Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

VAPORUB ICKS (Buharlaşan Merhem) PİYASAYA VERİLMİŞTİR umhuriYet Kurucusu: YUNUS NADİ fTTATURK Bir Mllletin Yeniden Doğuşu 3UL SANDER YAYINLARI İSTANBUL I GENEL DAĞITIM: ARKIN DAÖITIM • İstanbul EGE DAĞITIM : DATİCİimlr Altı Renk Ofset Kapak Içinde Yeni Baskı 808 s. 16 Resım 50 Lira 50. yıl, sayı: 17698 Telgral ve mektup arirert: Cumburıvet Utanbul Fosta Kutuıu: Istanhul No: 248 T e 1 e f o n 1 a r : 22 42 90 2 2 4 2 9 6 22 42 97 22 42 98 22 43 99 8 Kasım Perşembe 1973 MSP, geniş kapsamlı affı destekleyecek.. ANKARA (Cnrahurrjet Bürosn) Millî Selâmet Partisi G«nel Başkam Necmettin Erbakan; dünkü basın toplantısında gazetecılerm sorularını cevaplandırırken, CHP'nin MSP'ye koalisyon kurma yı teklif ettikten sonra sürdürdüğü katı tutumu dolayısiyle olumsuz cevap verd:klerini söylemıstir. Er bakan Pariamento çalısmaları sı rasında kendi görüşlerine uygun bazı konularda diğer partilerle iîbirligi yapabileceklerini de sözlerine eklemiştir. KOAtiSYOM Azınlık hükümeti MSP Genel Başkanı CHP bir azınlık hükümeti Irurarsa deslek ler mısınız?» şeklindeki soruya $u cevabı vermiştir: «Bir hükümetin desteklenrnesi için o hükümetin programınm bel li olması ve hükümeti teşkıl ede cek heyetin bilinmesi gerekir.. Erbakan, sağ partılerie bir koa lısyona gidip gitmıyeceğinı soran gazetecilere de şu karşılığı vermıştir: «Boyle bir koalisyonu sağ partiler olarak mutalâa etmiyoruz. Her zaman dediğim gibi, Türkiyedeki tek sağ parti Mılli Selâmet Partısıdir Diğer partıler hberal partılerdır. Solu da CHP temsil etmektedir. Bızım diğer üç liberal partiyle aramızda temelde bü vuk zıhniyet ayrılığımız mevcuttur. Sozünü ettiğiniz husus, öniimuzdekı hadıselerin ınkişafıy'a muhtemelen ortaya çıkabüecek bir durumdur. Bu husustaki gönişlerimizi ancak bu çıkışm şekil ve şartlarına bağlı olarak tayin edebiliriz.> Af konusu MSP Genel Başkanı. Meclis'te genış kapsamlı bir genel affı des tckleyebileceklerini, düşünce ve (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) Korutürk, liderlerle yeniden görüşecek Bülent Ecevit, hükümeti kurmayacagmı bildirdi CHP'nin koalisyon önensınin MSP tarafından da olumsuz karsılanması üzerine, hükümeti kurmakla görevlendirılen CHP Genel Başkanı Bülent Ecevıt, partısinın yetkıli kurullanyle yaptığı temaslardan sonra «başka alternatiflerin denenmesıne olanak sağlamak için» dün saat 18' de Cumhurbaşkanı Fahrı KorutürkHi zıyaret etrciş ve «hükume tı kurma görevinden bağışlanmasını» ıstemiştır. Sağlık Bakanlığmın 1970'dealdığı 528 taşıt kullanılmaz hale geldi • GÜMRÜKTE UZUN SÜRE BEKTETİT.MESt NEDENİYLE 46 BİN LİRA OLAN TAŞITIN FİYATI 131 BİN LİRAYA YÜKSELDÎ. ANKARA CUMHURtYET BÜROSÜ Ecevit, Cumhurbaşkanuıa sunduğu mektubunda «Bugünkü koşullarla TBMM'de yeterlı desteği olan bir Bakanlar Kurulu kuramayacağı sonucuna vardığını» büdirmıştir. Ecevit, Cumhurbaşkanı ile 40 dakika gorüştükten sonra Köskten aynhrken, hükümetin kurulması için Cumhur temaslardan bugünkti ko$ullarla TBMM'de yeterli desteği olan bir Bakanlar Kurulu kuramavacağım sonucuna varmış bulunuyorum. Bı. nedenle lütfettiginiz görevbaşkanmın parti genel başkan 1 a rier benı baSı<lamanızı dılerim. nyle ayn ayrı görüşmeler yapa Değerlı güveniniz \e yardımlacağını soylemiştır. rınız ıçın teekkur ederim. SayCHP Genel Başkanı Ecevıt'ın, gılar sunanm.» Cumhurbaşkanı Korutürk'e sundugu mektup şöyledir: 40 dakika sürdü «Bakanlar Kurulunun teşkıli Ecevit, 40 dakika süren görüşiçin 27 Ekım 1973 günü bana ver meden çıktıktan sonra gazetecile diğiniz görev üzerine yaptığım re şunları sbjlemıştir: «BUdiğiniz gibi sayın Cumhur başkanı 27 Ekım günü Bakanlar Kurulunu kurma görevini bana vermişti. O tarihten sonra anşunülebilecek bütün gorüşmeierde bulundum Görüşmeler sonunda TBMM'de yeterlı destegı saglav^ cak bir Bakanlar Kurulunun ku rulamayacağı sonucuna vardım ve sayın Cumhurbaşkanından be ni bagislamESinı rica ettim» Ecevit daha sonra, bu şekılde Cumhurbaşkanının daha değışık (Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) SAİT ARİF TERZİOĞLU ANKARA Sağlık ve So<val Yardım Bakanlığmın 1970 yılında AID fonundan herbtnnı 131 bın liraya malederek satın aldığı 528 adet taşıtın hemen tümü ortaya çıkan çeşitli anzatar nedeniyle kullanılamaz hale gelmıştir. Araçlann ozelhkle devrılerek harap olduklan ve bu kazalar sonucunda birçok sürürüsünün can verdiSI beHrtilmistır Aile planlaması YAZISIZ Fiyasko oğrusunu isterseniz, kurulANKARA, (Cummıriyet Bürosu) 3'er ışgal edcn ham petrol ve jsajdı bile CHP, MSP koEnerjı ve Tabiî Kaynaklar Ba urünleriyle ilgili durumumuz falisvonunun urun ömürıu kanı Kemal Dermr dun bir açık şöyledir: olabileccğini biz sannuyorlama yaparak «akaryakıt konu(D 1973 yıh ham petrol ıhtiyaduk. Temel felsefeleri böylesine sunda herhangi bir kısıntıya cımız yaklaşık olarak 12 milycn ajkırl dfifen iki parti veriinli bir (idilmiyeceğim* löylemiştir. tondur. Bunun genel yıkla^ık çah>ma düzenine girebilirler Kemal Demir'in açıklaması olarak 3,5 mllyon tonu kendi miydi? Girseler de bo>le bir düaynen şöyledır: kaynaklarımızdan, 8 9 mılyon rcni ne kadar sürdürebüirlerdi? «Son günlerde basınımızda ton ise ithal edilmek suretiyle Ama, sayın Erbakan ın deyinri petrol konusu ile ilgili haberler dış kaynaklardan karsılanmakile «bugünkü şartlar muvacehedeğişik kaynaklardan ve de§i tadır. Aslında ülkemiz rafinaj sinde, eğer gerçekleştirilebilseysik ölçülerde verilmektedir. Ul kapasitesı 14 milyon ton olup, di» CHP ve MSP ortaklığının deke ekonomimizde çok onemli bir rafinerilerirmz tam kapasite ile mokratik gelişmemizi rayına oturtmak ve ülkemiz huzurunu sağlamak açısından bir kaç başarılı atılunda bulunabileceğini düşünüyorduk. Örneğin, siyasal suçlan da kapsayan bir genel af ilân edilebilir, antidemokratik yasalardan en göze batanları yürürlükten kaldırılabilir, seçmen ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) yaşı onsekize indirilebilir, ekonomimizin kilit noktalannda baCHP'nin hükümet kurma tekzı kamulaştırma işletnlerine gelifine son dakikacfa olumsuz ceçilebilirdi. MSP Genel Başkanı vap veren MSP'nın bu kararı, bu konularda CHP ninkilere hiç ozelhkle AP ve DP'de hıssedılir de lers düşmeyen düşünceler ile bir sevınç yaratmıştır. ri sürmüş. lıatta seçimlerden, MSP'nin son dakikada verdisonra CHP nin en güçlü parti ği olumsuz kararı nasü karşıiaolarak Meclise girdiği anlaşüınca, dığını sorduğumuz AP Genel bu parti ile .MSP arasında bir i.şBaşkan Yardımcılarından tsmet ' birliği kurulabileceğini açık seSezgin, «beklemek^ gerektığiçik belirtmekten de çekinmemişni one sürerek neseli bir şekilti.' Ne var ki MSP Genel Başkade «Allah rferız, selâmun ak nı, sayın Ecevitie yaptığı uzun gün» tiemiş, daha sonra geli=ve umut verici görüşmeden sonmeleri izlediklerıni söylemekl? ra işi ağırdan almaya başladı. yetinmistir. Parti örgiitünün çeşitli organlaDP'den bir yetkili «Bizim için nnı ard arda toplantıya çağırdı. fazla bir sürpriz sayılmaz» deBu toplantılarda basından sıkı dıkten sonra sözlerine şöyle desıkıya gizli tutulan göruşmeler, vam etmıştir: danışmalar, her halde tartışmalar <Şu bakımdan bizim için fazoldu. Sayın Erbakan önceki güne kadar CHP ile işbirliği feonu la surpriz sayılmaz, zıra biz Erbakan'ın yaradılışını yakmsunda son derece iyimser bir hadan biiiriz Bu karara rağmen va içinde bulundağunu gösteriyeniden pazarlıklar da yapabıyordu. O ara sayın Demirel'e yazİir.» dıçı mektubu çoğu kimse bir politika taktiçi olarak yonımladı. CHP'nin karan Süle.vman beyi oldukça sinirlenCGP Genel Başkanı Turan Feydirdiği anlaşılan bu mrktupta zdoğlu da su anda karar vermesi cayın Erbakan'ın CHP ile kura(Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) cağı ortaklığa bir gerekçe hazırladığını düşünenler oldu. • Sonuç ise işte me>danda: fiyasko! Fiyaskonun nedeuleri üzeMSP'NİN CHP rinde fazla durmayalım, troşuna vakit öldfirmüş oluruz. CHP ye İLE KOALİSYONA aüerji duyan MSP bağnazlan mı ağır bastı, yoksa bir Ecevi,t bükümetinin işbaşına gelmesindVn GİRMEYECEĞİ ödü kopan çıkar çevreleri mi can havliyle bir dolap döndürdüler? KARARINI, AP Sorulardan ikisine de evet demek olanağı rardır bugün. ÖNCEDENÖĞRENDI Biz dünü bırakalım, yanna bakalım. Seçimlerin üzerinden ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) fiç haftayı aşkın bir zaman geçCHP çoğunluğu ile koalisyona miştir ve Türkiye bugün, dünyakatılma yolunda büyük bir eğıliıtı mn ve bölçemizin bu nazik anın belırmişken son dakikada bundan da hâlâ Parlamentosunu çalıştı kaçınan MSP'nin olumsuz bir ka ramaz, Hükümetini kuramaz bir rar alacağı önceki gün MSP Gedurumdadır. Fırtına bulutlarınm nel İdare Kurulu toplantı halinufukları kararttığı bir denizde deyken, Mecliste bulunan bazı kaptansız bir gemi ile yolunu APIiler tarafından haber ahnmış ' arayan bir, halimiz var. ve kulislerde duyurulmuştur. ı Ne yapacağız? Politika için olanaklar sanatı AP'li bakanın m\ijdesi dır derler. Sayın Demirel'in geÖnceki gun yapılan Bakanlar çenlerde belirttiği üzere demok sonra ratik yöntemlere bağlı kalmak Kurulu toplantısı bittiktenbir Ba Parlamentoya gelen AP'li şartı ile her güçlüğe bir çözüm kan, Parlamento çevrelerinde de bulunabilir, her ençel aşılabilir. büyük bir merakla bekleneri ve CHP, MSP ortaklığı snya düştü günün konusu halinde olan MSP 18 temmuz 1972 tarihinden beri tuhıklu bulunan ünlü yazar Çeğüne göre sayın Cumhurbaşkanı nin koalisyon konusundaki kara tin Altan, sağ gozunde meydana gelen 7/10 oranındaki görme yeteHüküınct kurma görcvini şirndi rını bazı parlamenterlere «Bu ko neginın kaybı (maküler dejeneresansı hasUlığınuı nedeninin teşhikime verecektir? Akla çeşitli ola alisyonun olmayacağı> şeklinde si ıçın dun yeniden hastaneye başvurmuştur. Çapa Göz Kuniğinde sıîıklar fpliyor. tidnci bürük parve kesinlikle bildirmiş>tlr. Dr. Demir Basar tarafından muayene edilen Çetin Altan'ın hastati AP'nin lirirrlijnnde bir başka MSP Genel tdare KurulunuB lığının nedeninin bulunması, Uerlemesinin önlenmesi ve diğer göSoalİByon düşünulebülr. Bu tak toplantıda bulunduğu bir nattc, züne sıçrsma ihtimalinin olup olmadığınm araştırılması için çeşitli 27 aralık tarihinde mahkumiyetı NAOİR NADİ AP'li Bakamn bu yold» bir sonuç filimler çekılm!;tir. haatalıtt hıkkındı henüz kesin bir sona erecek tefhij konabildtrmesl ilfiyl» karfiltnmıttır. olan ünlü yazarın (Deramı Sa, 1, Sü. a (Devamı Sa. 7, Sft. 5 de) MSP'nm koalısyona gırmekten vazgeçmesı APve DP'de sevmçle karşılandı. Demir: "Petrol fiyatı artacak,, çah?mak olanağını bulduğunda ulke ihtıyacmdan fazla olan üretım ıhraç edilmekte ıdi. (5) Son ürtadofu savaşı nedeniyle ithai ham petrolun temı. ninde önemll güçlükler doğmuş olmasma r8ğmen ham petrol ve ürünleri stoklanmızın mevcudıye ti memleketimizde herhangi bir kısıntıya gidilmesıni gerektirmemiştir fî) İthal edilen ham petrol fıyatlarında meydana gelen süratli artışlar iç fiyatlarımızı da zor lamış olmakla beraber UİKemu petrol fıyatlarını tesbıt mekanızması ile şımdıye kadar intikal] önlenmiştir. (T) Ham petrol fıyatlanndakı devamlı artışlarm petrol ürünlerıni bir oranda etkileyecefi ve tuketici ülkelerin iç fı>ratlarına da bunun intikal edeceğı tabüdır. Bakanlığımız, ithal edilen ham petrol fiyatlanndakı süratlı ar•ışlann, akaryakıt fıyat ıstıkrar fonu üzennde akarvakıt fiyatlarma hangi ölçülerde intikal ede ceğını tesbite yönelen çalışmalarıru yürütmektedir. Bu çalışma larda eiconomık kuraüftnn yanıti da ulke koşullannın da dikkate ahnacagı şüphesızdır. Akaryakıt fıyatlan ile ilgili ça lışmalar henüz sonuçlanmadığı için verilecek her türlü tahmmi rakamlar gerçeklerı yansıtmak tan uzak olacaktır » Araçlar. Bafeanlık vetkıUlert ile Amerikan İnternational fırmasıvla vapılan Oir protokol s o nıuıda Türkıye'dekı «Aıle Planlaması» çalısmalarında kullanılmak üzere Turkıye'ye eetirilmıs tir «İnternational Scout» markasım taşıvan 528 adet aracın 1970 model olduğu ve menşeuıdekı satıs öedelmin 4« bın üra civannda bulunduğu bildırtlmıştir Ancak bunların vurda eetırılmesı. eümnik!enmesı ardıva kirası ve sıgorta masrallanyl* "bırükte Bakan ığa malivet fiyatı 131 bın lırayı bulmuştur Bu kadar vuksek fıvatın. Bakanlık vetkılilerince eöst«rilen ıhmalrien ılerı geldıttı ılen surülmüştUr. Malivetln Ifi mısli artmasına neden olarak. gümrükleme ısleminm sürüncemede bırakılmaiı gösterilmektedir Dağıtım ve ânzalar Turkıye'ye gelen araçlar aıle planlaması çalışmalannd» kullamlmak Uzere Dogu ıllerınde!d sağlık te^kilâtlarma dağıtılmi'i, aradan bir vıl eeçmeden araçlarda 22 çeşit anza gfirülmü? ve hiç beklenmertılc an larda devnldiklerı sapfanmı$tiı Bu araria araçlan Kullanan şoffirlerdpn bazılan da bu devnlmeleı sırasuıda havatlarını Kavbetmısierdır Yapılan ıncf>lemelef sıra«ınrta, tnternatıonal Scout marka araç(ripvamı Sa 7 >«ii 4 de) Kanada telefon firmasınm affediJen borcu 7 milyon lira Fikret OTYAM ANKARA Ulaştırma eski Bakanı Rıfkı Danısman (AP Erzurum) zamanında KanadV ya gıden Ulaştırma Bakanlığı ve PTT yetkililerının, bu geziden sonra, bir Kanada firmasının Turkiye'de yaptığı t3ahhütlerin gecıkmesiyle ortaya çıkan ve affedilen borcun 7 milyon lıra olduğu bildirilmektedır. Kanada fırmasının taahhütlerinı zamanında yerıne getirememesi nedeniyle taahhütnamede yer alan ceza 7 milyon lirayı bulmus, ancak Kanada fırması Ulaştırma eski Bakanı Rıfk: Danısman başta olmak üzere Bakanhğın yüksek kademeli görevlilen ile PTT'd'en bir heyetin Kanada'ya yaptığı davetten sonra bu borç Müdürler Kurulu tarafından affedılmiş, üstelik firmaya yeni siparişler verilmişti. Ulaştırma eski Bakanı Rıfkı Danısman, Ulaştırma Bakanlığı Musteşarı Ekrem Ceyhun, PTT Genel Müdürü Hicn Goçeoglu, Teknık Daire Başkanı Fadıl Sarıoğlunun Kanada firmasınm davetlisı olmasma rağmen, aynca Devletten harcırah da aldıklan yolundaki Müfettiş raporlarımn sonucu bugüne kadar işleme konulmamıştır. Aync« olaydan sonra bu konuda BasbaKan ve L'las tırma Bakanına soru yönelten Içel eski bağımsız milletvekilı Celâl Kargılının yazılı olarak ce ' vaplandınlmasını dıledıği bu onergeye halen cevap da venlmemiştir. •RAMONA ABDÜLCANBAZ'ın harikuiâde maceraları KARATE, TAEKWÜNDü, JUDONUN rARtHÇESİ, AŞK, RACON, AFİ, KARATh ROMAN1, GÜZEL İbPANYOL DİLBERİ RAMONA'NIN ROMAN1 Kanada'da 15 gün i Aynı fırma daha sonra ıkıncı | grup olarak Ulaştırma Bakanlı , ğı müsteşar muavini Alı Turaçlı'nın baskanlığmda PT1 Müdüı 1er Kurulu üyesı Fethi Bozkurt I Zeki Günsoy. Genel Müaür Tek \ nık Muavini Ergun Orçun, Ma ' lıye Muhasebat Daire Başkanı ' Emın Helal'i Kanada'ya davet etmış, bunu üçüncü grup olarak ' Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Ku ; rulu Başkanı Nafi i>atıroğlu. PTT Mudürler Kurulu üyesı Ruhı Orbay, Sadı Eldem ve Genel Müdur İdari Muavini Mufuttuı Elker ile Malzeme Dairesı Başkanı Feridun Özdikici izlemış, bunlar da Kanada firmasımn davetlısi olarak 15 gün Kanada'da kalmışlardır. Kanada fırmasının taahhütna(Devamı Sa. 7, Sü. t de) OLAYLARIN ARDINDAKt PEK YAKINDA DÖRDÜNCÜ SAYFADA Memur maaş katsayısı dokuza yükseltilecek ANKARA Malıye Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu, «Memur lara aıt katsayının yeniden düzenlenmesinde zaruret vardır» diyerek, katsa'inın arttınlması şerektiğiru açıklamış, BakaıUığuı da bu konuda çalışmalaı vapıldığını ve bakanlıklara da gerekli genelgenin gönderıldiğını bildirmiştır. THA muhabırınin Maliye Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre. çalısmalar kat sayırun 7'den 9'a vükseltılmesl esasma göre yürütülmektedir. Maliye Bakanlığı yetkılileri. memur maaslarına ait katsavı (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) GERÇEK Teleion Sorunu «irketleri etkinlik göstermektey. diler. Ayrı sisteraler kullanan bu şirketlerden bazılarıyla ayn ayrı yapılan anlaşmalar ve ışbirlifiyle ülkemizin telefon ih tiyacı giderilmeye calısılıvordu PTT knmmunnn da bn sirketler arasındaki rekabetten ya' rarlanma olanaklan vardı. 1965 yılında koşnllan saptanan aluslararası bir îhale 1967 yılınds «onnçlanınca ülkemizin tele komünikasyon sorunu belirlî biı plana hağlandı. 1967'de imzalanan anlaşmayla ihaleyi kazanan Kanada rirması ve PTT bir ortaklık kurdular. Bu ortaklıkla. bir telekomünikasvon endnstrisinin kurulması için temeUer abldı. Telekomünikasyon endüstrisımn çeşitli yönleri vardır. Bu sanayi, şehır ıçi otomatik santralları (ribı daha karmaşık üretim ala>lanndan telefon makinelen ve kabiolan gibı nısneten daha basit ürrtim alanlarına dek bir yelpazeyı kapsar PTT'nin yabancı firma ile tnırduğu şirkft, ülkenin ivedi ihtiyacı için önco ithalâta yönelecek ama bclirlı sürelerde yerli unalât oranı yükselecek üretim kesimlerine geçecekti. 36 milyonluk Turkiye'de bir tfîekomünikasyoD endüstrisini besıivprpk ortam hazırdı BununU beraber. kurulan ortaklığın ihraoata dönük olması da ia> teniyordu. (Devani Sa. 7. Sü. 6 laj C Çetin Altan'ın gözünün lilmleri çekildi ağdaş toplnmnn kalkınma araçlarından biri tclekomünikasyondur. Hızlı haberleşme, ulastırmanın birincil etkenlerindendir. !ş hayatının hızla haberleşmeye ne denli ihtiyacı oldufunu söylemek fuzulî sayılmalıdır. Ne var ki, gelişme süreci içinde bulunan Türkiye'nin tükenmez dertlerinden biri telefondur. Hızlı bentleşme ve iktisadî bfiyüme, telefon istemlerirü çoğaltmış, bnna karsılık telefon üretirai geride kalmıstır. Istemle üretim arasındaki uçurutn, büyük kentlerde telefon karaborsasını besletnlftir. Turkiye'de nzun söreden beri çejitli nlnılararan telefon
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog