Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİVERSİTEYE SİRİ$ FEN S1HIFI ®Sabah,oğle ve aksam sınıflan. f'Test teknığıne u>gun \e test u>gulamalı o|rrtim. Ö6IETİM DMBIftİ. 1OARALIK 1*731 TEMM74İ 24 »HİUK 19731 TEM1974İ 24 *R»LIK 19731 HAZ1974 | BİR ÖĞRETİM Y1U SÜRELİ , 5 KASIM 1973t TEIJ 1«74 j » K«SM 19731 TEM »74 | l * IUSI* 19731 H*Z 1974 Sbroşür jstejetl. genıs bılgı alınız. A İ G D K S E N OERSANESI umhuri Kurucusu: YUNIJS NADt ATATÜRK KİTAPLARI TL. Ataturk Slırleri Antolojlai 5 Ataturi ve Edebiyat (S. Borak> 10 Mustafa Kemal va Çetecudc (Y. Abadarı> Ataturk Yolunda 40 Ttarihçı Gozuyle Ataturk Cumhurhet Bayragı Altmda (C A K > Ya Bagımsızlik Va Ölum (CA. Kansu) AUturk Devrıml Kronolojısl V»rhk Ya»ınıvi. Caialoğlu lokvjn, 40 Aikara Cad Istanbul Ilâncılık 4408 900 50. yıl, sayi: 17693 Telgraf ve m*ktup adıesi C u m h u n v e i Utanbui Pusi» Kutuıu* Istanbul N o : 246 T 1 1 e f o n 1 a r : ^ 42 90 22 42 90 22 4i 9? 22 42 98 22 43 99 3 Kasım Cumartesi 1973 DPT'ye göre Ortakpazar'a siyasî nedenlerle girildi CİDDÎ BÎR PAZARLIKLA SAĞLANACAK TAVÎZLERİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ TUTUMU YÜZÜNDEN ELDE EDILEMEDİĞt İDDİA OLUNUYOR ÎSTANBUL HABER SERVİSt îktısadî Kalkınma Vakfuıtn Orta*pazar konusunda Istanbul' da duzenledıgı toplanma sunulmak uzere Deilet Planiama Teş kılatı tarafından hazırlanan teb lığde Ortakpazarla ilgıli olarak her kademede alınmış olan kararlann teknık ve ekonomık ca lişmaiara dayandırılmadığı ılerı surulmuştur. DPT, butun karar larm siyasî nedenlerle alındığı ve çeşıtlı aşamalarda cıddi bır pazarhkla Ortakpazardan sağlana bılecek tavızlerın Dışışlen Bakanlığınm «her ne şartla olursa olsun Ortakpazar'a gırmek» şek I lmde ozetlenen rutumu yılzun1 den elde edılemedığı gorüşunü sa vunmuştur. Iktısadî Kalkınma Vakfının dü zenledığı toplantınm programında Deviet Planlama Teşkılatının gorüşlerın tktısadl Planlama Daıresı Başkanının açıblayacagı vazı!mi7tır. Fakat toplar.tı gunünde semınerde Planlama Teşkılâ tından kırnse bulunmamıştır. Yal nu Teşkılâtın hazırlamış oldugu teblığ, Iktısadî Kalkınma Vakfı yonetıcılerıne verılmıştır. DPT'nm tebhgınde, Turkıye*run Ortakpazara gırmek ıçın müracaatını 1959 yılında yaptıgı bıl dinlmektedır. Ortakpazarla üRilı olarak deviet arşıvmde bulunan ılk çalısma ise 1963 tarihını taşımaktadır Bu dokümanda Ortakpazar» katılma isteği ıkı lîı.rekçeve dayandmlmıştır. Bun lardan bın «Turkıye'nm Batı dunyasına mensup oluşu»; dıgerı ıse «Turkıyenın ıhracatının yüz de 35'ının Altılara donuk bulun [ masıdır» Tebhğ bu bılgıleri ver dıkten sonra şoyle devam etmek tedır: «Bu dokümanda behrtilmemış olmasma rağmen Türkıyenın Ortbkparara gırış karannda Yunanıstan'm temmuz 1959'da AET ye japtıgı muracaatm çok etkılı olduğu duşunuimektedır. Türkıve'nın AET'ye Yunanlstan'dan 23 gun sonra müracaat etmış olması ve müracaattan once, ortaklık ıhşkılennın Türk ekonom^sıne getıreceğı yükumlülük ve yararlann çok cıddi bır şekılde hesaplanmamış bulunması, bu ız lenımı kuvvetlendırmektedır.» Kardan Bolu dağmda kalan yolcular donma tehlıkesi geçırdı BOLU, (Doğan ÖNER bildiriyor) Bolu dağına yoğun olarak yağan kar nedenıyle Ankara Istanbul karavolu oncekl , gece trafığe kapanmış, çok sa vıda volcu otobusu, karayon, mınıbus ve tra\ler dun sabah 05 e kadar mahsur kalmış, jolcu otobu'îlerınıîe bulunan bınlerce ^olcu donma tehhkeM ge çırır.ıştır (Devanu Sa. 7, Su ", de) Ortadoğu savaşı etkisinigösterdi PETKİM TESİSLERİNDE ÜRETİLEN LPG (BÜTANGAZI) VE SÜDKOSTİK DIŞINDAKİ HERŞEYE ZAM YAPILDİ ZAM, PETROL ÜRETEN ÜLKELERİN YAPTIKLARI FIYAT ARTIŞLARININ YANSIMASI OLARAK NİTELENİYOR Plastik hammaddesine yüzde 8690 zam geldi Kocaeli Yanmca bolgesınde kuruJu Pet.îim, tesıslarmde pe r rol artıklanndan uretılen plastik hammadde fıyatlarına 1 Kasırn dan ıtıbaren geçerlı olmak uzere yuzde 86 ıle 90 arasında değışen oranlarda zam yapmıştır. Petkım tarafından plastik mamul ureten fabrıkalara bıldırüen zamlann su borusundan yer doşemesıne, tukenmez kalemden buzdolabı d^hıl çeş'tlı mutfak eşyasına ksdar butun ma mullerde buyuk fıyat artışlarına yol açacağı bıldırılmıştır Petkım tesıslerınde uretılen LPG (Butangazıt ıle sudko«tik'e :se herhangı bır zam yapılmamıstır. Zamlann, petrol üreten ulkeleruı yaptıklan son fıvat artışlaııran plastik hammaddesıne yan sıması uzerıne yapıldığı belırtılmıstir. MSP Genel Idare Kurulu CHP'nm koalısyon teklıfmı bugün görüşüyor ANKARA. (Cnmhnriyet Bürosn) MtlH Selâmet Partısi Genel Idare Kurulu bugun toplanarak CHP'nın koaüsyon lçm yapt'ğı teklifı goruşecektir. Erbakan'm başkanlığında yapılacak toplantıda MSP Genel Başkanı, CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt ıle yaptığı gorüşmede. CHP'nin koalısjon ıçın ileri surdugu ıstekler hakkında bügl verecektır. Bu arada Başkanlık Dıvanının koallsyon çalışmalan hakkında da bılçı vermesınrien sonra CHP'den ıstenılecek tavizler konusunda goruşme vapılacağl sanılmaktadır Genel Idare Kurulunun karan pazar eunu tcp» lanacak ll başkanları topiantısında ü vonetıcılerıne sunulacaktır. Bu toplantılardan «nnra MSP nın hukumeie glrmpsı veya gırmeme«ı bellı olacak ve muhtemelen Ba'kanlk Ulvanına. temaslarm ^urdurulmfı konusunda yetiu verılecektır. • Saatler bu gece bir saat geri alınacak • TEK GENEL MÜDÜRÜ KE SINTİN'IN PAZARTESIDEN İTIBAREN BIR SAATE İNECEĞINİ SÖYLEDÎ ANKARA Be? avdır devara eden vaz saatı ujgulaması bugun sona erecek ve 3 Kasım Cumartesivj Pazar'a bagla\an gece saat 02.00 de saatler blrer caat gen aiınacaktır YetMlıler, 3 Hazıran'da başlayan yaz saatı uvgulaması sonucu bes ay ıçınde 60 mılyon kılovat saate vakın biı enerji tasarrufu sağlandığını bıldırmışlerdır. TEK Genel Muduru Behçet Yucel. gunde yapılan 1,5 saatlık kesıntının Pazartesı gununden ıtı baren bır saate ıneceğın soytem.şt.r Yucel, Ambarlı Santralının 110 bın kılovatlık ılretım yapan bır bolumunun arızasının bıt tıgını belırterek, «Pazartesi gununden ıt'baren bır «aatlık norrml kesmtılere doneceğız Su anda Gonçekaja santrabnı devreve sokmaya, Se^ıtomer «antralındakı an?an'aa gıdermeye çalışıvoruz» demıştır 3aa».l>ul, H. 10.1971 3/S KAPTA1, l . taaia 19?; Tarlhlndtn itlbarm lfl«tm«als 3«ndlnın tayln « t t l g l asgarl a'lrettabat Uor«tltrindan 3OO(Uçrb'il)TL. f a ı l a onae ve öen»ue lkl aaa) Dcraviyt (kitraotktlr. Bundan böyle aendikolı «Ursttabat ç ş y olup, Sendikalı olmndan çalışn?k l a t l y e n l a r i n bu^On a i a t 17.O0 1 a kad i r oendikad&n i a t i f a « t t i k l « r l n « dair iki««r nuaha l s t i ' f a aclrtubu •j asıseları lusunludur. bütün aUrattcbata dururular. S/8 Kaptan A ı l n aapt«tı Sendıkadan istıfaya zorlanan 21 gemı adamı ışten çıkarıldı Petkım'ın zamlanvla polietilen polımenn tonu 9 bın 23 lıradan 16 bın 800 lırava polietilen homoıemn tonu 9 bın 401 lıradan 18 bın 200 lıraya, polrvıml klorur suspansıyonun tonu 9 bın 520 lıradan 17 bın 500 lıraya. polıvınıl klorür emülsıvonun tonu 9 bın 40u lıradan 18 bın 900 lıraya vukseltılmışt»r. Zamlar dıin sabah plastık ham maddesiyle çalışan ısletmelere bıldınUnış ve «Yeni fıyatlann yazılı teyıdı haluıde teshma+a devam edılecektır» denilmıştır Petkım ayrıca, eskiden bağlantı yapılan maddelenn de aradakı fark odenmek şartıvle yenı rnat larla teslım edılecegını bıldırmıştır Plastik sanayiine darbe i.l ,: 256 sanıklı davada bir sanık 'Mahkeme bu salonun dışındaki işkence ve baskılarla ilgilenmeli, dedi 256 sanıklı Turkıye Halk Kurtuluş Partısı ve Cephesı dâvâsının duruşmasında sorgusu yapılan sanık Mehrnet Sonmez «Mahkemede ıfade vereceğımı soyledım Bundan, mahkemede hıç bır baskı altında olmadığımız ya da Mahjcemeye gu\enım oldugu anlamı çıkarümamalıdır. Mahke me\e h.çbır şekılde gmenım yoktur» demıştır. Sanığın sorgusundan sonra Baş kan ve duruşma Yargıcı Denız Hakım Albay Akdemır Akmut sanığın tutanağa geçen bu sozlerı uzenne, «Sanığın mahkemeye karşı kendı ıç âlemınoe guven duyup duymamasımn çok tabu bır hal olduğunu, ancak açık olarak Turk ve dunya kamuoyunun gozlen onunde vapılan bu yargılaTıa^a aıt tutanakların Temy.z Mahkemesı ve ılerde hukuk tarıhçılen tarafından mcelenebılecegını» hatırlatarak bu konuda açıklama yapmasını ısteırmtır. K.T. DK (> Kaptan Aslan gemisi murettehatını V. 10 1973 günii yapılan duyunınun fotokopİM Kesinti bir saate iniyor Soysal'ın sözleri Istanbul Sanau Odası Başkanı Ertugrul Sovsal, son günlerdekı enerjı sıkıntiMyle ilgıli olarak, 1 «Enerjl sıkıntısmm gıdenlmes içın Allahm ülkemıze bol yağmur vagdırmasını dılıyoruz. İşımız ancak AJlaha kaldı» demîştir. Sovsal. Turkıye'de hıdroelektnk santrallannın son zamanlarda tamamen kurudugunu da soz lenne eklemıştir Hazırhk dönemi Planlamanıri teblığınde Ankara Anlaşmasının hazırlık donemını 1975 yılına kadar uzatma ımkânını verdıgını fakat bu ımkândan vararlanılmavıp 1970 kasımında katma protokolun ımzalandığı belırtılmektedır Bu kararın da cıddi bır teknık çalişmaya davandınlmadığına ışaret eden teb lığ «hazırbk donemını sona erdıren karar da, ortaklığa gırış karan gıbı daha çok sıyasal nedenlerle alınmıştır» demektedır Hazırladıklan dokümanda Ortak pazarın sadece dış tıcaret açısın dan değıl aynı zamanda Turkıye nın sanajıleşme ımkanlan bakı mmdan da değerlendırılmesı go ruşunu savunan plancılara gore ımzalanan katma protokolda Tur kıv^'nın sanayıleşmesını engelle>en bır çok hukum bulunmaktadır. f Deviet Planlama Teşkılâ n, k ma protokolun gumruk ın dırımlerıjle ılgılı hukumlennı, Turkıye'de petro kımya da dahıl kımya. makına ımalât ve madenı eşya sanayıın gelıştırılmesı nı engelleyıcı ozellıkte bulmak ti ve Turınve çıkışlı ösz> sanayı (Deıamı Sa. 7, Sıi. S de) Mahkumlar Derneği de siyasî suçlar için af istedi Mahkumları Koruma ve Yardımlasma Derneği Başkanı Halım Akben, çıkarılacak affın kap samına sıyası suçluların da alın masını isteaıklerını bılcurraış u bunlann «sarth olarak affedılme sını> onererek, «Şartlı oıarak affedılebı'.ecek sıyası suçlular bu suçlannı yenıden iŞİedıklen tak dirde, geçnnş mahkumıyetlem le bırlıkte cezalarını çekebüırlerı demıştır Mahkumların af dıleklerı ve çe sıth soruniarıvle ılgılı bır basın toplantısı duzenJeyen Dernek Ba? kanı Akben, «Adli hatalara mev dan verılmemek ıçın, ıstınal adı verılen bır üst mahkemenm kurulmasuu lstemış ve şunları söylemıştır: . «Ceza mahkemelerinın, sorgu hJkımlığı kaldırılmalı. savo t a . rafından doğrudan doğruya aıt oldugu mahkemeye devredılmelıdır. Ayrıca, yenı hukümet, mfa^ sıstemını duzeltmelıdır. Bızrie tatbık edılen suçun üçte Ikısını çekeni tahlıye etme yenne, Batıda oldugu gıta, suçun yansını tanıamlayan tahliye edılmeUdır > Akben, Turkıye'dekı 634 cezi evınde yatan 70 bın mahkumun 60 buunın çalıştırılmadığını ve ış gucunun boş yere heba edıldığıIU bildirmış ve «Meclıs gı^nasnıınde bulunan Patronaı Kanunu bır an once Çıkarılmalıdır» pmıştır Cezaevı müdur ve mu^r yardımcüarının egıtımı kousuna da değınen Oernek Ba$j»nı, «Suçluyu jslah etmekten on <se, müdurlen islâh edıp eğıteim» dıye konuşmuştur. 10. turda da son uç ahnamaymca Meclis Baskanhği seçimi Sah gününe kaldı ANK4RA, (Cumhuriyet Bürosu) Mıîlet Mechsı nde Baçkanlık içın dun yapılan o\lamalarda da sonuç alınamamı^tır. Mıllet Mer lısmde turlara Salı gunu deiam edılecektır Yedmcı turdan başla' arak sur durulen ojlamalar sırasında tck baskan adaM CHP Ordu mılletvekılı Ferda Gülev sa!t çoğunluğu toplajamamıştır Gıiley ın oylan oncekı gun aldıgi oylara oran la 2 oy artarak 176'j'B çıkabılmış tır. (Deramt Sa 7, Sü i de) Salonun dışı Sanık Mehmet Sonmez yargı cın ısteğı uzerına tutanağa geçen şu konuşmayı yapmıştır* «Mahkemede butun arkadaşlara baskı yapıldığını soyluyorum. Mahkeme'le b?skı vapılmaktadır Bu bıznm subjektıf myetlerımızden \e boyle Rostennek ıstedıgl mızden kavnaklanan bır durum degıldır Mahkemede hıçbır bas kı al'ında olrnadığımızın soylene bılmesı ıçın, malikemenın guvenhgı altmda olmamız gerekır. Şunu artık herkes bılmelıdır kı; mahkemede tutuklandiktan sonra pek çok kışı, yasalara aykın olaıak tutuklu bulunduklan hapıshanelerden alınmış, götürulüp ışkence >apılmıstır Daha sonra bu konular mahkemede soylendıgı zaman mahkemo. «Bız bu salonun dışında olan olaylara ka (Detamı Sa 7 Sıü I de) Işlerine son venlırken Sendl1 kalar Kaırunu gereğince ödenmesı gereken taznınatlan da verıl1 meyen gemi adamlan Denızlş ; Sendıkasuıa başvurarak haklannın takıbinı talep etmişlerdır. Bu konuda gonlstügumüz Denız Ulaşİş Sendıkası yoneücılerl şu bılgıyl vermışlerdır: Celâl Sadıkoglu Işletmestnde Fikret OTTAM lşverenin tutumu tamamen kanunsuzdur. Zıra Sendıkalar Kanunu 19. maddesı gereğince isANKARA PTT raufettışleri ce tanzim edılen reklâmasyon ij çunn sendıkalı olması işten çıAnkara Telef on Idaresı nde } ap emırlerinın ıse tahakkuk amırle kanlması ıçın bır seoep olamatıklan kısa bır denetlemede, çe rıne gıtmedığınden kart açılma [ ^•acafeı gıbı, işten çıkanlan ışçışıtlı gorev ıhmalı ve >olsuzluklar dığı, ye bır maaş tutanndan az olmasaptamış, bu arada tahakkuk dıc) Yenı açılan santrallerdekt yan ikramıye verılmesi gereklişı kalan telefon alacaklanmn sa(Deramı Sa. 7. hü 4 de) dır. Ancak bu zorunluluklan yedece bır bolumunun, îimdılık 1 nne getırmeyen ışveren ıçın vemıljon 220 bın 349 lıra 63 kuruşa (Devanu Sa. 7, Sü. 8 de) vardığı anlaşılmıştır. OLAYLAR1N PTT Genel Mudurluğü Teftı» ARDINDAKt Kurulu'na \erılen raporda çesıth nedenlerle, tahakkuk dışı kalan \e tesbıt edıldıkçc abonelere fatura edılen alacağa üişkin hstede, tahakkuk dışı borçların rekorunu 30 812 20 lıravla Ankara şea n gerçekler olavlann arSnnne gcçtUer önemH hırlerarası oto garajının 1075S7 dındadır Bazı gerçekler ise değışimlerin işaretlen bu kadar numaralı telefonu kırmışür Buolayların önüne «recerlcr. Bu somut biçimde ortaya çıktıktan nu, 4 000 lıradan yukarı olarak kadar belirginlesmesıne rarmeD sonra hâlâ eski denjelerin ö<da su jerler ızlemektedır' lemleri içinde bulunan tophım Bır hava ussu 23 016,00, Damas gerçekleri kabul edem'renler ıse (Ofiınlukla kısa bır sure sonra füçleri bulunabilir. Araa ba 6s11176 80, Emnı>et Mudurluğü Ga hayal kınklığın^ uğrarlar. İemler hiçbır zaman ferçekleşevenlık Daıresı Aşırı ve BOIUCJ 14 Mayıs 1950 27 Mayıs 19e», mez. Toplumdaki değışımj oldnAkımlar Sube Müdıirluğu 13 Mart 1971, 14 Ekim 1973 tarib. ğu çîbi kabul etmek realist bir 17 531,25, boş gorulen bır nuraara lerinde Tnrkije'de terçekler 0 . tutnmdiır. 12 Marttan 11726.80, boş gorulen ikı telefon 5.779 03 13 579,86. bır elektrık mağszası 1190130, Gunvruk vs Tckel Bakanhğı Ozcl Kalern 8 134,40 b,r askerl santral 23 016 00 Dı^ışlerı 5.371.00 bir Alman hava yolu sırketının ıkı telefonundan 10 753.80. Ortadoğu Teknık Umversıtesı 14 259,50. Ankara Beledıyesı Arsıv Amırlığı 8 563 90, ve borcu 4 000 lıradan >ukan bazı şahıslar. DENETÇİLER ANKARA TELEFON TAHSlSLERİNDE USULSÜZLÜK BULDULAR Petkım'ın yaptığı zamlann, plastık sanayııne ağır bır darbe ındireceği belırtılmıştır Plastık hammaddesıyle çalısan ışletmele rın ilgıhleri, «Yenı gelışen bu sa na\ı dalının son zamlarla mce tokezleneceğlnı» ılen sürmuşlerdır Bazı fırmalar, eldeki stoklanna derhal veni zammı eklemışlerdir Bu arada, seralarda kullanılan (tSTANBUL H4BER plastık ortünun kılosu 12 liradan SERVİSt) 18 lıraya çıkanlmıstır Armator Celâl Sadıkoglu DeVerılen bılgılere gore, Petkım nızcılık tşletmesının «Kaptan in zamlanyle buvuk fı\at artışAslan» gemısmde çalısan 21 gelarının olacagı mamul çeşıtleri mı adaraınuı ısıne kanunsuz olasoyledır. Pıs ve temız su borula rak son venlmıstır. rı. muşamba, pançur, mutfik ev Eskıden berı ışçılerln sos>al; yası, oyuncaklar, plâk. avakka haklan konusunda olumsuz bır tavır takındığı ılen surulen iş1 bı tabanlan. tukenmez ve dolma \eren 1972 jılında \apılan toplu j ka'em, buzdolaplan, ambalaj torsozlesmenın getırd^ğı haklan ta, baları, sera bahçelerınde kullanı lep eden ısçılenne 31 EXim günü 1 lan plastik drtüler, gıda kaplan \ azılı bir bıldinm göndererek sen | diKadan ayrılmadıklan takdirde ıstıfalanru vermelerını lstemışBayülken'in tır. Bu bıldinm üzerme sendıkadan ıstıfa eden 3 kışı dışında kadüzenlediği lan ışçılere gorevlenne son verıldığıne daır bırer yazı gondeson terfi rılnuştır. Bu arada Isveren, sendikadai a;, nlanlara çift maas ikramıye ve teşvık prımlen vaad etmış ve «ben gemımde kendı adamlanmı ıstıyonım, sendıkarun adamlannı degil» dıye bıldırımde bulunHiuşrur. Erbakan'ın çağnsına "Hayır,, dedi AVKAR4, (Cumhumet Biır*mı) AP Başkdnlık Dl\ ^ 1 , MSP Genel Ba.skanının cjgrısına o un suz cevap venlmesım tcaranaştır mıştır Ba^kanlık Dıvanı d',n Genel Baskan Suıevman Ueırırı»1 u na tımmde toplanarak MSP uenel Başkaimn AP'nın nıçbıı K(n,ıs /oa "irmemp voiunaaı: rtaı^rını değıştırmesmj ıste>en mpsubunu goruşmuştur Tupıan da Ebakan'a olumsuz cevap verılmesıne karar verılnr"=t'r Su oyman Demırel ım/ası ılp MSP ,e cnndenlecek cevap meknıbu ou gun icarnuovii'ia dçiKJ«ınacakur. AP, Tazminat ödenmedi kararnamesinin iptali için Korutürk'e başvuruldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Dışışlen Bakanı Haluk Baylılken'ın acele olarak duzenledığı son terfi kararnamesı uzerıne bazı dıplomatlar Cumhurbaş kanlığuıa başvurarak kararnamenın Bakanlığa ıadesırun sağlanmasını ıstemışlerdır. Öğrenıidıgıne gore, Bakan, geçen yıl bır kaç derece bırden yükselttıği bazı memurlan bu yılkı kararname ıle yenıden ter fı ettırmış bu da Dışışlerınde tepkı ıle karşılanmıştır Bayülken'in avrıca yurt dışı go revlere atanmalan dolayısıyie boşaian çok onemh genel mudur hıklere yenı atamalar yapacağı da oğrenılmıstır Hukumetın ıs ' tıfa etmesınden sonra Bakanlıkta ' yapılan değışıklıkler Dışışlerınde ' tepkıyle karşılanmaktadır. Ecevit, temasları hakkında Korutürk'e bilgi verdi ANKARA fCnmlıurİTH Börncıı) Hukumetı surmakla gore\ lendırılen CHP Geneı Baskanı Bulent Ecevıt. dun Cnmhurbaşkanı Fahrı Koruturk ıle \anm saat surcn bır goru^mp lanTiiîtır Saa* 17'dPr 17TOq Radar suren OTnısmenfn sonra Bulent Ecevıt, şunları so lemıstır «Savın Cumhjrbaşkanı ile nupunku snru«m«>mi7dr huku e'ın kurulması ı'e ilgılı olarak 30 Ekım'e kada •.aptıgım temasıar hakkında kenoılerıne bılgı •iundum Bu maksa'la kendılerını zıvaret ettım Bıldıgını? şıbı Pazartesı gunu MSP'nın nusjr.ıetin kıın:lması konu«unda<ı eoru<. ennı oJpnebıleceŞ'mı UTiu>'orum. O konuda da oılr sahnı olunra he'halde savn CumK i'^askanını yenıden zıjaret edeceğım » GERÇEK Olayların Onündeki Gerçek dnrum nasıl bir daba gen eelmezse, 14 Ekimden oncekı dumm da gen geltneyecektir. 15 Eldm'in hesabını. 14 Lkım'cle su yuzune çıkıp ağırlığını v,tdsmamaz biçimde ortaya koymuş yeni güçlerle birlıkte düşünmekte yarar vardır. *•• (Devanu Sa. 7. Sü. 6 da) B m Partiler mahalli seçimlere katıiacak adaylardan alacakları aidatları saptadı ANKARA Sıya^i partıiPr 9 aralık 1973 pazar cınu vapıİ3CH< mahalh seçımlpre katılacak adav lardan Rlacaklan 07e! aıoatlarla ada'.lık ıçın son bsşvurma tarılı lerını ayn ajrı sartamıslardır. Arrıca, «Mahalli scçımlern dı\e adlandınlan, beledı\e başkan'an, beledıve nıoclısı uvPlen ıl genel Meclısı ujelen, kov muhtar ve ıhtıjar heyetlerı ıle mahalle muhtar ve ıhtıvar hejet]PH seçımı nedenıvie 1 kasım perşpmbe şlınıi baş'amı; olan seçım yasakları, ssçım «onuçları nın ilânma kadar devam »decektır. ( D e ı a m ı Sa. 7, Su. 7 de) Nedenleri Mufettı^lık raporlarında tahakkuk dısı kalan nedenleri ıse ?ojle sıralanmaktadır' •a) Abonelerın tesıs ve nakıl is emırlerı rehber gereğince Muhssebe Mudurluğune uğradığı hal de aboneye tahakkuk karü açılmadığı. b) Bazı abonelerin ış emirlerinin dolu devrelere tahsıs yapıldı61% ıçın tesı«ın vapılamadığı ve bu ıs emırlerinın tahakkuk s«r\ısınce ısleme tabi tutulmadığı. bılâhare Abonman Müdürlüğun ORTA DOGU BARIŞI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog