Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

wm$m GiRts • S a * * * öğfe afcymgnctaı *Test tekmkfi *Tesl ımtıhanlıöğrettai 5 A R A L J K T A BAŞUVOR j Yurtvardr Brosur Isteyınte ILTEK DERSANELERI Merke* 3 Beyler sok no 31 »2MIR Telefon: 23172 22620 15777 u m h ur i y e Kurucusu: 9ü li YTJNUS NADt 50. yı!, sayı: 17716 Teleraf \t rn'»kfjp T e 1 * fon1 ar : l Ciımhurl n Ijtambul Pust» Kutıısu' V üi VI 42 «7 O. 42 »8 245 26 Kasım 1973 Pazartesi Ş*S« 9*1"^. 5.L I U IID ,r,ı uu Yeni Cumhurbaşkanı General Gizikis Asfcerî radyo; Silâhlı Kuvvetlerin Yunanistan'ı bir kaos'a sürüklenmekten kurtarmak için yönetime el koyduğunu bildirdi Yunanistan'da seçimler I p t a ! edildi, s ü r g ü n d e yaşayan Papandreu, askerî d a r b e y i CIA'nın gerçekleştirdiğini söyled' Atina ve Selânik'te sokağa çıkmsj yasağı kondu. Tanklar tüm yolları kestiler. Selânik Havaalanı kapatıldı, Papadopulos gozaltına alındı Yunanistan'da, ordu Papadopulos'u devirdi (DIŞ HABERLER SERVtSl) ATÎNA Altı jıl once b.r sskeri darbe ıle ışbaşına gelen Yunıstan Cumhurbaşkanı Papadopulos dun sabaha karşı Türkıye saatı\ le 03 30 da gerçekleştır len başka bır askerı darbe ıle ık'ıdardan devnlmışnr Darbec ler terafından devrılen Papadopulos un yerıne Yunanıstan 1 Kolordu Komutanı Korgeneral Fedon Gızıki', Yanva Metropohtı Serafın onunde and ıçcrek Cum hurba^kanlığına gelmıstır Yem Cumhurbaşkanının and ıçme törem televızjonda >ayımlanmıştır OTe ^andan Yunamstan Başbakanhsına Papadopulos vonetıınm. ae Malue ve İçışlerı Bakanı olan Adamanüos Andrutsopulos getırılmıştır Andrutsopulos'un Basbakan't ğındakı jenı hukumet dun T5I 17 45 te and ıçerek gore\e bas lamıstır Isveç'te «urgunde vasa\an «Yunan Panhellenık Kurtuluş Hareketı» baskanı Prof Andreu Papandreu ıse verdığı demeçte, AP'li parlamento üyeleri de mahalli seçimler nedeniyle bölgelerine dağıldılar Erbakan, hükümetin kurulusu konusunda görüslerini açıklarkenî olumlu gelismeler olduğunu söyledi ve «İhtimaüerin azalmıs olması katedilen mesafedir» dedi AP'li Sezgin, «Siyasal ve ekonomik bunalımın nedenleri bütün ayrıntıları ile birlikte anlatılacak» dedi AP Başkanhk Divam Genel Başkan Demırel ba^kan A\K%RA. (Cumhurıvet Burosu) AP Genel Başkan Yardımcısı lsmet bezgm, AP \onetiCUPri le senator ve mılleuekılıennın mahallı seçımıer neaennle vurda dasrılacağını sıyasdl ve ekonomik bunalımın nedtnlermın \atandaş Ura anlatılması tçaı ka'ar alındığını açıklamıştır Bu arada bır basm toolantısı duzenieven MbP GeneJ Başkanı Necmettm Erbakan, nukumettn fcunılnası çahşmalan ıle geçen surede oIUTIIU gelışrneleı oldu*unu «o\ie. mış •Intımallerın azalmı$ olması katedilen mesafedır» demıstır. 1 ğında toplaran AP Raskanîık Dnanı toplan'ısından M ira denei b35kan Yarrl nıcısı sezgin, şu açıklamaM vaDirnstır < üun Genel lîasftanı büıejman Ueni'.eı ın DaşkaniiKinda toplanarak mahaıiı ıda'eıej seçımlerl ı!e ılsılı nazııııilar) îora^en AP BaşkaniiK uıvanı DU seçımler munasstîptıvie Dutuı vurau kapsayan o r gezı auzenıemı$tıı Bu na sore iıeneı latne Kuruiu uya len çruD vonetıcuen Cumrıur.\et benaıosu uveien vt nuııetvekı lertnaf n Miruıu nevetıet buttın ıııerı aöîeceıcıercur lı Kas^m S3 lı aunu oaMavsıcaK ve Dir nalta sureceıî olen ou gezıitrae genışletılmıs ll dı\arıianra« ulKemızuı ıç nde buluncugu sıvasa \e ek^nomılt bunalımın neoenler outun asTintıları ıie cnrl.Kte amaulacaktır > (Devamı Sa. 7, Su. 4 de) Yeni Başbakan a«keri darbevı CIAnın gerç'k leştırdıgmı Uerı surınustur Pa pandreu, «Bu ıdamnın en sağlam delılı darbeden «onra Baş bakanhga getırüen Adamantıos Andrutsopulos un eskı bır CIA ajanı olmaMd'ır» demıstır Bu arsda Papadopulos un dar beden sonra bır sure e\ınde goz altına alındığı, daha sonra Ba« kanl k Saraiına naVleaılduı (.u enı'ır ka\ naklar tarafından rılriırllmıstlr Ba«kanlı'ç Sara jı tanklarla çevnlmış durum dadır ve bu bolgese hlç kinsse sokulmamaktadır Eskı Başoakon Markezimsın ıse e\ 1:1de gcz aıtında olduğu bıldırılmıştır Anayasa feshedildi Gözaltmda Atına askerı radjosu, sılalılı kuvvetlerin Yunanıstan 1 bır kaos a suruklenmek en kurtarmak ıçın yonetıme el koyduğunu bıldırmıştır Bıldırıde Yunanıstan an 21 Nısan 198" de olduğu gıbl bır uçurumun kerarna geldığı belırt !eek şoyıe denmek'ed r «Bazı kımseler orduyu kendi îer ne sıptr ed.ierek ujdurma seçımler >apr.ıa>a seçım bavası yaratmaja çalısmakta ıdı» Askerı rad>o Londıadan dınlenen yayamnda Ana>asanın feshedıldığını \e seçımlerın ıptal edıldığını aÇiklamış, butun asker lerın gorevlerı başına çağnıdjğını ksydetmıştır Darbeden sonra Yunamstan'ın dış dünya ıle her turlü haberleş l mesı kesılmış, Atına da ve Se ' lan k'te derhal sokaga çıkrna yasaj! konmuıtur *5ehı»n merkezı ıse askerı oırl kl»r tarafından ış(Deıanu s». 3. S>u. ; de) 1 "PapadopuJos Deneyi,, sona erdi, fakat yeni denev çok ıuu farklı? «Papadopulos Den*\i» nin ra na erdıgı belln dı FaKdt Gene ral Gızıkıs larafından başlatı lan ^erı denc\ de, Yunan hal kının rcfes alacagı anlamına selmemektedır. PmadoDiılos u rievıren ^enı ' i n U ılk 1 olarak 5 Aııajasajı leg\ etmıştır Soz konusu Anava«a 1968 de kabul edilmış ve 1973 hazıra nında da tadıl olunmustu Bu tadııâ* hem ulkeye cumhurhet rejımını getırıjor, hem de Pa padopulos'u \edı yıl ıçın Cum hurba^kanı yapıyordu Avrıca, Anavasaya gore ulkede parl» menter rejım kurulacaktı Papadopulos Cumhurbaşkanı olduktan sonra ılk 1; olarak (Devatnı Sa, 7, hu. 1 de) Irak, TPAO'nun kendi ülkesindedc^ petrol araması için teklif yaptı Ecevit: 4NKARA, (Cumhuri\et Biırosu) Turkıye Petrollen Anonım Or taklığına <TPAO) Irak t*rafmdan lcendı topraklan ıçınde petrol ırımııı ıçm tikl.f yâpılljltı oğrenılm ştır üte \aidan t ü p*trolUnü Isiıenderu'i» o'.an boru hattının tenıehnın onumuzdekı leınmuz a\mda atıl ması ıkı taraf arasnda yapılan gorıısmeler sonunda kararlaştınl mLstır. Boru hattının ıhale koşullarmı belırten rnek*uplar da 2 ) Kasım1 Umit GURTUNA da ıki tsrafc» Salı* oncf s»ptanrnıs olan yabancı nrrratara Ronderümlft'r llpi'ler boru hattının vapunı ıçın fırmalann ıncelemele e ba^ladıklarını ve bır sure sonra teklıllerde bulunmalannın beklenıldıgını sojlemıjlerdır Geçen hafta ıçınde başkentt9 y*pılan goruşmeleıde Irak ıle Turkne Irak petrolüntl îskenderuna akıtax:ak ooru >idttınuı temelımn onumü^deKı remmuı avnria atıhnasını kararlaştırmışlardır Her ıkı taraf boru nattının japımının zamanında tamam lanması ıçın sure<tll işbırl'.gını surdurme konusundakl ısteUerını de tekrarlamışlardır Bu du ru.r.a gore remmurda temeli »tılacak boru hattının \apırru yak iaşık olarak ıkı vıl suıecektır Daha sonra dıger tesıster de tamamlanacak ve boru fıattı 197'/ \ilmdan ba«la\ar«k ısietmeve 8 çılacaktır «Türkiye, demokrasiyi bütün şartlanyle uYgiılamazsa batidaki yerhıi koruyamaz» Bilgi toplanıyor öte yandan Irak iHAü'ya ken dı topraklarında petrol aramas1 ıç'n teklıfte bulunmustur Öğrenıldığıne eore TPAO yetkılılen (Devamı Sa. 7. S ü 4 de) ? Erem, "Rapor Çetin Altan'ın bırakılması için yeterli,, dedi Filistm gerıllalaları, içınde 272 kişi bulunan bir KLM uçağını Şam a kaçırdı BETRtT Hollanda Kra lıjet Havavollarına (KLM) a.t bır Jumbo Jet uçagı aun aksam Bej rut Ha\aalanından ı çınde 272 volcu ve murettebat ,Ie kalktıktan soira Fıiı,tm & ı e rıllaları tarafından Şam'a kaçı | nlmıştır. Amsterdam Yeni Delhi seferını vapan ucak Be^ rut'tan ha | valavtifjktan az sonra Iıak se malar nda korsanlar taafmdan ele geçirümıştır Uçağı kaçıranların «Flli'tın I Kurtuluş Arap Gcnçllk Orgutune» mensup gerıllalar oldu;u (AP) ANKARA, (Cumbunyet Burosu) Prof Faruk Erem, halen Sagmalcılar Cezaevınde jatan •e ikı v gozunu yıtırme tehlıkesı>le karşı karsıva bulunan yazar ve gazete cı Çetın Altan uı hukukı durumu ıle ılgılı sorulanmıza verdıgı ce vapta «Sağlık makamlan ve Adli Tıp Muessesesının kanaatı Devlet Baskanını btglamaz» demıstır. Prof. FaruK Erem «Basında, vazar Çetın Altan ın hastalığı nedenı>le Devlet Başkam tarafından affedılmesının ıstendığıne ılış kın yazılar çıkmaktadır Bu ısteguı tekn^k açıdan ıncelenmesın de yarar vardır, bu konuda ne duşunuyorsunuz'» şeklındekı sorumuza su karsuığı vermıştır: «Konu sıvasal değıldır Bu nj telıkte bır lıastalıga tutulanlann affının geeklı olup o'madıgı bakımından ısteğı değerlendınnefc gerekır. Anayasamızın 12 mci maddesme gore «Cumhurbaşkanı, sureklı hastalık. saKathk \e kocama sebebıyle belirü fcısıienn cezalannı hafıfletebıhr « y a kaidırabılır » Papadopulos'un 4ev ^ç aran gecen haftaki ola%lar sırasuıda fcır öğrencı polısleiin elındsn kurtulmaja çalışıjor.. Papadopulos'u silâh arkadaşları tutmuyor Atma'da bır caadede yürürken, ınsanlarm yuzlerıne bakıp, duşüriuyorsunuz Bu ulkede ozgurluk, hıçbir anlamda yok Ayrıca, insafsız bır pohs rejımı \ar. Ekonomı, \unanliva. «Aman» dedırtecek durumda, enflasj on hızı yuzde 300 . Fıyatlar durmadan artıyor, fakat ucretler sabıt. ÜsteUk, ınşaat ışçılennın uoretlerı duşuruldu de . Yunanistan ozgür dunyanın yuz karası; bu durumundan oturu Avrupa Konseyınden ayrılmak zorunaa kaldı Yolda bakıyorsunuz Yunanlıîann yuzlerıne ve duşunuyorsunuz Bunlar, Papadopulos u sevrruyor Zaten sei'seler de, mutlaka mkarlar sonunda Yunan sıyasi tarihı, süreklı kavjralarla dolu Bır gun baştacı ettıklcrını, ertesı gun duşman dıye almaja alısmışlar. Anadolu'yu ışgal etmeve kalküklan zaman bıle, Yunan ordusunda «Kralcı Venızeloscu» kavgası vardı. Ikıncı Dunva Sava şmda 500 bın Yunanlının can \er dıgı bır Alman ışgalını yaşamış lar 1944 de baslayan ıç savaş, 150 bmı aşkın Yunanlının olumu ne yol açmış. Yanı, ka\ga\a, kana alısık bır ulus. Son olavda da goruldü Yunan gençlerı, tankın karşısında goğuslennı genp durabılen cmsten Papadopulos u bunlar tutmuyor Kıme davanıyor Papadopulos' Sadece sılâha ve ordunun bır kesımme davanmak yetmıyor kı Bunun çeşıtlı alanlarda des tekleri olmalı Yunan rejımml destekleven hu kukçu var mı mesplâ' Butun bu yuz kızartırn durumlaTa kım fetva verıjor' Anava«a adı altında sunulan, ganp maddelerı kımler hazırlar' Bu sorunun ce\abını, ^^enkan Senatosu Dış tlışkıler Komıtesının 15 Eylul 1971 tarıhlı oturu munda buluyoruz Sena*o Komitesı, Yunanıstan dakı dık*a rejı(Devamı Sa. 7, Sü. 1 de) Yunanistanda neler oluyoı? Istanbul Ünıversıtesi kesin kayıt puan durumları beili oldu, Olayların kayıtlar gelişimi bu sabah Koju esırer oıtadan kı«a boy 1 lu adaieh, çene hatları keskm saç lau dokulup alnı ıjıce açümış o 1 başlıyor lan Papadopulo, 1919 yılında Pe loponezın kuze\ batısındakı bır ko>ae doğmuştu' Babası Ilkokul ogretmenıjdı Papadopulos 19J1 .Mİında askerî okuldan mezun ol duktan sonra once Italja Yu nan'^tan sa\aşma sonra da ko nic.n'st!ere ka^şı çste savaşına katılm/ır Sa^aş*an sonra Ordu Gızlı ls tıhbarat Servısmde <KYP> gorev alan Papadopulos 1967 darbesını >aptıgnda albavdı (Devamı Sa. 7, Sn. 3dr) Istanbul Unnersıtesmc'e bu sa bahtan Çarşamba gunu saat 17 \e kadar ^apılacak kesın kaşıtla ra aıt puanlar beılı olmu«tur. 1 Puan aurumla "! «o\ ledır Fen Fakulte«ı bolumleri: Astronomı 401 421 bo'anık ^06 419, jeofızık lısansı 420439, fıziK 431 447 Jeolojî Hsans 430 457 matenıatık 429 MS, zooloj. 384 401, leof zik vuiaeıc munen d'slığı 484 503, ı=olou yuksek (Drvamı S». 7. Sü. S de) ROM\ CHP Ger.Pl E Bulent Ece\ıt Roma da \a'im lanan «II Tempon cergısıne veıdı ğı demeçte <Turkı\p demokıasi yı butun «aıtlari'le u\culamaz sa Ba(ılı u'\eler top!ulı<gu ıç n dek' verını korujamaz» derrıştır Ecevit, CHPnm gırışımımn ta uç hale munliasır saymış, stnırmamca bu vonde olduşunu ka.lamış. fakat bu uç halı Lfade et dettıgı demecnde partısuım A. mek uzere eenış voruma elverisrupanın açıkça antı komunıst sos lı deyımler «cuUanmıştır. Bunurj yal derrokras smdcn esmlendıg.la beraber «sureklı hastalık» b* \ ni kavdetmış, AP ve bu partlnın f kımından, avdınla ıcı bır «en> i Genel Baskanı Demırel'ın e\lem sal» mevrjttur Zıra Celftl len hakındakı goruşlerını ozetle yar ın affı da bu maddeye şo\le belırtmı^ir yapılmıştı O halde Bavar'ın af«Demırel ıle bızım aramızda (Deiamj Sa 7 su j de) (Devamı Sa 7, Su 1 de| Bu köşeden ALTAN ÖYMEN Tek somut öneri. Butun bu hukumet kurulması sorunu karşısında, bugune kadar, en sofukkaniı, en dıkkatlı hareket eden devlet adamı, Cumhurbaşkanı Sayın Fahrı Koruturk'tur Başlangiçtan ben hiçbir etkı altınöa kalmadan, sadece Batı demokrasısı usullerıne ve geleneklertne bağlı kalmış, hükumetl kurma gorevmı önce en çok mılletvek'.lt çıkaran partınln başkanına vermlş. onun 11 k denemesl sonuç vermeymce, ortaya atılan ıkıncı formülun, «CHP dışı koalisyon» îormulünün denenmesı ıçm, ıkıncı partınm başkanını görevlendırmıştir O da başanya ulaşmaymca, ıkı partinın lldennden «çözüm yolu» ıstemıştır Çozum volu olarak, şündi ortada sadece CHP Genel Başkam Bulent Ecevtt'in somut ftnerisı vardır: «Bana basbakanhk görevl yeniden verilirse, ben AP dışında<îi partılerle koalısvon kurma olanağtnı venlden araştınnm O olanak gene bulunamazsa, Batıdaki örneklenne uygun bir azınlık hUkiimeri kuranm J> Kendisınden «çöztim yolu» bulması rica edilen iklnd parti başkanı Demlrel i<>e, herhangi bir aomut örende bulunmamış, sadece «Bunalıma gırdık Azın lık hüfcumetı olmaz» gıbJ ıtırazlarla bır polemığe gırışmıştır Oysa Demırel'ın. Ecevıfin onertsıne karşı, Cumhurbaşkanına bnerebılecegı bır «çozüm yoluu vardı Kendısının nüktimct Daşkaalığma talib olması, en azından DP nın tutumu karşisinda imkânsızlastığuıa gore, dıvebüırd] ö : «Benı defıl, benim partırrden oır başka poliukacıyı gbrevlendirın CHP dışındata biı koalisyonu o kursun » Ve isım de verebılırdı: thsan Sabn Çagla^aneırı mı ıster' Cıhad Bılgehan'a mı razı olur? Bırısını sovleyebılırdl TabıJ isım uzerınde daha 6nce DP üe, MSP ıle temas edıp anlaşmış olursa ısı daha da kolaylajtırmiî olurdu. Demırel, bunu da vapmami'hr Yapmadığı gıbı, ustelık yardımcısı tsmet Sezgın'e «Demokrasi liderler rejımıdır Lıdersız hukumet olmaz» gibl demeçler verdırtmısür Ve bu cıkroaz Içinde ne Istedığı. ne önerdıg hâi* belli olmamıştır. O zaman' Sayın Cumhrrbaşkanmm 6ntmde tadece Ecevit'în 6(Devanu S« 7. Sfl 4 de) Bayar örneği Gorulujor kı ^najasamız Cum hurbaşkanının yetkısını sadece MEHMET BARLAS Suphi Ka:aman: 12 ^ T t ' 1 hu yana/«iç bir dö'/J C^'s'''tadr //şkencp Vahdettm ın kaçışı ve sonu Yazan: Bilâl N. ŞİMŞİR İskence iddialarının tarafsız bir kurul tarafından inrelenmesi istendi ANKARV (Cumhnriyet Burosui CHP Erzincan Senatoru Nıyazi Ünsal Başbakan Neım Talu' ya bır telgraf çfkerek, iskence Irfdıalannın tarafsız bir he\et tarafından ncelenmesini istemis, ak«ı halde bunun yem Iskencelere sebep olacağım öne lurmuştur Ünsal'ın bu konuda, Başba kan Naım Talu'ya dun çektığ) telgraf avnen şoyledır«İskence iddıalanm incelemek fizere ilgllüere fmir verdıgınızl (Devamı Sa. 7, Su Z de) SAYTN CüMHTTRtYET SAVC1LARINA. TÜRKtYE'NIN BİK HUKUK DFV'LErt OLDÜĞÜNTJ ÎLERİ STJREN SAYIN SIYASÎLERtMIZE VE BIR KISIM BASINA ITHAP BUGÜN 4. SAYFAMIZDA «KİMSEYE EZIYET VE İŞKENCE l'APILAMAZ» Anayasa, Madde: 14
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog