Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 25 Kasım 1973 SERGİLENECEK ESERLERİ 2 FRANSIZ ETNOGRAF TÜRKİYEYI DOLAŞARAK 250 BİN LİRA HARCAYIP TOPARLADILAR Türkiye sergisi Kosta DAPONTE SERGİ NEDENİYLE HAZIRLANAN" AFİŞ İÇİN 180 BİN LİRAÖDENDİ PARÎS Fransu bajkentindeki ufılü tnsan Muzesinde 4 aralıkta açılacak büyük «Türkiye S*rgisi» nln hizırhkları tamamlanmıştır. * Dev «Insan Müzesi» nln 300 metrekarelik. bir alanını kaplayaca* ve iki salona vayılacaıc 'olan Türkiye sergisi İçin Fran«ıı etnografyscılsnnın* Türki* ye'den seçip getirdiklerl eşya ; lann sınıdandırılman yapılmıştır. Paris'te' %*4 ..Âralık'ta açılacak büyük T ü r k i y e Sergisi'nde Türkîye'den derlenmiş 7 0 0 payça , e ş, y a. şergilenecek.. 700 parça . 250 bin Türk lirası rfeğerindeki 700 parç» eşya; müzey» hib£ edildiğinden, martta kaçanacak. Vergiden jonra Ifısarp Müzesi'r.deki Türkiye bolümünün yera baştan düeenlenmesinde de kulianılacaktır. Gerek Fransız etM nografya'cıları, gereks« eslti Türkiye bölümünü tanıyan Türkler. bu değişikliktin çok jevinmektedirler*. • Insan Müze. M'ndç Türkiye +)ölümündeki s^nel «kstkler hakkında daha nnce' Tüık basınmda d*a çeşitli yazılar çıkmıçtı. «Presence de Turquie» adıııı taşıyacak büyük sergi Cumhuriyetin 50. yıldönümü törenleri çerçevesinde Paris'teki Türkiye * Büyükelçiljği'nin yakın ilgislyle de hazırlanmaktadır. Bu sergiyi hazırlavan ve etnografyac;ların başında Türkiye'ye giden Madame Solange Thierry ile müzede yaptığımız görüşmede, pmrindeki bütün personelin günde 20 saat çalışarak müzenin 4 aralıktaki açılışa yetiştirilmesine çalışıldığıru söylemiştir. Günde 20 saat Pahah afiş Müzeci Solange Thierry ayrıca müzetfeki sergi için kullanılacak Türkiye afişinin de Paris'teki . Türk Turizm Bürosu tarâfından ünlü ressam Georges Mathieuye yaptırıldığım söylemiştir. Öğrendiğimize gore ünlü afişçiye yaptırılan Türkiye afişi için 60 bin frank ödtnecektir (180 bin TL.). Kırk bin adet bastınlan bu renkli afiş hem Türkiye sergisi için Fari=' te kullanılacak, hem de dünyanın diğer bsskentlerine gönderilecektir. Tuluat'ın yıkılan son direği jTurhan GÜRKAN Anadolu insam Türkiye'de üç ay kalarak şergilenecek eşyaları seçip satın alan ikinci Fransız etnografyacısı Dupegne de, «Bizim aradı' |ıtnız ve tosan Müzesi'ninjasıl amacı bugünkü Anadolu insanının yaşamını yansıtan eşyalar dır» a'emiştir. Gerek Dupegne, gereks? So:ange Thierry, feçtikleri eşyaların bugün Türkiye' de özelliklc turistlcre «atılan eşyalardan olmadığını ve bunları antikacı dukkânından da almaya kalkışmad:klannı belirtmişlerdir. Müzenin koridorlarında ve büyük odalarında Isparta halıları, Maraş bakırları, Kütahyâ çinileri arasında dolaşırken Fransız müzeciler. Pariste yaşayan iki özel kolleksiyonrfan alacakları halı ve seramiklene sergiyi daha da zenginleştireceklerini eklemlşlerdir. Bunlardan biri halı kolleksiyonunu verecek olan Robert^ Kalatchi adındaki bir antikacıdır. Dümbüllü'nün başlıca filmleri ' 1945 KIZILIRI&AK '" TCARAKÖYUN (Yönetmen: Muhsin Ertuğnıl. Hadi Hüri, Perihan Yanal, Suzan Yakar, Nevin Seval. Behzat Butak, Vasfi Rıza Zobu, Mahrr.ut Moralı ile). 1946 KILIBIKLAR (Yönetmen: Seyfi Havaeri. Halide Pişkin, Mehmet Karaca, Şükriye Atav, Toto Karaca ile). 1948 DÜMBÜLLÜ MACERA I»EŞİNDE (Yönetmen: Şadan Kâmil. Muallâ Mukadder, Hakkı Rusen'lei. 1948 KELOĞLAN (Yönetmen: Ve dat Örfi Bengü. Suzan Yakar, Mehmet Karaca, Vedat Karaokçu ileı. 1950 HARMAN SONU DÖNÜŞÜ (Yönetmen: Vedat örfi Bengü. Suzan Yakar, Şüiran Özer'le). 1951 İNCİLİ ÇAVUŞ (Yönetmen: Semih Evin. Suzan Yakar, Halide Pişkin. Berrin Aydan, Lütfi Güneri Ue). 1951 NE SİHİRDİR, NE KERAMET (Yönetmen: Esat Özgül. Luiza Nor, Rasih Ertug ile). 1952 men: Semih Evin. Luiza Nor, Nurhan Nur, Zeki Alpan ile). DÜMBÜLLÜ SPORCU (Yönetmen: Seyfi Havaeri. Güner Çelme, Hüseyin Kaşif ile'. YILDIZLAR REVÜSÜ (Yönetmen: Zeki Alpan. Suzan Yakar. Safiye Ayla, Sabite Tur Gülerman. Perihan Sozeri. Hamiyet Yüceses'le). KIRK GÜN KIRK GECE (Yönetmen: Esat Özgül. Nimet Aip. Ayla Can, Temel Karamahmut ile). VUR PATLASIN, ÇAL OYNASIN (Yönetmen: Esat Özgül. Nimet Alp, Sabahat Tanık, Temel Karamahmut ileı. BAYRAM GECESÎ (Yönetmen: Esat Özgül. Halide Pişkin, Muzaffer Nebioflu ile>. CANLI KARAGÖZ MÎHRİBAN SULTAN (Yönetmen: Muharrem Gürses. Muhterem Nur, Tevhit Bilge, Deniz Tânyeri, Halide Pişkin ile). I Tuluat sanatınm ayakta kalan son direğı de yıkıhp gitti. Tiirk Tiyatrosu'nun, Türk Sinemasının unutulmaz adlarmdan biri, Ortaoyunu geleneğinin son temsilcisi. büyük halk sanatçısı tsmail Diimbüllü yok artık. Yarım yüzyıldır esprileri, mimikleri, fıkraları, kişiliği ve varlıgıyla mil yonlarca insam kahkahaya boğan bir koca anıtın yıkıhsının üzüntüsü içindeyiz. İsmail Diimbüllü yetmişdört yaşmdaydı. Tüm ömrünü sahnede, kuliste, film setinde yıpratarak yitirmiş, yorgun düşmüşrü. Çalışacak durumda değildi. Iki yıl önce düzenlenen bir jübile ile emekliye ayrılıp sahneye ve perdeye veda etmisti. Fakat içi sanat aşkıyle yanan Dümbüllü için köşesine çekilip oturmak, acılan n en büyüğüydü Uğradığı geçlm sıkıntısından mı, yoksa sanat tutkusundari nu bilinmez. jti bileyi, emekliligi unutup kendini yine halkııı karşısmda sahnede buluverdi. Türkiye'de sanatçının kaderi degişmiyordu. Ölenedek çalışması gerekiyordu yasamak İçin. İsmail Dümbüllü'ye de emekll maaşı bağlanması yolunda yapılan bir kanun teklıfi, B.M.M. de onaylanmıştı. Geçim koşullannın ağırlığı karşısında çalışrr.ak zorunda kalan Dümbüllü za yıf düşmüş, bir ay önce bir trafik kazasında başını bindiği otomobllln camına vurarak beyin ****** sarsıntısı geçirmiş, bir hafta önce de kalp yetmezliği nedeniyle kaldınldığı Cerrahpaşa Hastanesinde bu ıki nedenle hayata gözlerini ynmmuştu. Sahneye ilk kez Birinci Dünya Savasında ünlü tuluatçı Kel Hasan'ın yamnda çırak olarak çıkan ismail Dümbüllü. ölümünedek sahneyi bırakmanuş, ona ya pışık gibi yaşamıştı Yıllarca Türk Tuluatını temsiı eden Naşit'ten sonra yaşayan en büyük ve tek tuluatçı olan Ismail Dümbüllü"nün bugün yerini dolduracak bir başka sanatçımn olmama sı ne acıdır. İsmail Dümbüllü. bugün tafih olmuş. bir dönetnin Türk sahnesinin yansıdığı Üsküdar Kemer Tiyatrosu, Şehzadebaşı Şark Tiyatrosu, Turan, Ferah, Tepebaşı Tiyatrosu ve sayısız turne tiyatrolannın yaşayan tek canlı örneğıydi. İsmail Dümbüllü'nün en ilginç yönü de, sahne yaşamının yanı sıra sık sık beyaz perdede de gö ninerek, geleneksel sanatmı Türk Sineması'na maletmiş olmasıdır. Böylece, bugün artık iyice yitirilmiş olan tulüat ve halk sanatlannı Dümbüllü'nün perdeye yansıyan kişiliğiyle gelecek kusakların ilgisine sunulmuş görmek, övünülecek bir olaydır. Sanatı ve kişiligiyle ölümsüzler arasına katılan Dümbüllü'nün anısını saygıyle kucakhyoruz. 1952 1953 1953 1954 DÜMBÜLLÜ TARZAN (Yönetmen: Muharrem Gürses. Tevhit Bilge. Aziz Basmacı, Zeki Alpan'la). 1954 FINDIKÇI GELİN (Yönetmen: Orhan Erçin. Inci Birol'la). 1954 NASREDDİN HOCA VE TÎMURLENK (Yönetmen: Faruk Kenç. Halide Pişkin, Salih Tozan, Vedat Karaokçu ile). 1962 GOL KRALI CAFER (Yönetmen: Hulki Saner. Suphi Kaner, Vahi öz, Serpil Gül ile). 1963 TEMEM BİLÂKİS (Yönetmen: Aram Gülyüz. Öztürk Serengil, Çolpan Ilhan'la). 1965 İSTANBUL KAZAN, BEN KEPÇE (Yönetmen: Orhan Elmas. öztürk Serengil, Esen PüsküllU ile). 1965 NASREDDİN HOCA (Yönetmen : Yavuz Yalınkılıç. Gürdal Onur, Mürvet Simie) 1971 NASREDDİN HOCA (Yönetmen: Melih Gülgen. Aziz Basraacı, Mürvet Sim, Hayri Caner'le). Özel koleksiyon S'K 1954 1954 İLAN Istanbul Küçükköy Belediye Başkanlığından Beledıyemiae ait 6 pumnralı geeekondu önîemje. bölgesindeki arsahır* 775 S*yılı Kanun uyarincl kasabamızdaki dar gelirü vatandaşlara tevzi olunacaktır. Küçükköy Belediyesi hudutları içersinde ikâmet edip de evi veya arsası olmayan vatandaşlarm belediyemize müracaatlan ilân olunur. (Basın: 26^65* 9729) Devl.et. Planlama ' TeşKilâtı Uzman Yardıjncılığı , Giriş Sınavı / • • . • • . . . T Devlet Planlama Teskilttma sınftvla' ı5xlesmell" Vzman Yaıdımoısı alınaca&tır. '• ' 2 Devle.t" Planlama Teşkilâtı Sınav yönet* meliğino göre yapjlacak bu ıınava katılabilinelr • için üteklilerin: . k. ^ ^ . t ) Deylet Memurlan Kanununun 48,'incl mad. " ' .; desinde sözü geçen koşullara uyum fiöstermeleri, ) •j .• b) YükseK 5ğf«nfan görmüs olmalan, ' • «) 1/İ/A973 tarihtnde 30 yaşını doldurmamış . ' ı bulunmalan, gerekir. 3 Varısma ^ınavına girmek lsteyenler tçık «drislerini ve smava girmek istedikleri yabancı . dıllerini de gösteVir dilekçelerlne nüfuş cuzdatıı örneğinl, asierlikİe llişkilerl bulunmadığına ilis•|kin belgeyf;* öğreoim belgelerinl, kendi elyazılan 'ile özgeçmişlerirtLve dört adet yenl çekilmiş fotoğ• Yaflannı» efleyerçk "31/12A973 tariht akşamına kadar Devtet Planlama Teşkilâtı Ba.kanlAlar • ANKARA adresioe göndermeli veya bjz'zat başvurma , hdırlar. ,Posfcdaki çecikmeler djkkate. alınmaz.. Yanşma ımavı 28/1/1974 günü Ankara'da Menkul Satış* İlânı Istanbul 13 cü Sulh Hukuk Hakimliğinden S73 • 332 Kayylra. Müte^'affa Nuriye Cabiri'ye ait, Taksim Ayazpaşa Sarayftrkası »okak Karşıyaka apartmanı 9 no.lu dairede bulunan «syalannın açık artırma Ue satılmasma karar verilnüştir. 1 Mobüyalar. tablolar, kıymetli avizeler, kürkler, çam»|ff makinası v.s. olan eşyaların kıymeti 312.775,00 liradır. 2 Aynı yerde mevcut 49 27 55 numaralı teleion ahizesl V» intifamm kıymeti 6.000.00 liradır. Söz konusu eşya ve telefonun l'inci satıjı 3.121973 Ptaartesi sünü saat 1430'da yapılacaktır. Tahmini kıjmetini • 75'ini bulmadığı takdirde 2'nci ıa' « ton 4.12.1973 Salı günü saat 14.30'da yapılacaktır. Tellaliye, rusum, ihale harcı alıcıya aittir. Telefonun satıs tarihine kadar olan boreu m»hkem«mize» Sdeneceklir. Alıcılann belli gün ve saatlerde mahallinde hazır bulunaaları üân olunur. 20.11.973 <Basın 7982) 9733 ' . S ' .. », Vahi ö z • İsmail Dfimbülia Sadri Alısık <SO\TARI» filrainde m Oğlum ERDAL ORHAVm î uzun süreden beri çelnnekte olduğu rahatsızljğuıa teşfıis koyarak ameliyatmı başanyla sonuçlandıran Ankara Nümune Hastanestörtopedi Kliniği doktorlarmdan, iyi insanlar Doç. Dr. ORHAN ASLAVOĞLTJ, Op. Br. CEMtL DtNÇBR ve Dr. MUSTAFA DEMİR'e, aynca ilgilerinı esirgemiyen hemşjıe> ve yardımcı persanelin tümüne içten • teşekkürler ederim. t OSMAN ORH4N Cumhurlyet 9748 TESEKKÜR ' V ' S Yansma sınavi yazıîi ye sŞzlir olarak ikt âşamada yapıhr» ^trinci aşama" aş^ğıda .gösterilen ' hon^ian kapsar. ^t • . J 1, ; 2. '«., 4. 5* tktisat r , • ' Maliy» , . . • , . IstaUstik Yüksek rfa&ma'tlk Yabançı Dil ^Bsraj değildir) îlânen Tebligat DANIŞTAY DOKUZUNCU DAİRE BAŞKANLIĞINDAN Esas No: »71 ?6«2 Istanbul Belediye Başkanlığı tarafmdan Istanbul Gümrük Başmüdürlüğü Memurlan Sendikası aleyhine 13.4.1971 gün ve 1971 686 sayılı Temyiz Komisyonu karannın bozulması talebiyle açılan davaya ait dilekçe, davalı Istanbul Gümrük Başmüdürlüğü Memurlan Sendikasmın dilekçede gösterilen adreste bulunamaması ve yeni adresinin de tesbit edilememesi sebebiyle kendisine tebliğ edüemediğinden, davalı ilân tarihinden itibaren bir ay içinde adresini bildirmediği takdirde incelemeye devam olunarak davarun karar» bağlanacağı hususu il&nen tebliğ olunur. (Bann 26629) 9732 TİCAKET ELEMAN ARIYOR Sözlü nnava yazjlı «nayı başşraolar alıiır. Istanbul 7. Sulh Hukuk Hakimliğinden 972/402 r Melekuysal vekili Av. Perhat GUrsoy tarafmdan açılan izaleyişüyu davasının yapılan duruşması sırasında: Tapu kayıtlarında hissedar gözüken Mehmet Rıfkı ve Ayse'nin Ali Paüc mahallesi, Hoca Kadın sokak No: 34'e yapılan tebliğler bilâ tebliğ geri gelmiş olmakla ve tebliğ mazbatası ve yapılan polis tahkikatından hissedarlar Mehmet Rıfkı ve Ayse'nin adreslerinln meçhul olduğu anlaşılmakla dava dilekçesl ve davetiyenin il&nen tebliğtne karar TBrllmiştir. Durusmanıt. bırakıldığı' 19.12.1973 günü saat 10 da muhakemeye Relmediğiniz veya kendinizi temsilen bir Tekil göndermediginiz takdirde durtışmamn gıyabyıızda yapılacagt . Tebligat Kanununun 47. maddesine istinaden 15. gün müddet itibar edilmek suretiyle davalılar Mehmet Bıfkı ve Ayşe'ye dava dilekçesi ve davetiy» usuleri ve llanen tebli} olunur. (Basın: 80349737) \ 6 B u duyurudan Bnce yaprimıs olan batvurjnalar gözönüp»' alınmayacaktır. eski Oıtadoğu Teknik Üniversitesi veya Boğaziçi İlniversitesi (Robert Kolej) mezunu veya yurt dışınüa öğrenim görnıüş, askerliğini yapmış genç MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSLERİ ARANMAKTADIR Taliplerin her gün saat 911 aras; aşağıdakt Adresimize bizzat veya yazılı müracaatlan rica olunur. UZEL TİCABET VE SANAYİ ' LTD. 5Tİ. IRAMİTOPCULAR KIŞLA CAD. No. \m (Basın: 25451) V 9728 BlLÎMSEt DÜZEYÇE^HtZMET OÖREN TÜRKİYE.. İŞİTME VE KONUŞMA REHABİLİTAŞYON VAKFt (TİV) NA KATKINIZİ BEKEİYORUZ. T»r<Jımlar: TÜRKÎYE VAKIFLAR YAP1 KREDÎ ' Bank'alkn ile VAKIF Merkezi: Tel: 45 06 93 (tllneılik: 4626 »747)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog