Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

CEM YAYINEVt SUNAR ANADOLU IHTİLALÎ Ssbataattin Selek'in büyük Ugiyle karşılanan ve uzun süredir aranan belgesel eserinin 5. basımı. Yakın tarıh olayJarını bılimsel bir gorüşle Inceleyen bu dnemli eser, ikınci hamur kâğıda özenle basılarak kitapçılara dağıtılmıstır. umhuriyel Kurucusu: VLMJS NADİ Binasmı yaktılar, suçu sosval 4lere attılar... Bu kitapta . angın n!avı iîe Oimitrof'un ünlü savTjnması ver almaktadır. (15 lıra) LEIPZÎG DUKUŞMASI HABURA Kıtabevi P ü 6 Beyantlst. Cumhuriyet 9126 50. yıl, sayı: 17697 Telgraf ve mektup adreM Cumhurıveı Istanbul Posta Kutm [=tanbul N o : 246 Telefonlar: 22 42 9ü 22 42 S6 22 ii 97 ZJ. t. 98 23 42 93 7 Kasım Çarşamba 1973 CHP MSP koalisyonu gerçekleşmedi ERBAKAN, BÜLENT ECEVİT'E GÖNDERDİĞİ MEKTUPTA, BUGÜNKÜ ŞARTLAR İÇİNDE; MSP'NİN CHP İLE KOALİSYON YAPMAS1NIN FAYDALI VE VERİMLİ OLMADIĞIN! BİLDİRDİ ECEVİT, DURUMU BUGÜN MERKEZ YÖNETİM KURULU VE PARTİ MECLİSİNDE GÖRÜŞTÜKTENSONRA NASILBİRYOL İZLEYECEKLERİNİ TESBİT EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ MSP, koalisyona girmekten vazgeçti AVKARA. (Camhuriyet Bürosn) 30 Ekımden bu yana MSP organlannda Rörijjşulmekte olan CHP'nın koalısyon teklifı MSP organlarmda bır önceki güne kadar olufnlu bir hava içensınde ve koalisyona katılma eğılimi bıçıminde sürerken dün saat 10'dan 19a kadar devam eden Genel Idare Kurulu toplantlsında olumsuz bir ydne dönüşmüs. sonuçta Genel Idare Kurulu, CHP ile koalısyon yapılması imkânı olmadıgına karar vermiştir. Beklenenin tam tersine çıkan bu sonuç saat 18.30'da parti genel merkezinde G«nel Başkan Necmettın Erbakan taraiından CHP Genel Baîkaru Bülent Ec«vıt'e gondenlen mektubun metnınin açıklanmasıyla kamuoyuna da duyurulmustur. Erbakan'ın Ecevıt'e yazdığı ve basın mensuplarına okuduğu mektubun metni şöyledır: Kanadaya davetli giden PTT heyetinin ayrıca yolluk aldığı saptandı Kanada firmasının mukavelede yer alan ve yerine getirmediği «Yerli yüzde oranı» ile santrallerin kuruluşundaki «Gecikme cezaları»nm gezi sonucu tatlıya bağlandığı öne sürüldü. Bu konuda hazırlanan raporlarda usulsüzlükler belgelendi Fikret OTYAM ANKARA PTT ile Northen ara«ında kurulan NETAŞ Telekominikasyon A 5 ft yıllık corieminı bıtırıp ıkincı S yıla gırerken, bazı yenı teşebbuOerinj gerçekleştirmek ıçin PTT' nin icra. karar organlan ile bu kururau denetlemekle gcrevlı Ulaştırma Bakanlığının ust kaderne organlannı Kanada va davet etmiş ve bu davet yerme getırılmıstır Bu davete UİHstırma Bakanı musteşar ve müsle'iar varrlım cısı ile Teftış Kurulu Başkdnı katılm'slardır nn vapF.mavacaSı havası verilmektr buna Daralel olaıak N'ort hen ve etkılı verlı Kışılerın katılmasıyla kurulacak şırketin bakır . proıe ve Dian ıMerın'n ds vaptırılmasına vr^un bır çaba üosterıhrken. seçımlerde beklenen sonurun aünmaması bu çalışmaları Oıraz vavaflatmıştır. (Devamı Sa. 7 Sü. 2 de) Erbakan'ın Ecevit'e mektubu «Sayın Bulent Ecevıt CHP Genel Baskanı ANKARA Sayın Cumhurbaşkanı tsraîından yenı hükümeti teşkil için görevlendirilmeniz üzerıne par • tilerle yaptıjınız temas programı ıçerismde 3 Ekım 1973 SaU lı gunü bızımle de gorusmüş Hükümeti, CHP'nın partıraızle yapac&gı bir koaiısyon şekluıde fcurmayı düşündüğunuzü tarafımıza duyurmuştunuz Partımize karşı gösterdığmız (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) > Orta derecell okullnrda hirden fazla dersten kalıın öğrencîler yalnıs bu dorslerden sıjiava Uluslar Uyanırken . ygzr olmanın temel belirtilerinden biri de hoşgöriidür. derir. Övledir de. Doğru bildiğiniz düşüncelere ters gelen, alıstığmız yasam düzryini \c çıkarlarınızı alt üst edecek karşı düşfincelere de tahammül edeceksiniz, or.lara özrürlük tanıyacaksımz. Savunduğunuz inançların yerlndeüçini •aptamak için biricik yöntem budur. Eşit koşullar altında tartışactluınıt. Kızmak yok, baskı yofc, korkutmak yok. Toplum düzenini etkileyen bir giicünüz varsa bu gücü yalnız düşüncelerinizin sağlamhğı üstüııe davayacaksınız. Yumruktan. tokattan, tekmeden yardun aramayacaksınız. Silâbb rylemc kalkışmadıklan sürece siz de karsınızdakilere silih çekilmesinj istemeyeceksiniz.' Ya ortarn bövlesinp bir hoşgörii düzenine olanak tanımıvorsa? Bir başka devişle, va siz bağnazların egcmen olduğu bir baskı rejimi altında yaşıyorsanız? O zaman da uygar olmanın bir başka bciirtisinin de cesaret olduğn gerçcğini hatırlayacaksınız. Elinizden geldiği ölçüde «doğru bildiğiniz yolda tek başınıza da kalşamz» yürümeye çalışacaksınız. . Bu, her şeyden önce bir eğitim sorunudur. Bireyleri kalıplaşmış inançların cenderesi altında ezik bırakan eğitim sistemleri sonuç olarak toplumu da olduğu yerde kahplaştınp dondurur. Bu gibi toplumtar yabancılann ve onların yerli ortaklan elinde sağmal bir inek misali sömürülüp durmaktan kurtu lamazlar. Bu yüzden değil midir ki emperyalist devletler ele ge çirdikleri sömürgelerde yerli hal kın uyanıp başkaldırmasını önlemek amaciyle kalıpla.smış inanç lara hiç dokunmamışlar, halkı uykusur.da rahat bırakıp kendi çıkarlarını sürdürmcye özeıı göstermişlerdir. Bunu da yerel inançlara saygı duyuyorlarmışcasına bir uyçarlık belirtisi diye yutturmaya çalışmışlardır. Ama sömürülen halk arasın da birileri donmuş, kalıplaşmıs inançlara başkaldırmaya görsün Ulusal bağımsızlık uğruna kendi yurttaşlartnı dürtükleyen, onla ra özgürlük türküleri söylejen düsfin öncüleri, halk liderleri her zaman emperyalist baskı güç lerini tedîrgin etmiş, onların hışmına nğrayarak tutuklanmış, zindana atılmışlardır. Kendi ülkelerinde hoşgörüyü baş tacı edenierin geri bıraktıkları sömürRC ve yarı sömürgelere uyguladıklan bu katı davranış tkınci Cihan Sava.şından bu yana gözle görülurcesine değişmektedir. Afrika'da, Asya'da, Orta ve Vzak Doğu'da toplurnlar uysnnuşlar, bızlı bir toparlanma, bağımsızlaşma siirecinin içine girmişlerdir. Emperyalist güçler, asker sivil yerli işbirlikçiltrin yardunı ile çıkarlarıru korurna çabasını şimdilik bir dercce >iirütebiliyorlarsa da bunun sonsuza dek boyle sürüp gitmeyeceği artık besbellidir. Bizim şimrii besbelli dediğimiz bu tarihsel oluşumun yer ;nzünde ilk müjdecisı büyük kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal olmuştur. Üç gün sonra ölüm yildönümünü anacağunız kahraman önder, tam 53 yıl ön. ce Tiirk Kurtuluş Sava^ına atılırken yakın bir gelecekte «mazlunı milletlerin» u> anacaklannı ve emperyalizmin sona ereceğini haber vermişti. 1 Arada geçen süre Mustafa Kemal'in görüşünde ne denli haklı olduğunu açık seçik göstermek Demırel: "Mahallî seçımlerde yenılgıyı, başarıya döndürme olanağı vardır,, ANKARA AP Genel Baskanı Süleyman Demirel, partısının Mıllet Meclısı Grubunda yap tığı konuşmada, mahalli seçim mucadelesinı şevkle ve azımle vereceklerını söylemiş, •Geçen olayları çok ıyı degerlendirmekle, yenilgı basanya dondürülebilir. İlk yapılacak şey başaıısızlık çizgisin: aşmaktır • Halkın onüne halkın lübar ettıfi ve seçım kabiliyeti yüksek olan arkadaşlann çıkarılması lâzımdır. Mahalli seçıralerin kendisine mahsus özellıMeri ve havası vardır Müracaat süresinı 8 Kasım akşamına kadar uzattık. Parti başarı ile hizmet görecek kimseleri ortaya çıkarmak ve bu gorevleri başan ile yürütraeire yardımcı olmakla yükümlüdür. Mahalli seçım mücadelesini şevkle ve azimle verecegiz. 14 Eklm genel seçimlerinde kazanan yoktur. Bizi geçen part: ancak >uzde 3 farkla geçebilmıştir. Sadece bölünme vardır. Bolünmüş olan oylaruı devamlı bır kayıp sayılması mümkün degıldır. Zıra bolünmenin kimın ışme yaradıgı gorulmüştür» demıştir. Sessiz sedasız Sessiz seda^ız vaoilan bu Ka nada gezisınırı masraf'arını adı geçen firma karşılamıs »ncak ılgıli zevat avrıca PTT Genel Mudürlugünden de harcı rah almıçtır j PTT'rien de yrinetİTi Kurulu I uyeleri ve başkanı ria hdrcuah I alarak Kanada'va sitmı«lerd1r | PTT'nın ıcra ora^nı nlan vf bu ise ımza koyan PTT O n e l Mudlir ve yardımcıları. Teknik Isle^ Daıresl Başkanı, Ma!/e me Daire'Jİ Bişkanı ve Malnt Muhasebe Daire=) Raşkar.ının da bulundugu 1 vüksek dere4 ceü görevlinin arasında Tek nik Dalre Başksnından aavrı bır teknik elemamn ahnmama sı ulaştırma ve PTT cam:a<ı içinde hos karşılanmamıstır. Yabanrı fırma, mukavele1e yer alan ancak aerçekleştlremediiı «verlı vuzde nranı» 'le kurduğu santrallarria milvnnlan aştıgı ıleri sürülen «cecik me cezaları»nı hu cezırlen «on ra tatlı hır «onuca baglamı<=iıt Yabancı fırma bunıınla kal mavıp veni bazı sıpanşler dalmıştır. Takıp=iz olarak, kuraptor multiplex teçhızatı ıçin bir anlaşma da vapılmıçtır Bu anlaçmanın bedelı 625.841.39 Kanada dolarıdır. öne sürüldü gune göre bu teçhizat halen PTT Arastırma Laboratuvannda • 85'i yerlı ve % 50 ucuz « ' olarak bol mıktarda yapılmaktadır. PTT, milyonlarca lıra harcaya rak yaptığı Eğıtim Merkezindekı bütün teknik elemanlan biIınmeven nedenlerle başka verlere atamış, buna karşın Northen aracılığıyla Belı sırketinden yük sek ücretlerle vabancı uamanlar getirtmiş ve görevlendirmistir. Oysa Eğıtim Merkezi fİTÜl Bir lesmış Milletler tarafmdan des teklenmekte, eğitimcı uzmanla nn parası da onlarca ödenmekte iken. nedense bu yol daha uy gun bulunmuştur. SÜVEYŞ KANALI ÜZERİNDE İSRAİL KÖPRÜSÜ yakas:na israil, kuvvetlerini Süveyş cephesinde alurma geçirdi • KUŞATILAN MISIR ÜÇÜNCÜ ORDUSUNDA ASKER BAŞINA GÜNDE ÜÇ SİGARA, ÎKİ PARÇA PEYNİR DÜŞÜYOR. (DIŞ HABERLER SERVİSİ) TEL AVIV Ortadoğu bunalımına çöziım bulmak amacı ile ja pılan diplomatik çabalar devam ederken, Süveyş cephesinde durumun çok gerginleştiği bildirilmektedir. İsrail Askerî Komu'anlığına gö re, Mısır birliklerinin kuşatılmış olan 3'üncü Ordunun kurtarılması için yapabileceklcri bir saldırı ya karşı israil ordusu tam aiârma geçirilmiştir. Komutanhk, pazarlesi günü Mısır Kuvvetlerinin birkaç saldırı duzcnlediklerini, ve birkaç kez I&raıl mevzilerinin gerisine geçmeyi başardıklarmı açıklamıştır. Büindiği gibı lsrailliler Ortadoğu savaşınm son günlerinde Süveyş nun ikmal yolunu keserek bu orduyu kuşatmışlardır. Israıl ordusunun Süveyş Kanalı uzerinde Batı geçmek ıçin kurduğu köprülerden bırı Kanalının batısına geçmişler ve Doğu yakasındaki 3. Mısır ordusu Askerî Cezaevlerinde bulunan sanıklarla, avukatları ve yakınlarının görüsmeleri dinlenmiyecek Istanbul 2 Numaralı Sıkıyönetım Mahkemesı Duruşma Yargıcı Kıdemli Hakim Binbaşı Gü nay Gençer. 1. Ordu Komutam Orgeneral Hüseyın Doğan Özgöçmen'in talimatı üzerine Askerî Ceza ve Tutukevlerinde bu lunan sanıklar ile avukatlannın ve yakınlarının gorüşmelerinin dinlenmiyeceğini açıklamıştır. Sıkıyönetim Mahkemelertnde gerek sanıklar. gerekse avukatlar ceza ve tutukevlerinde görüsmeler sırasında bır görevlinın başlannda bulunmasından şıkâyet ederek bu görevlinin ko nusmaları not aklığım bazan da mudahele ettığinı ileri sürerek, mahkemelerin bu durumu önlemesini ıstemişlerdir. Mahkemeler «Görüşmelerde gizlılik ilkelerinm ihlâl edildiği> şeklindeki bu yoldaki sanık ve avukat şikâyetlerinin 1. Ordu Komutanlığına duyurulmasına karar ver mişlerdi. Yargıç Günay Gençer. yaptıklan soruşturma sonunda 1. Ordu Komutanlıgının 10 Eylül 1973 tarıhinde bir taltmatla Asker: Ceza ve tutukevlerinin yönetmelığinın 9. maddesini değıştirerek görüşmelerde gizliliğin sağlandığını öğrendiğinı söylenaıştîr. Bu açıklamayı dün TİKKO isımli davada vapan Yargıç Günay Gençer avukatlara ve sanık lara hitap ederek «Gerek sanıklar yakınlarıyla, gerekse de avukatlarıyla görüşürken dinlenmiyecektir. Bu durumu duyururum» dsmiştır. MUli Kğitim HRkanlıfının ret dersten sınıfta Kalanlaruı h:ı üst sınıfa Eeçnıe!e.ını öngören Karan lft günıük bır gecıkmtden son ra dün teblığ edılerek vurürlüğ« konulmuştur Ba.caniığa naglı oütün or's derecelı okullarda ıeK dPrsırn Kaımış olan ogrpnrılprm sdrumlu olarak bır üst sınıta aıuırııni»rını ısteven Kararöa avrıcc ıkı veya daha tazla dersten Kalmıs olan oğrencıler tçm venıden C J tün derslerden sorumlu olma zo runlulugu Kaldırılmıstır Mılli Eğıtim Temel Kanunu u7?r'r.d" viır ı tı i '"irkfp olan çaüş maların tazı koklü dpŞısıkMklfr gercğmı ortays ko"di'~ıına ve kolü.. ,. ı bır tedbır olarak bu kararın almdıgma dcgmıien Bakanlığm yazısmda getırılen değişıklıl'1 f " «ovlpdır ^" Değişiklikler * İsrail hazır Bır İsrail askeri sözcüsü; «Mısır KuvveÜeri bir şey yapacaklar. Bunu bekliyoruz ve hanrız. Mısır Genelkurmayı saldirı komutunu verir vermez hücuma geçecekler» demiştır. İsrail sczcüsüne göre, Mısır İkınci Ordusu, îsmailiye'nin 160 Km. Kuzeyinde saldırılara başlamıştır. îkinci Ordunun 40 btn as keri ve kanalın bir yakasından j ote yakasma sürekli olarak ikmal yolları vardır. «ütünlpmp sınavlan sonunda iki veya .Ipha fazla dersten kalTUŞ olap o*rencıler. velılerının yazıh bas\urması sonunda. va kaîdıkları sınıfın spdece basara " dıkîan derslerine devam ederek bu derslerden aldıklan fcanaat notlarına göre sınıf geçecek ler, veya devam etmek ısteme vunler çp'pcek ders vılmn TOZ ve güz dönemmde sadece bu derslerden «ınava eırPCFk'.erdır. B J haklardan vararlnnmak ıste kalmış Dışardan anlaşmah olarak ge ! mij'en öğrenciler sınıfta tirilen uzmanlar çok vüksek üc , sayı! a rak kaldıklan sınıta devam edecp')prd!r retlerle çalıstınlmakta. bir yan dan da bu işlen verli elemanla Tek ders OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Elâzığ'da Yol • İş Sendikası Kongresinde bir konuşma yapan Türk tş Genel Başkanı Seyfi Demirsoy «Dernekler Kanunu haklarımızı kısıtlamıştır. Tadılât yapılmadığı takdırde geneı greve gıdeceğiz» demişür. Sayıu Demirsoy un bu sözleri hanjri ortam içinde ve hançi gerekccvle söylediğini keslirmek zordur. Zira Turkive'de genel seçimler yeni yapılmıştır. Seçim sonuçlan yetkili kurullarca yeni Genel Grev mi? açıklanmış, yeni parlamento iki hafta önce toplaıımıştır. Meclis henüz Başkanını seçme uğraşı içindedir. Cumhurbaşkanı, CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e Hükümeti kurma görevini vermis tir. Sayın Ecevit koalisyon ça balarını sürdürmektedir. Böyle bir zamanda Türk tş Genel Başkanımn genel grevden söz açmasının anlamı nedir? Bilindiği gibi genel grev isçi haklarını sağlamak için kullanılan eıı etkili silâhtır. Tasal sınırlan zorlayan bu silih bir a t v da tüm toplumu felce uğratabilerck kadar korkunçtur. Lc yıldanberi çe;itli işçi hakları kısıtlanırken ve bu arada Dernekler Kanunu çıkanlırken akla gelmiyen bu silâhın şu sırada hatirlanmasının tercği nedir? Hele içinde yaşadığunız günlerde, dah» çok işçi böl gelerinden oy alarak iktidara >ö• • • (Devamı Sa. 7, Sü. 4 de) İsrail'in saldırısı Surıye taraiından ya^mlanan bir askeri bildıride, iki fılodan kurulu israil savaş uçaklannın, dun Golan tepelerindekı Suriye askerî mevzılenne saldırdıklan öne sürulmüştür. Sunye ilk kez 22 Ekım ateşkes uygulamasmdan bu yana ateş ihlâlini bıldirmektedır. (Devamı Sa. 7, Sü. 3 de) DOĞU KARADENİZ YÖRESİNDE FIRTINA, KAR, HEYELAN VE DENİZ KABARMASI HASARA YOL AÇTI TRABZON Şiddetli fırtına ve fırtınanm yol açtığı deniz kabarması ile kar ve heyelan, Doğu Ka radeniz'in bir bölümünde hayatı felce uğratmış. dcniz kabarması Yomra ılçesinde. 10 mil>on lıralık hasara sebep olmuştur. Tek dersten smıfta kalmış olatı öğrencıler ise bu genelge alınır alınmaz öst sınıfa Ecçırıleceklerdir. Alt sınıfakı devamları ust sı nıfa sayılacsktır. Tek dersten bel geli durumariıj"=müsolan oğrencıler ise en soç 1 kasım cumar0 tesi gününe kadar başvurdukları takdirde okula kahul edıhp, devam rhırumlan baivıınna tarıhın den itiHaren hrssnlaoacaktır.» Diğer okullarda Sadece Mılli Savıınma »e Saâ lık Bakanlığına bağlı okul'ann bu karar dışjnda kaîdıkları. dılerlerse bu okıılların da aym ka(Devamı Sa. 7 Sü. 5 de) «DÜMBÜLLÜ» TOPRAĞAVERİLDİ Unlü tuluat sanatçısı Ismaıl Dümbüllü, dün toprağa verilmıştir. Dümnüllü'nün cenaze törenme, >akm arkadaşları ve kalabalık bır topluluk katılmıştır. Ölümüne kadar sahneyı terketmeyen Dümbüüü'nün cenazesi, Şişli Camiine getirildıkten sonra, tabutunun üzerine sanat hayatınm sımgesi kavuğu ve ceketi konulmuştur. Cenaze namazının kılınmasından sonra, îsmatl Dümbüllü'nün tabutu eller uzerinde cenaze arabasına taşınrnıştır. Dümbullü'nün cenazesi, vasi5retı üzerine Karacaahmet mezarlığuıa götürülmüş ve toprağa venlmiştır. Bu arada Devlet Tiyatrosunun «Fatîh» oyununda oynayan sanatçılar, dün gece temsıl sırasında ünlü Tuluat sanatçısı tsmail Dümbülliı içm sey.rcılerle beraber saygı duruşunda bulunmuşlartür. Denize kaydı Pazarı pazartesive bağlayan ge ce başlayan şiddetli rüzgâr, Yom ra Uçesinde elektrık ve su şebc kesinin de ânzalanmasına yol ac mıştır. Şiddetli rüzgârla başlayan ve 36 saat devam eden denb kabarmasmın Yomra ilçesinde 1 0 milyon lira zarar yarattığı bildı rilmiştir. Yomra KaymakaTiı Ne\ zat Ünsal'ın, THA'ya yaptığı açık lamaya göre, sahil kesiminde Kaj makamlık lojmanı, Belediye gazinosu, Yomra ortaokulu ve dört evin istinat duvsrının yıkılmasına, üç evin oturulmsz hale gelmesine ve genis bir aıazi parçasınm da denize ka^'masına yol açan denız kabarması. dün sabaha karşı 03 sıralarmda durmuştur. Yomra Kaymaksmı Ünsal, önceki çece yapılan incelemelerde. 10 milyon liraya yakın zarar tesbit edildigi ni bıldırmiş, 'PTT binası da bir. ara tehlikeli durum aldıâı için bo (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) Danıştay, üç öğretmenin komünîzm propagandası vaptığı ihbarı üzerine alınan vargılama kararını bozdu ÎZMtR. (Cumhuriv^t K Riirosu) Komünîzm omna'î'ırdRsı varjtıklaıı gerekcesıvle b:r ıhbar sonucu gozaltına aıman oğretmen Mustafa VliKseı Hpsan Saglam ve Faruk Akca tıaKkıpdaki liıznmu munakeme karan Danıstav tarahndan nozulmuştur. Suc?U7 oldükları ortava çıkan öŞretmenlcrrierı Mustaf* Yüksel 'ki av kaiar onr» Mani(Devamı Sa. 7. Sü. 5 de) NADİR NADİ (Devamı üa. 7, Sü. 4 de) DEVEKUŞU UÇAMAM BEN KUŞUM.., KOŞAMAM BEN DEVEYİM!.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog