Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Yavrunuzun enyakın YARDIMCISI ÜLKÜ OKUL SÖZLÜĞÜ Toptan Satış Yerleri: İıtınbul da Babıâtl'de tngilizce Tdrkçe umhuriYet Kurucusu: YD ÜS NADİ OCAK KITAP DAĞITIM ŞTİ. ve BATEŞ 50. yı!, sayı: 17696 Telgraf ve mektup *dre«ı C u m h u n j e i 1 bul Pusta Kutu«ıu btarbııl No 246 TelefoEİar: Z2 42 9(J 22 42 »6 22 4^ 97 ll 42 tftt 22 42 93 6 Kasım Salı 1973 Irak ve Libya, Türkiye'ye yüksek fiyatla petrol vermeyi kabul etti ÜMİT GÜRTUNA 4VK4R* Türkıvenın bazı Arap ulkelernle'japılan temaslar sonucu bu uikelerden ham petrol sa*ın a'ma olanağım buldugu an cak alış fıvatlarının eskısıne oran la daha vuksek olduğu oğrerulmıştır Ortadogu savaşından *onra Arap ulıcelerının petrol ıhracatı CHP'nin ıstemı üzenne Barolar Birlığı rapor hazırladı: "Af, tüm suçları kapsamalı,, Hükümet programı konusu görüşülecek GENEL IDARE KURULUNUN ERBAKAN: TERKİBE BUGÜNKU KARAR «TAHLILI DEDİ ERBAKAN'IN MSP AÇISINDAN KOALISYONA GIRME GEREKLILIĞI ÜZERINDE OLAN DURDUĞU, KARŞI G Ö R Ü Ş T E TOPLANTISINDAN AÇIKLANACAK, BITIRDIK, IŞ S O N RA KALDU ÜYELERİN DE IKNA OLDUĞU BELIRTILDI Petrol üreten Arap iilkeleri, iiretimi viizde 25 kısmaya karar verdiler KWEYT Petrol flreten ül kelerı Kuvevtte vapmış olduk ları top antı sonunda petrol uret.mlennı Evlul avı uretımıne oranla vuzde 25 oranında kısma kararı almışlardır Arap ulkelerı bundan a>rı olarak her ay °o 5 kısmtı daha vapmaja de\am e deceklerdır Ancak bu r a 5 ora nındakı kısıntıya onumuzdekı ay başmdan ıtıbaren başlanacagı haber ver lmektedır Kısmtı va pılacak °ı 25 oramndakı petrol Arap ulkelerırun ABD ve Hollandava ıhraç ettıklerı petrol mıktarına eşıttır Gozlemcıler, petrol üreten Arap ulkelerının, petrol uretımlerındekı kısıntıvı % 25 oranına çkarmalarının dunya "petr 01 pı yasasını allak bullak edeceğını ve petrol bakımından çok cıddî sıkmtılann dogmasına jol aça cağını bıldırmıMerdır Petrol ureten Arap ulkelen petıol uretımlerıni "o 25 oranın oa kısma kararını 9 saat suren toplantı sonunda almışlardır (Devaım Sa. 7, Su 6 da> ANKARA, (Cnmhuriyet Bârosa) Turklye Barolar Birlığı, CHP nın tasarladığı Af Kanunu içın ıstenılen gortışu, dun kamuoyu na da açıklamış «Fıkır suçu», oSı na kısıtlamalar koymaları üzen ne Turkıjre harekete geçerek, Tur i jası suç» ve benzen aynmlann yarat kiye run oetrol ambargosunun dı Af Kanununda ajncalık maması gerektıgını one surmuş«ında tutulmasını ısteraıştır OzelliKİe Irak Buvuxelçısı ve tur Af konusuvle ılgılı olarak Tur Lıoya maslahatguzarı (Işguderı) ıle AriKara da bu konuda temas | kıve Barolar Bırlığının Başkan lar vapılmış, ayrıca Lıbvadakı Faruk Erem ımzalı cevabi jazısı Bu\ukelçımız de bu ulke başken , aynen şoyledır tmde gırışımlerını surdurmuş «tlgıdelu yazmızda «Cunnhun tur Lıbja ıle japılan temaslar yetm 50 yılında, bır genel affın sonunda varılı 8 dolar c.varında çiKarılması, sosyal banşın ve hu petıol alınması sağlanmıstır Ip zurun sağlanması ve geçmış kır raş bundan kısa bır sure once gınlıklann unurularak ılerıye do26 bın tonluk petro'u Akdenız ı (Devaraı Sa 7, Sti 4 de) fıjatı uzennden alarak Turkıje ( ve getırmıştır Dun de Lıbya'dan venı bır mıktar alınması ıçın Dışışlennden ılgılı talımat çık mıştır Irak Buyukelçısı ıle vapı lan temaslarda Buvukelçı savaş dolavısıyle lımanlarm kapalı ol duğunu bu yıizden Turkıveve ham petrol gonderemedıklermı belırterek, Turkıye'mn tanker te mın etmesı halırde petrol verebı leceklerını ıfade etmıştır Bılın dığı gıbı, İpraş ıle Irak Mıllı Pe* rol Ştrketı arasında geçen Arahs ta 3 vıl ıçm toplam 7,5 mılyon tonluk petrol ıthaUtını ongoıen bır anla^ma ımzalanmış, ve yü rurluğe konulmuştu MSP, koalisyon u için Evet?, dedi ANKARA, (Cumhuriret Burosn) MSP Mıllet Meclısı Grubu, partılı sena'orler ve Genel 1dare Kurulunun parlamenter olma van uvelennın de katılmasıjla dun yaptıgı uzun toplantı sonun da koahsyona katılma kararı vermıştır Bu karar dofrultusunda MSP Genel tdare Kurulu, bugun bır toplartı yapacak daha sonra da karar resmen açıklanacaktır İkna edildiler Saat 10 30 da başlayan toplantıda, CHP Ue koalısvona karşı çiKan parlamenterlerın de ıkna edıloıklen oğremlmıştır Genel Başkan Necmettın Er bakan saat 13 30 da oğle namazı ıçm toplantı va ara verıldıgınde Meclıs mescıdme ınerken gazetecılerle konuşmuş «Mlaha şukur çalışmalarımızda bır en gel vok» demıştır Erbakan koa lısvona katılıp katılmayacakları volundakı sorulara kesın cevap vermek en saçınmış «Insallaı hajırh bır tıukumet kunılur Aı lah anahtara zafer mıllete hızmet versın» şeklınde konuşmuştur üyeler saat 18'e doğru çalışma lanna devam etmek ıçın venıden bır araya geldıklerınde Ge nel Başkan Eı bakan, Yardımcısı Emre Ren ve Genel Sekreter Oguzhan Asılturk'un toplantıya katılmadıkları gorulmuştur MSPlı uyelenn Genel Başkanları gıbı gazetecılerle yaptıkları konuşmalarda, sorulara cevap vermekten kaçındıklan ve goruşmelerlc ılgılı haber sızdırmamaja Ara verildi MSP Grup toplantısma saa» 17 de de namaz ıçın ara verümış Hükümet, kurulması halinde CHP, memur, emekli ve dul maaşlarmı arttıracak ANK4RA (Cumhumet Burosu) Hayat pahalılıgının gunden gune artışı sonucu sabıt gelırlı kesımın geçım koşullarında meydanagelen guçlukleı, pcrsonel rejımı oıanaklan ıçınde raemur avlıklarının jenıden ayarlanmasını gerektırraektedır Ujgulamajı geç.cı olarak ehnde tutan Talu hukumetı, bu konuda bazı çalışma lar vapmıştır Ancak meınur a>lıklarında japılacak ajarlamalaı, yenı hukumetçe gerçekle§tırılebılecektır Isteı bıı azınlık hukumetı bıçımınde olsun, ıster bır koalısvon ortaklıgı bıçunınde geıçeklessın kurulacak jenı hukunıetın progıamında, memur aylıkldrının yenıden duzenlenmesıjle ılgılı tedbırlere öncelıkle jer verılecegı CHP yetkılıl»rınce behrtılmektedır Bu yetkılıler, alınacak tedbırlerın neler olacağı sorıısuna, CHP seçım bıldırgesının \eterh cevapları getırdıgım so>leraışleıdır Fiyat sorunu Irak t an bu çerçeve ıçınde oet rol saglandığını behrten \etk.h ler, «Ancak şu ankı ıthalatın han gı fıvata gore olacağına ılışkın tam bır bılgımız yok Çunku, Irak da Dogu A*denız petrol f. vatını varıl basına 5 dolara çı karrruş durumda» demışlerdır Oğreruldıgme gore îpraş, Ulaş(Devamı Sa. 7, Su 1 de) ı Damştay 44 Er,, kararı verilen 127 öğretmenle ilgili işlemi iptal etti ANK4RA, (Cumhurıyet Burosu) Askerlık gorevım «er ojretmen» olarak yapmalan gerekırken askerlıklerıne «er» olaras karar alınan ılkogretmen okullarını sonraaan bıtıren lıse n ezunu ılkokul ogretmenlerı hakkında hatalı slemlen TOBDLR avuKaüaıı Daraştaya gotüımu«lerdı Damştay son olarak ellı beş uje hakkındakı ışlemı aaha ıptal etmıştır Daha once ıptal edılen ışlemlerle bırlıkte ıpul eaılen ışlun sa>ısı yuzyırm'>edı ye ulaşrııştır San olarak haklanndakı ışlemler ıptal eaılen TOBDER uye lerı şunlardır «Abdullah Uslu, Cevat Yılmaz M Nurı 'seker M burev?a fcuyun, Mustafa Bılen, Murat Erdem, Mustafa trjılmaz, Ramazan Bayram Muzaffer Paılak Zulfıkar Kalender Izzettın Ozgu'sov, Havdar Yavuz Bekır Kı lıç, Nevzat Çetın, Bekır Helalog lu M Saıt Alpsulun Naıl Sonnez Rdmazan Ozgul Alı Macıt Hasan Hajrı Suroglu Orhan Yıl maz Ergun hrdoğdu, Tüıgut Haskan, Bahattın Yuncu, Alı Doğru Bahattın Sanhan, ömer Osman Gur R3inazan KOKVÜ, BP kır Tat Hayat' Lzun N'ecdet Tı naz Ismaıl Bozdere Gunay Yılmaz, Hasan 'iılmaz, Remzı Kor tut Muzaffer Taşdtlen. Osman Damar Fahn Yozcu, Ahmet Ke leş Hamza Özkan, Mehmet Gokçe Turhan Karataş Muzaffer Pulut Mı Tanrueıdı Burhan A'ı Özdemır Cumsı Necdeı ^k. yut Faruk bezen Adu Ürlü Mehmet Genç Ahmet Bağcı Feh mı Guner buleyman Karabıyık Halıl Çınar Cengız hrk, Hasan Huseyın Erk » gavret gösterdıkler' dıklca'ı çekmıştır Grup toplanüsınHa once Genel Başkan Necmettın Erbakan nrun bır konıışma vapm s ve MSI açısından koah«>ona gırmenm gerekhlığını uvelere anlatmıştır Bu konu<=ma bovunca uveler de «Hoca« dıve andıklan Gen»l Ba«kana sorular «ormu^lardır Daha ^onra tek tek Grup uvHerı soza mı$lar ve goru^lerını açıklamışlardır Top lantmın uzun surmesıne d« seb»p olan bu vontem ile Genel Baskanın koah=vona karşı goruste olan u>elerı de ıkna ettığı behrtılmektedır Gerek Erbakan'ın gerek u>elerın savunduklaı goruşler hakkm da ayrıntılı bıigı verılmempkl* bırlıkte koalısvona karşı olduklan bılınen hazı MSP lı ııvPİenn bıle gorusmeler hakkında sorulan sorulara her şejın olumlu cerevan ettığı hıçımınd» ıfaHelerie ce vap verdklerı vc uveler arasın(Drıamı «a 7 Su 2 de) MP«ciddiye» alınmadığından yakınıvor ANKAR4 ıCumhunvet Burosu) MP Genel Idaıe Kurulu Cemal Tural m baskanlığmda «on s.vasal durıımu çozden gcç rra ş \e bazı konularda vaptıklan teKİ 'lerın cıddıve ahnmaniasının uzun tu varattıgını bır bıldırıvle kamu ojuna açıklamı^tır MP bıldıri'indc bu konuda şoyle denılmektcdır •Tasn flerın verdıeı şuphe>ı ?ı dermek ıçın partımızın Yuksek Seçım Kuıuluna vaptıgı 'tasnıflerın tekrarlanmas teklıfınuzın bır cevaba dahı la\ık gorulmeme sı ve radvoya basına verdıgımız seçım ve seçım sonrasını ıcele>en bavram mesaıım za da hıç bır basın vc vajın organında vcr verme>e luzum g»rulnıemesı ayrı ca uzuntumuzu mucıp ol nuş ozellıkle seçımlerde tasnıfın elektronık vasıtalarla vapılması fıkrımızın kamuoyuna duyurulmaması da dıkkatımızı çekmıştır • Erdemir'de anlaşma olmazsa «AYŞE» doıuıcak Yalçın PEKŞEN EREf.LI Ereğh Demır Çelık Işletmelerındekı (Erdemır) Grevının 66 gununde Ayşe adı ve rılen yuksek fınnın donma teh lıkesı ıçınde oldugu sojlentılerı vaygınlaşmıştır Grevın başladı ğı gunlerde rolantı durumunda çalısmaya bırakılan Ayşe'nm bu şekılde çalışma muddetınm 90 gunu geçmeveceğı sovlenmekte ve 20 gun ıçınde donmasmın soz konusu olacağı behrtılmektedır Bılındığ' gıbı 1969 yılmda bır pat lama sonucu arızalanan yuksek fınnın tamıratı oldukça uzun surmuş ve çalışmaları aksatmış tı Bu sefer de fırın donduğu tak dırde yenıden ısıtılmasının 3 ıle 6 ay'ık bır sure ıçınde mumkun olacağı soylenmektedır Teknık adamlardan alınan bılgıye gore kapalı bır kutu şeklınde olan Ajşe'nın ıçının gozlenme Tnkanı yoktur Bu darumda fınnın açılarak, tabanmın sokulmesi ve tuğlalann yenıden orulmesı gerekmektedır Tamır suresı içınde fabrıka ancak, dışarıdan ge(Devamı Sa. 7, Sfl. 4 de) Bu köşeden ALTAN ÖYMEN PETKIM GENEL MUDÜRÜ, FIYAT KONTROL KOMISYONUNUN KARARININ KANUNSUZ OLDUĞUNU IDDİA EDEREK; «ZAM KAÇINILMAZ OLACAK» DEDİ ANKARA Pet Kım Genel Muduru Hamza Batuk, «Petrokımya urunlerıne japılan zamma mudahalenın haksız ve ka nunsuz o'duğunu; yakında yenıden zam vapılmasmm kaçınıl maz olacağım» bıld'ırmı^tır Ba, tuk, THA muhabınnın bu konudakı sorularını cevaplandırırken, «Fljat Kontrol Komıtesince zamraı kontrol altma alınan mallar arasında petrokımya urunlerırun bulunmadığını, kurulus kanuna gore de hammadde durumunda olan urunlerınm abç, mahvet ve satış fıvatlarının kendılerınce «aptanması gerektığını» hatırlatmlst r Çabukluğun Faydası er geçen gun, venı bır huıcumetm uzenne basacağı zemınden bır parçasını alıp goturmekteciır Dunyadakı yenı ekonomık ve sıj'asal şartlan kar^ılayıcı kararlar almamamaktadır Ne petrol konusunda. Ne dovız dalgalanmalan karsısında Ne ıthalât polıtıkasında Ne Ortadoğudakı, ne NATO'dakı gelışmeler alanında Yapılması gerekenler yapı lamamaKtadır. Ve bazı yapılmaması gerekenlerln yapılması ıse, bır yerden bır şev kaçırma hızıvle devam edıp durmaktadır Banka kredılen kajdırmalan . Al man markım Amenkan do larma, Amerıkan dolarım Turs lırasma, Turk lırasını Alman markma çevırerek /üzbmler vnranlann man fetleri. Baza kuruluşların yan odeme ek odeme, taz mınat odemesı uygulamala n Hızlı memur atamaları, aktarmalan Ve DUUln bunlara eşlik eden bır gazete manşeti jay garası «Turkıye'yi buhranlı günler beklıyor » «Herkes bankalardan pa rasını çekıjor » «Pıyasa altıist oluyor » «Yatırımlar dunıj'or » Bunlar aslında «oluvor Juıu2or> anlammda değıl Bildirge k. Halk sanatçısı Dümbüllü öldü da Kel Hasan'ın yanında çalışa ık yetısen Dumbullu Ismaıl, sonra kendı basma kurdugu topluluklarla halkın genış ılgısını çeken gos^enlerde bulunmuş, ay nca fılmlerde rol almıştır Cevırd'ğı fılmler arasında, «Kizılınıak Karakoyun» (1946) «Dum (Devamı Sa. 7, Su. 2 de) CHP seçun büdııgesının «Halkçı ve etkın kamu yonetımı> başhklı boluraunde, memurların ekonomık durumlarınm duzeltılmesı ıçın şu tedbırler ongoıulmuştur •Hajat pahalılığmdakı buyuk artı? gozonunde tutularak, katsavı yenıden avarlanacaktır Personel rejımmde tavanla taban arasında buyuk gelır faıkını (Devamı Sa. 7, Su. 2 de) Derik'teki tohumluk bıığday I H! Enerji işçileri, uzlaşma sağlanamazsa yarın greve baslayacak ANKARA Turkıye Enerji, Su ve Gaz Işçı Sendıkalan (Tes Iş) Federasyonu Genel Başkanı Orhan Erçelık, dun basına verdığı derneçte, 7 Kasım Çarsamba gur nu oğleye kadar ene ]i ışverenlerı ıle aralarmdakı uyuşmazlılc çozulemedığı takdırde, enerjı sanavı ışkolunda a.ınan kararının uygulanmaya başlanacağırn soylemıştır. «Durdurma karanna uyduk» Hamza Batuk «Bjna rağmeı dun akşam toplanan Yonetım Curulumuz Fı.at Jfontrol Koil k " arlajtırrftıjtır» demijtır Batuk (Devamı Sa. 7, Su. 7 de)' İMrk tıyatrosunun emektar «tuluat» sanatçısı, unlu ve popu 1 orta oyuncusu ve komedyenı «cDumbullus tsmaıl, dun hayata gozlennı kapamıştır Sevılen sa natçmm olumu, gerek sanat çevrelermde gerekse halk arasında derııı uzuntu u>andırrrıştır. Turk «gulduru sanatnmda Nâ şıt ten sonra en populer ısım, kuşkusuz Dumbullu Ismaıl dır. 1917 yılında «tuluat sahnemızm» en ıstıdatlı ovuncularından bırı olarak çıkan Dumbullu gunumuze kadar sadece sahnede değıl, aynı zamanda beyaz perdede çev.rdığı bırçok fılmlerde de aldı gj değışık tıplerı canlandıran rollerıyle seyırcıyı kahkahadan kı np geçırmıştır Tuluat sanatçısı ve sınema oyuncusu o'duğu gıbl, aynı zamanda tıyatro yonetıcısı olarak da butun omrunu ve emeğmı sahneje veren İsmaıl Dumbullu, tarn bır halk sanatçısıydı. OECD'YE GÖRE, TÜRKIYE'DE VERGI GELIRLERİNDE ARTIŞ OLDU yolsuzluğu îsten çıkarılan ile ilgili vemiciler için inlasma olmazsa olarak 21 kisi lazminat davası tııtuklandı MARDtV Mardm'in acilacak 1897 yılında Istanbul'da doğan Dumbullu İsmaıl, ozellıkle Turk tuluat sanat ının yaratıcılan olan Devlet Su îşlerı, Türkıve Elek Abdurrez^ak Efendı (Abdi Efen trik Kurumu, Elektrık îşlerı E I dı) ve Kel Hasan ın geleneğmi ttld tdaresi, Ankara EGO ve Su basarıjle devam ettıren bır t«lar îdaresı tzmır ESHOT, Çu | natcı olmuştur f Devamı S«. 7, SiL 4 de) •j^ Bırncı DUnya Savafi yılların Armator Celâl Sad koâlu Denızcılık îşletmesı'nın «Kaptan Aslan» şılebınde çalı^an 21 gemıadaraının ışten çıkarılmasıjle ılgılı ola>a Turktş Bolge Müdurluğu el kojinuştur Bolge Mudur luğunde bugun vapılacak toplanP4RİS Uluslararası Işbırlıtıda gemıadamlarının üyesi bulun ğı ve Kalkınma Teşkılâtı OECD dukları Denız UlaşIş Sendıkası tarafmdan hazırlanan bır rapora ıle ışletme yetkılılerı karşılıkîı gore Turkıyede gajnsaü mılli goruşecekler ve uzlaşma yolu ara hasılaya (gsmh) oranla vergı yacaklardır. gelırlerı, 1971 "îlmda 196571 yü lan ortalamasına gore hafıt bıı Toplantıja hazırladıkları protovukselme gostermış ve ',» cj'deD kolle gıdecek olan sendıka yet' ı 23 74'e çıkmıştır. kılılerı ısteklennden hıçbır tavız v ermsyeceklennı soylemışlerdır. Buna gore lur>îive OECD tiye sı 22 ulke arasında. 196571 yıl(jl«tme yetkılılerı ıse bır açıklalan ortaıamasına gbre 21'mei sı tna vapmaktan çekınmışlerdır De rada yer alırken, 1971 vıl' rakamBiz Ulaşlş Sendıkası Genel Ba?Sa. 7, Sıi. 5 de) ı (Devamı Sa. 7, Su. 6 dt>l Derık llçesmde ortaja çıkarılan tohumluk buğday yolsuzluğu ıle ılgılı olarak 21 kıslrın tutuklar dığı Valı Ergun Gokdemz tara fmdan açıklanmıştır. Bundan bırkaç gun once va pılan araştırmada Derık Zıraat Banka=ı ambannda 273 ton bue cay eksık olduğu ve bunun 20) bın lıraja satıldığı Emnıyet Mu fiuru Yasar Danacıoğlu tarafın 'an ortaya çıkarılmıştır. Yolsuzlukla ılgılı olarak öncc ç kışi tuvuklanmı«, daha son ıa bu savı 21 e çıkmıştır Tutuk lananlar arasında Derlk'ın tatvın mış sımalar nın da olduğu behrtılmıstır Olavla ılgılı soruşturma için 7iraat Banka^ı bir mufettiş gondermıstır. (THA) «olsun», «dursun» amacıyle atılan manşetler tabıi Bankada küçült tasarrufu olaa dar gelırlı memurdan, jatınmcı sanayıcıye kadar, erişebıleceklen herkese, ekonomık bunveyı her tarafmdan sarsanlar dıje çağnda bulunuyorlar Aynca tehdatler Jurnaller Yalanlar Ikılı oynamalar. Hükümet kurması mumkun ıkl partiden bınnın onünde «Sen iyısin, o jobaz» otekınm onünde de «Sen ıyısın o komünıst güf. tesıyıe soylecen, bestesı aynı sarkılar. Bütun bu manzara karşısmda, hükumetı kurmava aday ita partınm yapacağı tek şey vardır Hükumetı kuracaklarsa çabuk feumnalıdırlar Anla<;amıyor da, kuramayacaklarsa, kuramajacaklannı, gene çabuk saptamalıdırlar özeti «çabukluk» yanl Çunkü bu 70 başh kemlrme ve yıpratma mekanizması blr 20 gün daha geçerse hUkumet edilecek alanı büsbütün harabeye çevlrmiş olacaktır Pazarlıgı çabuk bltlrmeli, karan bu barabeleşme 11eriemeden vermelıdır. Kı o bına teshm alınacaksa, tutulup düzeltılebılecek tarafı kalmıs olsun Teslim Sa 7, Sfi 4 d«)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog