Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

8 CUMHURIYET 25 Kasım 1973 KONSERLER Selmi ANDAK Sergiler Sennur SEZER Piyano için Türk besteleri ve geleceğin virtüozları C emal Reşid Hey'in 50. sanat yılı dolayısıyla, Istanbul Filârmoni DernegTnin düzenlediği «Kutlama Konserîeri»nin ilkinde dinledığimiz, bestecmin «piyano için yazdığı eserler» ve bunlan yorumlayan iki genç sanatçımız üzerinde, ayrıca, «Türk besteleri ve virtüozlan» açısından da durmak gerekir. Bu olağanüstü konserin ilk ya nsında yer aian Cema! Reşid Rey'in < 0 Halk Tiirküsü», daha U ör.ce yazdığı koro parçaian'mn (1967 yılında Ankara Devlet Konservatuan tarafınrian basılmış olan) piyano için «transkripsiydn» (uygulama)larından ibaretti. Bu on halk türktisÛnii, bu konserde piyanist Seher Dosdoğru ite piyanist Vedat Kosal, birbiri arkası bölüşmek suretiyle çaldılar.'Cemal Reşid Rey, hatırlarda oldugu gibi, 1926 yılında 4. sesli ksrma koro için «Anadoiu Halk Türküleri»ni yazmış ve bu eserin Istanbul Konservatuan Korosu tarafından ilk söylenişi «halk türkülerimizin çok sesli'liğe düzenlenmesi açısından önemH bir adım sayılmıştı. Sonra, gene Cemal Reşid Rey'in 1963 yılında yazdığı «4 sesli koro ve piyano için 10 halk türkiisü»nün ilk kez 1965 yılında Muhiddin Sadak yönetiminde Istanbul Şehir Korosu tarafından söylenişi, büyük başan olarak, çağdaş Türk müziği açısından yeni bir dönemin başlangıcıydı. Şimdl de, ayni bestecinin «10 ha'.k türküsünün, piyano'ya uygulanmasıyla, iki genç piyanistimiz tarafından ustahkla yorumlanışı, önceki mutlu başlangıcuı «virtüozca perçüî!enişi»dir. Konserin lkinci bölümünde, genç sanatçılann birlikte. çaldıklan, Cemal Reşid Rey'in «iki piyano ve dört el için 12 Prelüd ve Füg»ü, müzik dünyasında piyano literatürü'nün gerek öz, gerekse teknik açılardan en ustaca yazılmış örnekierindea biri olarak alkışlanır. 1969 yılında Ankara Devlet Konservatuan yayınlarmda basılmış olan Cemal Reşid Rey'in bu «12 Prelüd ve Füg», bütünüyle çalınışı 70 dakikayı geçen «dev bir eser» karaktcrini taşıyor. .Bazilan, zaman zaman ana tema olarak halk arasmda bilinmiş, yayılmış Türk ezgilerinden (motif ve melodi'ler") ilham ahnarak yazılmış olan bu 12 prelüd ve Füg. gerek duyuş ların içtenliği ve inceliği, gerek teknik yönden «piyanistik yapı (konstrüksiyon)» ile, çağdaş Türk besteciliğinde «piyano için yazılmış güçlü yiTrâfrnaTar»ın zirvesinde sayılabilir. . bestesini çaldı. tJğurtan Aksel 'in oldukça güç bir çalgı sayılBn «harp»a olan teknik hâkimiyeti, özellikle müz'k duygusundaki inceliği ve içtenliği daha bu parçanın ilk notalajından itibaren bellı oldu. Gene Uğurtan Aksel'in, bu yapıttan sonra çaldlğı Maurice Ravel'ın «Introduction (Gir:s) ve Allegro» adlı bestesini, bir arp konçertosu'na yaraşır bir yorumla sunuşunu izledik. Ancak, solistın, Ravelin müziğıne uygun «crescendo» ve «decrescendo» (yükseliş ve alçalışlar) ile çeşitli dalgalanma ve nüanslar rnı belirtmede gösterdiği gay rete: eşiik eden orkestrayı yöneten Lessmg'in yorumu pek ııygun düşmedi... Ayni şef ve orkestra, konserin ikinci bölümünde Johannes Brahms'm «Haydn'ın bir tema'sı üzerine çeşitlemeler Op. 53> yapıtını, sağlam, ölçülü. anlayışlı ve uygun bir yorumlayışla sunarak, başanya ulaştılar. Seher Dosdoğru Vedat Köksal TUVANA ALTON PİYANO RESİTALİ Genç virtüozlarımızdan piyanist Tuvana Alton'un, Istanbul Devlet Opçrası'nın Maksim salo nunda düzenlediği Cuma konser ' natvinda piyanist, bestecinin stileri sensınde verdiği resital, sa line ve duyuşlarına gereken diknatçınm evvelce izlediğimiz ba kati göstermek için çaba sarfetşarılarına bir yenisini ekled:. ti ve titizliğinin semeresini az Programında: J. S. Bach'm çok a!dı. Tuvana Altonup bu «N'o. 2 Do minör Partıta»sını Tu resitalmde en başarıfı yorumu vana Alton, bestecinin klâsik mi ise •Sc'p'nann'ın «Op. 9 Karr.amarî karakterine uygun bir bi> val»ında toplandı. Piyano literaçımde, teknik yöne güç katarak türür.ün cn tanmmiş. en parlak, en duyguiu. en zor ve en sağlam çslmağı başardı. Beethoven'in yarjıtlanndan bıri olan «Schu«Op. 31 No. 2, Re mınör So mann'ın «Karnaval»:nde Tuvan» Alton, çok başarılı bir sınav verdi ve bu mevsim kendı konser repertuarma iyi bir not ya7dırdı. oğüşu Cilâlıtaş devrine varan seramik sanatı günümüzde, ülkemiz için ne yazık b:r üvey evlât sevgisizliğiyle karşılamyor. En yakın örneği, Cumhuriyetin 50. yılı onuruna düzen'.enen sergilerde seramiğe ya yer verilmemesı, ya da çok az yer verilmesi. Açılan yarışmalarda bir seramik dalının yer almaması yurt dışmdaki yanşmalara sanatçılarımızın kendi o!anaklarıyla katılması. Ya da dışarda açılan resmî sergilere yapılan seçmelerin bir masabaşı ölçüsüyle yapılmESi. Sonuçta, res mi sergilerde ahnamayan başarı diploması ve öâüllerini, kendi olanaklariyle yanşmalara katılan sanatçlanmız aldılar. • Çağdaş seramiğin sorunları Galatalı'ların D Taksim sergisi Galatah'Iar Seramiği,n bugün yurdujnuzdaki değerlendırmesi belki cte bir seri yazı olacak derecede «zun Bütün bu sorunlan düşündüren Taksim Sanat Galerisi'nde 20 Kasımda açılan Ruzin ve Attilâ Galatalı'nın seramik sergisi. SerRinin en büyük özelliği seramikt'e bezemenin yerini seramiğin kendi renk düzeninin almış olması. Ruzın, panolarinda Anadoiu evler: ve gecekondular, toprağın ken di renginin verdiği özellik kadar, desen istifinin güzelliğiySe de dikkati çekti. Attilâ Galatah ise seramiği tamamen bir mimari öğe, bir form olarak almış. Renkler «sır» yapımı ve formun ışık karşısındaki durumuyla ayarlanmış. Formlarda gelenekse! m.marimizin etkisi çok belirgin. Tek tek eşya olarak (Vsro. masa, tepsi v.bi da kullanılabilecek parçalar seramiği mimarinin süsleyici ögesi olmaktan çok, bir parçası ıniş, paye, kubbe) olma yolunda kullanmayı amaçlamış. Zaten Attilâ, seramiği ne v ^ykel ne de resim olmayan, İTALYAN ALTILIS! Miirik dün>asınm tanıdıgı «Sestetto Vocale İîaliano» adlı SPS altılısı, geçenlerde Istanbul'daki îtalyan Kültür Merkezi salonunda verriijSi konserde, müzik severlere değerli anlar yaçattı. Proeramında Adriano Banchieri (1567 1634) ve Claudio Monteverdi (1567 1643Vnin yapıtlanm sıınan bu ses altılısı, soprano Liliana Rossi. soprano Gianna Logue. fa'.setto Ezio Di Cesare. tenor Guido Bp'.di, tenor Antonio Leone ve bas Piero Cavalh'den kuruluydu. Ayni topluluk, Istanbul Devlet Oper?s\ konssrleri serisinde Maksim salonunda da bir konser verdi ve programında Gastoldi, Dona*o. Croce, Di Lasso, Maren7io, Monteverdi, Vecchi. Pizzetti, Veretti ve Petrassi gibi îtalyan bestecilerinin yapıtlarını kendine özşrü yorumlayışıyla başanya ulaş*:rdı. Attilâ Galatalı'nm mimari özellik taşryan i^lerinden bazıları.. kendi plâstik değerlerini taşıyan bir sanat dah olarak alıyor. •biçim 'desen form olarak çağdaş sanat akımları içinde kendi biçimlemelerini ortaya 'koyarak, resim ve heykel' arasında kendi plistik değerini belirlemek üzeredjr. Seramikte iyi sır çckmek, hünerli biçimler, şekiller yapmak Ribi el fanatları araıma girecek davranışların çok gerilerde kaldığını, salt plâstik başanya dayanan bir sanat dalı haline geldiğirii ister istemez tüm seramikçilerin ve sanatşeverlerin bilm r ' gertkiyor» diyor. Galatalîların sergisi 4 Aralık'a kadar gezilçbiljr. Yeni akım.. Geçen yı 1larda yurt dışıridajd janşmalarda önemli birincilikler alan Attilâ. seramiğin tfezemeden arınmasının. yeni bir akım olduğunu ve Japon seramikçisj Suziki'nin öncülüğüyle başladığını söylüyor. Bu akıma ge\eneksel Sinan formlanyla katıTan ve akımda yeni bir tartı'çma yaratmayı düşünen Galatalı: «Günümazde Seramik vazo sanatı olmanın çok ötesine geçmiş; renk r îtalyan altılısı, bir toplanf. sırasır.da Pop dünyası Erhan EVRENSEL Bugün... Bu gece "' Kî ŞAMATA Komedi: Salı Bergen. • • • hariç 2120 • Çarşasıba (Og• SUR (23 67 12 Topkapı) Çıl . gın ve Cesur: . Christopher renci) ve Cumartesi 15.30 • • ATL\S (44 08 35) Büyük VurJohn. Cuma ve Pazar ' 18.30 • Pergun: The Dollars: \Varren Be$em»8 (Halk) atty Goldie Hawn. • HAKAN (23 42 33 K. Güm• DÜNYA (49 93 61) Kanll Âşıkrük) Hayat Bayram Oftn: • KENT OYL'NCtT.ARI (46 35 lar: Les Noces Rouges: MıcHülya Koçyiğit Kadir İna89 Harbrye). İKİNCİ ŞOKAK hel Piccoli Stephane Aud Komedi 2 bölüm: Pazartesi ren. hariç hergün 21.15, Çarşamba • FİTAŞ (49 93 61) Dehşet Sa KADIKÖY* 15.00 talebeye tenzilath, Cuçan Karate: Triangular Duel: martesi 18.15, PSzar 15.00 AS (36 00 50) ÇUgınlar EğleLu Pmg. 18.15, Salı Halka TenZilâthdır. niyor. • EMEK (44 84 39) 2001 Uzay • liLVl URAİ (21 76 82 Fuv .Yplu, Maceresı: 2001 Şpace (S« 3*63) 'Hayat Bây' dıkzade Bulrar Tiyatrosunda) Odysey: Keir Dullea. ' EVLATÇIKLAR Komedi: • LÂLE (44 35 95) Baba: 'GodSah îıaNç hergün 21.30'da. father: Marlon Brando, Seans: • KADIKÖY (37 15 97) Çöl Şey' Çarşamtfa 15.3t)da halk ve öğ11.15 14.30 18.00 21.30'da tanı: The Ballad of Cable Horenci günü, Cumartesi 18.15, • SARAY (44 16 56) Hayat Baygue: Stella Stevens. Pazar 15 30'da matine. ram Olsa: Hülya Koçyiğit • KENT (37 43 68) Seks Trafiği: • DOSTLAR/47 04 08 Şişli Kadir İnanır. An^ıne Can Play: Ursula AndÜmit Tiyatrosunda) AZÎZ• SES (45 24 16) Dişi Karate ress Lando Buzzanca. NAME. Müzikal komedi, 2 Şampiyonu: On The Waterbölüm. Persembe hariç her • OCAK (36 37 71) Agn Dafının front: Chang Yu. tran 18.30, 21.30, Pazar 15.30, Gazabı: Tugay Toksöz Gö• YENİ MELEK (44 42 89) Bü18.30'da. nül Hancı. yük Macera: The Adventures: Candıce Bergen. • OPERA (36 08 21) 002 Trinita' • ÇEVRE TİYATROSU (25 01 78 K.M. Paşa) NKCATİ Bli nın Çocuklan: Franco PrancYt GÖRJVİEK İSTtYORUM hi Ciccio lngrassia. Kdmedi: Pazartesı Salı hariç hergün 21.30'da1 Çarşamba • KENT (47 77 62): Sen ve Ben: • REKS (36 Ql 12) Kaçak / La Veuve Couderc: Alain Delon 15.00'de halka. Cumartesi PaCesar et Rosile: Romy Schnezar 1500 matifielerinde öğren • SÜREYYA (36 06 82) Sek« ider Yves Montand. cilere tenzilâtlıdır. • Trafiği / Anyon9 Can Play: • KERVAN (44 04 23) Mahpus: Ursula Andress Lando BuzTürkân Şoray Hakan Bala• ORHAN ALKAN (36 08 21 zanca • Virna LJsi mir. Opera Sinemasında): KUŞ• KONAK (48 26 06) Büyük Ma • ATLAMTtK (55 43 70 Su». DİLÎ KARAKOLU Müzikal cera: The Adventures: Candikomedi 3 .perde: Persembe diye) Tarkan: Kartâl Tibet ce Bergen. hariç her gün 21.30'da, çar• SİNEMA 63 (55 10 84 Kü• SİTE (47 69 47) Büyük Vurşamba 15.00. cumartesi 17.30 çükyalı) Tek Adam: Charl. gun: The Dollars: Warren Beda, Pazar 17.30'da matine. ton Heston ' • atty Goldie Hawn. Çarşamba halkgünüdür. • AS (47 63 15 Harbiye) Kan • SUADtYE (55 52 94 Suadi• TÜRK YAZARLARi (21 56 81 h Âşıklar: Les Noces Rouges: ye) Yalancı: Türkân Şoray K. Mustafapaşa): ,ANAYASO Michel Piccoli Stephane Oyun 3 bölüm, Persembe hs* Audren. ÜSKÜDAR riç her gece 2145'de, Çarşam• ŞAN (40 67 92 Elmadağ) ba 16.00 Bayanlar ve CumarMahpus: Türkân Şoray Ha • ARZU (33 13 88) Cehennemde tesi 18.00 halk günü, Pazar iki Adam / Hell in the Pasikan Balamir. 18.09'de matine. fic: Lee Marvin Toshiro , • İN'Cİ (40 45 95 Pangaltı) • TEVFIK GELENBE (33 06 18 Mifune Mahpus: Türkân Şoray HaÜsküdar) BACJM BENİ KURkan Balamir. • SÜNAR m 08 18) Kin TuzaTARSANA> Komedi 3 per• TAN (48 07 40 Pangaltı) Dehğı: John Wayne de: SaU hariç her gün 21,15 şet Saçan Karate: Triangular • ÜSKÜDAR (33 24 75) ölüra • de. Cumartesi. Pazar 18.15'de; Duel: Lu Ping. Kılıcı: Çin filmi Çarşamba haUt .re ögrenciye tenzilâtlı. . • BEŞİKTAŞ • NİHAT ERBA3 (36 16 70 • MISTIK (46 15 14) 1 Çin Kadıköy) MÜHÜR ÜÖZLÜM Kaplanı: Wang Yu, 2 Çöl Müzikal komedi: Salı na• ISTANBUL DEVLET OPEŞeytanı: The Ballad of Cable riç, her gün 21.3O"da. ÇarsamRA ve BALESt (44 31 34 Hogue: Stella Stevens. ba, Cumartesi, Pazar 15.30'da. Maksim'o*e) Atatürk Orator• YUMURCAK (40 22 27) Hayat Çarşamba matine, suare Peryosu 15,00'te. Bayram Olsa: Hülya Koçyiğit sembe suare. halk çünü. Kadir İnanır. SALAK APT1 Çocuk oy» • HARBİYE (40 77 20) Hlsse1 nu 3 perde: Çarşanrba, Cu» Şayia: Salı, çarşamba, perAKSARAY * martesi ve Pazar 11.00. 14.00 şembe 21,00'de. Köprümin te. Hikâyesl: Cuma, cumartesi, • BDLVAB (21 35 78) Mahpus: . Pazar 21,00, pazar 15,30da • KENAN BÜKE (38 m 82 Türkân Şoray Hakan BalaMatine. Kadttöyl BELÂL1 GELİN mir. Müzikal komedi 3 perde; Salı • GÜNEŞ (21 61 40) Dehşet Sa • KADIKÖY (36 31 21) YAPharic her eün 21,30'da Cuçan Karate / Triangulat Duel RAK DÖKÜMÜ Oyun 3 mattesı. Pazat l8.B(rde Matıne. Lu Ping • perde. Pazartesi, Salı hariç Persembe suare; Cumartesi • KRİSTAL (21 57 66) Cesur Ve hergün 21.00'de. Pazar ^5.30" mat:ne tıalk gilnü. talebeye Çılgın: Cristopher John da. Persembe hali ve talebeher gün tenzilâtlı. • YILDIZ (21 11 37) Sen Ve ye tenzilâtüdır. Ben / Cesar et Rosile: «Rp• (iKNAK (44 74 93 • Alkazar* my Schneider Yves Mon • YENİ KOMEDİ (44 05 09 V da) RA^TIKLI RAZÎYE .. SOYTAR1 Komedi 3 bölüm: tand. Müzikai komedi: Çarşamba, Sah hariç hergün 21.00, Pazar • MARHARA (22 38 60Beyant) cuma 18.30'da, perşembe 15.30, Persembe halk ve cğ21.30'da, cumartesi, pazar Sen Ve Ben / Cesar et Rosile: renciye tenzilâtlıdır. . ,15.15'de. 7 KOCALI BAKİRE: Romy Schneider Yves MonPazartesi, çarşamba, .cuma tand. • ÜSKÜDAR (33 03 97): BÎ21.30'da, perşem&ı? 18.30'da, • İPEK (22 25 13 Çemberlita?) ZANS DÜŞTtl Oyun 3 percumartesi. t>a?ar 18^0 2130" Dehşet Şaçan Karate / Triande: Cuma hariç her gün 21.00 da. gular Duel: Lu Ping de, pazar . 15.30'da matine. • ŞAFAK (22 2513Çemberlitsş) < Perşembe halk ve ögrenciye • KmiEDİ f718272 • Bakırkpy) Büyük Macera / The Adventenzilâtlıdır. AŞK KOALİSYONU Kotures: Candice Bergen medi 3 Perde: Salı hâriç her • DEVLET TTYATROSÜ (44 31 •giın 21.15, pazar 15.00'de Ma91): Ugamayan kuşlar TuBAKIRKÖY tine. Çarşamba halk günüdür. tulur • Oyun 2 bölüm: PazarÇocuk oyunu: BEN ÇALMAtesi hariç her gün. 20.30'da, • İNCÎRLİ (71 07 25) Baba / DDI Çarşamba 14.30, pazar Cumartesi, Pazar 15.00'de maGodfather: Marlon Brando 11.00'de. tine. • TINAZTEPE (71 65 18) Gö'kler Yanıyor / Zeppelin: Elke • ALİ POYRAZOGLO (49 56 52 Sommer • Michale York Küçük Sahne) İPTEKİ Pa• PINAR (21 35 70 Merterf zartesi, Çarşamba. Perşembe. ' 002 Idam Mahkumlan: FranCuma, Cumarteş: 21JU'da, ! Çarşamba 18.30, Cuma 18.30, ' co Franchi Ciccio İngrasCumartesi 15.30. Pazar 15.30 sia ve 18.30'da matine. Perşembe | halk günüdür. FATİH • RENK \l\ 15 25) Büyült Ma • BEŞ BASAMAK (Ümlt Tlyat1 cera: The Adventures: Candice rosu • $işli: 47 56 3») EVDE Suzi Quatro Rock'n Roll akımını yapıtlarında işleyerek adını duyuran sanatçı, «Can The Can» ve «48 Crash» adlı plâklariyle ün kazanmayı başardi.. '. Son zamanlarda Rock"n Roll akım;, birçok şarkıcıyı yine etkisi altına aldı. Suzi Quartro, bu akımı plâklarında işleyerek isim yapan ve kısa bir süre Jçersinde ün kazanan bir sanatçı.. 23 yaşında şiddetten hoşlanan ve macera heveslisi bir şarkıcı olarak tanınan Suzi Quatro, Amerika' nm Detroit şehrinde dofmuş. , uzun süre ilk plâgm riazırlıklan nı sürd'irdüler. ' :• BEYOĞLU GENÇ • ' • • Şöhrete ulaştı •Birkaç ay önce piyasaya çıkan lan «Can The Can» adlı 45'lik sanatçıyı bir anda şöhrete kavuşturdu. Bu başansını «48 Crash» adlı melodisi izledi. Sanatçı son günlerde ise yeni plâğı «Daytona Demon» ile batı ülkelerinin listelerinde yükseliyor SUZİ QUATRO Suzi Quatro, aynı zamanda iyi hjr bas gitarist.. Plâklarında ve seyalıat etmek en büyük zevki. sahnede bu enstrümanı kendisi , Bu nedenle fırsat buldukça, arkullanıyor. 1.52 boyunda olan sa kadaşlariyle birlikte yabancı ülnatçı bos zamanlannı çok sevdi keleri ziyaret ediyor ve deriden ğini söylediği motorsikleti ile mamul tüm eşyaları bir kolleksidegerlendiriyor. Bunun dışında yonda tcplamaya çalışıyor.. «VİRTÜOZ»LAR Bu «Kutlama Konserleri» İlkinde izlediğimiz piyanist Seher Dosdoğru ile piyanist Vedat Kosal, her ikısi de geleceğin virtüozları arasında yer almak üzere, saglam adımlarla ilerleyen sanatçılar. Bu genç sanatçılardan Seher D.osdoğru 1954 yılında doğ mus. Rana Erksan ve Jerdi Ştatzer'ın oğrencisi olarak Istanbul Belediye Konservatuan'nı «pekiyi» derece ile bitirmiş; TRT 1970 yılı piyano üçüncülük ödülünü kazanmış; Salzburg Mozarteum Müzih Akademisi'nde Prof. Leimer ile çalışmış; Ankara Devlet Konservatuan Yüksek Bölümünü «pekiyi» derece ile bitirmiş; şimdi de Cemal Reşid Rey İle eğitimini sürdürmekte Olan bir sanatçı... Vedat Kosal ise, piyanist olduğu kadar kompozitör. «Yunus Emre'nin baza şiirleri üzerine», «Boğaz'd» Bir Gezinti» adlı piyano süiti gibi besteleri yoTumlanmış. 1967'denberi Cemal Reşid Rey'in oğrencisi... Her iki piyanist de, bu «kutlsma konseri»nin özelliği bakımından, normal konserlerin ötesinde ağir bir yük ve sorumluluk taşıyorlardı. İki genç piyanist; bu zorgünden ve sınav'dan yüzlerinin akıyla çıktılar ve haklı olarak alkışlandılar. Derî elbise özellikle, günlük yaşantısında ded elbisesi ve çizmeleri önemli bir yer tutuyor. İki yıl öncesine kadar isimsiz bir şarkıcıydı Quatro. O zamanlar amatör olarak müzikle ilgileniyordu. Bir ara, ünlü isimleri müzik dunyasına kazandıran Mickie Most adlı bir menecer ile tanıştı. Bu günden sonra birlikte çalışma kararı alan Suzi Quatro ve Mickie Most Başgitarist Kısa müzik haberleri 0 Bır süre önce Almanya'ya giden Ömür Göksel yurda döndü. Köln televizyonunda program yapan sanatçının dinlenmek amacıyla çıktlğı seyahati 45 gün sürdü. • Geçtiğimiz hafta Türkiye'ye gelen Tee Set, İzmir, Ankara, Bursa ve Istanbul'da başarılı konserler verdi. Hollanda'nm tamnmış topluluğu iki gün önce yurdumuzdan aynldı. • Selda, Edip Akbayram ve Ersen, Kardaşlar, Aralık ayının ilk günlerinde bir Anadoiu turnesine çıkıyorlar. Konserler muhtemelen bir ay devam edecek. FÜSUN ÖNAL DA İLK ALTIN PLÂOINI ALIYOR Müzik dünyamızda altın plak yağmuru yine hızlandı.. Kısa bir süre önce altın longplay alan ve altın 45'lik kazanan Nilüfer'den sonra; Füsun Önal'a da ilk altın plâğı, bağlı bulunduğu plak çirke ti tarafından verilecek. Sanatçı. cSenden Başka» ve «Oh Olsun. adlı plaklarmın satışından ötürj önümüzdeki günlerde ödülünü alacak. Öte yandan Füsun Önal, yeni plâğınm hazırlıklarmı sürdürüyor. Sanatçı, bu 45'liğini muhtemelen bir başka plak çirketi he sabına dolduracak. Tiyatro Opera ARP VİRTÜOZU UĞURTAN AKSEL VE ORKESTRA Ülkemizin az yetiştirdiği ve uluslararası müzik dünyasında, , hangi ülkede olursa olsun, en değerli senfonik orkestraların içinde yer alahilecek, aynca solist olarak her yerde başarılannı tekrarlayabilecek güçt« bir sanatçı olan arpist Uğurtan Aksel'i, Istanbul Devlet Sçnfoni Orkestrası eşliğinde dinledik ve aîkişladık. Cuma gecesi saat 21'de ve gene «az» diyebileceğimiz bir din leyicl karşısmda verilen bu konserde, orkestrayı Prof. Gotthold E. tessing yönetiyordu. Programa göre, öncc. Mosart'ın «La majör 29. Senfoni'si, KV. 201» çalındı. Bestecinin 18 yaşında iken. 1774 yılı Nisan ayında Salzburg'ta tamamladığı ve «Viyana dönemi»nden önce sayılan, bu neşe dolu ve tanmmiş Senfoni'si; Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası tarafmdan, bu mevsim başında bazı konserlerde görülen gevşekliğin aksine, derli toplu ve • düzgünce çalınarak basanya ulaş tı. Bu konserde, daha Bnce solist olarak katılacağı ve Beethoven'in «4. Piyano Konçertosu»nu çalacağı bildirilen değerli piyanist Suna Erelin rahatsizlığı dolayısıyla gelememesi üzerine, bu böîümde de solist olarak arpist Uğurtan Aksel y»r aldı ve Claudj Debussy'nin «Danslar» adlı «Tiyatro 10» TV'de ilgiyle izlendi TV'de iki bölüm halinde yayıralanan «Tiyatro 10» adlı program biraı eski olmakla beraber yine de, genij ilgiyle izlendi. Seyirciler; cGianni Moranni», «Mina>, «Lucio Battisti», «Milva» ve «Adriano Celentano» gibi İtalyan şarkıcılarının yanı sıra, dünyanm ünlü isimleri arasında yer alan «Marsha Hunt>, «Bee Gees>, «Mungo Jerry>, «Jose Feliciaano» ve «Ike and Tina Turner> gibi şöhretli sanatçıları da dinleme olanağmı buldular.. Fotoğrafta Mungo Jerry görülüyor. 0 John Lennon, yeni bir grup knracağı yolundaki iddialan reddetti. Sanatçı halen, Los Angeles'ta yeni albümünün hazırlıklannı sürüdüyor. Şenay, 1973 Tokyo Şarkı Festivalinde dereceye giremedi. Festival'de Japon, îtalyan, îngiliz ve Amerikalı sanatçılar ödül kazandılar. • Dünya listelerine aday gösterilen yeni plâklar ise şunlar: Helen Weels (Paul Mc Cartney/Wings), Why Oh Why (Gilbert O'Sullian), Let Me İn (Osmonds), Wild Love (Mungo Jerry) ve You're A Special Part Of Me (biana Ross and Marvin Gaye)... ILÂN DSİ XIV Bölge Müdürlüğü Ömerli Barajı İnşaatı Başmühendisliğinden BARIŞ MANÇO 1 Ömerli Pompa tstasyonlan Enerjl Besleme Merkezi için, ilgili emanet komisyonunca teklif alma usulü ile 7 adet disjontör satın almacaktır. 2 Ihale 14.12.1973 günü saat 14.00 de Başmühendisliğimte (Cevizli Tugay Yolu No: 67 Kartal İstanbul) adre«inde yapılacaktır. 3 tşin geçici teminatı 21.950,00 TL.'dır. 4 îhaleye girecekler en geç 7.12.1973 günil mesal gaati sonuna kadar iştirak belgesi almak için Başmühendisliğimize müracaat edeceklerdir. Durumu uygun görülenlere, iştirak belgesi ile birlikt* ihale dosyası 100.00 TL. mukabili verilir. 5 îştirak belgesi alabilmek için iştirakçüerin: a) Bankadan slınmış malt yeterlilik belgesi b) 1973 yılı vizesini taşıyan Ticaret Odası ibraz etmeleri gerekir. € Teklif zarflan ihale günü saat 12.00'ye kadar hendisügimiz îdari tşler Şefliğine teslim edilecektir. Postadaki gecikmeler göz önünde tutulmaz. 7 Komisyonumuz 2490 sayılı kanuna tâbi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Basın: 266539735) BARIŞ MANÇO TERHİS OLDU «Gönöl Dağı» ve «Genç Osman» adlı melodileriyle halen listelerdt yer alan Banş Manço, geçtiğimiz hafta içersinde terhis oldu. Polatlı'da yedek subay olarak vata nî görevine başlayan, Edremit ve Istanbul'da askerlik günlerini ta mamlayan sanatçı, terhisinden he men sonra Ankara'ya hareket ede rek televizyon programlan hazır ladı. Banş Manço, aralık ayının ilk gününden itibaren grubu «Kur talan Ekspres» ile sahneye çıkacak. Istanbul'daki bir gazinoda çahşacak olan sanatçı, saçlan uza yıncaya kadar peruk kullanacak 700. YTL. MEVLÂNA İHTİFALİ 7 9 aralık (3 gün) Cuma C. tesi . Pazaı Divanvolu Cad. 15? Tel.: 22 38 42 420 TL KENDİ UÇAGINI m KENDİN YAP Cumhuriyet: 9742,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog