Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 25 Kasım İ973 40 YIL • ÖNGE GUMHUEİYET 25.11.19S4 Sancar, öğrenime devam edenlerin askerlık işlemine ilişkin açıklama yaptı ANKARA Millî Savunma Bakanı llmi Sancar, Üniversite lerarası giriş sınavım kazanan ve bir yüksek öğrenim kururr.una kaydını yaptıran öğrencüerin askerlik Işlemleri için dün bir demeç vermiştir. Sancar, «öğrencilere daha müsaıt imIf kânlar hazırlayarı kanun ta^' üzerindeki çalışmalarımız. takaye veya yoklama kaçağı duru nimine devam etmek zorunda mamlanıp kanunlasınca, ııkınmuna düşenler yeniden imtihakalan ancak, okuduğu «ınıfta Ankara, 24 (Telefonla), Bü Arkadaşlar! Büyük Bndetilar ortadan kalkacaktır» dena girip başarı kazansalar daiki yıl üst üste kalmayan bir yük Mlllet Meclid bııgünkü rimiz Cumhurba$kanımızın I O miştir. hi 36'ncı madde hükmü uyarınyükümlü fakültenin giriş imtitoplantısında Malatya Mebusıı ca askere sevk edîlmektedirler. hanlarında başarı kazand'ığı tak 7adı iÇin bir kanun teklif ediyoMiili Savunma Bakanı tlhami îsmet Paşa v« arkadaşlan taradirde, aym yıl bir üst sınıfa geç ruz. Düşünüyoruz kl, Soyadı Sevk tehir süresi içinde yükSancar'ın, Genel Sekreterlik fından verllen şu önerge okunmek şartıyle, kendılerine taiuilKanunu fatbik edilirken Büyük sek bir okula grtrip öğrenciiik Ba.=ın ve Halkla llişkiler Şubesl du: lerin devam olanağı «ağlanmaksıfatını kazananlar yine aynı ka Önderin taşıyacağı adı tayin aracılığı ile verdiği demeci şöytadır. «Büyük Millet MecUsi Basnur.un 35/c maddesi uyarınca Büyük Millet Meclisi'nin borculedir: kanlığma: tahsülerine devam etmektedirdur. Bu kanunda «Atatürk» aBu durum, kanunun eskiliği «Son yoklama sırasında lise ler. Ancak bunlardan girdikleri îlişik. kanun iekllfinin Yükdolayısıyle. zaruretlere vev ihtidmı tekllf ediyorur. tnanıyoruz veya muadili okulu bitirerek okullarda 2 yıl üst Cste smıf ge sek Meclis'te müzakeresini tekysçlara cevap veremez hale geW, ulusun en değerll varlığı omemleket içinde veya dışında çemeyerek okulla ilişkUeri kesilif ederiz.» '.işinden doğmaktadır. Yeni şartlan Cumhurbaşkanımızın adını daha yüksek blr okula aynı yıl lenler yeniden ünîversite giriş lara uygun öğrencilere daha mü Kanun teklifi stıdur: «Madaöylerken derin saygı v» levgi içerisinde herhangi bir sebepten imtihanlarına girerek bir başka sait imkânlar hazırlayan kanun de 1 Kemal öz adlı Cumhurduygulanmın blrlikte tezdir' giremedAleri için askerliklerifakültede öğnenimine devam ettadili üzerindeki calışmajarımız başkammıza 'Atatürk" soyad\ ml? olaeagiz (alkışlar). Ve inar.e karar alınanlann ceîp va mek istedikleri takdirde bu du tamamlanıp kanunlasınca sıkın veriîmiştir. Madde 2 Bu ka ntyonız ki, Atatürk adı lle büscvkleri 1 •>••' geri bırakılır Bu rUmd'a olanların sevk tehirleri nun neşri tarihinden itiharen yük Türk ulusu en büyük ogdurumda • lardan gelecek yı kaldırılarak derhal celp ile as tılar ortadan kalkacaktır.» (aa) muteberdir. Madde 3 Bu ka lıraa en yüksek laygık hitabını lın Aralık ayının son gününe ka kerliğe sevkleri yapılır. nunun icrasına Yüksek Meclis yapmış olacaktır (alkışlar). dar yüksek bir okul veya famemurdur.» P'jndan tonra kanun heyetl kayıt yaptırmıs olduğunu bilAncak bunlar içinde, 2 yıl üst Sakarya Devlet Mimarlık ve küiteye girme olanağım elde Kürsüye gelen îsmet Paşa oraumiyesi ittifakla v e alkışlar üste geçemedigi halde aynı <ı !Mühendislik Akaderhismde, tam dirmişlerdir. ederılerin okumalanna lmkân şöyle konuşmuştur: araııada kabul edilmlftir. Doğu Anadolunun bazı iilerin nıfta öğrenimlerine devam etbir duyurma yapılmadan kesin famnarak ertesi yıla terk işlemESKİŞEHİB Eskisehir fictiden gelen ögrenciler, Sakarya mek isteyen yükümlülere yenileri 1111 sayılı askerlik kanunu tadl ve Ticari Üimler Akaıtemi kayıtların kapandığının ilân edıl DÖRT defa gazi bir çehlr olan Edirne'nln bugün kurDMMA'deki Kayrtlarla Ugili oladen imtıhanlara girip bir üst sımesi, kayıt peşinde koşan öğren r.un 36'ncı maddesl hükmüne iBtanbul, Üniversitesi fakülte sinde kontenjan dolmadığı iç tuluş günüdür. Bugün Edirne bayram yapıyor. rak şunlan söylemişlerdir: nıfa geçme olanağını elde edeciler tarafından tepkiyle karşı uygun olarak yapılmaktadır. ve bölümİerine girmek isteyen puanlar tekrar düjürülmüştür nAkademinin bu yılkî'kayıt dü bilme için aynı yılın Mart reîlanmışör. Örneğin: 1970 yılında askerlik ögrenciler, fakültelerin aradıkÎTtA'dan yapılan açıklamaya binp dahil olanların celp ve sev göre ön kayıtlarım yaptırmıj Akademinin, bu arada Sakar zeninı tam bir oldu bittiye getiçağına giren aynı yıl lise veya lan puan dunımıına göre kesin ki Kasım celblne bırakılmakta ya ve dolaylannda oturan cğ rilmiş ve Sakaryalı ve çevresinmuadili okuldan mezun olan kayıtlarını dün saat 13'e kadar lan. klasik lise mezunlarından ve bir üst sınıfa geçtikleri tak 344,81 346^9 arası toplaro puan rencileri kayıt sırasında kayıraı dekı ögrencüere ayncalık tanm yaptırmışlardır. Birinci kesin • yükümlü 197072 yıllarında üniBarsaklar anlamına bir eskl temıştır. Diğer şehirlerdeki DMMA dirde öğrenimine rfevam etmeleğını öne sürmüşlerdir. versite giriş imtihanlarına girealmış olanlar ile Ticaret Lisesi kayıt dönemi dün sona ermiştir. rim •&, çoğul. 9 Konut inşa rine müsaade olunmaktadır. Bu mezunlarından 627,43 678.00 arası DMMA'nın ön kayıtlan 10 ka de kesin kayıtlar hâlâ sürerken, bilme olanağına sahiptir. Basarı eden karşılığı iki söz (birinci Fakülte ve bölümlerde kontenpuan almıs adaylar kesin kayıtsım tarihinde başlamış ve altı tarri bir duyuru yapılmadan bir kazanamadığı takdird'e 1972 yı iş'ıem orta tedrisatın ara sınıft&z Divan Edebiyatınd» yuva Jan açığı bulunduğu takdirde yelarındaki yükümlülere de tatbik larını yaptırabileceklerdir. gün sürmüstür. 340 fen taban günde kesin kayıtların taraamlan lını takibeden yılın ilk celbinde anlamına kullanılan bir terim). ni taban puanlar ilân edilecek ve ması bizler gibi yüzlerce ögren olunmaktadır. Kayıtlar 26 Kasım 1973 Pazarte puanı ile açılan ön kayıtlar 325 e ciyı hem maddî, bem de tnaneYUKAHIDAN AŞAGlYA: bu puanlara göre, Pazartesi gü sevke dahil olunarak sevklerl kadar düşürülmüştür. Bu süre yapılmaktadır. Bu duru,mda si günü saat 17.00'ye kadar devam Yüksek öğrenim sırasında ar1 r Hiç para vermeden ele ründen itibaren ikinci kesin ka içinde 3000 kadar ögrenci Aka vi yönden yıkmış ve tizmüştür. olup da celbe icabetmeyen baedecektir. (THA) zulamadığı bir fakültede öğregeçirilen eşya anlamında iki yıt dönemi başlayacaktır. (aa) demiye basvurmuş ve bunlar Bizler daha yüksek taban puan söz. 2 Tersi: Divan I^debiyadan 25'er lira kayıt parası alm • tutturdugumuz halde, 366 taban tmda sarhoşluk hali karşılığı puanıyla kayıt yapıldigını öğmıştır. kullanılan bir söz Tibet paparendık Iliilüerin hiç ohnazsa, 21. 3 Bir çeşit yemişi yemekAnadolunun bir çok yerinden bu gibl durumlar için önümüzten çok hoşlanan anlamına iki Sakarya DMMA'ne kesin kayıt deki yıUarda bir tertibat olma*öz. 4 ~ Arap alfabesindeki bir lannı yaptırmak üzere gelen öğ larını istiyonız.» harfip okunusu • Gelecek zaman rencilere «kapandı» cevabı verıl parçası/5 G:rtlak Hadise ve miştir. Ögrenciler, kesin kayıtvaka. 6 Bir edatın kısaltılmıların 20 kasırada yapılacağının sizlıklerin bunalımlar doğurdu da ele alınmasım beklemekt* ANKARA Türk Mühendis etmiştir. SOLDAN SAGA: çı En küçuk toplum birimi. TRT yoluyla ancak bir defa, o ve âcil olarak da, okullanndan gu ve egıtim sorunumuzun da Öztürk'ün telgrafı söyledir: ve Mimar Odalan Birliği Baş1 Kahve yetiştirmekle ün da 17 ekim gecesi duyurulduğu «1969 70 öğrenim yıllnda yü bundan etkileneceği açıktır. ilişkilerl kesilmis ve kesilecek kanı Teoman Öztürk, Üniversi7 Bir insamn çok zahmet çe«almış bir Güney Âırverfka ülkenu ve böylece kayıtlan kaçırdık telerarası Kurul Başkanı Prof. rürlüğe giren Istanbül Teknik Geçmiş dönemdeki bunalımla durumda olanlara her yönden si. 2 Bir binaya sonradan ya kip bitkin hale düşmesine »elannı bildirmişlerdir. Yine öğYusuf Vardar'a bir telgraf çs Üniversitesi yönetmeliğtnin 22. rın ortaya çıkardığı sorunlar büyük kayıplar verdirecek bu pılmış hüare anlamında ikl söz. bep olan Büiücü maddelerden. rencilerin iddiasına göre, kesin kerek, Istanbül Teknik Üniver maddesinden ötürü yüzlerce öğ halâ sürmekte ve çözüm gerek durumun yeniden eözden geçi8 Y Eüşük kaliteli bir cint ko3 Çay tiryakilerini hoşnut kırilmesini ümit etmekteyım. kayıtlar, dlfer akademilerin aksitesi yönetmeligindekl bir hü rencinin üniversiteyle iliçkisinin tirmektedir. kulu ot anlamın» fki söz. 9 lacak şekild'e yapılmış çay ansine bir gün içinde ilân edilip küm nedeniyle yüzlerce öğren kesilmesinin söz konusu olduCumhuriyetimizin 50. jılında Ekonomik ve demokratik hak Caka 2arineden (iki" söz). lamında bir söz Afrika'da bir kapatılmıştır. Bu kayıtlar sııa ciıun üniversiteyle ilgilerinin ğu Türk Mühendis ve Mimar lann tüm halkımız tarafından bu durumda olan arkadaşlarîDONKÜ BCLMACAN1N sında da, daha çok Sakarya çev çöl bölgesi. 4 Musa Peygamkesilecegüıi hatırlatmış, bu du Odalan Birliğine intikal etti giderek daha çok savunulduğu mıza tanmacak yeni bir hakla ÇÖZÜMÜ: rumdaki ögrencilere yeni bir rilmiştir. resindekı ögrenciler kayırılnuş berin marifetli bastohu ve tanun belli olduğu günümüzde toplumumuza çok çeyter kazan hak tanınmasmın toplumumuza tır. nmmış Iran şatrlerinden. 5 Ülkemizdeki ekonomık, sos eğitiznimizin de ülkemız ve hal dınlacağına üıanıyorum.» SOLDAN SAGA: TRABZÖN Karadeniz Teknik çok şeyler kazandıracağını ifade yal, siyasal ve kültürel adalet kımızın çıkarları dogrultusun(ıı) Bir edatın kısaltılmjS ve kalın1 Perakende. 2 Edep • Sakarya DMMA'ne, 4O'ı maki. Üniversitesi kampusunun sulanlaştmlmış şekli Tersi: Ikinci' flar. 3( Riyaziyat. 4 Tl na, 4O'ı da inşaat bölümİerine nıa mikroplu olması ve muslukanlamtnda bir eski terim. 6 Kamu. 5 Agalar. 6 ' Vefa • olmak üaere 80 öğrenci elına lardan zaman zaman makina yağHerhangi bir işin yapılması için Oltu. 7 Sn Mi rM. 8 n» • • • • • • > » » • • • • • • • » • • • • • caktır. Akademi ilgilıleri, bugü • • • • • • »»» • • • • • • •• » » » » lı, karışık sıvılarm akması, böcek vasıta ve araç durömuna gir IaşoB. 9. Zamk Saka. ne kadar 115 öğrencinin kesin lerin çıkması, ısıtma probleminin karşılığı karma bir emir. • Bir TUKARIDAN AŞAGIYA: düzeltüememiş olması öğretim taman parçasının tersi. 7 î Çi1 Pertavsız. 2 Edilgen. görevlıleri arasında çndişe uyanvit rengine giren anlamında bir 3 Rey Af nM. 4 Apazladırmış, KTD öğretim Üye ve emir. Bir zamfen parçasının ırıak. 5 tl. 6 edikrÖ As. Yardımcılan Dernegi Rektörîüge tersi. 7 Çivit rengine giren 7 rfayA ^A. 8 Drom. başvurarak bu sorunlann acele anlamında bir söz. 8 Tersi: troK. 9 Tulumb». çözümlenmesini istemişlerdir. Bu konuları kovüşturmak üzere bir «Daruşma Kurulu» görevlendırilmiş a'.ınan kararlar rektörlüğe duyurulmuştur. Danışroa Kurulunun bu başvurumunda özetle şöyle denilmiş05.55 Açılış ve program tir: 13.00 Haberieıî 06.00 Haberler «Kullanma suyunda mikrop ou15.00 Haberler 06.05 Günaydın lunduğu ve b i r süre suların kaytdaremiz Teftis ve Kortrol Heyeti Müd.ürlüğünde ha15.05 Hafif mejodiler 07.00 Köye haberler natılarak içilmesinin uygun olalen münhal bulunan 2 adet 9. derece Müfettiş Muavini 15.25 Şarkılar Idaremizin muhtelif semslerinde çalıştınlmak Uzere; J 07.05 Türkuler ve oyun havalan cagı konusundaki rektörlük makadrosu ile, ıleride açılacak muhtelif derecelerdeki Mü15.45 Türkuler a Tapu ve Kadastro Lisesi mezunlan arasında. 25.12.1973 07 30 Haberler kamının tamimi hatırlardadır. fettiş veya Müfettiş Muavini kadroları :çın Hukuk. lkti16.05 Tatil günü için müzik Salı günü yapılacak imtihan sonucu Topograf. 07.40 Günün programlan Sujun mikroplu olması yanında, sat, Siya«al Bilgiler Fakültelen, Ikti^adî ve Ticari llimler 16.20 Beraber ve solo şarkılar ' 07.45 Oyun havalan musluklardan zaman zaman mab Orta, Lise ve Yüksek Okul mezunlan arasında, 26.12. ' 1S.40 Türkuler ve oyun havalan Akademilerinden, Teknik Üniversıte'den veya bunlara 08.00 Çevremizde bugün kina yağlarmın ve zararlı böcek 1973 Çarşamba günü yapılacak imtihan sonucu memur, 17.00 Haberler ve reklâmlar muadil yabancı ülkelerdeki okuüardan mezun olanlar 08.10 lerin döküJdüğü Kampüs sakinTürkuler geçldi C îlk. Orta ve Lise mezunlanndan Sekreterlik Okulu ve17.05 ' Günden güne arasında yapılacak «ınav neticesi Müfettiş veya Mufettis 08.30 Çeşitli müzik leri tarafından belirtilmiştir. Bü17.20 Çay saati ya kurslanm bitirmiş bulunanlar arasında, 27.12.1973 Muavini alınacaktır. Istanbül Üniversitesi Orman tün bu problemlerin 08.50 Türk müzigi dinleyid is yanmda, 17.35 R. Birgit'ten çarkılar Perşembe günü yapılacak imtihan sonucu daktilo işYazılı sınav 10/12/1973 tarihinde saat 13.30'da, Fakültesinde iki grup öğrenci suvtm saglıkh ve güvenilir bir şetekieri • 19.00 Haberler lerinde çalıştınlmak üzere Sekreter. Mülâkat ise 17/12/1973 tarihinde saat 10.00'da îdarearasmda çıkan çatışma sonucu kilde kujlanılmasını sağlamak • 1930 G. Akkor'dan «arkılar 09.30 miz Merkez bınasında yapılacak ve kazananlara tahsil alınacak ve kazananlara 657/1327 sayılı kanun esaslan dairebir kişi yaralanmış, 5 kişi olayüzere monte. edilen klorlama ciÇocuk saati • 19.45 Edime'nin kurtuluşu 10.00 sinde aylık verilecek. Topograflara ayrıca 350 TL. t ş Güçderecelerine göre 657/1327 «ayılı Kanun esaslan dahilind» la ilgili olarak gözaltına alm hazırun çalıştınlmaması ve suya Haberler ve reklâmlar 20.00 Türk yorurnçuları 10.05 lüğü zammı ödenecektir. aylık veriJecektir. mıştır. karışan zararh maddelerle mücaT. Korman'dan şarlular 20.38 Küme faslı ' 10.20 Resmi sektörde Müfettiş veya Müfettiş Muavini unvadele edilmemesi üzüntüyle müöte yandan, jandarmadan alı20.55 Bir varmışbir yokrmı» İMTtHANA GtRME ŞARTLARI : 10.40 Haftaom getirdikleri . şahade edilmektedir.. nını iktisap etmış olarak görev yapanlar ile bu unvant nan bilgiye göre, çatışma sıra21.00 Haberler 10.45 Hafif müzik evvelce ifa edenler sadece kompozisyon ımavı Ut mülasında 30 kişi birbirine girmiş, 1 657/1327 Sayüı Kanunda öngörülen Esaslar, Geçtiğimiz aylarda geçicl ısıtAtatürk'ün hayatından 21.15 T. Engin'den türküler kantinin camlan kınlmış, Hüsekata katılacaklardır. ma tesislerinin bina kaloriferleÇizgiler 21.30 Spor dergisi 2 35 yasından yukan olmamak, 11.00 yin Gedik ad!ı ögrenci afır yaSI.NAVA KATILMA ŞARTLARI: riyle bağlantısı tahrip edilircesi22.45 Haberler Konser nakll 3 Herhangi bir tahsil müessesesi ile ilişkisi olmamak, ralanmıştır. Oiayla ilgili olarak 12.00 1 657/1327 tayılı Devlet Memurlan Penonel Kınune, bütün Kampüs sakJnlerinin 23.00 Devlet Senfoni Ork. Haberler Naci Şentürk, Hürdoğan Çelik, 4 Askerlik hizmetini yapmı? olmak., (Erkekier İçin) nunda öngörülen esaslar, 13.10 gözü önünde sökülmüş, yaşıısı, Hafif Batı mUziğlnden is 23.45 Hafif Bay müzigi Mehmet Yılmaz, Çetin Mutlu ve 2 35 yasından yukan olmamak (İlk defa memuriy»genci, çocuklan ve hastalan ile 5 Imtihana girmek isteyen namzetlerln engec sınav gü24.00 Gece için müzik tekieriniz Osman Kahveci adlı öğrenciler Kampüs sakinleri soğuk ve rutute girecekler için), nünden bir gün önce saat 16.30'a kadar bir dilekçe. tah • 12.30 gözaltına almmıştır. Yurttan Sesler Kadırüar 00.55 Haberler betll kışla karşı karşıya bırakılsil belgesi. nüfus hüviyet cüzdanı aslı veya sureti. as3 Askerlik hizmetini yapmış olmak (Erkekier Jçln), 01.00 Program ve kapanı» Korosu rmştır ' kerlik durumunu bildirir belge, 2 adet vesikalık fotoğ4 Isteklılerin en geç 5/12/1973 Çarşamba günü laat • raf ile birlikte îdaremiz Personel Müdürlüğüne bizzat 1630'a kadar bir dilekçe, tahsil belgesi, nüfu« hüviyet müracaatlan rica olunur. 06.55 Açılı? ve Program cüzdanı aslı veya sureti, askerlik durumunu bildirir bel•14.30 Sonat Saati Ruml 1389 Kasım 13 07.00 Çeşitli Melodiler ge, 2 adet vesikalık fotograf ile birlikte îdaremiz Personel 15.00 Gençler İ(in Müzik Hlcrl 1393 • NO T 07.30 Sabah Müzigi , • Cumhuriyet 302. 304. Müdürlüğüne bizzat müracaatlan rica olunur. 16.00 Konser Saati .. • 25 Kasım Şevral 29 08.30 Solodan Soloya N o t : Bizzat müracaat etmlyenlerin taleplerl Bizzat müracaat etmeyenleria taleplerl nazan itfbara Reşat 500. 505. 1T.00 Çay Saati ' Gı'inej 6.58 2.13 09.00 Müzik Demeti nazan itibare alınmayacaktır. Hamit 345. 350. alınmıyacaktır. • (Basın: 263179738) 18.00 Akşam Konseri Öjjle 12.01 7.18 10.00 Sabah Konseri. (Basın: 26318) 9728 Aziz 310. 315. İklndl 14J0 9.45 '1&80 Taül Aksamı İçin Müzik 11.00 Engelbert Hurhperdinck ' Napolyon 315. 320. Ak5am 1644 12.00 • •• • •• • • • • • • • » • • • » • • • • • » • • » • • • • • • • •• • • •• • • • 20.00 Caz Müzİği Söylüyor. , Yateı 18^0 İJS 24 Ayar 44.20 44.30 20.30 Klasik Batı Müziii 1130 Pazar Melodileri tmsak 5.18 12.30 22 Ayar 40.50 40.60 pıpııııtımııııııııııııııuiHMiHimııımııııııuHimHiıınıııııiHiiM Dinleyici Istekleri 12.00 Öğle Konseri 22.00 Solistler • Topluluklar 13.00 Çeşitli Müzik 23.00 Gece Konseri 13.30 Latirt Üîkeierinden llüzik 1100 Bah Sanat Müziğinden 21.00 Gece İçin Müzik ULU ÖNDERİN SOYADI Istanbül Üniversitesi I. kayıt dönemi sona erdi Sakarya DMMA'da kayıtların oldubitti'ye getirildiği one suruldu İTİA'da puanlar yine düşürüldü BULMACA İTÜ'den ilişiği kesilecek öğrencilere yeni bir hak tanınması isteniyor KsT'.ÜSde kullanma suları mikroplu buhındu I L A İLÂN RADYO ISTANBÜL SULAR İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL SULAR İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ISTANBUi: Topograf, Memur ve Sekreter Alınacaktır Müfettiş ve Müfettiş Muavini Alınacoktır ORMAN FAKÜLTESİ'NDE • OLAY ÇIKARTAN BİR GRUP ÖĞRENÇİ; •~ ~ BİR KİŞİY! YARÂLADI; 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İKİNCİ PROGRAM TAKVİM A LTIN Sççmeler , 00.55 Program ve Kapanıj. GaytimenHul Safışı: YENİDEN TEKLİF İSTEME , T V Açılıç v6 progTam Haberler Çooukiar İçin çizgi filmi EUi yılda lIakine<.Kimya Endüstrüsü Kurumu/ 19.59 Kadın Magazin . 20.30 Haberler (Tuna Huş) 19.02 19.03 19.11 19.29 20.50 Hava durumu 21.00 Görevimiz Tehlik» «Möhür. 21.55 Hafif Batı müzigi «Erkut Taçkın» 22.15 Spor. 22.07 Haberler 22.17 Program ve kapanış. Istanbül 10'uncu îcra Memurluğundan Doeya No: 1971/381 Ş ' Şişli, Teşvikiye mahallesi, Çakayik sokağında kâin 28 j§ '. kapı, 101 pafta, 827 ada. 31 parsel sayılı 226.50 M2. larıalı = • 1 dükkân ve 7 daireden müteşekkil apartmanm ipotekli = clan A 160 arsa payh 5'nci kat 7 no.lu daireai (160/580 : " ' arsa paylı) B 80/580 arsa paylı 4'üncü kat 6 co.îıı oair» C i 80/580 arsa paylı 3'üncü kat 5 no.lu dair» ' satılarak paraya çevrilecektir. lmar durumu:' 1.12.1972 tarih V8 2608 sayılı imar du"rumundan: , f 1/1000 mikyaslı 28.10.1971 tasdik tarihll Teşvîkiye Imar plârunda bitişik nizam, 21.50 metre gabaride ve krokiye göre inşaat yapılacağı anlaşılmaktadır. Tetkikat: Apartmamn bodrum ve zemin karın cephesi mermer, diğer kat cepheieri tarak mozaik sıvadır. Apartmana iki kanat kapıdan bir antre ile ginlmekte ve silme mozaik merdiven veyahut asansörle diğer katlara girilmektedir. 3'üncü kat 5 no.lu dairede masil kaplama kapı lle girilen bir antre, yol tarafında üç parçadan müteşekkil salona açılmaktadır. Antre arkaya doğru koridor olarak devam etmekte ve üzerinde mutfakta beyaz fayans ve porselen eviye vardır. Banyoda küvet, klozet ve lâvabo ile W.C. de beyaz helâ taşı ve lâvabo vardır. Duvarlar beyaz fayans kaplıdır. Salbn ahşap parke yatak odalan ahşap döşemedir. Diğer piyesler karo mozaiktir. Duvarlar plâstik badanadır. 5'nci kat 7 no.lu dairede aynen 3'üncü kat 5 no.lu daire gibidir. Ancak 4'üncü kat 6 no.lu dairenin mutfak kısmmda paslanmaz çelik eviye ve saç dolap ile banyolarda renkli fayans ve banyo ile W.C. zeminlerinde seramik kullanılmış ve bazı değişiklikler yapılmıştır. Dairelerde su. elektrik, havagazı, kalorifer ve asansör mevcuttur. Dairelerin oturduğu zemin 156 M2.dir. Lairelerin ön salon kısrru sokağa doğru bir metre çıkma yapılmıştır. Kıymeti: Üç lşşilik bilirkişi heyeti tarafından; a 160/580 arsa paylı 5'nci kat 7 no.lu daire tamamına 325.000. llra, b 80/580 arsa paylı 4'üncü kat 6 no.lu daire tama. mına 310.000. lira. e 80/580 arsa paylı 3'üncü kat S no.lu daire tamamına 275.000. lira Kıymet takdir edilmiştir. . îlk açık arttırmalan , 4.1.1974 ' Cuma günü saat 10'dan ll'e kadar 5'nci kat 7 no.lu daire, saat ll'den 12"ye kadar 4'üncü kat 6 no.lu daire, saat 14'den 15'e kadar 3'üncü kat 5 no.lu daire tstanbul Sultanahmet'te Adliye Sarayı'nda 10'ncu İcra Memurluğunda yapılacaktır. Arttırma şartnameleri herkesin görebilmesi için 4.12.1973 tarihinden itibaren dairede açıktır. İlk açık arttırmalarda teklif edilen bedeller muhammen kıymetlerin 1>» 75'ini ve varsa riiçhanlı alacaklılann bu gayrimenkuller ile temin edilmiş alacakKrı mecmuunu aşmadığı takdirde en çok arttıranlann taahhütleri baki kalraak üzere arttırmalar on gün daha uzatüarak onuncu 14.1.1974 Pazartesi günü ayni saatlerde ve a>Tii yerde yapılacak ikinci arttırmalarda en çok antıranlara ihale edilecektir. Gayrimenkulier kendilerine ihale olunan kimseler verilen mehil içinde ihale bedellerini vermezlerse namlanna yapılan ihaleler fesholunarak î . t. Kjıun 133'üncü maddesi hükmü tatbik olunur. İki ihale arasmdaki fark ve geçen günlerin % 10'dan hesaplanacak faiz ve diğer zararlar aynca hükme hacet kalmaksızın alıcıdan tahsil olunur. îpotek sahibi alacakhlarla diğer ilgilüerin ve irtifak hakkı sahiplerinin haklannı, faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgelerle 15 gün içinde icra dairesine bildirmeleri icap edeı. Aksi halde haklan tapu sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Talep edildiğı ve ikişer lirahk posta pulu gönderildiğinde şartnamelerin birer örneği gönderilir. Arttınnalara iştirak etmek isteyenlerin muhammen kıymetlerin ° o 10'u nisbetînde pey akçesi ve/ ya milll bir bankamn terainat mektubunun tevdıi mecbundir. Fazla bilgi edinmek is'eyenlerin 1971/382 dosya no. BU lle memuriyetimize müracaatlan ilân olunur. (Basın: 8025) 973» | | Dizel Alternatör Grubu Satm Alınacak Şehir cereyanının kesilmesi halinde Üniversite bina v« laboratuarlarmın enerji ihtiyacmı sağlamak amacıyle bir Dizel Altematör grubu kapalı ^arf usulü ile satın alınacaktır. Bu işe ait yeniden düzerüenen açıklamalı şartname Satınalma Amirliğinden bedelsiz olarak temin edilir. Grubun muhammen bedeli 500.000, TL. teminatı 23.750, TL.dır. Gerekli döviz Üniversitemizce sağlanacaktır. Talep edilen belgeler alınacak şartnamede gSsterilmistir. &ı son teklif verme günü 10.12.1973 saat 10'dur. Universitemiz Cbaleyi yapıp yapmamakta ierbesttir. Boğaziçi Üniversitesi PJC. 2 . Bebek Telefon: 63 56 50 63 35 50 (Basın 7961) 9731 I Sosyal Sigortalar I . Kurumu.Genel | Müdürlüğünden H § = s = ş 5 § ğ Ş 1 S §§ Ş 5 Ş Ş ğ Dövizi Kurumumuzca temln edilmek furetiyle 100 adet mptorlu ve 25 adet de motorsuz olmak üzere»cem'an 125 adet tnalul arabası ithal yolu ile satın ahoacaktır. B u ihaleye ait îdar! Şartname v e m u k a v e l e ö r n e ğ i ; Ankara Kavaklıdere Atatürk B u l v a n N o : 231'deki Malzeme Mudürlüğümüzden v e Istanbül B e y o ğ l u Balıkpazarı Kalyohcu Kulluk Sokak Malhhan'dâki Istanbül S a t m Alma Mudürlüğümüzden, mümeseillik belgesi göstermek luretiyle bedelsiz olarak temin olunabilir. . Teklîfler, idarî şartnamede yazılı esaslar .dairesinde e n geç 24/12/1973 pazartesi günü saat 17.00'ye kadar Ankara'da, yukarıda yazılı arfresteki 2. N o . l u Komisyon Baskanhğına makbuz mukabili verilecek v e y a aynı g ü n v e saatte bulunacak çekilde posta ile gönderilecektir. B u saatten sonra verilenlerle, postada vaki gecikmeler v « telgrafla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Kurum ihaleyl yapıp yapmamakta v e dilediği firmadan dilediği mıktarda almakta serbesttir; . Ş | ğ = Sanat Enstitüsü Mezunu Aranıyor CihanbeyliYavşan Tuzlasında çalışürılüzere Sanat Enstittisü mezunu aranıyor. Tesviye. Demir, Kaynak, Motor ve Elektrik branşlanndan birinden mezun olup askerliğini yapmış bulunanlarm şahsen veya dilekçe Ue İstanbul Unkapanında bulunan Tekel Genel Müc'irlüğüne müracaat etmeleri. mak (Basın: 26755973fi) 5mııııııııııııııiHiıııuıııııiıııııııııııııııııııınıiMiııııııııi]iının::iimııııııııııiiiiıııııııı:!!iıııiHiııııııım!m.: (Basın: 26531 15416) 9730
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog