Bugünden 1930'a 5,453,307 adet makaleKatalog


«
»

ÜNİVERSİTE APAYLAHI TrT' 73 ^ u m h u r i yet \ İttÖĞI^TİM yiÜSt.JELİ ÜRİVERâTEYE GİRİS FEN S1NIFI ^.uvıh ,oeİL' \c ul;j sinıfiarı. Te:>: tpknğine u\gun \e tc^t u\ çulamah ö'retim. 5 KJSIM «731 TEM 1974 1» K»SlM 19731 TEM 1974 1» K»SI« 19731 H«Z «74 10«R»UK 19731 TEM 197.1 2« »RIUK 19731 TEM 1974 I 24 ARAUK 19731 H»Z 1974 I bfOŞÜr e\ gcnı. bı eı alınız. Kurueusa: TUNUS NADf 50. yıl, sayı: 17719 Telgraf ve mektup adresı: Cumhuriyet IsUnbul Po«t« Kutusu: I = 'snbul No: 248 Telefonlar: 22 42 9ü 22 42 96 23 42 97 22 42 w 22 42 99 l/ooım 107*3 (SıGÖKSEN OIRSflNESI Yüksek Denet/eme Kurulu, Kamu İktisadî Almanya Kuruluşlan ile ilgili rapor hazırladı Hazinenin sermayeye katkısı yetersiz kaldığı için bankalar dışındaki kaynaklara 1971 'de ödenen faiz yükü, 1,7 milyar liraya yükseldi ' * Verimsizliğin önemli etkenleri a r a a m d a , iktidarların siyasâl hesaplarla aldıkları kararları k a m u iktisadî kuruluşlarına uygulatniaları da sayılıyor Aralık "Kamu kötü yönetiliyortt AVKARA, (Cumhurivet Biirosu) Başbakanlık Yuksek Denetleme Kuruiunun, karrm iktisadî teşebbüsleriyle ilgiii olatak hazırladığı son rapor. bu kuruluşların her yönden kötü vönetıldıklerini ve genelhklp ıktidarla. nn s'.yasal hesaplarına uygun bır biçimde kullanılageldiklennı belgelemektedir. Başbakanlığın ayı içinde süresi dolacak olan 50 bin Turk ışçısının sözleşmesini kuruluşlanyenilemiyor (ANKAR» CUMHIJRtYET BÜROSU) Federal Alman hükümMintn Aralık ayı ıçınde süreleri dolacak 50 bın TürK ışçısının sözlev ınelerinı feshedecejı öfirenılnııştır Koln'den lürR İs Uenel Sek reterı Halıl Tunç'a geıen bzel bır raporda (,'alisma Bakanlı&ının Kederal Almanya'aakı Korevlılerının bükümpte yanlıs bılgı veraıği öne sürüleres BaKan Alı Naıli t'rdem'ın bu konuoakı değerlendımıelerı. «Haval» oıarak nıtelenmektedir verımlilık sorunlarını ve bunların çozum yollarıru ıncelemektedır Konuyu, üretım. pazarlamB, kaynak. finansman ve yatınm sçılarının janısıra, mevzuat w vönetim düzeni bakımlanndan da ?le alan raporda, işletmecılıkte insan ögpsinin kullanılışı (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) Feyzioğlu: "9 Aralık'ı takip eden günlerde yeni bir hükümetin kurulacağını tahmin ediyorum,, • CUMHURBAŞKANÎ, DÜN BOZBEYLİ VE & FEYZtOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ Yunanistan'da seçimler süresiz olarak ertelendi, Anayasa Mahkemesi de kaldırılıyor Mehmet BARLAS bildiriyor ATtNA Yeni Yun?n hCkünıctinin programını açıklayan Başbakan AnöTrutsopulos, ü'kevi seçimlere göturmek için bir surp tayin edılmediğini söylpmiş. «Ülke seçimc hazır olduğu zaman seçim yapılır» demıstir Başbakan ısim vermetien Papadopulos rejımtne çattıktan sonra Yunan partilerinl de agır bır dille eleştirmiftir. Yeni run tanın. Başbakanı, iktidarın kay•nagını Ytınan halkı olarak e^«ter^îği konuşmasında. «Yeni Aıuvasa hazırlanıp ıeferanduma sunuluncaya kadar, ulkenın kararnamelerle vönetileceğini» bıldirmlştir. Andrutsopulis, Anayasa Mahkemesi'nin de demokra tık idareye kanşıklık getirdi£ini öne surerek, kaldırılacağını açıklamıçtır Atina siyas! çevreleri Andrutsopulos hükumetinın programını «Demokrasının yeniden ve s;ıresİ7 olarak rafa kaldırılma*ı nın acık anması» olarak yorum lamışlardır. Yeni rejlmın sosyo ekor.omik görüşünün, esklsınden fârk^ıs olduğu fakat vergı kaçakçılıjı ıle uğrasılacağı yolundaki beyanlarla. halka fevtmlı gorünme ye çalı^ıldığı belirtiimektedlr. Turhan ILGAZ emrı Ue japılan bır ara$urma sonunda hazırlanan ve t."yeler Kuruiunun 21 Eylül 1973 tarıhlı toplantısında kabul edılen rapor, kamu ıktisadi teşebbuslennın özel raporun bır oaşka bölilj miınde Federaı Hükümetın Ara ANKARA. (Cumhuriypl Bürosn) lık ayı içinde sö7i«^melPrı bıtecek âü bın TUrk ısçısının soıCumhurbaşkanı Fahrı Korulesmelerını renılernevecegı re ış • turk, hukumef bunalımına bır lerine son verecegı belırtılnıekte , çozüm bulmak ıçm başlatlıÇı dır üçunru tur görüşmelerı dün de | Ayrıca Federal Almbn hıu CGP Genel B?şkanı Turhan Fey Kümetının daba dnct anıaşma zıoğlu ıle DP Genel Başkanı vaptığ» 3 W madeı. ışgısiru sım8 ) Ferruh BO7beylı'yı kabul ederek dı ıstemedıgı oelırtıkn özçl ra sürdürmüştür. porda, enerjı sıkırıtısı eereKçesıKoruturk Feyzioğlu pörüşmenın bahane oldugu da öne suıü!mektedır 1 (Devaını Sa. 7, Sü. 3 de) , Çetin Âltan'ın sağlık durumunu Adlî ' # Tıp Meclisi < inceledi Yazar Çetin Altan, ikincı ıtez muayenesınde gözlerindeki «makula dejeneransı» , hastahğının ' «sürekli oldufu. salaıtıık yaptıgı | ve kocama halıyle de ilgili bu 1 lunduğu» yolundaki raporun, | hapis cezasının inlazını durdu | rucu veya geçici sure erteleticı j bir nitelıkte olup olmadığımn hu , kuksal yönden saptanması için I dün Irifaz Savcılığınca Adli Tap'a sevkedilmıştır. Adli Tıp Meclisinde 20 dakika kadar kalan Altan'dan gözlerindeki hastalık konusunda bılgi alınmış ve Çapa Göz Kliniğinin verdiği rapor incelenmıştir. Meclis, 90 dakika süren toplan(Devamı Sa. 7, Sü. 5 de) Işçi Köylü iktidarı davasında savcı; 4 sdnık için 215 yıl hapis, 10 sanık için beraat istpdi ANKARA Demokratik Devrimci İşçi Köylü iktidarı adıyla anılan gızli örgüt kurmaktan sanık Reşat Kadayıfçılar, Müzeyyan Kadayıfçılar, Semih Kumbasar ve Salim Çoban hakkında askeri savcı hâkim yüzbası Ali Hüner 215 yıl arasında değişen ağır hapis cezası verilmesinı istemiştir. Sıkıyönetim 2 Numaralı Askeri Mahkemesinde yargılanan sanıkların dünkü duruşmalannda, askerî savcı hâkim yüzba?ı Ali Hüner esas hakkındaki mütalâasını bildirmiş, sanıldardan Reşat\ ve MUzeyyen Kadayıfçılar'ın TCK'nun 141/1, Semih Kumbasar ve Salim Çoban'ın da TCK'nun 151/5 maddelerıne göre 2 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezası ile cezalandınlmalarını talep etmiştir. Askerî Savcı Hüner, diğer sa; nıklardan Esat Erkut, Metin Atasayar, Penbenur Güneç, Ali Ozdemir. Avfer Çelikel, Ahmet Aksoy, Refüc Geniç, Fahrettin Ünal, Kâmil Akyol ve Harun Karadeniz'in beraatlarını istemiştır. Duruşma, sanıklarm savunmala nnı tamamlayabilmeleri için başka bir gune bırakılıruştır. Para arzını azaltmak için Merkez Bankasının reeskont hadleri arttırıldı Özel sektörle Yunan radyo • TV sınden ffin gece hükümetin prograrr.mı açıklayan Andrutsopuios, geçmış rejıme çatmış, ıkı referanrluma ragmen bır va>=al duzcn kurularnidıjır.a lşaret etmış ve «Butun ikıiriann bir ki^lde top fBnmaşına dıktatörluk denır» şeklınrie konumıışt'.ır «Ordu 21 N'Kan. 1 B ihlHâliS7 nın hedeflerını Korumak ıçın yıne müffahale rtn» rHven Basbakan. ö/el sektorie ısbirlıgi edılerek kalkınmanın "suıdiıruleceğini. enflâ^von ve" hutce den gesıylıği ile uğraşılacağını bıldırmis. vergı cezalarımn aıttırılacağını ve verg) listeierınır» açıklanacagını sövlemistir (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) I THY'nın 345 kışılık uçağı Hamburg'a 1 yolcuyla gıtti geldi Türk Hava Yollannın 345 kişi4YKUT SAGANAK lik DC10 tıpi «Istanbul» adli uçağı, 26 Kasım 1973 günü şirketın hiç bır tarife ya da programında yer almayan bir sefer Cafer Esen, yüzde 60 indirimlı sen'in Alman Polisince Hamburg yaparak, Istanbul'dan Hamburg'a bilet ücretı olarak THY'na 1325 cian gen çevrilmesı üzerıne Iskadar bır tek yolcuyla gıdip gel tanbul'a boş dönmekten kurtullira bdemiştir. Böylece 26 Kasım mıştır. günü tarife ve programlarında muş, gıdişte olduğu gibi bır tek olmayan TK/1255 sayılı sefenn Içınde 4"ü pilot 12 kısilık ekiyolcuyla gen donmüştür. THY'na sağladığı 1325 liralık ge bin gorevlı olduğu 345 kişılık Istanbul'dan Hamburg'a gidiş DC10 tipı uçak, Istanbul'dan lire karşılık, genel ;;id?rlerle bır gelişindeki 6 saatlik uçuşu 25' Hamburg'a kadar taşıdığı tek likte 300 bın liradan fazla zarara bin lıradan fazlaya malolan «Isyolcu olan Türk işçisı Cafer Eyol açmıstır. •anbul» uçağının tek yolcusu T E K Z î P THY'nın 26 Kasım 1973 günu yapılan TK/1255 sayılı Istanbul Hamburg Istanbul özel kıra seferı, şirketin İSTSQTK 061050 sayılı özel kira kış tarıfesınde yer almamakta, buna karşılık ISTSQTK 241050 sayılı Aralık ayı ek tarılesinde 1923 ve 26 Aralık günlerı Istanbul'dan Hamburg'a aynı sayılı özel kıra seferlerı olduğu gozükmektedır. Boylece dunva sıvil havacılık (Devamı Sa. 7. Sü. 8 de) . CHP Ankara Gençlik Kolu işkence iddialarının soruşturulmasmı istedi ANKARA, (Cmnhuriyet Bürosu) CHP Ankara tl Gençlik Kolu Yonetım Kurulu, son zamanlar da bazı yaym organlarinda yer alan işkence iddialan üe ilgili olarak dün bır bildıri yayınlamış, bu tür iddialara inanmak istemediklerinı belirterek, efer bu tür.işkenceler varsa,' gerekli soruşturmarıın en kısa zaman , da yapüarak suşluların ortaya çıkanlıp cezalandırılmasını istenıiştir. 'CHP ll Gençlik Kolu'nıin bildirisinde. son günlerde, basındaJti işkence iddialarının henüz kesinlik kazanmadığı halde, ulusal şerefimizi lekeleyecek bir nitelik (Devamı Sa. 7, Sü. 7 de) •«"• Kadınlar koğuşu isyanı ve 256 sanıklı dava saoiklan işkenceden yakiüdılar • Bir sanık Kontrgerilla da if adelerini daktiloya alanın, bir binbaşının karısı olduğunu öne sürdü Cumhuriyet Gazetesinin 13 Kasım 1973 tarihli nüshasında îlk sahifesinde büyük punto ile «Karadenız Ünıversıtesınde Ata'yı anma törenı sönük geçtı» başhklı yazı şahsımı ve şehıt babamı da kuçuk duşürücü ve kamuoyunu kasti olarak yanıltıoı nitelıkte olduğundan durumun açıklanmasına gerek göriılmüştür. 1 Üniversıtemizde derslere kasım sonunda başlanıldığmdan Ata'yı anma törenleri bugüne kadar üniversitede yapılmayıp Vali, Vilâyet erkâm, Beledıye Reisi, Kolordu Komutanı, Rektör, Üniversite, askeri ve sıvil erkânm katümasiyle tertıp komitesinin hazırladığı programa göre yapılmakta idi. Durumda bir değişiklik olmadığına göre bu yıl da eski geleneğe uyularak tören Fatih Eğitim Enstitüsü konferans salonunda önceden karar verilmiş programa göre yapılmış ve ben de bu top lantıya başından sonuna kadar katıldım. Hal böyle iken 9 kasım 1973 günü saat 16'da Üniversite Yönetim Kurulu toplantı halinde ıken Mimarlık Bölürnü öğretim görevlisi bir arkadaş, ki aynı zamanda üniversitemizın Cumhuriyetin 50. yılıru kutlama komitesi baçkanıydı, telefon ede rek 10 Kasım için üniversitede ne düşündügümü.sordu. 10 kasım için bir teklifin bulunmadığını gözönüne alarak eskı geleneğe uyulacağını söyledim. Ken disi üniversitede tören yapılma sını istediklerini bildirdi. Bı kadar kısa zamanda böyle önem li bir tören nasıl hazırlanabilır soruma karşılık kendisinin bu İŞİ ygpabıleceğinı söyledi ve gelip Ybnetim Kuruluna ban 1zahlsrda hulundu. îıahlar tatmla »dioi değıldi. madem U Wden daha evvel müracaat etmeyip hazırlıklaruı tamamlanması hemen hemen ımkânsizken müracaatın yapılması ve ay nı zamanda TRT'ye de haber verilerek Rektörlükten bilgı istenmesU bunda bir tertip hıssini vermekte idi. Bununla beraber bu merasıme Rektörü tem sü edecek ikı Dekan katılmıştır. 2 Gazetenızdeki bu yazıda «babası yönünden Atatürk'e say gı duymadığı» ibaresi bulunmak tadır. Babam Işkodra Kuman' danı Hasan Rıza Paşadir. 1904 yılmda Harp Akademisinde Atamızın hocası idi ve ocak 1913. yılında Balkan Harbi esnasında' îşkodra'da şehit olmuştur. Kanh ünılorması, kılıcı ve kalpagı I (Devamı Sa, 7, Sü. 2 de) , ADANA'DAKİ SİYASÎ TUTUKLULARDAN İŞKENCE GÖRÜP GÖRMEDİKLERİ SORULDU | ANKARA T.C. Aîerkez Ban kası Başkanı Memduh Güpgüpoğlu, mevduat karşılıkları ve reeskont oranlannın yükseltüme si konusunda dün bir açıklama yapmış, «Bunlann se^nmli tedbir ler olmadığını bilıyoruz. Ama, bunu yapmak zarurıdır» demişUr. Yeni düzenlemenin ilgili banka yöneticılerince arüayışla karşılan masını temennı eden Memduh Güpgüpoğlu'nun açıklaması şöyle tiir: ı • Bilindıği gibi bugünkü (dünkü) Resmî Gazetede yayımlanarak aynı gün yürürlüğe gıren Bakanlar Kurulu kararı ğereğince mevduat munzam karşılıklan yüzde 5 oranında, Merkez Bankası reeskont hadleri de ortalama yüzde 1 oranında arttınlmış bulunuyor. İçinde bulunduğumuz ıç ve dış ekonomik konjonktur ve parakre di durumu, bu tedbirlen almamızı gerektiriyor. Para arzının ekonomimize zarar verecek şekılde daha fazla artmamasını sağlamak amaciyle bu tedbirler alınmıştır. Para arzı deyımı ıle emisyon, mevduat, banka kredılerı ve Mer kez Bankası kredilerinin tümünün etkilenni kastediyorum. Likıdıte artışları bu tedbirler sonucunda pıyasada massedilmiş gen çekilmiş olacaktır. Bunlann sevimli tedbirler olma dığını biliyoruz. Ama bunu yapmak zaruridir. Memleketimizın içinde bulunduğu ekonomik ve finansman güçlük ve özelliklerıni gözönünde tutarak başta büyük bankalarımız olmak üzere bütün bankalarımızm değerli yöneticilerinden bu hususta anlayış gös termelerini ve yardımcı olmaları nı rica ediyorum. Şunu da ilâve edeyim ki, tesbit ledilen bu yeni oranlar daimi ol mayıp, ekonomik şartlar elverdiği zaman derhal değiştirilecektir.» Yeniden tesbit edilen reeskont haddi ve avans muamelelerinde nygulanacak faiz oranları şöyledir: 0 Genel olarak: Yüzde 8.75 ' • thracat, küçük sanayici. sanatkâr, esnaf ve esnaf teşekkül j leri belgeli ihracat hazırlık ve ] (Devamı Sa. 7, Sü. 2 de) . ATİNA NOTLARI Kötü > sertlik devam ediyor ATİNA Yeni Yunan Cun'a". sının yumuşak tutumu Atına daki siyasal kötümserlığı gıdermege yeterli değıl Papadopulos doneminde tutuklananlar salıvenliyor. Eskı reıimm kadrolan, her yerde tasfıye edılıyor. Ve sokaklarda tanklar vok artık. Basm da sansurden kurtuldu Ne var kı. venı Cunta bütıin bu işler karşısında muhakkak bır şeylsr beklıyor. Eger Yunanlılar beklenılenı yapmazlarsa, Cunta da sertleşecek Nedir bu bekleruien? Bınncisı tabıı kı veni Cuntayı eleştirmemek. General Ionnıdes in pek bağlı oldugoı «Duzen ve sükunet» bczulmavacak. Bu kurallara uvulduğu takdırde, herkes her sevı vapabıhr. Politıkacılar Konuşabilir. aençler gezıp eğlenebıhr. Basın da ıstedigi gibı vavmda bulunabilır. Meselâ oasın Papadopulos'a dıledigi kadar vüklenmekte ve hakaret etmekte serbest Ama, yeni Cumhurbaşksnı Gızıkis'ın ve yeni Başkomutan Bonanos'un Org^neralliSe terfı etîirılmeleri olayını kim ele alabihr kı? Sabah orta vaşlı bır kadından (Devamı Sa. 7, Sü. 6 da) Istanbul Sıkıyönetim mahkemelerinde çeşitli suçlamalarla yargılanan 28 bayan sanık hak kında Askerî Savcı Hakim Yarbay Süleyman Takkeci taraimdan 3 Numaralı Sıkıyönetim jMahkemesince açılan «Kadınlar [ koğuşunda isyan çıkarma» adli [ ADANA, (Cnmhuriyet Biirosu) davada dün âe sorgulara devam Adalet Bakanlığl, Adana Ceza olunmuştur. < evindeki siyasal tutuklulardan Sağmalcılar cezaevinde kacfın kendilenne işkence yapılıp yalar koğuşunda isyana sebep olpümadıgım, yapılmışsa, bunu de lil ve tanılslanyle bildinnelerini j duğu ileri sürülen samfc Nezihe istemiştir. , Bahar sorgusunda suçlamaları Cezaevi MüdUrü Celadet ÖzelJ reddederek şunları anlatmıştır: «Bu elaylar tamamen benim yıptıgı çeviri VB yazdığı bir şiir^ den ötürü 15 yıl hapse hükümlü ı 8 Mayıs 1973 tarihlnde, mrfhkeCan YHeel'in de btılunduğu komec« tutuklanıp, Sağmalcılar ğu$ ıl» maya 1971'ds toplu ol& cezaevine jenderilmem» rağn k tutukltnan fAdına Grubu)| men, uaulıUt v» kınunıuc olt<Devamı St, 1, SA. ^ (Deramı Sa. 7, Sü. « 4e) Istanbul, Ankara ve Adana ÎTİA'dâ 3 dersten Şubat hakkı tanındı ANKARA Milll Eğitim Bakanı Orhan Dengiz'in başkanlığında toplanan akademilerarası kurul, çalışmalannı tamamlamıştır. Kurulun gündeminde bulunan «öğrencilere Şubat dönemı Imtihan hakkı tanmması» konusu görüşülerek, yıl sistemini uygulayan Istanbul, Ankara ve Adana iktisadî ve Ticarl îlimler Aka demilermde, 1, 2, 3 dersten basarısıa duruma düsen ÖJrencilere Şubat hakkı tarannııştır. Kurul aynca, Ünlversiteler Kanunu ve Üniversiteler Personel Kanunu çerçevesinde akademilerarası kurulca hazırlanması zorunlu olan vönet melikler ve yine bu kanunlar la tleilj olarak 7334 sayılı îktisad! ve Ticarl tlimler Akadem 1leri Kanunu'nda y*pılma « gereken degişiklikler konusunu da görtlsmtt? ve bu konulan İncelemek üzere komis yonlar secilmistir. Milll Egttım Bakaru Orhan Denglz'ln başkanlığında toplanan kurula. akadem! ba«> kanlan ve akademiterin profesörler kuru!lannca seçilen 3'er üye katılmıslardır fTHA> f Istanbul Üniversitesi'nde p u . anlar düsürülmüstür. Buna 1lişkin haberimiz 5. Sayfamızdadır.] YAZISIZ rw yspümuım lstiyorludı, BB VBPA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog