20. Millet Meclisi'nin dunlcü topfeü ve fıyat kontrol komi'îyonta lantısında AP ve CHP yetkılılerı CHP Genel Başkanı Ecevifin, Çanga da 5 oy almışlardır. Bu rı ile birlıkte yurüttükleri opeturda 20 oy da boş çıkmıştır. hükumetı kurmaktan bağışlanma arasındaki temaslardan sonra rPS'on sonucu dört büyuk firma Meclis Başkanlığı adayhğmdan Bundan sonra DP'li Mehmet *mı ıstemesi üzerine Cumhurbaş sahıblnin . gözaltına alındıgı ög . çekılen CHP Ordu Mılletvekıli (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) , kanı Fahri Korutürk dünden tti renilmiştır. ( Ferda Güley yerıne aday gösteriMargarin pıy'asasının karışma. ı ı CHP Tolcat Milletvekıli tsmasına yolaçan ve ortadan kaldın il Hakkı Birler de, yapılan iki tur seçimte başkan seçilememişlan yağlarır) bü>ük depolarda tır. Mechs'ın dünkü oturumu tarstok edildıji, Beledıye Iktisat İşleri Mudürlüğu ve Fıyat Kon tışmalı geçmış; CHP hler diğer partıleri «yenı taktikier uygulatrol Dairesı tarafmdan saptanan fıyatların Ü7.erınde karaborsaya maklan suçlamışlardır. Pazartesi günleri Eregli'de pasüruldüğünü ortaya çıkaran ma•CHP Millet Meclısi ve Cumhuzar kuruluyor.. «Gıdin gezın pali poüs ekipleri soruşturmanın riyet Senatosu Başkanvekillerı zar yerini» dedi işçiler, «Fiyatla nirduriildüğunu açıklamışlardır. Meclis ve Senato Başkanlarının fa bır bakın.» Gerçekten Ereglı P'.yasada bulunmayan margarinin seçımiyle ilgıli ılk temaslarını pazarındakı fiyatlann Istanbul'ahmı içih büyük firmalara başdün sabahtan AP grup yöneticıun herhangi bir yerinden eksığl vuran tuketicilere, margarinin lerıyle japmışlardir. Bu nedenle yok, fazlası var. En ucuz olması «Ypk> olduğunu söyleyen büyük ılk kez bir araya gelen taraflargereken yumurta bile Istanbul'firmalar hakkında da ayrıca sodan; AP yönetıcileri, CHP'nin ada da 8090 kurusa alınırken, Eregnışturm» açılmıştır. yı Ferda Güley'i beğenmedikleli'de 110 kuruşa satılıyor. Gerisi rini açıkça söylemişlerdır. Ancak Sorusturmanın vürütüldügü sıni siz hesaplayın. bu temaslar sırasında. bazı gruprada bazı depolarda ve fabrikaYALÇIN larda bulunen margarin teneke f lann yöneticıleri ve miUctvtkilPazar yerinde bir de dilenci do lerı üzerinde «Ozel Vapım» dam ' lerinm tamamının Ankara'da ollaşıyordu. Aslında buna dolaşıPEKŞEN yordu denemez. Çünkü vücudu«tal bulundugu d'ikkatı çek • maması nedenıyle öteki partılerle CHF'lıler arasında tam bır anlaş(Deramı Sa. T, Sü. 5 de) > ma sağlanamadığı bıldir.lmıştir. nun sadece üst tarafı olan bu » CHP ve AP yönetıcilerınin temasları yüzünden Meclis toplan• tısı dun 15 yerıne. 16'da başlamıştır. Birleşim açıldıgında CHP Or •du Milletveküı Ferda Güley, verdıği bir önergeyle adayhğmı ge. almış. CHP Grup Başkanvekil' leri Necdet Uğur ve Selçuk Erverdj de bır önergeyle başkanhe Tokat Milletvekıli İsmaıl Hakkı B'.r'.er'ı önrrmışlerdir. Yapılan 14 tur oviamaya 233 üve katılmış. Bırler'e 185 oy çık t i mıştır. Aday olmayan CHP'li Gıvasettm Karacay'la 21. Sadrettın Çan^ava 10 ov verilnnş. 33 oy da boş çıkmıstır. 15 tur oylama Turkiye'ye k,açak olar^k milyonUrca, mermı ve yüzbinierce sılah sokmaktan sanık olarak 6 kişı hakkmda soruşturma yapan ve Istanbul 2 Numaralı Sıkıyoİnönü; Ssnato netım Mahkemesinde dâva açan Askeri Savcı Hâkim Yarbay SuBaşkanlık leyman Yıldîran, Istanbul Devlet Güvenlık Mahkemesine. atannujDivanı'nın tır." Açtığı dâvada sanıkların 300 yıkuruluşu İ8 kadar hapsmı ıstiyen askeri savcı sulcyman YUdıran'dan boşa'.an ıddıa makamına Deniz Kâkonusundaki kim Bınbaşı Irfan Avunduk atanmışıır. girişimler Dünkü duruşmada İrfan Avuniçin «Bundan duk goreve başlamıştır. 25 sanık hakkmda açılan, ancak bunlardan 16'sının lutuklanıp yargıç huzu büyük mesele mna. çıkarıldığı dâTanm dünkü duruşma.sında sanıklardan Musçıkar» dedi tala Mirza «MİT yenı mı^kuruldu? Bugüne kadar neredeydi? NiANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) çin diha önce bu olaylara el koyİsmet İnönü, AP'lılerin Senatomadı? Telefonlarımızı dınleyip r1 Başkanlık Dıvanında MBG < bizleçı yakalamadı?» diye konuKontenjan Gruplarmm temsı (Dc>amı Sa. 7, Sü. 1 de) edjlmeme!erıne iliskin onerısı tzerınc d'.in yaptıgı konuşmada. ' " \\; CGP srrunlinnı Anayasa'ya aykırı kararlar almakla suçlaGörevlerine son mıştır. AP Grup Başkanı ÇaSlayangil. verilen 21 gemi AP'lı Ömer Ucu^al'ın. Başkanlık Divanı'nın Anayasanm 84. mad adamı işe alındı ic söv tesekkülünü öngnrpn önergesi üzennde konuşuJken Armatör Celâl Sadıkoğlu tşlet savunmuşmesı tarafından işlerine son ve bunun doğruiuğunu tur. rilen 21 gemt adamı tiün Türk (Devamı Sa. 7. S5. 4 de) İş 1. Bölge Temsıîcihğınde Deı nis ü l a ç i ş Sendıkası ilgıhîeri Fıltreli sıgara sıkmtısının giderek arttığı bir sırada, Tekel Genel Müile işveren temsilc.leri arasında dürlüğü, Cumhuriyetin 50. yılı dolayısiyle Unkapanında yaptırdığı düzenlenen bir protokolla ışlerıAnıtta l'i bütün filtreü sigara çeşıtlerıni bir d;reğe dizmiş sergiliyor. Ol.AYLARIN ne ıade edilmışlerdır. Türkİş 1. Bolge Temsilcisi ARDINDAKİ Başkanlığmda yapılan toplantıda vanlan uzlaşnıanın koşullan şöy ledir: (D İşverenin işlerine son verdığı bütün gemı adamian 15.11. 1973 günu eksiksız ve toplu hal lardır. Her iki partinin görüs yıllık geçmişi bnlnnan MSP'nin avm Cumhurbaskanı Koru de ışe alsnacaktır. uyuşabilir çevresindeki söylentiler yogontürk. dcmokratik yöntemle, ve proçramlarında (2) Bu ışe almma yenıden işe ve nyusamaz yanlar vardır. dur. Parti yöneticileri parti içi re uvarak bükümeti Ivurma alınma sayılmayacak ve işçıleruı, oyuşumuna yeterince dikkat görevini parlamentoda cn çok kıdçn hakları ile sandıkal hakMSP'nin yeni bir parti oldujju etmek ve titizlikle davranm.ik larırta manı olmayacaktır. üyeye sahip CHP Genel fiaşkann da unutmamak çerekir. Par(3) Işs^z geçen günlerın ücret' nına vermişti. Sayın Ecevit bu* tinin üst ve alt kesimlerinde kı zorundadırlar. Bu konndaki soler: tamamen ödenecektır. konudaki çabalannda başansızrumları ve ürkeklikleri, CHP sacık bir sürede sağlam bir (i) 1 11.1973 tarihinden ıtıbaren lığa uğramış ve sonucu Cnmiie koalisyona yanaşmaktan bafdaşma aramak acele etmek ücretleıe 300 lıra zammı kabul hurbaşkanına bildirmiştir. MSP'yi alıkoymaştur. olur. CHP. bugünkü yapısına edel| lşveren bundan sonra sen1960'lann ıkinci varısında başla.MSP nin ba yöndcki karartnuı Sayın Ecevifin basarısızlıgı, diküpm bilsıısi olmadan hizmet van bir dizi sınavla kavuşmuv APDPMGP kesimlerinde vc bu .^ISP'nin koalisyon konusundaki sözljşmelerinı feshPdsmeyecekpartileri destekliyen çevrelerde tor. Partinin tntnm ve davratutumundan dofmaktadır. MSP' tir. Aksı halde 1 yılllk tazminat bir sevinç yarattığı görülmektetutan ödeyecektir. nin yetkili kurnlları. CHP ile nışiarında bu nedenle daraksaortaklasa bir hükümet knrnoaya Protokolun ımzalanmasından ma yoktnr Aynı değer yargila*•• sonra bir araya gelen gemı adam çeşitli nedenlerle yaklaşamamış TI MSP icin eecerli deSiIdir. Bir (Devamı Sa. 7, Sü. S da) arı önümüzdeki günierde gemılekı işlerine döneceklerdir. Korutürk, Feyzioğlu ve Erbakan ile görüştü baren çözüm yolu bulmak üzere siyasl parti liderlerıyle yeniden temaslara başlamış, CGP Genel Başkanı Feyzioğlu ve MSP Genel Başkanı Erbakan ile ayrı ayrı göriişmüştür. Korutürk bugün DP Genel Baş kanı Bozbeyli, daha sonra da AP Genel Başkanı Demirel ile görüşerek temaslarını sürdürecektir. Cumhurbaşkanı Korutürk dün ilk olarak CGP Genel Başkanı Feyzioglu'nu kabul ederek kendlsiyle 50 dakika süren bir göruşme yapmıjtır. Görüşmeden sonra CGP Gend Başkanı, beliren son durum üra rinde Cumhurbaşkanının demokratik kural ve geleneklere uvarak (Devamı Sa. 7, Sü 2 de) dam elle hareket ettirilen tahtadan yapılmış ilkel bır arabanın ıçine oturtulmuş. Halı dilenır gibi değıl de sohbet eder gibı. Hemen herkesin tanıdığı bu adaaıla gözgöze geldinız mı başlıyor anlatmaya ve tabii Ereğli deki herkes gibı anlattıklan da Erdemir'deki greve ait. «Eskiden bana fabrikada çalışan ışçı !er para verirdi» dıye söze girışti. «Vallahi şimdi de veriyorlar al mıyorum. E adam benden daha aç nesinı alayım. Bırisi zekât sö zü vermiştı 30 lira. Geldı verdi. Almadım. Hele bir grev bitsin dedim ondan sonra.* Erdemir grevı üçüncü ayında Dilenciler bile ümidini Erdemir'e bağlamış.. Yeni bir dünya rekoru Karadeniz Ereğlisini 2 sene önce ük defa gördüğümde «yazık olmuş bu güzel yere» diyo düşünmüştüm. Siyah fabrıka ba calarından çıkan beyaz duman lara boğulmak yerine güzel bir tatil köyü ya da sevimli bir balıkçı kasabası olarak kalabilirdi. Belki de Ereğli, metrekaresi 4000 liraya yaklaşan arsa fiyatlanna ve halkın gelirine hiç uymayan hayat pahalılığma rağmen bir jey İc. kazanmış ve kazandırmıştır bu fabrıka ile. Aslında bu tar* tışma artık yersiz. Zira olan olmuş, geriye getirilecek bır sey kalmamıştır. Ve Eregli'de şimdi yeni bir dünya rekoru kınlıyor sessiz sedasız. Türkiyenin en büyük sermaye »irketlerinden biri olan Ereğli Demir Çelik Işletmeleri A.Ş. de (Erdemir) dünyanın hiç bir ülkesinde bu sanayı, dalında görülmemiş bir grev sürüyor 68 gündür. Hakülıgı bızzat sermaye» darlann hazırladığı raporlarda (gizli de değil) apaçık göninen bu grev sanki hiç bitmeyecekmiş gibl sürdürülüyor. Koskoca hükümetler neresinden bakılsa zarar bu tutuma sadece seyirci kalabiliyorlar. Nedir alıp, verüemeyen? Çok yazaldı çizUdi. Esas konuya geçmeden önce bir kere de biz beürtelim: Erdemir'in 5000'e yakın lşçisl yeni toplu sözleşme yapuırken artan üyatlar karşısında işverence (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) Büyük süâh kaçakç'hğı davasının savcısı değişti Elektr^k kesilmesi yüzünden filtreli sigara üretimi de düştü Türkiye'de özeilıkle son aylarda artan düzenli ve düzensız elektrik kesilmeleri Tekel sigara fabrikalarıru da etkileyerek üretimın düşmesine yol açmış bu nedenle pıyasada eskıden beri sıkıntısı çekilen filtreli sigaralar hiç bulunmaz olmuştur. Tekel Genel Müdürlügü yetkililerinin verdiği bileiye göre, elektnk kesilmeleri nedeniyle sigara fabrıkaİBrında üretım. özellikle son ay ıçinde Oo 15 düşmüştür. Uretimdeki bu düşüş yeterli stokun Dulunmaması nedenıyle önce filtreli sigaıalarda görülmüstür. Son günlerde sokak satıcılarmda bile filtreli sigara bulunmaz olmuştur Yetkililer, ayda ortalama 775 bin kilo filtrelı sigara yapan fabrikaların elektrik kesilmeleri nedeniyle ancak 674 bin kilo filtreli sigara yapabildiğini bildirmişlerdir. Böylece Ekim ayında, piyasaya Eylül ayına oranla 5 mil yon paket daha az filtreli sigara verilmiş olmaktadır. Eski yıllardan belgeli öjîrenciler tek ders hakkından yararlanacak Mıllî Egitim Bakanlığından ya, pılan bir açıklamaya göre, eski yıllardan belgeli öğrenciler de tek ders hakkından yararlanabileceklerdir. Bakanlığın dün açıklanan yeni kararmda, «Eski yıllarda belgeli ve> muhtelif şekillerde ımtihanlara girerek tek derse düşmüş bulunan öğrencilerin müteakip jTİlarda imtihanlara girsinler veva girmesinler üst sınıflara borçlu olarak devamlan mümkün görülebilir.» denilmektedir. Ortaokul 3. sınıf öğrencilerinin kabul durumları: derslere, okullara devamlan için ise eskıden olduğu gıbi yönetmelik hükünv leri uygulanacaktır. Bu köşeden Murat, Hacı Murat ve 9 Aralık ALTAN ÖYMEN amam!. tşte oldu efendım.. Murada erişme yolu açUdı. Ençok oyu alıp, ençok mılletvekilinı çıkaran partiye hükümet kurdurmamak için 70 köşeden açüan yaylım ateşi sonuca ulaştı. CHP'ye koalisyon ortağı olarak bahis konusu olabilen tek parti MSP, uzun bır tereddüt devresi geçirdikten sonra Ecevit'e «hayır» dedi. Ecevit de, Cumhurbaşkamndan, görevden bağışlanmasını ıstedı. Başlangıçta konuyu olurnlu bir açıdan ele alan MSF nin, kendi bünyesinden doğan ve hele bu yaylım ateşinın altmda büsbütün etkıli hale gelen belirli nedenleri olsa gerektir. Ona, başlangıç noktasiyle sonuç noktası arasmdaki farktan dolayı kızmamalıdır. Şunu da gor I :Kişi başına 10 paket Tekel Genel Müdürlügü yetkılileri, sigara fabrikalannm ürettiği filtreli sigaraların V 30'unun o Istanbul'da satışa sunulduğunu bildirmişlerdir. Yetkililer, son elektrik kesilmelennden önce ayda ortalama 12,5 milyon paket filtreli sigara dağıtılan Istanbul(Devamı Sa. 7. Sü. 2 de) ATATÜRK HAFTASI YARIN BAŞLIYOR melidır la, bütün bu gelişme, nezaket sınırlan içinde kalmış ve gene nazik üslupta bir mektupla son bulmuştur. Bu arada bir noktanın da çok (aydalı olduğunu gözden uzak tutmamalıdır: Bu gelışme sırasında, parlamentoyu bekleyen bazı önemlı Konular üzennde MSP'nin tutumu açık ıfadelerle belli olmuştur. MSP yetkılüeri, defalarca belırtmışlerdir »a, affın kapsamının en genış biçımıyle saptanmasından yanadırlar. Fıkir suçu diye bir suç tanımamaktadırlar. 1821 yaş arasındaki sençlere ve yurt dışmdaki ışçilere seçme haklarının verılmesıni ıstemektedirler. MSP üzerinde öteki konular açısından hangı tereddüt (Devanu Sa. 7. Sü. 7 de). GERÇEK YENI DÜRÜM S ANKARA Türkiye Cumhuriyetmin kurucusu, devrimlerin yaratıcısi, Türk'ün ebedî Ata'sı, ulu önder Atatürk, ölümünün 35. yıldönümü olan 10 Kasım Cumartesi günü, Türk ulusu tarafından bir defa daha tazimle anılacak, azız hâtırası ve adı önünde saygı ile eğilinecektır. Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Korutürk Faruk Nafiz de katılacaktır. Çamlıbel Yann saat 09.05'den akşam saat I7'ye kadar bütün devlet dairelevefat etti ri ve kuruluşlara ait binalardakı bayraklar varıya indirilecek, her FETHİYE Türk edebiyatında «hececıler» diye anılan beş şa türlü eğlence verleri o gün kapalı olacaktır. Sadece, Atarürk'le ilgi ırden hayatta kalan son kişi olan li film gdsterecek olan bazı sine Farul: Nafiz Çamlıbel. dün Akdeniz gezisini sürdürmekte ol ma!ar özel matineler düzenleyebilecekür. dutu «Samsun» gemisinde vefat etmiştir. 1016 Kasım tarihleri «Atatürk Haftası» olarak kabul ve ilân edıl Gemi Kaş limanında iken bir diğinden. bu stire içinde. ba?ta kalb krizi geçiren ve doktorların okullar olmak üzere, çeşitli kumüdahalesine rağrnen kurtarılaruluş ve müesseselerde Atatürk mayan şairin cenazesınin, bugün le ilgili filmler gösterilecek. kon karayolu ile Istanbul'a götürüleferanslar verilecek ve toplantılar ceği bilcirilmiştir. (Devamı Sa. 7 Sü 2 de) > düzenlenecektir. ABDÜLCANBAZ'IN HARİKULÂDE MACERALARI • BÜYÜK KARATE VE AŞK ROMANT. 32 KISIM TEKMİLİ BİRDEN, YARIN BAŞLIYORUZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog