Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

VAPOKUB (Buharlaşan Merhem) PİYASAYA VERİLMİŞTIR umhuriY Kurucusu: YTJNTJS NADt HAZIRLAMA FEN KURSLARI , , , , . , ÜNİVERS1TE 50. yıl, sayı: 17718 Telgral ve tnektup adres): Cumhurıyet Istanbu! Posta Kutusu; fftanbul No: 24S T e 1 e t o n 1 a r : 22 42 90 22 42 96 22 €1 97 22 42 y» U 42 99 28 Kasım 1973 Çarşamba llllillllllllllllllllllllllllllllüüüüiüllllütiilil Fahri Özdilek: CHP BAŞKANI Devlet Başkanı ECEVİT, "TÜRKİYE hükümetin İÇİN BÜYÜK çilmiş KAYGILARIM kişil YOK,, DEDİ kurulmaşını istiyor ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Pahrl Korutürk hükümetin kurulması ile ilgili temaslanna dün de devam etmiş, Mill! Birlik. Grubu Başkanı Fahri Öidılek ve Kontenjan YUNAN TIYATROSü.. Son Deney ükümet bunalımına olumlu bir v'özüm J'°lu bulmak iizere ilk günden beri tiljz bir dikkatle çalıştıtını gördügümüı Cumhurbaşkanı, iiçüııcü tnr çöruşmelerine «inceki gün Çankaya'da baslado Yayımlanan programa çöre bu görüş,meler 30 Kasım aksaraı sona erocek ve sayın Korlıtürk kararıııı o zaman acıklayacaktır. Simdiye kadar sayın Korutürk' ün demokratik kural ve yöııtcmlere tam bir bağlılıkla siirdürdügü çaltşuıaları gözönündc tutarsak oııun yarın btr haşka 30lu denemeye kalkışacajını düsanemeviz. Hiçbir ard niytt taMmaksıznı ulusal iradeye corçekten saygılı olan Cumhurbaşkanımiz başvurduju ilk iki girişimde basarılı bir sonuca varatnadı ise buııun sorumlusu nc kcndUidir, ne de uyguladıçı demokratik yöıılcm ve kurallar. Bizim kanımızca bugünkü bunaiımın baş sorumJuları deraokrasiyi belki de bile bile ter's anlavan, ters yornmlayan kinıi parti lider ve yöneticileridir. Zaten çeyrek yüzyıldır ikide bir tökezleyerek rej!m bnnalimiarına sürüklenmemiz hep bu gibi kimselerin davranışları yüzünden olrouştnr. öyle zamaıılar yaşamışızdır ki, ' Cdmhurbaskanlan çıkmış, içtikleri anda avkın olarak partizan bir yola sapmıslar, kendileriyle birlikte demokrasiyi de yolundan gaptırmışlardır. Yaşadığımıı bunalımdan kurtulmamız hnsusunda bize nmut veren, sayın Konıtürk'ün tuttnğu yola her çeye rağmen bırakmayacagı hakkındaki Inancımızdır. • 14 Ekim seçimlerinin ortaya tıkardığı en güçlü parti CHP' dir. Salt çoğunluğu kazanamadı ise de eskiye kıyasla biiyük bir nçrama gösteren bn partinin bir koalisyon hukümeti knrması olasıhğı vardı. Sayın Korutürk hukümeti knrmakla CHP Gentl Başkanım görevlendirdi. Böyle bir koalisyonn çıkarlarına aykırı bulan eevrclerin gayreti sonucu bu olasılık gerçekleşemedi. Aldığı oylar yüzde 46dan yüzde 29'a düşen AP gerçt ağır bir yenilgiye uğramıştı ama Parlamentoda ikinei parti durumunda idi. En azından DP ve MSP ile anlaşmak gnretiyle AP de bir koalisyon hukümeti kurabilirdi. AP' ye iktidar verilmez söylentilerine aldırış etmeyen sayın Korutürk, demokratik, yöntemler îfrefi Demirel'i çöreve çağırmakta hiçbir sakınca görmedi. Ne var ki bilinen çevreler bu deneyi de boşa çıkardılar. CHP ile AP arasındaki sosval ve ekonomik görüş »yrılıkları her ne kadar bir CHP AP işbirliğini olanaksız kılıyor idiyse de Parlamento aritmetiği bakıınından dnrum elverdiği için sayın Korutürk belki de çıkar yol olmadığını bildiği halde, sırf demokrasi knrallanna nymak kaygısıyle bunu da denedi. Olmadı. öyle ssnıyomz kl bn seferki srtık son girişimdir. Bütün ilgililerle ayn ayn ve nıun uzun görflştükten sonra Cnmhnrbaşksnı durumu deferlendirecek, kesin kararını açıklayacaktır. Bilmediğimiz başka hususlsr yokM blı ortada başlıca iki yol görüyomr. Y» AP, MSP ve DP aralanndaki anlaşmazlıkları gtdererek bir, koalisyona giderler, bn takdirde CHP'yi giiçlü bir mnhalefct partisi olarak karşılarına alırlar. ya da bir •zınbk hukümeti knrması için •ayın Cumhurbaşkanı CHP Genel Başkanıni yeniden görevlendirir. Bu ikinci varsayım tercekleşirse CHP Mcrlisten Grubu Başkanı Prof. Nihat Er^rn ile ayrı ayn'görüşmüştür. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Cumhurbaşkanı Korutürk ile CHP Genel Başkanı Bülent Fahri Özdilek arasında sâat 11.30 Ecevit, mahalli seçimlerle ilgili da başlayan görüşme bir saat on olar&k dün yaptığı basın toplandakika kadar sürmüştür. Görüş tısında ıtHükümet bunalımının medeh sonra Özdilek, Cumhuruzaması ve partilerin bir hükübaşkanmın dâveti üzerine köşlte met kurmakta bir araya gelmele Reldiğini, aktüel mesele olan Hürinin gecikmesi nedeniyle Türkikümetin kurulması konusunda ye'de Yunanistan'dakine benzer karşılıklı görüş beyan ettikleribir durum olabilir mi?« şeklinni beljrterek «Edindiğim intibaya 1 deki soruya verdiği uzun cevapgöre sayın Cumhurbaşkanı Hükümetin mutlaka seçümiş kimseler tarafmdan tesis edilmesini istemektedir. Parlamentonun bu işte hakim rol oynamasıru istemekteclir» demiştir. Özdilek «Mahallî seçimlerden bnce Hükümet kurulabilir mi?» şeklindeki soruyu «Şüpheli gibi» divçrek cevaplandırmış. hükümet' kurulması üzcrinde bütün ihtimaller üzcrinde d^ıruldu^ır.u söylemiştir. • * (Devamı Sa. !», Sü. 1 dr) • "CHP LİDERİ, MAHALLÎ SEÇİMLER KONUSUNDA DÜZENLEDİĞİ BASIN TOP• LANTISINDA SORULAR ÜZERİNE TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA FARKLAR OLDUĞUNU B E L Î R T T Î . . ta «Ordumuz, olaylann kendisine getırdıgi siyasetle ııgilenme noktasından çekilme isteğindeki içtenliğinı hiçbir kuşkuya yer bı rakmayacak açıklıkla göstermistir. O bakımdan Türkiye için bü vük kaysılarım yoKtur» demıştir CHP Genel Merkezinde dün saat ll.'JO'de yaptığı basm (ÜDlantısında çesitli konulardaki so (Devamı Sa. 9. Sü. 1 de) Washington, Paris ve Bonn, Cuntayı tanıdı ATİNA Papadopulosu kansız bir darbe ile devıren yeni Yunan Cuntası. Amerika Fransa ve Batı Almanya tarafmdan resmen tanmmıştır. Bütün Yunanı> tan'da duruma tamamen rıaknn olduğu anlp.sılan yeni reıımı kaı şı. Yunan Ortodoks Kilisesı Başpiskoposu Yeronimos'un başkaldırması günün en ılgi çekıcı olayım meydana getirmiştir Baş Bakanlar Kurulu, Hoilandanın gerillalar tarafmdan kaçırılan uçağa iniş izni verilmesi isteğini reddetti • UÇAGIN T U R K İ Y E T I : GELME IHTıMALI KARŞıSJNDA HAVAALANLARıNDA OLAGANÜSTU TEDBIR ALıNDı Mehmet BARLAS bildiriyor piskopos. veni Cumhurbaşkanı Gizikis'in yemin töreninı Yanya Metıopclıti Scrafiu'in vapmasım kınamı^. yemmın hükümsüz ol. duğunu iddıa etmiş ve durumu Sen Sinod Meclistne s>etirmıstir. Di°er tp.raftan, kuvvetli ada 'r mının Gene'ral lonnıdes o!du»u anlasılan Cunta. devrık Markezınis Hükümetinin ışçı ücretıerıne yapmayı kararlaştırcuğ: yüzde 20 oranındaki zammı benimsemiî tir. Buna göre. asgari ücretler 1 Aralık'tan ıtibaren yüzüe io artnnlacaktır. Önceki gün aqıklanan ekmek fiyatlarında ınciirim \apılması kararı ıse, henıiz uygulanmaya Jbaşlannjamıştır. Yeni rejimin ve Andrutsopulos başkanlıgındaki hükümetin boş bı rakılan üyeliklerine tayinler yapılırken. hiikümet programının bu akşam saat 21.30'da açıklanacağı büüirilmiştir. Programda. lağ^edilen Anayasa'ya ılişkin durumların da ele ahnması ve Yunanistan'ın siyasi geleceğine iüşkin tas3rıların açıklanması beklenmektedir. (Devamı Sa. 9. Sü. 4 de) (Cumhuriyet Habcr Merkezi) Demirel ile Fevzioilu bir görü§mo dalıa yaptılar ANKARA, (Cumhuriyct Börosu) AP ve CGP genel başkanlan dün de TBMM'de buluşarak bir* saat onbe dakıka kadar süren bir görüşme yapmışlardır. Demirel ve Feyzioğlu bu görüşmenın önceki gün yaptıkları ve yarım kaldığmı öne sürdükleri görüşmenin bir dfevamı olduğunu belırtmişler, 'genel siyasi durumu. gözden geçirdiklerini ifade etmişlerdir . Demirel'in odasında saatt 10.55 den 12.10'a kadar süren göriiş meden sonra Demirel, «Konuşmamız yarım kalmıştı. Onu tamamladık! Meclis çalışmalariyle İlgili seçim sonrası genel siyasi (Devamı Sa. 9., Sü. S de) LODOS NEDENİYLE ZEYTİNBURNU ÖNLERİNDE KARAYA OTURAN HÎRA GEMİSÎ. uuiim KÖSEOGLU) Lodos Istanbul trafiğini aksattı Şiddetli lodos fırtınası dün Istanbul ve çevresir.de kara ve deniz trafiğini aksatarak günlük yaşamı geniş ölçüde etkılemiştir. Balkan'.ardan sarkan soğuk havanın etkisiyle hızı saatte 70 kilometreyi bulan lodos nedeniyle Şehir Hsttı vapurları ve arabalı vapurları saat 14.30'a kadıır çalışamamıştır. Bu yüzden, şehir tra fiği köprüye akmıştır. Erken saatlerde Asya'dan Avrupa yönüne yogun bir trafik akını olmuş, bu arada köprünün ağır araçlara da açtlması şehiriçi trafığintie uzun kuyruklar meydana getirmiştir. Hava muhalcfetinden Karaköy ve Unkapanı köprüleri açılamamış, küçiik tonajlı pemiler Büyükdere önlerınde demırii kalmıştır. Bu arada, İzmiv'den IstanbVü"a ayçiçcğı yngı getıren kaptan Muharrem Ceneer yönetimınedkj 460 (Devamı Sa. 7. Sü. 1 de) Filistinli gerillaiar tarafmdan Pazar gecesı lrak uzeıinde kaçıTüan Hollar.da Kraııvet Hava Yol larına (KLMı ait jumbot ıet uçağının l'ürk Havaaıanlarmdan binne inişinin sa^iannıası konusunda Hollanda Hükıuneti tarafmdan yapılan önen. Bakaniar Kurulunun dün gece yapılan olağanüstü toplantısı sonunda redciedilnıiştır. Buıı'un üzerme uçak daha önce havalandgı Basra Körfezı eınirirKİerindPn Dubai Havaalanına gerı dönmek zorunda kalmı&tır: Uçaf.ın. Türk Havaalanlarına Eelebilecepi ılıtımah Karşısında başta Yesılköv ve E^cnboga olnıak üzere havaaUınlatınrla olaATJNA'DAN ganüstü tedbırlpr alın^ıiîtir. Filistinli gerillalar tarafırdan NOTLAR kaçırılsn KLM urngırın yıırdumıi7a irracsi v çerıllalann Türkiyeden çıkr.ıslanna ızin verılnıesı konusuncU Hollmıda hükümet. taraîınciân yaptlan müraca.. aiı jrörüşnıek uzerp Bakanlar Kurvlu dün Eene 22 tif oiaganüstü olarak toplflnmıştır. Hava Kuvvetlcrı Koni'i'anı Ovssnpral Emin Alnkaysı'nır d? kalıİri'2i ATİNA Atına'da heıkes ka(Drvaını Sa. !t. Sü. 3 de) rarsız. Saat gece ydnsını vurmak üzere . Atinada bir ev.. Gençler dolu bu tvdt . Papadopulos'un devrilmesıne yui açan Batı Berlin Teknik Üniversıte olavlaunda ycr almış gençler.. Şimdı ne yapmak gerektiğini tartışıyorlar. Saçlan THY'nın Doğu nı ortadan ayırmış, kumral bir Yunanlı genç kız.. Yele saçlı bir Berlin'den Atina dslikanlısı. Bir tanesı verde halının üzerine uzanrı.ış. Koltukıa oturamıyor Gegen hafta yaptığı sefer polisten yediği daya« yüzünden sayısını ' devamlı bir yerleri sızlıyor vücudununr.. Surekli tartışma halındeler. arttırmasma AMERİKA NE ISfiYOR? Işçi sorunu için Hükümet,Alman ECEViT'İN TEYZESİ TRAFİK KAZASINDA * * ' ÖLDÜ , C'HP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in teyzesi Melâhat Sargut dün. Kadıköy Feneryolu'nda geçirdîği bir tralik kazası sonucunda ölmüştür. Emekli İngilizce öğretmeni olan 68 yaşmdaki Melâhat Sargut, Bağdat Caddesinde yolun karşı kaldırımına geçmek isterken. İlyas Eeymenoğlu'nun kullandığı damperli inşaat kamyonunun altmda kalmış.ve kaldırıldığı Haydarpaşa Nümune Hastanesinde ve^at etmiştir. Kaza sı*rasında, Melâhat Sargufun yanında bulunan Bülent Ecevit'in annesi Nazlı Ecevit'e bir şey olmamıştır.. Teyzesinin trafik kazasmda ölümü üzerirft CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in bugün Istanbul'a geleceği bildirilrhiştir. Ecevit, yarm Bayrampaşa mitinginde konustuktan sonra t«yzesinin ikindide Üsküdar Camiinden» kaldırüacak cenazesine katılacaktır. Hukümeti ile temasa geçti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Bakanlar Kurulu dün Başbakan Naim Talu'nun başkanlığında toplanarak, Almanya'ya işçi ithalinin durdurulması kararınd'an sonra ortaya çıkaıı durumu görüşmüştür. Bakanlar Kurulu toplantısından sonra hükümet sözcüsü Dev !et Baksnı tsmai! Hakkı Tekinel şu açıklamayı yapmıştır: cBakanlar Kurulunun bugünkü toplantısında Federal Almanya hükümetinin enerji krizi nedeniyle aldığı ve geçici olarak nitelendirdiği Avrupa Ekonomik Topluluğu dışındaki ülkelerden işçi celbinin ihtiyati bir tedbir olarak durdurulması ile ilgili kararm ülkemiz açtsınd'an arzettiği hususlar görüşülmCştür. Bakanlar Kurulu, meydana gelen bu yeni durumu bütün ekonomik ve sosyal yönleriyle incelemiş ve gerekli her türlü tedbirin ahnmasmı (Devamı Sa. 9, Sü. 8 de) Yanımda oturana soruyorum: » Neden beklemedıniz? Bakın, Papadopulos, dersen daha serti geldi. Yeniden 19ö7'ye döndünüz. Simdi seçım, demokrası çok uzakta. Xe yapmalıydık? ' Polisle çatışn.asaydınız. Su sup, seçım yapılmasını bekleseydiniz. Duygularınıza ve tahrıklere kapılacak yerde. akıınıza ve hesaplarınıza ağırlık verseydiniz. Tam altı yıldır bu söylediğin:zı yapıyoruz. DeğL isyan etmek konuşmak bile yasaktı. Da. ha ne kadar susacaktık? (Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) karsı cıktı BERLİN" Batı Berlin yetkilileri dün Türk Hava Yolları şırketine bir uyarıda bulunmuşlar ve şırket, Batı Almanya'daki fürk işçileri :çirı Doğu Berlın üzerinden dü^enlediğ' seferleri arttırdığl taKa:ıd5, Türk Hava Yollarlna karşı kanuni yollardan harekete geçileceğinı bildirmişlerdir. Bölünmüş Berlin'in her iki kesiminin yetkilıleri, uzun bir süredir, yabancı işçiler için hazırlanan dolmuş uçak seferlerinin büyiık bir bölümünün kendi kesimlerinden yapılmasını sağlâmak amacryla çalışmalar yapmaktaydılar. Batı Berlinli yetkililer çartır seferleri için büyük yatırımlan gerektiren harcamalara da girişmişlerdi. Halen Berlin'.n Batı kesimınde 49 bin kadar Türk işçisi, ayrıca bunlann yakınları yaşamaktadır. Dün konu ile ilgili bir âçıklamada bulunan Batı Berlinli bir yetkili, Türk Hava Yollarının şimdıye kadar işçiler için Batı Berlin'in Schoenefeld hava alanından haftâda bir küçük bir uçak kaldırdığmı söylemiştir. Ya pılan açıklamaya göre şirfcet şimdı sefer sayısını haftada en az üçe yükseltmek istemekte, bunun için de hazirlıklar yapmaktadır. Batı Berlinli yetkili, eldeki kanuni olanaklarin hepsini kul lanarak Türk Hava Yollan şirketinin bu planmın önleneceğini söylemiş ve «Türk Hava Yolları yetkilıleri daha önce Doğu Berlin üzerınden yaptıkları sefer sayısını arnırmayacakları konusım(Devamı Sa. !). Sü. 2 de) Derik baskınındaki üçüncü ölünün Aşiret Reisi Necimoğlu olduğu anlaşıldı DERtK. (Mardin) Derik İlçesinds önceki akşam meydana gelen silâhü baskın olayında ölen üçüncü kişinin, Dıyarbakır Tıp Fakültesi Hastancsinde tedavi altma alman «Rutan» aşireti reisi Ahmet Necimoğlu olduğu anl»şılmışt:r. Üç kişinin ölümü. 12 kişinin de yaralanmasıyla şimdilik «üçüncü t>erdesi> kapandığı bildirilen kanlı olaydan sonra Derik'te 500'den fazla komando, jandarma, polis ve toplum polisi tertibat almıştır. Ellerinde tomson ve otomatik (Devamı Sa. 9. Sü. 6 da) Almanların kararının politik olduğu öne sürüldü ÇETIN ALTAN HEYETE GlRMEK İÇİN BEKLERKEN CHP Belediye Başkan Adayı Ahmet İsyan «Erdemli bir yonetim . kuracağim» diyor 7. SAYFAMIZDA Çetin Altan için Heyet Raporu verildi Yazar ve gazeteci Çetin Altan, dün Çapa Tıp Fa^ültesi Göz Kliniğinde ikinci kez muayene edilerek, sağ gözünde teşhis edilen «Makula Dejeneransı» has talıgının, «surekli» olduğu, «sakatük» yapacağ; ve «kocama» hali ile ilgili bu}und«ğu üç ki«ilik sağhk kurulu tarafmdan saptanmıştır. Bayrampaşa Cezaevinde 20 sydan beri yatmakta olan jrazar ve gazeteci Çetin Altan'ın hastalık durumunun, Anayasanın 87/2. maddesinde Cumhurbaşka NADİR NADt (Devamı Sa. 9. Sü. I de) îş ve îşci Bulma Kurumu Genel Müdürü îsmail Hakkı Ay dınoğlu dün yaptığı basın toplantısında, Federal Alman hükümetinin, yabancı işçiler hakkmda aldığı kararın «politik» olduğunu söylemiş, «Petrol krizi d'olayısıyle alınmış olan bu karann uzun süredir, Alman kamuoyunda tartışılan bazı uruna tanınan, «sürekll hastahk, sakatlık ve kocama sebebiyle ; zuo vadeli politik tedbirlerin getirilmesi için bir vasıta olabelirli kişilerin cezalannı hafifrâk kuüanıldığı «nlaşılmaktaJetebilir veya kaldırabilir» gödır» demistir. rev ve yetkisi kapsamında oldu ğu da böylece saptanmış buAlmanya'nın karannın, İlk lunmaktacur. aşamada, Almanya'da çahşmakta olan Türk işçilerinin sta Rapor veriliyor tüsünd» bugün bir değişiklik yapmadığını, ayrıca 1973 yılın«Makula Dejeneransı» hastalıda her türlp işlemlerini tamam» ğı konusunda en yetkili uzman doktorlanndan bir^ olan Doç. layarak, mukavelesini imzalami? bulunan işçilerin alınan Dr. Muhsln Kaya t'dil tarafmdan yapılan muayenCde, «gözün , bu karardan etkilenmfyecekie(Devamı Sa. 9, Sü. 7 de) (Otvamı S*, 9, Sü. 5 de)» OLAYLARIN ARDINDAKt GERÇEK Ekim seçimleriyle olağan üstü dönemden olağana geçiş yolunda büyük bir adım atılmasına rağmen, Hükümetin kurulamamış olması, te»rcddiitlerin toplum yaşamında egemenliğini sürdünneeine yol açmaktadır. 9 Aralık mahalli seçimlerinin bu konuda verilecek siyasi kararlara olırmlu etkiler getirmesi beklenir. Bugünkü t e . reddütlü ortamın süregclmesinde, filke için bir yarar bulmak olanaksızdır. Ekonomik »onınlan bir yana, slyast değil inssnl yanlsnıun Ulusal Egilim ağır basmasi gereken genel at konusunun askıda kalması, birbirine bağlı bir dizi olay yaratmaktadır. Genel af koıınsunda iki yön vardır. Birisi cezaevierinde kötü koşullar içinde vaşayan mahkfimlara özgürlük yolunu açmak, SO'inci Cumhuriyet yılında bekleneni vermek. tidncifii, c«zaevlerinde fikir snçlusn bulnnmayao bir ülke görüniimünü kazanmak. Böylece dünya kamuoyunda hâlâ eeçerll bulunan olumsuz yankılan silmek. Hiç kuşknstn eesaerlerindekf zamanla, dışardaki zaman avnı doğildir. Zaman. cezaevlerinde zor geçer. daha uzun görünür. Dışanda politika kulisinın heyecanına kendisini kaptıran siyasî parti lerimizin vöneticileri için Hükümet kuruluşunun mahalli seçimlerden sonraya ertelenmesi belki siyasî çıkarlan hakımından yararlıdır. Bir bakıma onlan anlamava çalışmahyız. Ama cezaevlerinde af bekleyen hükümlülerden aynı anlayışı göstermele> (Devamı S». 9, Sü. 6 da) M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog